Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3) Údaje o zaměstnancích školy 4) Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8) Prevence sociálně-patologických jevů a školní úrazy 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedenou Českou školní inspekcí a jinými orgány státní správy 10) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 11) Tabulka výsledků vzdělávání 12) Hodnocení sportovních tříd 13) Hodnocení školní družiny 14) Hodnocení školního klubu 15) Hodnocení výchovného poradenství 16) Hospodaření školy 17) Investice a ekonomické ukazatele - 1 -

2 1. Základní údaje o škole Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace, IČ: , se sídlem Karlovy Vary, Truhlářská 681/19, PSČ: , okres Karlovy Vary je úplná škola s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, IČ: Vznikla k sloučením škol ve Staré Roli. Škola je zaměřena na sport a zdravý životní styl. Dalším zaměřením školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedení školy: ředitel školy Mgr. František Frančík statutární zástupce ředitele Mgr. Hana Janischová (ZŘŠ pro I. stupeň) zástupce ředitele Mgr. Jana Fibrichová (ZŘŠ pro II. stupeň) zástupce ředitele pro ekonomiku Pavlína Hanková, od Ludmila Čeplová Adresa pro kontakt: Uspořádání je následující: I. stupeň, školní družina a školní klub je soustředěn v budově Školní 9A, II. stupeň a školní jídelna v budově v Truhlářské 19. Škola poskytuje obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy s účinností od : C Základní škola C/001 Základní škola, studium denní, dobíhající obor, délka studia: 9 r. 0 měs C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs. Školu navštěvovalo 510 žáků, z toho je 229 dívek. Z toho I. stupeň 297, z toho 139 dívek. Kapacita školy je 1250 žáků.. Z důvodu nízké naplněnosti kapacity školy byla část pavilonu školy v budově II. stupně v Truhlářské ul. pronajata pobočce městské knihovny ve Staré Roli. Po rozsáhlé rekonstrukci financované odborem kultury byla tato pobočka slavnostně otevřena 1. dubna 2008 a ve druhé polovině školního roku 2009/2010 byla další část budovy pronajata vzdělávací akademii Karlovy Vary bfz o.p.s. Škola je otevřena každý všední den od 6.00 hod do hod (pronájem tělocvičen, učeben a školní jídelny). Provoz multifunkčního hřiště se řídí provozním řádem (všední dny včetně sobot, nedělí a svátků od do hod, zajištěno správcem). Sdružení rodičů Na škole působí sdružení rodičů (třídní schůzky jsou organizovány 2 x ročně s výjimkou 0. a 1. ročníku 3x). Sdružení rodičů přispívá na různé školní akce, kterých se pravidelně zúčastňují jeho zástupci. Výbor sdružení úzce spolupracuje s vedením školy při řešení různých problémů a podílí se také na tvorbě a aktualizaci školního vzdělávacího programu i na přípravě a průběhu školních akcí

3 Rodiče získávají přehled o výsledních vzdělávání 4 x ročně (2 x na třídních schůzkách říjen, květen, 2x po čtvrtletních pedagogických radách zápisem do žákovské knížky listopad, duben), takže mají během celého školního roku pravidelný přehled o klasifikaci svých dětí a mohou tak vždy časně reagovat na možné změny. Škola navíc pořádá pro rodiče pravidelně při jarních výběrech talentovaných žáků a žákyň do sportovních tříd tzv. Den otevřených dveří, kde si rodiče mohou prohlédnou celý areál školy i vnitřní zázemí a seznámí se s prací zájmových kroužků. Rodiče mají možnost pravidelně sledovat internetové stránky školy, které jsou průběžně aktualizovány. Tam najdou hlavní informace týkající se nejen výuky, úspěchů žáků v soutěžích, ale i další informace jako např. jídelní lístky školní jídelny, aktuální akce školy, školní rady, informace školní družiny, školního klubu, seznam zájmových kroužků apod. Školská rada Ve školním roce 2009/2010 se školská rada sešla dvakrát a Na svých jednáních projednala a schválila Výroční zprávu a Výroční zprávu o hospodaření za rok Dále se mimo jiné zabývala finanční náročností probíhajících rekonstrukcí jídelny, tělocvičny, osvětlení ve třídách, kalkulacemi za pronájmy a energetickým auditem. Materiálně-technické podmínky školy: a) materiální: škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které mají žáci zapůjčené pro svou potřebu. K dispozici jsou žákům 2 knihovny, odborné učebny a sbírky odborných pomůcek (prvouka, přírodověda, přírodopis, fyzika, chemie a 2 počítačové učebny. V budově I. stupně je umístěno 10 počítačů, které mohou žáci používat při výuce, jsou však již velice zastaralé, je nutná jejich modernizace. Ve školním roce 2009/2010 byla na každý stupeň školy pořízena jedna interaktivní tabule. b) prostorové: obě budovy mají dohromady 25 kmenových tříd, 12 odborných učeben, 5 oddělení školní družiny, 4 tělocvičny a aulu. V areálu budovy ve Školní 9A se nachází multifunkční hřiště, které slouží jak škole, tak veřejnosti. Součástí budovy v Truhlářské 19 je areál mezi pavilony, který slouží k rekreaci a odpočinku žáků. K budově je připojen i školní pozemek, který využívají žáci při pracovním vyučování. c) technické: jednou z priorit školy je využití informačních technologií. Pro výuku ICT slouží 2 vybavené počítačové učebny, které využívají žáci nejen při výuce, ale i o přestávkách. Další počítače jsou k dispozici ve sborovnách a v aule školy. Téměř každá učebna je vybavena televizorem s videem nebo DVD přehrávačem (zejména na I. stupni a ve školní družině). V aule, učebně českého jazyka a počítačových učebnách jsou místěny dataprojektory. Škola disponuje vybavenou kuchyňkou a dílnami. V budově na I. stupni jsou učebny vybaveny plastovými okny s žaluziemi a některé učebny mají nově vyměněná zářivková osvětlení. Nové zářivkové osvětlení se začalo realizovat během tohoto školního roku i na II. stupni v budově v Truhlářské ulici. d) hygienické: pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojové automaty. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí v obou budovách. Žáci mají možnost o přestávkách využívat multifunkční hřiště a parkový areál k odpočinku

4 Počet tříd: I. stupeň 14 tříd 0. ročník 2 třídy 1. ročník - 2 třídy 2. ročník 3 třídy 3. ročník 2 třídy 4. ročník 2 třídy 5. ročník 3 třídy II. stupeň 10 tříd 6. ročník 2 třídy 7. ročník 2 třídy 8. ročník 3 třídy 9. ročník 3 třídy Od školního roku 2009/10 se začalo vyučovat v 1., 2., 3. 6., 7. a 8. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý a moderní životní styl. V ostatních ročnících se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Na II. stupni se vyučovalo v každém ročníku v jedné třídě podle vzdělávacího programu Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro chlapce se zaměřením na kopanou a pro dívky na všeobecnou fyzickou zdatnost. Integrovaných žáků bylo celkem 35, z toho 7 dívek. U 12 žáků se jednalo o poruchu řeči, 22 žáků bylo integrováno s vývojovou poruchou učení a jedna žákyně I. stupně má zrakové postižení. Školní družina měla 5 oddělení, přihlášeno bylo 118 žáků. Ve školním klubu bylo zapojeno 233 žáků v 19 kroužcích (se sportovním, jazykovým, počítačovým, konstruktivním, výtvarným a hudebním zaměřením). 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Na I. stupni se vyučovalo podle učebních dokumentů Základní škola č.j /96-2 ve 4 třídách, v jedné třídě dle modelového plánu č.j , Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, ve dvou třídách dle plánu pro předškolní výchovu a v 7 třídách ( ročník) podle školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý a moderní životní styl. Na II. stupni probíhala výuka v 9. ročníku dle učebních dokumentů Základní škola č.j /96-2, z toho v jedné sportovní třídě bylo vyučováno dle modelového plánu č.j / , Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a v sedmi třídách (6. 8. ročník) se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Škola pro zdravý a moderní životní styl. Volitelné předměty byly tyto: hrátky s češtinou, počítačová grafika, informatika, seminář společenskovědní, cvičení z matematiky, seminář ze zeměpisu, konverzace v anglickém jazyce a cvičení z chemie. Jako nepovinný předmět se vyučoval florbal a informatika

5 3. Údaje o zaměstnancích školy - stav k I. Škola má celkem 56 zaměstnanců (přepočtených 54,771), z toho je 38 pedagogických (32 učitelů, přepočtených 32, vychovatelek, přepočtených 5,000), 18 nepedagogických (11 správních zaměstnanců, přepočtených 10, ve školní jídelně, přepočtených 7,000) II. Pedagogičtí pracovníci: na I. stupni 15 (z toho 11 kvalifikovaných, kvalifikovanost = 73,34 %) ve školní družině 6 (z toho 5 kvalifikovaných, kvalifikovanost = 83,34 %) na II. stupni 17 (z toho 9 kvalifikovaných, kvalifikovanost = 52,94 %) III. Členění zaměstnanců podle věku: Věk: Počet zaměstnanců: Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 67 žáků, z toho 30 dívek. Přijato bylo 53 žáků, z toho 25 dívek.. Do dvou přípravných tříd bylo přijato 18 žáků, z toho 7 dívek. Počty žáků, kteří ukončili docházku do naší školy během školního roku : ZŠ KV Krušnohorská 7 ZŠ KV Moskevská 1 ZŠ KV Rybáře 6 ZŠ KV jazyků Libušina 1 ZŠ Lidická soukr. 2 ZŠ KV Poštovní 2 ZŠ KV 1. máje 1 ZŠ KV Komenského 2 ZŠ Konečná 3 ZŠ KV Vančurova 3 ZŠ Otovice 1 ZŠ Sokolov 1 ZŠ Stříbro 1 ZŠ Ostrov 1 ZŠ Chodov 3 ZŠ Plzeň 1 ZŠ Praha 1 ZŠ Bečov 1 ZŠ Chomutov 2 ZŠ Teplá 1 ZŠ Teplice 1-5 -

6 ZŠ Ústí 1 ZŠ Měcholupy 1 ZŠ Toužim 3 DD Plzeň 2 DD KV 2 Celkem: 51 žáků Počty žáků, kteří nastoupili do naší školy během školního roku : ZŠ KVRybáře 1 ZŠ KV Moskevská 1 ZŠ KV Poštovní 2 ZŠ KV jazyků Libušina 1 ZŠ Toužim 1 ZŠ Aš 1 ZŠ Teplá 1 ZŠ Rotava 1 ZŠ Povrly 2 ZŠ Slovensko 3 Celkem: 14 žáků Ze školy odešlo na gymnázia, střední školy a střední odborná učiliště celkem 70 žáků. Třída Poč.žáků/dív. Gymnázium (celkem) Z toho dívky SŠ celkem Z toho dívky SOU celkem Z toho dívky IX.A 19/ IX.B 17/ IX.C 17/ VIII.roč 7/ V.roč. 10/ Celkem 70/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků I.stupeň Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Na I. stupni se ve školním roce 2009/ 2010 vzdělávalo v přípravných třídách 31 žáků, ve třídách ročníků 297 žáků, z toho 139 dívek. Hodnocení prospěchu: - 6 -

7 1. pololetí prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli uvolněni nehodnocen 229 žáků 38 žáků 3 žáci 0 1 žák 2. pololetí 218 žáků 74 žáků 5 žáků 1žák 0 Hodnocení chování: 1. pololetí NTU DTU DŘŠ snížené známky z chování pochvaly 1 žák 7 žáků pololetí 4 žáci 4 žáci Údaje o zameškaných hodinách omluvená absence neomluvená absence 1. pololetí hodin 0 hodin 2. pololetí hodin 0 hodin II.stupeň Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Na 2. stupni se ve školním roce 2009/ 2010 vzdělávalo celkem v 10 třídách v ročníku 219 žáků, z toho 92 dívek. Hodnocení prospěchu: 1. pololetí prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli uvolněni neklasifikováni 55 žáků 154 žáků 10 žáků pololetí 61 žáků 138 žáků 14 žáků 0 0 Hodnocení chování: 1. pololetí NTU DTU DŘŠ snížené známky z chování pochvaly 40 žáků 23 žáci 13 žáků 8 žáků 52 žáků 2. pololetí 27 žáků 28 žáků 10 žáků 20 žáků 97 žáků Údaje o zameškaných hodinách: omluvená absence neomluvená absence 1. pololetí hodin 140 hodin 2. pololetí hodin 362 hodin 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - 7 -

8 I. stupeň a školní družina Přehled DVPP v roce od září do prosince 1. Manažerské řízení pro ŠD a ŠK NIDM Hořovice Študentová 2. Cesty k efektivnější výuce NIDV K. vary Janischová 3. Podpora inkluzivního vzděl.ž. se zdrav OPPP Praha Študentová 4. Oxfordský metodologický den pro uč. OUP Plzeň Buřič.,Janisch. 5. Školení první pomoci ČČK K. Vary Volfová 6. Regionální konference metod. Portálu VÚP Praha Janischová 7. Cesla ke kvalitě - konference NIDV K. Vary Janischová 8. Proměny školy - konference NIDV K. Vary Janischová Přehled DVPP v roce 2010 leden až červen 1. Aerobik pro děti PV a mlad. Škol. věku PC K. Vary Volfová 2. Role učitele při ovlivňování mezil. Vztahů PC K. Vary Matysová 3. Neobvyklá materiálová spojení ve VV PC K. Vary Hellerová 4. Praktické zkušenosti z práce asistenta PC K. Vary Hellerová 5. 7A - 7x o alergii a astmatu pro školu ČIPA o.p.s. Linhartová 6. Základní norma zdravotnických znalostí ČČK K. Vary Janis., Stry 7. x x Raj, Vol, Smrž. 8. Umění prezentovat, aneb jak zaujmout.. PC K. Vary Matysová 9. Zlepšení čtenářské gramotnosti PC K. Vary Buřičová 10. Školní řád - základní kodex pravidel PC K. Vary Linhartová 11. Hry, soutěže a náměty pro ŠD NIDV Volfová, Matys. 12 Škola jako místo setkávání - konference FF UK Praha Janischová 13. Globální výchova a její význam ve školství PC K. Vary Linhartová 14. Globální výchova a její význam ve školství PC K. Vary Kutscherová 15. Pravidla hodnocení výsledků ve vzděl. PC K. Vary Linhartová 16. Hry v hodinách ČJ a matematiky PC K. Vary Doležalová 17 Nové netradiční náprav. Metody SPU PC K. Vary Smržová 18 Rozvoj a hodnocení KK žáků VÚP Praha Janischová 19. Primární prevence UK Praha Krausová 20. České školy a Evropa MŠMT Janischová 21 Vedení a motivace týmů PC K. Vary Janischová 22 Informační den vzděl. Programů EU NAEP Janischová 23 Integrace mentálně postižených žáků PC K. Vary Hellerová 24. Autoevaluace školy PC K. Vary Linhartová 25. Zábavné učení nejen v 1. roč. PC K. Vary Stry, Kul, Šnaj. 26. Anglický jazyk NIDV K. Vary Buřič, Janisch 27 Německý jazyk NIDV K. Vary Kulíšková II. stupeň - 8 -

9 Datum Název akce Místo konání Zúčastněni Prevence na školách NIDV Karlovy Vary M.Kafková Cesty k efektivnější výuce Klatovy J.Fibrichová Projekt Zdravá škola Proměny školy Praha J.Fibrichová Neobvyklá materiálová Karlovy Vary J.Šantorová spojení ve Vv Kuchařka činnostního učení Karlovy Vary L.Mužík Podpora čtenářství a vedení čtenářského deníku Karlovy Vary J.Miličová, J.Fibrichová The Cambridge day Praha M.Holubová Škola jako místo setkávání Praha J.Fibrichová 28.- Kolokvium ředitelů Jesenice u Rakovníka F.Frančík Školní násilí Karlovy Vary S.Ševčíková M.Kafková Specializační studium UK Praha S.Ševčíková Praha - VP Západočeská univerzita Plzeň Cheb R.Kiš Česká škola a Evropa Praha J.Fibrichová 10.- Vedení a motivace týmů NIDV Karlovy Vary, J.Fibrichová místo konání Mostov Čtyři hodiny pro život Karlovy Vary J.Fibrichová, D.Táborská Erasmus informační den vzdělávacích programů Karlovy Vary- Thermal J.Fibrichová 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. stupeň Vánoční vystoupení žáků na vánočních trzích organizovaných MMKV Veselé Vánoce projektový den pro žáky a přátele školy Vánoční besídka představení pro rodiče Den otevřených dveří pro rodiče a děti Anglická besídka projektový den s rodiči (2.C) Projekty v angličtině výstava práce žáků v budově školy Halloweenské setkání oslava svátků rodičů a žáků 2.C Přehlídkový den školního klubu - vystoupení pro žáky a veřejnost Martinské vystoupení a Vánoční hra - představení žáků předškolních tříd Reklamní inzerát propagace školy v Radničních listec 1. Hudba Významné mimoškolní aktivity - 9 -

10 Výchovný koncert ZUŠ Karlovy Vary adventní v kostele St. Role, jarní v ZUŠ ve Staré Roli 2. Divadlo Primární prevence - divadlo Most, v ZŠ Truhlářská, budova Školní 9A Když je v pekle neděle divadelní představení Karlovarské městské divadlo Nápady myšky Terezy divadlo Matěje Kopeckého Praha Čertovské hromování divadlo Z půdy Klášter Hradiště Andělskohorské pohádkohraní divadelní přehlídka Andělská Hora 3. Besedy Ondřej Sekora, Jak se chovat v knihovně a další knihovana St. Role Moje obec beseda s primátorem Karlových Varů (4.A) Dravci beseda a ukázka práce s dravci Popelnička Pája ekologický program Beseda se spisovatelkou P. Braunovou městská knihovna Afrika, cestopisná přednáška, městská knihovna Kdo je v lese doma beseda o lese ve spolupráci s Lesy ČR Ekosystém lesa aneb vše souvisí se vším beseda ve spolupráci s Lesy ČR 4. Preventivní programy Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary Dopravní výchova pravidelné přednášky Policie ČR a výuka jízdy na kole Sportovní den s Městskou policií Karlovy Vary Den se záchrannou službou setkání zdravotníků se žáky Mezilidské vztahy přednáška Městské policie KV Ajaxův zápisník přednáška Městské policie Karlovy Vary Internet a mob. telefony přednáška Městské policie KV Krádež a šikana přednáška Městské policie KV Bezpečné prázdniny přednáška Městské policie KV Ukázka práce hasičského sboru a Policie ČR - Střelské Hoštice První pomoc a ČČK beseda Střelské Hoštice 5. Výstavy Hudební nástroje očima dětí výstava prací žáků naší školy v krajské knihovně Kočkohrátky umělecký program klášter Ostrov 6. Exkurze Exkurze do společnosti Hollandia Krásné Údolí výroba jogurtů, kravín Minizoo Stará Role Přírodovědná stanice Horažďovice Muzeum paroplavby Střelské Hoštice 7. Školní výlety třídy navštěvovaly v rámci školních výletů význačná a zajímavá místa České republiky - Strakonice, Horažďovice, zoopark Chomutov, ZOO a Dinopark Plzeň, Loket, Bečov

11 nad Teplou, Nová Role, Františkovy Lázně, Cheb, Vladař u Žlutic archeologické památky 8. Školní akce tříd vánoční besídky, návštěvy knihovny oddělení městské i krajské knihovny, projektové dny Týden lesů, Den vody, zábavné dopoledne pro žáky Pojďme si hrát tříd, MDD třídní akce, návštěva MŠ Fibichova KV, návštěva žáků 2.B v ZŠ Abertamy Rozloučení se školním rokem soutěžní dopoledne pro žáky tříd 9. Škola v přírodě Školy v přírodě se zúčastnilo celkem 233 žáci I. stupně. Děti z přípravné třídy strávily 3 dny na ŠvP v ranči Vranov u Svatavy, žáci ročníků absolvovali desetidenní pobyt ve Střelských Hošticích v termínu od Žáci v tomto zařízení mají vynikající podmínky pro výuku a na výborné úrovni je též kvalita ubytování a stravování. Žáci 2.B a 5.B strávili 5 dní ve ŠvP v Abertamech, žáci 4.A a 2.C pobývali 10 dní v ŠvP Sklárna s.r.o. Nový Dvůr 10. Spolupráce se školní žákovskou radou Maškarní karneval s módní přehlídkou Lampiónový průvod ve Staré Roli Mikulášská nadílka pro žáky přípravných až 3. tříd 11. Sběrové a charitativní aktivity sběr tříděného papíru škola se zapojila do celostátní soutěže ve sběru druhotných surovin a umístila se na 28. místě s průměrem 2,619 kg na žáka. Dále žáci sbírali kaštany pro myslivecké sdružení. Účast žáků školy v soutěžích Kamarádi moudrosti soutěž Krajské knihovny Karlovy Vary Karlovarský skřivánek pěvecká soutěž školní a krajské kolo Šachy okresní finále, 3. místo Skákání přes švihadlo školní soutěž Matematický cvrček mat. olympiáda žáků 3. tříd Matematický klokan mat. olympiáda žáků 4. a 5.tříd Matematická olympiáda Z5 domácí a okresní kolo Anglický jazyk školní a okresní soutěž žáků 4. a 5. ročníků, ZŠ Šmeralova, KV Účast žáků ve sportovních soutěžích a aktivitách Členství v Malé sportovní olympiádě žáků tříd, Putovní pohár městské policie sportovně vědomostní soutěž Sportovní míčové dopoledne s TJ Lokomotiva K. Vary Olympijský den - sportovní hry Plavecký výcvik základy plavání, ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Další aktivity školy Škola se zapojila do Tříkrálové sbírky pod patronací Farní charity Karlovy Vary. Tato akce proběhla od ledna 2010 a výtěžek sbírky byl použit na provoz

12 Denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené v Karlových Varech a na přestěhování do nových prostor, kde by tuto službu mohlo využívat více klientů a jejich rodin. Poděkování přišlo vedení školy od paní Jitky Kantové jednatelky občanského Sdružení Za záchranu kostela sv. Jiljí. Toto poděkování patřilo žáku Lukáši Mikulčákovi, který se spolu se svým tatínkem intenzivně zapojil do stavebních prací. Žáci I. stupně pomohli mysliveckému sdružení sběrem kaštanů. Celkem 163 žáků se přihlásilo do projektu MŠMT Mléko do škol. Škola je zapojena do projektu MŠMT Ovoce do škol pro žáky 1. stupně ZŠ. Ve školním roce 2009/2010 probíhala na škole průběžná i souvislá pedagogická praxe studentů Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy v Karlových Varech. Poděkování přišlo od ředitele této školy Mgr. Bohuslava Peroutky a směřovalo zejména k vychovatelkám, které se na vedení praxe studentů nejvíce podílely. V celkovém hodnocení školních sportovních soutěží získal I. stupeň 1. místo v kategorii karlovarských škol a 3. místo v kategorii škol Karlovarského kraje. Výsledky sportovních soutěží AŠSK ve školním roce okresní kolo okresní finále krajské kolo Přespolní běh říjen 3. místo X X Běžecká štafeta září 2. místo 7. místo X Gymnastický trojboj - listopad 1. místo 5. místo X Plavání - prosinec 2. místo 5. místo X Míčový trojboj - leden 1. místo 3. místo X Florbal - únor Ch 1. místo, D 1. místo Ch 5. místo, D 6. místo X Vybíjená - duben Otevřená k. 1. m, D 2. místo Otevření k. 6. m, D. 3. místo X Minibasketbal - březen Ch 2. místo, D. 4. místo Ch 4. místo X Mladší 1. místo, starší Minikopaná - květen 2.m Mladší 3. místo X Atletický trojboj - červen 2. místo X X Přehazovaná - říjen 4. místo X X II. stupeň Kulturní a sportovní akce k doplnění výuky ve školním roce Datum Název akce Místo konání Žáci Vyučující Umístění Dravci ZŠ Truhlářská 2.stupeň ZŘŠ Zátopkova štafeta ZŠ Truhlářská 96 dětí Učitelé TV Atletický čtyřboj AC Start 10 dětí Gavlasová Tuhnice Putovní pohár MP Tuhnice 4 žáci Šantorová 1.místo Testování ZŠ Truhlářská 9.roč. Ševčíková

13 Workshop kariérní poradenství Na pomoc vesničkám SOS ZŚ Truhlářská 9.roč. Fibrichová, Ševčíková Thermal 40 žáků Šantorová, Mužík Přespolní běh ZŠ Poštovní 8 žáků Diviš Přespolní běh ZŠ Poštovní 8 žáků Pávková Okresní kolo ve ZŠ Konečná 10 žáků Diviš stolním tenisu Okresní kolo ve ZŠ Konečná 6 žáků Gavlasová 1.místo stolním tenisu Krajské kolo ve stolním tenisu Luby u Chebu Šolcová Heroldová Gavlasová Mundilová Orion florbal cup ZŠ Truhlářská 12 žáků - Gavlasová, chlapci Diviš Orion florbal cup ZŠ Truhlářská 12 žáků - Gavlasová dívky Návštěva galerie K.V.-Rybáře 7.A Miličová Duhová paleta Návštěva galerie K.V.-Rybáře 8.A Šantorová Duhová paleta Volejbal okresní ZŠ Truhlářská 10 dívek Gavlasová, finále Diviš Návštěva galerie K.V.-Rybáře 8.B Šantorová Duhová paleta Návštěva galerie K.V.-Rybáře 8.C Šantorová Duhová paleta Volejbal- krajské Cheb Smíšené Gavlasová kolo družstvo Orion florbal cup ZŚ Dvory Chlapci i Diviš okresní finále dívky Orion florbal cup ZŠ Dvory Chlapci i Gavlasová, okresní finále dívky Diviš Orion florbal cup- - krajské finále Orion florbal cup- - krajské finále Kvalifikace na republikové kolo Halový fotbalokresní kolo Halový fotbal okresní finále Basketbal okresní kolo Okresní soutěž HMZ ZŠ Dvory Chlapci Diviš ZŠ Dvory Dívky Diviš 2.místo 2.místochlapci4 1.místochlapci,3.m. dívky Praha- Chlapci i Frančík, 3.místo Střešovice dívky Diviš ZŠ Tuhnice Chlapci Diviš 1.místo ZŠ Truhlářská Chlapci Gavlasová, 3.místo Diviš ZŠ Bochov Chlapci Diviš 1.místo Karlovy vary Smíšená družstva Kafková 1.míso

14 Basketbal okresní kolo Festival Jeden svět Exkurze Tyfloservis Dopravní soutěž mladých cyklistů Dopravní soutěž mladých cyklistů Volejbal okresní kolo Volejbal okresní kolo Volejbal ZŠ JAK chlapci-okresní Karlovy Vary finále Volejbal dívkyokresní finále Voskovec + Werich divadelní představení Pohár rozhlasu ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Pohár rozhlasu ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Pohár rozhlasu ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Pohár rozhlasu ZŠ Krušnohorská, Karlovy Vary Dopravní soutěž 1.ktg krajské mladých cyklistů kolo Dopravní soutěž 1.ktg krajské mladých cyklistů Nohejbal Memoriál J.Voldřicha Hvězdárna Karlovy Vary - exkurze Volejbal krajské kolo ZŠ Bochov Dívky Gavlasová 3.místo Kino Panasonic, Karlovy Vary roč. TU Karlovy Vary 9.roč. Adamová Karlovy Vary 1.kateg. Šantorová 1.místo Karlovy Vary 2.kateg. Šantorová 1.místo ZŠ Konečná Dívky Gavlasová 2.místo ZŠ Konečná Chlapci Div iš 1.místo 8.C,9.C Diviš 2.místo ZŠ JAK Karlovy Vary 8.C,9.C Gavlasová 3.místo ZŠ Truhlářská 2.stupeň Všichni vyučující kolo SK Liapor Doubí Výběr starší dívky Výběr starší Výběr ml.dívky, chlapci Výběr - mladší chlapci Starší žáci Pávková Diviš Diviš Šantorová Šantorová Diviš Karlovy Vary 9.roč. Mužík, Oriabincová Viz výsledková listina Viz výsledková listina Viz výsledková listina Viz výsledková listina 1.místo 1.místo Karlovy Vary 9.roč. Diviš 6.místo

15 Sportovní den s MP Městský karneval Karlovy Vary Dopravní soutěž mladých cyklistů republikové kolo Memorial Tomáše a Marka Karlovy Vary Konečná Karlovy Vary Olomouc Výběr žáků z 8.a 9. roč. 10 žáků z 8.A Dopravní družstvo Diviš p.šantorová p.šantorová ZŠ Truhlářská 2.stupeň p.gavlasová p.diviš 2.místo 1.místo Magdalena Šolcová 8.A 6.místo1.ktg. 7.místo2.ktg. Předmětové soutěže Třída název žáci vyučující umístěn í 9.roč. OČJ Otýsová, Pařilová J.Fibrichová, S.Ševčíková Okr.k.- 3.místo 7.-9.roč OZem. Bašek, Hoch,Přibyl M.Kafková Okr.k roč OAj Bíšková, Moskovič,Neckář,Hoch, Holubová,Oriabincová, Okr.k. Vaněček,David,Malena,Hruška,Šolco vá 6.-9.roč ODěj. Hruška, Čístková, Otýsová,Malena Ševčíková,Doubravová Okr.k- 3.místo 6.-8.roč OMat. Heimerle, Malena,Hruška, Cingroš Šantorová Okr.k. 6.roč Malý záchra nář Kafka,Horváth,Tomšová,Gogová,,Ku bínová,dubničková M.Kafková Kraj.k roč OPř. Šolcová, Hruška,Gogová,Pařilová, Vlasatá M.Kafková Školní kolo Besedy a prevence patologických jevů Datum Název akce Místo konání Účast Vyučující Čas pro mě- ZŠ Truhlářská 48 dětí Kafková beseda Vlak prevencevarování Dolní nádraží 8. a 9.roč. Kafková,Pěknicová K.Vary Workshop ZŠ Truhlářská 9.ročníky Fibrichová,Ševčíková kariérní poradenství Preventivně výchovné besedy zaměřené na potlačování ZŠ Truhlářská pravidelně 1x za měsíc 8. a 9. roč. Pravidelné výukové bloky pořádané Městskou policií

16 patologických jevů První pomoc při nehodě na silnici Zodpovědnost za trestné činy,šikana Dopravní hřiště Karlovy Vařry 6.roč. M.Kafková ZŠ Truhlářská 8.ročníky Městská policie odd.péče o mládež Exkurze Datum Místo konání Vyučující Žáci Pivovar Plzeň Markéta Adamová 9.B Podzemí Karlových Varů Jarmila Šantorová 8.A Spalovna odpadů- environmentální akce Alena Oriabincová 20 dětí 2. st Porcelán Thun Nová Role Luboš Mužík 7.B Becherovka Karlovy Vary Jarmila Šantorová 8.A Mimořádné situace hasičský sbor a oheň Marcela Kafková 6.A Školní výlety 2010 Datum TU+ doprovod Místo + program třída M.Kafková ZOO Plzeň 6.A D.Doubravová ZOO Plzeň 6.B J.Miličová + pí.holečková ZOO Praha 7.A L.Mužík Muzeum Praha 7.B J.Šantorová + M.Holubová Techmania Plzeň 8.A V.Gavlasová Praha historické památky 8.B H.Pěknicová + Nové Město u Jáchymovaturistika 9.A S.Ševčíková J.Diviš Nové Hamry Vlčí jámy 9.C Potůčky H.Pávková + F.Frančík Španělsko poznávací zájezd výběr žáků 8. Prevence sociálně - patologických jevů a školní úrazy MPP školy byl vypracován na začátku školního roku 2008/2009. Prevence na škole probíhala dle směrnic MŠMT od 1. do 9.ročníku

17 Plán prevence školy vycházel ze zkušeností předchozích let z realizace preventivního programu školy. Program informoval žáky o škodlivosti zneužívání návykových látek, snažil se o vytváření žádoucích postojů vedoucích k ochraně jejich zdraví, vhodného využívání volného času, pracoval na zlepšení sociálního klimatu ve třídách a pozitivních interpersonálních vztazích. Děti měly možnost toto samy posoudit dotazníkovou metodou. Podstatná část preventivního programu probíhala v hodinách výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, ale promítl se i ve vyučovacích předmětech jako přírodopis, zeměpis, tělesná výchova, výtvarná výchova a český jazyk. Program byl realizován podle připraveného plánu vybraných témat v rámci výukových předmětů,dále formou seminářů, besed, projektových dnů či integrovaných tématických bloků. Mimo tyto aktivity škola realizovala návštěvy divadelních představení a kulturních programů, exkurze, výlety, sportovní den, školu v přírodě, jejímž cílem byly aktivity ke stmelení kolektivu, prohloubení vzájemné důvěry, rozvoj týmových dovedností a vztahové komunikace. Na škole byly organizovány besedy se žáky o problematice prevence. Byly používány videokazety a publikace,vydávané institucemi zabývajícími se touto problematikou. Snaha děti poučovat nenásilnou a zábavnou formou. Po celý školní rok probíhala spolupráce s organizacemi, které v okrese působí v oblasti prevence(policie ČR, pedagogická centra,mp K.Vary,Zdravotní ústav K.Vary apod.). Během celého roku byly zajišťovány a doplňovány met.pomůcky a materiály pro potřeby ped.pracovníků. Po celý rok měli žáci i rodiče k dispozici kontaktní čísla na různé organizace a instituce, které se zabývají prevencí. Připomínky, problémy a činnosti v oblasti prevence byly rozebírány na TH s třídními učiteli. Během šk.roku se na naší škole vyskytovali žáci ( většinou žáci, kteří přešli z jiných škol ), kteří v různé míře porušovali školní řád. Přestupky byly řešeny s rodiči, TU, VP, MP, vedením školy, sociálně právním odborem pro děti a mládež nebo i Policií ČR. MP a VP se v průběhu roku individuálně vzdělávali v této oblasti a své poznatky diskutovali s ostatními pracovníky ve škole. MP na začátku šk.roku vypracoval projekt pro 6.r. na kohezní výjezd, který MP K.Vary nebyl vybrán pro nedostatek peněz. V druhém pololetí jsme se zapojili do systému včasné intervence. Školní úrazy se stávají stále častější součástí běžného chodu školy. Přesto, že jsou žáci stále poučováni o možném nebezpečí, dochází k úrazům a to především v tělesné výchově. V dalších školních letech bude nutné se věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci i v jiných vyučovacích hodinách (přírodopis, výchova ke zdraví, rodinná výchova). Předmětová komise tělesné výchovy dá návrh na zlepšení organizace a bezpečnosti hodin tělesné výchovy. Ve školním roce 2009/2010 se stalo 20 žákovských úrazů. Z toho bylo 6 registrovaných a 14 evidovaných. Evidované úrazy ovlivněné druhou osobou (spolužákem) 5, evidované úrazy neovlivněné 9. Registrovaný úraz ovlivněný druhou osobou nebyl žádný, neovlivněných bylo 6. Částka za vyplacené odškodněné úrazy činila ,- Kč. Bohužel se staly dva pracovní úrazy, které si vyžádaly absenci 27 kalendářních dní. Odškodnění za 18,5 pracovních dní činilo ,- Kč. V této oblasti bude do budoucna nutné vždy upozorňovat žáky na možné nebezpečí před zahájením akce, zejména v tělesné výchově a každou závadu na zařízení ihned zapisovat do sešitu závad v sekretariátu školy

18 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jinými orgány státní správy byla provedena na žádost ředitele školy kontrola BOZP v budově Školní 9 A ve sklepním prostoru školy bývalé kotelně. Zjištěný stav: - prostory jsou v havarijním stavu, všude je vlhko a padá omítka - v prostorách je kanalizace na odtok dešťové vody, voda po dešti neodtéká nutno vyčistit - hlavní uzávěr vody, který musí být trvale přístupný a označený se nachází na okraji vybourané kotelny, hrozí pád do hloubky cca 3 m na betonové výztuhy, které kdysi byly pod kotlem na pevná paliva. Je nutné změnit místo hlavního uzávěru nebo u stávajícího vybudovat zábradlí. - celé prostory bývalé kotelny jsou velmi špatně osvětleny, světla nemají kryty nebo jsou dokonce otevřené bez žárovky, tedy pod proudem. Kabely a potrubí na vodu tvoří naprosto nepřehledné smyčky. Je nutné je upravit odbornou firmou tak, aby byla jasná orientace směru el. vedení a vodovodního potrubí. Na potrubí umístit směrové šipky a označit, zda se jedná o teplou či studenou vodu. Dále označit hlavní uzávěr vody. - v prostorách kotelny je rozvodná skříň el. energie. Údajně nefunkční. Demontovat nebo upravit do stavu bez nebezpečí zásahu el. proudem. Za současného stavu nelze mít prostor trvale přístupný! Je nutné ihned řešit sklepní prostory bývalé kotelny! Na základě této zprávy byla zaslána na Magistrát města Karlovy Vary odboru majetku města a na vědomí vedoucímu odboru školství a tělovýchovy a vedoucímu odboru investic žádost o řešení havarijního stavu bývalé kotelny. Tento prostor byl následně uzavřen byla provedena 1.kontrola ve školní jídelně Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech. Předmětem kontroly bylo plnění nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů s těmito závěry: školní jídelna připravuje denně v průměru do 500 porcí teplého jídle ve dvou druzích. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce kuchyně. Byla zabudována nová vzduchotechnika, která zajistila účinné odvětrání varného prostoru. Dále byla vybudována přípravna těst. I v těchto prostorách byla vybudována vzduchotechnika. Ve varné kuchyni byla provedena výměna dlažby a obkladů, změna vybavení. Školní jídelna má zpracovaný HACCP PC technikou i ruční zpracování na vlastní podmínky. Jsou stanoveny kritické body a vede se o nich evidence. Dále se příprava a výroba pokrmů sleduje pomocí kontrolních bodů, které se kontrolují namátkově. Sleduje se spotřební koš. Dle předložených dokladů se neplní koeficient ryby, ovoce a luštěniny pod 75 %. Nebyly zjištěny závady v provozní a osobní hygieně. Potraviny byly uloženy dle předpisů. Teploty pokrmů a teplotní řetězec bez závad. Z kontrolního šetření dále vyplynulo: 1) V úklidové místnosti umístěné v suterénu stravovacího zařízení nejsou okolo výlevky provedeny snadno omyvatelné povrchy stěn dle požadavku Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 článek 4, odst. 2 Příloha II., Kapitola II. 2) Ve školní jídelně se uskutečňuje výuka žáků SOŠ Nejdek, oboru kuchařské práce žáků 2. a 3. ročníku. Ve školní jídelně je vyčleněna šatna pro 4 žáky, sanitační zařízení se užívá společně s pracovníky stravovacího zařízení. Zdravotní průkazy byly předloženy. Všechny pracovnice měly čistý a úplný pracovní oděv, je dodržována

19 osobní hygiena. O pracovní oděvy pečují žáci, používají se oděvy, které žáci fasují od školy. Žáci pracují na všech úsecích za dozoru mistra výcviku byla provedena 2. kontrola ve školní jídelně Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech. Předmětem kontroly bylo plnění Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, zákona 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z kontrolního šetření vyplynulo: 1) Datum posledního školení chybí rozsah provedeného školení (nutno doplnit) bylo doplněno firmou Jindřich Voráček 2) V době kontroly bylo provedeno hodnocení plnění spotřebního koše za měsíc leden. Z uvedeného vyplývá, že se v měsíci lednu 2010 neplnil ukazatel ryby a luštěniny (méně než 75 %) dle vyhlášky č. 105/2007 Sb. o školním stravování. Tento stav se opakuje. Celá záležitost byla řešena školní stravovací komisí s vedoucí školní jídelny. 3) Pestrost jídelního lístku jsou připravovány pokrmy ze všech druhů masa, ryby jako hlavní jídlo pouze 2 x v měsíci, přílohy se připravují všechny, luštěniny 2 x hlavní jídlo, 1 x polévka, 2 3 x čerstvé zeleninové saláty, ovoce, mléko a mléčné výrobky. Spotřební koš za měsíc leden 2010 odpovídá zpracovanému jídelnímu lístku. 4) V měsíci lednu 2009 byla půl roku zkušebně odzkoušena samoobslužná chladící vana pro skladování zeleninových a ovocných výrobků. Od nového školního roku se využívá v plném rozsahu zvýšila se výroba zeleninových salátů. 5) Nebyl proveden omyvatelný nátěr stěn v úklidové komoře porušeno ustanovení kapitoly 2, čl. 4 odst. 2 Příloha II, Kapitola II bod 2 Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin. Tato závada byla odstraněna z vlastních prostředků úpravu provedl školník pan Karel Hrabák byla provedena 3. kontrola ve školní jídelně Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech. Předmětem kontroly bylo plnění Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon 258/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o kontrolní šetření zaměřené na následnou kontrolu odstranění nedostatků z kontrolního šetření dne Bylo zjištěno: 1) HACCP byl doplněn. Je stanoven kritický kontrolní bod teplota pokrmů při výdeji, jsou stanoveny kritické meze, podmínky pro sledování, nápravná opatření. Dále jsou stanoveny kontrolní body. Evidence se pořizuje. U zaměstnanců bylo provedeno proškolení HACCP dne doklad byl předložen. Náprava byla provedena neporušeno ustanovení Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin, čl. 5 zákona č. 258/2000 Sb., 24 odst. c a 38 vyhlášky č. 137/2004 ve znění pozdějších předpisů. 2) Dodržování osobní hygieny zaměstnanců nebylo bez závad, v době kontroly byly zjištěny tyto závady: a) 2 pracovnice bez pokrývky vlasů b) v chladícím zařízení byly uloženy soukromé potraviny (mléčné jogurty) zaměstnanců, dále zde byla uložena miska se zeleninovým salátem rozjedeným zaměstnancem kuchyně), nedostatečně zabezpečena nádoba (kbelík nekrytý) s vytlučenými vejci. Došlo k porušení ustanovení 20 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (písmeno b, d). Za přestupek byla uložena bloková pokuta ve výši 500,- Kč pracovnici kuchyně paní Aleně Dologové. Následně byl celý případ řešen vedením školy a za porušení směrnic bylo postupováno dle Zákoníku práce porušení pracovní kázně s následným postihem

20 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení Karlovy Vary, a to za období od do konce zúčtovacího období přede dnem provádění kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v této oblasti byla zahájena dle ustanovení 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění kontrola ČR- Státní energetickou inspekcí. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení 62 odst. 2 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zahájena z vlastního podnětu ČR-Státní energetické inspekce, územního inspektorátu pro Karlovarský kraj a byla zaměřena na zjištění skutečností, zda organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace splňuje povinnosti zákazníka udržovat odběrné plynové zařízení ve shodě s právními předpisy a technickými normami. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 a ČSN stanovuje u plynových zařízení provádění kontrol každoročně a revizí minimálně jedenkrát za tři roky. Dokument, který stanovuje, zda jsou splněna výše uvedená kritéria, je zpráva o provedené kontrole plynového zařízení a zpráva o revizi plynového zařízení. Kontrolní zjištění: Kontrolovaná organizace vlastní a provozuje odběrné plynové zařízení v jednom objektu. Jedná se o plynové zařízení objektu kuchyně a bytu v ulici Truhlářská 681/19 ve Staré Roli v Karlových Varech včetně nízkotlakového domovního rozvodu zemního plynu od hlavního uzávěru až k jednotlivým spotřebičům. Technický stav odběrných plynových zařízení ve vlastnictví kontrolované organizace byl doložen zprávami o revizi plynového zařízení a zprávami o kontrole plynového zařízení. Zprávy o revizi plynového zařízení a zprávy o provedené kontrole plynového zařízení vyhotovil revizní technik pan Ing. Jiří Čermoch, číslo osvědčení: 1822/4/05/R-PZ-E,F,G. Výchozí zprávu o revizi plynového zařízení ze dne objektu: ZŠ Karlovy Vary školní jídelna, Truhlářská 681/19, Karlovy Vary Stará Role, NTL rozvod přípojka do kuchyně vyhotovil revizní technik pan František Rubeš, číslo osvědčení: 5136/5/07/R-PZ- F,G. Závady z revizí plynového zařízení a z provedených kontrol plynového zařízení odstraňuje oprávněná firma. Zprávy o provedené kontrole plynového zařízení dle vyhlášky č. 85/78 Sb. ze dne a ze dne organizace: ZŠ Stará Role, Truhlářská 681, Karlovy Vary, kontrolovaný objekt: ZŠ Truhlářská kuchyně školy + byt konstatují zjištěné závady. Odstranění závad bylo doloženo Výchozí zprávou o revizi plynového zařízení ze dne a Zakázkovým listem ze dne Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná organizace splňuje povinnost zákazníka udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku, a v případě zjištění závady tuto nechá bez zbytečného odkladu odstranit. Provádí revize a kontroly plynových zařízení ve lhůtách, stanovených vyhláškou ČÚBP č. 85/1978 a ČSN Tím neporušila 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Závěr: Provedenou kontrolou nebylo zjištěno prušení 62 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., ze strany kontrolované organizace. Kontrola byla ukončena dne

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A. Údaje o zařízení,

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 22. 9. 2011 Projednáno a schváleno školskou

Více