Učební osnovy pracovní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník 3 týdně, povinný Chatterbox 2: Pozdrav, představení, seznámení, omluva Žák: pozdraví, představí a seznámí se, rozloučí se - pozdraví kamaráda i dospělého člověka v různou denní dobu, rozloučí se - poprosí, poděkuje - představí včetně adresy sebe, členy rodiny, kamaráda - seznámí se - omluví se poprosí, poděkuje - pozdravení a rozloučení se s kamarádem i dospělým člověkěm (good morning, afternoon, evening, good bye, see you) - představení sebe sama, rodiny, kamaráda (about me, my family, my friend) - seznámení (Nice to meet you) - omluva (I m sorry) Poznávání lidí Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář - rozhovor, scénka 1

2 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Mluvený a psaný text porozumí jednoduché mluvené angličtině, nahrávkám - pochopí jednoduchý text, konverzaci a dialog - reprodukuje je a vytváří jednoduché obměny textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu písemně reprodukuje a obměňuje texty - písemně reprodukuje krátké texty a obměňuje jednoduché probrané texty - práce s textem - poslech mluvené angličtiny, jednoduchého dialogu - obměna textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu Poznávání lidí Mezilidské vztahy MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení didaktická technika ostatní 2

3 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Běžná sdělení porozumí běžným sdělením a pokynům - rozumí sdělením v učebnici - porozumí jednoduchým sdělením běžného života - jednoduchá sdělení běžného života didaktická technika ostatní Chatterbox 2: Práce s učebnicí a obrazovými materiály pracuje s obrazovými materiály, slovníky - využívá jednoduché obrazové materiály k sestavení jednoduchých vět a ke konverzaci čte nahlas přiměřený text - práce s učebnicí a se slovníkem učebnice - práce s komiksy, nástěnnými přehledy, obrázkovými učebnicemi a slovníky K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní 3

4 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Práce s učebnicí a obrazovými materiály Komentář - komiksy v učebnici, dětské časopisy - jednoduché věty k obrázkům, dialog Chatterbox 2: Obraty there is, there are porozumí jednoduché mluvené angličtině, nahrávkám - pochopí jednoduchý text, konverzaci a dialog - reprodukuje je a vytváří jednoduché obměny textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu porozumí běžným sdělením a pokynům - rozumí sdělením v učebnici - porozumí jednoduchým sdělením běžného života pracuje s obrazovými materiály, slovníky - využívá jednoduché obrazové materiály k sestavení jednoduchých vět a ke konverzaci - využití there is, there are (there is a big elephant, there are three giraffes) didaktická technika ostatní 4

5 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Obraty there is, there are Chatterbox 2: Hlasité a tiché čtení čte, rozumí čtenému textu - čte nahlas i potichu texty obsahující známou slovní zásobu - používá slovník učebnice čte nahlas přiměřený text - správné čtení - čtení s porozuměním K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení didaktická technika ostatní Komentář - důraz na správnou výslovnost 5

6 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Písemný projev zvládá základní techniky psaní píše správně známá slova - píše lexikálně správně slova známé slovní zásoby - správná psaná podoba slov - rozlišení významu podobně znějících slov K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář - diktát 6

7 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Jednoduché věty s využitím gramatiky formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - jednoduché věty, otázky a odpovědi s využitím gramatiky - otázky a zápor slovesa to be, to have got - přivlastňovací zájmena - předložky místa K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, 4. ročník didaktická technika ostatní 7

8 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Přítomný čas průběhový formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - otázka a zápor přítomného času průběhového Poznávání lidí Mezilidské vztahy, 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář - využivá počítačové programy Movers a AJ Terasoft 2 - rozšiřuje slovní zásobu sloves - procvičuje prakticky 8

9 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Přítomný čas prostý formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - s ve 3. osobě jedn. čísla - využití pomocného slovesa do a does v otázce (Do you like this pizza? Does he play football?) a v pozitivu (Yes, I do. Yes, she does.) - využití do not (don t) a does not (doesn t) v záporu (No, we don t. No, he doesn t.) Poznávání lidí Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář - využití počítačových programů Movers a AJ Terasoft 2 9

10 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Jednoduchá písemná sdělení píše jednoduchá sdělení - napíše jednoduché blahopřání k narozeninám, k Vánocům, pozdrav z prázdnin - jednoduchý pozdrav, blahopřání K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář - např. pohled z prázdnin, blahopřání k Vánocům, k narozeninám, pozvánka na oslavu narozenin 10

11 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Slovní zásoba píše správně známá slova - píše lexikálně správně slova známé slovní zásoby pracuje s jednoduchým textem - vyhledá a sdělí základní informace využívá slovní zásobu - ústně i písemně využívá slovní zásobu známých tematických okruhů - škola (popis školy, třídy) - domov (vybavení, denní potřeby, potřeby na cesty) - doprava (dopravní prostředky) - volný čas (koníčky, záliby) - sport (názvy sportů a sporovních potřeb) - prázdniny, svátky K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Matematika Matematika didaktická technika ostatní 11

12 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Slovní zásoba Komentář - využívá počítačové programy Starters, Movers a AJ Terasoft 2 - používá běžné i obrázkové slovníky Chatterbox 2: Množné číslo podstatných jmen užívá pravidelné množné číslo jmen - koncovka -s u pravidelných podstatných jmen (apple - apples) didaktická technika ostatní 12

13 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Množné číslo podstatných jmen Chatterbox 2: Číslovky do 100 používá číslovky Matematika Matematika didaktická technika ostatní 13

14 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Some u nepočitatelných podstatných jmen užívá some před podstatnými jmény - some milk, some coffee, 4. ročník didaktická technika ostatní Chatterbox 2: Přiměřená konverzace konverzuje - konverzace v rámci známé slovní zásoby a gramatiky - využívá přítomného času prostého a průběhového - konverzace přiměřená osvojené slovní zásobě a gramatice (přítomný čas prostý a průběhový) - konverzační obraty (Can I have..., Yes, of course. Here you are.) Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 14

15 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Přiměřená konverzace Komentář - hovoří ve větách - rozhovor či scénka s kamarádem Chatterbox 2: Vyjádření času zeptá se na čas, vyjádří čas v celých hodinách - celé hodiny (What time is it? What s the time? - It s five o clock.) didaktická technika ostatní 15

16 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Vyjádření minulosti vyjádří minulost - minulý čas slovesa to be (I was at school yesterday.) - minulý čas slovesa to have got (I had very important match last weekend.) - minulý čas u pravidelných sloves (They worked in the laboratory yesterday.) didaktická technika ostatní 16

17 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Dny v týdnu, měsíce v roce vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference, 4. ročník didaktická technika ostatní 17

18 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Jednoduchý dopis napíše jednoduchý dopis - dopis s využitím známé slovní zásoby a osvojené gramatiky Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní 18

19 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Conversation přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty popíše obrázek Who s he/she? What s this (colour/word)? Can you spell...? How many...are there? Is there...? Who s this? Whose are these (shoes)? Are those (socks) yours? Which bag is yours? The red one is mine. (his, hers) What s he doing? Can I have some...? Here you are. Where are...? Are you sleeping? What are you wearing? What would you like? Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. Where do you want to go? Can you get me...? Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - běžná konverzace TS 2 dialog dramatizace, scénka hry, soutěže práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 19

20 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Conversation Kid s Box 2: Vocabulary popíše obrázek hovoří s využitím slovní zásoby rozpozná slovní zásobu v ústní i písemné formě pracuje s textem obměňuje slovní zásobu - colours, shapes - school, foreign schools, school subjects: board,bookcase, eraser, pen, pencil, crayon, cupboard, desk, chair, ruler, teacher, white board, wall, computer - toys: camera, computer game, kite, lorry, robot, watch, train, doll, boat - house: kitchen - furniture and household subjects: clock, lamp, mat, mirror, phone, sofa, television - town, buildings, institutions: café, flat, hospital, park, shop, street - animals: insect, sheep, cow, duck, frog, goat, lizard, spider, octopus, yak - family: baby, cousin, mummy, daddy, grandma, grandpa - food and drink: breakfast, lunch, dinner, bread, chicken, chips, eggs, rice, water, orange juice, milk, burger, lemonade, cake, orange, sausage, watermelon - clothes: dress, glasses, handbag, hat, jeans, shirt - activities and sports: badminton, baseball, basketball, hockey, table tennis, paint, play the guitar, celebrations, parties - holiday and weather: montain, beach, sand, sea, sun - qualities: big, small, clean, dirty, K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 20

21 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Vocabulary short, tall... didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování referáty testy 21

22 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Numbers používá čísla od 0 do 20 - numbers How many... are there? Matematika Matematika Matematika didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 procvičování hry, soutěže testy interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 samostatná práce domácí úkol - diktát čísel, písemná forma - jednoduché matematické příklady 22

23 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Alphabet používá abecedu hláskuje slova hláskuje slova - English alphabet, spelling K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - výslovnost - např. řazení slov ve slovnících TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování projekt písnička 23

24 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Prepositions používá správné předložky - in, on, under, next to, behind, between, next to, in front of Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 didaktická technika ostatní Komentář - gramatická cvičení 24

25 ZV Základní vzdělávání Kid s Box 2: Plural of nouns, much/many rozliší jednotné a množné číslo rozliší much/many - regular: toy - toys, lorry - lorries, watch - watches... - irregular: man - men, child - children, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice..., 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 - další nepravidelná podstatná jména - užití ve větách TS 2 dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování testy 25

26 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: There is, there are rozliší jednotné a množné číslo porozumí otázce, správně reaguje - There is... Is there...? Yes, there is... Where is...? - There are... Are there...? Yes, there are... Where are? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 - jednoduchý referát, popis třídy, okolí školy, města, ZOO apod. - konverzace dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí procvičování hry, soutěže referáty testy CD Movers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce vycházka, výlet, exkurze 26

27 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: This, these rozliší jednotné a množné číslo - this, these - that, those didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 dialog procvičování testy TS 2 práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol 27

28 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Who, which, whose rozliší jednotné a množné číslo porozumí otázce, správně reaguje - Who is this? - Whose are these shoes? Whose feet are those? didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 dialog práce ve dvojicích 28

29 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - What is he doing? He is getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping, walking, jumping, reading... - I am trying to sleep. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení, testy práce s počítačem práce s interaktivní tabulí TS 2 Movers práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 29

30 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Present simple používá přítomný čas prostý zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - Do you...? Yes, I do./no, I don t. - Verbs: like, love. Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. I like reading, fishing, swimming, painting, driving, running, riding bike, flying kites, taking photos, playing hockey... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení, testy - porovnání present simple a present continuous TS 2 Movers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 30

31 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: To have got užívá sloveso to have got - Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. - Has he/she got...? Yes he/she has. / No, he/she hasn t. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení - konverzace TS 2 Movers dialog procvičování hry, soutěže testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce 31

32 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Possesive adjectives správně přivlastňuje - John s jeans, giraffe s jacket... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - důraz na apostrof, rozlišení od množného čísla podstatných jmen TS 2 Movers dialog procvičování testy práce ve dvojicích samostatná práce 32

33 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Separate pronouns správně přivlastňuje - mine, yours - Which bag is yours? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - Which one? This one. TS 2 dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 33

34 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Imperative používá rozkaz, rozumí zákazu - Don t give it to me! Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - běžně používané zákazy: Don t speak. Don t touch it. Don t drink/eat it... dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce myšlenková mapa diskuse 34

35 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Near future jednoduše pohovoří o svých plánech - Where do you want to on holiday? I want to go to the beach. Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - to be going to TS 2 Movers Flyers dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce 35

36 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Near future diskuse Kid s Box 2: Can používá sloveso can - Can you...? Yes, I can./ No, I can t. - Can you spell...? Can you get me some lemonade? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 dialog procvičování testy interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 CD práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol - běžná komunikace: Can I have some...? Can I help you? 36

37 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Poems and Songs recituje básně, zpívá písně s anglickým textem porozumí anglickému textu písní - Birthday, Halloween, Christmas, Easter didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - vybrané písně dle zájmu dětí TS 2 CD písnička skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol návštěva kulturního zařízení škola v přírodě vycházka, výlet, exkurze 37

38 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Preparing for test připravuje se na test - Starters practise test: listening, reading, writing Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - individuální i společná příprava TS 2 práce s počítačem činnostní učení myšlenková mapa brainstorming procvičování testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce 38

39 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Conversation konverzuje se spolužáky napíše jednoduchý dopis pošle SMS, správně se ptá a odpovídá - I ve got... - I like... What does he like? He likes listening, reading, playing, riding, watching, wearing, eating, drinking... - What s this... made of? This... is made of wood/plastic/glass/bricks... - Look at theese... Which is your favourite...? - What do you do before/after school? - What do we need to live? - Do you know that... - Which animal sleeps in the day? - What s the weather? Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 dialog dramatizace, scénka hry, soutěže TS 3 Flyers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce - běžná konverzace - konverzace na daná témata - písemná komunikace, pohled, dopis, SMS, 39

40 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Vocabulary rozpozná slovní zásobu v ústní i písemné formě pracuje s textem obměňuje slovní zásobu rozšiřuje svoji slovní zásobu překládá s využitím slovní zásoby - verbs: leave, help, get, come, look, enjoy, wantfind, love, stand, paint, like, ride, need, show, follow, give, hear... - adjectives and characteristics: straight/curly, cold/hot, weak/strong, quiet/loud, thin/fat, hungry/thirsty, clean/dirty, old, tired, slow, long, bad... - family relations: aunt, daughter, granddaughter, grandson, grandparents, son, uncle... - house and flat: stairs, basement, balcony, upstairs, downstairs, floor, village, town, lift, garden... - town and city: bank, bus station, cinema, sports centre, supermarket, swimming pool, library, market, lift, hospital, police, police station, robber, thief, traffic... - health: temperature, backache, earache, cold, cough, headache, toothache, stomach-ache... - country: lake, rivers, grass, field, forest, leaf, plant, picnic, seed, root, oxygen, field, farm, island, jungle, cave, waterfall, mountain, countryside, habitat... - animal: bear, bat, parrot, whale, dolphin, lion, shark, kangaroo, panda, hippo, elephant, tomato frog, ring-tailed lemur, Nile crocodile... - weather: cloudy, raining, snowing, sunny, wet, windy, cold, snow... - clothes: coat, hat, scarf, sweater... - music: pop, classical, keyboard, K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 40

41 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Vocabulary drums, guitar, brass, percussion, woodwind, strings instruments, violin, electric guitar, flute, trumpet... - healthy life: sleep, rest, healthy eating, right food... didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 3 pexeso obrázkové karty TS 3 Flyers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování referáty testy 41

42 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Numbers používá číslovky rozlišuje číslovky a numbers and Matematika Matematika Komentář - diktát čísel - jednoduché matematické příklady procvičování hry, soutěže testy samostatná práce domácí úkol 42

43 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Prepositions používá vhodné předložky pomocí správných předložek vytváří věty - on, next to, in front of, under, between, behind - Where is the park? It s next to the bank. didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení práce s počítačem práce s interaktivní tabulí procvičování testy TS 2 Movers Flyers samostatná práce domácí úkol 43

44 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - She s drinking. He s playing football. - What s Alex doing? Where s Lenny standing? - Activities: He is taking a photo of his son / painting a picture of her / playing a game / reading. - They are moving. She s taking a lamp upstairs. He s climbing the stairs. - Paul s standing, looking, eating, putting... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení, testy TS 2 Movers Flyers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce 44

45 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present continuous procvičování testy Kid s Box 3: Present simple používá přítomný čas prostý zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - 3rd person with - s - do/don t, does/doesn t - Stella wakes up at seven o clock. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení, testy - porovnání present simple a present continuous TS 2 Movers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí Flyers práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 45

46 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present simple Kid s Box 3: Future tense vytváří budoucí čas pomocí will a shall vhodně používá budoucí čas - will/shall - Shall I help you put the blanket on the grass? Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích samostatná práce 46

47 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Future tense práce s počítačem práce s interaktivní tabulí diskuse Kid s Box 3: Past simple of to be rozliší oba minulé tvary slovesa to be používá sloveso to be v minulosti - was/were - It was hot and sunny yesrterday. They were at home yesterday. - I don t think it was him./it wasn t him. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - testy, procvičování TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí Movers Flyers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 47

48 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Past simple of to be procvičování testy samostatná práce domácí úkol Kid s Box 3: Modal verbs používá sloveso can správně používá sloveso must - can/can t, must/mustn t - Can you swim? Can you play the piano? Yes, I can./no, I can t. Can I play in the park? Yes, you can. - Can Sam play tennis on Friday? No, he must go to the doctor. - We can t answer. - He can t go to school because he s got a temperature. He must stay in bed. He mustn t get up. - Must I make my bed? Yes, you must. - We mustn t eat sweets before lunch. didaktická technika ostatní Kid s Box 3 TS 3 TS 2 CD Movers 48

49 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Modal verbs Flyers dialog procvičování testy Kid s Box 3: Adverbs of frequency používá vhodně příslovce četnosti - always, often, sometimes, never - I never ride my bike on Mondays. - How often do you watch TV? práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol Seberegulace a sebeorganizace Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - procentuální vyjádření četnosti 49

50 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Adverbs of frequency práce s počítačem práce s interaktivní tabulí činnostní učení procvičování testy Kid s Box 3: Imperative práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol používá správně rozkaz porozumí zákazu - Don t touch... Don t play in rivers and lakes. Don t play next to roads. Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - běžně používané zákazy: Don t speak. Don t touch it. Don t drink/eat it... 50

51 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Imperative dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí myšlenková mapa diskuse práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce Kid s Box 3: Comparative and superlative stupňuje přídavná jména - good - better - the best, bed - worse - the worst, big - bigger - the biggest, dirty - dirtier - the dirtiest... Seberegulace a sebeorganizace Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - pravidelná a nepravidelná přídavná jména 51

52 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Comparative and superlative dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí činnostní učení myšlenková mapa brainstorming procvičování testy Kid s Box 3: Days of the week práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol využívá názvy dnů ve větách pohovoří o využití dnů v týdnu - prepositions on - daily activities: get up, go to bed, get dressed, get undressed, put on, wake up, take off, have a shower Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti DEMOKRATICKÉHO OBČANA Výchova ke zdraví Občanská společnost a škola Výchova ke zdraví 52

53 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Days of the week Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Starters Movers Flyers Komentář - denní, týdenní režim - konverzace dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí brainstorming referáty diskuse práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 53

54 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Shopping předvede scénku nakupování vyjadřuje se zdvořile - How much are the...? They re... Can I have... Here you are. - About money: Types of money, coins, notes, total. Counting. Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Matematika Matematika Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - právo a povinnost - hodnota peněz - finanční gramotnost 54

55 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Shopping dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce škola v přírodě vycházka, výlet, exkurze 55

56 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Klíčové kompetence Kompetence k učení - stanoví si postupné cíle - čte s porozuměním - čte oblíbené texty - naslouchá s porozuměním jiným - pracuje s textem - snaží se pochopit význam neznámých slov - píše čitelně - píše správně a čitelně jednoduché i složitější věty a souvětí - osvojí si pravopis - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, předpony, přípony atd. - vytváří si zájem o četbu - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - chápe nutnost vzdělávání vzhledem k vykonávání povolání - uvědomuje si význam anglického jazyka - uvědomuje si důležitost znalosti angličtiny pro další působení ve škole, při studiu, při volbě zaměstnání, v samotné profesi i v životě - samostatně najde, vyhledá, doplní správné řešení, odpověď - volí četbu podle vlastního zájmu - orientuje se ve výběru četby - poznatky z četby využívá ve školních činnostech - pracuje s informacemi z tištěných médii - vyhledává a třídí informace z novin, časopisů, knih, encyklopedií - využívá školní knihovnu - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - pracuje s informacemi z elektronických médií - vyhledává a třídí informace z internetu, používá - využívá jazykové dovednosti v ostatních oblastech vzdělávání - využívá názorné nástěnné přehledy gramatiky - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - obhajuje vlastní názor - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - zdokonaluje svůj řečový projev - zlepšuje kvalitu svého písemného projevu - kontroluje svůj písemný projev, poučí se z chyb a nedostatků - odstraňuje pravopisné chyby 56

57 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Učební zdroje 57

58 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kompetence k řešení problémů - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - využívá různé zdroje informací - posoudí věrohodnost získaných informací - porovná možná řešení problému - četbou získává informace potřebné k řešení zadaných úkolů - rozvíjí intelektové dovednosti a logicky myslí - využívá získaných dovedností k řešení problému - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - osvojuje si pravidla probíraných mluvnických jevů - tvořivě pracuje s textem, se slovy, vytváří významové mapy - zábavnou formou pracuje s textem, se slovy - formou obrázků či významových map znázorňuje vztahy mezi slovy - porovnává různé druhy textů - vytváří scénář - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry 58

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you?

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání, 3. ročník 3 týdně, povinný Kid s Box 1: Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty porozumí jednoduchému dialogu What s your name? My name is... How

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 4. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva učebnice Happy Street 1 - slovní zásoba, kladné a záporné příkazy, základní gramatické struktury, osobní informace Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Ovládá ústně i písemně slovní

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání. Malá škola. Základní škola Jabloňany

Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání. Malá škola. Základní škola Jabloňany Dodatek č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání Malá škola Základní škola Jabloňany 1 1 Identifikační údaje 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy: Základní škola Jabloňany,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2012/2013) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Prima 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník

Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník - 1 - Anglický jazyk I. stupeň, 2. období - 4. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI čte nahlas foneticky správně jednoduché

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573

Téma: PRESENT SIMPLE III VY_32_ZAZNAM_573 Téma: PRESENT SIMPLE III Autor: Číslo projektu: Ročník: Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: Mgr. Aneta Šlemendová CZ.1.07/1.5.00/34.1072 1. ročník Cestovní ruch Jazykové vzdělávání Jazykové

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2.

Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2. 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v cizím jazyce Charakteristika volitelného předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce doplňuje a rozvíjí první cizí jazyk a realizuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka anglického jazyka v 1. i ve

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

Vzdělávací obor Anglický jazyk

Vzdělávací obor Anglický jazyk 1.ročník obor navázání na již zvládnuté ŘEČOVÉ Kompetence k učení, pracovní komunikace v běžných každodenních situacích DOVEDNOSTI soc. a personální,komunikativní pozdrav, poděkování, představení chápe

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více