Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3) Údaje o zaměstnancích školy 4) Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8) Prevence sociálně-patologických jevů a školní úrazy 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekcí a jinými orgány státní správy 10) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 11) Tabulka výsledků vzdělávání 12) Hodnocení sportovních tříd 13) Hodnocení školní družiny 14) Hodnocení školního klubu 15) Hodnocení výchovného poradenství 16) Hospodaření školy 17) Investice a ekonomické ukazatele - 1 -

2 1. Základní údaje o škole Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace, IČ: , se sídlem Karlovy Vary, Truhlářská 681/19, PSČ: , okres Karlovy Vary je úplná škola s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, IČ: Vznikla k sloučením škol ve Staré Roli. Škola je zaměřena na sport a zdravý životní styl. Dalším zaměřením školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedení školy: ředitel školy Mgr. František Frančík statutární zástupce ředitele Mgr. Hana Janischová (ZŘŠ pro I. stupeň) zástupce ředitele Mgr. Jana Fibrichová (ZŘŠ pro II. stupeň) zástupce ředitele pro ekonomiku Pavlína Hanková, od Ludmila Čeplová Adresa pro kontakt: Uspořádání je následující: I. stupeň, školní družina a školní klub je soustředěn v budově Školní 9A, II. stupeň a školní jídelna v budově v Truhlářské 19. Škola poskytuje obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy s účinností od : C Základní škola C/001 Základní škola, studium denní, dobíhající obor, délka studia: 9 r. 0 měs C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs. Školu navštěvovalo 510 žáků, z toho je 229 dívek. Z toho I. stupeň 297, z toho 139 dívek. Kapacita školy je 1250 žáků.. Z důvodu nízké naplněnosti kapacity školy byla část pavilonu školy v budově II. stupně v Truhlářské ul. pronajata pobočce městské knihovny ve Staré Roli. Po rozsáhlé rekonstrukci financované odborem kultury byla tato pobočka slavnostně otevřena 1. dubna 2008 a ve druhé polovině školního roku 2009/2010 byla další část budovy pronajata vzdělávací akademii Karlovy Vary bfz o.p.s. Škola je otevřena každý všední den od 6.00 hod do hod (pronájem tělocvičen, učeben a školní jídelny). Provoz multifunkčního hřiště se řídí provozním řádem (všední dny včetně sobot, nedělí a svátků od do hod, zajištěno správcem). Sdružení rodičů Na škole působí sdružení rodičů (třídní schůzky jsou organizovány 2 x ročně s výjimkou 0. a 1. ročníku 3x). Sdružení rodičů přispívá na různé školní akce, kterých se pravidelně zúčastňují jeho zástupci. Výbor sdružení úzce spolupracuje s vedením školy při řešení různých problémů a podílí se také na tvorbě a aktualizaci školního vzdělávacího programu i na přípravě a průběhu školních akcí

3 Rodiče získávají přehled o výsledních vzdělávání 4 x ročně (2 x na třídních schůzkách říjen, květen, 2x po čtvrtletních pedagogických radách zápisem do žákovské knížky listopad, duben), takže mají během celého školního roku pravidelný přehled o klasifikaci svých dětí a mohou tak vždy časně reagovat na možné změny. Škola navíc pořádá pro rodiče pravidelně při jarních výběrech talentovaných žáků a žákyň do sportovních tříd tzv. Den otevřených dveří, kde si rodiče mohou prohlédnou celý areál školy i vnitřní zázemí a seznámí se s prací zájmových kroužků. Rodiče mají možnost pravidelně sledovat internetové stránky školy, které jsou průběžně aktualizovány. Tam najdou hlavní informace týkající se nejen výuky, úspěchů žáků v soutěžích, ale i další informace jako např. jídelní lístky školní jídelny, aktuální akce školy, školní rady, informace školní družiny, školního klubu, seznam zájmových kroužků apod. Školská rada Ve školním roce 2009/2010 se školská rada sešla dvakrát a Na svých jednáních projednala a schválila Výroční zprávu a Výroční zprávu o hospodaření za rok Dále se mimo jiné zabývala finanční náročností probíhajících rekonstrukcí jídelny, tělocvičny, osvětlení ve třídách, kalkulacemi za pronájmy a energetickým auditem. Materiálně-technické podmínky školy: a) materiální: škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které mají žáci zapůjčené pro svou potřebu. K dispozici jsou žákům 2 knihovny, odborné učebny a sbírky odborných pomůcek (prvouka, přírodověda, přírodopis, fyzika, chemie a 2 počítačové učebny. V budově I. stupně je umístěno 10 počítačů, které mohou žáci používat při výuce, jsou však již velice zastaralé, je nutná jejich modernizace. Ve školním roce 2009/2010 byla na každý stupeň školy pořízena jedna interaktivní tabule. b) prostorové: obě budovy mají dohromady 25 kmenových tříd, 12 odborných učeben, 5 oddělení školní družiny, 4 tělocvičny a aulu. V areálu budovy ve Školní 9A se nachází multifunkční hřiště, které slouží jak škole, tak veřejnosti. Součástí budovy v Truhlářské 19 je areál mezi pavilony, který slouží k rekreaci a odpočinku žáků. K budově je připojen i školní pozemek, který využívají žáci při pracovním vyučování. c) technické: jednou z priorit školy je využití informačních technologií. Pro výuku ICT slouží 2 vybavené počítačové učebny, které využívají žáci nejen při výuce, ale i o přestávkách. Další počítače jsou k dispozici ve sborovnách a v aule školy. Téměř každá učebna je vybavena televizorem s videem nebo DVD přehrávačem (zejména na I. stupni a ve školní družině). V aule, učebně českého jazyka a počítačových učebnách jsou místěny dataprojektory. Škola disponuje vybavenou kuchyňkou a dílnami. V budově na I. stupni jsou učebny vybaveny plastovými okny s žaluziemi a některé učebny mají nově vyměněná zářivková osvětlení. Nové zářivkové osvětlení se začalo realizovat během tohoto školního roku i na II. stupni v budově v Truhlářské ulici. d) hygienické: pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojové automaty. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí v obou budovách. Žáci mají možnost o přestávkách využívat multifunkční hřiště a parkový areál k odpočinku

4 Počet tříd: I. stupeň 14 tříd 0. ročník 2 třídy 1. ročník - 2 třídy 2. ročník 3 třídy 3. ročník 2 třídy 4. ročník 2 třídy 5. ročník 3 třídy II. stupeň 10 tříd 6. ročník 2 třídy 7. ročník 2 třídy 8. ročník 3 třídy 9. ročník 3 třídy Od školního roku 2009/10 se začalo vyučovat v 1., 2., 3. 6., 7. a 8. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý a moderní životní styl. V ostatních ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Na II. stupni se vyučovalo v každém ročníku v jedné třídě podle vzdělávacího programu Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro chlapce se zaměřením na kopanou a pro dívky na všeobecnou fyzickou zdatnost. Integrovaných žáků bylo celkem 35, z toho 7 dívek. U 12 žáků se jednalo o poruchu řeči, 22 žáků bylo integrováno s vývojovou poruchou učení a jedna žákyně I. stupně má zrakové postižení. Školní družina měla 5 oddělení, přihlášeno bylo 118 žáků. Ve školním klubu bylo zapojeno 233 žáků v 19 kroužcích (se sportovním, jazykovým, počítačovým, konstruktivním, výtvarným a hudebním zaměřením). 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Na I. stupni se vyučovalo podle učebních dokumentů Základní škola č.j /96-2 ve 4 třídách, v jedné třídě dle modelového plánu č.j , Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, ve dvou třídách dle plánu pro předškolní výchovu a v 7 třídách ( ročník) podle školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý a moderní životní styl. Na II. stupni probíhala výuka v 9. ročníku dle učebních dokumentů Základní škola č.j /96-2, z toho v jedné sportovní třídě bylo vyučováno dle modelového plánu č.j / , Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a v sedmi třídách (6. 8. ročník) se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý a moderní životní styl. Volitelné předměty byly tyto: hrátky s češtinou, počítačová grafika, informatika, seminář společenskovědní, cvičení z matematiky, seminář ze zeměpisu, konverzace v anglickém jazyce a cvičení z chemie. Jako nepovinný předmět se vyučoval florbal a informatika

5 3. Údaje o zaměstnancích školy - stav k I. Škola má celkem 56 zaměstnanců (přepočtených 54,771), z toho je 38 pedagogických (32 učitelů, přepočtených 32, vychovatelek, přepočtených 5,000), 18 nepedagogických (11 správních zaměstnanců, přepočtených 10, ve školní jídelně, přepočtených 7,000) II. Pedagogičtí pracovníci: na I. stupni 15 (z toho 11 kvalifikovaných, kvalifikovanost = 73,34 %) ve školní družině 6 (z toho 5 kvalifikovaných, kvalifikovanost = 83,34 %) na II. stupni 17 (z toho 9 kvalifikovaných, kvalifikovanost = 52,94 %) III. Členění zaměstnanců podle věku: Věk: Počet zaměstnanců: Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 67 žáků, z toho 30 dívek. Přijato bylo 53 žáků, z toho 25 dívek.. Do dvou přípravných tříd bylo přijato 18 žáků, z toho 7 dívek. Počty žáků, kteří ukončili docházku do naší školy během školního roku : ZŠ KV Krušnohorská 7 ZŠ KV Moskevská 1 ZŠ KV Rybáře 6 ZŠ KV jazyků Libušina 1 ZŠ Lidická soukr. 2 ZŠ KV Poštovní 2 ZŠ KV 1. máje 1 ZŠ KV Komenského 2 ZŠ Konečná 3 ZŠ KV Vančurova 3 ZŠ Otovice 1 ZŠ Sokolov 1 ZŠ Stříbro 1 ZŠ Ostrov 1 ZŠ Chodov 3 ZŠ Plzeň 1 ZŠ Praha 1 ZŠ Bečov 1 ZŠ Chomutov 2 ZŠ Teplá 1 ZŠ Teplice 1-5 -

6 ZŠ Ústí 1 ZŠ Měcholupy 1 ZŠ Toužim 3 DD Plzeň 2 DD KV 2 Celkem: 51 žáků Počty žáků, kteří nastoupili do naší školy během školního roku : ZŠ KVRybáře 1 ZŠ KV Moskevská 1 ZŠ KV Poštovní 2 ZŠ KV jazyků Libušina 1 ZŠ Toužim 1 ZŠ Aš 1 ZŠ Teplá 1 ZŠ Rotava 1 ZŠ Povrly 2 ZŠ Slovensko 3 Celkem: 14 žáků Ze školy odešlo na gymnázia, střední školy a střední odborná učiliště celkem 70 žáků. Třída Poč.žáků/dív. Gymnázium (celkem) Z toho dívky SŠ celkem Z toho dívky SOU celkem Z toho dívky IX.A 19/ IX.B 17/ IX.C 17/ VIII.roč 7/ V.roč. 10/ Celkem 70/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků I.stupeň Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Na I. stupni se ve školním roce 2009/ 2010 vzdělávalo v přípravných třídách 31 žáků, ve třídách ročníků 297 žáků, z toho 139 dívek. Hodnocení prospěchu: - 6 -

7 1. pololetí prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli uvolněni nehodnocen 229 žáků 38 žáků 3 žáci 0 1 žák 2. pololetí 218 žáků 74 žáků 5 žáků 1žák 0 Hodnocení chování: 1. pololetí NTU DTU DŘŠ snížené známky z chování pochvaly 1 žák 7 žáků pololetí 4 žáci 4 žáci Údaje o zameškaných hodinách omluvená absence neomluvená absence 1. pololetí hodin 0 hodin 2. pololetí hodin 0 hodin II.stupeň Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Na 2. stupni se ve školním roce 2009/ 2010 vzdělávalo celkem v 10 třídách v ročníku 219 žáků, z toho 92 dívek. Hodnocení prospěchu: 1. pololetí prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli uvolněni neklasifikováni 55 žáků 154 žáků 10 žáků pololetí 61 žáků 138 žáků 14 žáků 0 0 Hodnocení chování: 1. pololetí NTU DTU DŘŠ snížené známky z chování pochvaly 40 žáků 23 žáci 13 žáků 8 žáků 52 žáků 2. pololetí 27 žáků 28 žáků 10 žáků 20 žáků 97 žáků Údaje o zameškaných hodinách: omluvená absence neomluvená absence 1. pololetí hodin 140 hodin 2. pololetí hodin 362 hodin 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - 7 -

8 I. stupeň a školní družina Přehled DVPP v roce od září do prosince 1. Manažerské řízení pro ŠD a ŠK NIDM Hořovice Študentová 2. Cesty k efektivnější výuce NIDV K. vary Janischová 3. Podpora inkluzivního vzděl.ž. se zdrav OPPP Praha Študentová 4. Oxfordský metodologický den pro uč. OUP Plzeň Buřič.,Janisch. 5. Školení první pomoci ČČK K. Vary Volfová 6. Regionální konference metod. Portálu VÚP Praha Janischová 7. Cesla ke kvalitě - konference NIDV K. Vary Janischová 8. Proměny školy - konference NIDV K. Vary Janischová Přehled DVPP v roce 2010 leden až červen 1. Aerobik pro děti PV a mlad. Škol. věku PC K. Vary Volfová 2. Role učitele při ovlivňování mezil. Vztahů PC K. Vary Matysová 3. Neobvyklá materiálová spojení ve VV PC K. Vary Hellerová 4. Praktické zkušenosti z práce asistenta PC K. Vary Hellerová 5. 7A - 7x o alergii a astmatu pro školu ČIPA o.p.s. Linhartová 6. Základní norma zdravotnických znalostí ČČK K. Vary Janis., Stry 7. x x Raj, Vol, Smrž. 8. Umění prezentovat, aneb jak zaujmout.. PC K. Vary Matysová 9. Zlepšení čtenářské gramotnosti PC K. Vary Buřičová 10. Školní řád - základní kodex pravidel PC K. Vary Linhartová 11. Hry, soutěže a náměty pro ŠD NIDV Volfová, Matys. 12 Škola jako místo setkávání - konference FF UK Praha Janischová 13. Globální výchova a její význam ve školství PC K. Vary Linhartová 14. Globální výchova a její význam ve školství PC K. Vary Kutscherová 15. Pravidla hodnocení výsledků ve vzděl. PC K. Vary Linhartová 16. Hry v hodinách ČJ a matematiky PC K. Vary Doležalová 17 Nové netradiční náprav. Metody SPU PC K. Vary Smržová 18 Rozvoj a hodnocení KK žáků VÚP Praha Janischová 19. Primární prevence UK Praha Krausová 20. České školy a Evropa MŠMT Janischová 21 Vedení a motivace týmů PC K. Vary Janischová 22 Informační den vzděl. Programů EU NAEP Janischová 23 Integrace mentálně postižených žáků PC K. Vary Hellerová 24. Autoevaluace školy PC K. Vary Linhartová 25. Zábavné učení nejen v 1. roč. PC K. Vary Stry, Kul, Šnaj. 26. Anglický jazyk NIDV K. Vary Buřič, Janisch 27 Německý jazyk NIDV K. Vary Kulíšková II. stupeň - 8 -

9 Datum Název akce Místo konání Zúčastněni Prevence na školách NIDV Karlovy Vary M.Kafková Cesty k efektivnější výuce Klatovy J.Fibrichová Projekt Zdravá škola Proměny školy Praha J.Fibrichová Neobvyklá materiálová Karlovy Vary J.Šantorová spojení ve Vv Kuchařka činnostního učení Karlovy Vary L.Mužík Podpora čtenářství a vedení čtenářského deníku Karlovy Vary J.Miličová, J.Fibrichová The Cambridge day Praha M.Holubová Škola jako místo setkávání Praha J.Fibrichová 28.- Kolokvium ředitelů Jesenice u Rakovníka F.Frančík Školní násilí Karlovy Vary S.Ševčíková M.Kafková Specializační studium UK Praha S.Ševčíková Praha - VP Západočeská univerzita Plzeň Cheb R.Kiš Česká škola a Evropa Praha J.Fibrichová 10.- Vedení a motivace týmů NIDV Karlovy Vary, J.Fibrichová místo konání Mostov Čtyři hodiny pro život Karlovy Vary J.Fibrichová, D.Táborská Erasmus informační den vzdělávacích programů Karlovy Vary- Thermal J.Fibrichová 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. stupeň Vánoční vystoupení žáků na vánočních trzích organizovaných MMKV Veselé Vánoce projektový den pro žáky a přátele školy Vánoční besídka představení pro rodiče Den otevřených dveří pro rodiče a děti Anglická besídka projektový den s rodiči (2.C) Projekty v angličtině výstava práce žáků v budově školy Halloweenské setkání oslava svátků rodičů a žáků 2.C Přehlídkový den školního klubu - vystoupení pro žáky a veřejnost Martinské vystoupení a Vánoční hra - představení žáků předškolních tříd Reklamní inzerát propagace školy v Radničních listec 1. Hudba Významné mimoškolní aktivity - 9 -

10 Výchovný koncert ZUŠ Karlovy Vary adventní v kostele St. Role, jarní v ZUŠ ve Staré Roli 2. Divadlo Primární prevence - divadlo Most, v ZŠ Truhlářská, budova Školní 9A Když je v pekle neděle divadelní představení Karlovarské městské divadlo Nápady myšky Terezy divadlo Matěje Kopeckého Praha Čertovské hromování divadlo Z půdy Klášter Hradiště Andělskohorské pohádkohraní divadelní přehlídka Andělská Hora 3. Besedy Ondřej Sekora, Jak se chovat v knihovně a další knihovana St. Role Moje obec beseda s primátorem Karlových Varů (4.A) Dravci beseda a ukázka práce s dravci Popelnička Pája ekologický program Beseda se spisovatelkou P. Braunovou městská knihovna Afrika, cestopisná přednáška, městská knihovna Kdo je v lese doma beseda o lese ve spolupráci s Lesy ČR Ekosystém lesa aneb vše souvisí se vším beseda ve spolupráci s Lesy ČR 4. Preventivní programy Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary Dopravní výchova pravidelné přednášky Policie ČR a výuka jízdy na kole Sportovní den s Městskou policií Karlovy Vary Den se záchrannou službou setkání zdravotníků se žáky Mezilidské vztahy přednáška Městské policie KV Ajaxův zápisník přednáška Městské policie Karlovy Vary Internet a mob. telefony přednáška Městské policie KV Krádež a šikana přednáška Městské policie KV Bezpečné prázdniny přednáška Městské policie KV Ukázka práce hasičského sboru a Policie ČR - Střelské Hoštice První pomoc a ČČK beseda Střelské Hoštice 5. Výstavy Hudební nástroje očima dětí výstava prací žáků naší školy v krajské knihovně Kočkohrátky umělecký program klášter Ostrov 6. Exkurze Exkurze do společnosti Hollandia Krásné Údolí výroba jogurtů, kravín Minizoo Stará Role Přírodovědná stanice Horažďovice Muzeum paroplavby Střelské Hoštice 7. Školní výlety třídy navštěvovaly v rámci školních výletů význačná a zajímavá místa České republiky - Strakonice, Horažďovice, zoopark Chomutov, ZOO a Dinopark Plzeň, Loket, Bečov

11 nad Teplou, Nová Role, Františkovy Lázně, Cheb, Vladař u Žlutic archeologické památky 8. Školní akce tříd vánoční besídky, návštěvy knihovny oddělení městské i krajské knihovny, projektové dny Týden lesů, Den vody, zábavné dopoledne pro žáky Pojďme si hrát tříd, MDD třídní akce, návštěva MŠ Fibichova KV, návštěva žáků 2.B v ZŠ Abertamy Rozloučení se školním rokem soutěžní dopoledne pro žáky tříd 9. Škola v přírodě Školy v přírodě se zúčastnilo celkem 233 žáci I. stupně. Děti z přípravné třídy strávily 3 dny na ŠvP v ranči Vranov u Svatavy, žáci ročníků absolvovali desetidenní pobyt ve Střelských Hošticích v termínu od Žáci v tomto zařízení mají vynikající podmínky pro výuku a na výborné úrovni je též kvalita ubytování a stravování. Žáci 2.B a 5.B strávili 5 dní ve ŠvP v Abertamech, žáci 4.A a 2.C pobývali 10 dní v ŠvP Sklárna s.r.o. Nový Dvůr 10. Spolupráce se školní žákovskou radou Maškarní karneval s módní přehlídkou Lampiónový průvod ve Staré Roli Mikulášská nadílka pro žáky přípravných až 3. tříd 11. Sběrové a charitativní aktivity sběr tříděného papíru škola se zapojila do celostátní soutěže ve sběru druhotných surovin a umístila se na 28. místě s průměrem 2,619 kg na žáka. Dále žáci sbírali kaštany pro myslivecké sdružení. Účast žáků školy v soutěžích Kamarádi moudrosti soutěž Krajské knihovny Karlovy Vary Karlovarský skřivánek pěvecká soutěž školní a krajské kolo Šachy okresní finále, 3. místo Skákání přes švihadlo školní soutěž Matematický cvrček mat. olympiáda žáků 3. tříd Matematický klokan mat. olympiáda žáků 4. a 5.tříd Matematická olympiáda Z5 domácí a okresní kolo Anglický jazyk školní a okresní soutěž žáků 4. a 5. ročníků, ZŠ Šmeralova, KV Účast žáků ve sportovních soutěžích a aktivitách Členství v Malé sportovní olympiádě žáků tříd, Putovní pohár městské policie sportovně vědomostní soutěž Sportovní míčové dopoledne s TJ Lokomotiva K. Vary Olympijský den - sportovní hry Plavecký výcvik základy plavání, ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Další aktivity školy Škola se zapojila do Tříkrálové sbírky pod patronací Farní charity Karlovy Vary. Tato akce proběhla od ledna 2010 a výtěžek sbírky byl použit na provoz

12 Denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené v Karlových Varech a na přestěhování do nových prostor, kde by tuto službu mohlo využívat více klientů a jejich rodin. Poděkování přišlo vedení školy od paní Jitky Kantové jednatelky občanského Sdružení Za záchranu kostela sv. Jiljí. Toto poděkování patřilo žáku Lukáši Mikulčákovi, který se spolu se svým tatínkem intenzivně zapojil do stavebních prací. Žáci I. stupně pomohli mysliveckému sdružení sběrem kaštanů. Celkem 163 žáků se přihlásilo do projektu MŠMT Mléko do škol. Škola je zapojena do projektu MŠMT Ovoce do škol pro žáky 1. stupně ZŠ. Ve školním roce 2009/2010 probíhala na škole průběžná i souvislá pedagogická praxe studentů Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy v Karlových Varech. Poděkování přišlo od ředitele této školy Mgr. Bohuslava Peroutky a směřovalo zejména k vychovatelkám, které se na vedení praxe studentů nejvíce podílely. V celkovém hodnocení školních sportovních soutěží získal I. stupeň 1. místo v kategorii karlovarských škol a 3. místo v kategorii škol Karlovarského kraje. Výsledky sportovních soutěží AŠSK ve školním roce okresní kolo okresní finále krajské kolo Přespolní běh říjen 3. místo X X Běžecká štafeta září 2. místo 7. místo X Gymnastický trojboj - listopad 1. místo 5. místo X Plavání - prosinec 2. místo 5. místo X Míčový trojboj - leden 1. místo 3. místo X Florbal - únor Ch 1. místo, D 1. místo Ch 5. místo, D 6. místo X Vybíjená - duben Otevřená k. 1. m, D 2. místo Otevření k. 6. m, D. 3. místo X Minibasketbal - březen Ch 2. místo, D. 4. místo Ch 4. místo X Mladší 1. místo, starší Minikopaná - květen 2.m Mladší 3. místo X Atletický trojboj - červen 2. místo X X Přehazovaná - říjen 4. místo X X II. stupeň Kulturní a sportovní akce k doplnění výuky ve školním roce Datum Název akce Místo konání Žáci Vyučující Umístění Dravci ZŠ Truhlářská 2.stupeň ZŘŠ Zátopkova štafeta ZŠ Truhlářská 96 dětí Učitelé TV Atletický čtyřboj AC Start 10 dětí Gavlasová Tuhnice Putovní pohár MP Tuhnice 4 žáci Šantorová 1.místo Testování ZŠ Truhlářská 9.roč. Ševčíková

13 Workshop kariérní poradenství Na pomoc vesničkám SOS ZŚ Truhlářská 9.roč. Fibrichová, Ševčíková Thermal 40 žáků Šantorová, Mužík Přespolní běh ZŠ Poštovní 8 žáků Diviš Přespolní běh ZŠ Poštovní 8 žáků Pávková Okresní kolo ve ZŠ Konečná 10 žáků Diviš stolním tenisu Okresní kolo ve ZŠ Konečná 6 žáků Gavlasová 1.místo stolním tenisu Krajské kolo ve stolním tenisu Luby u Chebu Šolcová Heroldová Gavlasová Mundilová Orion florbal cup ZŠ Truhlářská 12 žáků - Gavlasová, chlapci Diviš Orion florbal cup ZŠ Truhlářská 12 žáků - Gavlasová dívky Návštěva galerie K.V.-Rybáře 7.A Miličová Duhová paleta Návštěva galerie K.V.-Rybáře 8.A Šantorová Duhová paleta Volejbal okresní ZŠ Truhlářská 10 dívek Gavlasová, finále Diviš Návštěva galerie K.V.-Rybáře 8.B Šantorová Duhová paleta Návštěva galerie K.V.-Rybáře 8.C Šantorová Duhová paleta Volejbal- krajské Cheb Smíšené Gavlasová kolo družstvo Orion florbal cup ZŚ Dvory Chlapci i Diviš okresní finále dívky Orion florbal cup ZŠ Dvory Chlapci i Gavlasová, okresní finále dívky Diviš Orion florbal cup- - krajské finále Orion florbal cup- - krajské finále Kvalifikace na republikové kolo Halový fotbalokresní kolo Halový fotbal okresní finále Basketbal okresní kolo Okresní soutěž HMZ ZŠ Dvory Chlapci Diviš ZŠ Dvory Dívky Diviš 2.místo 2.místochlapci4 1.místochlapci,3.m. dívky Praha- Chlapci i Frančík, 3.místo Střešovice dívky Diviš ZŠ Tuhnice Chlapci Diviš 1.místo ZŠ Truhlářská Chlapci Gavlasová, 3.místo Diviš ZŠ Bochov Chlapci Diviš 1.místo Karlovy vary Smíšená družstva Kafková 1.míso

14 Basketbal okresní kolo Festival Jeden svět Exkurze Tyfloservis Dopravní soutěž mladých cyklistů Dopravní soutěž mladých cyklistů Volejbal okresní kolo Volejbal okresní kolo Volejbal ZŠ JAK chlapci-okresní Karlovy Vary finále Volejbal dívkyokresní finále Voskovec + Werich divadelní představení Pohár rozhlasu ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Pohár rozhlasu ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Pohár rozhlasu ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Pohár rozhlasu ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Dopravní soutěž 1.ktg krajské mladých cyklistů kolo Dopravní soutěž 1.ktg krajské mladých cyklistů Nohejbal Memoriál J.Voldřicha Hvězdárna Karlovy Vary - exkurze Volejbal krajské kolo ZŠ Bochov Dívky Gavlasová 3.místo Kino Panasonic, Karlovy Vary roč. TU Karlovy Vary 9.roč. Adamová Karlovy Vary 1.kateg. Šantorová 1.místo Karlovy Vary 2.kateg. Šantorová 1.místo ZŠ Konečná Dívky Gavlasová 2.místo ZŠ Konečná Chlapci Div iš 1.místo 8.C,9.C Diviš 2.místo ZŠ JAK Karlovy Vary 8.C,9.C Gavlasová 3.místo ZŠ Truhlářská 2.stupeň Všichni vyučující kolo SK Liapor Doubí Výběr starší dívky Výběr starší Výběr ml.dívky, chlapci Výběr - mladší chlapci Starší žáci Pávková Diviš Diviš Šantorová Šantorová Diviš Karlovy Vary 9.roč. Mužík, Oriabincová Viz výsledková listina Viz výsledková listina Viz výsledková listina Viz výsledková listina 1.místo 1.místo Karlovy Vary 9.roč. Diviš 6.místo

15 Sportovní den s MP Městský karneval Karlovy Vary Dopravní soutěž mladých cyklistů republikové kolo Memorial Tomáše a Marka Karlovy Vary Konečná Karlovy Vary Olomouc Výběr žáků z 8.a 9. roč. 10 žáků z 8.A Dopravní družstvo Diviš p.šantorová p.šantorová ZŠ Truhlářská 2.stupeň p.gavlasová p.diviš 2.místo 1.místo Magdalena Šolcová 8.A 6.místo1.ktg. 7.místo2.ktg. Předmětové soutěže Třída název žáci vyučující umístěn í 9.roč. OČJ Otýsová, Pařilová J.Fibrichová, S.Ševčíková Okr.k.- 3.místo 7.-9.roč OZem. Bašek, Hoch,Přibyl M.Kafková Okr.k roč OAj Bíšková, Moskovič,Neckář,Hoch, Holubová,Oriabincová, Okr.k. Vaněček,David,Malena,Hruška,Šolco vá 6.-9.roč ODěj. Hruška, Čístková, Otýsová,Malena Ševčíková,Doubravová Okr.k- 3.místo 6.-8.roč OMat. Heimerle, Malena,Hruška, Cingroš Šantorová Okr.k. 6.roč Malý záchra nář Kafka,Horváth,Tomšová,Gogová,,Ku bínová,dubničková M.Kafková Kraj.k roč OPř. Šolcová, Hruška,Gogová,Pařilová, Vlasatá M.Kafková Školní kolo Besedy a prevence patologických jevů Datum Název akce Místo konání Účast Vyučující Čas pro mě- ZŠ Truhlářská 48 dětí Kafková beseda Vlak prevencevarování Dolní nádraží 8. a 9.roč. Kafková,Pěknicová K.Vary Workshop ZŠ Truhlářská 9.ročníky Fibrichová,Ševčíková kariérní poradenství Preventivně výchovné besedy zaměřené na potlačování ZŠ Truhlářská pravidelně 1x za měsíc 8. a 9. roč. Pravidelné výukové bloky pořádané Městskou policií

16 patologických jevů První pomoc při nehodě na silnici Zodpovědnost za trestné činy,šikana Dopravní hřiště Karlovy Vařry 6.roč. M.Kafková ZŠ Truhlářská 8.ročníky Městská policie odd.péče o mládež Exkurze Datum Místo konání Vyučující Žáci Pivovar Plzeň Markéta Adamová 9.B Podzemí Karlových Varů Jarmila Šantorová 8.A Spalovna odpadů- environmentální akce Alena Oriabincová 20 dětí 2. st Porcelán Thun Nová Role Luboš Mužík 7.B Becherovka Karlovy Vary Jarmila Šantorová 8.A Mimořádné situace hasičský sbor a oheň Marcela Kafková 6.A Školní výlety 2010 Datum TU+ doprovod Místo + program třída M.Kafková ZOO Plzeň 6.A D.Doubravová ZOO Plzeň 6.B J.Miličová + pí.holečková ZOO Praha 7.A L.Mužík Muzeum Praha 7.B J.Šantorová + M.Holubová Techmania Plzeň 8.A V.Gavlasová Praha historické památky 8.B H.Pěknicová + Nové Město u Jáchymovaturistika 9.A S.Ševčíková J.Diviš Nové Hamry Vlčí jámy 9.C Potůčky H.Pávková + F.Frančík Španělsko poznávací zájezd výběr žáků 8. Prevence sociálně - patologických jevů a školní úrazy MPP školy byl vypracován na začátku školního roku 2008/2009. Prevence na škole probíhala dle směrnic MŠMT od 1. do 9.ročníku

17 Plán prevence školy vycházel ze zkušeností předchozích let z realizace preventivního programu školy. Program informoval žáky o škodlivosti zneužívání návykových látek, snažil se o vytváření žádoucích postojů vedoucích k ochraně jejich zdraví, vhodného využívání volného času, pracoval na zlepšení sociálního klimatu ve třídách a pozitivních interpersonálních vztazích. Děti měly možnost toto samy posoudit dotazníkovou metodou. Podstatná část preventivního programu probíhala v hodinách výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, ale promítl se i ve vyučovacích předmětech jako přírodopis, zeměpis, tělesná výchova, výtvarná výchova a český jazyk. Program byl realizován podle připraveného plánu vybraných témat v rámci výukových předmětů,dále formou seminářů, besed, projektových dnů či integrovaných tématických bloků. Mimo tyto aktivity škola realizovala návštěvy divadelních představení a kulturních programů, exkurze, výlety, sportovní den, školu v přírodě, jejímž cílem byly aktivity ke stmelení kolektivu, prohloubení vzájemné důvěry, rozvoj týmových dovedností a vztahové komunikace. Na škole byly organizovány besedy se žáky o problematice prevence. Byly používány videokazety a publikace,vydávané institucemi zabývajícími se touto problematikou. Snaha děti poučovat nenásilnou a zábavnou formou. Po celý školní rok probíhala spolupráce s organizacemi, které v okrese působí v oblasti prevence(policie ČR, pedagogická centra,mp K.Vary,Zdravotní ústav K.Vary apod.). Během celého roku byly zajišťovány a doplňovány met.pomůcky a materiály pro potřeby ped.pracovníků. Po celý rok měli žáci i rodiče k dispozici kontaktní čísla na různé organizace a instituce, které se zabývají prevencí. Připomínky, problémy a činnosti v oblasti prevence byly rozebírány na TH s třídními učiteli. Během šk.roku se na naší škole vyskytovali žáci ( většinou žáci, kteří přešli z jiných škol ), kteří v různé míře porušovali školní řád. Přestupky byly řešeny s rodiči, TU, VP, MP, vedením školy, sociálně právním odborem pro děti a mládež nebo i Policií ČR. MP a VP se v průběhu roku individuálně vzdělávali v této oblasti a své poznatky diskutovali s ostatními pracovníky ve škole. MP na začátku šk.roku vypracoval projekt pro 6.r. na kohezní výjezd, který MP K.Vary nebyl vybrán pro nedostatek peněz. V druhém pololetí jsme se zapojili do systému včasné intervence. Školní úrazy se stávají stále častější součástí běžného chodu školy. Přesto, že jsou žáci stále poučováni o možném nebezpečí, dochází k úrazům a to především v tělesné výchově. V dalších školních letech bude nutné se věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci i v jiných vyučovacích hodinách (přírodopis, výchova ke zdraví, rodinná výchova). Předmětová komise tělesné výchovy dá návrh na zlepšení organizace a bezpečnosti hodin tělesné výchovy. Ve školním roce 2009/2010 se stalo 20 žákovských úrazů. Z toho bylo 6 registrovaných a 14 evidovaných. Evidované úrazy ovlivněné druhou osobou (spolužákem) 5, evidované úrazy neovlivněné 9. Registrovaný úraz ovlivněný druhou osobou nebyl žádný, neovlivněných bylo 6. Částka za vyplacené odškodněné úrazy činila ,- Kč. Bohužel se staly dva pracovní úrazy, které si vyžádaly absenci 27 kalendářních dní. Odškodnění za 18,5 pracovních dní činilo ,- Kč. V této oblasti bude do budoucna nutné vždy upozorňovat žáky na možné nebezpečí před zahájením akce, zejména v tělesné výchově a každou závadu na zařízení ihned zapisovat do sešitu závad v sekretariátu školy

18 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jinými orgány státní správy byla provedena na žádost ředitele školy kontrola BOZP v budově Školní 9 A ve sklepním prostoru školy bývalé kotelně. Zjištěný stav: - prostory jsou v havarijním stavu, všude je vlhko a padá omítka - v prostorách je kanalizace na odtok dešťové vody, voda po dešti neodtéká nutno vyčistit - hlavní uzávěr vody, který musí být trvale přístupný a označený se nachází na okraji vybourané kotelny, hrozí pád do hloubky cca 3 m na betonové výztuhy, které kdysi byly pod kotlem na pevná paliva. Je nutné změnit místo hlavního uzávěru nebo u stávajícího vybudovat zábradlí. - celé prostory bývalé kotelny jsou velmi špatně osvětleny, světla nemají kryty nebo jsou dokonce otevřené bez žárovky, tedy pod proudem. Kabely a potrubí na vodu tvoří naprosto nepřehledné smyčky. Je nutné je upravit odbornou firmou tak, aby byla jasná orientace směru el. vedení a vodovodního potrubí. Na potrubí umístit směrové šipky a označit, zda se jedná o teplou či studenou vodu. Dále označit hlavní uzávěr vody. - v prostorách kotelny je rozvodná skříň el. energie. Údajně nefunkční. Demontovat nebo upravit do stavu bez nebezpečí zásahu el. proudem. Za současného stavu nelze mít prostor trvale přístupný! Je nutné ihned řešit sklepní prostory bývalé kotelny! Na základě této zprávy byla zaslána na Magistrát města Karlovy Vary odboru majetku města a na vědomí vedoucímu odboru školství a tělovýchovy a vedoucímu odboru investic žádost o řešení havarijního stavu bývalé kotelny. Tento prostor byl následně uzavřen byla provedena 1.kontrola ve školní jídelně Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech. Předmětem kontroly bylo plnění nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů s těmito závěry: školní jídelna připravuje denně v průměru do 500 porcí teplého jídle ve dvou druzích. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce kuchyně. Byla zabudována nová vzduchotechnika, která zajistila účinné odvětrání varného prostoru. Dále byla vybudována přípravna těst. I v těchto prostorách byla vybudována vzduchotechnika. Ve varné kuchyni byla provedena výměna dlažby a obkladů, změna vybavení. Školní jídelna má zpracovaný HACCP PC technikou i ruční zpracování na vlastní podmínky. Jsou stanoveny kritické body a vede se o nich evidence. Dále se příprava a výroba pokrmů sleduje pomocí kontrolních bodů, které se kontrolují namátkově. Sleduje se spotřební koš. Dle předložených dokladů se neplní koeficient ryby, ovoce a luštěniny pod 75 %. Nebyly zjištěny závady v provozní a osobní hygieně. Potraviny byly uloženy dle předpisů. Teploty pokrmů a teplotní řetězec bez závad. Z kontrolního šetření dále vyplynulo: 1) V úklidové místnosti umístěné v suterénu stravovacího zařízení nejsou okolo výlevky provedeny snadno omyvatelné povrchy stěn dle požadavku Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 článek 4, odst. 2 Příloha II., Kapitola II. 2) Ve školní jídelně se uskutečňuje výuka žáků SOŠ Nejdek, oboru kuchařské práce žáků 2. a 3. ročníku. Ve školní jídelně je vyčleněna šatna pro 4 žáky, sanitační zařízení se užívá společně s pracovníky stravovacího zařízení. Zdravotní průkazy byly předloženy. Všechny pracovnice měly čistý a úplný pracovní oděv, je dodržována

19 osobní hygiena. O pracovní oděvy pečují žáci, používají se oděvy, které žáci fasují od školy. Žáci pracují na všech úsecích za dozoru mistra výcviku byla provedena 2. kontrola ve školní jídelně Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech. Předmětem kontroly bylo plnění Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z kontrolního šetření vyplynulo: 1) Datum posledního školení chybí rozsah provedeného školení (nutno doplnit) bylo doplněno firmou Jindřich Voráček 2) V době kontroly bylo provedeno hodnocení plnění spotřebního koše za měsíc leden. Z uvedeného vyplývá, že se v měsíci lednu 2010 neplnil ukazatel ryby a luštěniny (méně než 75 %) dle vyhlášky č. 105/2007 Sb. o školním stravování. Tento stav se opakuje. Celá záležitost byla řešena školní stravovací komisí s vedoucí školní jídelny. 3) Pestrost jídelního lístku jsou připravovány pokrmy ze všech druhů masa, ryby jako hlavní jídlo pouze 2 x v měsíci, přílohy se připravují všechny, luštěniny 2 x hlavní jídlo, 1 x polévka, 2 3 x čerstvé zeleninové saláty, ovoce, mléko a mléčné výrobky. Spotřební koš za měsíc leden 2010 odpovídá zpracovanému jídelnímu lístku. 4) V měsíci lednu 2009 byla půl roku zkušebně odzkoušena samoobslužná chladící vana pro skladování zeleninových a ovocných výrobků. Od nového školního roku se využívá v plném rozsahu zvýšila se výroba zeleninových salátů. 5) Nebyl proveden omyvatelný nátěr stěn v úklidové komoře porušeno ustanovení kapitoly 2, čl. 4 odst. 2 Příloha II, Kapitola II bod 2 Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin. Tato závada byla odstraněna z vlastních prostředků úpravu provedl školník pan Karel Hrabák byla provedena 3. kontrola ve školní jídelně Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech. Předmětem kontroly bylo plnění Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon 258/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o kontrolní šetření zaměřené na následnou kontrolu odstranění nedostatků z kontrolního šetření dne Bylo zjištěno: 1) HACCP byl doplněn. Je stanoven kritický kontrolní bod teplota pokrmů při výdeji, jsou stanoveny kritické meze, podmínky pro sledování, nápravná opatření. Dále jsou stanoveny kontrolní body. Evidence se pořizuje. U zaměstnanců bylo provedeno proškolení HACCP dne doklad byl předložen. Náprava byla provedena neporušeno ustanovení Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, čl. 5 zákona č. 258/2000 Sb., 24 odst. c a 38 vyhlášky č. 137/2004 ve znění pozdějších předpisů. 2) Dodržování osobní hygieny zaměstnanců nebylo bez závad, v době kontroly byly zjištěny tyto závady: a) 2 pracovnice bez pokrývky vlasů b) v chladícím zařízení byly uloženy soukromé potraviny (mléčné jogurty) zaměstnanců, dále zde byla uložena miska se zeleninovým salátem rozjedeným zaměstnancem kuchyně), nedostatečně zabezpečena nádoba (kbelík nekrytý) s vytlučenými vejci. Došlo k porušení ustanovení 20 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (písmeno b, d). Za přestupek byla uložena bloková pokuta ve výši 500,- Kč pracovnici kuchyně paní Aleně Dologové. Následně byl celý případ řešen vedením školy a za porušení směrnic bylo postupováno dle Zákoníku práce porušení pracovní kázně s následným postihem

20 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení Karlovy Vary, a to za období od do konce zúčtovacího období přede dnem provádění kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v této oblasti byla zahájena dle ustanovení 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění kontrola ČR- Státní energetickou inspekcí. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení 62 odst. 2 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zahájena z vlastního podnětu ČR-Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Karlovarský kraj a byla zaměřena na zjištění skutečností, zda organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace splňuje povinnosti zákazníka udržovat odběrné plynové zařízení ve shodě s právními předpisy a technickými normami. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 a ČSN stanovuje u plynových zařízení provádění kontrol každoročně a revizí minimálně jedenkrát za tři roky. Dokument, který stanovuje, zda jsou splněna výše uvedená kritéria, je zpráva o provedené kontrole plynového zařízení a zpráva o revizi plynového zařízení. Kontrolní zjištění: Kontrolovaná organizace vlastní a provozuje odběrné plynové zařízení v jednom objektu. Jedná se o plynové zařízení objektu kuchyně a bytu v ulici Truhlářská 681/19 ve Staré Roli v Karlových Varech včetně nízkotlakového domovního rozvodu zemního plynu od hlavního uzávěru až k jednotlivým spotřebičům. Technický stav odběrných plynových zařízení ve vlastnictví kontrolované organizace byl doložen zprávami o revizi plynového zařízení a zprávami o kontrole plynového zařízení. Zprávy o revizi plynového zařízení a zprávy o provedené kontrole plynového zařízení vyhotovil revizní technik pan Ing. Jiří Čermoch, číslo osvědčení: 1822/4/05/R-PZ-E,F,G. Výchozí zprávu o revizi plynového zařízení ze dne objektu: ZŠ Karlovy Vary školní jídelna, Truhlářská 681/19, Karlovy Vary Stará Role, NTL rozvod přípojka do kuchyně vyhotovil revizní technik pan František Rubeš, číslo osvědčení: 5136/5/07/R-PZ- F,G. Závady z revizí plynového zařízení a z provedených kontrol plynového zařízení odstraňuje oprávněná firma. Zprávy o provedené kontrole plynového zařízení dle vyhlášky č. 85/78 Sb. ze dne a ze dne organizace: ZŠ Stará Role, Truhlářská 681, Karlovy Vary, kontrolovaný objekt: ZŠ Truhlářská kuchyně školy + byt konstatují zjištěné závady. Odstranění závad bylo doloženo Výchozí zprávou o revizi plynového zařízení ze dne a Zakázkovým listem ze dne Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná organizace splňuje povinnost zákazníka udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku, a v případě zjištění závady tuto nechá bez zbytečného odkladu odstranit. Provádí revize a kontroly plynových zařízení ve lhůtách, stanovených vyhláškou ČÚBP č. 85/1978 a ČSN Tím neporušila 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Závěr: Provedenou kontrolou nebylo zjištěno prušení 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., ze strany kontrolované organizace. Kontrola byla ukončena dne

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více