Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník 3 týdně, povinný Kid s Box 1: Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty porozumí jednoduchému dialogu What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you? I m... What s that? That is... What s your favourite colour? My favourite colour is... Is... under the chair? Yes, he is. / No, he isn t. Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. Can you...? yes, I can. / No, I can t. What is he/she doing? He/she is... Do you like...? Yes, I do. / No, I don t. Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 1 interaktivní DVD Kid s Box 1 - běžná konverzace dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích kooperativní práce 1

2 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 1: Conversation Kid s Box 1: Vocabulary hovoří s využitím slovní zásoby rozpozná slovní zásobu v ústní i písemné formě - všímá si rozdílů v psané a vyslovované formě jazyka rozpozná použití určitého a neurčitého členu pracuje se slovníkem píše jednoduchá slova čte slova se správnou výslovností - colours - school subjects: book, pen, pencil, eraser, table, chair... - toys: ball, bike, car, computer, doll, train... - family: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather... - animals and pets: dog, cat, horse, mouse, bird, fish, penguin, giraffe, crocodile, elephant, hippo, monkey, snake, tiger... - face and body: eyes, ears, nose, mouth, teeth, arm, hand, leg, foot, tail... - clothes: T-shirt, jacket, trousers, skirt, socks, shoes... - transport: bike, motorbike, car, lorry, bus, tram, train, boat, helicopter, plane... - rooms: hall, kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom... - food and fruits: apple, banana, orange, burger, cake, chocolate, ice cream... - characteristics: old, young, ugly, beautiful, happy, sad, big, small, long, short, clean, dirty... - activities: to play football, basketball, tennis... / play the guitar, piano... / sing, swim, ride a bike... - verbs: to be, have got, can, do, like, play, make, ride, swim, sing, fly, drive, walk, read, draw, eat, cut, hide K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 2

3 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 1: Vocabulary - indefinite/definite article a/an/the literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 1 pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 1 TS 1 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce s encyklopedií hry, soutěže práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol 3

4 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 1: Numbers používá čísla od 0 do 10 - numbers How old are you? I m... Matematika Matematika literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 1 interaktivní DVD Kid s Box 1 - písemná podoba slov práce s počítačem práce s interaktivní tabulí TS 1 kooperativní práce samostatná práce hry, soutěže písnička 4

5 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 1: Verb to be používá slovesa užívá sloveso to be v otázce i odpovědi - personal pronouns + verb to be - positive, question, negative - Who s this/that? He/she is... - verb to be + characteristics (She is beautiful/ugly.) - verb to be in present continuous literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 1 obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 1 - gramatická cvičení dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí TS 1 práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování testy 5

6 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 1: Verb to have got používá slovesa užívá sloveso to have got v otázce i odpovědi - I ve got... Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. (Have you got a black dog? Yes, I have. / No, I haven t.) - He/she has got / hasn t got... (She has got a yellow jacket.) - Have they got...? Yes, they have got. / No, they haven t got. (Have they got long noses? Yes, they have got. / No they haven t got.) literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 1 obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 1 - gramatická cvičení TS 1 dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování testy 6

7 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 1: Can, like používá slovesa používá slovesa can a like v otázce i odpovědi - Can / can t - Can you...? Yes, I can. / No, I can t. (Can you swim? Yes, I can. / Can you sing? No, I can t.) - I can... / I can t... (I can ride a bike. / I can t sing.) - Do you like...? Yes, I do. / No, I don t. (Do you like chocolate cake? Yes, I do. / No, I don t.) - I like... / I don t like... (I like football, but I don t like tennis.) Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 1 interaktivní DVD Kid s Box 1 - gramatická cvičení TS 1 dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování testy 7

8 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 1: Prepositions používá správné předložky - in, on, under, next to literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 1 interaktivní DVD Kid s Box 1 - gramatická cvičení TS 1 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí samostatná práce domácí úkol procvičování testy 8

9 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 1: Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - use of to be - What are you doing? I m flying, walking, driving... - Are you playing tennis? Yes, I m. / No, I m not. I m playing football. - What s he doing? He s drawing a picture. / What s she doing? She s reading the book. / What are they doing? They re eating fish. literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 1 interaktivní DVD Kid s Box 1 TS 1 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí činnostní učení procvičování testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol 9

10 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Conversation přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty porozumí jednoduchému dialogu Who s he/she? What s this (colour/word)? Can you spell...? How many...are there? Is there...? Who s this? Whose are these (shoes)? Are those (socks) yours? Which bag is yours? The red one is mine. (his, hers) What s he doing? Can I have some...? Here you are. Where are...? Are you sleeping? What are you wearing? What would you like? Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. Where do you want to go? Can you get me...? Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá literatura Kid s Box 2 materiály, pomůcky interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 1 TS 2 didaktická technika ostatní - běžná konverzace 10

11 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Conversation dialog dramatizace, scénka hry, soutěže Kid s Box 2: Vocabulary hovoří s využitím slovní zásoby rozpozná slovní zásobu v ústní i písemné formě - všímá si rozdílů v psané a vyslovované formě jazyka rozpozná použití určitého a neurčitého členu používá přídavná jména pracuje se slovníkem píše jednoduchá slova čte slova se správnou výslovností - colours - school subjects: board,bookcase, eraser, pen, pencil, crayon, cupboard, desk, chair, ruler, teacher, white board, wall, computer - toys: camera, computer game, kite, lorry, robot, watch, train, doll, boat - house: kitchen - furniture and household subjects: clock, lamp, mat, mirror, phone, sofa, television - town, buildings, institutions: café, flat, hospital, park, shop, street - animals: insect, sheep, cow, duck, frog, goat, lizard, spider, octopus, yak - family: baby, cousin, mummy, daddy, grandma, grandpa - food and drink: breakfast, lunch, dinner, bread, chicken, chips, eggs, rice, water, orange juice, milk, burger, lemonade, cake, orange, sausage, watermelon - clothes: dress, glasses, handbag, hat, jeans, shirt - activities and sports: badminton, baseball, basketball, hockey, table tennis, paint, play the guitar - holiday: montain, beach, sand, sea, práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 11

12 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Vocabulary sun - qualities: big, small, clean, dirty, short, tall... literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 dětská encyklopedie pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 1 TS 2 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování referáty testy 12

13 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Numbers používá čísla od 0 do 20 - numbers How many... are there? Matematika literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 procvičování testy interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 1 TS 2 samostatná práce domácí úkol - diktát čísel, písemná forma - jednoduché matematické příklady 13

14 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Alphabet používá abecedu hláskuje slova dbá na správnou výslovnost - English alphabet, spelling K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - výslovnost TS 1 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí počítačový software AJ TS 2 práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování hry, soutěže písnička 14

15 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Alphabet Kid s Box 2: Prepositions používá správné předložky - in, on, under, next to, behind, between, next to, in front of literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení práce s počítačem práce s interaktivní tabulí TS 1 TS 2 samostatná práce domácí úkol procvičování testy 15

16 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Plural of nouns rozliší jednotné a množné číslo vytváří množné číslo od podstatných jmen - regular: toy - toys, lorry - lorries, watch - watches... - irregular: man - men, child - children, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice... literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 - další nepravidelná podstatná jména - užití ve větách TS 1 TS 2 dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol procvičování testy 16

17 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: There is, there are rozliší jednotné a množné číslo porozumí otázce, správně reaguje - There is... Is there...? Yes, there is... Where is...? - There are... Are there...? Yes, there are... Where are? literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - jednoduchý referát, popis třídy, okolí školy, města, ZOO apod. TS 1 dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí procvičování hry, soutěže referáty testy TS 2 CD počítačový software Movers práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce vycházka, výlet, exkurze 17

18 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: There is, there are Kid s Box 2: This, these rozliší jednotné a množné číslo - this, these - that, those literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 TS 1 TS 2 dialog procvičování testy práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol 18

19 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Who, which, whose rozliší jednotné a množné číslo porozumí otázce, správně reaguje - Who is this? - Whose are these shoes? Whose feet are those? literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 dialog práce ve dvojicích 19

20 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - What is he doing? He is getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping, walking, jumping, reading... - I am trying to sleep. literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení, testy TS 1 TS 2 počítačový software Movers práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 20

21 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Present simple používá přítomný čas prostý zvládá gramatické jevy přítomných časů správně vyjádří přítomnost - Do you...? Yes, I do./no, I don t. - Verbs: like, love. Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. I like reading, fishing, swimming, painting, driving, running, riding bike, flying kites, taking photos, playing hockey... literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení, testy - porovnání present simple a present continuous TS 1 práce s počítačem práce s interaktivní tabulí TS 2 počítačový software Movers práce ve dvojicích samostatná práce procvičování testy 21

22 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: To have got užívá sloveso to have got v otázce i odpovědi - Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. - Has he/she got...? Yes he/she has. / No, he/she hasn t. literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 - gramatická cvičení TS 2 počítačový software Movers dialog procvičování hry, soutěže testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce 22

23 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Possesive adjectives správně přivlastňuje - John s jeans, giraffe s jacket... literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - důraz na apostrof, rozlišení od množného čísla podstatných jmen TS 1 TS 2 počítačový software Movers dialog procvičování testy práce ve dvojicích samostatná práce 23

24 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Separate pronouns správně přivlastňuje - mine, yours - Which bag is yours? literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - Which one? This one. TS 1 TS 2 dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce 24

25 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Imperative používá rozkaz, rozumí zákazu - Don t give it to me! Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - běžně používané zákazy: Don t speak. Don t touch it. Don t drink/eat it... dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce myšlenková mapa diskuse 25

26 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Near future jednoduše pohovoří o svých plánech - Where do you want to on holiday? I want to go to the beach. Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - to be going to TS 1 TS 2 počítačový software Movers počítačový software Flyers dialog dramatizace, scénka práce ve dvojicích samostatná práce 26

27 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Near future práce s počítačem práce s interaktivní tabulí diskuse Kid s Box 2: Can používá slovesa can a like v otázce i odpovědi - Can you...? Yes, I can./ No, I can t. - Can you spell...? Can you get me some lemonade? literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - běžná komunikace: Can I have some...? Can I help you? TS 1 dialog procvičování testy TS 2 CD práce ve dvojicích samostatná práce domácí úkol 27

28 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Songs zpívá písně s anglickým textem porozumí anglickému textu písní - Birthday, Halloween, Christmas, Easter literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - vybrané písně dle zájmu dětí TS 1 TS 2 CD písnička skupinová práce kooperativní práce samostatná práce domácí úkol návštěva kulturního zařízení škola v přírodě vycházka, výlet, exkurze 28

29 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kid s Box 2: Preparing for test připravuje se na test - Starters practise test: listening, reading, writing Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 2 - individuální i společná příprava TS 1 TS 2 práce s počítačem činnostní učení myšlenková mapa brainstorming procvičování testy práce ve dvojicích skupinová práce kooperativní práce samostatná práce 29

30 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 1: Pozdrav, prosba, poděkování jednoduše pozdraví, poprosí a poděkuje - hi, hello, bye - please - thank you, thanks Poznávání lidí Mezilidské vztahy, 3. ročník literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - rozhovor 30

31 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 1: Představení a seznámení se představí se - seznámí se - zeptá se, jak se někomu daří a odpoví - What s your name? My name is. - How are you? I m fine (well), thank you. - How old are you? I m (years old). Poznávání lidí Mezilidské vztahy, 3. ročník literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - rozhovor 31

32 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Číslovky 1-10 rozumí běžným pokynům a projevům - porozumí jednoduchému ústnímu projevu ústně sestaví jednoduché věty a sdělení hovoří s využitím slovní zásoby - hovoří o sobě, o své rodině, o domově, o škole, o zvířatech, oblékání, jídle - využívá slovní zásobu barev, tvarů, vlastností rozpozná jednoduchá slova v písemné a mluvené formě - další číslovky (0, 11, 12) Matematika Matematika literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - diktát čísel - How old are you? I am... years old. 32

33 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Číslovky 1-10 Chatterbox 1: Souhlas a nesouhlas vyjádří souhlas a nesouhlas - vyjádření souhlasu (yes), nesouhlasu (no) literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 33

34 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Běžné pokyny rozumí běžným pokynům a projevům - porozumí jednoduchému ústnímu projevu - open, close, read, write, see, look, speak, listen, match, point, stand up, sit down literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - práce s pracovním sešitem Chatterbox 1: Využití ukazovacích zájmen a slovesa to be ústně sestaví jednoduché věty a sdělení - This is a computer. It is big. I m tall. 34

35 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Využití ukazovacích zájmen a slovesa to be - pojmenování a vlastnosti reálných předmětů - práce s obrázkovými kartičkami Chatterbox 1: Větný slovosled, neurčitý člen a/an rozumí běžným pokynům a projevům - porozumí jednoduchému ústnímu projevu poslouchá reprodukovaný projev ústně sestaví jednoduché věty a sdělení - a book/an envelope literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 35

36 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Větný slovosled, neurčitý člen a/an Chatterbox 1: Blahopřání, vyjádření radosti, smutku poblahopřeje, vyjádří radost a smutek - happy birthday - I m happy. I m sad. Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 36

37 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Slovní zásoba hovoří s využitím slovní zásoby - hovoří o sobě, o své rodině, o domově, o škole, o zvířatech, oblékání, jídle - využívá slovní zásobu barev, tvarů, vlastností - údaje o sobě (popis obličeje, těla, oblečení), rodina (popis členů rodiny), domov (byt, místnosti, nábytek), škola (pomůcky a potřeby, hračky), zvířata, oblékání, jídlo (jídlo a pití, ovoce a zelenina) - využití slovesa to be a to have got - využití přivlastňovacích zájmen v čísle jednotném K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Výtvarná výchova Výtvarná výchova 37

38 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Slovní zásoba Prvouka - využívá počítačový software Starters, AJ Terasoft 1 - práce s obrázkovými kartami - pro žáky se SPU spojování českých a anglických slovíček, hry pro správný spelling (šibenice) 38

39 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 1: Využití přivlastňovacích zájmen ústně sestaví jednoduché věty a sdělení hovoří s využitím slovní zásoby - hovoří o sobě, o své rodině, o domově, o škole, o zvířatech, oblékání, jídle - využívá slovní zásobu barev, tvarů, vlastností, 3. ročník literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 39

40 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 1: Abeceda, hláskování, rozlišení slov používá abecedu, hláskuje jednoduchá slova - hláskování jmen, jednoduchých slov - rozlišení podobně znějících slov, porovnání psaného a vyslovovaného slova, 3. ročník literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - hláskování svého jména, jmen svých blízkých, kamarádů 40

41 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Poslech rozhovoru pochopí jednoduchý rozhovor - rozumí slovům, jednoduchým větám a otázkám Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 41

42 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Konverzace reprodukuje a obměňí krátký dialog - využití známé slovní zásoby Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 42

43 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Konverzace Chatterbox 1: Čtení jednoduchých textů čte nahlas přiměřené texty čte potichu jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - hlasité čtení a tiché čtení jednoduchých vět MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 43

44 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 1: Překlad jednoduchých vět používá slovník učebnice - překládá jednoduché věty pomocí slovníku - využívá slovník při čtení - překlad jednoduchého přečteného textu - práce s jednoduchým slovníkem MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 3. ročník literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 44

45 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 1: Recitace a zpěv recituje a zpívá - recituje jednoduché říkanky a básničky - zazpívá jednoduché písničky - recitace jednoduchých říkanek a básniček - zpěv písní s jednoduchým textem K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ Kulturní diference literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 45

46 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 2: Číslovky do 100 počítá do 19 a po desítkách do 100 Rozšiřující učivo: - číslovky desítky Matematika Matematika literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - diktát čísel 46

47 ZV Základní vzdělávání Chatterbox 2: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména používá some u podstatných jmen Rozšiřující učivo: - some water / five oranges, 3. ročník literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Chatterbox 2: Přiměřená konverzace konverzuje v rámci možností Rozšiřující učivo: - konverzace přiměřená osvojené slovní zásobě a gramatice Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 47

48 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 2: Přiměřená konverzace Chatterbox 2: Využití sloves používá slovesa Rozšiřující učivo: - slovesa to be, to have got, can, pomocné sloveso do - významová slovesa (read, write, draw, paint, play, run, swim...) literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní 48

49 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 2: Hodiny používá celé hodiny Rozšiřující učivo: - celé hodiny (What time is it? What s the time? - It s ten o clock.) literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - názorné příklady Chatterbox 2: Práce s textem porozumí textu, pracuje s textem Rozšiřující učivo: - poslech textu, reprodukce a obměna textu - čtení a překlad textů (pohádek, příběhů) K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MEDIÁLNÍ Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Stavba mediálních sdělení 49

50 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 2: Práce s textem literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní Chatterbox 2: Vyjádření přítomnosti a minulosti vyjádří přítomnost a minulost Rozšiřující učivo: - přítomný čas průběhový (He is swimming.) - minulý čas slovesa to be (We were at home.) - minulý čas slovesa to have got (I had a problem yesterday.) literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - využívá počítačové programy 50

51 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Chatterbox 2: Vyjádření přítomnosti a minulosti Chatterbox 2: Význam slov pracuje se slovy, pochopí jejich význam Rozšiřující učivo: - psaná podoba slov - práce se slovníkem K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá literatura materiály, pomůcky didaktická technika ostatní - obrázkový slovník, slovník k učebnici, abecední slovník 51

52 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Klíčové kompetence Kompetence k učení - stanoví si postupné cíle - čte s porozuměním - čte oblíbené texty - naslouchá s porozuměním jiným - pracuje s textem - píše správně a úhledně - píše správně písmena, slabiky, slova, jednoduché věty - osvojí si základy pravopisu - velká písmena, ú/ů, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, dě, tě, ně - respektuje názor jiných - odstraňuje chyby - mluví o chybách, odstraňuje je, poučí se - poučí se z neúspěchu - zdokonaluje svůj řečový projev - zlepšuje kvalitu svého písemného projevu - kontroluje svůj písemný projev, poučí se z chyb a nedostatků - odstraňuje pravopisné chyby - ovládá základy anglické gramatiky - uvědomuje si význam anglického jazyka - uvědomuje si důležitost znalosti angličtiny pro další působení ve škole, při studiu, při volbě zaměstnání, v samotné profesi i v životě - pracuje s informacemi ze zvukových a obrazových médií - vyhledává a třídí informace z rozhlasových a televizních stanic - využívá názorné nástěnné přehledy gramatiky - hodnotí svoje výsledky učení - prosadí a obhájí svůj způsob řešení - obhajuje vlastní názor 52

53 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Kompetence k řešení problémů - přemýšlí o možných způsobech řešení problému - porovnává různé možnosti vedoucí k řešení problému - zapojí se do školních soutěží - zapojí se do výtvarných, recitačních, pěveckých, ekologických, sportovních a dopravních soutěží - porovná možná řešení problému - rozvíjí intelektové dovednosti a logicky myslí - využívá získaných dovedností k řešení problému - společně se spolužáky kontroluje správnost řešení - osvojuje si pravidla probíraných mluvnických jevů - tvořivě pracuje s textem, se slovy, vytváří významové mapy - zábavnou formou pracuje s textem, se slovy - formou obrázků či významových map znázorňuje vztahy mezi slovy - porovnává různé druhy textů - vytváří scénář - vnímá vlastní pokrok, nedostatky - ověří si pravdivost či správnost svého tvrzení - hodnotí svůj postup, hledá chybu a opravuje ji - využije vlastní poznatky a zkušenosti - zdůvodní a obhájí svá řešení a závěry Kompetence komunikativní - správně dýchá, volí správné tempo řeči, přízvuk, melodii - komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - adekvátně verbálně i neverbálně komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými - správně vyslovuje, opravuje chybnou výslovnost - kultivovaně a srozumitelně prezentuje ústně svoje myšlenky - účastní se recitační soutěže - recituje zpaměti básně přiměřené obtížnosti - ovládá základy angličtiny - naslouchá projevu druhého - reaguje na projev druhého, klade otázky - účastní se jednoduchému rozhovoru v angličtině - využívá různé typy textů a obrazových materiálů - využívá knihy, časopisy, učebnice, obrazové a dětské encyklopedie, slovníky, přehledy - čte s porozuměním jednoduché anglické texty 53

54 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník - orientuje se v jednoduchých anglických větách - zvládá základy psané angličtiny - rozliší grafickou a mluvenou podobu anglických slov - porozumí zvukovým výukovým záznamům - řeší tématické křížovky, hádanky a rébusy - zpívá anglické písně s jednoduchými texty Kompetence sociální a personální - tvořivě kooperuje ve skupině - požádá, poděkuje, je zdvořilý, pomůže - naslouchá projevu druhých a reaguje na ně - úspěšnou komunikací s ostatními získává sebedůvěru - napomáhá k upevňování vztahů - sděluje své zkušenosti, podělí se o problémy Kompetence občanské - využívá školní knihovnu - navštěvuje kulturní zařízení - v rámci možností navštěvuje výchovné koncerty, divadla, kina Kompetence pracovní - přijímá a odpovědně plní zadané úkoly - užívá vizuálně obrazné techniky 54

55 ZV Základní vzdělávání, 3. ročník Učební zdroje literatura Chatterbox 1 Č-A a A-Č slovník Chatterbox 2 Kid s Box 2 Kid s Box 1 dětská encyklopedie materiály, pomůcky pexeso obrázkové karty interaktivní DVD Kid s Box 2 interaktivní DVD Kid s Box 1 TS 1 TS 2 CD počítačový software Movers počítačový software Flyers 55

56 ZV Základní vzdělávání 56

57

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 7 týdně, povinný J: Jazyk jako prostředek dorozumívání Žák: J: osvojí si spisovný jazyk - osvojí si jazyk jako nástroj dorozumívání - získá vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 1. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLA Obsah Identifikační údaje...3 1. Charakteristika školy...4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Think English. 3 / 18yrs Think English Project

Think English. 3 / 18yrs Think English Project arn to le y a w r e t s a The f Think English 3 / 18yrs Think English Project Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES Education Services, s.r.o. Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čj.186/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES, OKRES BRNO-VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ Nová

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více