Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník 3 týdně, povinný Chatterbox 2: Pozdrav, představení, seznámení, omluva Žák: pozdraví, představí a seznámí se, rozloučí se - pozdraví kamaráda i dospělého člověka v různou denní dobu, rozloučí se - poprosí, poděkuje - představí včetně adresy sebe, členy rodiny, kamaráda - seznámí se - omluví se poprosí, poděkuje - pozdravení a rozloučení se s kamarádem i dospělým člověkěm (good morning, afternoon, evening, good bye, see you) - představení sebe sama, rodiny, kamaráda (about me, my family, my friend) - seznámení (Nice to meet you) - omluva (I m sorry) Poznávání lidí Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář - rozhovor, scénka 1

2 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Mluvený a psaný text porozumí jednoduché mluvené angličtině, nahrávkám - pochopí jednoduchý text, konverzaci a dialog - reprodukuje je a vytváří jednoduché obměny textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu písemně reprodukuje a obměňuje texty - písemně reprodukuje krátké texty a obměňuje jednoduché probrané texty - práce s textem - poslech mluvené angličtiny, jednoduchého dialogu - obměna textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu Poznávání lidí Mezilidské vztahy MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení didaktická technika ostatní 2

3 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Běžná sdělení porozumí běžným sdělením a pokynům - rozumí sdělením v učebnici - porozumí jednoduchým sdělením běžného života - jednoduchá sdělení běžného života didaktická technika ostatní Chatterbox 2: Práce s učebnicí a obrazovými materiály pracuje s obrazovými materiály, slovníky - využívá jednoduché obrazové materiály k sestavení jednoduchých vět a ke konverzaci čte nahlas přiměřený text - práce s učebnicí a se slovníkem učebnice - práce s komiksy, nástěnnými přehledy, obrázkovými učebnicemi a slovníky K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní 3

4 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Práce s učebnicí a obrazovými materiály Komentář - komiksy v učebnici, dětské časopisy - jednoduché věty k obrázkům, dialog Chatterbox 2: Obraty there is, there are porozumí jednoduché mluvené angličtině, nahrávkám - pochopí jednoduchý text, konverzaci a dialog - reprodukuje je a vytváří jednoduché obměny textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu porozumí běžným sdělením a pokynům - rozumí sdělením v učebnici - porozumí jednoduchým sdělením běžného života pracuje s obrazovými materiály, slovníky - využívá jednoduché obrazové materiály k sestavení jednoduchých vět a ke konverzaci - využití there is, there are (there is a big elephant, there are three giraffes) didaktická technika ostatní 4

5 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Obraty there is, there are Chatterbox 2: Hlasité a tiché čtení čte, rozumí čtenému textu - čte nahlas i potichu texty obsahující známou slovní zásobu - používá slovník učebnice čte nahlas přiměřený text - správné čtení - čtení s porozuměním K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení didaktická technika ostatní Komentář - důraz na správnou výslovnost 5

6 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Písemný projev zvládá základní techniky psaní píše správně známá slova - píše lexikálně správně slova známé slovní zásoby - správná psaná podoba slov - rozlišení významu podobně znějících slov K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář - diktát 6

7 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Jednoduché věty s využitím gramatiky formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - jednoduché věty, otázky a odpovědi s využitím gramatiky - otázky a zápor slovesa to be, to have got - přivlastňovací zájmena - předložky místa K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, 4. ročník didaktická technika ostatní 7

8 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Přítomný čas průběhový formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - otázka a zápor přítomného času průběhového Poznávání lidí Mezilidské vztahy, 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář - využivá počítačové programy Movers a AJ Terasoft 2 - rozšiřuje slovní zásobu sloves - procvičuje prakticky 8

9 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Přítomný čas prostý formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - s ve 3. osobě jedn. čísla - využití pomocného slovesa do a does v otázce (Do you like this pizza? Does he play football?) a v pozitivu (Yes, I do. Yes, she does.) - využití do not (don t) a does not (doesn t) v záporu (No, we don t. No, he doesn t.) Poznávání lidí Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář - využití počítačových programů Movers a AJ Terasoft 2 9

10 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Jednoduchá písemná sdělení píše jednoduchá sdělení - napíše jednoduché blahopřání k narozeninám, k Vánocům, pozdrav z prázdnin - jednoduchý pozdrav, blahopřání K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář - např. pohled z prázdnin, blahopřání k Vánocům, k narozeninám, pozvánka na oslavu narozenin 10

11 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Slovní zásoba píše správně známá slova - píše lexikálně správně slova známé slovní zásoby pracuje s jednoduchým textem - vyhledá a sdělí základní informace využívá slovní zásobu - ústně i písemně využívá slovní zásobu známých tematických okruhů - škola (popis školy, třídy) - domov (vybavení, denní potřeby, potřeby na cesty) - doprava (dopravní prostředky) - volný čas (koníčky, záliby) - sport (názvy sportů a sporovních potřeb) - prázdniny, svátky K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Matematika Matematika didaktická technika ostatní 11

12 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Slovní zásoba Komentář - využívá počítačové programy Starters, Movers a AJ Terasoft 2 - používá běžné i obrázkové slovníky Chatterbox 2: Množné číslo podstatných jmen užívá pravidelné množné číslo jmen - koncovka -s u pravidelných podstatných jmen (apple - apples) didaktická technika ostatní 12

13 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Množné číslo podstatných jmen Chatterbox 2: Číslovky do 100 používá číslovky Matematika Matematika didaktická technika ostatní 13

14 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Some u nepočitatelných podstatných jmen užívá some před podstatnými jmény - some milk, some coffee, 4. ročník didaktická technika ostatní Chatterbox 2: Přiměřená konverzace konverzuje - konverzace v rámci známé slovní zásoby a gramatiky - využívá přítomného času prostého a průběhového - konverzace přiměřená osvojené slovní zásobě a gramatice (přítomný čas prostý a průběhový) - konverzační obraty (Can I have..., Yes, of course. Here you are.) Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 14

15 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Přiměřená konverzace Komentář - hovoří ve větách - rozhovor či scénka s kamarádem Chatterbox 2: Vyjádření času zeptá se na čas, vyjádří čas v celých hodinách - celé hodiny (What time is it? What s the time? - It s five o clock.) didaktická technika ostatní 15

16 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Vyjádření minulosti vyjádří minulost - minulý čas slovesa to be (I was at school yesterday.) - minulý čas slovesa to have got (I had very important match last weekend.) - minulý čas u pravidelných sloves (They worked in the laboratory yesterday.) didaktická technika ostatní 16

17 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Dny v týdnu, měsíce v roce vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference, 4. ročník didaktická technika ostatní 17

18 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Jednoduchý dopis napíše jednoduchý dopis - dopis s využitím známé slovní zásoby a osvojené gramatiky Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní 18

19 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Conversation přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty popíše obrázek Who s he/she? What s this (colour/word)? Can you spell...? How many...are there? Is there...? Who s this? Whose are these (shoes)? Are those (socks) yours? Which bag is yours? The red one is mine. (his, hers) What s he doing? Can I have some...? Here you are. Where are...? Are you sleeping? What are you wearing? What would you like? Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. Where do you want to go? Can you get me...? Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - běžná konverzace TS 2 dialog dramatizace, scénka hry, soutěže práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 19

20 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Conversation Kid s Box 2: Vocabulary popíše obrázek hovoří s využitím slovní zásoby rozpozná slovní zásobu v ústní i písemné formě pracuje s textem obměňuje slovní zásobu - colours, shapes - school, foreign schools, school subjects: board,bookcase, eraser, pen, pencil, crayon, cupboard, desk, chair, ruler, teacher, white board, wall, computer - toys: camera, computer game, kite, lorry, robot, watch, train, doll, boat - house: kitchen - furniture and household subjects: clock, lamp, mat, mirror, phone, sofa, television - town, buildings, institutions: café, flat, hospital, park, shop, street - animals: insect, sheep, cow, duck, frog, goat, lizard, spider, octopus, yak - family: baby, cousin, mummy, daddy, grandma, grandpa - food and drink: breakfast, lunch, dinner, bread, chicken, chips, eggs, rice, water, orange juice, milk, burger, lemonade, cake, orange, sausage, watermelon - clothes: dress, glasses, handbag, hat, jeans, shirt - activities and sports: badminton, baseball, basketball, hockey, table tennis, paint, play the guitar, celebrations, parties - holiday and weather: montain, beach, sand, sea, sun - qualities: big, small, clean, dirty, K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 20

21 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Vocabulary short, tall... didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování referáty testy 21

22 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Numbers používá čísla od 0 do 20 - numbers How many... are there? Matematika Matematika Matematika didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 procvičování hry, soutěže testy interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 samostatná práce domácí úkol - diktát čísel, písemná forma - jednoduché matematické příklady 22

23 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Alphabet používá abecedu hláskuje slova hláskuje slova - English alphabet, spelling K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - výslovnost - např. řazení slov ve slovnících TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování projekt písnička 23

24 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Prepositions používá správné předložky - in, on, under, next to, behind, between, next to, in front of Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 didaktická technika ostatní Komentář - gramatická cvičení 24

25 ZV Základní vzdělávání Kid s Box 2: Plural of nouns, much/many rozliší jednotné a množné číslo rozliší much/many - regular: toy - toys, lorry - lorries, watch - watches... - irregular: man - men, child - children, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice..., 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 - další nepravidelná podstatná jména - užití ve větách TS 2 dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování testy 25

26 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: There is, there are rozliší jednotné a množné číslo porozumí otázce, správně reaguje - There is... Is there...? Yes, there is... Where is...? - There are... Are there...? Yes, there are... Where are? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 - jednoduchý referát, popis třídy, okolí školy, města, ZOO apod. - konverzace dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí procvičování hry, soutěže referáty testy CD Movers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce vycházka, výlet, exkurze 26

27 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: This, these rozliší jednotné a množné číslo - this, these - that, those didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 dialog procvičování testy TS 2 práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol 27

28 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Who, which, whose rozliší jednotné a množné číslo porozumí otázce, správně reaguje - Who is this? - Whose are these shoes? Whose feet are those? didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 dialog práce ve dvojicích 28

29 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - What is he doing? He is getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping, walking, jumping, reading... - I am trying to sleep. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení, testy práce s počítačem práce s interaktivní tabulí TS 2 Movers práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 29

30 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Present simple používá přítomný čas prostý zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - Do you...? Yes, I do./no, I don t. - Verbs: like, love. Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. I like reading, fishing, swimming, painting, driving, running, riding bike, flying kites, taking photos, playing hockey... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení, testy - porovnání present simple a present continuous TS 2 Movers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 30

31 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: To have got užívá sloveso to have got - Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. - Has he/she got...? Yes he/she has. / No, he/she hasn t. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení - konverzace TS 2 Movers dialog procvičování hry, soutěže testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce 31

32 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Possesive adjectives správně přivlastňuje - John s jeans, giraffe s jacket... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - důraz na apostrof, rozlišení od množného čísla podstatných jmen TS 2 Movers dialog procvičování testy práce ve dvojicích samostatná práce 32

33 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Separate pronouns správně přivlastňuje - mine, yours - Which bag is yours? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - Which one? This one. TS 2 dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 33

34 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Imperative používá rozkaz, rozumí zákazu - Don t give it to me! Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - běžně používané zákazy: Don t speak. Don t touch it. Don t drink/eat it... dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce myšlenková mapa diskuse 34

35 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Near future jednoduše pohovoří o svých plánech - Where do you want to on holiday? I want to go to the beach. Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - to be going to TS 2 Movers Flyers dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce 35

36 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Near future diskuse Kid s Box 2: Can používá sloveso can - Can you...? Yes, I can./ No, I can t. - Can you spell...? Can you get me some lemonade? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 dialog procvičování testy interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 CD práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol - běžná komunikace: Can I have some...? Can I help you? 36

37 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Poems and Songs recituje básně, zpívá písně s anglickým textem porozumí anglickému textu písní - Birthday, Halloween, Christmas, Easter didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - vybrané písně dle zájmu dětí TS 2 CD písnička skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol návštěva kulturního zařízení škola v přírodě vycházka, výlet, exkurze 37

38 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Preparing for test připravuje se na test - Starters practise test: listening, reading, writing Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - individuální i společná příprava TS 2 práce s počítačem činnostní učení myšlenková mapa brainstorming procvičování testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce 38

39 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Conversation konverzuje se spolužáky napíše jednoduchý dopis pošle SMS, správně se ptá a odpovídá - I ve got... - I like... What does he like? He likes listening, reading, playing, riding, watching, wearing, eating, drinking... - What s this... made of? This... is made of wood/plastic/glass/bricks... - Look at theese... Which is your favourite...? - What do you do before/after school? - What do we need to live? - Do you know that... - Which animal sleeps in the day? - What s the weather? Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 dialog dramatizace, scénka hry, soutěže TS 3 Flyers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce - běžná konverzace - konverzace na daná témata - písemná komunikace, pohled, dopis, SMS, 39

40 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Vocabulary rozpozná slovní zásobu v ústní i písemné formě pracuje s textem obměňuje slovní zásobu rozšiřuje svoji slovní zásobu překládá s využitím slovní zásoby - verbs: leave, help, get, come, look, enjoy, wantfind, love, stand, paint, like, ride, need, show, follow, give, hear... - adjectives and characteristics: straight/curly, cold/hot, weak/strong, quiet/loud, thin/fat, hungry/thirsty, clean/dirty, old, tired, slow, long, bad... - family relations: aunt, daughter, granddaughter, grandson, grandparents, son, uncle... - house and flat: stairs, basement, balcony, upstairs, downstairs, floor, village, town, lift, garden... - town and city: bank, bus station, cinema, sports centre, supermarket, swimming pool, library, market, lift, hospital, police, police station, robber, thief, traffic... - health: temperature, backache, earache, cold, cough, headache, toothache, stomach-ache... - country: lake, rivers, grass, field, forest, leaf, plant, picnic, seed, root, oxygen, field, farm, island, jungle, cave, waterfall, mountain, countryside, habitat... - animal: bear, bat, parrot, whale, dolphin, lion, shark, kangaroo, panda, hippo, elephant, tomato frog, ring-tailed lemur, Nile crocodile... - weather: cloudy, raining, snowing, sunny, wet, windy, cold, snow... - clothes: coat, hat, scarf, sweater... - music: pop, classical, keyboard, K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 40

41 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Vocabulary drums, guitar, brass, percussion, woodwind, strings instruments, violin, electric guitar, flute, trumpet... - healthy life: sleep, rest, healthy eating, right food... didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 3 pexeso obrázkové karty TS 3 Flyers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování referáty testy 41

42 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Numbers používá číslovky rozlišuje číslovky a numbers and Matematika Matematika Komentář - diktát čísel - jednoduché matematické příklady procvičování hry, soutěže testy samostatná práce domácí úkol 42

43 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Prepositions používá vhodné předložky pomocí správných předložek vytváří věty - on, next to, in front of, under, between, behind - Where is the park? It s next to the bank. didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení práce s počítačem práce s interaktivní tabulí procvičování testy TS 2 Movers Flyers samostatná práce domácí úkol 43

44 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - She s drinking. He s playing football. - What s Alex doing? Where s Lenny standing? - Activities: He is taking a photo of his son / painting a picture of her / playing a game / reading. - They are moving. She s taking a lamp upstairs. He s climbing the stairs. - Paul s standing, looking, eating, putting... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení, testy TS 2 Movers Flyers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce 44

45 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present continuous procvičování testy Kid s Box 3: Present simple používá přítomný čas prostý zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - 3rd person with - s - do/don t, does/doesn t - Stella wakes up at seven o clock. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení, testy - porovnání present simple a present continuous TS 2 Movers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí Flyers práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 45

46 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present simple Kid s Box 3: Future tense vytváří budoucí čas pomocí will a shall vhodně používá budoucí čas - will/shall - Shall I help you put the blanket on the grass? Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích samostatná práce 46

47 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Future tense práce s počítačem práce s interaktivní tabulí diskuse Kid s Box 3: Past simple of to be rozliší oba minulé tvary slovesa to be používá sloveso to be v minulosti - was/were - It was hot and sunny yesrterday. They were at home yesterday. - I don t think it was him./it wasn t him. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - testy, procvičování TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí Movers Flyers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 47

48 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Past simple of to be procvičování testy samostatná práce domácí úkol Kid s Box 3: Modal verbs používá sloveso can správně používá sloveso must - can/can t, must/mustn t - Can you swim? Can you play the piano? Yes, I can./no, I can t. Can I play in the park? Yes, you can. - Can Sam play tennis on Friday? No, he must go to the doctor. - We can t answer. - He can t go to school because he s got a temperature. He must stay in bed. He mustn t get up. - Must I make my bed? Yes, you must. - We mustn t eat sweets before lunch. didaktická technika ostatní Kid s Box 3 TS 3 TS 2 CD Movers 48

49 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Modal verbs Flyers dialog procvičování testy Kid s Box 3: Adverbs of frequency používá vhodně příslovce četnosti - always, often, sometimes, never - I never ride my bike on Mondays. - How often do you watch TV? práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol Seberegulace a sebeorganizace Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - procentuální vyjádření četnosti 49

50 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Adverbs of frequency práce s počítačem práce s interaktivní tabulí činnostní učení procvičování testy Kid s Box 3: Imperative práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol používá správně rozkaz porozumí zákazu - Don t touch... Don t play in rivers and lakes. Don t play next to roads. Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - běžně používané zákazy: Don t speak. Don t touch it. Don t drink/eat it... 50

51 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Imperative dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí myšlenková mapa diskuse práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce Kid s Box 3: Comparative and superlative stupňuje přídavná jména - good - better - the best, bed - worse - the worst, big - bigger - the biggest, dirty - dirtier - the dirtiest... Seberegulace a sebeorganizace Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - pravidelná a nepravidelná přídavná jména 51

52 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Comparative and superlative dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí činnostní učení myšlenková mapa brainstorming procvičování testy Kid s Box 3: Days of the week práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol využívá názvy dnů ve větách pohovoří o využití dnů v týdnu - prepositions on - daily activities: get up, go to bed, get dressed, get undressed, put on, wake up, take off, have a shower Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti DEMOKRATICKÉHO OBČANA Výchova ke zdraví Občanská společnost a škola Výchova ke zdraví 52

53 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Days of the week Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Starters Movers Flyers Komentář - denní, týdenní režim - konverzace dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí brainstorming referáty diskuse práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 53

54 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Shopping předvede scénku nakupování vyjadřuje se zdvořile - How much are the...? They re... Can I have... Here you are. - About money: Types of money, coins, notes, total. Counting. Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Matematika Matematika Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - právo a povinnost - hodnota peněz - finanční gramotnost 54

55 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Shopping dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce škola v přírodě vycházka, výlet, exkurze 55

56 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Klíčové kompetence Kompetence k učení - stanoví si postupné cíle - čte s porozuměním - čte oblíbené texty - naslouchá s porozuměním jiným - pracuje s textem - snaží se pochopit význam neznámých slov - píše čitelně - píše správně a čitelně jednoduché i složitější věty a souvětí - osvojí si pravopis - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, předpony, přípony atd. - vytváří si zájem o četbu - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - chápe nutnost vzdělávání vzhledem k vykonávání povolání - uvědomuje si význam anglického jazyka - uvědomuje si důležitost znalosti angličtiny pro další působení ve škole, při studiu, při volbě zaměstnání, v samotné profesi i v životě - samostatně najde, vyhledá, doplní správné řešení, odpověď - volí četbu podle vlastního zájmu - orientuje se ve výběru četby - poznatky z četby využívá ve školních činnostech - pracuje s informacemi z tištěných médii - vyhledává a třídí informace z novin, časopisů, knih, encyklopedií - využívá školní knihovnu - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - pracuje s informacemi z elektronických médií - vyhledává a třídí informace z internetu, používá - využívá jazykové dovednosti v ostatních oblastech vzdělávání - využívá názorné nástěnné přehledy gramatiky - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - obhajuje vlastní názor - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - zdokonaluje svůj řečový projev - zlepšuje kvalitu svého písemného projevu - kontroluje svůj písemný projev, poučí se z chyb a nedostatků - odstraňuje pravopisné chyby 56

57 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Učební zdroje 57

58 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kompetence k řešení problémů - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - využívá různé zdroje informací - posoudí věrohodnost získaných informací - porovná možná řešení problému - četbou získává informace potřebné k řešení zadaných úkolů - rozvíjí intelektové dovednosti a logicky myslí - využívá získaných dovedností k řešení problému - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - osvojuje si pravidla probíraných mluvnických jevů - tvořivě pracuje s textem, se slovy, vytváří významové mapy - zábavnou formou pracuje s textem, se slovy - formou obrázků či významových map znázorňuje vztahy mezi slovy - porovnává různé druhy textů - vytváří scénář - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry 58

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání, 3. ročník 3 týdně, povinný Kid s Box 1: Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty porozumí jednoduchému dialogu What s your name? My name is... How

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk. Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 9 týdně, povinný J: Věta, stavba věty, souvětí Žák: J: určí druh věty J: spojí věty vhodnými spojovacími výrazy, určí a doplní souvětí J: vyhledá slova ve větě jednoduché J: obmění

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdravy Zvířata IX. X. Opakování učebnice Happy House 1 Představení nové učebnice Happy House2 Pozdravy Abeceda A-G Hláskování a hádání slov, názorné obrázky Způsobové slovesa I can, I can t Abeceda

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více