INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP"

Transkript

1 INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: Pøihlašovací údaje naleznete na pøední stranì složky, ve které jsou tyto instrukce. V pøípadì jakýchkoli problémù s pøihlašováním pište na

2 JAK PRACOVAT S INSTRUKCEMI První informace, která Vám pomùže se zorientovat v tìchto instrukcích, je znalost zpùsobu, kterým chcete žáky testovat. Pøi objednávání Modulu A jste v objednávkovém formuláøi mìli možnost zaškrtnout jednu ze dvou variant: A) ON-LINE V tomto pøípadì jste v zásilce s materiály neobjevili tištìné testy ani záznamové archy, ale pouze instrukce pro žáky. Pøeètìte si z tìchto instrukcí kromì této strany minimálnì ještì èásti pøed testováním, testujeme on-line a po testování. Umístìní tìchto kapitol mùžete vyèíst ze schematického obsahu níže na této stránce. B) TIŠTÌNÉ TESTY A ZÁZNAMOVÉ ARCHY Pokud jste pøi objednávání zvolili variantu s tištìnými testy, mìla by je zásilka obsahovat spoleènì se záznamovými archy. Je zøejmé, že na rozdíl od testování on-line se odpovìdi žákù musí do systému nìjak dostat, aby bylo možné je vyhodnotit varianty existují dvì: 1) záznamové archy zadání výsledkù do aplikace ScioDat Pokud zvolíte tuto variantu, znamená to, že výsledky žákù sami pøepíšete do aplikace ScioDat podle následujících pokynù. 2) záznamové archy odeslání archù k vyhodnocení do Scio Pokud zvolíte variantu 2, staèí po skonèení testování záznamové archy žákù vzít a poslat je do Scio (podrobnìji v èásti po testování ), kde Vám je vyhodnotíme. Je nutné mít na pamìti, že v tomto pøípadì je doba na testování zkrácena a poslední den, kdy je možné testovat, je POKUD POUŽÍVÁTE TIŠTÌNÉ TESTY, VYBERTE SI JEDNU Z UVEDENÝCH VARIANT. NENÍ TØEBA TOTO NIKDE HLÁSIT, JEN V PØÍPADÌ VARIANTY È. 2 DODRŽET STANOVENÝ TERMÍN TESTOVÁNÍ. Z TÌCHTO INSTRUKCÍ JE NEZBYTNÉ, ABYSTE V KAŽDÉM PØÍPADÌ PØEÈETLI KAPITOLY PØED TESTOVÁNÍM A PO TESTOVÁNÍ A DÁLE KAPITOLU, KTERÁ ODPOVÍDÁ VYBRANÉMU ZPÙSOBU TESTOVÁNÍ NA VaŠÍ ŠKOLE. CHYBA V PROCESU MÙŽE ZNAMENAT NESPRÁVNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÙ PRO VAŠI ŠKOLU. Pøed testováním Typ testování on-line Typ testování ZA-zadáme Typ testování ZA-zašleme Po testování

3 PØED TESTOVÁNÍM ZADAT TØÍDY A ŽÁKY DO APLIKACE. POKUD NEBUDOU ŽÁCI ZADÁNI DO APLIKACE SCIODAT, NEBUDE MOŽNÉ VYHODNOTIT JEJICH VÝSLEDKY Projdìte si obsah balíèku, zkontrolujte, zda nic nechybí mùžete porovnat poèty s dodacím listem, který je souèástí zásilky. Spoèítejte zaslané testy, záznamové archy (v pøípadì, že netestujete on-line) a další objednané pøípravné materiály (sada PZ I, PZ II). Nesouhlasí-li poèet s vaší objednávkou, HNED nám prosím napište na a do pøedmìtu u napište Zásilka. Naplánujte si testování peèlivì, pøedejdete tak pøípadným zmatkùm ve škole a možným chybám. Pro každou pøihlášenou tøídu stanovte termín testování a zajistìte, aby zadávající uèitel mìl potøebné informace. Ideální je, pokud na škole požádáte jednoho uèitele, aby celé testování zkoordinoval a ohlídal, aby byly dodrženy všechny pokyny a termíny. ÈT 14 kvì Pøed samotným testováním rozdejte žákùm instrukce k testování. Instrukce jsou souèástí každého testu tvoøí jeho obal (v pøípadì, že jste zvolili zpùsob testování s tištìnými testy a záznamovými archy), nebo jsou samostatnì souèástí zásilky (v pøípadì, že jste zvolili zpùsob testování on-line). Doporuèujeme tyto instrukce žákùm pøedat 2 3 dny pøed testováním pøedevším v pøípadì, že budou odpovìdi zapisovat do záznamových archù. Testování proveïte v termínu od 14. do 21. kvìtna 2015 v pøípadì, že nám budete zasílat záznamové archy k vyhodnocení poštou (ZA pošleme). Zadáváte-li výsledky žákù pøímo do aplikace ScioDat (ZA zadáme) nebo v pøípadì, že testujete on-line, je možné testování uskuteènit kdykoli od 14. do 29. kvìtna Další informace ke konkrétnímu zpùsobu testování najdete v èásti odpovídající zpùsobu testování, který jste si vybrali v objednávce. V pøípadì jakýchkoli dotazù kdykoli pište na 3

4 TESTY ÈESKÝ JAZYK obsahuje 40 úloh na 45 minut MATEMATIKA obsahuje 30 úloh na 60 minut OBECNÉ STUDIJNÍ PØEDPOKLADY obsahuje 60 úloh na 60 minut OBECNÉ INFORMACE Každá z otázek má jedinou správnou odpovìï. Za správnou odpovìï získá žák +1 bod. Za každou špatnou odpovìï èást bodu ztrácí (1/(poèet možností 1)). Za vynechanou odpovìï nezískává ani neztrácí žádný bod. Žákùm s SPU mùže být èas na øešení jednotlivých testù prodloužen o minut dle individuálních potøeb. 4

5 VYTVOØENÍ TØÍD, ZADÁNÍ ŽÁKÙ VYTVOØIT TØÍDY A ZADAT ŽÁKY VE SCIODATU MUSEJÍ VŠECHNY ŠKOLY BEZ OHLEDU NA VYBRANÝ ZPÙSOB TESTOVÁNÍ! VSTUP DO APLIKACE SCIODAT Pøihlašovací údaje do aplikace ScioDat naleznete na pøední stranì obálky, v níž byly vloženy tyto instrukce. Dotazníková šetøení Výsledky Administrace Testování Ke stažení VYTVOØENÍ TØÍD Kliknìte na sekci Administrace v horní èásti obrazovky. Zobrazí se seznam ten bude buï A) prázdný (do ScioDatu jste nikdy žádné tøídy nezadávali), nebo B) bude obsahovat døíve vytvoøené tøídy. A) Vytvoøení nových tøíd Kliknìte na tlaèítko. Budete vyzváni, abyste oznaèili typ školy. Zvolte ZŠ-dvoustupòová. V dalším kroku vyberete roèník a oznaèení tøídy. Roèník: 8., tøída: A, B,... Poznámka není povinná. Kliknìte na tlaèítko. Tím byste se mìli vrátit zpìt do seznamu tøíd. Posledním krokem je Pøiøazení testování tøídì: Kliknìte v seznamu tøíd na název tøídy, které chcete testování pøidìlit. Uprostøed stránky uvidíte seznam dostupných testování. V øádku PPPZ Modul A pro osmé tøídy staèí kliknout na tlaèítko +, tím je testování tøídì pøidìleno. B) Tøídy jsou vytvoøeny z minulých testování V tomto pøípadì staèí tøídám pøiøadit aktuální testování podle výše uvedeného postupu a dále zkontrolovat aktuálnost seznamu žákù ve tøídách (podrobnìji na další stránce). 5

6 ZADÁVÁNÍ NOVÝCH ŽÁKÙ DO TØÍD V seznamu tøíd školy kliknìte na vytvoøenou tøídu. Po kliknutí na tøídu, do které chcete pøidat žáky v seznamu tøíd školy, je ve spodní èásti uveden Seznam žákù. Vytvoøit nového žáka mùžete kliknutím na tlaèítko.. Pokud chcete pøidat více žákù najednou, kliknìte na tlaèítko Importovat žáky a postupujte podle instrukcí na internetové stránce. Pokud žáky pøidáváte jednotlivì, je tøeba u každého vyplnit jméno, pøíjmení, datum narození, èíslo žáka ve tøídním výkazu a pohlaví. Po vyplnìní tìchto údajù žáka uložte kliknutím na tlaèítko.. EDITACE JIŽ ZADANÝCH ŽÁKÙ Máte-li již tøídy vytvoøené z pøedchozího testování, staèí zkontrolovat, že seznam žákù odpovídá tìm, které chcete testovat pøebyteèné žáky mùžete smazat kliknutím na tlaèítko nebo editovat kliknutím na tlaèítko. Pokud máte tøídu vytvoøenou z pøedchozího testování, ale v seznamu žákù nejsou žádní žáci, kliknìte na tlaèítko. Žáci v seznamu nejsou vidìt, protože jejich údaje nejsou kompletní není vytvoøen hash. V seznamu staèí ve vìtšinì pøípadù doplnit datum narození hash se poté automaticky vygeneruje. U žákù, které chcete pøesunout do seznamu testovaných, zakliknìte políèko úplnì vlevo a následnì pod seznamem všech žákù kliknìte na Uložit žáky, tím dojde k pøesunutí žákù do úvodního seznamu. 6

7 INSTRUKCE PRO TYP TESTOVÁNÍ ON-LINE Pokud jste vytvoøili všechny tøídy, zadali všechny žáky, kteøí se testování zúèastní, a tøídám pøidìlili testování PPPZ Modul A pro 8. tøídy ZŠ (kapitola pøed testováním ), pøejdeme nyní k samotnému testování a krokùm, které mu bezprostøednì pøedcházejí. Testovaným žákùm je nejprve nutné pøiøadit jednotlivé testy + pøípadnì také dotazník, který odpovídá tomu, který vyplòovali na druhé stranì své pøihlášky k testování (èást informaèního letáku). Pro pøiøazení testù kliknìte v horní nabídce nejprve na tlaèítko Testování. Z nabídky projektù následnì vyberte PPPZ a kliknìte na Vstup. Testování Na následující stránce kliknìte na název testování PPPZ Modul A pro 8. tøídy. Mìli byste pøejít na Pøehled tøíd, kterým jste toto testování pøidìlili. Pokud nìkterá z vašich tøíd v tomto seznamu chybí, pøiøaïte jí testování podle postupu na stranì 5.. Na této stránce mùžete pøiøazovat testy žákùm kliknutím na tlaèítko +, prodlužovat èas na dokonèení testu kliknutím na tlaèítko nebo zadávat / editovat odpovìdi žákù kliknutím na tlaèítko. Po kliknutí na toto tlaèítko se otevøe seznam žákù v pøíslušné tøídì. Pokud chcete pøidìlit všechny testy všem žákùm, staèí zatrhnout tlaèítko pod konkrétním pøedmìtem, resp. dotazníkem: Po pøidìlení testù kliknìte na tlaèítko. Na této stránce mùžete také kliknutím na tlaèítko vytvoøit dokument s pøehledem žákù a jejich pøihlašovacích údajù, na základì kterých se pøihlásí do aplikace ScioDat pøi testování (více informací na další stranì). 7

8 DEN TESTOVÁNÍ V den samotného testování rozdejte žákùm pøístupové údaje do aplikace ScioDat, jejichž seznam získáte podle návodu na stranì 7. Alternativnì je možné získat seznam hesel kliknutím na záložku Administrace, dále na záložku Hesla a vybráním konkrétní tøídy. Pro každého testovaného žáka byly v zásilce pøiloženy také instrukce, s jejichž pomocí by mìl být sám schopen dál s aplikací pracovat a vyplnit testy, pøípadnì dotazník. Každý žák, stejnì jako škola, se k testování pøihlašuje na stránce: V pøípadì, že dojde k výpadku proudu, pøipojení k internetu nebo jakékoli další nahodilé události v prùbìhu testování, je možné po pominutí tìchto okolností prodloužit èas na vyøešení jednotlivých testù kliknutím na tlaèítko u jednotlivých tøíd v Pøehledu tøíd (vizte str. 7). Èas na vyøešení jednotlivých testù lze prodloužit hromadnì celé tøídì tak, že v nabídce Žák zvolíte variantu všichni žáci. Pokud chcete prodloužit èas pouze u nìkterého z žákù, napø. v pøípadì, že se jedná o žáka s SPU, staèí tohoto žáka vybrat ze seznamu a ve sloupci Prodloužit o (min) zadat konkrétní poèet minut. Každou zmìnu je nutné uložit kliknutím na tlaèítko.. Chcete-li zmìnit odpovìdi nìkterého z žákù, kliknìte na Zadávání výsledkù a dále na test u pøíslušného žáka. Zobrazí se vám seznam jeho odpovìdí, které mùžete následnì zmìnit. Zadávat odpovìdi lze pomocí písmenek A E nebo èísel 1 5, v pøípadì vynechané odpovìdi zadejte pomlèku. DOTAZNÍK PRO RODIÈE Dotazník, který byl na druhé stranì pøihlášky k testování (èást informaèního letáku), mohou žáci pøepsat do aplikace pøi testování, pokud jim v èásti pøidìlování testù dotazník pøidìlíte. V pøípadì, že si žáci odpovìdi nepamatují, rozdejte jim prosím letáky ještì pøed testováním. Druhou variantou je odeslání dotazníkù do Scio, kde je za žáky do aplikace doplníme. Adresa je uvedena v sekci po testování v èásti dotazník pro rodièe. TESTOVÁNÍ JE NUTNÉ PROVÉST NEJPOZDÌJI 29. KVÌTNA POTÉ BUDE APLIKACE UZAVØENA, ABY BYLO MOŽNÉ ZPRACOVAT VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ A DODAT JE DO ŠKOL PØED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 8

9 INSTRUKCE PRO TYP TESTOVÁNÍ ZA zadáme Pro tento typ testování a zpracování výsledkù platí, že žáci zaznamenávají odpovìdi do záznamových archù, pomocných listù (vzor je souèástí zásilky) nebo je kroužkují pøímo do testù. Následnì jsou tyto odpovìdi pøepsány do aplikace ScioDat podle dále uvedeného postupu. Po zadání tøíd a žákù v aplikaci ScioDat (postup na stranách 5 a 6) je potøeba tìmto žákùm nejprve pøiøadit testy, aby bylo možné následnì zadávat odpovìdi. Testování Kliknìte na tlaèítko Testování v horní nabídce, v otevøeném oknì zvolte testování PPPZ kliknutím na tlaèítko Vstup. Následnì kliknìte na název testování PPPZ Modul A, tím pøejdete na stránku s pøehledem tøíd, kterým jste testování pøidìlili. Pokud nìkterá tøída chybí, pøidìlte jí testování podle postupu na stranì 5. Na této stránce mùžete pøiøazovat testy žákùm kliknutím na tlaèítko, Po kliknutí na toto tlaèítko se otevøe seznam žákù v pøíslušné tøídì. Pokud chcete pøidìlit všechny testy všem žákùm, staèí zatrhnout tlaèítko pod konkrétním pøedmìtem. Pøidìlte žákùm i dotazník, usnadní nám to jeho zadávání. Po pøidìlení testù kliknìte na tlaèítko uložit. Z této stránky mùžete následnì pøejít pøímo na zadávání odpovìdí kliknutím na tlaèítko Zadávání výsledkù. Následnì staèí zvolit si konkrétní tøídu a u vybraného žáka a pøedmìtu kliknout na tlaèítko. V otevøeném oknì mùžete zadávat jednotlivé odpovìdi a to dvìma zpùsoby s využitím písmen A E, nebo èíslic 1 5. V pøípadì, že žák úlohu vynechal, zapište u otázky pomlèku. Po vyplnìní všech odpovìdí kliknìte na tlaèítko uložit a pøejdìte na další test / žáka. ODPOVÌDI ZADEJTE NEJPOZDÌJI DO , POTÉ BUDE APLIKACE UZAVØENA 9

10 INSTRUKCE PRO TYP TESTOVÁNÍ ZA zašleme Pro tento typ testování platí, že žáci zaznamenávají své odpovìdi do zaslaných záznamových archù. Zkontrolujte, že v aplikaci ScioDat máte zadány všechny tøídy a žáky, kteøí se testování úèastní (postup vytvoøení tøíd a zadání žákù je uveden na stranách 5 a 6 tìchto instrukcí). V opaèném pøípadì nebudeme schopni žákùm pøiøadit výsledky z Vámi zaslaných záznamových archù. POSTUP TESTOVÁNÍ 2 3 dny pøed testováním rozdejte žákùm instrukce k testování (list, který tvoøí obal každého testu), aby se seznámili se zpùsobem zaznamenávání odpovìdí do záznamového archu. V den testování rozdejte žákùm testy a záznamové archy a zkontrolujte, že správnì vyplní všechny údaje kód školy, oznaèení tøídy, pøedmìt a èíslo žáka. Pro pøípadnou kontrolu je tøeba uvést také celé jméno a pøíjmení žáka. ZAZNAMENÁVÁNÍ ODPOVÌDÍ DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU Odpovìdi do archù se vyznaèují køížkem uvnitø pøíslušného políèka. Správné vyznaèení: Nesprávné vyznaèení: V pøípadì, že chce žák svou odpovìï zmìnit, musí ètvereèek s pùvodní odpovìdí celý peèlivì zaèernit a poté udìlat køížek u jiné odpovìdi. Je tøeba mít na pamìti, že k pùvodní odpovìdi již nebude možné se vrátit. Pøíklad zmìny odpovìdi z B na E: A B C D E Kromì odpovìdí vyplòují žáci do záznamového archu také další údaje kód školy, tøídu, své èíslo ve ScioDatu a pøedmìt. Následuje nìkolik pøíkladù k vyplòování tìchto údajù. Pøíklad vyplnìní školy s kódem ADHM: A B C D E F G H I J K L M Pøíklad vyplnìní èísla žáka 20: Pøíklad vyplnìní èísla žáka 5: Stejným zpùsobem je nutné vybrat také pøedmìt. Pøi vyplòování èísel nezapomeòte na to, že u èísel menších než deset je tøeba èíslo zaškrtnout ve formátu s doplnìnou nulou (tedy napø. èíslo 6 zaškrtnout v archu jako 06). Vyplnìné záznamové archy po testování seøaïte podle tøíd, pøedmìtù a èísel žákù, vložte do obálky, která byla obsahem zásilky k testování, a odešlete ji nejpozdìji

11 PO TESTOVÁNÍ VÝSLEDKY V pøípadì, že jste žáky testovali on-line nebo jste zadali výsledky do ScioDatu sami, budou pøedbìžné výsledky k dispozici ihned. Jedná se pouze o pøedbìžné výsledky koneèné budou k dispozici po ukonèení testování na všech školách. V pøípadì, že jste záznamové archy odeslali k vyhodnocení do Scio, budou výsledky žákù nahrávány do aplikace prùbìžnì poté, co probìhne jejich zpracování. Podrobné výsledky budou dále uvedené v analytické zprávì, kterou každá škola po konci testování obdrží. Výsledky K pøedbìžným výsledkùm se dostanete po kliknutí na tlaèítko Výsledky ze základní nabídky na otevøené stránce vyberete ze seznamu testování PPPZ Modul A. Kliknutím na název testování se dostanete na stránku, kde je možné zobrazit souhrnné výsledky za jednotlivé tøídy nebo výsledky jednotlivých žákù. DOTAZNÍK PRO RODIÈE Pokud testujete on-line, je postup zadání dotazníkù uveden na stranì 8. Druhou variantou je odeslání dotazníkù do Scio, kde je za Vás zadáme. V pøípadì, že testování na škole probíhá zpùsobem ZA pošleme, zašlete vyplnìné dotazníky na adresu Scio: PPPZ dotazníky s.r.o. Pobøežní Praha 8 V pøípadì, že testování na škole probíhá zpùsobem ZA zadáme, mùžete vyplnìné dotazníky buïto zaslat do Scio (viz výše) nebo je sami zadat do aplikace ScioDat. DORUÈENÍ TIŠTÌNÝCH VÝSLEDKÙ DO ŠKOL Výsledky budou na školy odeslány a doruèeny pøed koncem školního roku s nejvìtší pravdìpodobností v prùbìhu posledního èervnového týdne nebo døíve v závislosti na rychlosti zpracování a doruèovací služby. TESTY A KLÍÈE SPRÁVNÝCH ØEŠENÍ V pøípadì, že jste testovali žáky s využitím tištìných testù, zùstávají po skonèení testování tyto materiály škole. Mìlo by dojít k rozdání testù žákùm, pøedevším v pøípadì, že si testování hradili sami. Testy z Modulu A budou následnì zveøejnìny na stránkách projektu v sekci pro Modul A vèetnì správného øešení. VÌØÍM, ŽE TESTOVÁNÍ PROBÌHNE BEZ PROBLÉMÙ A K VAŠÍ SPOKOJENOSTI. JAKÉKOLI PØÍPADNÉ DOTAZY K MODULU A SMÌRUJTE NA 11

12

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

2 kwh/1000h. 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù

2 kwh/1000h. 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù 1679 2 kwh/1000h 874/2012/EU Naøízení ke staení energetických štítkù Na web stránce spoleènosti Rabalux prosíme vyberte zvýraznìný, nebo normální 1odkaz 4 5 6 3 7 1 2 8 2Program tvorby energetických štítkù

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ

I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ I N S T R U K C E PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ Testování probíhá v termínu od 12. do 18. března v případě záznamových archů, od 12. do 25. března 2015 v případě testování on-line a zápisu do ScioDatu.

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

MANUÁL. pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS

MANUÁL. pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS MANUÁL pro databázi závěrečných zpráv studentů ze studijních pobytů ERASMUS Úvod... 1 Úvodní strana aplikace a její popis... 2 Návštěvník... 2 Uživatel... 3 Koordinátor... 4 Sekce studijní zprávy... 4

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol

Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013. Informační seminář pro koordinátory škol Přijímacízkoušky SCIO 2012/2013 Informační seminář pro koordinátory škol TERMÍNY PZ 1. kolo přijímacího řízení dva řádné termíny (22. 4., 23. 4.) jeden náhradní termín (6. 5. dát do pozvánek k řádným termínům)

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

STONOŽKA 2014/2015-7. RO$NÍKY - modul KEA

STONOŽKA 2014/2015-7. RO$NÍKY - modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, $eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215-7. RO$NÍKY - modul KEA $ESKÝ JAZYK Výsledky vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Návod k použití služby

Návod k použití služby Návod k použití služby - 1 - Obsah Obsah... 2 Technické požadavky... 3 Úvodní stránka služby... 4 Úvodní stránka Chci kartu... 5 Chci kartu: Žádost o změnu vzhledu stávající karty... 6 Chci kartu: Žádost

Více

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 13/14 6. RO#NÍKY modul KEA #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Návod k použití autentifikačního modulu

Návod k použití autentifikačního modulu Návod k použití autentifikačního modulu Úvodní přihlašovací formulář. Přihlašovací obrazovku vidíte na následujícím obrázku (obr. 1). Jedná se o standardní způsob přihlášení pomocí jména a hesla, s rozšířenou

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6:

Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Jednoduchý návod na základní obsluhu Prestashopu 1.6: Správa objednávek Když přijde objednávka, systém automaticky zasílá email provozovateli eshopu a zákazníkovi. Seznam objednávek je zde: Vedle každé

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více