Úvod... 5 Výbìr materiálu Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní Volba typu tìsnìní Montážní pokyny...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod... 5 Výbìr materiálu... 5. Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní... 6. Volba typu tìsnìní... 7. Montážní pokyny..."

Transkript

1

2 Obsah Úvod... 5 Výbìr materiálu... 5 Volba základního kauèuku... 5 Volba pryží pro tìsnìní... 6 Volba typu tìsnìní... 7 Montážní pokyny... 7 Technické požadavky... 7 Balení... 7 Skladování... 7 Konstrukèní pokyny... 8 Obchodní spojení... 8 Pøíklad objednávky... 8 Pøehled celopryžových manžet a stíracích kroužkù... 9 Tìsnìní pro pneumatická zaøízení Pryžové manžety U dle PN Pøítlaèné kroužky dle PN Pryžové manžety miskové M dle PN Tìsnìní pro hydraulická zaøízení Pryžové manžety drážkové dle ÈSN Pryžové manžety drážkové dle PN Pryžové manžety drážkové dle PN Zástavbové prostory pro utìsnìní pístnice a pístu - ostatní info Stírací kroužky dle PN Tìsnìní pro brzdové systémy Pryžové manžety miskové dle PN Pryžové manžety miskové dle PN

3 4

4 VÝBÌR MATERIÁLU Všeobecnì platí, že v souladu s provozními podmínkami pùsobícími na tìsnìní, tj. teplotním, chemickým a mechanickým namáháním, musí být vybrán základní kauèuk a tvrdost pryže. Tato skuteènost vede k výbìru vhodných gumárenských smìsí míchaných v rámci výrobního programu a.s. RUBENA. Zaruèované vlastnosti pryží a jejich hodnoty uvádí PN Kvalita smìsí je prùbìžnì ovìøována a systém øízení jakosti v RUBENA a.s. Hradec Králové pøi vývoji a výrobì je od roku 1995 certifikován nìmeckou firmou RW TÜV dle EN ISO Volba základního kauèuku Ke stanovení základního kauèuku je nejdùležitìjší: - rozsah provozní teploty, - odolnost pracovnímu prostøedí. Teprve až budete pøesnì znát skuteènou teplotu a všechna média, s kterými tìsnìní pøijde do styku (vèetnì konzervaèních, mazacích a èisticích prostøedkù), mùžete spolehlivì navrhnout nejvhodnìjší kauèuk po technické i ekonomické stránce. Teplotní rozsah, objemovou zmìnu v oleji ASTM è. 3 a cenu rùzných pryžových materiálù ukazuje graf v katalogovém listu Rubena a.s. Gumárenské smìsi (è KL - 08). Pøekroèení dovolené horní mezní teploty pryže po delší dobu vede u vìtšiny kauèukù k porušení polymerových øetìzcù, tj. k ztvrdnutí a zvýšení trvalé deformace pryžového materiálu. V takovém pøípadì je vyvolanou deformací nebo stlaèením vyvozená zpìtná síla neutralizována, tj. dochází ke ztrátì užitných vlastností tìsnìní. Krátkodobé pøekroèení dovolené trvalé teploty je pøi použití ve vhodném prostøedí a za urèitých podmínek možné, ovšem je nutné poèítat se sníženou životností tìsnìní. Prakticky u všech kauèukù dochází fyzikálním a chemickým pùsobením médií k vìtším nebo menším zmìnám vlastností pryže, které jsou závislé nejen na chemickém složení elastomeru a pracovního prostøedí, ale i na pùsobících podmínkách. Nejdùležitìjším pùsobícím faktorem je teplota: se stoupající teplotou se zvyšuje agresivita média. Pøi fyzikálním pùsobení probíhají soubìžnì dva procesy: - pohlcení (absorpce) média elastomerem, - vytažení (extrakce) rozpustných komponentù smìsi (zejména zmìkèovadel) z pryže. Výsledkem je objemová zmìna, tj. botnání nebo smrštìní. Velikost objemových zmìn závisí v prvé øadì na pùsobícím médiu, složení (receptuøe) smìsi, teplotì, geometrickém tvaru (tlouš ce materiálu) a stavu napìtí pryžových výrobkù. Ve stavu pod napìtím bobtná pryž ménì než ve volném stavu, jak je tomu pøi zkouškách botnání. Velikost pøípustných objemových zmìn závisí na zpùsobu použití, napø. pro pryžové tìsnìní namáhané pouze staticky lze tolerovat vyšší objemové botnání než je tomu pøi namáhání dynamickém. Pøi chemickém pùsobení reaguje pracovní prostøedí s pryží, u které dochází k strukturálním zmìnám (napø. dalšímu sí ování nebo odbourávání vulkanizaèních vazeb). Nepatrné chemické zmìny pryžového materiálu mohou vést ke skuteèným zmìnám jeho fyzikálních vlastností (napø. tvrdosti). Znalosti zmìn vlastností urèují zpùsobilost nebo nezpùsobilost daného elastomeru pro urèité pracovní prostøedí. 5

5 Protože neexistuje absolutní neteènost pryže proti rùzným médiím, rùzné elastomery a jejich odolnost v nejèastìji se vyskytujících pracovních prostøedích porovnává tabulka Základních vlastností pryžových materiálù v katalogovém listu Rubena a.s. Gumárenské smìsi. Nìkolik stovek dalších médií uvádí Korozní sborník pryží. Volba pryží pro tìsnìní V hydraulice a pneumatice se pro normalizovanou tìsnicí techniku všeobecnì používají olejovzdorné pryže pøevážnì na nitrilbutadienové (NBR) bázi. U mechanicky vysoce namáhaných tìsnìní se s výhodou používají pryže na polyuretanové (AU) bázi. Pro brzdové kapaliny na glykolové bázi se používají pryže z butadienstyrenového kauèuku (SBR). 1. Pryže na bázi NBR Jsou vhodné pro všeobecné použití s tlakovým zatížením do 10 MPa, pro omezený rozsah agresivity oleje a pøíznivou cenu. Pryž 3158 (33581) Má tvrdost IRHD, rozsah pracovních teplot od -30 C do +80 C. Je vhodná pro prostøedí ropných produktù (benzin, petrolej, minerální oleje a jejich vodní emulze, mazací tuky), pro styk s rostlinnými a živoèišnými tuky a vzduchem. Skladovatelnost 8 let od data výroby. 2. Pryže na bázi AU Jsou vhodné zvláštì pro tìsnìní velmi namáhané mechanicky s tlakovým zatížením až do 32 MPa v závislosti na tvrdosti IRHD, neteèné na agresivitu oleje. Pryž 8158 Má tvrdost IRHD s použitím pro max. tlak 10 MPa nebo 16 MPa podle tvaru manžety, rozsah pracovních teplot od -30 C do +80 C, pro emulzi oleje ve vodì a vody v oleji pouze do +40 C. Vhodná pro minerální hydraulické oleje, minerální motorové a pøevodové oleje, benziny, motorovou naftu, mazací tuky, alifatické uhlovodíky a vzduch. Skladovatelnost 3 roky od data výroby. Pryž 8159 Má tvrdost IRHD s použítím do max. tlaku 16 MPa nebo 32 MPa v závislosti na tvaru manžety. Rozsah pracovních teplot, vhodnost pro pracovní prostøedí jako u pryže Skladovatelnost 3 roky od data výroby. Pryž Má tvrdost nad 95 IRHD s použítím do max. tlaku 32 MPa v závislosti na tvaru manžety. Rozsah pracovních teplot od -25 C do +80 C, pro emulzi oleje ve vodì a vody v oleji pouze do +40 C. Vhodnost pro pracovní prostøedí jako u pryže 8158 a Skladovatelnost 2 roky od data výroby. Pryže 8158, 8159, nejsou odolné proti pùsobení vodní páry, alkálií, kyselin a aminù. Všechny pryže lze krátkodobì použít do teploty +100 C tak, aby celkový režim teplotního pøetížení nepøekroèil 70 hodin. 3. Pryže na bázi SBR Jsou vhodné zvláštì pro tìsnìní používané v brzdových kapalinách na glykolové bázi s tlakovým zatížením do 10 MPa v závislosti na tvrdosti IRHD. Pøíznivá odolnost proti opotøebení a stárnutí je zvláštì pøi teplotách nad 70 C. Pryž (31469) Má tvrdost 60 až 69 IRHD s použítím do max. tlaku 7 MPa. Rozsah pracovních teplot od -40 C do +125 C. Chemicky odolná alkoholùm, glykolu a urèitým ketonùm (napø. aceton), brzdovým kapalinám na glykolové bázi, silikonovým olejùm a tukùm. Skladovatelnost 5 rokù od data výroby. 6

6 VOLBA TYPU TÌSNÌNÍ Volba typu tìsnìní je závislá na vlivech, pøi kterých má pracovat, a to pøedevším na druhu pohybu, jeho rychlosti a èetnosti, na tlaku, rozsahu pracovních teplot, na požadované tìsnicí schopnosti, tøecím odporu, pøípadnì na dalších požadavcích. Montážní pokyny Pøed montáží tìsnìní do zástavbového prostoru je nutno z celého systému odstranit všechny nežádoucí zbytky a neèistoty. Ke zmenšení tøecí síly se doporuèuje nanést na tìsnìní tenkou vrstvu maziva, která nepùsobí škodlivì na pryž a pracovní látku. Pryžová tìsnìní se nemají pøevlékat pøes ostré hrany, závity apod. Pøi nebezpeèí poškození se doporuèuje použít vhodný montážní pøípravek. Strojní èásti s manžetami, zejména uloženými v nedìleném zástavbovém prostoru, lze montovat až po vyrovnání rozmìrových deformací právì zabudovaných manžet. Prodleva mezi uložením manžety do zástavbového prostoru a montáží vzájemnì tìsnìných strojních èástí závisí na rozmìrové zmìnì manžet. Doporuèuje se: Pryž NBR 80 minimální montážní prodleva v minutách 30 AU AU Montáž èástí s manžetami musí probíhat bez silových rázù. Pro kontrolu montáže se doporuèuje uskuteènit alespoò tøi zdvihy. Pohyb vzájemnì tìsnìných strojních èástí musí být plynulý a nesmí pøi nìm dojít k propouštìní pracovní látky. TECHNICKÉ POŽADAVKY Rozmìry a mezní úchylky manžet musí odpovídat pøíslušným rozmìrovým normám. Na manžetách se dovolují vzhledové znaky, které nemají negativní vliv na funkci. Kontrola provedení a znaèení manžet je podle ÈSN èl. 7 a 8. Ke každé dodávce je pøiloženo osvìdèení o jakosti výrobku - atest A. BALENÍ Manžety a kroužky se expedují v papírových nebo PE sáècích, kartónových krabicích. Do jednotlivého obalu se balí výrobky jen jednoho druhu a rozmìru. SKLADOVÁNÍ Pøi dodržení skladovacích podmínek dle ÈSN , lze skladovat manžety z uvedených pryží v souladu s dobou skladovatelnosti uvedenou v kapitole - Výbìr materiálu. 7

7 KONSTRUKÈNÍ POKYNY PRO ZÁSTAVBOVÉ PROSTORY Tìsnìné prùmìry a rozmìry zástavbových prostorù pro tìsnìní mají být voleny podle pøíslušných technických norem. Manžety a zástavbové prostory uvedené v tomto katalogu jsou urèeny pro pøímoèarý pohyb. V zástavbovém prostoru musí tìsnìní v klidovém stavu zajistit dokonalé utìsnìní pracovní látky, pøi pohybu zabránit pøekroèení dovolené meze propouštìní. Tìsnìní v celopryžovém provedení nesmí vytváøet vedení pohybujících se èástí. Volba dìleného nebo nedìleného zástavbového prostoru souvisí s výbìrem pryžového materiálu a typu tìsnìní. Vùle mezi vzájemnì se pohybujícími plochami musí být volena a udržována v takových mezích, aby se pryžový materiál nevtlaèoval do tìsnìné mezery, èímž by docházelo k pøedèasnému znehodnocení tìsnìní. Všechny plochy strojních èástí, s kterými pøijde pryžové tìsnìní do styku pøi montáži a funkci, musí být upraveny tak, aby nedocházelo k jeho poškození: - pøechodové hrany musí být zaobleny (R); nábìhové úhly se volí podle typu manžety 15 až 30, - nejvìtší drsnost povrchu vzájemnì se pohybujících tìsnìných ploch se doporuèuje max. R a = 0,4 µm, - nejvìtší drsnost povrchu nepohyblivých èástí ve styku s funkèní plochou manžety se doporuèuje max. R a = 0,8 µm u ostatních ploch max. R a = 1,6 µm, - tvrdost kovových ploch høídelù, jejichž funkèní pohyb je pøevážnì rotaèní, má být alespoò HRc = 45. PØÍKLAD OBJEDNÁVKY Manžety pro prùmìry D = 42 mm a d = 32 mm z nitrilové (NBR) pryže 3158: Manžeta U 32 x 42 PN Pøítlaèného kroužku z nitrilové (NBR) pryže 3158 pro manžetu U 32x42 PN : Pøítlaèný kroužek 32 x 42 PN Stíracího kroužku pro prùmìr d = 32 mm z polyuretanové (AU) pryže 8159: Stírací kroužek 32 PN

8 PØEHLED CELOPRYŽOVÝCH MANŽET A STÍRACÍCH KROUŽKÙ Rozmìrová norma Tvar D r u h elastomer, tvrdost v IRHD p r y ž e oznaèení Max. tlak v MPa PN NBR , NBR , ÈSN AU AU PN NBR , ,2 PN SBR , PN SBR , PN AU AU PN AU AU PN AU PN NBR ,

9 TÌSNÌNÍ PRO PNEUMATICKÁ ZAØÍZENÍ PRYŽOVÉ MANŽETY U dle PN Manžety jsou urèeny k utìsnìní pneumatických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku 1 MPa v rozmezí teplot -30 C až +80 C. d D h b b 1 ±0,1 ±0, , ,0 6, , ,0 8, ,0 8, ,0 8, ,0 8, ,0 8, ,0 8, ,0 8, ,5 9, ,5 9, ,5 9, ,5 9, , ,5 9,5 d D h b b 1 ±0,1 ±0, ,5 9,0 11, , ,5 9,0 11, ,5 9,0 11, , ,5 9, ,5 9,0 11, ,5 9,0 11, ,5 9, ,5 9,0 11, ,0 12,0 14, ,0 12, ,0 12, ,0 12, ,0 12,0 - Manžety se vyrábìjí z nitrilové (NBR) pryže Stlaèený vzduch musí obsahovat olejovou mlhu, pokud nemá pneumatické zaøízení nebo napø. válec, vlastní mazání. Pøítlaèné pryžové kroužky pro manžetu U uvádí norma PN Zástavbové prostory pro utìsnìní pístu nebo pístnice bez pøítlaèného kroužku mají šíøku drážky b a s pøítlaèným kroužkem b 1. Uložení pístu nebo pístnice se doporuèuje H8/e8, max. vùle m mezi tìsnìnými válcovými plochami zástavbového prostoru je 0,15 mm. Jiný druh materiálu manžet je tøeba dohodnout s výrobcem. 10

10 Zástavbové prostory dle PN Utìsnìní pístnice Utìsnìní pístu PØÍTLAÈNÉ PRYŽOVÉ KROUŽKY dle PN Pøítlaèný pryžový kroužek je používán s manžetou U dle PN pro pneumatická zaøízení. PRYŽOVÉ MANŽETY MISKOVÉ M dle PN Manžety jsou urèeny k utìsnìní pneumatických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku do 3,2 MPa pro rozmezí teplot -30 C až +80 C. D d h D d h Manžety pro prùmìry válce D = 8, 10, 12 mm se nedoporuèují pro nové konstrukce (pouze pro náhradní potøebu). Manžety se vyrábìjí z nitrilové (NBR) pryže

11 TÌSNÌNÍ PRO HYDRAULICKÁ ZAØÍZENÍ PRYŽOVÉ MANŽETY DRÁŽKOVÉ dle ÈSN Manžety jsou urèeny k utìsnìní pístù a pístnic hydraulických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku do 10 MPa nebo 16 MPa v závislosti na použité pryži a pro rozmezí teplot -30 C až +80 C. d D h b ±0,1 d D h b ±0, Manžety se vyrábìjí z NBR 80 pryže Rubena 3158, polyuretanové pryže (AU) 8158 a polyuretanové pryže (AU) pryže Manžety z nitrilové (NBR) pryže 3158 a polyuretanové (AU) pryže 8158 jsou urèeny pro max. tlak 10 MPa, manžety z polyuretanové (AU) pryže 8159 jsou urèeny pro max. tlak 16 MPa, pøi max. rychlosti 0,5 m/s. Druh pryže je nutno pøedepsat doplòkovou èíslicí za èíslem této normy, a to:. 1 manžeta z nitrilové (NBR) pryže manžeta z polyuretanové (AU) pryže manžeta z polyuretanové (AU) pryže manžeta z pryže po dohodì s výrobcem Vedení pístu nebo pístnice musí být zajištìno uložením H8/e8 (H9/f8) a prùmìr dna drážky v toleranci H11 (h11). Vùle m mezi vzájemì tìsnìnými plochami mùže být max. 0,2 mm. 12

12 Zástavbové prostory dle PN Utìsnìní pístnice Utìsnìní pístu 13

13 PRYŽOVÉ MANŽETY DRÁŽKOVÉ dle PN Manžety jsou urèeny k utìsnìní pístù hydraulických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku do 16 MPa nebo 32 MPa v závislosti na použité pryži a pro rozmezí teplot -30 C až +80 C. D d h b +0,15 ±0, , , , , , , , ,8 D d h b +0,15 ±0, , , , , , , ,2 Manžety se vyrábìjí z polyuretanové (AU) pryže 8158 a polyuretanové (AU) pryže Manžety z polyuretanové (AU) pryže 8158 jsou urèeny pro max. tlak 16 MPa, manžety z polyuretanové (AU) pryže 8159 jsou urèeny pro max. tlak 32 MPa, pøi max. rychlosti 0,5 m/s. Druh pryže je nutno pøedepsat doplòkovou èíslicí za èíslem této normy, a to:. 1 manžeta z polyuretanové (AU) pryže manžeta z polyuretanové (AU) pryže 8159 Vedení pístu ve válci musí být zajištìno uložením H9/f8. Vùle m mezi vzájemì tìsnìnými plochami mùže být max. 0,2 mm. Zástavbové prostory dle PN Utìsnìní pístu Utìsnìní pístu (dìlené provedení) 14

14 PRYŽOVÉ MANŽETY DRÁŽKOVÉ dle PN Manžety jsou urèeny k utìsnìní pístnic hydraulických zaøízení pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku do 16 MPa nebo 32 MPa v závislosti na použité pryži a pro rozmezí teplot -30 C až +80 C D d h b +0,15 ±0, , , , , , , , , ,6 D d h b +0,15 ±0, , , , , , , , , ,2 Manžety se vyrábìjí z polyuretanové (AU) pryže 8158 a polyuretanové (AU) pryže Manžety z polyuretanové (AU) pryže 8158 jsou urèeny pro max. tlak 16 MPa, manžety z polyuretanové (AU) pryže 8159 jsou urèeny pro max. tlak 32 MPa, pøi max. rychlosti 0,5 m/s. Druh pryže je nutno pøedepsat doplòkovou èíslicí za èíslem této normy, a to:. 1 manžeta z polyuretanové (AU) pryže manžeta z polyuretanové (AU) pryže 8159 Vedení pístnice musí být zajištìno uložením H8/e9. Vùle m mezi vzájemnì tìsnìnými plochami mùže být max. 0,2 mm. Zástavbové prostory dle PN Utìsnìní pístnice Utìsnìní pístnice (dìlené provedení) 15

15 Zástavbové prostory pro utìsnìní pístnice a pístu - ostatní info Utìsnìní pístnice drážkovou manžetou Utìsnìní pístu drážkovou manžetou 16

16 STÍRACÍ KROUŽKY dle PN Stírací kroužky z polyuretanové pryže slouží ke stírání neèistot z pístnic a plunžrù v rozmezí teplot -25 C až +80 C. Prùmìr pístnice (plunžru) d d 4 Zástavbové prostory stíracího kroužku d 3 h H , ,2 16-0,1 3 +0, , ,3 61-0,2 4 +0, , ,3 5 +0,3 +0, Stírací kroužky se vyrábìjí z polyuretanové (AU) pryže Drsnost povrchu pístnice (plunžru) max. R a = 0,4 µm a drážky R a = 1,6 až 3,2 µm. Zástavbové prostory 17

17 TÌSNÌNÍ PRO BRZDOVÉ SYSTÉMY PRYŽOVÉ MANŽETY MISKOVÉ dle PN Manžety jsou urèeny k utìsnìní brzdových systémù pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku 7 MPa v rozmezí teplot -40 C až +125 C. Prùmìr válce D Jmenovité rozmìry manžety h 19 18, ,6 8 25,5 25 7,5 28, ,4 8, ,6 9,8 44,5 43,6 10,5 Manžety se vyrábìjí z butadienstyrenové (SBR) pryže (33469). Manžety a jejich uložení byly øešeny výrobcem brzdových systémù osobních a nákladních automobilù. PRYŽOVÉ MANŽETY MISKOVÉ dle PN Manžety jsou urèeny k utìsnìní brzdových systémù pøi pøímoèarém posuvném pohybu o pøetlaku 7 MPa v rozmezí teplot -40 C až +125 C. Prùmìr válce D Jmenovité rozmìry manžety h 19 17, ,5 23, Manžety se vyrábìjí z butadienstyrenové (SBR) pryže (33469). Manžety a jejich uložení byly øešeny výrobcem brzdových systémù osobních a nákladních automobilù. 18

Norma Tvar Materiál Provozní podmínky Typ* Použití. PN NBR P píst/pístnice. ČSN NBR ,5 H píst/pístnice

Norma Tvar Materiál Provozní podmínky Typ* Použití. PN NBR P píst/pístnice. ČSN NBR ,5 H píst/pístnice MANŽETY Manžety patří mezi nejdůležitější typy těsnění pohyblivých částí hydraulických i pneumatických zařízení při přímočarém posuvném pohybu. Symetrické manžety lze použít jak k utěsnění pístů, tak i

Více

TĚSNICÍ PRVKY OBALKA KATALOGU.indd 1 11.9.2007 13:37:45

TĚSNICÍ PRVKY OBALKA KATALOGU.indd 1 11.9.2007 13:37:45 TĚSNICÍ PRVKY 2 Tradice/Kvalita/Spolehlivost TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST Přední evropský výrobce gumárenské produkce se 100letou tradicí. Spolehlivost a vysoká kvalita

Více

K A T A L O G P R Ů M Y S L O V É T Ě S N Í C Í P R V K Y

K A T A L O G P R Ů M Y S L O V É T Ě S N Í C Í P R V K Y KATALO PRŮMYSLOVÉ TĚSNÍCÍPRVKY Obsah O - kroužky Technická èást Rozmìrová øada Rubena Rozmìrová øada Dichtomatik 2 8 11 Tìsnící šòùry pryžové 25 ufera - høídelové tìsnící kroužky Technická èást Rozmìrová

Více

Obsah ÚVOD... 5. 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK...

Obsah ÚVOD... 5. 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK... Obsah ÚVOD... 5 1. OBECNÁ ÈÁST... 5 1.1 Definice... 5 1.2 Popis výrobku... 6 1.3 Princip tìsnosti... 6 1.4 Výroba... 7 1.5 Oznaèování... 7 2. PROVEDENÍ HTK... 9 2.1 Standardní provedení... 9 2.2 Zvláštní

Více

HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY

HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY VÝROBNÍ PROGRAM Gumárenské směsi Technická pryž lisovaná Klínové řemeny Antivibrační systémy Těsnicí

Více

Jiná hydraulická tìsnìní

Jiná hydraulická tìsnìní Tìsnìní pístnice Jiná hydraulická tìsnìní Tato tìsnìní plní stejnou funkci jako hydraulické manžety. Tvarovì jsou však odlišná. Pøevážnì se jedná o rùzné tìsnící sady, skládající se z rùzných komponentù

Více

PRODEJNÍ PRODEJNÍ KATALOG KATALOG TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ

PRODEJNÍ PRODEJNÍ KATALOG KATALOG TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ PRODEJNÍ PRODEJNÍ KATALOG KATALOG TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ VYDÁNÍ 7/2011 PRODEJNÍ KATALOG TĚSNĚNÍ Hydraulics s.r.o. sehradice 217 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic czech Republic Spojovatelka...+420 577 199 211 Fax...+420

Více

Těsnění přímočarých pohybů hydraulika TĚSNĚNÍ SYMETRICKÁ PRO PÍST I PÍSTNICI

Těsnění přímočarých pohybů hydraulika TĚSNĚNÍ SYMETRICKÁ PRO PÍST I PÍSTNICI TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Těsnění přímočarých pohybů hydraulika TĚSNĚNÍ SYMETRICKÁ PRO PÍST I PÍSTNICI YOUR PARTNER FOR SEALING TECHNOLOGY Your Partner for Sealing Technology Firma Trelleborg Sealing

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - P Kapalina brzdová DOT-4 NATO Code: H - 542 Odpovídá normě: SAE J 1703, DOT-4 STANAG

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 014/ OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR DESKY

Více

1 Obecné konstrukční údaje... 1.1. 2 Pístnicová těsnění... 2.1. 3 Stírací kroužky... 3.1. 4 Pístní těsnění... 4.1. 5 Vodicí pásy... 5.

1 Obecné konstrukční údaje... 1.1. 2 Pístnicová těsnění... 2.1. 3 Stírací kroužky... 3.1. 4 Pístní těsnění... 4.1. 5 Vodicí pásy... 5. HYDRAULICKÁ TÌSNÌNÍ OBSAH ODDÍLU HYDRAULICKÁ TÌSNÌNÍ 1 Obecné konstrukční údaje... 1.1 2 Pístnicová těsnění... 2.1 3 Stírací kroužky... 3.1 4 Pístní těsnění... 4.1 5 Vodicí pásy... 5.1 Tento katalog podléhá

Více

Použití. Technické parametry. Certifikace. Výhody. Ventil nerezový

Použití. Technické parametry. Certifikace. Výhody. Ventil nerezový str. 11/15 Použití v náročných i běžných měřicích a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace uzavření odběru clony, výstupu kondenzační nádoby, uzavření impulzního potrubí při odpojení snímače

Více

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

2011/12. Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku

2011/12. Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku 011/1 Ceny a objednací kódy naleznete v ceníku OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR / E; SBR V / E; SBR 65 E; SBR 65 E / V SBR 65 ST; SBR 65 ST / V; SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 BR 60 Z SBR

Více

Ventilová jednotka. Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Souprava ventilová do 200 C

Ventilová jednotka. Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Souprava ventilová do 200 C str. 1/7 Použití soupravy jsou určeny pro použití v běžných měřicích a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace, především pro teplárenské provozy ventilové soupravy lze použít jako tlakovou

Více

Axiální válečková ložiska

Axiální válečková ložiska Axiální válečková ložiska Konstrukce... 864 Díly... 865 Obousměrná axiální ložiska... 866 Základní údaje... 867 Rozměry... 867 Tolerance... 867 Nesouosost... 868 Klece... 868 Minimální zatížení... 868

Více

O-KROUŽKY VŠEOBECKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE

O-KROUŽKY VŠEOBECKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE O-KROUŽKY VŠEOBECKÉ INFORMACE 5 Součástí výroby a distribuce technické pryže v a.s. RUBENA je i komodita těsnění zahrnující výrobu O-kroužků, manžet a dalších těsnicích prvků. Více než 50 let se v a.s.

Více

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ

B C D E F G H T OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ 015/6 OBSAH KOMPAKTNÍ (NEPORÉZNÍ) PLOCHÁ TÌSNÍCÍ PRYŽ SBR /E; SBR V/E SBR 65 E; SBR 65 E/V SBR 65 ST; SBR 65 ST/V SBR DESKY 65; SBR DESKY 70 NBR 65 E; NBR 65 E/V NBR 65 Z; NBR 65 Z/V NBR DESKY 65; NBR

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz

HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA. www.ibb.cz HLAVNÍ KATALOG IB GARANTOVANÁ KVALITA www.ibb.cz PRŮMYSLOVÁ A AUTOMOBILOVÁ LOŽISKA, LOŽISKOVÉ JEDNOTKY HLAVNÍ KATALOG IB KIB- VK5 / 2005 Platnost katalogu od 8.3.2005 A. ÚVOD: Představení výrobce a výrobků....

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice

hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice hydraulika s.r.o. Hydraulické hadice UNAS hydraulika, s.r.o. Ratibořská 177 747 05 Opava tel. /fax: 553 650 06 e-mail: unas@opava.cz www.hydraulikaunas.cz Tabulka pracovních tlaků základních hydraulických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0304

CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Technické materiály Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Kovy,

Více

O-KROUŽKY. Těsnicí technika. Špičková kvalita od roku 1867

O-KROUŽKY. Těsnicí technika. Špičková kvalita od roku 1867 O-KROUŽKY Těsnicí technika Špičková kvalita od roku 1867 2 COG O-KROUŽKY PRO ÚSPĚCH NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ Nekompromisní špičková kvalita to je krédem firmy C. Otto Gehr ckens, ve zkratce COG, která působí již

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU

PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU PRUŽNÉ SPOJKY PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU Výhody pružných spojek Od poloviny 80. let jsou pružné stahovací spojky celosvětově uznávány jako hlavní doplněk běžných spojů kanalizačních,

Více

PRYŽOVÉ DESKY. Tel./ Most Praha Liberec

PRYŽOVÉ DESKY. Tel./  Most Praha Liberec PRYŽOVÉ DESKY 118 118-129_PRYŽOVÉ DESKY.indd 118 11.6.12 14:07 MIKROPORÉZNÍ DESKY rozměr 1500 x 500 mm nepropouští vodu tvrdost cca 20 Sh teplota -40 C/+70 C MIKROPORÉZNÍ DESKY SBR Objednací kód Název

Více

KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění

KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění KLINGER-KGS Ocelo-gumové těsnění Oblast použití je tam, kde se vyžaduje bezpečné utěsnění vody, odpadních vod, plynů, vzduchu, kyselin, louhů a uhlovodíků. Je vhodné pro všechny příruby z oceli, nerezavějící

Více

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500

Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní iglidur A500 Teplotně a chemicky odolný, FDA kompatibilní Produktová řada Samomazný a bezúdržbový Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Teplotní odolnost

Více

Tření je přítel i nepřítel

Tření je přítel i nepřítel Tření je přítel i nepřítel VIDEO K TÉMATU: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/ Tření je v určitých případech i prospěšné. Jde o to, že řada lidí si myslí, že tření má

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Zpracování. Vytvrzování. Čištění pracovních nástrojů. Ochranná opatření

Zpracování. Vytvrzování. Čištění pracovních nástrojů. Ochranná opatření DuPont Voltatex 4200 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU 2 TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. TRUBKA COBRAPEX Trubka COBRAPEX s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného

Více

Seznam pojezdových kol

Seznam pojezdových kol RE.FF Seznam pojezdových kol RE.F5 RE.F8 1. OBECNÉ INFORMACE strana 2 1.1 Gumová kola 2 1.2 Polyuretanová kola 3 1.3 Monolitická kola (s tvrdým běhounem) 3 2. KONZOLY 4 2.1 Otočná konzola 4 2.2 Pevná konzola

Více

DuPont Voltatex 4250 1-K Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4250 1-K Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4250 1-K Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

Fitinky z temperované litiny. Technické informace

Fitinky z temperované litiny. Technické informace Technický katalog Fitinky z temperované litiny Technické informace 1. Normy pro výrobu fitinků Fitinky s Logem MO jsou vyráběny podle evropské normy EN 10242 Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity.

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE

MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE ABsOlute flow control SÉRIE 500 // PN 6/10/16/Class 150 // 50-200 (2-8 ) // Chemický průmysl // Agresivní kapaliny // Kyseliny MEZIPŘÍRUBOVÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY S TĚSNĚNÍM PTFE WWW.ABOVALVE.COM OBECNÉ INFORMACE

Více

967 Ventil nerezový. nebo Grafoil (expandovaný grafit)

967 Ventil nerezový. nebo Grafoil (expandovaný grafit) 967 967 Ventil nerezový Použití v náročných i běžných měřících a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace uzavření odběru clony, výstupu kondenzační nádoby, uzavření impulzního potrubí při

Více

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1

PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA. Příměrná pravítka dle DIN 874-1 PØÍMÌRNÁ PRAVÍTKA Příměrná pravítka dle DIN 874-1 Úchylky rovinnosti jsou stanoveny podle vzorců: třída přesnosti 00: 1+ L µm 10 třída přesnosti 0: 2+ L µm třída přesnosti 1: 4+ L µm 60 třída přesnosti

Více

Těsnicí prvky PRODUCTION PROGRAM VÝROBNÍ PROGRAM

Těsnicí prvky PRODUCTION PROGRAM VÝROBNÍ PROGRAM Těsnicí prvky PRODUCTION PROGRAM VÝROBNÍ PROGRAM CERTIFIKÁTY I OBSAH TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST Přední evropský výrobce gumárenské produkce se 100-letou tradicí. Spolehlivost a vysoká kvalita vyráběné

Více

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System

Contact Kyanoakrylátová lepidla. New. super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá. Pen-System New Pen-System R Contact Kyanoakrylátová lepidla super rychlá ekonomická univerzální spolehlivá 1 Contact WEICON Contact kyanoakrylátová lepidla jsou za studena vytvrzující jednokomponentní lepidla bez

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

Maximalizace výkonu ložiska. Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji

Maximalizace výkonu ložiska. Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji Maximalizace výkonu ložiska Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Delší životnost Zlepšené těsnicí vlastnosti Vynikající odolnost vůči oleji Hřídelové těsnicí kroužky HMS5 a HMSA10 Základní vlastnosti

Více

Vulmkoriz-R RF. Vulmkoriz-R RF je jednosložková, vodou ředitelná antikorozní hmota na střešní krytiny, vyvinutá na bázi

Vulmkoriz-R RF. Vulmkoriz-R RF je jednosložková, vodou ředitelná antikorozní hmota na střešní krytiny, vyvinutá na bázi Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R RF STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R RF je jednosložková, vodou ředitelná antikorozní hmota na střešní krytiny, vyvinutá na bázi kopolymeru vodné

Více

www.spreje.cz CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá

www.spreje.cz CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá CONTACT Kyanoakrylátová lepidla Superrychlá Úsporná Mnohostranná Trvalá CONTACT kyanoakrylátové lepidlo Superrychlé, hospodárné, trvanlivé a s mnohostranným využitím. Contact kyanoakrylátová lepidla jsou

Více

CENÍK PRUŽNÝCH SPOJEK A PŘECHODŮ FLEX-SEAL PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU (platný od 01.01.2014, doplněný 01.04.

CENÍK PRUŽNÝCH SPOJEK A PŘECHODŮ FLEX-SEAL PRO KANALIZACE, ODPADY, DRENÁŽE A VZDUCHOTECHNIKU (platný od 01.01.2014, doplněný 01.04. Stránka 1 autorizovaný dovozce nízkotlakých spojek FLEX-SEAL/FERNCO Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK PRUŽNÝCH

Více

O-kroužky. Vnitřní Zástavbové průměr Síla stěny Popis rozměry (d1) (d2) Materiál

O-kroužky. Vnitřní Zástavbové průměr Síla stěny Popis rozměry (d1) (d2) Materiál O-kroužek 1x 1 NBR70 (DIN3770) 1 1 NBR70 O-kroužek 1x 2 NBR70 (DIN3770) 1 2 NBR70 O-kroužek 1,42x 1,52 NBR70 (DIN3770) 1,42 1,52 NBR70 O-kroužek 1,42x 1,52 NBR90 (DIN3770) 1,42 1,52 NBR90 O-kroužek 1,42x

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 3-6 - P Olej převodový hypoidní 85W/140H NATO Code: O-228 Odpovídá normě: STANAG 7091 SAE

Více

Použití. Popis. Technické parametry. Souprava ventilová

Použití. Popis. Technické parametry. Souprava ventilová Souprava ventilová str. /46 Použití k uzavření impulzních potrubí při potřebě odpojení snímače tlaku nebo tlakové diference a propojení obou vstupních tlaků při seřizování nuly snímače tlakové diference

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

Pro vysoká zatížení iglidur Q

Pro vysoká zatížení iglidur Q Pro vysoká zatížení Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména pro extrémní zatížení Doporučeno pro extrémní pv hodnoty Dobrý koeficient tření Necitlivé na znečištění 541 Pro vysoká

Více

pryžové profily MIKROPORÉZNÍ PROFILY V METRÁŽI

pryžové profily MIKROPORÉZNÍ PROFILY V METRÁŽI Mikroporézní profi ly v metráži 160 Mikroporézní profi ly samolepicí 162 Profi ly z epdm pryže - kompaktní 163 Profi ly z nbr pryže - olejivzdorné 165 Profi ly ze silikonové expandované (mikroporézní)

Více

Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska

Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska Technická I N F O R M A C E Kriteria výběru maziv pro valivá ložiska TI 153 Strana 1/5 Jak uvádí ve svém katalogu známý výrobce ložisek, mazivo ve valivém ložisku zamezuje bezprostřednímu styku valivého

Více

OZNAČENÍ TVAR MATERIÁL OBLAST POUŽITÍ STRANA NBR 80 AU NBR 80 pneumatika píst AU 90 hydraulika píst 5

OZNAČENÍ TVAR MATERIÁL OBLAST POUŽITÍ STRANA NBR 80 AU NBR 80 pneumatika píst AU 90 hydraulika píst 5 MANŽETY tuzemské OZNAČENÍ TVAR MATERIÁL OBLAST POUŽITÍ STRANA 029268 NBR 80 pneumatika píst pístnice 2 029269 NBR 80 AU 90 hydraulika píst pístnice 3 029270 NBR 80 pneumatika píst 4 029274 AU 90 hydraulika

Více

Výrobní katalog přímočarých hydromotorů 2012

Výrobní katalog přímočarých hydromotorů 2012 Výrobní katalog přímočarých hydromotorů 2012 www.hydraulics.cz Aktualizace 8/2012 Výrobní katalog přímočarých hydromotorů Hydraulics s.r.o. Sehradice 217 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic Czech Republic Spojovatelka...

Více

Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z

Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Z Pro vysoká dyn. zatížení a otěruvzdornost iglidur Produktová řada Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení Vysoká tepelná odolnost Pro extrémní zatížení Pro vysoké obvodové rychlosti

Více

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20.

Zpětné sací filtry. E 328 E 498 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G1½ nebo SAE 2 jmenovitý průtok do 600 l/min. 20. Zpětné sací filtry E 8 E 98 pro vestavbu do nádrže připojovací závit do velikosti G½ nebo SAE jmenovitý průtok do 600 l/min 0.95-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený

Více

Použití. Popis. Technické parametry. Souprava ventilová do 200 C

Použití. Popis. Technické parametry. Souprava ventilová do 200 C Použití v běžných měřicích a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace, především pro teplárenské provozy k uzavření impulzních potrubí při potřebě odpojení snímače tlaku nebo tlakové diference

Více

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4

České dráhy, a.s. ČD V 98/66. Předpis. pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek. Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/66 Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/66 Předpis pro demontáž, kontrolu a montáž valivých ložisek Schváleno

Více

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22 NÁVOD K PROVOZU Planetové převodovky pro servomotory 4152 758 901b22 Změny vyhrazeny Copyright ZF Tento návod k provozu je chráněn podle autorského práva. Rozmnožování a rozšiřování této příručky v jakékoli

Více

PROTIPOVODÒOVÉ STÌNY - WW NÁVOD K POUŽITÍ

PROTIPOVODÒOVÉ STÌNY - WW NÁVOD K POUŽITÍ PROTIPOVODÒOVÉ STÌNY - WW NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNÌNÍ Pøed použitím protipovodòových stìn si pozornì pøeètìte tento návod. Uživatel protipovodòových stìn je povinen øídit se pokyny tohoto návodu. V pøípadì

Více

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení

Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení Nízká cena iglidur Produktová řada Dobrá odolnost proti opotřebení Nízké tření bez mazání Cenově efektivní Nízké opotřebení HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

HFA kapaliny pro důlnd

HFA kapaliny pro důlnd HFA kapaliny pro důlnd lní průmysl Ing. Jiří Valdauf LUBRICANT s.r.o. Plzeň, jiri@valdauf.cz,, tel: 777 345 007 Praha 6.3.2012 Obsah Těžko zápalnz palné hydraulické kapaliny Definice Voda, jako základnz

Více

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené

Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Scotch-Weld Akrylové lepidlo DP8405NS zelené Předběžný technický list červen 2013 Popis produktu Akrylová lepidla 3M Scotch-Weld jsou vysoce výkonná dvousložková lepidla s vynikající pevností ve smyku,

Více

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c

Zpětné sací filtry. E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 100 l/min. 20.80-1c Zpětné sací filtry E 068 E 088 pro vestavbu do potrubí připojovací závit G¾ jmenovitý průtok do 00 l/min 0.80-c Popis Použití V mobilních zařízeních s hydrostatickým pohonem (uzavřený okruh) a pracovní

Více

HA 80/320 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.04

HA 80/320 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT 426 2.98 40.04 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz HA 80/320 426 2.98.04 Použití Hydraulický

Více

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů

Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů Kapitola 6.6 Požadavky na konstrukci a zkoušení velkých obalů 6.6.1 Všeobecně 6.6.1.1 Požadavky této kapitoly neplatí pro: obaly pro třídu 2, vyjma velkých obalů pro předměty třídy 2, včetně obalů na aerosoly;

Více

TĚSNĚNÍ LINEÁRNÍCH HYDROMOTORŮ SVOČ FST 2008 Klára Martinovská Rokycanská 26, Plzeň, Česká republika

TĚSNĚNÍ LINEÁRNÍCH HYDROMOTORŮ SVOČ FST 2008 Klára Martinovská Rokycanská 26, Plzeň, Česká republika TĚSNĚNÍ LINEÁRNÍCH HYDROMOTORŮ SVOČ FST 8 Klára Martinovská Rokycanská 26, Plzeň, 312 17 Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje ucelený přehled charakteristik týkajících se hydraulických těsnění, jejich

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. C Transportní a upínací elementy. D Vodící prvky. E Přesné díly. F Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky Litinové, ocelové a hliníkové Sloupkové stojánky - malé lisy, konstrukce sestav, rychlovýměnné stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací elementy D Vodící prvky E Přesné

Více

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Strana: 1/5 KIWOPRINT L 4002 Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Kiwoprint L 4002 je vysoce jakostní samolepící lepidlo nanášené tiskem pro výrobu samolepícího zboží z papíru, kartonu,

Více

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG. Dvousložková epoxidová kyselinovzdorná hygienicky nezávadná spárovací hmota (k dispozici v 26 barevných odstínech), pro spáry o šířce nad 3 mm. Lze ji použít i jako lepidlo. 14101 ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

4.2.4.Mazání a těsnění ložisek

4.2.4.Mazání a těsnění ložisek Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.4.Mazání a těsnění ložisek 1. Účel mazání, maziva Účel: 1) snížení tření vytvořením vrstvy maziva se od

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

POZEMNÍ KOMUNIKACE II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DR. ING. MICHAL VARAUS POZEMNÍ KOMUNIKACE II MODUL 3 ASFALTOVÁ POJIVA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové Tyto technické podmínky ( dále jen TP ) platí pro firmu KELLNER cz s.r.o., jako dodavatele a jejich odběratele níže uvedených výrobků. 1. TECHNICKÝ POPIS 1.1 Všeobecně

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J

Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur J Nízké tření a opotřebení: Pro rychlé i pomalé pohyby iglidur Více než 250 rozměrů skladem ve výrobním závodě Nízké opotřebení s různými materiály hřídele Nízký koeficient tření za sucha Pohlcování vibrací

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Elastická lepidla a těsnicí materiály

Elastická lepidla a těsnicí materiály Elastická lepidla a těsnicí materiály Katalog WEICON 161 Lepidla a těsnicí hmoty Technické spreje Elastická lepidla a těsnicí materiály Elastická lepidla a těsnicí materiály se dnes používají v mnoha oblastech

Více

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou Úroveň přístupu B Federální ministerstvo dopravy ČSD V 99/14 Opravy trubkových nárazníků s prstencovou pružinou

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - L Inhibitor vymrzání vody z leteckého paliva DiEGME NATO Code: S-1745 Odpovídá normě:

Více

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE SE SNÍMAČEM POLOHY PRM4-06 HC 5107 6/000 D n 06 p max 3 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Kompaktní konstrukce Neřímořízený proporcionální rozváděč k řízení směru a velikosti průtoku kapaliny

Více

DELTA - ocelové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2050/2080 & 2100

DELTA - ocelové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2050/2080 & 2100 (1/5) DELTA - ocelové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2050/2080 & 2100 Prùtok do 400 m 3 /hod Provozní tlak 102 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Součásti točivého a přímočarého pohybu Těsnění otáčejících

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Lepidlo třecích obložení RETOL 93

Lepidlo třecích obložení RETOL 93 Docela by měl zajímalo, zda již někdo zkoušel lepit brzdové destičky na ATV nejen třeba od Dinli, třeba níže uvedeným lepidlem za zhruba 450,- Kč/litr a jaké destičky jste použily na Dinlijku? Diskutovat

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

Název: Serie 3000 Bero Thane HS420 MM 3000 3046

Název: Serie 3000 Bero Thane HS420 MM 3000 3046 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PØÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název pøípravku Název: Serie 3000 Bero Thane HS420 MM 3000 3046 (leadfree) Èíslo výrobku: 1.2 Použití

Více

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ Utěsňování strojních součástí se provádí pro zamezení úniku pracovní látky,

Více

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz Epoxidové-lepidla Rychlé Spolehlivé Úsporné www.spreje.cz Epoxidové minutové lepidlo Epoxidové minutové lepidlo je rychle tvrdnoucí 2 složkové lepidlo s extrémně silnou lepicí silou, takže se používá hlavně

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ EMULZNÍ BIOTECHNOLOGICKÁ KAPALINA

ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ EMULZNÍ BIOTECHNOLOGICKÁ KAPALINA ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ EMULZNÍ BIOTECHNOLOGICKÁ KAPALINA Okamžitá náhrada Trichloro-1,1,1,-etanu, Perchlorethylenu, Hydrokarbonů, organických ředidel a benzínu Unikátně odstraňuje minerální a rostlinné

Více