PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde"

Transkript

1 PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

2 PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL uživatelská pøíruèka - edice verze dokumentu PESexcl MICROPEL 2002 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu 2 PESEXCL podpora pro výměnu dat s aplikací MS EXCEL 04/ stran 2

3 ÚVOD Hlavním komponentem níže popsané podpory jsou makra v jazyce VBA (Visual Basic for Application), která lze pøímo zaèlenit do dokumentù vytvoøených v programu Microsoft EXCEL z balíku programù Microsoft Office. Umožòuje v tabulce otevøené v programu Microsoft EXCEL zobrazovat a nastavovat hodnoty v síti automatù PES (takto lze tedy vytvoøit i jednoduchou vizualizaci). Komunikace probíhá pomocí služeb DDE, které Microsoft EXCEL využívá. Aby byla pøes DDE možná komunikace s pøipojenými automaty, musí být na poèítaèi spuštìn komunikaèní DDE server PESdde (je k dispozici na nebo na distribuèním CD) a sí automatù MICROPEL pøipojena na nìkterý z COM portù poèítaèe pøes pøevodník PES-CA1. Program EXCEL poskytuje v zásadì dvì možnosti, jak pøistupovat k datùm v síti automatù PES. Jednak pøímým zápisem formule pro rozhraní DDE do buòky EXCELu a jednak použitím vestavìného programovacího jazyku VBA. Obì možnosti mají své výhody i nevýhody. Pro použití VBA jsme pøipravili univerzální funkce pro mapování dat z tabulky EXCELu do automatu a zpìt. Pøílohou je pøíklad dokumentu VizDDE.xls. Pøímý zápis formule DDE Použití pøímého zápisu formule rozhraní DDE je popsáno podrobnì v dokumentaci k DDE serveru PESdde. Obecnì lze tuto metodu popsat tak, že uživatel zapíše do buòky EXCELu formuli DDE, program EXCEL tuto formuli provede a do buòky zobrazí buï data (v pøípadì ètení ze sítì), nebo výsledek operace (v pøípadì zápisu dat do sítì). Tato metoda je výhodná zejména proto, že na rozdíl od následující metody ve VBA, umožòuje ustanovit se serverem PESdde spojení pro ètení typu ADVICE. Toto spojení aktualizuje data v pøíslušné buòce v urèitém èasovém intervalu bez nutnosti zásahu uživatele. Této vlastnosti lze výhodnì využít pro zobrazování hodnot v kombinaci s použitím maker VBA. Nevýhodou pøímého zápisu formule DDE do buòky, zvláštì pøi vyèítání/zapisování více než jedné hodnoty, je komplikovaný formát dat (blíže viz dokumentace k PESdde). Za nevýhodu lze také považovat možnost nepovolaného zásahu do formule DDE koncovým uživatelem. Použití VBA (Visual Basic for Application) Tato metoda umožòuje v EXCELu mapovat tabulky dat do datových oblastí jednotlivých automatù (a obrácenì). Tato výmìna dat je inicializovaná uživatelem. Nejèastìji aktivací tlaèítka. Výhodou je jednoduché použití (napojením na funkce VBA z balíèku PESexcl lze získat již hotové mapování) a za výhodu lze také považovat umístìní kódu VBA mimo uživatelskou oblast koncového uživatele a uložením tohoto kódu pod pøístupové heslo. Následující èást dokumentu se vìnuje použití maker VBA. 3 PESEXCL podpora pro výměnu dat s aplikací MS EXCEL 04/ stran 3

4 INSTALACE A POUŽITÍ PODPORY PESexcl Instalace serveru PesDDE Podmínkou napojení programu EXCEL na sí automatù PES je server PESdde. Ten komunikuje s automaty pøes COM port poèítaèe a data poskytuje pomocí unifikovaného rozhraní DDE do operaèního systému. POZN.: PESdde je tøeba spustit ještì pøed spuštìním programu EXCEL, jehož dokument obsahuje makra pro komunikaci se serverem PESdde. Pokyny pro instalaci serveru PESdde jsou v dokumentaci - PESdde.pdf. Instalovat lze buï z distribuèního CD nebo z programových balíèkù, které jsou ke stažení na Instalace funkcí pro VBA balíèku PESexcl Tato èást má dva kroky. Prvním krokem je instalace vlastních funkcí pro VBA. Ta jsou uložena v otevøeném kódu VB v souboru DDEClientPES.bas a je tøeba je instalovat do každého dokumentu EXCELu, který má komunikovat s automaty. V programu EXCEL vytvoøíme nový dokument (nebo otevøeme již existující), zapneme vestavìný editor VBA a v nabídce Soubor (pøi vybraném projektu, který nese název otevøeného dokumentu EXCELu) vybereme Import soubor. Zobrazí se dialog pro nalezení souboru a po vybrání DDEClientPES.bas v seznamu projektu (levé okno) se zobrazí stejnojmenný modul. Druhým krokem je instalace knihovny VBAmodul.dll. (ta poskytuje funkcím posuvník pro zobrazování èasovì nároèných akcí). Instalace spoèívá ve spuštìní programu ivbamodul.exe, který požadovanou knihovnu uloží do systému a také ji zaregistruje. POZN.: Tento instalaèní program staèí spustit jen jednou. soupis souborù balíèku PESexcl: ivbamodul.exe VBAmodul.dl_ DDEClientPES.bas Popis funkcí pro VBA Instalovaný modul DDEClientPes (viz výše) poskytuje dvì výkonné funkce WriteTableToPLC( ) a ReadTableFromPLC( ) a dvì inicializaèní funkce. Úkolem tìchto funkcí je pøenášet vybranou oblast bunìk do a z automatu. Obì výkonné funkce mají stejný seznam parametrù a stejnou návratovou hodnotu pro vyjádøení výsledku operace. Liší se jen smìrem pøenosu dat. Inicializaèní funkce se volají bez parametrù pøed a po ukonèení operace. 4 PESEXCL podpora pro výměnu dat s aplikací MS EXCEL 04/ stran 4

5 WriteTableToPLC Funkce WriteTableToPLC ète zadanou tabulku a hodnoty z tabulky zapisuje do pamìti automatu. Parametry funkce popisují zdroj dat (tabulku v EXCELu) a cíl (automat). Tabulka nemusí být jen dvojrozmìrná, ale mùže být ve formì øádku nebo sloupce. V každém pøípadì je oblast tabulky vymezena levým horním a pravým dolním bodem, tedy buòkou EXCELu. Také je tøeba urèit jak se tabulka má vyèítat. Zda po sloupcích (parametr COLUMN) nebo øádcích (parametr LINE). Tento parametr je tøeba uvést i v pøípadì, že se jedná o jednorozmìrnou tabulku (øádek nebo sloupec). Cílem dat je automat. Tam je tøeba urèit adresu automatu v síti, typ pamìti (stack, bity, wordy) a adresu v daném typu pamìti, od které se budou data zapisovat. Nepovinným parametrem je parametr perlen. Ten používáme tehdy, když na jednu akci uživatele voláme více funkcí WriteTableToPLC a nebo ReadTableFromPLC za sebou. Nenulová hodnota tohoto parametru sdìluje funkci jaká procentuální èást ukazatele prùbìhu mu pøipadá. Tato hodnota by mìla pøibližnì vyjadøovat procentuální množství dat, které volaná funkce zapisuje z celkového množství dat, zapisovaných (nebo ètených) v daném makru. Pokud tato hodnota chybí, pak si funkce pøisoudí celý ukazatel prùbìhu. Tento stav odpovídá situaci, že máme jen jeden pøíkaz na ètení a nebo zápis v uživatelském makru. Deklarace funkce : Function WriteTableToPLC ( ByVal direction As String, _ ByVal startline, _ ByVal startcol, _ ByVal endline, _ ByVal endcol As Integer, _ ByVal typemem As String, _ ByVal addrplc As Integer, _ ByVal addrmem As Integer, _ Optional ByVal perlen = 100 ) As Boolean ReadTableFromPLC Funkce má stejný seznam parametrù a stejnou návratovou hodnotu pro vyjádøení výsledku operace jako funkce WriteTableToPLC. Liší se jen smìrem pøenosu dat. Tato funkce tedy naopak ète z pamì ové oblasti automatu hodnoty a zapisuje je do zadané tabulky EXCELu. 5 PESEXCL podpora pro výměnu dat s aplikací MS EXCEL 04/ stran 5

6 Popis parametrù funkcí direction textová hodnota "LINE" nebo "COLUMN" urèuje zda bude tabulka vyèítána po øádcích (LINE) nebo sloupcích (COLUMN) startline souøadnice levé horní buòky tabulky - èíslo øádku startcol endline endcol souøadnice levé horní buòky tabulky - èíslo sloupce souøadnice pravé dolní buòky tabulky - èíslo øádku souøadnice pravé dolní buòky tabulky - èíslo sloupce typemem textová promìnná, urèující druh pamìti, kam se data v automatu budou zapisovat (resp. èíst), mùže nabývat hodnot "stack", "bit", "word" addrplc adresa automatu v síti PESNET addrmem adresa v pamìti automatu, kde bude zaèátek bloku dat z tabulky POZOR! - rozumí se absolutní adresa - viz tabulka uvedená níže (bližší informace viz dokument PESvar.pdf) perlen (nepovinné) hodnota od 0 do 100, pøedstavuje takovou procentuální èást proužkového ukazatele, který má tato funkce k dispozici pro zobrazování prùbìhu operace Návratová hodnota Návratová hodnota je typu BOOL (pravda nepravda) a vyjadøuje požadavek uživatele na ukonèení operace. Na ukazateli prùbìhu operace je tlaèítko STORNO. Pokud uživatel zmáèkne toto tlaèítko, tak návratová hodnota funkce WriteTableToPLC je FALSE (nepravda). Pokud uživatel tlaèítko nezmáèkne je návratová hodnota funkce WriteTable- ToPLC TRUE. Z toho plyne konstrukce použití funkce ukázaná v následujícím pøíkladu. Absolutní adresy Pøiøazení absolutních adres pro jednotlivé typy pamì ových prostorù a registrù PLC pro jazyk SIMPLE V2 ukazuje následující tabulka: TYP OZNAÈENÍ V SIMPLE2 ABSOLUTNÍ ADRESA POZN. BIT X0... X digitální vstupy Y0... Y digitální výstupy M0... M uživatelské bity B0... B spec. funkèní bity I0... I analogové vstupy WORD O0... O analogové výstupy D0... D uživatelské registry W0... W spec. funkèní registry STACK zásobník 6 PESEXCL podpora pro výměnu dat s aplikací MS EXCEL 04/ stran 6

7 InitVBAmodul Procedura InitVBAmodul inicializuje globální hodnoty potøebné pro práci výše uvedených funkcí a je tedy nutné ji volat pøed voláním funkcí ReadTableFromPLC a WriteTableToPLC. CloseVBAmodul Procedura CloseVBAmodul uzavírá globální objekty a v pøípadì, že bìhem komunikace došlo k chybám, vypíše seznam adres automatù, s nimiž nebylo navázáno spojení. Pøíklad: Private Sub Tlaèítko_Click() Call InitVBAmodul 'inicializace globálních objektù If WriteTableToPLC("LINE", 10, 3, 20, 15, "stack", 30, 10, 50) = False Then GoTo ENDmakro ' øádkový zápis dat z tabulky, jejíž levý horní roh je buòka 10,3, pravý dolní roh je buòka 20,15, zapisovat se bude do automatu s adresou 30 - do zásobníku od pozice 10. Toto makro má k dispozici 50% ukazatele prùbìhu If WriteTableToPLC("COLUMN", 22, 3, 32, 15, "bit", 1, 20, 50) = False Then GoTo ENDmakro 'sloupcový zápis dat z tabulky, jejíž levý horní roh je buòka 22,3, pravý dolní roh je buòka 32,15, zapisovat se bude do automatu s adresou 01 a do bitových promìnných od adresy 20. Toto makro má k dispozici 50% ukazatele prùbìhu ENDmakro: Call CloseVBAmodul End Sub 'návìš í konce programu 'ukonèení globálních objektù Chybové stavy, hlášení Pokud nìkterá funkce ( WriteTableToPLC, ReadTableFromPLC) nemùže být provedena (tady bývá ta chyba, že cílový automat neodpovídá), zapíše si vzniklou chybu do svého vnitøního objektu, ale její návratová hodnota je TRUE, tedy následující funkce mohou být vykonány. Oznámení chyby je zobrazeno až po ukonèení komunikace a zavolání funkce CloseVBAmodul. To znamená, že pokud je v uživatelském makru více funkcí (WriteTableToPLC, ReadTableFromPLC) provedou se všechny i v pøípadì lokálních chyb a chybné adresy se zobrazí až na konci provádìní makra. 7 PESEXCL podpora pro výměnu dat s aplikací MS EXCEL 04/ stran 7

8 Napojení maker na Tlaèítko Máme-li nìjakou oblast dat v EXCELu kterou chceme ukládat nebo èíst, je tøeba tuto operaci odvodit od akce uživatele. Nejjednodušším zpùsobem je napojením na tlaèítko. Program EXCEL umožòuje vložit tlaèítko dvìma zbùsoby: 1) Z menu Zobrazit (View) vybereme Panely nástrojù (Toolbars) a zaškrtneme položku Visual Basic. Zobrazí se panel s mininabídkou. Kliknutím na tlaèítko Ovládací prvky se zobrazí panel s prvky. Vybereme tlaèítko a na požadovaném místì ho vytvoøíme pomocí kurzoru myši. Pravým tlaèítkem myši dostaneme místní nabídku. Pøes položku Vlastnosti mùžeme mìnit nápis na tlaèítku (Caption), velikost písma (Font). Položka (Name) urèuje, jaké makro se bude pøipojovat (Name_Click). Pøes položku Zobraz kód se dostaneme do pøeddefinovaného makra, které je prázdné, je pøipojené k tlaèítku a jmenuje se podle názvu tlaèítka s pøíponou _Click. V tomto makru je pak tøeba volat potøebné funkce InitVBAmodul, WriteTableToPLC, ReadTableFromPLC, CloseVBAmodul. Po ukonèení editace klikneme na tlaèítko Ukonèit režim návrhu v nabídce panelu nástrojù Visual Basic a tím se možnosti editace tlaèítka zamknou. 2) Z menu Zobrazit (View) vybereme Panely nástrojù (Toolbars) a zaškrtneme položku Formuláøe (Forms). Zobrazí se panel, nabízející rùzné prvky. Vybereme prvek Tlaèítko a na požadovaném místì ho vytvoøíme pomocí kurzoru myši. K tomuto prvku pøiøadíme makro, které musí již existovat nebo které v editoru VBA musíme sami vytvoøit. Tato metoda ale umožòuje editovat tlaèítko koncovému uživateli jako každý jiný prvek a navíc neautomatizuje napojení na makro v editoru VBA na rozdíl od pøedcházející metody. Pøíklad øádkové tabulky, kde každý øádek odpovídá jinému automatu Private Sub Tlaèítko2_Click() Call InitVBAmodul 'inicializace globálních objektù If WriteTableToPLC("LINE", 10, 3, 10, 15, "stack", 30, 10, 100 /3) = False Then GoTo ENDmakro If WriteTableToPLC("LINE", 11, 3, 11, 15, "stack", 1, 20, 100/ 3) = False Then GoTo ENDmakro If WriteTableToPLC("LINE", 12, 3, 12, 15, "stack", 1, 20, 100/3) = False Then GoTo ENDmakro ENDmakro: 'návìš í konce programu Call CloseVBAmodul 'ukonèení globálních objektù End Sub Uzamknutí kódu Projekt ve VBA editoru lze uzamknout proti nežádoucímu zásahu. Ve VBA editoru v levém oknì (prohlížeè projektù) vybereme náš projekt s modulem DDEClientPES a s makry pro tlaèítka. Pøes místní nabídku vybereme Vlastnosti projektu a v nich záložku Zámek. Tam zaškrtneme zamknutí a nastavíme heslo. Po pøíštím otevøení VBA editoru bude požadováno heslo pøed prohlížením projektu VBA. 8 PESEXCL podpora pro výměnu dat s aplikací MS EXCEL 04/ stran 8

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel

ExcelVBAmodul. Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel ExcelVBAmodul Podpora pro výměnu dat automatů MICROPEL s aplikací Microsoft Excel 3. verze dokumentu 05/2013 MICROPEL s.r.o.

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Úvodem ISBN 80-86097-65-X

Úvodem ISBN 80-86097-65-X Úvodem Předmětem brožury, kterou držíte v ruce, je práce s daty, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou uložena v sešitech Excelu a uspořádaná jako seznamy neboli databáze pracovních listů. Je určena

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Parametrizace webového serveru

Parametrizace webového serveru AP0046 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Parametrizace webového serveru Abstrakt Aplikační poznámka se zabývá parametrizací webového serveru firmy AMiT a možností jeho využití. Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0046_cz_04.pdf

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více