Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 Vkládání obrazcù a výkresù V dokumentu zhotoveném v programu, který podporuje OLE, napøíklad dokument Microsoft Word, je možné vytvoøit nový vložený výkres Visio nebo vložit výkres již hotový Vložíte-li Visio data do dokumentu jiného programu, stanou se souèástí souboru tohoto dokumentu a pøi následných úpravách se zmìny týkají pouze tìchto vložených dat Vkládání dat je výhodné tehdy, jestliže nechcete udržovat Visio data zaèlenìná do jiného dokumentu v samostatném souboru Rozhodnete-li se pøenést takto vybudovaný dokument na další poèítaèe, budete všechna data náležící dokumentu pøenášet v jediném souboru Vložené objekty ovšem významnì zvyšují velikost souboru Budete-li chtít data udržovat nadále i v samostatném souboru Visio, budete muset aktualizaci dat provádìt na dvou místech Jak vytvoøit výkres Visio v dokumentu jiného programu: 1 V pøíslušném dokumentu vyberte v menu položky Vložit > Objekt (Insert > Object) 2 V dialogovém oknì klepnìte na tlaèítko pro vytvoøení nového souboru, v seznamu typù objektu zvolte Visio 5 Drawing a potvrïte klepnutím na tlaèítko OK 3 V dialogovém oknì Choose a Drawing Template otevøete složku s typem pøedloh dokumentù vhodných pro zamýšlený výkres, vyberte požadovanou pøedlohu a klepnìte na tlaèítko Otevøít 4 Vytvoøte výkres Visio 5 Bìží-li Visio ve svém vlastním oknì, vyberte v menu položky File > Exit Bìžíli Visio v prostøedí jiného dokumentu (na místì), zavøete výkres Visio klepnutím kdekoli mimo plochu výkresu 6 Chcete-li Visio výkres upravit pøímo z dokumentu, staèí na výkres dvojitì poklepnout TIP Do dokumentu jiného programu mùžete vložit rovnìž existující výkres Visio Proveïte krok 1 popsaný výše a v dialogovém oknì vyberte pøepínací tlaèítko Vytvoøit ze souboru 128 KAPITOLA 13

3 Jak vložit vybrané obrazce Visio: 1 Ve výkresu Visio vyberte obrazce, které chcete vložit 2 Vyberte v menu položky Edit > Copy (nebo stisknìte kombinaci kláves Ctrl+C) Výbìr se uloží do schránky 3 Otevøete dokument, do kterého chcete vybrané obrazce vložit a vyberte v menu položky Úpravy > Vložit (Edit > Paste) Jak vložit celý výkres Visio: 1 Ovìøte si, že ve výkresu není vybrán žádný objekt 2 Vyberte v menu položky Edit > Copy Drawing Tento pøíkaz zkopíruje do schránky celý výkres, tedy všechny bìžné stránky výkresu vèetnì stránek pozadí 3 Otevøete dokument, do kterého chcete výkres vložit, a vyberte v menu položky Úpravy > Vložit (Edit > Paste) Jestliže se jedná o vícestránkový výkres, objeví se v poli OLE kontejneru ta stránka výkresu, která byla zobrazena v okamžiku použití pøíkazu Copy Drawing Úprava vloženého objektu Visio na místì Mnoho programù, které podporují OLE 2, umožòuje upravovat vložené objekty Visio bez opuštìní programu (aplikace klient) Tato schopnost se nazývá upravování na místì Vìtšina menu a tlaèítek v aktivním oknì se pøi úpravì objektu nahradí souborem menu a nástrojù Visio Jak upravit vložený objekt Visio na místì: 1 V aplikaci dvojitì poklepnìte na vložený objekt Visio Zobrazí se soubor menu a nástrojù Visio 2 Upravte výkres Visio 3 Úpravy na místì ukonèíte klepnutím myši kdekoli mimo plochu výkresu Køížové odkazy Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù 131 Propojování obrazcù a výkresù 130 ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 129

4 Propojování obrazcù a výkresù Postup pøi propojování obrazcù a výkresù je podobný jako pøi vkládání objektù Rozdíl je v tom, že pokud obrazec nebo výkres do dokumentu propojíte, bude dokument obsahovat pouze odkaz na výkresový soubor Visio, nebude tedy obsahovat vlastní data výkresu Propojit lze data uložená v souboru, program soubor vyhledá a zobrazí Metodu propojení dat je výhodné použít tehdy, jestliže chcete zaèlenit stejná data do více dokumentù Rozhodnete-li se pozdìji data upravit, staèí zmìnit pouze jediný zdrojový soubor Zmìny se automaticky promítnou ve všech výkresech, ke kterým je zdrojový soubor propojen Metoda propojování ukládá do souboru pouze odkaz na umístìní datového souboru, velikost souboru se tedy na rozdíl od metody vkládání podstatnì nemìní Na druhou stranu však vyžaduje metoda propojení peèlivìjší správu souborù Jestliže chcete dokument pøesunout na jiný poèítaè, je tøeba spolu s dokumentem pøemístit také všechny soubory k výkresu propojené Jestliže provedete zmìny ve výkresu propojeném do jiného dokumentu, projeví se zmìny souèasnì i v tomto dokumentu 130 KAPITOLA 13

5 Jak propojit soubor Visio do jiného dokumentu: 1 Otevøete soubor, který chcete propojit U vícestránkového výkresu zobrazte tu stránku výkresu, kterou chcete zobrazit v cílovém dokumentu POZNÁMKA Jelikož propojení vytváøí odkaz na soubor, je možné propojit pouze uložené soubory Pokud výkres, který chcete propojit, dosud uložen nebyl, vyberte v menu položky File > Save a soubor nejprve uložte 2 Pøesvìdèete se, že ve výkresu není vybrán žádný objekt a vyberte v menu položky Edit > Copy Drawing 3 Aniž byste Visio uzavøeli, otevøete v cílovém programu dokument, do kterého chcete Visio výkres zaèlenit 4 V cílovém programu zvolte pøíkaz k propojování objektù V programech Microsoft Office vyberete v menu položky Úpravy > Vložit jinak (Edit > Paste Special) 5 Pøesvìdèete se, že je v dialogovém oknì zvolen typ objektu Visio 5 Drawing, vyberte pøepínací tlaèítko Vložit propojení a klepnìte na tlaèítko OK Zkopírovaný výkres se v dokumentu zobrazí s propojením na zdrojový soubor Visio Køížové odkazy O zaèlenìní dat z programu Visio do jiných dokumentù 127 Controlling the border around embedded or linked Visio objects Nápovìda Visio Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù 131 Vkládání obrazcù a výkresù 128 Ukládání výkresového souboru 13 Pøetahování Visio obrazcù a výkresù do jiných programù Jestliže program, do kterého chcete Visio data zaèlenit, podporuje OLE 2, nabízí se kromì možnosti zabudování obrazcù Visio pomocí pøíkazù menu také možnost pøetáhnout obrazce z výkresu nebo pøedlohy dokumentu Visio do dokumentu jiného programu Metoda pøetažení nevyužívá schránku Windows, její obsah zùstává nezmìnìn Pøetáhnout mùžete obrazce umístìné ve výkresu i vzorové obrazce z knihovny Pøetažením vzorového obrazce z knihovny se objeví v dokumentu jeho instance Pøetáhnete-li ze stránky výkresu více obrazcù najednou, budou v cílovém dokumentu považovány za jeden objekt ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 131

6 Zmìny vzhledu ukazovátka Pøi pøetahování obrazcù mezi programy se mìní vzhled ukazovátka podle aktuální èinnosti Zmìny vzhledu ukazovátka Provedení Èinnost Pøetažením vybraných obrazcù bez stisknuté øídicí klávesy nebo spolu s pøidrženou klávesou Shift se objekty do cílového dokumentu pøesunou Pøetažením vybraných obrazcù spolu s pøidrženou klávesou Ctrl se objekty do cílového dokumentu zkopírují Pøetažením vybraných obrazcù spolu s pøidrženou kombinací kláves Ctrl+Shift se objekty do dokumentu propojí Øídicí klávesy je tøeba stisknou až bìhem pøetahování obrazcù Vybrané obrazce nelze do dokumentu umístit TIP Než zaènete objekty pøetahovat, upravte umístìní oken programu Visio a cílové aplikace, abyste mohli souèasnì sledovat vybrané obrazce i dokument, do kterého je hodláte umístit Jak rychle uspoøádat okna programù: 1 Otevøete v prostøedí Visio výkres nebo knihovnu s obrazci, které hodláte pøetáhnout do jiného dokumentu, a aniž byste okno programu Visio minimalizovali otevøete cílový program 2 Pravým tlaèítkem myši klepnìte na hlavní panel Windows a v lokálním menu vyberte položku Vedle sebe svisle Jak vložit obrazce do dokumentu jiného programu pøetažením: Vyberte požadované obrazce, stisknìte klávesu Ctrl a pøetažením obrazce do cílového dokumentu zkopírujte Chcete-li obrazce z kreslicí do cílového dokumentu pøesunout, pøetáhnìte je bez pøidržení klávesy Ctrl Obrazce po pøetažení z kreslicí stránky Visio zmizí Jak propojit obrazce do dokumentu jiného programu pøetažením: Vyberte požadované obrazce, po výbìru posledního obrazce pøidržte stisknuté tlaèítko myši Stisknìte kombinaci kláves Ctrl+Shift a pøetáhnìte obrazce do cílového dokumentu POZNÁMKA Jestliže stisknete kombinaci kláves Ctrl+Shift ještì pøed zapoèetím pøetahování, zmìní se ukazovátko na lupu a pøetažení tak nebude proveditelné POZNÁMKA Výše uvedená tabulka platí pro spolupráci s Microsoft Office 97 Význam øídicích kláves Shift a Ctrl se pøi práci s jinými aplikacemi mùže lišit Køížové odkazy O zaèlenìní dat z programu Visio do jiných dokumentù 127 Vkládání obrazcù a výkresù 128 Propojování obrazcù a výkresù 130 Výbìr obrazcù KAPITOLA 13

7 Exportování obrazcù a výkresù Pøi exportování dat z prostøedí Visio se pomocí filtru provede konverze do souboru jiného formátu Tento soubor lze poté v nìkterém dalším programu otevøít nebo importovat jako obrázek Export dat je výhodný zejména tehdy, chcete-li data Visio zahrnout do dokumentu vytvoøeného v programu bez podpory OLE nebo do HTML dokumentu, který umístíte na Internetu Po exportování výkresu Visio do souboru a následném importování tohoto souboru do dalšího dokumentu budou mít exportovaná data povahu statického obrázku Znamená to, že exportovaná data nelze upravovat otevøením programu Visio z cílového prostøedí Pøi tomto zpùsobu pøenosu objektù navíc dochází k dvojí konverzi dat, pøi exportování z programu Visio a pøi importování do cílového prostøedí, takže výsledný obrázek nemusí být zcela shodný se svým pùvodním vzorem Pøíklady použití exportu dat: Exportováním výkresu Visio do souboru formátu AI mùžete tento soubor otevøít v programu Adobe Illustrator a výkres upravovat pomocí nástrojù tohoto programu Po exportováním výkresu Visio do bitmapového souboru Windows mùžete bitmapu otevøít v jakémkoli programu, který bitmapový formát podporuje Pomocí exportování dat mùžete zaèlenit výkres Visio do dokumentu jiného programu Exportováním se datový soubor Visio pøevede do souboru s jiným formátem, který lze poté importovat do dokumentu dalšího programu TIP Pokud program, do kterého chcete Visio výkres zaèlenit, podporuje OLE, je namísto exportování dat vhodnìjší data propojit nebo vložit Technika OLE dává lepší výsledky a umožòuje data po zaèlenìní do dokumentu v cílovém prostøedí upravovat ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 133

8 Jak exportovat obrazce nebo výkresy do souborù jiného formátu: 1 Zobrazte stránku, kterou chcete exportovat Chcete-li exportovat pouze nìkteré obrazce umístìné na stránce, je tøeba požadované obrazce vybrat 2 Vyberte v menu položky File > Save As a v rozbalovacím seznamu Typ souboru vyberte požadovaný formát V editovatelném poli Název souboru zadejte název souboru, do kterého chcete exportovaná data uložit 3 Klepnìte na tlaèítko Uložit Visio provede export vybraných obrazcù nebo celé stránky do souboru zvoleného formátu Exportovaný soubor mùžete použít v jakémkoli programu, který dokáže formát exportovaného souboru naèíst 4 Je-li tøeba, proveïte v dialogovém oknì Filter Setup požadovaná nastavení a klepnìte na tlaèítko OK Køížové odkazy O pøevádìní obrazcù a výkresù na HTML stránky 119 Exportování obrazcù a výkresù do formátu JPG a GIF 122 Odesílání výkresù pomocí elektronické pošty Výkres Visio lze odeslat jinému uživateli sítì pomocí elektronické pošty Produkty Visio jsou sluèitelné s programy, které podporují protokol MAPI (Messaging Application Program Interface) Program Visio rovnìž podporuje smìrování v prostøedí Microsoft Office 97, ukládání výkresù do složek Microsoft Exchange, vyplnìní smìrovací adresy výkresù urèených pro odeslání elektronickou poštou a pøidávání záznamù do deníku Microsoft Outlook Jak zaèlenit výkres do zprávy elektronické pošty: 1 Otevøete výkres a vyberte v menu položky File > Send To > Mail Recipient Jestliže pøíslušný program pro elektronickou poštu dosud nebìží, bude tímto pøíkazem spuštìn Objeví se nová zpráva elektronické pošty s ikonou Visio a názvem souboru 2 Adresujte zprávu, doplòte potøebná data a odešlete ji jako všechny ostatní zprávy Jak zobrazit soubor Visio pøijatý elektronickou poštou: Otevøete zprávu elektronické pošty a dvojitì poklepnìte na ikonu Visio POZNÁMKA K otevøení souborù Visio došlých elektronickou poštou je nutno mít nainstalovaný program Visio 134 KAPITOLA 13

9 Podpora smìrování dokumentù v prostøedí Microsoft Office 97 Pracujete-li v prostøedí Microsoft Office 97, mùžete výkresy opatøit smìrovací adresou nebo je odesílat pøímo do složky Microsoft Exchange ' $ % & A Klepnutím na tlaèítko Adresa mùžete pøidat pøíjemce do seznamu B Pole pro text zprávy C Vyberte, zda chcete výkres smìrovat postupnì od jednoho pøíjemce k dalšímu nebo jej odeslat všem pøíjemcùm najednou D Klepnutím na tlaèítko Pøidat pøiøadíte smìrovací adresu k výkresu Výkres poté mùžete smìrovat Jak odeslat výkres opatøený smìrovací adresou: Zobrazte výkres, který chcete odeslat a vyberte v menu položky File > Send To > Routing Recipient Klepnutím na tlaèítko Adresa otevøete seznam adres, ze kterého vyberete jednotlivce èi skupiny, kterým chcete výkres smìrovat Vyhotovený seznam pøíjemcù potvrïte klepnutím na tlaèítko OK Chcete-li výkres smìrovat pøíjemcùm v urèitém poøadí, mùžete seznam upravit dle potøeby Vyberte jméno osoby a pomocí tlaèítek pro pøesun položku pøemístìte na požadovanou pozici v seznamu V panelu Smìrovat k pøíjemcùm zvolte, zda chcete výkres smìrovat postupnì od jednoho pøíjemce k dalšímu, èi zda jej chcete odeslat všem pøíjemcùm najednou Zvolíte-li postupné smìrování od jednoho pøíjemce ke druhému, bude výkres odeslán nejprve osobì uvedené na prvním místì seznamu pøíjemcù, která ho odešle následujícímu pøíjemci Odešlete-li výkres skupinì osob, obdrží výkres všechny osoby skupiny souèasnì ZAÈLENÌNÍ DAT VISIO DO JINÝCH DOKUMENTÙ 135

10 5 6 7 Chcete-li být informováni o pøedávání výkresu mezi jednotlivými pøíjemci, zaškrtnìte volbu Sledovat stav Chcete-li výkres po ukonèení smìrování obdržet zpìt, zaškrtnìte volbu Návrat po ukonèení Do editovatelného pole Text zprávy vložte text zprávy elektronické pošty Po dokonèení textu klepnìte na tlaèítko Pøidat Vyberte v menu položky File > Send To > Next Routing Recipient Výkres se odešle prvnímu pøíjemci POZNÁMKA K odeslání výkresu se mùžete rozhodnout i pozdìji Jestliže soubor uzavøete, aniž byste jej odeslali, zobrazí Visio hlášení o tom, že výkres obsahuje smìrovací adresu V tom pøípadì se mùžete rozhodnou, zda chcete výkres smìrovat, odeslat jej bez smìrovací adresy (nebudete mít možnost sledovat jeho pohyb ani obdržet výkres zpìt po ukonèení smìrování) nebo výkres neodeslat TIP Pokud jste obdrželi smìrovaný výkres a chcete ho odeslat dalšímu pøíjemci, vyberte v menu položky File > Next Routing Recipient Pokud se rozhodnete odeslat výkres pøíjemci, který není uveden v seznamu, vyberte v menu položky File > Other Routing Recipient a proveïte kroky 2 7 uvedené výše Podrobnosti o smìrování souborù naleznete v dokumentaci k Microsoft Office 97 Jak odeslat výkres pøímo do složky Microsoft Exchange: 1 Zobrazte výkres, který chcete odeslat a vyberte v menu položky File > Send To > Exchange Folder 2 Vyberte složku, do které chcete výkres umístit a potvrïte klepnutím na tlaèítko OK Visio uloží výkres do složky Microsoft Exchange jako vložený objekt, takže ho mùžete otevøít z programu Microsoft Exchange Køížové odkazy Vkládání obrazcù a výkresù KAPITOLA 13

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník

prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník e W in P hon Uživatelská prírucka Fax Hlasitý telefon Záznamník Instalace aplikace WinPhone - stavový øádek INSTALACE APLIKACE WINPHONE Spuštìní instalace: 1. Spus te systém Windows (pokud již nebìží).

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA SYMBOLŮ

VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA SYMBOLŮ 3 VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA SYMBOLŮ Obsah lekce V této lekci se naučíte následující: Importovat obrázky vytvořené v aplikaci Illustrator a Photoshop Vytvářet nové symboly Upravovat symboly Pochopit rozdíly mezi

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Příručka k klienta GFI. Příručka ke klientu

Příručka k klienta GFI. Příručka ke klientu Příručka k klienta GFI Příručka ke klientu Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 827 Kapitola 33 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 828 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací Hardware a software poèítaèových systémù nelze navzájem oddìlit. Aby mohlo nové hardwarové

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem

Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem Vzhledem k rostoucím problémům a dotazům, týkajících se odesílání souborů jako příloh v mailu, jsme se rozhodli pro vás uživatele vytvořit následující

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více