Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 Vkládání obrazcù a výkresù V dokumentu zhotoveném v programu, který podporuje OLE, napøíklad dokument Microsoft Word, je možné vytvoøit nový vložený výkres Visio nebo vložit výkres již hotový Vložíte-li Visio data do dokumentu jiného programu, stanou se souèástí souboru tohoto dokumentu a pøi následných úpravách se zmìny týkají pouze tìchto vložených dat Vkládání dat je výhodné tehdy, jestliže nechcete udržovat Visio data zaèlenìná do jiného dokumentu v samostatném souboru Rozhodnete-li se pøenést takto vybudovaný dokument na další poèítaèe, budete všechna data náležící dokumentu pøenášet v jediném souboru Vložené objekty ovšem významnì zvyšují velikost souboru Budete-li chtít data udržovat nadále i v samostatném souboru Visio, budete muset aktualizaci dat provádìt na dvou místech Jak vytvoøit výkres Visio v dokumentu jiného programu: 1 V pøíslušném dokumentu vyberte v menu položky Vložit > Objekt (Insert > Object) 2 V dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko pro vytvoøení nového souboru, v seznamu typù objektu zvolte Visio 5 Drawing a potvrïte klepnutím na tlaèítko OK 3 V dialogovém oknì Choose a Drawing Template otevøete složku s typem pøedloh dokumentù vhodných pro zamýšlený výkres, vyberte požadovanou pøedlohu a klepnìte na tlaèítko Otevøít 4 Vytvoøte výkres Visio 5 Bìží-li Visio ve svém vlastním oknì, vyberte v menu položky File > Exit Bìžíli Visio v prostøedí jiného dokumentu (na místì), zavøete výkres Visio klepnutím kdekoli mimo plochu výkresu 6 Chcete-li Visio výkres upravit pøímo z dokumentu, staèí na výkres dvojitì poklepnout TIP Do dokumentu jiného programu mùžete vložit rovnìž existující výkres Visio Proveïte krok 1 popsaný výše a v dialogovém oknì vyberte pøepínací tlaèítko Vytvoøit ze souboru 128 KAPITOLA 13

3 Jak vložit vybrané obrazce Visio: 1 Ve výkresu Visio vyberte obrazce, které chcete vložit 2 Vyberte v menu položky Edit > Copy (nebo stisknìte kombinaci kláves Ctrl+C) Výbìr se uloží do schránky 3 Otevøete dokument, do kterého chcete vybrané obrazce vložit a vyberte v menu položky Úpravy > Vložit (Edit > Paste) Jak vložit celý výkres Visio: 1 Ovìøte si, že ve výkresu není vybrán žádný objekt 2 Vyberte v menu položky Edit > Copy Drawing Tento pøíkaz zkopíruje do schránky celý výkres, tedy všechny bìžné stránky výkresu vèetnì stránek pozadí 3 Otevøete dokument, do kterého chcete výkres vložit, a vyberte v menu položky Úpravy > Vložit (Edit > Paste) Jestliže se jedná o vícestránkový výkres, objeví se v poli OLE kontejneru ta stránka výkresu, která byla zobrazena v okamžiku použití pøíkazu Copy Drawing Úprava vloženého objektu Visio na místì Mnoho programù, které podporují OLE 2, umožòuje upravovat vložené objekty Visio bez opuštìní programu (aplikace klient) Tato schopnost se nazývá upravování na místì Vìtšina menu a tlaèítek v aktivním oknì se pøi úpravì objektu nahradí souborem menu a nástrojù Visio Jak upravit vložený objekt Visio na místì: 1 V aplikaci dvojitì poklepnìte na vložený objekt Visio Zobrazí se soubor menu a nástrojù Visio 2 Upravte výkres Visio 3 Úpravy na místì ukonèíte klepnutím myši kdekoli mimo plochu výkresu Køížové odkazy Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù 131 Propojování obrazcù a výkresù 130 ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 129

4 Propojování obrazcù a výkresù Postup pøi propojování obrazcù a výkresù je podobný jako pøi vkládání objektù Rozdíl je v tom, že pokud obrazec nebo výkres do dokumentu propojíte, bude dokument obsahovat pouze odkaz na výkresový soubor Visio, nebude tedy obsahovat vlastní data výkresu Propojit lze data uložená v souboru, program soubor vyhledá a zobrazí Metodu propojení dat je výhodné použít tehdy, jestliže chcete zaèlenit stejná data do více dokumentù Rozhodnete-li se pozdìji data upravit, staèí zmìnit pouze jediný zdrojový soubor Zmìny se automaticky promítnou ve všech výkresech, ke kterým je zdrojový soubor propojen Metoda propojování ukládá do souboru pouze odkaz na umístìní datového souboru, velikost souboru se tedy na rozdíl od metody vkládání podstatnì nemìní Na druhou stranu však vyžaduje metoda propojení peèlivìjší správu souborù Jestliže chcete dokument pøesunout na jiný poèítaè, je tøeba spolu s dokumentem pøemístit také všechny soubory k výkresu propojené Jestliže provedete zmìny ve výkresu propojeném do jiného dokumentu, projeví se zmìny souèasnì i v tomto dokumentu 130 KAPITOLA 13

5 Jak propojit soubor Visio do jiného dokumentu: 1 Otevøete soubor, který chcete propojit U vícestránkového výkresu zobrazte tu stránku výkresu, kterou chcete zobrazit v cílovém dokumentu POZNÁMKA Jelikož propojení vytváøí odkaz na soubor, je možné propojit pouze uložené soubory Pokud výkres, který chcete propojit, dosud uložen nebyl, vyberte v menu položky File > Save a soubor nejprve uložte 2 Pøesvìdèete se, že ve výkresu není vybrán žádný objekt a vyberte v menu položky Edit > Copy Drawing 3 Aniž byste Visio uzavøeli, otevøete v cílovém programu dokument, do kterého chcete Visio výkres zaèlenit 4 V cílovém programu zvolte pøíkaz k propojování objektù V programech Microsoft Office vyberete v menu položky Úpravy > Vložit jinak (Edit > Paste Special) 5 Pøesvìdèete se, že je v dialogovém oknì zvolen typ objektu Visio 5 Drawing, vyberte pøepínací tlaèítko Vložit propojení a klepnìte na tlaèítko OK Zkopírovaný výkres se v dokumentu zobrazí s propojením na zdrojový soubor Visio Køížové odkazy O zaèlenìní dat z programu Visio do jiných dokumentù 127 Controlling the border around embedded or linked Visio objects Nápovìda Visio Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù 131 Vkládání obrazcù a výkresù 128 Ukládání výkresového souboru 13 Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù Jestliže program, do kterého chcete Visio data zaèlenit, podporuje OLE 2, nabízí se kromì možnosti zabudování obrazcù Visio pomocí pøíkazù menu také možnost pøetáhnout obrazce z výkresu nebo pøedlohy dokumentu Visio do dokumentu jiného programu Metoda pøetažení nevyužívá schránku Windows, její obsah zùstává nezmìnìn Pøetáhnout mùžete obrazce umístìné ve výkresu i vzorové obrazce z knihovny Pøetažením vzorového obrazce z knihovny se objeví v dokumentu jeho instance Pøetáhnete-li ze stránky výkresu více obrazcù najednou, budou v cílovém dokumentu považovány za jeden objekt ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 131

6 Zmìny vzhledu ukazovátka Pøi pøetahování obrazcù mezi programy se mìní vzhled ukazovátka podle aktuální èinnosti Zmìny vzhledu ukazovátka Provedení Èinnost Pøetažením vybraných obrazcù bez stisknuté øídicí klávesy nebo spolu s pøidrženou klávesou Shift se objekty do cílového dokumentu pøesunou Pøetažením vybraných obrazcù spolu s pøidrženou klávesou Ctrl se objekty do cílového dokumentu zkopírují Pøetažením vybraných obrazcù spolu s pøidrženou kombinací kláves Ctrl+Shift se objekty do dokumentu propojí Øídicí klávesy je tøeba stisknou až bìhem pøetahování obrazcù Vybrané obrazce nelze do dokumentu umístit TIP Než zaènete objekty pøetahovat, upravte umístìní oken programu Visio a cílové aplikace, abyste mohli souèasnì sledovat vybrané obrazce i dokument, do kterého je hodláte umístit Jak rychle uspoøádat okna programù: 1 Otevøete v prostøedí Visio výkres nebo knihovnu s obrazci, které hodláte pøetáhnout do jiného dokumentu, a aniž byste okno programu Visio minimalizovali otevøete cílový program 2 Pravým tlaèítkem myši klepnìte na hlavní panel Windows a v lokálním menu vyberte položku Vedle sebe svisle Jak vložit obrazce do dokumentu jiného programu pøetažením: Vyberte požadované obrazce, stisknìte klávesu Ctrl a pøetažením obrazce do cílového dokumentu zkopírujte Chcete-li obrazce z kreslicí do cílového dokumentu pøesunout, pøetáhnìte je bez pøidržení klávesy Ctrl Obrazce po pøetažení z kreslicí stránky Visio zmizí Jak propojit obrazce do dokumentu jiného programu pøetažením: Vyberte požadované obrazce, po výbìru posledního obrazce pøidržte stisknuté tlaèítko myši Stisknìte kombinaci kláves Ctrl+Shift a pøetáhnìte obrazce do cílového dokumentu POZNÁMKA Jestliže stisknete kombinaci kláves Ctrl+Shift ještì pøed zapoèetím pøetahování, zmìní se ukazovátko na lupu a pøetažení tak nebude proveditelné POZNÁMKA Výše uvedená tabulka platí pro spolupráci s Microsoft Office 97 Význam øídicích kláves Shift a Ctrl se pøi práci s jinými aplikacemi mùže lišit Køížové odkazy O zaèlenìní dat z programu Visio do jiných dokumentù 127 Vkládání obrazcù a výkresù 128 Propojování obrazcù a výkresù 130 Výbìr obrazcù KAPITOLA 13

7 Exportování obrazcù a výkresù Pøi exportování dat z prostøedí Visio se pomocí filtru provede konverze do souboru jiného formátu Tento soubor lze poté v nìkterém dalším programu otevøít nebo importovat jako obrázek Export dat je výhodný zejména tehdy, chcete-li data Visio zahrnout do dokumentu vytvoøeného v programu bez podpory OLE nebo do HTML dokumentu, který umístíte na Internetu Po exportování výkresu Visio do souboru a následném importování tohoto souboru do dalšího dokumentu budou mít exportovaná data povahu statického obrázku Znamená to, že exportovaná data nelze upravovat otevøením programu Visio z cílového prostøedí Pøi tomto zpùsobu pøenosu objektù navíc dochází k dvojí konverzi dat, pøi exportování z programu Visio a pøi importování do cílového prostøedí, takže výsledný obrázek nemusí být zcela shodný se svým pùvodním vzorem Pøíklady použití exportu dat: Exportováním výkresu Visio do souboru formátu AI mùžete tento soubor otevøít v programu Adobe Illustrator a výkres upravovat pomocí nástrojù tohoto programu Po exportováním výkresu Visio do bitmapového souboru Windows mùžete bitmapu otevøít v jakémkoli programu, který bitmapový formát podporuje Pomocí exportování dat mùžete zaèlenit výkres Visio do dokumentu jiného programu Exportováním se datový soubor Visio pøevede do souboru s jiným formátem, který lze poté importovat do dokumentu dalšího programu TIP Pokud program, do kterého chcete Visio výkres zaèlenit, podporuje OLE, je namísto exportování dat vhodnìjší data propojit nebo vložit Technika OLE dává lepší výsledky a umožòuje data po zaèlenìní do dokumentu v cílovém prostøedí upravovat ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 133

8 Jak exportovat obrazce nebo výkresy do souborù jiného formátu: 1 Zobrazte stránku, kterou chcete exportovat Chcete-li exportovat pouze nìkteré obrazce umístìné na stránce, je tøeba požadované obrazce vybrat 2 Vyberte v menu položky File > Save As a v rozbalovacím seznamu Typ souboru vyberte požadovaný formát V editovatelném poli Název souboru zadejte název souboru, do kterého chcete exportovaná data uložit 3 Klepnìte na tlaèítko Uložit Visio provede export vybraných obrazcù nebo celé stránky do souboru zvoleného formátu Exportovaný soubor mùžete použít v jakémkoli programu, který dokáže formát exportovaného souboru naèíst 4 Je-li tøeba, proveïte v dialogovém oknì Filter Setup požadovaná nastavení a klepnìte na tlaèítko OK Køížové odkazy O pøevádìní obrazcù a výkresù na HTML stránky 119 Exportování obrazcù a výkresù do formátu JPG a GIF 122 Odesílání výkresù pomocí elektronické pošty Výkres Visio lze odeslat jinému uživateli sítì pomocí elektronické pošty Produkty Visio jsou sluèitelné s programy, které podporují protokol MAPI (Messaging Application Program Interface) Program Visio rovnìž podporuje smìrování v prostøedí Microsoft Office 97, ukládání výkresù do složek Microsoft Exchange, vyplnìní smìrovací adresy výkresù urèených pro odeslání elektronickou poštou a pøidávání záznamù do deníku Microsoft Outlook Jak zaèlenit výkres do zprávy elektronické pošty: 1 Otevøete výkres a vyberte v menu položky File > Send To > Mail Recipient Jestliže pøíslušný program pro elektronickou poštu dosud nebìží, bude tímto pøíkazem spuštìn Objeví se nová zpráva elektronické pošty s ikonou Visio a názvem souboru 2 Adresujte zprávu, doplòte potøebná data a odešlete ji jako všechny ostatní zprávy Jak zobrazit soubor Visio pøijatý elektronickou poštou: Otevøete zprávu elektronické pošty a dvojitì poklepnìte na ikonu Visio POZNÁMKA K otevøení souborù Visio došlých elektronickou poštou je nutno mít nainstalovaný program Visio 134 KAPITOLA 13

9 Podpora smìrování dokumentù v prostøedí Microsoft Office 97 Pracujete-li v prostøedí Microsoft Office 97, mùžete výkresy opatøit smìrovací adresou nebo je odesílat pøímo do složky Microsoft Exchange ' $ % & A Klepnutím na tlaèítko Adresa mùžete pøidat pøíjemce do seznamu B Pole pro text zprávy C Vyberte, zda chcete výkres smìrovat postupnì od jednoho pøíjemce k dalšímu nebo jej odeslat všem pøíjemcùm najednou D Klepnutím na tlaèítko Pøidat pøiøadíte smìrovací adresu k výkresu Výkres poté mùžete smìrovat Jak odeslat výkres opatøený smìrovací adresou: Zobrazte výkres, který chcete odeslat a vyberte v menu položky File > Send To > Routing Recipient Klepnutím na tlaèítko Adresa otevøete seznam adres, ze kterého vyberete jednotlivce èi skupiny, kterým chcete výkres smìrovat Vyhotovený seznam pøíjemcù potvrïte klepnutím na tlaèítko OK Chcete-li výkres smìrovat pøíjemcùm v urèitém poøadí, mùžete seznam upravit dle potøeby Vyberte jméno osoby a pomocí tlaèítek pro pøesun položku pøemístìte na požadovanou pozici v seznamu V panelu Smìrovat k pøíjemcùm zvolte, zda chcete výkres smìrovat postupnì od jednoho pøíjemce k dalšímu, èi zda jej chcete odeslat všem pøíjemcùm najednou Zvolíte-li postupné smìrování od jednoho pøíjemce ke druhému, bude výkres odeslán nejprve osobì uvedené na prvním místì seznamu pøíjemcù, která ho odešle následujícímu pøíjemci Odešlete-li výkres skupinì osob, obdrží výkres všechny osoby skupiny souèasnì ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 135

10 5 6 7 Chcete-li být informováni o pøedávání výkresu mezi jednotlivými pøíjemci, zaškrtnìte volbu Sledovat stav Chcete-li výkres po ukonèení smìrování obdržet zpìt, zaškrtnìte volbu Návrat po ukonèení Do editovatelného pole Text zprávy vložte text zprávy elektronické pošty Po dokonèení textu klepnìte na tlaèítko Pøidat Vyberte v menu položky File > Send To > Next Routing Recipient Výkres se odešle prvnímu pøíjemci POZNÁMKA K odeslání výkresu se mùžete rozhodnout i pozdìji Jestliže soubor uzavøete, aniž byste jej odeslali, zobrazí Visio hlášení o tom, že výkres obsahuje smìrovací adresu V tom pøípadì se mùžete rozhodnou, zda chcete výkres smìrovat, odeslat jej bez smìrovací adresy (nebudete mít možnost sledovat jeho pohyb ani obdržet výkres zpìt po ukonèení smìrování) nebo výkres neodeslat TIP Pokud jste obdrželi smìrovaný výkres a chcete ho odeslat dalšímu pøíjemci, vyberte v menu položky File > Next Routing Recipient Pokud se rozhodnete odeslat výkres pøíjemci, který není uveden v seznamu, vyberte v menu položky File > Other Routing Recipient a proveïte kroky 2 7 uvedené výše Podrobnosti o smìrování souborù naleznete v dokumentaci k Microsoft Office 97 Jak odeslat výkres pøímo do složky Microsoft Exchange: 1 Zobrazte výkres, který chcete odeslat a vyberte v menu položky File > Send To > Exchange Folder 2 Vyberte složku, do které chcete výkres umístit a potvrïte klepnutím na tlaèítko OK Visio uloží výkres do složky Microsoft Exchange jako vložený objekt, takže ho mùžete otevøít z programu Microsoft Exchange Køížové odkazy Vkládání obrazcù a výkresù KAPITOLA 13

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ

VLASTNOSTI PLOŠNÝCH SPOJÙ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je

Spínaèe jsou elektrické pøístroje, které slouží k zapínání, pøepínání a vypínání elektrických obvodù a spotøebièù. Podle funkce, kterou vykonávají, je Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V

11 Elektrické specifikace Mezní parametry* Okolní teplota pøi zapojeném napájení 40 C až +125 C Skladovací teplota 65 C až +150 C Napájecí napìtí na V Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì " ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn

12 15 Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì  ZADÁNO: Instalace mikroturbíny v blokové plynové výtopnì Zjistìte: 1 Zda je ekonomicky výhodn Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

OBSAH. DATABOX Marketing software 1

OBSAH. DATABOX Marketing software 1 DATABOX Marketing software 1 OBSAH OBSAH 1 ÚVOD 4 INSTALACE PROGRAMU 4 Technické nároky 4 Instalace programu 4 Technologie Klient/Server 5 Databázový server 5 Program Klient 5 Spouštìní programu 5 Registrace

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Visio 5 0 pøíruèka uživatele Urèeno pro produkty Visio Standard, Visio Technical a Visio Professional Copyright 1997 Visio Corporation Veškerá práva vyhrazena Informace v této publikaci obsažené jsou poskytovány

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka uživatele

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka uživatele Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka uživatele 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah Úvod...

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

([FHQWULFLWD 6WUPRVW

([FHQWULFLWD 6WUPRVW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 2, díl 3, kap. 3, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY Vytvoření nového dokumentu Nový dokument můžete vytvořit

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Instalaèní pøíruèka programu PC Suite Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více