Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník 3 týdně, povinný Chatterbox 2: Pozdrav, představení, seznámení, omluva Žák: pozdraví, představí a seznámí se, rozloučí se - pozdraví kamaráda i dospělého člověka v různou denní dobu, rozloučí se - poprosí, poděkuje - představí včetně adresy sebe, členy rodiny, kamaráda - seznámí se - omluví se poprosí, poděkuje - pozdravení a rozloučení se s kamarádem i dospělým člověkěm (good morning, afternoon, evening, good bye, see you) - představení sebe sama, rodiny, kamaráda (about me, my family, my friend) - seznámení (Nice to meet you) - omluva (I m sorry) Poznávání lidí Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář - rozhovor, scénka 1

2 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Mluvený a psaný text porozumí jednoduché mluvené angličtině, nahrávkám - pochopí jednoduchý text, konverzaci a dialog - reprodukuje je a vytváří jednoduché obměny textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu písemně reprodukuje a obměňuje texty - písemně reprodukuje krátké texty a obměňuje jednoduché probrané texty - práce s textem - poslech mluvené angličtiny, jednoduchého dialogu - obměna textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu Poznávání lidí Mezilidské vztahy MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení didaktická technika ostatní 2

3 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Běžná sdělení porozumí běžným sdělením a pokynům - rozumí sdělením v učebnici - porozumí jednoduchým sdělením běžného života - jednoduchá sdělení běžného života didaktická technika ostatní Chatterbox 2: Práce s učebnicí a obrazovými materiály pracuje s obrazovými materiály, slovníky - využívá jednoduché obrazové materiály k sestavení jednoduchých vět a ke konverzaci čte nahlas přiměřený text - práce s učebnicí a se slovníkem učebnice - práce s komiksy, nástěnnými přehledy, obrázkovými učebnicemi a slovníky K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní 3

4 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Práce s učebnicí a obrazovými materiály Komentář - komiksy v učebnici, dětské časopisy - jednoduché věty k obrázkům, dialog Chatterbox 2: Obraty there is, there are porozumí jednoduché mluvené angličtině, nahrávkám - pochopí jednoduchý text, konverzaci a dialog - reprodukuje je a vytváří jednoduché obměny textu i krátkého dialogu při zachování jejich smyslu porozumí běžným sdělením a pokynům - rozumí sdělením v učebnici - porozumí jednoduchým sdělením běžného života pracuje s obrazovými materiály, slovníky - využívá jednoduché obrazové materiály k sestavení jednoduchých vět a ke konverzaci - využití there is, there are (there is a big elephant, there are three giraffes) didaktická technika ostatní 4

5 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Obraty there is, there are Chatterbox 2: Hlasité a tiché čtení čte, rozumí čtenému textu - čte nahlas i potichu texty obsahující známou slovní zásobu - používá slovník učebnice čte nahlas přiměřený text - správné čtení - čtení s porozuměním K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení didaktická technika ostatní Komentář - důraz na správnou výslovnost 5

6 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Písemný projev zvládá základní techniky psaní píše správně známá slova - píše lexikálně správně slova známé slovní zásoby - správná psaná podoba slov - rozlišení významu podobně znějících slov K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář - diktát 6

7 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Jednoduché věty s využitím gramatiky formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - jednoduché věty, otázky a odpovědi s využitím gramatiky - otázky a zápor slovesa to be, to have got - přivlastňovací zájmena - předložky místa K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, 4. ročník didaktická technika ostatní 7

8 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Přítomný čas průběhový formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - otázka a zápor přítomného času průběhového Poznávání lidí Mezilidské vztahy, 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář - využivá počítačové programy Movers a AJ Terasoft 2 - rozšiřuje slovní zásobu sloves - procvičuje prakticky 8

9 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Přítomný čas prostý formuluje písemně otázky a odpovědi - formuluje písemně otázky a odpovídá na ně dodrží základní pravidla gramatiky - s ve 3. osobě jedn. čísla - využití pomocného slovesa do a does v otázce (Do you like this pizza? Does he play football?) a v pozitivu (Yes, I do. Yes, she does.) - využití do not (don t) a does not (doesn t) v záporu (No, we don t. No, he doesn t.) Poznávání lidí Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář - využití počítačových programů Movers a AJ Terasoft 2 9

10 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Jednoduchá písemná sdělení píše jednoduchá sdělení - napíše jednoduché blahopřání k narozeninám, k Vánocům, pozdrav z prázdnin - jednoduchý pozdrav, blahopřání K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá, 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář - např. pohled z prázdnin, blahopřání k Vánocům, k narozeninám, pozvánka na oslavu narozenin 10

11 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Slovní zásoba píše správně známá slova - píše lexikálně správně slova známé slovní zásoby pracuje s jednoduchým textem - vyhledá a sdělí základní informace využívá slovní zásobu - ústně i písemně využívá slovní zásobu známých tematických okruhů - škola (popis školy, třídy) - domov (vybavení, denní potřeby, potřeby na cesty) - doprava (dopravní prostředky) - volný čas (koníčky, záliby) - sport (názvy sportů a sporovních potřeb) - prázdniny, svátky K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Matematika Matematika didaktická technika ostatní 11

12 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Slovní zásoba Komentář - využívá počítačové programy Starters, Movers a AJ Terasoft 2 - používá běžné i obrázkové slovníky Chatterbox 2: Množné číslo podstatných jmen užívá pravidelné množné číslo jmen - koncovka -s u pravidelných podstatných jmen (apple - apples) didaktická technika ostatní 12

13 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Množné číslo podstatných jmen Chatterbox 2: Číslovky do 100 používá číslovky Matematika Matematika didaktická technika ostatní 13

14 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Some u nepočitatelných podstatných jmen užívá some před podstatnými jmény - some milk, some coffee, 4. ročník didaktická technika ostatní Chatterbox 2: Přiměřená konverzace konverzuje - konverzace v rámci známé slovní zásoby a gramatiky - využívá přítomného času prostého a průběhového - konverzace přiměřená osvojené slovní zásobě a gramatice (přítomný čas prostý a průběhový) - konverzační obraty (Can I have..., Yes, of course. Here you are.) Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 14

15 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Přiměřená konverzace Komentář - hovoří ve větách - rozhovor či scénka s kamarádem Chatterbox 2: Vyjádření času zeptá se na čas, vyjádří čas v celých hodinách - celé hodiny (What time is it? What s the time? - It s five o clock.) didaktická technika ostatní 15

16 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Vyjádření minulosti vyjádří minulost - minulý čas slovesa to be (I was at school yesterday.) - minulý čas slovesa to have got (I had very important match last weekend.) - minulý čas u pravidelných sloves (They worked in the laboratory yesterday.) didaktická technika ostatní 16

17 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Dny v týdnu, měsíce v roce vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference, 4. ročník didaktická technika ostatní 17

18 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Chatterbox 2: Jednoduchý dopis napíše jednoduchý dopis - dopis s využitím známé slovní zásoby a osvojené gramatiky Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní 18

19 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Conversation přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty popíše obrázek Who s he/she? What s this (colour/word)? Can you spell...? How many...are there? Is there...? Who s this? Whose are these (shoes)? Are those (socks) yours? Which bag is yours? The red one is mine. (his, hers) What s he doing? Can I have some...? Here you are. Where are...? Are you sleeping? What are you wearing? What would you like? Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. Where do you want to go? Can you get me...? Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - běžná konverzace TS 2 dialog dramatizace, scénka hry, soutěže práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 19

20 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Conversation Kid s Box 2: Vocabulary popíše obrázek hovoří s využitím slovní zásoby rozpozná slovní zásobu v ústní i písemné formě pracuje s textem obměňuje slovní zásobu - colours, shapes - school, foreign schools, school subjects: board,bookcase, eraser, pen, pencil, crayon, cupboard, desk, chair, ruler, teacher, white board, wall, computer - toys: camera, computer game, kite, lorry, robot, watch, train, doll, boat - house: kitchen - furniture and household subjects: clock, lamp, mat, mirror, phone, sofa, television - town, buildings, institutions: café, flat, hospital, park, shop, street - animals: insect, sheep, cow, duck, frog, goat, lizard, spider, octopus, yak - family: baby, cousin, mummy, daddy, grandma, grandpa - food and drink: breakfast, lunch, dinner, bread, chicken, chips, eggs, rice, water, orange juice, milk, burger, lemonade, cake, orange, sausage, watermelon - clothes: dress, glasses, handbag, hat, jeans, shirt - activities and sports: badminton, baseball, basketball, hockey, table tennis, paint, play the guitar, celebrations, parties - holiday and weather: montain, beach, sand, sea, sun - qualities: big, small, clean, dirty, K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 20

21 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Vocabulary short, tall... didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování referáty testy 21

22 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Numbers používá čísla od 0 do 20 - numbers How many... are there? Matematika Matematika Matematika didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 procvičování hry, soutěže testy interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 samostatná práce domácí úkol - diktát čísel, písemná forma - jednoduché matematické příklady 22

23 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Alphabet používá abecedu hláskuje slova hláskuje slova - English alphabet, spelling K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - výslovnost - např. řazení slov ve slovnících TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování projekt písnička 23

24 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Prepositions používá správné předložky - in, on, under, next to, behind, between, next to, in front of Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 didaktická technika ostatní Komentář - gramatická cvičení 24

25 ZV Základní vzdělávání Kid s Box 2: Plural of nouns, much/many rozliší jednotné a množné číslo rozliší much/many - regular: toy - toys, lorry - lorries, watch - watches... - irregular: man - men, child - children, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice..., 4. ročník didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 - další nepravidelná podstatná jména - užití ve větách TS 2 dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování testy 25

26 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: There is, there are rozliší jednotné a množné číslo porozumí otázce, správně reaguje - There is... Is there...? Yes, there is... Where is...? - There are... Are there...? Yes, there are... Where are? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 - jednoduchý referát, popis třídy, okolí školy, města, ZOO apod. - konverzace dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí procvičování hry, soutěže referáty testy CD Movers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce vycházka, výlet, exkurze 26

27 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: This, these rozliší jednotné a množné číslo - this, these - that, those didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 dialog procvičování testy TS 2 práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol 27

28 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Who, which, whose rozliší jednotné a množné číslo porozumí otázce, správně reaguje - Who is this? - Whose are these shoes? Whose feet are those? didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 dialog práce ve dvojicích 28

29 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - What is he doing? He is getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping, walking, jumping, reading... - I am trying to sleep. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení, testy práce s počítačem práce s interaktivní tabulí TS 2 Movers práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 29

30 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Present simple používá přítomný čas prostý zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - Do you...? Yes, I do./no, I don t. - Verbs: like, love. Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. I like reading, fishing, swimming, painting, driving, running, riding bike, flying kites, taking photos, playing hockey... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení, testy - porovnání present simple a present continuous TS 2 Movers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 30

31 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: To have got užívá sloveso to have got - Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. - Has he/she got...? Yes he/she has. / No, he/she hasn t. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení - konverzace TS 2 Movers dialog procvičování hry, soutěže testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce 31

32 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Possesive adjectives správně přivlastňuje - John s jeans, giraffe s jacket... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - důraz na apostrof, rozlišení od množného čísla podstatných jmen TS 2 Movers dialog procvičování testy práce ve dvojicích samostatná práce 32

33 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Separate pronouns správně přivlastňuje - mine, yours - Which bag is yours? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - Which one? This one. TS 2 dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 33

34 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Imperative používá rozkaz, rozumí zákazu - Don t give it to me! Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - běžně používané zákazy: Don t speak. Don t touch it. Don t drink/eat it... dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce myšlenková mapa diskuse 34

35 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Near future jednoduše pohovoří o svých plánech - Where do you want to on holiday? I want to go to the beach. Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - to be going to TS 2 Movers Flyers dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce 35

36 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Near future diskuse Kid s Box 2: Can používá sloveso can - Can you...? Yes, I can./ No, I can t. - Can you spell...? Can you get me some lemonade? didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 dialog procvičování testy interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 2 CD práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol - běžná komunikace: Can I have some...? Can I help you? 36

37 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Poems and Songs recituje básně, zpívá písně s anglickým textem porozumí anglickému textu písní - Birthday, Halloween, Christmas, Easter didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - vybrané písně dle zájmu dětí TS 2 CD písnička skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol návštěva kulturního zařízení škola v přírodě vycházka, výlet, exkurze 37

38 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 2: Preparing for test připravuje se na test - Starters practise test: listening, reading, writing Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - individuální i společná příprava TS 2 práce s počítačem činnostní učení myšlenková mapa brainstorming procvičování testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce 38

39 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Conversation konverzuje se spolužáky napíše jednoduchý dopis pošle SMS, správně se ptá a odpovídá - I ve got... - I like... What does he like? He likes listening, reading, playing, riding, watching, wearing, eating, drinking... - What s this... made of? This... is made of wood/plastic/glass/bricks... - Look at theese... Which is your favourite...? - What do you do before/after school? - What do we need to live? - Do you know that... - Which animal sleeps in the day? - What s the weather? Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 dialog dramatizace, scénka hry, soutěže TS 3 Flyers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce - běžná konverzace - konverzace na daná témata - písemná komunikace, pohled, dopis, SMS, 39

40 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Vocabulary rozpozná slovní zásobu v ústní i písemné formě pracuje s textem obměňuje slovní zásobu rozšiřuje svoji slovní zásobu překládá s využitím slovní zásoby - verbs: leave, help, get, come, look, enjoy, wantfind, love, stand, paint, like, ride, need, show, follow, give, hear... - adjectives and characteristics: straight/curly, cold/hot, weak/strong, quiet/loud, thin/fat, hungry/thirsty, clean/dirty, old, tired, slow, long, bad... - family relations: aunt, daughter, granddaughter, grandson, grandparents, son, uncle... - house and flat: stairs, basement, balcony, upstairs, downstairs, floor, village, town, lift, garden... - town and city: bank, bus station, cinema, sports centre, supermarket, swimming pool, library, market, lift, hospital, police, police station, robber, thief, traffic... - health: temperature, backache, earache, cold, cough, headache, toothache, stomach-ache... - country: lake, rivers, grass, field, forest, leaf, plant, picnic, seed, root, oxygen, field, farm, island, jungle, cave, waterfall, mountain, countryside, habitat... - animal: bear, bat, parrot, whale, dolphin, lion, shark, kangaroo, panda, hippo, elephant, tomato frog, ring-tailed lemur, Nile crocodile... - weather: cloudy, raining, snowing, sunny, wet, windy, cold, snow... - clothes: coat, hat, scarf, sweater... - music: pop, classical, keyboard, K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 40

41 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Vocabulary drums, guitar, brass, percussion, woodwind, strings instruments, violin, electric guitar, flute, trumpet... - healthy life: sleep, rest, healthy eating, right food... didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 3 pexeso obrázkové karty TS 3 Flyers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování referáty testy 41

42 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Numbers používá číslovky rozlišuje číslovky a numbers and Matematika Matematika Komentář - diktát čísel - jednoduché matematické příklady procvičování hry, soutěže testy samostatná práce domácí úkol 42

43 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Prepositions používá vhodné předložky pomocí správných předložek vytváří věty - on, next to, in front of, under, between, behind - Where is the park? It s next to the bank. didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení práce s počítačem práce s interaktivní tabulí procvičování testy TS 2 Movers Flyers samostatná práce domácí úkol 43

44 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - She s drinking. He s playing football. - What s Alex doing? Where s Lenny standing? - Activities: He is taking a photo of his son / painting a picture of her / playing a game / reading. - They are moving. She s taking a lamp upstairs. He s climbing the stairs. - Paul s standing, looking, eating, putting... didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení, testy TS 2 Movers Flyers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce 44

45 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present continuous procvičování testy Kid s Box 3: Present simple používá přítomný čas prostý zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - 3rd person with - s - do/don t, does/doesn t - Stella wakes up at seven o clock. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - gramatická cvičení, testy - porovnání present simple a present continuous TS 2 Movers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí Flyers práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 45

46 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Present simple Kid s Box 3: Future tense vytváří budoucí čas pomocí will a shall vhodně používá budoucí čas - will/shall - Shall I help you put the blanket on the grass? Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá didaktická technika ostatní Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích samostatná práce 46

47 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Future tense práce s počítačem práce s interaktivní tabulí diskuse Kid s Box 3: Past simple of to be rozliší oba minulé tvary slovesa to be používá sloveso to be v minulosti - was/were - It was hot and sunny yesrterday. They were at home yesterday. - I don t think it was him./it wasn t him. didaktická technika ostatní Komentář Kid s Box 3 TS 3 - testy, procvičování TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí Movers Flyers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 47

48 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Past simple of to be procvičování testy samostatná práce domácí úkol Kid s Box 3: Modal verbs používá sloveso can správně používá sloveso must - can/can t, must/mustn t - Can you swim? Can you play the piano? Yes, I can./no, I can t. Can I play in the park? Yes, you can. - Can Sam play tennis on Friday? No, he must go to the doctor. - We can t answer. - He can t go to school because he s got a temperature. He must stay in bed. He mustn t get up. - Must I make my bed? Yes, you must. - We mustn t eat sweets before lunch. didaktická technika ostatní Kid s Box 3 TS 3 TS 2 CD Movers 48

49 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Modal verbs Flyers dialog procvičování testy Kid s Box 3: Adverbs of frequency používá vhodně příslovce četnosti - always, often, sometimes, never - I never ride my bike on Mondays. - How often do you watch TV? práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol Seberegulace a sebeorganizace Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - procentuální vyjádření četnosti 49

50 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Adverbs of frequency práce s počítačem práce s interaktivní tabulí činnostní učení procvičování testy Kid s Box 3: Imperative práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol používá správně rozkaz porozumí zákazu - Don t touch... Don t play in rivers and lakes. Don t play next to roads. Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - běžně používané zákazy: Don t speak. Don t touch it. Don t drink/eat it... 50

51 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Imperative dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí myšlenková mapa diskuse práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce Kid s Box 3: Comparative and superlative stupňuje přídavná jména - good - better - the best, bed - worse - the worst, big - bigger - the biggest, dirty - dirtier - the dirtiest... Seberegulace a sebeorganizace Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - pravidelná a nepravidelná přídavná jména 51

52 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Comparative and superlative dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí činnostní učení myšlenková mapa brainstorming procvičování testy Kid s Box 3: Days of the week práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol využívá názvy dnů ve větách pohovoří o využití dnů v týdnu - prepositions on - daily activities: get up, go to bed, get dressed, get undressed, put on, wake up, take off, have a shower Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti DEMOKRATICKÉHO OBČANA Výchova ke zdraví Občanská společnost a škola Výchova ke zdraví 52

53 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Days of the week Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Starters Movers Flyers Komentář - denní, týdenní režim - konverzace dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí brainstorming referáty diskuse práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 53

54 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Shopping předvede scénku nakupování vyjadřuje se zdvořile - How much are the...? They re... Can I have... Here you are. - About money: Types of money, coins, notes, total. Counting. Seberegulace a sebeorganizace Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Matematika Matematika Kid s Box 3 TS 3 TS 2 Movers Flyers didaktická technika ostatní Komentář - právo a povinnost - hodnota peněz - finanční gramotnost 54

55 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kid s Box 3: Shopping dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce škola v přírodě vycházka, výlet, exkurze 55

56 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Klíčové kompetence Kompetence k učení - stanoví si postupné cíle - čte s porozuměním - čte oblíbené texty - naslouchá s porozuměním jiným - pracuje s textem - snaží se pochopit význam neznámých slov - píše čitelně - píše správně a čitelně jednoduché i složitější věty a souvětí - osvojí si pravopis - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, předpony, přípony atd. - vytváří si zájem o četbu - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - chápe nutnost vzdělávání vzhledem k vykonávání povolání - uvědomuje si význam anglického jazyka - uvědomuje si důležitost znalosti angličtiny pro další působení ve škole, při studiu, při volbě zaměstnání, v samotné profesi i v životě - samostatně najde, vyhledá, doplní správné řešení, odpověď - volí četbu podle vlastního zájmu - orientuje se ve výběru četby - poznatky z četby využívá ve školních činnostech - pracuje s informacemi z tištěných médii - vyhledává a třídí informace z novin, časopisů, knih, encyklopedií - využívá školní knihovnu - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - pracuje s informacemi z elektronických médií - vyhledává a třídí informace z internetu, používá - využívá jazykové dovednosti v ostatních oblastech vzdělávání - využívá názorné nástěnné přehledy gramatiky - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - obhajuje vlastní názor - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - zdokonaluje svůj řečový projev - zlepšuje kvalitu svého písemného projevu - kontroluje svůj písemný projev, poučí se z chyb a nedostatků - odstraňuje pravopisné chyby 56

57 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Učební zdroje 57

58 ZV Základní vzdělávání, 4. ročník Kompetence k řešení problémů - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - připravuje se na další studium - připravuje se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, na přijímací pohovor na 2. stupeň základních škol s jazykovým zaměřením - využívá různé zdroje informací - posoudí věrohodnost získaných informací - porovná možná řešení problému - četbou získává informace potřebné k řešení zadaných úkolů - rozvíjí intelektové dovednosti a logicky myslí - využívá získaných dovedností k řešení problému - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - osvojuje si pravidla probíraných mluvnických jevů - tvořivě pracuje s textem, se slovy, vytváří významové mapy - zábavnou formou pracuje s textem, se slovy - formou obrázků či významových map znázorňuje vztahy mezi slovy - porovnává různé druhy textů - vytváří scénář - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry 58

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 7 týdně, povinný J: Jazyk jako prostředek dorozumívání Žák: J: osvojí si spisovný jazyk - osvojí si jazyk jako nástroj dorozumívání - získá vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Think English. 3 / 18yrs Think English Project

Think English. 3 / 18yrs Think English Project arn to le y a w r e t s a The f Think English 3 / 18yrs Think English Project Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES Education Services, s.r.o. Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLA Obsah Identifikační údaje...3 1. Charakteristika školy...4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čj.186/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES, OKRES BRNO-VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ Nová

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více