Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 Vkládání obrazcù a výkresù V dokumentu zhotoveném v programu, který podporuje OLE, napøíklad dokument Microsoft Word, je možné vytvoøit nový vložený výkres Visio nebo vložit výkres již hotový Vložíte-li Visio data do dokumentu jiného programu, stanou se souèástí souboru tohoto dokumentu a pøi následných úpravách se zmìny týkají pouze tìchto vložených dat Vkládání dat je výhodné tehdy, jestliže nechcete udržovat Visio data zaèlenìná do jiného dokumentu v samostatném souboru Rozhodnete-li se pøenést takto vybudovaný dokument na další poèítaèe, budete všechna data náležící dokumentu pøenášet v jediném souboru Vložené objekty ovšem významnì zvyšují velikost souboru Budete-li chtít data udržovat nadále i v samostatném souboru Visio, budete muset aktualizaci dat provádìt na dvou místech Jak vytvoøit výkres Visio v dokumentu jiného programu: 1 V pøíslušném dokumentu vyberte v menu položky Vložit > Objekt (Insert > Object) 2 V dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko pro vytvoøení nového souboru, v seznamu typù objektu zvolte Visio 5 Drawing a potvrïte klepnutím na tlaèítko OK 3 V dialogovém oknì Choose a Drawing Template otevøete složku s typem pøedloh dokumentù vhodných pro zamýšlený výkres, vyberte požadovanou pøedlohu a klepnìte na tlaèítko Otevøít 4 Vytvoøte výkres Visio 5 Bìží-li Visio ve svém vlastním oknì, vyberte v menu položky File > Exit Bìžíli Visio v prostøedí jiného dokumentu (na místì), zavøete výkres Visio klepnutím kdekoli mimo plochu výkresu 6 Chcete-li Visio výkres upravit pøímo z dokumentu, staèí na výkres dvojitì poklepnout TIP Do dokumentu jiného programu mùžete vložit rovnìž existující výkres Visio Proveïte krok 1 popsaný výše a v dialogovém oknì vyberte pøepínací tlaèítko Vytvoøit ze souboru 128 KAPITOLA 13

3 Jak vložit vybrané obrazce Visio: 1 Ve výkresu Visio vyberte obrazce, které chcete vložit 2 Vyberte v menu položky Edit > Copy (nebo stisknìte kombinaci kláves Ctrl+C) Výbìr se uloží do schránky 3 Otevøete dokument, do kterého chcete vybrané obrazce vložit a vyberte v menu položky Úpravy > Vložit (Edit > Paste) Jak vložit celý výkres Visio: 1 Ovìøte si, že ve výkresu není vybrán žádný objekt 2 Vyberte v menu položky Edit > Copy Drawing Tento pøíkaz zkopíruje do schránky celý výkres, tedy všechny bìžné stránky výkresu vèetnì stránek pozadí 3 Otevøete dokument, do kterého chcete výkres vložit, a vyberte v menu položky Úpravy > Vložit (Edit > Paste) Jestliže se jedná o vícestránkový výkres, objeví se v poli OLE kontejneru ta stránka výkresu, která byla zobrazena v okamžiku použití pøíkazu Copy Drawing Úprava vloženého objektu Visio na místì Mnoho programù, které podporují OLE 2, umožòuje upravovat vložené objekty Visio bez opuštìní programu (aplikace klient) Tato schopnost se nazývá upravování na místì Vìtšina menu a tlaèítek v aktivním oknì se pøi úpravì objektu nahradí souborem menu a nástrojù Visio Jak upravit vložený objekt Visio na místì: 1 V aplikaci dvojitì poklepnìte na vložený objekt Visio Zobrazí se soubor menu a nástrojù Visio 2 Upravte výkres Visio 3 Úpravy na místì ukonèíte klepnutím myši kdekoli mimo plochu výkresu Køížové odkazy Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù 131 Propojování obrazcù a výkresù 130 ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 129

4 Propojování obrazcù a výkresù Postup pøi propojování obrazcù a výkresù je podobný jako pøi vkládání objektù Rozdíl je v tom, že pokud obrazec nebo výkres do dokumentu propojíte, bude dokument obsahovat pouze odkaz na výkresový soubor Visio, nebude tedy obsahovat vlastní data výkresu Propojit lze data uložená v souboru, program soubor vyhledá a zobrazí Metodu propojení dat je výhodné použít tehdy, jestliže chcete zaèlenit stejná data do více dokumentù Rozhodnete-li se pozdìji data upravit, staèí zmìnit pouze jediný zdrojový soubor Zmìny se automaticky promítnou ve všech výkresech, ke kterým je zdrojový soubor propojen Metoda propojování ukládá do souboru pouze odkaz na umístìní datového souboru, velikost souboru se tedy na rozdíl od metody vkládání podstatnì nemìní Na druhou stranu však vyžaduje metoda propojení peèlivìjší správu souborù Jestliže chcete dokument pøesunout na jiný poèítaè, je tøeba spolu s dokumentem pøemístit také všechny soubory k výkresu propojené Jestliže provedete zmìny ve výkresu propojeném do jiného dokumentu, projeví se zmìny souèasnì i v tomto dokumentu 130 KAPITOLA 13

5 Jak propojit soubor Visio do jiného dokumentu: 1 Otevøete soubor, který chcete propojit U vícestránkového výkresu zobrazte tu stránku výkresu, kterou chcete zobrazit v cílovém dokumentu POZNÁMKA Jelikož propojení vytváøí odkaz na soubor, je možné propojit pouze uložené soubory Pokud výkres, který chcete propojit, dosud uložen nebyl, vyberte v menu položky File > Save a soubor nejprve uložte 2 Pøesvìdèete se, že ve výkresu není vybrán žádný objekt a vyberte v menu položky Edit > Copy Drawing 3 Aniž byste Visio uzavøeli, otevøete v cílovém programu dokument, do kterého chcete Visio výkres zaèlenit 4 V cílovém programu zvolte pøíkaz k propojování objektù V programech Microsoft Office vyberete v menu položky Úpravy > Vložit jinak (Edit > Paste Special) 5 Pøesvìdèete se, že je v dialogovém oknì zvolen typ objektu Visio 5 Drawing, vyberte pøepínací tlaèítko Vložit propojení a klepnìte na tlaèítko OK Zkopírovaný výkres se v dokumentu zobrazí s propojením na zdrojový soubor Visio Køížové odkazy O zaèlenìní dat z programu Visio do jiných dokumentù 127 Controlling the border around embedded or linked Visio objects Nápovìda Visio Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù 131 Vkládání obrazcù a výkresù 128 Ukládání výkresového souboru 13 Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù Jestliže program, do kterého chcete Visio data zaèlenit, podporuje OLE 2, nabízí se kromì možnosti zabudování obrazcù Visio pomocí pøíkazù menu také možnost pøetáhnout obrazce z výkresu nebo pøedlohy dokumentu Visio do dokumentu jiného programu Metoda pøetažení nevyužívá schránku Windows, její obsah zùstává nezmìnìn Pøetáhnout mùžete obrazce umístìné ve výkresu i vzorové obrazce z knihovny Pøetažením vzorového obrazce z knihovny se objeví v dokumentu jeho instance Pøetáhnete-li ze stránky výkresu více obrazcù najednou, budou v cílovém dokumentu považovány za jeden objekt ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 131

6 Zmìny vzhledu ukazovátka Pøi pøetahování obrazcù mezi programy se mìní vzhled ukazovátka podle aktuální èinnosti Zmìny vzhledu ukazovátka Provedení Èinnost Pøetažením vybraných obrazcù bez stisknuté øídicí klávesy nebo spolu s pøidrženou klávesou Shift se objekty do cílového dokumentu pøesunou Pøetažením vybraných obrazcù spolu s pøidrženou klávesou Ctrl se objekty do cílového dokumentu zkopírují Pøetažením vybraných obrazcù spolu s pøidrženou kombinací kláves Ctrl+Shift se objekty do dokumentu propojí Øídicí klávesy je tøeba stisknou až bìhem pøetahování obrazcù Vybrané obrazce nelze do dokumentu umístit TIP Než zaènete objekty pøetahovat, upravte umístìní oken programu Visio a cílové aplikace, abyste mohli souèasnì sledovat vybrané obrazce i dokument, do kterého je hodláte umístit Jak rychle uspoøádat okna programù: 1 Otevøete v prostøedí Visio výkres nebo knihovnu s obrazci, které hodláte pøetáhnout do jiného dokumentu, a aniž byste okno programu Visio minimalizovali otevøete cílový program 2 Pravým tlaèítkem myši klepnìte na hlavní panel Windows a v lokálním menu vyberte položku Vedle sebe svisle Jak vložit obrazce do dokumentu jiného programu pøetažením: Vyberte požadované obrazce, stisknìte klávesu Ctrl a pøetažením obrazce do cílového dokumentu zkopírujte Chcete-li obrazce z kreslicí do cílového dokumentu pøesunout, pøetáhnìte je bez pøidržení klávesy Ctrl Obrazce po pøetažení z kreslicí stránky Visio zmizí Jak propojit obrazce do dokumentu jiného programu pøetažením: Vyberte požadované obrazce, po výbìru posledního obrazce pøidržte stisknuté tlaèítko myši Stisknìte kombinaci kláves Ctrl+Shift a pøetáhnìte obrazce do cílového dokumentu POZNÁMKA Jestliže stisknete kombinaci kláves Ctrl+Shift ještì pøed zapoèetím pøetahování, zmìní se ukazovátko na lupu a pøetažení tak nebude proveditelné POZNÁMKA Výše uvedená tabulka platí pro spolupráci s Microsoft Office 97 Význam øídicích kláves Shift a Ctrl se pøi práci s jinými aplikacemi mùže lišit Køížové odkazy O zaèlenìní dat z programu Visio do jiných dokumentù 127 Vkládání obrazcù a výkresù 128 Propojování obrazcù a výkresù 130 Výbìr obrazcù KAPITOLA 13

7 Exportování obrazcù a výkresù Pøi exportování dat z prostøedí Visio se pomocí filtru provede konverze do souboru jiného formátu Tento soubor lze poté v nìkterém dalším programu otevøít nebo importovat jako obrázek Export dat je výhodný zejména tehdy, chcete-li data Visio zahrnout do dokumentu vytvoøeného v programu bez podpory OLE nebo do HTML dokumentu, který umístíte na Internetu Po exportování výkresu Visio do souboru a následném importování tohoto souboru do dalšího dokumentu budou mít exportovaná data povahu statického obrázku Znamená to, že exportovaná data nelze upravovat otevøením programu Visio z cílového prostøedí Pøi tomto zpùsobu pøenosu objektù navíc dochází k dvojí konverzi dat, pøi exportování z programu Visio a pøi importování do cílového prostøedí, takže výsledný obrázek nemusí být zcela shodný se svým pùvodním vzorem Pøíklady použití exportu dat: Exportováním výkresu Visio do souboru formátu AI mùžete tento soubor otevøít v programu Adobe Illustrator a výkres upravovat pomocí nástrojù tohoto programu Po exportováním výkresu Visio do bitmapového souboru Windows mùžete bitmapu otevøít v jakémkoli programu, který bitmapový formát podporuje Pomocí exportování dat mùžete zaèlenit výkres Visio do dokumentu jiného programu Exportováním se datový soubor Visio pøevede do souboru s jiným formátem, který lze poté importovat do dokumentu dalšího programu TIP Pokud program, do kterého chcete Visio výkres zaèlenit, podporuje OLE, je namísto exportování dat vhodnìjší data propojit nebo vložit Technika OLE dává lepší výsledky a umožòuje data po zaèlenìní do dokumentu v cílovém prostøedí upravovat ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 133

8 Jak exportovat obrazce nebo výkresy do souborù jiného formátu: 1 Zobrazte stránku, kterou chcete exportovat Chcete-li exportovat pouze nìkteré obrazce umístìné na stránce, je tøeba požadované obrazce vybrat 2 Vyberte v menu položky File > Save As a v rozbalovacím seznamu Typ souboru vyberte požadovaný formát V editovatelném poli Název souboru zadejte název souboru, do kterého chcete exportovaná data uložit 3 Klepnìte na tlaèítko Uložit Visio provede export vybraných obrazcù nebo celé stránky do souboru zvoleného formátu Exportovaný soubor mùžete použít v jakémkoli programu, který dokáže formát exportovaného souboru naèíst 4 Je-li tøeba, proveïte v dialogovém oknì Filter Setup požadovaná nastavení a klepnìte na tlaèítko OK Køížové odkazy O pøevádìní obrazcù a výkresù na HTML stránky 119 Exportování obrazcù a výkresù do formátu JPG a GIF 122 Odesílání výkresù pomocí elektronické pošty Výkres Visio lze odeslat jinému uživateli sítì pomocí elektronické pošty Produkty Visio jsou sluèitelné s programy, které podporují protokol MAPI (Messaging Application Program Interface) Program Visio rovnìž podporuje smìrování v prostøedí Microsoft Office 97, ukládání výkresù do složek Microsoft Exchange, vyplnìní smìrovací adresy výkresù urèených pro odeslání elektronickou poštou a pøidávání záznamù do deníku Microsoft Outlook Jak zaèlenit výkres do zprávy elektronické pošty: 1 Otevøete výkres a vyberte v menu položky File > Send To > Mail Recipient Jestliže pøíslušný program pro elektronickou poštu dosud nebìží, bude tímto pøíkazem spuštìn Objeví se nová zpráva elektronické pošty s ikonou Visio a názvem souboru 2 Adresujte zprávu, doplòte potøebná data a odešlete ji jako všechny ostatní zprávy Jak zobrazit soubor Visio pøijatý elektronickou poštou: Otevøete zprávu elektronické pošty a dvojitì poklepnìte na ikonu Visio POZNÁMKA K otevøení souborù Visio došlých elektronickou poštou je nutno mít nainstalovaný program Visio 134 KAPITOLA 13

9 Podpora smìrování dokumentù v prostøedí Microsoft Office 97 Pracujete-li v prostøedí Microsoft Office 97, mùžete výkresy opatøit smìrovací adresou nebo je odesílat pøímo do složky Microsoft Exchange ' $ % & A Klepnutím na tlaèítko Adresa mùžete pøidat pøíjemce do seznamu B Pole pro text zprávy C Vyberte, zda chcete výkres smìrovat postupnì od jednoho pøíjemce k dalšímu nebo jej odeslat všem pøíjemcùm najednou D Klepnutím na tlaèítko Pøidat pøiøadíte smìrovací adresu k výkresu Výkres poté mùžete smìrovat Jak odeslat výkres opatøený smìrovací adresou: Zobrazte výkres, který chcete odeslat a vyberte v menu položky File > Send To > Routing Recipient Klepnutím na tlaèítko Adresa otevøete seznam adres, ze kterého vyberete jednotlivce èi skupiny, kterým chcete výkres smìrovat Vyhotovený seznam pøíjemcù potvrïte klepnutím na tlaèítko OK Chcete-li výkres smìrovat pøíjemcùm v urèitém poøadí, mùžete seznam upravit dle potøeby Vyberte jméno osoby a pomocí tlaèítek pro pøesun položku pøemístìte na požadovanou pozici v seznamu V panelu Smìrovat k pøíjemcùm zvolte, zda chcete výkres smìrovat postupnì od jednoho pøíjemce k dalšímu, èi zda jej chcete odeslat všem pøíjemcùm najednou Zvolíte-li postupné smìrování od jednoho pøíjemce ke druhému, bude výkres odeslán nejprve osobì uvedené na prvním místì seznamu pøíjemcù, která ho odešle následujícímu pøíjemci Odešlete-li výkres skupinì osob, obdrží výkres všechny osoby skupiny souèasnì ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 135

10 5 6 7 Chcete-li být informováni o pøedávání výkresu mezi jednotlivými pøíjemci, zaškrtnìte volbu Sledovat stav Chcete-li výkres po ukonèení smìrování obdržet zpìt, zaškrtnìte volbu Návrat po ukonèení Do editovatelného pole Text zprávy vložte text zprávy elektronické pošty Po dokonèení textu klepnìte na tlaèítko Pøidat Vyberte v menu položky File > Send To > Next Routing Recipient Výkres se odešle prvnímu pøíjemci POZNÁMKA K odeslání výkresu se mùžete rozhodnout i pozdìji Jestliže soubor uzavøete, aniž byste jej odeslali, zobrazí Visio hlášení o tom, že výkres obsahuje smìrovací adresu V tom pøípadì se mùžete rozhodnou, zda chcete výkres smìrovat, odeslat jej bez smìrovací adresy (nebudete mít možnost sledovat jeho pohyb ani obdržet výkres zpìt po ukonèení smìrování) nebo výkres neodeslat TIP Pokud jste obdrželi smìrovaný výkres a chcete ho odeslat dalšímu pøíjemci, vyberte v menu položky File > Next Routing Recipient Pokud se rozhodnete odeslat výkres pøíjemci, který není uveden v seznamu, vyberte v menu položky File > Other Routing Recipient a proveïte kroky 2 7 uvedené výše Podrobnosti o smìrování souborù naleznete v dokumentaci k Microsoft Office 97 Jak odeslat výkres pøímo do složky Microsoft Exchange: 1 Zobrazte výkres, který chcete odeslat a vyberte v menu položky File > Send To > Exchange Folder 2 Vyberte složku, do které chcete výkres umístit a potvrïte klepnutím na tlaèítko OK Visio uloží výkres do složky Microsoft Exchange jako vložený objekt, takže ho mùžete otevøít z programu Microsoft Exchange Køížové odkazy Vkládání obrazcù a výkresù KAPITOLA 13