Instalace a provoz programu DUEL v síti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace a provoz programu DUEL v síti"

Transkript

1 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software Copyright 2005

2 2 O B S A H A Ú V O D Pøíruèka Instalace a provoz programu DUEL v síti od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Záøí 2005 (pro verzi 3.6). Pokud máte novìjší verzi programu DUEL, mùže se vzhled a pojmenování nìkterých èástí programu lišit. Copyright 2005, Ježek software s.r.o. Pøíruèka Instalace a provoz programu DUEL v síti je souèástí licence programu a vztahují se na ní veškerá ustanovení licenèního ujednání.

3 OBSAH O B S A H A Ú V O D 3 1. Ú V O D Program DUEL a jeho nasazení v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I Výchozí nutné pøedpoklady pro úspìšnou sí ovou práci Volba typu pøipojení k MS SQL Serveru Zadání požadovaného MS SQL Serveru Nastavení ostré verze v sí ovém provozu M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E 3.1 Chybí podpora pro databázová spojení Chybí odpovídající komunikaèní protokol Nastavení protokolu na stranì MS SQL Serveru Nastavení protokolu u klienta DUEL pøipojovaný z rùzných verzí operaèních systémù Windows Nastavení Mixed módu na MS SQL serveru Nastavení uživatele Host (Guest) na serveru Povolení pøihlašovat anonymní uživatele jako uživatele Host (Guest) Nefunguje spojení se jménem MS SQL Serveru R E G I S T R A C E P R O G R A M U A F I R E M Registrace programu a firem Otevøení a popis okna Registrace programu Postup pro registraci programu Nastavení zpracovávaných firem jako ostrých Pøipojení okolních poèítaèù v síti pro práci v konkrétním modulu... 24

4 4 O B S A H A Ú V O D

5 O B S A H A Ú V O D 5 1. ÚVOD 1.1 Program DUEL a jeho nasazení v síti Program DUEL je bezpeèný a robustní systém s moderním, plnì konfigurovatelným prostøedím a snadným a intuitivním ovládáním. Je navržen tak, aby snadno umožòoval propojení do sítì a obsahuje velice silné nástroje pro správu uživatelù, skupin uživatelù a jejich pøístupových práv, Tento aparát nám umožòuje nastavit všem uživatelùm programu DUEL v síti odpovídající úroveò zabezpeèení a oprávnìní. Principùm a postupùm pro nastavení uživatelù, skupin uživatelù a jejich práv jsou vìnovány pøíslušné kapitoly pøíruèky Instalace a ovládání. V této pøíruèce najdete informace o nasazení programu DUEL v síti. První èást textu je vìnována sí ovémi nastavení programu DUEL. Následuje popis možných problémù a jejich øešení. Pøíruèku uzavírá popis registrace a pøipojení sí ových poèítaèù pro ostrou práci. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kapitol, mìli byste bez problémù pøipravit program DUEL k sí ové práci, zaregistrovat jej a zaèít používat spoleènì s vašimi kolegy.

6 6 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 2. NASTAVENÍ PROGRAMU DUEL PRO POUŽITÍ V SÍTI Program DUEL je díky použité architektuøe typu klient/server pøipraven na sí ový provoz již z principu. Program musí vždy, jak v lokálním tak i v sí ovém provozu vìdìt, kde je umístìn MS SQL server, který se postará o jeho data. Nastavení do režimu sí ového provozu je velmi jednoduché, programu DUEL staèí øíci, kde (na kterém poèítaèi) se nachází MS SQL, ke kterému se má pøipojovat. Následující odstavce nás tímto nastavením provedou. 2.1 Výchozí nutné pøedpoklady pro úspìšnou sí ovou práci Na všech stanicích, na kterých se bude pracovat musí být nainstalován program DUEL. Instalace programu DUEL je podrobnì popsána v pøíruèce Instalace a ovládání. Upozornìní Všechny stanice v síti, které se pøipojují ke stejnému SQL serveru, musí mít povinnì nainstalovanou stejnou verzi programu DUEL, protože struktura databází jednotlivých verzí se mezi sebou liší. Na poèítaèi, který bude srdcem systému a bude se starat o data, musí být nainstalován MS SQL server verze MSDE 2000 nebo vyšší. Instalace MS SQL serveru je podrobnì popsána v pøíruèce Instalace a ovládání. Všechny stanice musí obsahovat sí ovou kartu nebo jiný prostøedek (napø. modul WiFi) pro komunikaci s ostatními poèítaèi a musí na nich bìžet odpovídající protokol (TCP/IP nebo Named Pipes). 2.2 Volba typu pøipojení k MS SQL Serveru Po svém spuštìní program DUEL otevírá tzv. Profil, ve kterém je, kromì jiného, také informace, jak se jmenuje MS SQL server, který se má starat o data programu. Prostou zmìnou jména MS SQL serveru na nìj program DUEL pøepneme. Pracovní postup pro urèení MS SQL serveru je následující: 1. Pøíkazem Systém/ Profily/ Profily otevøeme okno Správce profilù.

7 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 7 Tip Okno Správce profilù mùžeme otevøít také pøímo z okna Pøihlášení uživatele (viz. obrázek) pomocí tlaèítka Nalistovat (s tøemi teèkami) za políèkem se jménem aktuálního profilu. Výsledkem bude otevøení okna Správce profilù. 2. Stiskneme tlaèítko Detaily (v Seznamu namapovaných profilù musíme mít profil vybraný). V sekci Detailní informace o profilu se zobrazí stromová struktura s informacemi a na pravém okraji okna se objeví nové tlaèítko SQL server.

8 8 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 3. Stiskneme novì zobrazené tlaèítko SQL server a tím se otevøe požadované okno Parametry SQL serveru. V tomto oknì nastavujeme, ke kterém serveru se bude program DUEL pøipojovat a jakým zpùsobem. Význam jednotlivých nastavení je tento: Server je jméno požadovaného MS SQL serveru. Pøihlášení k serveru (SQL login) obsahuje jméno, pod kterým program DUEL komunikuje s MS SQL serverem na operaèních systémech, které nejsou typu NT technologie (viz. dále). Heslo je pøípadné heslo tohoto interního uživatele. Použít integrované zabezpeèení NT je volba, která urèuje, jakým zpùsobem se má program DUEL dorozumívat s MS SQL serverem. Pokud je zaškrtnutá, ignoruje se obsah políèek SQL login a Heslo. Poznámka Na operaèních systémech Windows NT, Windows 2000, Windows XP a Windows Server je pro komunikaci aplikace-server použita identifikace uživatele pøihlášeného do systému Windows. Pro úspìšné pøipojení je však nutné, aby úèet pøihlašovaného znal také poèítaè, na kterým bìží SQL Server. Jinak se pøipojení nezdaøí a je potøeba postupovat jako na starších systémech. Na starších systémech (Windows 98 nebo Windows Me) chybí identifikace pøihlášeného uživatele, proto se v tìchto pøípadech použije fiktivní systémové jméno a heslo zadané v políèkách Pøihlášení k SQL serveru (SQL login) a Heslo.

9 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 9 Automaticky spouštìt SQL server pokud není pøi spuštìní programu DUEL požadovaný MS SQL bìžící, tato volba zajistí, že se samoèinnì spustí. Otestovat spojení provìøí nastavené hodnoty a pokusí se o spojení s urèeným MS SQL serverem. Výsledek pokusu o spojení program zobrazí. 2.3 Zadání požadovaného MS SQL Serveru 1. Do políèka Server zadáme jméno požadovaného MS SQL serveru, ke kterému se chceme pøipojovat. 2. Dostupnost zadaného serveru ovìøíme stiskem tlaèítka Otestovat pøipojení. 3. Pokud je vše v poøádku, stiskneme tlaèítko OK a vrátíme se do okna Správce profilù. 4. Zde také stiskneme OK a vrátíme se do pracovní plochy programu DUEL. 5. Program DUEL ukonèíme a znovu spustíme. 6. Nyní se program pokusí podle nového nastavení pøipojit k databázím na zadaném MS SQL serveru. 2.4 Nastavení ostré verze v sí ovém provozu V sí ovém provozu je potøeba ještì nastavit seznamy poèítaèù, které budou mít pøístup do jednotlivých modulù programu DUEL. Tato operace se provádí v oknì Registrace (které spustíme pøíkazem Nápovìda/ Registrace). Její podrobný popis je uveden v kapitole Pøipojení okolních poèítaèù pro práci v konkrétním modulu.

10 10 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I SHRNUTÍ KAPITOLY NASTAVENÍ PROGRAMU DUEL PRO POUŽITÍ V SÍTI Pokud máme správnì pøipravenou sí a všechny poèítaèe, které chceme propojit obsahují a mají nakonfigurované odpovídající protokoly, je vlastní "sesí ování" programu DUEL velice snadné, protože se jedná pouze o to, napsat do jediného políèka v programu DUEL jméno poèítaèe, který je pro ostatní serverem. Pokud nastanou nìjaké problémy, budeme postupovat podle následujících kapitol.

11 3. MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ØEŠENÍ M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Pøi nastavování sí ového provozu programu DUEL se mùžeme setkat s nìkolika typy problémù, které musíme vyøešit, aby nám sí ové spojení fungovalo Chybí podpora pro databázová spojení Na nìkterých systémech Windows mohou po instalaci chybìt systémové knihovny, které jsou potøeba ke komunikací programù s MS SQL serverem. V takovémto pøípadì je nejjednodušší cestou, jak je do systému doplnit, nainstalovat lokálnì odpovídající verzi MS SQL serveru. Tato instalace zajistí doplnìní požadovaných souborù do systému Windows a tyto soubory pak budou využity i ke komunikaci se vzdáleným MS SQL serverem v sí ové instalaci. Po odinstalování lokálního MS SQL serveru již tyto soubory na poèítaèi zùstanou a vzniklé propojení by mìlo dále fungovat. MS SQL server mùžeme na lokálním poèítaèi samozøejmì i ponechat, v tomto pøípadì však doporuèujeme odebrat ze složky Start/ Programy/ Po spuštìní zástupce Service manager. Odebrání zástupce zajistí, že se MS SQL server nebude lokálnì spouštìt a nebude zabírat žádnou pamì ani nijak omezovat výkon poèítaèe. Instalace MS SQL serveru je podrobnì popsána v pøíruèce Instalace a ovládání. 3.2 Chybí odpovídající komunikaèní protokol Pro spojení programu DUEL a zadaného MS SQL serveru se používá nejèastìji komunikaèní protokol TCP/IP nebo protokol Pojmenované kanály (Named pipes). Tyto protokoly musejí být definovány na obou poèítaèích, jak na stranì MS SQL serveru, tak na stranì klienta, v našem pøípadì programu DUEL Nastavení protokolu na stranì MS SQL Serveru K nastavení slouží program SvrNetCn.exe, který spustíme volbou Start/ Spustit ve Windows (tento program je umístìn v instalaci MS SQL serveru, nejèastìji ve složce C:\Program Files\ Microsoft SQL Server\ 80\ Tools\ Binn) na poèítaèi s MS SQL serverem).

12 12 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 1. Po spuštìní programu SvrNetCn.exe se otevøe se okno SQL Server Network Utility. 2. V tomto oknì zùstaneme na chlopni (nebo se pøepneme na chlopeò) Obecné (General). 3. Zkontrolujeme, pøípadnì z vyklápìcího seznamu vybereme požadované jméno MS SQL serveru. 4. Zkontrolujeme, zda jsou v seznamu Enabled protocols (Povolené protokoly) protokoly TCI/IP nebo Pojmenované kanály (Named Pipes). 5. Pokud ne, vybereme je v seznamu Disabled protocols (Zakázané protokoly) a stiskem tlaèítka Enable >> (Povolit >>) nebo poklepáním myší je pøesuneme do druhého seznamu. 6. Nastavení potvrdíme stiskem tlaèítka OK nebo Použít. 7. Provedené zmìny se projeví až pøi dalším spuštìní MS SQL serveru (pøi restartu poèítaèe nebo pøi ruèním zastavení a opìtovném spuštìní). Bìžící MS SQL server musíme zastavit... a opìt spustit. To nejsnáze udìláme pomocí ikony v Nástrojové lištì, kdy pravým tlaèítkem myši vyvoláme nabídku a zvolíme pøíkaz MSSQLServer Stop. Server se zastaví a ikona se pøeklopí do indikace zastaveného stavu. Nyní pravým tlaèítkem myši vyvoláme nabídku a zvolíme pøíkaz MSSQLServer Start. Server se rozebìhne a ikona se pøeklopí do indikace bìžícího stavu.

13 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Nastavení protokolu u klienta K nastavení slouží program Cliconfg.exe, který mùžeme spustit napøíklad pomocí volby Start/ Spustit v operaèním systému Windows. 1. Po spuštìní programu Cliconfg.exe se otevøe se okno Nástroj SQL Server Client Network Utility. 2. V tomto oknì zùstaneme na chlopni (nebo se pøepneme na chlopeò) Obecné (General). 3. Zkontrolujeme, zda jsou v seznamu Povolené protokoly podle poøadí (Enabled protocols by order) zadané protokoly TCI/IP nebo Pojmenované kanály (Named Pipes). 4. Pokud ne, vybereme je v seznamu Zakázané protokoly (Disabled protocols) a stiskem tlaèítka Povolit >> (Enable >>) nebo poklepáním myší je pøesuneme do druhého seznamu. 5. Nastavení potvrdíme stiskem tlaèítka OK nebo Použít.

14 14 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 3.3 DUEL pøipojovaný z rùzných verzí operaèních systémù Windows Potøebujeme-li se k MS SQL serveru v síti pøipojit z rùzných verzí systému Windows (z nìkterých s NT technologií a z nìkterých bez NT technologie) nebo pokud nejsou na serveru definovány úèty pøihlašujících se uživatelù z pracovních stanic, musíme MS SQL server pøepnout do Mixed módu, ve kterém bude umìt komunikovat s obìma typy systémù Nastavení Mixed módu na MS SQL serveru K tomuto úèelu je na distribuèním CD pøipraven program SQLServerFix, který nalezneme ve složce DUEL/ System. Mixed mód nastavíme takto: 1. Spustíme program SQLServerFix. 2. Do políèka SQL Server zadáme jméno požadovaného MS SQL serveru. 3. Nyní se musíme zkusit pøipojit jedním ze zpùsobù, který server zná. Vybereme jeden ze zpùsobù: NT autentifikace zaškrtneme volbu NT autentifikace a v tomto pøípadì políèka Jméno a Heslo necháme prázdná. Pøipojení k serveru a MS SQL serveru se provede prostøednictvím úètu pøihlášeného uživatele (pøihlášeného na stanici). SQL vyplníme Pøihlašovací jméno a Heslo interního uživatele a zaškrtneme volbu SQL. V tomto pøípadì se budeme pøihlašovat prostøednictvím "interního" uživatele MS SQL serveru, tzv. "system administratora". Pro jeho pøihlášení se použijí údaje vyplnìné v políèkách Pøihlašovací jméno a Heslo.

15 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Stiskneme tlaèítko Pøipojit. 5. Pokud se pøipojení k MS SQL serveru vybraným zpùsobem podaøí, budeme mít k dispozici tlaèítko Mixed mode, které nastaví požadovanou vlastnost MS SQL serveru. 6. Stiskneme tlaèítko Mixed mode. 7. Ukonèíme program SQLServerFix a zastavíme a znovu spustíme MS SQL Server. Bìžící MS SQL server musíme zastavit... a opìt spustit. To nejsnáze udìláme pomocí ikony v Nástrojové lištì, kdy pravým tlaèítkem myši vyvoláme nabídku a zvolíme pøíkaz MSSQLServer Stop. Server se zastaví a ikona se pøeklopí do indikace zastaveného stavu. Nyní pravým tlaèítkem myši vyvoláme nabídku a zvolíme pøíkaz MSSQLServer Start. Server se rozebìhne a ikona se pøeklopí do indikace bìžícího stavu. 8. Znovu spustíme program SQLServerFix, abychom mìli tlaèítko Mixed mode opìt nedostupné. 9. Do políèka SQL Server zadáme znovu stejné jméno požadovaného MS SQL serveru. 10. Nyní se pokusíme pro ovìøení pøipojit druhým zpùsobem než pøi prvním pokusu. 11. Zaškrtneme a vyplníme požadované údaje a stiskneme tlaèítko Pøipojit. 12. Pokud probìhlo nastavení Mixed módu v poøádku, podaøí se nám pøipojení i druhým ze zpùsobù. 13. Dùkazem bude opìt tlaèítko Mixed mode, které bude dostupné. Poznámka V nìkterých pøípadech je potøeba postup zopakovat a stisk tlaèítka Mixed mode provést vícekrát.

16 16 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Nastavení uživatele Host (Guest) na serveru Pokud se chceme pøipojovat k MS SQL serveru "anonymnì" pomocí uživatele sa (system administrator) nebo nemáme k dispozici systém s NT ovìøováním uživatelské identity, je nutné, aby poèítaè, na kterém bìží MS SQL server pøipojení umožnil. V tìchto pøípadech je pøipojení realizováno prostøednictvím systémového uživatele Host (Guest). Ovìøení a pøípadné povolení tohoto uživatele provedeme takto: 1. Otevøeme ovládací panely a spustíme Správu uživatelských úètù. 2. Zkontrolujeme systémový úèet s názvem Host (Guest). 3. V pøípadì, že je zakázán, stiskneme tlaèítko Povolit úèet hosta (Guest). 4. Systém zpøístupní uživatele Host (Guest) a pøepne se do seznamu úètù, kde provedenou zmìnu vidíme Povolení pøihlašovat anonymní uživatele jako uživatele Host (Guest) Máme-li pøipraven uživatelský úèet Host (Guest), mùžeme nadefinovat, že se "anonymní" uživatelé mají pøihlašovat pomocí tohoto úètu. 1. Otevøeme okno Sí ová pøipojení.

17 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Na položce Pøipojení k místní síti zavoláme lokální nabídku (napø. pravým tlaèítkem myši) a zvolíme pøíkaz Vlastnosti. 3. Otevøe se okno Pøipojení k místní síti Vlastnosti, ve kterém se pøepneme na chlopeò Ovìøování. 4. Zaškrtneme volbu Ovìøit jako hosta v pøípadì, že informace o uživateli nebo o poèítaèi nejsou k dispozici. 5. Nastavení potvrdíme stiskem klávesy OK.

18 18 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 3.4 Nefunguje spojení se jménem MS SQL Serveru Pokud máme všechny systémové prostøedky v poøádku a stále nefunguje propojení programu DUEL se zadaným jménem MS SQL serveru, mùžeme vyzkoušet pøímé spojení pøed tzv. IP adresu poèítaèe, na kterém požadovaný MS SQL server bìží. 1. Do políèka Server v oknì Parametry SQL serveru zadáme IP adresu pøíslušného poèítaèe. 2. Pokud je na zadané IP adrese bìžící MS SQL server, mìli bychom se k nìmu pøipojit. Upozornìní Jméno zadaného MS SQL serveru je souèástí identifikaèních øetìzcù pro registraèní kódy. Aby mám fungovala v sí ovém provozu ostrá verze programu DUEL, je nutné, aby všechny stanice, které se k MS SQL serveru hlásí, mìly tento server definovaný pod stejným jménem. Z tohoto dùvodu pro rutinní bìžný provoz nedoporuèujeme IP adresu používat. Øešením je nastavení tzv. ALIASu neboli zástupného jména pro IP adresu poèítaèe s MS SQL serverem. Nastavení ALIASu provedeme takto: 1. Pomocí volby Start/ Spustit v operaèním systému spustíme program Cliconfg.exe. 2. Otevøe se okno Nástroj SQL Server Client Network Utility. 3. V tomto oknì se pøepneme na chlopeò Alias.

19 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Stiskneme tlaèítko Pøidat (Add...) pro pøidání nového zástupného jména. 5. Otevøe se okno Pøidat konfiguraci sí ové knihovny (Add Network Library Configuration) pro definici ALIASu. 6. V tomto oknì ve skupinì Sí ové knihovny (Network libraries) zvolíme protokol TCP/IP a do políèka Název serveru (Server name) zadáme vyzkoušenou IP adresu poèítaèe s MS SQL serverem. 7. Do políèka Alias serveru (Server alias) zadáme jako jméno ALIASu požadované jméno MS SQL serveru (napø. to, které samostatnì pro pøipojení nefungovalo). 8. Ponecháme zaškrtnutou volbu Dynamicky urèovat port a nastavení potvrdíme tlaèítkem OK.

20 20 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 9. Zadaný ALIAS se objeví v pøehledu ALIASù ve výchozím oknì. Zde jej mùžeme kdykoli upravit nebo smazat. 10. Stiskem tlaèítka OK nebo Použít nastavení aktivujeme. Upozornìní Pokud máme v programu DUEL stále zadanou IP adresu poèítaèe s MS SQL serverem, musíme toto nastavení zmìnit z IP adresy na jméno ALIASu. Známým zpùsobem (viz. výše) otevøeme okno Parametry SQL serveru a do políèka Server zadáme jméno ALIASu (které se podle našeho pracovního postupu shoduje s vlastním jménem MS SQL serveru). Nyní se program DUEL nebude pokoušet spojit se serverem pøímo pøes jeho jméno, ale použije nadefinovaný ALIAS a internì bude pokraèovat v komunikaci pøes IP adresu. Díky tomuto øešení je dodržena podmínka, že všechny pøipojované stanice (s ostrým programem DUEL) mají v síti zadané jméno MS SQL serveru shodnì.

21 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 21 SHRNUTÍ KAPITOLY MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ØEŠENÍ Problematika sí ové spolupráce programù používajích MS SQL server je pomìrnì široká. Samozøejmì nemùžeme zaruèit, že i po vyzkoušení všech zde uvedených postupù bude na všech sítích program DUEL bezchybnì fungovat. Záleží i na dalších, mnohdy velmi skrytých, nastaveních nejrùznìjších parametrù. Lze však øíci, že použití uvedených postupù povede ke zdárnému cíli v naprosté vìtšinì sítí a program DUEL budeme moci sí ovì používat tak jak potøebujeme. K øešení dalších problémù je samozøejmì k dispozici bezplatná Linka technické podpory programu DUEL (kontakty na

22 22 R E G I S T R A C E 4. REGISTRACE PROGRAMU A FIREM 4.1 Registrace programu a firem Pomocí Registrace se ostrá verze programu zaregistruje a "odemkne" pro plné používání. V oknì Registrace zadáváme sadu protikódù, které získáme u výrobce programu a kterými zpøístupníme zakoupené èásti programu k ostré práci. Teprve po registraci programu mùžeme zpracovávané firmy nastavovat jako ostré. Upozornìní Bez registrace pracuje program DUEL pouze v režimu demoverze Otevøení a popis okna Registrace programu Okno Registrace otevøeme takto: Volbou pøíkazu Nápovìda/ Registrace v Hlavní nabídce. Stiskem tlaèítka Registrace v oddíle 4 Aktivace profilu v agendì Start.

23 R E G I S T R A C E 23 Okno Registrace je rozdìleno na dvì základní èásti, které odpovídají typùm protikódù: Protikód instalace. Pøeklopí program z režimu demoverze do ostrého stavu pod pøidìleným sériovým (nìkdy nazývaným uživatelským nebo licenèním) èíslem. Pokud je protikód instalace již zadán, vystupuje v oknì Registrace již pøiøazené licenèní èíslo. Registraèní protikódy pro Systém s povoleným poètem úètovaných firem a registraèní protikódy modulù zpøístupòující každý modul požadovanému poètu poèítaèù. Na základì tìchto kódù mùžeme "založit" v programu DUEL požadovaný poèet zpracovávaných firem a provozovat optimální sestavu programu DUEL s ohledem na potøebné moduly. Mezi políèky pro jednotlivé moduly se pøepínáme pomocí svislého navigátoru na levém okraji okna Registrace. V nezaregistrovaném programu vidíme v levém navigátoru u jednotlivých oddílù indikaci Dosud nezaregistrováno. Pøi registraci se indikace zmìní na Nová registrace. V zaregistrovaném programu vidíme v jednotlivých oddílech pro kolik firem resp. pro kolik poèítaèù jsou program a jeho moduly zaregistrovány. po zadání kódù a po novém spuštìní Postup pro registraci programu 1. Otevøeme okno Registrace a zjistíme Kód instalace. 2. Nejvhodnìjším zpùsobem (telefonicky, faxem, em, poštou apod.) sdìlíme tento kód výrobci programu DUEL. 3. Stejným nebo dohodnutým zpùsobem získáme zpìt sadu našich vygenerovaných protikódù. 4. Do pøíslušných políèek zadáme získané Protikódy. Program nám ihned indikuje, zda je kód zadán správnì nebo ne. nebo 5. Všechny zadané hodnoty nakonec potvrdíme stiskem tlaèítka OK. Upozornìní Zadané parametry se projeví až pøi dalším spuštìní, ke kterému nás program sám vyzve.

24 24 R E G I S T R A C E Nastavení zpracovávaných firem jako ostrých Všechny novì založené nebo ze záloh obnovené firmy musíme pro ostrou práci nejprve oznaèit v systému DUEL jako ostré: 1. V zaregistrovaném programu otevøeme okno Registrace a v levé èásti se pøepneme do oddílu Systém. V nìm hned vidíme, kolik firem mùžeme mít v jednu chvíli ostrých. 2. V pravé èásti v Seznamu firem zaškrtneme požadované firmy a tím je oznaèíme jako ostré. 3. Všechny zadané hodnoty nakonec potvrdíme stiskem tlaèítka OK. Upozornìní Zadané parametry se projeví až pøi dalším spuštìní, ke kterému nás program sám vyzve Pøipojení okolních poèítaèù v síti pro práci v konkrétním modulu V režimu sí ového provozu musíme program DUEL nejprve seznámit s tìmi okolními poèítaèi, které mají mít pøístup do jednotlivých modulù. Postup je tento: 1. V zaregistrovaném programu otevøeme okno Registrace a v levé èásti se budeme postupnì pøepínat do oddílù jednotlivých modulù. Zde hned vidíme, kolik poèítaèù mùže v jednu chvíli souèasnì vstoupit do pøíslušných modulù.

25 R E G I S T R A C E V pravé èásti okna v Seznamu poèítaèù vidíme, které poèítaèe to jsou. Seznam poèítaèù je doplnìn ovládacími tlaèítky Nalistovat, Zadat ruènì a Odstranit. Pomocí tìchto tlaèítek mùžeme seznam poèítaèù upravovat, pøidávat do nìj nové a odstraòovat neaktuální stroje. Nalistovat nebo Zadat ruènì V závislosti na zakoupené licenci musíme nastavit všechny seznamy poèítaèù ve všech modulech podle požadovaného stavu. 4. Všechny zadané hodnoty nakonec potvrdíme stiskem tlaèítka OK. Upozornìní Díky této oddìlené evidenci po jednotlivých modulech si mùžeme pøi zakoupení programu DUEL zvolit pøesnì tu konfiguraci, která bude vyhovovat režimu naší práce (napøíklad dvakrát úèetnictví, jednou majetek a mzdy a ètyøikrát kanceláø s fakturací). Upozornìní Zadané parametry se projeví až pøi dalším spuštìní, ke kterému nás program sám vyzve.

26 26 R E G I S T R A C E SHRNUTÍ KAPITOLY REGISTRACE Pomocí oddìlené registrace po jednotlivých modulech si mùžeme "nadefinovat" pøesnì takovou konfiguraci, kterou pro svou práci potøebujeme. Díky tomu mùžeme i ušetøit významné finanèní prostøedky. Protože je registrace uložena v databázích na SQL serveru, mùžeme bìhem provozování programu DUEL v síti mìnit seznam poèítaèù, které se mohou pøihlašovat (napø. pøi pøíchodech nových spolupracovníkù, kteøí bøebírají agendu apod.). V takovýchto pøípadech staèí pouze snadno upravit seznam povolených poèítaèù pro konkrétní modul. Samozøejmì v rámci zakoupené licence. Nacházíme se na úplném konci pøíruèky Instalace a provoz programu DUEL v síti. V tuto chvíli bychom mìli mít jak MS SQL server, tak i program DUEL nainstalovaný na všech požadovaných poèítaèích, vzájemnì propojený a zaregistrovaný. Takže nám již nic nebrání v plnohodnotném používání programu DUEL k naší každodenní práci. A se práce daøí a nezapomeòme na pravidelné zálohování!

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU

2014/15. èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace. specializovaná øešení pro POHODU èárové kódy - logistika - mobilní prodej automatizace procesù znaèení produktù optimalizace 2014/15 I Futu e specializovaná øešení pro POHODU rùzné úèely a oblasti nasazení pøipojení k MDB, SQL i E1 ergonomická

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více