Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Bezpecnost Péce o obrazovku.. 4 Péce o zivotní prostedí Televizor Televizor pehled Pipojení zaízení Zacínáme Umístní televizoru Upevnní televizoru na stnu... 8 Pipojení anténního kabelu Pipojení napájecího kabelu Uspoádání kabel Zapnutí televizoru Nastavení po prvním spustní Odstraování problém Pouzití televizoru Sledování televizoru Sledování pipojených zaízení...

3 Pouzití teletextu Rejstík Obecné problémy Problémy s obrazem Problémy se zvukem Problémy s pipojením HDMI.. 28 Problémy s pipojením pocítace Kontakt Technické údaje Pehled pipojení.. 20 Výbr kvality pipojení.. 21 Pipojení zaízení Nastavení kanál Automatické nastavení kanál Rucní ulození kanál Sirsí vyuzití televizoru Pehled dálkového ovladace TV menu Úprava nastavení obrazu Nastavení zvuku.. 16 Úprava nastavení funkcí Koninklijke Philips Electronics N.V. Vsechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. Ochranné známky jsou majetkem spolecnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo píslusných vlastník Spolecnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli zmnit produkty bez povinnosti pizpsobit odpovídajícím zpsobem starsí produkty. Materiál v této pírucce je povazován za odpovídající zamýslenému pouzití systému. ani neodnímejte kryty umozující pístup k vnitní cásti produktu. Opravy smjí provádt pouze servisní stediska Philips a autorizované opravny. Nedodrzení této zásady rusí platnost veskerých záruk, výslovných i pedpokládaných. Jakákoli cinnost výslovn zakázaná v této pírucce a jakékoli úpravy nebo montázní postupy nedoporucené nebo neschválené v této pírucce rusí platnost záruky. Vlastnosti pixel Tento výrobek LCD se vyznacuje vysokým poctem barevných pixel. Ackoli hodnota efektivních pixel je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat cerné skvrny nebo svtlé body (cervené, zelené ci modré). Jedná se o strukturální vlastnost

4 displeje (nevybocující z oborových standard), nikoli o závadu. Software s oteveným zdrojovým kódem Tento televizor obsahuje software s oteveným zdrojovým kódem. Spolecnost Philips tímto prohlasuje, ze na vyzádání poskytne nebo zpístupní úplnou strojov citelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu obvykle pouzívaném pro výmnu softwaru, a to za poplatek nepesahující náklady na fyzické provedení zdrojové distribuce. Tato nabídka je platná po dobu 3 let od data zakoupení tohoto produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, obrate se písemn na spolecnost Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium Shoda se standardy EMF Spolecnost Koninklijke Philips Electronics N. V.vyrábí a prodává mnoho spotebic, které, jako kazdý elektronický pístroj, mohou vysílat a pijímat elektromagnetické signály. Jednou z pedních firemních zásad spolecnosti Philips je zajistit u výrobk vsechna potebná zdravotní a bezpecnostní opatení, splnit veskeré píslusné pozadavky stanovené zákonem a dodrzet vsechny standardy EMF platné v dob výroby produkt. Spolecnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej produkt, které nemají nepíznivý vliv na lidské zdraví. Spolecnost Philips potvrzuje, ze pokud se s jejími produkty správn zachází a pouzívají se pro zamýslený úcel, je podle soucasného stavu vdeckého poznání jejich pouzití bezpecné. Spolecnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standard EMF a bezpecnostních norem, proto dokáze pedvídat dalsí vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých produkt. Pojistka elektrické sít (pouze Velká Británie) Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrckou. Pokud je nutno vymnit pojistku, je teba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jaká je uvedena na zástrcce (nap. 10 A). 1. Sejmte kryt pojistky a vyjmte pojistku. 2. Náhradní pojistka musí vyhovovat norm BS 1362 a nést znacku schválení ASTA. V pípad ztráty pojistky ovte správný typ u svého prodejce. 3. Nasate kryt pojistky zpt. Podle smrnice EMC se nesmí zástrcka tohoto produktu pro pipojení k elektrické síti oddlit od napájecího kabelu. Autorská práva VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky spolecnosti Video Electronics Standards Association. Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky spolecnosti ACCO World Corporation registrované v USA, picemz v jiných zemích svta byla registrace jiz vydána nebo se ceká na vyízení píslusné zádosti.

5 Vsechny dalsí registrované a neregistrované ochranné známky jsou majetkem píslusných vlastník. 1. Dlezité informace Do vtracích otvor nezasunujte zádné pedmty. Televizor by se mohl poskodit. Aby nedoslo k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte televizor, dálkový ovladac ani baterie dálkového ovladace do blízkosti oteveného ohn (napíklad do blízkosti zapálených svícek) ci do blízkosti jiných zdroj tepla, vcetn pímých slunecních paprsk. Neinstalujte televizor do uzavených prostor, napíklad do knihoven. Po vsech stranách televizoru ponechejte volný prostor nejmén 10 cm (z dvodu zajistní proudní vzduchu). Proudní vzduchu nesmí být nijak omezeno. Kdyz umisujete televizor na pevný a rovný povrch, pouzívejte výhradn stojan dodaný s televizorem. S televizorem nemanipulujte, pokud není ke stojanu ádn pisroubován. Montáz televizoru na stnu smí provádt jen kvalifikovaný technik. Televizor smí být upevnn jen na vhodnou nástnnou konzolu a na stnu, která hmotnost televizoru bezpecn unese. Nesprávné pipevnní na stnu by mohlo zpsobit vázné zranní nebo skody. Nepokousejte se televizor na ze montovat sami. Pokud je televizor namontován na otocné základn nebo na otocném rameni, zkontrolujte, zda se pi otácení televizoru nenapíná napájecí kabel. Pi napnutí napájecího kabelu mze dojít k uvolnní pipojení a jiskení nebo pozáru. Pokud hrozí bouka, odpojte televizor od zdroje napájení a antény. Pi bouce se nedotýkejte zádných cástí televizoru, napájecího kabelu ani kabelu antény. Dbejte na to, aby elektrická zásuvka byla snadno pístupná pro rychlé odpojení televizoru. Pokud budete pouzívat s televizorem sluchátka pi vysoké hlasitosti, hrozí trvalé poskození sluchu. Vysoká hlasitost se vám po case mze jevit jako normální. CS-3 Blahopejeme k zakoupení produktu Philips, vítejte mezi uzivatele! Ped zahájením pouzívání tohoto produktu si proctte uzivatelskou pírucku. Projdte si tuto cást velmi pecliv a postupujte podle bezpecnostních pokyn a pokyn k cistní obrazovky. Záruka na tento produkt se nevztahuje na skody zpsobené nedodrzením tchto pokyn. Chcete-li vyuzít vsech východ, které podpora spolecnosti Philips nabízí, zaregistrujte produkt na adrese com/e;vá v pohotovostním rezimu minimum energie, aby byl maximáln omezen dopad na zivotní prostedí. Aktivní píkon elektrické energie je uveden na zadní stran televizoru. Dalsí technické údaje o produktu najdete na letáku výrobku na stránce CS-5 CS 2. Televizor Konektory v zadní cásti Tato cást obsahuje pehled ovládacích prvk a funkcí televizoru. 2.1 Televizor pehled EXT 3 Ovládací prvky po stran VOLUME 4 3 MENU Pomocí konektor v zadní cásti televizoru pipojte anténu nebo pevná zaízení, jako napíklad pehrávac disk s vysokým rozlisením, pehrávac disk DVD nebo videorekordér. D Poznámka: Dalsí informace o moznostech pipojení najdete v cásti 7 Pipojení zaízení. PROGRAM 2 1 POWER 5 1. POWER 2. PROGRAM +/3. MENU 4. VOLUME +/5. Indikátor napájení/senzor dálkového ovládání Konektory po stran Pomoc&impatibilní se standardem VESA. 1. V zadní cásti televizoru vyhledejte ctyi matky na upevnní. 3. Vytáhnte stojan z dolní cásti televizoru. Ulozte stojan i srouby na bezpecné místo, aby je bylo mozné pozdji pouzít. 2. Zarovnejte desku/konzolu se ctymi upevovacími srouby. Mezi desku/konzolu a matky vlozte distancní podlozku. 3. Pomocí francouzského klíce zasroubujte srouby do desky/konzoly a podlozek a srouby pevn utáhnte k matkám. Krok 3 Pipojení kabel Pipojte anténní kabel, napájecí kabel a dalsí zaízení ke konektorm na zadní stran televizoru. Postupujte podle pokyn v následujících cástech. Krok 4 Upevnní nástnné konzoly kompatibilní se standardem VESA k televizoru B VAROVÁNÍ: K pipevnní nástnné konzoly kompatibilní se standardem VESA k televizoru pouzívejte pouze srouby (M4 pro vsechny modely) a distancní podlozky. srouby jsou voleny 4. Pokracujte podle pokyn dodaných s nástnnou konzolou kompatibilní se standardem VESA. x4 CS-9 CS 3.3 Pipojení anténního kabelu 1. Vyhledejte konektor TV ANTENNA (televizní anténa) na zadní stran televizoru. 2. Pipojte jeden konec anténního kabelu (není soucástí dodávky) ke konektoru TV ANTENNA (televizní anténa). Pokud je anténní kabel nevhodný, pouzijte adaptér. 2. Pipojte napájecí kabel ke konektoru napájení AC IN. 3. Pipojte napájecí kabel k napájení a zkontrolujte, zda je kabel na obou koncích bezpecn pipojen. 3. Pipojte druhý konec anténního kabelu k zásuvce antény a zkontrolujte, zda je kabel na obou koncích bezpecn pipojen. 3.5 Uspoádání kabel Protáhnte napájecí kabel, anténní kabel a kabely dalsích zaízení drzákem kabelu (1) na zadní cásti televizoru. 3.4 Pipojení napájecího kabelu B VAROVÁNÍ: Ovte, zda naptí v elektrické síti odpovídá naptí vytistnému na zadní stran televizoru. Nezapojujte napájecí kabel, pokud se naptí lisí. Pipojení napájecího kabelu D Poznámka: Umístní konektoru napájení se u jednotlivých model televizoru lisí.

6 1. Vyhledejte konektor napájení AC IN (vstup napájení) na zadní nebo dolní stran televizoru. 1 CS Vlození baterií do dálkového ovladace 1. Vysute kryt baterií na zadní stran dálkového ovladace. 2. Stisknutím tlacítka Î a ï na dálkovém ovladaci vyberte jazyk a stisknutím tlacítka OK výbr potvrte. Vyhledávání se zahájí automaticky. Vsechny dostupné televizní programy a rozhlasové stanice se ulozí. Tato operace trvá nkolik minut. Pokud vysílac nebo kabelová sí vysílá automatické tídní signálu, budou programy ocíslovány správn. V tomto pípad je instalace dokoncena. V opacném pípad ocíslujte programy pomocí nabídky Nastavení kanálu. D Poznámka: Chcete-li hledání ukoncit nebo perusit, stisknte tlacítko MENU. Není-li nalezen zádný program, najdete informace v cásti 9 Odstraování problém. 2. Vlozte dv dodané baterie (velikost AAA, typ LR03). Ovte, ze jsou póly + a baterií správn orientovány podle znacek v prostoru na baterie. 3. Zasute kryt zpt. D Poznámka: Pokud dálkový ovladac delsí dobu nepouzíváte, vyjmte baterie. 3.7 Zapnutí televizoru Ped prvním zapnutí televizoru zkontrolujte, zda je napájecí kabel ádn pipojen. Je-li vse v poádku, stisknte tlacítko POWER na bocní stran televizoru. D Poznámka: U nkterých model televizoru je teba stisknout a podrzet tlacítko POWER po dobu dvou sekund. Spustní televizoru mze trvat az 15 sekund. 3.8 Nastavení po prvním spustní Po prvním zapnutí televizoru je teba vybrat Zemi a Jazyk nabídky. Není-li nabídka zobrazena, zobrazte ji stisknutím tlacítka MENU. 1. Stisknutím tlacítka Î a ï na dálkovém ovladaci vyberte zemi a stisknutím tlacítka OK výbr potvrte. CS CS Pouzití televizoru Tato cást vás provede základními operacemi pouzívání televizoru. dálkovém ovladaci. 3. hlasitosti 3. Stisknutím tlacítka OK zaízení vyberte. lze vypnout stisknutím tlacítka na dálkovém ovladaci. Optovným stisknutím tlacítka zvuk znovu zapnete. 4.4 Pouzití teletextu 1. Stisknte tlacítko TELETEXT na dálkovém ovladaci.zobrazí se hlavní stránka s rejstíkem. D Poznámka: Sluchátka: Stisknutím tlacítka + nebo na dálkovém ovladaci nastavte hlasitost sluchátek. zaízení Zobrazí informace o programu, jsou-li k dispozici. Surround Pidá hloubku a barvu zvuku. Moznosti jsou Zapnuto nebo Vypnuto. na pedchozí zobrazený kanál. 13. ACTIVE CONTROL: Není podporováno. 14. Ztlumí nebo obnoví zvuk. 15. MENU/EXIT Zapíná a vypíná nabídku. 17. BACK 18. DEMO: Není podporováno. 20. TELETEXT Zapíná a vypíná teletext k hlavní nabídce 1. mní jas obrazu. Kontrast: mní rozdíl mezi svtlými a tmavými tóny. Barva: mní intenzitu barvy. Ostrost: mní ostrost obrazu. Odstín: mní barvu obrazu na smísenou nebo barevný tón. Color temp: mní interpretaci barev. Formát obrazu: mní se podle typu sledovaného programu. Zobrazí se následující nabídka: 2. Stisknutím tlacítka MENU nabídku ukoncíte. Zmna formátu obrazu Zmte formát obrazu tak, aby vyhovoval obsahu. 1. Stisknte tlacítko (Formát obrazu) na dálkovém ovladaci. CS 5. 3 Úprava nastavení obrazu 1. Stisknte tlacítko MENU na dálkovém ovladaci a vyberte polozku Obraz. Zobrazí se nabídka Obraz. 2. Stisknutím tlacítka Æ vyberte nastavení a stisknutím tlacítka Î nebo ï nastavení upravte. 3. Stisknutím tlacítka MENU nabídku ukoncíte. CS-15 Nebo stisknte tlacítko MENU na dálkovém ovladaci a vyberte polozku Obraz Æ Formát obrazu. 2. Stisknutím tlacítka Î nebo ï vyberte jeden z pednastavených formát obrazu: Superzoom (ne pro HD) Odstraní cerné pruhy po stranách pi vysílání ve formátu 4:3 s minimálním zkreslení. 5.4 Nastavení zvuku 1. Stisknte tlacítko MENU na dálkovém ovladaci a vyberte polozku Zvuk. 4:3 (ne pro HD) Zobrazuje klasický formát 4:3. 2. Stisknutím tlacítka Î nebo ï zvolte nastavení a stisknutím tlacítka Æ nastavení vyberte. 3. Stisknutím tlacítka Î nebo ï nastavení upravte a stisknutím tlacítka OK zmny potvrte. 4. Stisknutím tlacítka MENU nabídku ukoncíte. Popis nastavení zvuku: Smart zvuk: lze vybrat nastavení Osobní, ec, Hudba, Film a Multimédia. Nastavení: mní výsky, basy, vyvázení. Incredible surround: pidává zvuku hloubku a barvu. Vyberte moznost Zapnuto nebo Vypnuto. AVL (Automatické vyrovnávání hlasitosti): pouzívá se k omezení zvýsení hlasitosti, zvlást pi zmn programu nebo pi reklamních blocích. Rozsíený obraz 14:9 (ne pro HD) (ne pro HD) Nastaví klasický formát 4:3 na 14:9. Rozsíený obraz 16:9 (ne pro HD) Nastaví klasický formát 4:3 na 16:9. Sirokoúhlé Roztáhne klasický formát 4:3 na 16:9. CS Úprava nastavení funkcí Seznam zdroj Vstupní zdroje: TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI a HDMI side.

7 1. Stisknutím tlacítka Î nebo ï zvolte moznost a stisknutím tlacítka Æ moznost vyberte. 2. Stisknutím tlacítka OK volbu potvrte. 3. Stisknutím tlacítka MENU nabídku ukoncíte. 1. Stisknte tlacítko MENU na dálkovém ovladaci a vyberte polozku Funkce. Casovac NR Zmensuje sumobrazu (zrnní) pi ztízených podmínkách píjmu. Stisknutím tlacítka Æ vyberte moznost Spustit. 3. Stisknutím tlacítka OK volbu potvrte. 4. 1: Rucní ulození 1. tlacítka Î nebo ï vyberte jazyk. 3. Stisknutím tlacítka OK volbu potvrte. Krok 2:Volba zem Televizor nainstaluje a uspoádá televizní kanály podle dané zem. 1. Stisknte tlacítko MENU na dálkovém ovladaci a vyberte polozku Instalovat > Zem. 2. Stisknutím tlacítka Î nebo ï vyberte zemi, ve které pobýváte. 3. Stisknutím tlacítka OK volbu potvrte. 2. Vyberte polozku Systém a stisknutím tlacítka Æ vyberte jeden z následujících systém: Evropa (automatické vyhledávání*), Francie (standard L/L'), Východní Evropa (standard DK), Velká Británie (standard I), Západní Evropa (standard BG). CS Vyberte polozku Rucní ulození a stisknutím tlacítka Æ spuste ukládání. Je-li nalezen program, prohledávání se zastaví a zobrazí se název programu (je-li k dispozici). Pejdte na dalsí krok. Pokud znáte frekvenci pozadovaného programu, zadejte ji pomocí tlacítek 0 az 9. Není-li nalezen obraz, projdte si mozná esení. Viz cást 9 Odstraování problém. 4. Vyberte polozku Prog. no., a stisknutím tlacítka 0 az 9 nebo Î / ï zadejte císlo programu. 5. Vyberte polozku Jemné ladní, a stisknutím tlacítka Î nebo ï upravte ladní. 6. Vyberte polozku Ulozit a stisknutím tlacítka Æ ulozte program. 7. Zopakujte pedchozí kroky pro kazdý program, který chcete ulozit. 8. Nabídku ukoncete stisknutím tlacítka MENU. Krok 2: Nastavení kanálu Lze nastavit název a císlo kanálu a uspoádat kanály. 1. Stisknte tlacítko MENU na dálkovém ovladaci a vyberte polozku Instalovat > Nastavení kanálu. 2. Stisknutím tlacítka Î nebo ï zvolte moznost a stisknutím tlacítka Æ moznost vyberte. Úprava kanálu: vyberte kanál, který chcete upravit. Peskocení kanálu: pepnte vybraný kanál na cílový kanál. Úprava názvu: pojmenujte kanál nebo externí zdroj. Pomocí tlacítek Í, Æ se pohybujte v oblasti zobrazení názvu. Stisknutím tlacítek Î, ï vyberte znaky. Stisknutím tlacítka Æ nabídku ukoncete. Název se ulozí. Seazení kanál: kanály je mozné seadit v císelném nebo abecedním poadí. CS-19 CS Pipojení zaízení Pehled pipojení EXT Konektory v zadní cásti 1. EXT 1 Konektor SCART pro pehrávace disk DVD, videorekordéry, digitální pijímace, herní konzoly a dalsí zaízení SCART. Podporuje vstup Audio L/R. 2. AUDIO IN Konektor mini-jack pro vstup zvuku pocítace. 3. PC IN Konektor VGA pro pocítac. 4. HDMI Vstupní konektory HDMI pro pehrávac disk Blu-ray, digitální pijímace, herní konzoly ci jiná zaízení s podporou vysokého rozlisení. 5. EXT 3 Konektory vstupu komponentního videa (Y Pb Pr) a Audio L/pro pehrávace disk DVD. 6. TV ANTENNA Konektory po stran 7. Sluchátka Konektor stereo minijack. 8. EXT 2 Bocní konektory vstupu CVBS, S-Video a Audio L/R. Podporuje zaízení kompozitního videa a S-Videa. 9. HDMI side Dalsí konektor HDMI pro mobilní zaízení s podporou vysokého rozlisení. CS Výbr kvality pipojení Tato cást popisuje, jak lze vylepsit audiovizuální zázitek pomocí pipojení zaízení k nejvhodnjsímu konektoru. HDMI Nejvyssí kvalita kompozitní video. Ackoli komponentní video podporuje signály s vysokým rozlisením, kvalita obrazu je nizsí nez u HDMI a píjem je analogový. Pi pipojování kabelu komponentního videa pipojte kabel podle barev ke konektorm EXT 3 v zadní cásti televizoru. Také pipojte kabel Audio L/R k cervenému a bílému konektoru vstupu Audio L/R na výstupu EXT3. SCART Dobrá kvalita Pipojení pomocí HDMI poskytuje nejlepsí audiovuzální kvalitu. V jednom kabelu HDMI se slucuje zvukový signál i videosignál a poskytuje tak nekomprimované digitální rozhraní mezi televizorem a zaízeními s podporou HDMI. Chcete-li si vychutnat video s vysoký rozlisením, je teba pouzít pipojení HDMI. D Poznámka: Pipojení Philips HDMI podporuje systém HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je forma správy digitálního obsahu, která chrání obsah s vysokým rozlisením na discích DVD nebo Blu-ray. Komponentní (Y Pb Pr) Vyssí kvalita Kabel SCART penásí spolecn signál audia i videa. Audio signál je ve stereofonní kvalit, videosignál mze být v kompozitní kvalit. Pipojení SCART nepodporuje video s vysokým rozlisením a je analogové. Na výstupu televizoru EXT 1 je k dispozici jeden konektor SCART. S-Video - Dobrá kvalita Kabel komponentního videa cervený, zelený, modrý Kabel Audio L/R cervený, bílý Kabel S-Video Kabel Audio L/R cervený, bílý CS Komponentní (Y Pb Pr) video poskytuje lepsí kvalitu obrazu nez pipojení S-Video nebo Pipojení S-Video (analogové pipojení) poskytuje lepsí kvalitu obrazu nez kompozitní video.

8 Pi pipojování zaízení pomocí pipojení S-Video zapojte kabel S-Video ke konektoru S-Video na výstupu EXT 2 televizoru. Je teba pipojit zvlás kabel Audio L/R ze zaízení k cervenému a bílému konektoru Audio L/R na výstupu EXT 2 televizoru. CS-21 Kompozitní Základní kvalita Kompozitní video poskytuje základní analogové pipojení, obvykle kombinuje (zlutý) video kabel CINCH s kabelem (cervený a bílý) Audio L/R CINCH. Pi pipojování konektor kompozitního videa a vstupu Audio L/R k výstupu EXT 2 televizoru dbejte na správné barvy kabel.kabel kompozitního audia/videa zlutý, cervený a bílý. CS Pipojení zaízení Tato cást popisuje pipojení rzných zaízení pomocí rzných konektor. Píklady konektor a doplk najdete ve Strucném návodu k pouzití. C Upozornní: Ped pipojením zaízení odpojte napájecí kabel. D Poznámka: K pipojení zaízení k televizoru lze pouzít rzné typy konektor, v závislosti na dostupnosti a vasich potebách. Pehrávac disk Blu-ray Pro plné video s vysokým rozlisením pipojte kabel HDMI podle obrázku: HDMI OUT EXT 3 Blu-ray Disc player DVD pehrávac U videa DVD pipojte kabel SCART podle obrázku: EXT 3 DVD Player CS-23 CS Satelitní pijímac Pro píjem analogových kanál pes anténu a pro píjem digitálních kanál pes satelitní pijímac pipojte anténní kabel a kabel SCART podle obrázku: EXT 3 Satellite receiver Kombinovaný rekordér DVD a digitální pijímac Pro píjem analogových kanál pes anténu a pro nahrávání program na kombinovaný DVD rekordér a digitální pijímac pipojte dva anténní kabely a jeden kabel SCART podle obrázku: OUT EXT 3 IN DVD Recorder / Digital receiver DVD rekordér Pro píjem analogových kanál ped anténu a nahrávání program na DVD rekordéru pipojte dva anténní kabely a jeden kabel SCART podle obrázku: EXT 3 OUT IN DVD Recorder CS-24 Herní konzola nebo videokamera Nepraktictjsí pipojení mobilní herní konzoly nebo videokamery je na bocní stran televizoru. Herní konzolu nebo videokameru mzete napíklad pipojit ke konektoru VIDEO/S-Video a AUDIO L/R na bocní stran televizoru. Pro zaízení s vysokým rozlisením je k dispozici také konektor HDMI. EXT 3 VGA VGA Pevnou herní konzolu nebo videokameru lze pipojit ke konektoru HDMI nebo ke konektorm EXT 3 (komponentní) v zadní cásti televizoru. Osobní pocítac Ped pipojením pocítace: Nastavte obnovovací frekvenci monitoru pocítace na 60 Hz. Seznam rozlisení pocítace najdete v cásti 8 Technické údaje. Zmte formát obrazu televizoru na sirokoúhlý obraz podle návodu v cásti 5.3. Úprava nastavení obrazu. Pipojení pocítace k zadní stran televizoru 1. Pomocí kabelu VGA pipojte pocítac ke vstupu PC IN na zadní stran televizoru. 2. Pipojte audio kabel mini-jack z pocítace ke konektoru AUDIO IN mini-jack na zadní cásti televizoru. CS-25 CS 8. Technické údaje Technické údaje se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. zda je vybráno správné zaízení. Funguje zvuk, ale ne obraz Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná. Viz cást 5.3 Úprava nastavení obrazu. 9.1 Obecné problémy Televizor se nezapne Odpojte napájecí kabel, pockejte jednu minutu a znovu jej zapojte. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel ádn pipojen a ze je v zásuvce napájení proud. Píjem televizního signálu z anténního pipojení je spatný Zkontrolujte, zda je anténa k televizoru správn pipojena. Kvalitu obrazu mohou ovlivovat reproduktory, neuzemnná audiozaízení, neonové osvtlení, vysoké budovy nebo hory. cást 6.2 Rucní ulození kanál. baterie v dálkovém ovladaci vybité nebo slabé, vymte je. Vycistte dálkové ovládání a cocku snímace televizoru. Jazyk nabídky televizoru není správný Pokyny ke zmn preferovaného jazyka nabídky najdete v cásti 6.1 Automatické nastavení kanál. Pi zapínání nebo vypínání televizoru ci pi pepínání do pohotovostního rezimu se z televizoru ozývá skípání Nevyzaduje zádnou akci. Skípání je normální zvuk pi roztahování nebo stahování televizoru pi zmn teploty. Neovlivuje výkon televizoru. Kvalita obrazu pipojených zaízení je spatná Zkontrolujte, zda jsou zaízení správn pipojena. Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná. Viz cást 5.3 Úprava nastavení obrazu. Obraz neodpovídá obrazovce, je pílis velký nebo pílis malý Zkuste pouzít jiný formát obrazu podle pokyn v cásti Úprava nastavení obrazu. CS Zapomnli jste kód pro odemknutí rodicovského zámku Zadejte,,0711" podle pokyn v cásti 5.5 Úprava nastavení funkcí. Umístní obrazu na obrazovce není správné Obrazové signály z urcitých zaízení neodpovídají správn obrazovce. Zkontrolujte výstup signálu zaízení. 9.2 Problémy s obrazem Indikátor napájení svítí, ale neobjevuje se zádný obraz CS-27 9.

9 Powered by TCPDF ( 3 Problémy se zvukem Funguje obraz, ale ne zvuk D Poznámka: Není-li nalezen zádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvuk, ale nesignalizuje poruchu. Zkontrolujte, zda jsou správn pipojeny vsechny kabely. Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na hodnotu 0. Zkontrolujte, zda zvuk není ztlumen. Zkontrolujte nastavení Zvuk popsaná v cásti 5.4 Úprava nastavení zvuku Problémy s pipojením pocítace Zobrazení z pocítace není na televizoru stabilní nebo synchronizované Zkontrolujte, zda je v pocítaci vybráno podporované rozlisení a obnovovací frekvence. Informace o podporovaných rozliseních a obnovovacích frekvencích najdete v cásti 8 Technické údaje. 9.6 Kontakt Funguje obraz, ale kvalita zvuku je nízká Pokud nemzete problém vyesit, projdte si casté otázky týkající se tohoto televizoru na adrese Pokud problém stále není vyesen, obrate se na stedisko podpory zákazník ve vasí zemi (kontakty jsou uvedeny v této uzivatelské pírucce). B VAROVÁNÍ: Nepokousejte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k váznému zranní, neopravitelnému poskození televizoru nebo zrusení záruky. D Poznámka: Nez se na nás obrátíte, poznamenejte si císlo modelu a sériové císlo televizoru. Tato císla jsou uvedena na na zadní a bocní stran televizoru a na obalu. Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru Zkontrolujte, zda jsou správná nastavení Vyvázení popsaná v cásti 5.4 Úprava nastavení zvuku. 9.4 Problémy s pipojením HDMI Narazíte na problémy se zaízeními HDMI Podpora HDCP mze prodlouzit dobu, nez se na televizoru zobrazí obsah ze zaízení. Pokud televizor nerozpozná zaízení a na obrazovce není zádný obraz, zkuste pepnout z jednoho zaízení na jiné a zpt, címz proceduru znovu spustíte. Pokud dochází k perusování zvuku, zkontrolujte správná nastavení výstupu v uzivatelské pírucce zaízení HDMI. Nebo se pokuste pipojit na zvukový signál ze zaízení HDMI do televizoru pes konektor AUDIO IN v zadní cásti televizoru. Pouzíváte-li adaptér HDMI/DVI nebo kabel HDMI/DVI, zkontrolujte, zda je dalsí audio kabel pipojen ke konektoru AUDIO IN. CS Rejstík A analogový Instalace kanál 18 Anténa Pipojení 10 Automatický Instalace kanál 18 B bezpecnost 3 C casové pásmo 18 D dálkový ovladac baterie 11 Základní moznosti pouzití 7 F formáty videa 26 H HDCP 21 K Kabel HDMI 21 Kanály nastavení Automatický 18 Rucní 18 Zmna 12 Kompozitní 22 M menu pro rychlý pístup 17 N Nabídky Hlavní Pístup 15 Rychlý pístup Pouzít 17 napájení Pipojení 10 Nastavení kanál 18 Nástnná konzola kompatibilní se standardem VESA 8 O Odstraování problém 26 P Péce Obrazovka 4 Zivotní prostedí 4 Péce o obrazovku 4 Péce o zivotní prostedí 4 Pepínání kanál kanály 12 Pepnutí televizoru pohotovostního rezimu 12 Zapnuto 11 Pipojení Kvalita kabelu HDMI 21 Kompozitní 22 S-Video 21 SCART 21 Zaízení DVD pehrávac 23 pocítac 25 Pehrávac disk Blu-ray 23 zaízení 20, 23 Pipojení anténního kabelu 10 Pístup hlavní nabídka 15 CS-29 CS R Recyklace výrobku 4 Rezim Doma 18, 20 Rezim Obchod 18, 20 Rucní nastavení kanál 18 S S-Video 21 SCART 21 Strana Konektory 6 Ovládací prvky 6 T televize dálkový ovladac baterie 11 Základní moznosti pouzití 7 Ovládací prvky po stran 6 Pehled 6 Pepnout pohotovostního rezimu 12 Zapnuto 11 Sledování televizoru 12 Stojan 8 teletext Základní moznosti pouzití 13 umístní 8 upevnní na ze 8 U umístní televizoru 8 Upevnní televizoru na stnu 8 Uspoádání kabel 10 Ú Úprava nastavení funkcí 17 Y Y Pb Pr 21 CS Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved..

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Obsah 1 Důležité informace 3 1.1 Bezpečnost 3 1.2 Péče o obrazovku 4 1.3 Péče o životní prostředí 5 2 Televizor

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL3604H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2766159

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL3604H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2766159 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL5322 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2761116

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 42PFL5322 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2761116 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Obsah. 1 Důležité informace 3 1.1 Bezpečnost 3 1.2 Údržba obrazovky 3 1.3 Recyklace 3

Obsah. 1 Důležité informace 3 1.1 Bezpečnost 3 1.2 Údržba obrazovky 3 1.3 Recyklace 3 2696.1_CES 12-09-2007 14:05 Pagina 1 Obsah 1 Důležité informace 3 1.1 Bezpečnost 3 1.2 Údržba obrazovky 3 1.3 Recyklace 3 2 Váš televizor 4 2.1 Přehled televizoru 4 2.2 Hlavní přednosti výrobku 5 3 Začínáme

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200

Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 4200 series Uživatelský manuál 32PHH4200 32PHT4200 40PFH4200 40PFT4200 Obsah 1 Váš nový televizor 3 1.1 Pozastavení televize a nahrávání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

E-MANUAL. Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce E-MANUAL Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce www.samsung.com/register Modelu Sériové č. Obsah 29 Připojení prostřednictvím

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SRP5016 Příručka pro uživatele Obsah 1 Váš univerzální dálkový

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 32PFL7606T http://cs.yourpdfguides.com/dref/4007643

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 32PFL7606T http://cs.yourpdfguides.com/dref/4007643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-50P7H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791190

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-50P7H http://cs.yourpdfguides.com/dref/791190 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG PS-50P7H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG PS-50P7H v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Vaše uživatelský manuál DAEWOO DLP-32H1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3403269

Vaše uživatelský manuál DAEWOO DLP-32H1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3403269 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DAEWOO DLP-32H1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DAEWOO DLP-32H1 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600989

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

BRUKSANVISNING. KÄYTTÖOPAS РУΚΟΒΟДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA KULLANIM KILAVUZU

BRUKSANVISNING. KÄYTTÖOPAS РУΚΟΒΟДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA KULLANIM KILAVUZU Register your product and get support at www.philips.com/welcome SV DA NO FI RU PL CS TR BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOPAS РУΚΟΒΟДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ INSTRUKCJA OBSŁUGI UŽIVATELSKÁ

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Pipojení síového kabelu Pipojení antény Pipojení ke konektoru SCART Pipojení ke

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 60PFL6008S http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394566

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 60PFL6008S http://cs.yourpdfguides.com/dref/5394566 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3222 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920576

Vaše uživatelský manuál HP MP3222 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920576 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MP3222. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MP3222 v uživatelské příručce

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Uživatelský manuál Register your product and get support at www.philips.com/welcome Uživatelský manuál Obsah 6.7 Infračervený senzor pro dálkový ovladač, který nevyužívá rádiovou frekvenci (RF) 30 6.8 Párování s televizorem

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Vaše uživatelský manuál LG 47LX9500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3982886

Vaše uživatelský manuál LG 47LX9500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3982886 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka Vítejte Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 Uživatelský manuál Obsah 10.1 Seznam zdrojů

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více