INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP"

Transkript

1 INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: Pøihlašovací údaje naleznete na pøední stranì složky, ve které jsou tyto instrukce. V pøípadì jakýchkoli problémù s pøihlašováním pište na

2 JAK PRACOVAT S INSTRUKCEMI První informace, která Vám pomùže se zorientovat v tìchto instrukcích, je znalost zpùsobu, kterým chcete žáky testovat. Pøi objednávání Modulu A jste v objednávkovém formuláøi mìli možnost zaškrtnout jednu ze dvou variant: A) ON-LINE V tomto pøípadì jste v zásilce s materiály neobjevili tištìné testy ani záznamové archy, ale pouze instrukce pro žáky. Pøeètìte si z tìchto instrukcí kromì této strany minimálnì ještì èásti pøed testováním, testujeme on-line a po testování. Umístìní tìchto kapitol mùžete vyèíst ze schematického obsahu níže na této stránce. B) TIŠTÌNÉ TESTY A ZÁZNAMOVÉ ARCHY Pokud jste pøi objednávání zvolili variantu s tištìnými testy, mìla by je zásilka obsahovat spoleènì se záznamovými archy. Je zøejmé, že na rozdíl od testování on-line se odpovìdi žákù musí do systému nìjak dostat, aby bylo možné je vyhodnotit varianty existují dvì: 1) záznamové archy zadání výsledkù do aplikace ScioDat Pokud zvolíte tuto variantu, znamená to, že výsledky žákù sami pøepíšete do aplikace ScioDat podle následujících pokynù. 2) záznamové archy odeslání archù k vyhodnocení do Scio Pokud zvolíte variantu 2, staèí po skonèení testování záznamové archy žákù vzít a poslat je do Scio (podrobnìji v èásti po testování ), kde Vám je vyhodnotíme. Je nutné mít na pamìti, že v tomto pøípadì je doba na testování zkrácena a poslední den, kdy je možné testovat, je POKUD POUŽÍVÁTE TIŠTÌNÉ TESTY, VYBERTE SI JEDNU Z UVEDENÝCH VARIANT. NENÍ TØEBA TOTO NIKDE HLÁSIT, JEN V PØÍPADÌ VARIANTY È. 2 DODRŽET STANOVENÝ TERMÍN TESTOVÁNÍ. Z TÌCHTO INSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ, ABYSTE V KAŽDÉM PØÍPADÌ PØEÈETLI KAPITOLY PØED TESTOVÁNÍM A PO TESTOVÁNÍ A DÁLE KAPITOLU, KTERÁ ODPOVÍDÁ VYBRANÉMU ZPÙSOBU TESTOVÁNÍ NA VaŠÍ ŠKOLE. CHYBA V PROCESU MÙŽE ZNAMENAT NESPRÁVNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÙ PRO VAŠI ŠKOLU. Pøed testováním Typ testování on-line Typ testování ZA-zadáme Typ testování ZA-zašleme Po testování

3 PØED TESTOVÁNÍM ZADAT TØÍDY A ŽÁKY DO APLIKACE. POKUD NEBUDOU ŽÁCI ZADÁNI DO APLIKACE SCIODAT, NEBUDE MOŽNÉ VYHODNOTIT JEJICH VÝSLEDKY Projdìte si obsah balíèku, zkontrolujte, zda nic nechybí mùžete porovnat poèty s dodacím listem, který je souèástí zásilky. Spoèítejte zaslané testy, záznamové archy (v pøípadì, že netestujete on-line) a další objednané pøípravné materiály (sada PZ I, PZ II). Nesouhlasí-li poèet s vaší objednávkou, HNED nám prosím napište na a do pøedmìtu u napište Zásilka. Naplánujte si testování peèlivì, pøedejdete tak pøípadným zmatkùm ve škole a možným chybám. Pro každou pøihlášenou tøídu stanovte termín testování a zajistìte, aby zadávající uèitel mìl potøebné informace. Ideální je, pokud na škole požádáte jednoho uèitele, aby celé testování zkoordinoval a ohlídal, aby byly dodrženy všechny pokyny a termíny. ÈT 14 kvì Pøed samotným testováním rozdejte žákùm instrukce k testování. Instrukce jsou souèástí každého testu tvoøí jeho obal (v pøípadì, že jste zvolili zpùsob testování s tištìnými testy a záznamovými archy), nebo jsou samostatnì souèástí zásilky (v pøípadì, že jste zvolili zpùsob testování on-line). Doporuèujeme tyto instrukce žákùm pøedat 2 3 dny pøed testováním pøedevším v pøípadì, že budou odpovìdi zapisovat do záznamových archù. Testování proveïte v termínu od 14. do 21. kvìtna 2015 v pøípadì, že nám budete zasílat záznamové archy k vyhodnocení poštou (ZA pošleme). Zadáváte-li výsledky žákù pøímo do aplikace ScioDat (ZA zadáme) nebo v pøípadì, že testujete on-line, je možné testování uskuteènit kdykoli od 14. do 29. kvìtna Další informace ke konkrétnímu zpùsobu testování najdete v èásti odpovídající zpùsobu testování, který jste si vybrali v objednávce. V pøípadì jakýchkoli dotazù kdykoli pište na 3

4 TESTY ÈESKÝ JAZYK obsahuje 40 úloh na 45 minut MATEMATIKA obsahuje 30 úloh na 60 minut OBECNÉ STUDIJNÍ PØEDPOKLADY obsahuje 60 úloh na 60 minut OBECNÉ INFORMACE Každá z otázek má jedinou správnou odpovìï. Za správnou odpovìï získá žák +1 bod. Za každou špatnou odpovìï èást bodu ztrácí (1/(poèet možností 1)). Za vynechanou odpovìï nezískává ani neztrácí žádný bod. Žákùm s SPU mùže být èas na øešení jednotlivých testù prodloužen o minut dle individuálních potøeb. 4

5 VYTVOØENÍ TØÍD, ZADÁNÍ ŽÁKÙ VYTVOØIT TØÍDY A ZADAT ŽÁKY VE SCIODATU MUSEJÍ VŠECHNY ŠKOLY BEZ OHLEDU NA VYBRANÝ ZPÙSOB TESTOVÁNÍ! VSTUP DO APLIKACE SCIODAT Pøihlašovací údaje do aplikace ScioDat naleznete na pøední stranì obálky, v níž byly vloženy tyto instrukce. Dotazníková šetøení Výsledky Administrace Testování Ke stažení VYTVOØENÍ TØÍD Kliknìte na sekci Administrace v horní èásti obrazovky. Zobrazí se seznam ten bude buï A) prázdný (do ScioDatu jste nikdy žádné tøídy nezadávali), nebo B) bude obsahovat døíve vytvoøené tøídy. A) Vytvoøení nových tøíd Kliknìte na tlaèítko. Budete vyzváni, abyste oznaèili typ školy. Zvolte ZŠ-dvoustupòová. V dalším kroku vyberete roèník a oznaèení tøídy. Roèník: 8., tøída: A, B,... Poznámka není povinná. Kliknìte na tlaèítko. Tím byste se mìli vrátit zpìt do seznamu tøíd. Posledním krokem je Pøiøazení testování tøídì: Kliknìte v seznamu tøíd na název tøídy, které chcete testování pøidìlit. Uprostøed stránky uvidíte seznam dostupných testování. V øádku PPPZ Modul A pro osmé tøídy staèí kliknout na tlaèítko +, tím je testování tøídì pøidìleno. B) Tøídy jsou vytvoøeny z minulých testování V tomto pøípadì staèí tøídám pøiøadit aktuální testování podle výše uvedeného postupu a dále zkontrolovat aktuálnost seznamu žákù ve tøídách (podrobnìji na další stránce). 5

6 ZADÁVÁNÍ NOVÝCH ŽÁKÙ DO TØÍD V seznamu tøíd školy kliknìte na vytvoøenou tøídu. Po kliknutí na tøídu, do které chcete pøidat žáky v seznamu tøíd školy, je ve spodní èásti uveden Seznam žákù. Vytvoøit nového žáka mùžete kliknutím na tlaèítko.. Pokud chcete pøidat více žákù najednou, kliknìte na tlaèítko Importovat žáky a postupujte podle instrukcí na internetové stránce. Pokud žáky pøidáváte jednotlivì, je tøeba u každého vyplnit jméno, pøíjmení, datum narození, èíslo žáka ve tøídním výkazu a pohlaví. Po vyplnìní tìchto údajù žáka uložte kliknutím na tlaèítko.. EDITACE JIŽ ZADANÝCH ŽÁKÙ Máte-li již tøídy vytvoøené z pøedchozího testování, staèí zkontrolovat, že seznam žákù odpovídá tìm, které chcete testovat pøebyteèné žáky mùžete smazat kliknutím na tlaèítko nebo editovat kliknutím na tlaèítko. Pokud máte tøídu vytvoøenou z pøedchozího testování, ale v seznamu žákù nejsou žádní žáci, kliknìte na tlaèítko. Žáci v seznamu nejsou vidìt, protože jejich údaje nejsou kompletní není vytvoøen hash. V seznamu staèí ve vìtšinì pøípadù doplnit datum narození hash se poté automaticky vygeneruje. U žákù, které chcete pøesunout do seznamu testovaných, zakliknìte políèko úplnì vlevo a následnì pod seznamem všech žákù kliknìte na Uložit žáky, tím dojde k pøesunutí žákù do úvodního seznamu. 6

7 INSTRUKCE PRO TYP TESTOVÁNÍ ON-LINE Pokud jste vytvoøili všechny tøídy, zadali všechny žáky, kteøí se testování zúèastní, a tøídám pøidìlili testování PPPZ Modul A pro 8. tøídy ZŠ (kapitola pøed testováním ), pøejdeme nyní k samotnému testování a krokùm, které mu bezprostøednì pøedcházejí. Testovaným žákùm je nejprve nutné pøiøadit jednotlivé testy + pøípadnì také dotazník, který odpovídá tomu, který vyplòovali na druhé stranì své pøihlášky k testování (èást informaèního letáku). Pro pøiøazení testù kliknìte v horní nabídce nejprve na tlaèítko Testování. Z nabídky projektù následnì vyberte PPPZ a kliknìte na Vstup. Testování Na následující stránce kliknìte na název testování PPPZ Modul A pro 8. tøídy. Mìli byste pøejít na Pøehled tøíd, kterým jste toto testování pøidìlili. Pokud nìkterá z vašich tøíd v tomto seznamu chybí, pøiøaïte jí testování podle postupu na stranì 5.. Na této stránce mùžete pøiøazovat testy žákùm kliknutím na tlaèítko +, prodlužovat èas na dokonèení testu kliknutím na tlaèítko nebo zadávat / editovat odpovìdi žákù kliknutím na tlaèítko. Po kliknutí na toto tlaèítko se otevøe seznam žákù v pøíslušné tøídì. Pokud chcete pøidìlit všechny testy všem žákùm, staèí zatrhnout tlaèítko pod konkrétním pøedmìtem, resp. dotazníkem: Po pøidìlení testù kliknìte na tlaèítko. Na této stránce mùžete také kliknutím na tlaèítko vytvoøit dokument s pøehledem žákù a jejich pøihlašovacích údajù, na základì kterých se pøihlásí do aplikace ScioDat pøi testování (více informací na další stranì). 7

8 DEN TESTOVÁNÍ V den samotného testování rozdejte žákùm pøístupové údaje do aplikace ScioDat, jejichž seznam získáte podle návodu na stranì 7. Alternativnì je možné získat seznam hesel kliknutím na záložku Administrace, dále na záložku Hesla a vybráním konkrétní tøídy. Pro každého testovaného žáka byly v zásilce pøiloženy také instrukce, s jejichž pomocí by mìl být sám schopen dál s aplikací pracovat a vyplnit testy, pøípadnì dotazník. Každý žák, stejnì jako škola, se k testování pøihlašuje na stránce: V pøípadì, že dojde k výpadku proudu, pøipojení k internetu nebo jakékoli další nahodilé události v prùbìhu testování, je možné po pominutí tìchto okolností prodloužit èas na vyøešení jednotlivých testù kliknutím na tlaèítko u jednotlivých tøíd v Pøehledu tøíd (vizte str. 7). Èas na vyøešení jednotlivých testù lze prodloužit hromadnì celé tøídì tak, že v nabídce Žák zvolíte variantu všichni žáci. Pokud chcete prodloužit èas pouze u nìkterého z žákù, napø. v pøípadì, že se jedná o žáka s SPU, staèí tohoto žáka vybrat ze seznamu a ve sloupci Prodloužit o (min) zadat konkrétní poèet minut. Každou zmìnu je nutné uložit kliknutím na tlaèítko.. Chcete-li zmìnit odpovìdi nìkterého z žákù, kliknìte na Zadávání výsledkù a dále na test u pøíslušného žáka. Zobrazí se vám seznam jeho odpovìdí, které mùžete následnì zmìnit. Zadávat odpovìdi lze pomocí písmenek A E nebo èísel 1 5, v pøípadì vynechané odpovìdi zadejte pomlèku. DOTAZNÍK PRO RODIÈE Dotazník, který byl na druhé stranì pøihlášky k testování (èást informaèního letáku), mohou žáci pøepsat do aplikace pøi testování, pokud jim v èásti pøidìlování testù dotazník pøidìlíte. V pøípadì, že si žáci odpovìdi nepamatují, rozdejte jim prosím letáky ještì pøed testováním. Druhou variantou je odeslání dotazníkù do Scio, kde je za žáky do aplikace doplníme. Adresa je uvedena v sekci po testování v èásti dotazník pro rodièe. TESTOVÁNÍ JE NUTNÉ PROVÉST NEJPOZDÌJI 29. KVÌTNA POTÉ BUDE APLIKACE UZAVØENA, ABY BYLO MOŽNÉ ZPRACOVAT VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ A DODAT JE DO ŠKOL PØED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 8

9 INSTRUKCE PRO TYP TESTOVÁNÍ ZA zadáme Pro tento typ testování a zpracování výsledkù platí, že žáci zaznamenávají odpovìdi do záznamových archù, pomocných listù (vzor je souèástí zásilky) nebo je kroužkují pøímo do testù. Následnì jsou tyto odpovìdi pøepsány do aplikace ScioDat podle dále uvedeného postupu. Po zadání tøíd a žákù v aplikaci ScioDat (postup na stranách 5 a 6) je potøeba tìmto žákùm nejprve pøiøadit testy, aby bylo možné následnì zadávat odpovìdi. Testování Kliknìte na tlaèítko Testování v horní nabídce, v otevøeném oknì zvolte testování PPPZ kliknutím na tlaèítko Vstup. Následnì kliknìte na název testování PPPZ Modul A, tím pøejdete na stránku s pøehledem tøíd, kterým jste testování pøidìlili. Pokud nìkterá tøída chybí, pøidìlte jí testování podle postupu na stranì 5. Na této stránce mùžete pøiøazovat testy žákùm kliknutím na tlaèítko, Po kliknutí na toto tlaèítko se otevøe seznam žákù v pøíslušné tøídì. Pokud chcete pøidìlit všechny testy všem žákùm, staèí zatrhnout tlaèítko pod konkrétním pøedmìtem. Pøidìlte žákùm i dotazník, usnadní nám to jeho zadávání. Po pøidìlení testù kliknìte na tlaèítko uložit. Z této stránky mùžete následnì pøejít pøímo na zadávání odpovìdí kliknutím na tlaèítko Zadávání výsledkù. Následnì staèí zvolit si konkrétní tøídu a u vybraného žáka a pøedmìtu kliknout na tlaèítko. V otevøeném oknì mùžete zadávat jednotlivé odpovìdi a to dvìma zpùsoby s využitím písmen A E, nebo èíslic 1 5. V pøípadì, že žák úlohu vynechal, zapište u otázky pomlèku. Po vyplnìní všech odpovìdí kliknìte na tlaèítko uložit a pøejdìte na další test / žáka. ODPOVÌDI ZADEJTE NEJPOZDÌJI DO , POTÉ BUDE APLIKACE UZAVØENA 9

10 INSTRUKCE PRO TYP TESTOVÁNÍ ZA zašleme Pro tento typ testování platí, že žáci zaznamenávají své odpovìdi do zaslaných záznamových archù. Zkontrolujte, že v aplikaci ScioDat máte zadány všechny tøídy a žáky, kteøí se testování úèastní (postup vytvoøení tøíd a zadání žákù je uveden na stranách 5 a 6 tìchto instrukcí). V opaèném pøípadì nebudeme schopni žákùm pøiøadit výsledky z Vámi zaslaných záznamových archù. POSTUP TESTOVÁNÍ 2 3 dny pøed testováním rozdejte žákùm instrukce k testování (list, který tvoøí obal každého testu), aby se seznámili se zpùsobem zaznamenávání odpovìdí do záznamového archu. V den testování rozdejte žákùm testy a záznamové archy a zkontrolujte, že správnì vyplní všechny údaje kód školy, oznaèení tøídy, pøedmìt a èíslo žáka. Pro pøípadnou kontrolu je tøeba uvést také celé jméno a pøíjmení žáka. ZAZNAMENÁVÁNÍ ODPOVÌDÍ DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU Odpovìdi do archù se vyznaèují køížkem uvnitø pøíslušného políèka. Správné vyznaèení: Nesprávné vyznaèení: V pøípadì, že chce žák svou odpovìï zmìnit, musí ètvereèek s pùvodní odpovìdí celý peèlivì zaèernit a poté udìlat køížek u jiné odpovìdi. Je tøeba mít na pamìti, že k pùvodní odpovìdi již nebude možné se vrátit. Pøíklad zmìny odpovìdi z B na E: A B C D E Kromì odpovìdí vyplòují žáci do záznamového archu také další údaje kód školy, tøídu, své èíslo ve ScioDatu a pøedmìt. Následuje nìkolik pøíkladù k vyplòování tìchto údajù. Pøíklad vyplnìní školy s kódem ADHM: A B C D E F G H I J K L M Pøíklad vyplnìní èísla žáka 20: Pøíklad vyplnìní èísla žáka 5: Stejným zpùsobem je nutné vybrat také pøedmìt. Pøi vyplòování èísel nezapomeòte na to, že u èísel menších než deset je tøeba èíslo zaškrtnout ve formátu s doplnìnou nulou (tedy napø. èíslo 6 zaškrtnout v archu jako 06). Vyplnìné záznamové archy po testování seøaïte podle tøíd, pøedmìtù a èísel žákù, vložte do obálky, která byla obsahem zásilky k testování, a odešlete ji nejpozdìji

11 PO TESTOVÁNÍ VÝSLEDKY V pøípadì, že jste žáky testovali on-line nebo jste zadali výsledky do ScioDatu sami, budou pøedbìžné výsledky k dispozici ihned. Jedná se pouze o pøedbìžné výsledky koneèné budou k dispozici po ukonèení testování na všech školách. V pøípadì, že jste záznamové archy odeslali k vyhodnocení do Scio, budou výsledky žákù nahrávány do aplikace prùbìžnì poté, co probìhne jejich zpracování. Podrobné výsledky budou dále uvedené v analytické zprávì, kterou každá škola po konci testování obdrží. Výsledky K pøedbìžným výsledkùm se dostanete po kliknutí na tlaèítko Výsledky ze základní nabídky na otevøené stránce vyberete ze seznamu testování PPPZ Modul A. Kliknutím na název testování se dostanete na stránku, kde je možné zobrazit souhrnné výsledky za jednotlivé tøídy nebo výsledky jednotlivých žákù. DOTAZNÍK PRO RODIÈE Pokud testujete on-line, je postup zadání dotazníkù uveden na stranì 8. Druhou variantou je odeslání dotazníkù do Scio, kde je za Vás zadáme. V pøípadì, že testování na škole probíhá zpùsobem ZA pošleme, zašlete vyplnìné dotazníky na adresu Scio: PPPZ dotazníky s.r.o. Pobøežní Praha 8 V pøípadì, že testování na škole probíhá zpùsobem ZA zadáme, mùžete vyplnìné dotazníky buïto zaslat do Scio (viz výše) nebo je sami zadat do aplikace ScioDat. DORUÈENÍ TIŠTÌNÝCH VÝSLEDKÙ DO ŠKOL Výsledky budou na školy odeslány a doruèeny pøed koncem školního roku s nejvìtší pravdìpodobností v prùbìhu posledního èervnového týdne nebo døíve v závislosti na rychlosti zpracování a doruèovací služby. TESTY A KLÍÈE SPRÁVNÝCH ØEŠENÍ V pøípadì, že jste testovali žáky s využitím tištìných testù, zùstávají po skonèení testování tyto materiály škole. Mìlo by dojít k rozdání testù žákùm, pøedevším v pøípadì, že si testování hradili sami. Testy z Modulu A budou následnì zveøejnìny na stránkách projektu v sekci pro Modul A vèetnì správného øešení. VÌØÍM, ŽE TESTOVÁNÍ PROBÌHNE BEZ PROBLÉMÙ A K VAŠÍ SPOKOJENOSTI. JAKÉKOLI PØÍPADNÉ DOTAZY K MODULU A SMÌRUJTE NA 11

12

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka uživatele

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka uživatele Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka uživatele 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah Úvod...

Více

Vítejte. philips. Prùvodce rychlým startem. Pøipojte. Nainstalujte. Užívejte

Vítejte. philips. Prùvodce rychlým startem. Pøipojte. Nainstalujte. Užívejte Vítejte Prùvodce rychlým startem 1 2 3 Pøipojte Nainstalujte Užívejte philips + Obsah balení Základna CD640 NEBO - Connect Install Enjoy Sluchátko CD640/CD645 Základna CD645 Napájecí adaptér základny Welcome

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele

Průvodce Sciotestováním pro učitele Průvodce Sciotestováním pro učitele Zkrácená verze pro potřeby Testování OSP třetích ročníků SŠ. testovani.scio.cz 1 1. Než začnete testovat a) Přihlaste se do aplikace ScioDat (http://testovani.scio.cz)

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 testovani.scio.cz 1 Obsah 1. Úvod ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 16. 9. 25. 10.

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 16. 9. 25. 10. I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 16. 9. 25. 10. Vážíme si vaší spolupráce a úsilí vynaloženého na testování se společností Scio. Následující instrukce vás krok za krokem provedou

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Autobazar - manuál. J t e o tak. Spravujte svùj internetový katalog automobilù rychle a efektivnì.

Autobazar - manuál. J t e o tak.   Spravujte svùj internetový katalog automobilù rychle a efektivnì. Autobazar - manuál Spravujte svùj internetový katalog automobilù rychle a efektivnì. J t e o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Autobazaru...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2 1.2.

Více

Dealer Extranet 3. Cenové nabídky

Dealer Extranet 3. Cenové nabídky Dealer Extranet 3 Cenové nabídky Obsah Vytvoření cenové nabídky se slevou Velux 3 Vytvoření klientské cenové nabídky ze stávající cenové nabídky 10 Vytvoření klientské cenové nabídky pomocí Konfigurátoru

Více

I N S T R U K C E pro školy

I N S T R U K C E pro školy I N S T R U K C E pro školy PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ M a t u r i t n í t r é n i n k 3. kolo duben/květen S případnými dotazy se obracejte e-mailem na maturitnitrenink@scio.cz. Testování probíhá

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

KLIKA INSTRUKCE K TESTOVÁNÍ

KLIKA INSTRUKCE K TESTOVÁNÍ KLIKA INSTRUKCE K TESTOVÁNÍ TERMÍN TESTOVÁNÍ: 1. 30. 11. 2013 S případnými dotazy se obracejte e-mailem na klika@scio.cz nebo na tel. čísle 234 705 555. Testování organizuje škola a může si jej naplánovat

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 22. 9. 24. 10. 2014

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 22. 9. 24. 10. 2014 I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VEKTOR 22. 9. 24. 10. 2014 Vážíme si vaší spolupráce a úsilí vynaloženého na testování se společností Scio. Následující instrukce vás krok za krokem

Více

POSTUP VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

POSTUP VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY POSTUP VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY www.akreditovanekurzy.cz V dokumentu naleznete dvě verze postupu vytvoření objednávky. 1 2 V KOSTCE DETAILNÍ NÁVOD Pro znalé uživatele, kteří potřebují osvěžit paměť. Postup

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Prohlášení o ochranì osobních údajù.

Prohlášení o ochranì osobních údajù. Prohlášení o ochranì osobních údajù. Toto Prohlášení o ochranì údajù se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajù klientù, zákazníkù, dodavatelù, èi jiných obchodních partnerù plynoucích z obchodních

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012)

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Tento manuál popisuje základní operace internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. a změny v roce 2012. Nejdůležitější změnou

Více

I N S T R U K C E pro školy

I N S T R U K C E pro školy I N S T R U K C E pro školy PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ M a t u r i t n í t r é n i n k 7. 20. 2. 2013 (1. kolo) Kam se obrátit o pomoc? S případnými dotazy se obracejte e-mailem na maturitnitrenink@scio.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

2 kwh/1000h. 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù

2 kwh/1000h. 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù 1679 2 kwh/1000h 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù Na web stránce spoleènosti Rabalux prosíme vyberte zvýraznìný, nebo normální 1odkaz 4 5 6 3 7 1 2 8 2Program tvorby energetických štítkù

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ŠETŘENÍ DEKUBITŮ

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ŠETŘENÍ DEKUBITŮ UŽIVATELSKÝ MANUÁL ŠETŘENÍ DEKUBITŮ Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah 1. Úvodní stránka... 2 2. Výběr oddělení... 3 3. Záznam šetření pracoviště... 4 4. Záznam pacientů v riziku a s dekubitem...

Více

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ Testování probíhá v termínu od 12. do 18. března v případě záznamových archů, od 12. do 26. března 2014 v případě testování on-line a zápisu do ScioDatu.

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese pz-iti.brno.cz. Pro jistotu Vám na zadanou adresu přijde e-mail

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3 Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 991005 Osnova 1. Úvod...3 2. Pøíslušenství testeru...4

Více

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ Testování probíhá v termínu od 12. do 18. března v případě záznamových archů, od 12. do 25. března 2015 v případě testování on-line a zápisu do ScioDatu.

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Povinné lékaøské prohlídky

Povinné lékaøské prohlídky Povinné lékaøské prohlídky Èeský volejbalový svaz reagoval na platné zákony Èeské republiky a od nové sezóny, která zaèala 1.7.2015, vstoupil v platnost upravený Soutìžní øád volejbalu. V èlánku 12 tohoto

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Pro jistotu Vám na zadanou adresu

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh. Praha, 13. ledna 2013. Kolo 2

Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh. Praha, 13. ledna 2013. Kolo 2 Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh Praha,. ledna Kolo. Kropki b. Had b. Obdélníky b. Mrakodrapy b. Hitori b. Magnety b. Skládaèka b. Easy as b. Spojovaèka b. Easy as b. Spojovaèka b. Ohrádka

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

Způsoby získání autentizačních údajů

Způsoby získání autentizačních údajů Návod ke stažení certifikátu EET a vložení do aplikace (verze 1.2.4.) 1) Způsob získání autentizačních údajů krok 1 2) Daňový portál krok 2 3) Založit provozovnu krok 3 4) Vygenerování certifikátu krok

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Scio PPT - podtitulek Informační setkání s řediteli škol

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Scio PPT - podtitulek Informační setkání s řediteli škol Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013 Scio PPT - podtitulek Informační setkání s řediteli škol TERMÍNY PZ 1. kolo přijímacího řízení dva řádné termíny (22. 4., 23. 4.) jeden náhradní termín (13. 5.) 2. kolo/další

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

NÁVOD PRO SPRÁVU ODDÍLŮ NA WEBU ČHS

NÁVOD PRO SPRÁVU ODDÍLŮ NA WEBU ČHS NÁVOD PRO SPRÁVU ODDÍLŮ NA WEBU ČHS 1 Obsah ÚVOD... 3 1. PŘIHLÁŠENÍ DO MODULU PŘEDSEDA A ZÁKLADNÍ NABÍDKA... 3 Přihlášení do modulu... 3 Základní nabídka... 4 2. ZÁLOŽKA ODDÍL... 5 3. ZÁLOŽKA ČLENOVÉ...

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ ON-LINE. Maturitní trénink

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ ON-LINE. Maturitní trénink I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ ON-LINE Maturitní trénink Tyto instrukce obsahují všechny důležité pokyny k testování on-line Děkujeme Vám, že se důkladně seznámíte s obsahem. S případnými

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013 Informační seminář pro koordinátory škol TERMÍNY PZ 1. kolo přijímacího řízení dva řádné termíny (22. 4., 23. 4.) jeden náhradní termín (6. 5. dát do pozvánek k řádným termínům)

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE

GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE Obsah 1 Systémové požadavky 3 2 Po přihlášení 4 2. 1 Změna hesla 4 2. 2 Potvrzení Všeobecných obchodních podmínek 4 3 Objednávání zásilek 5 3. 1 Objednání

Více

Instalace telefonu. Konfiguraèní kód nemìòte, pokud žijete v Polsku. Zaøízení má již z výroby nakonfigurováno správná nastavení.

Instalace telefonu. Konfiguraèní kód nemìòte, pokud žijete v Polsku. Zaøízení má již z výroby nakonfigurováno správná nastavení. Instalace telefonu Vložení / výmìna baterie / Zapojení telefonu Varování: Pøi vkládání baterie a pøi zapojování telefonu se øiïte nákresy na zaøízení a na bateriovém prostoru. S pomocí nákresù: 1.- Zasuòte

Více

Pokud při práci s aplikací narazíte na jakékoliv chyby nebo nesprávné údaje, napište nám prosím na adresu

Pokud při práci s aplikací narazíte na jakékoliv chyby nebo nesprávné údaje, napište nám prosím na adresu Obsah A. Online uzavření smlouvy... 2 A.1. Identifikační a kontaktní údaje účastníka... 2 A.2. Investiční dotazník... 3 A.3. Parametry spoření... 4 A.4. Doplňující údaje... 6 A.5. Dokončení návrhu... 7

Více

Jak si prodloužit členství v CDO

Jak si prodloužit členství v CDO Jak si prodloužit členství v CDO Byli váš taneční klub v předchozích letech již evidován v naší databázi a máte své přihlašovací údaje? Pokud je Vaše odpověď ANO, je tento dokument určen právě Vám. Pokud

Více