Řízení o určení, zda předmět spadá či nikoliv do rozsahu patentu/užitného vzoru. Určovací řízení v rámci prosazení práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení o určení, zda předmět spadá či nikoliv do rozsahu patentu/užitného vzoru. Určovací řízení v rámci prosazení práva"

Transkript

1 Řízení o určení, zda předmět spadá či nikoliv do rozsahu patentu/užitného vzoru Určovací řízení v rámci prosazení práva Určovací řízení před Úřadem je řízení, ve kterém Úřad na žádost osoby, která osvědčí právní zájem, vydá rozhodnutí, zda předmět, jehož popis žadatel předloží, spadá či nikoliv do rozsahu ochrany vyplývajícího z patentu/užitného vzoru. Předpokladem zahájení řízení je platnost ochranného dokumentu. Pokud ochranný dokument zanikne v průběhu řízení, v řízení se pokračuje, pokud však dojde k zneplatnění ex tunc, řízení se zastaví pro odpadnutí důvodu. Úřad řeší otázku technickou, totiž porovnání předmětu popsaného žadatelem s předmětem ochrany patentem/užitným vzorem. O porušování patentu/užitného vzoru rozhodují a opatření na jeho zamezení ukládají soudy. Ačkoliv soud není rozhodnutím Úřadu vázán, je účelné před podáním žaloby podat žádost o určení a teprve po získání rozhodnutí podat žalobu. Žalobce se tak jednak může ujistit, že se nemýlí v posouzení rozsahu ochrany svého ochranného dokumentu, jednak může soudu předložit výsledek správního řízení jako důkaz. Získá tak větší jistotu, kterou potřebuje zejména, chce-li podat návrh na předběžné opatření. Poznamenejme, že Úřad nemůže rozhodovat ani o tom, zda nějaký výrobek je získán přímo způsobem, který je předmětem ochrany ( 13c)), ani zda jde o nepřímé využívání ( 13a). Určovací řízení nemusí být dvoustranné. V případě, že majitel ochranného dokumentu, za účelem právní jistoty, žádá rozhodnutí, zda spadá do rozsahu ochrany jeho vlastní výrobek, dokonce ani dvoustranné být nemůže. Ve všech ostatních případech je řízení zpravidla dvoustranné. Občas se setkáváme s tím, že žadatel, aby snadněji dosáhl rozhodnutí ve svůj prospěch, se vyhýbá tomu, aby označil domnělého porušovatele. Takový postup ovšem vede k tomu, že porušovatel u soudu zpochybní identifikaci předmětu určení se svým výrobkem. Je v zájmu majitele ochranného dokumentu, aby měl porušovatel možnost již v řízení o určení uvést to, co by jinak uplatnil teprve u soudu. Žadatel často místo popisu předmětu předloží inzertní materiály, technologické reglementy, návody k obsluze nebo k instalaci, rozhodnutí zkušebny a podobně. Výrobek často vyfotografuje nebo předloží vzorek. Úřad však může rozhodnout jedině o předmětu v žádosti popsaném ( 67 pat. zák.) a nemůže sám konstruovat předmět, o kterém by pak rozhodoval. To platí i pro posuzování vzorku. Proto je v takovém případě žadatel vždy vyzván, aby předložil konkrétní popis předmětu určení (změna popisu předmětu určení není zakázána, případné odchýlení se od toho, co bylo předloženo původně, ovšem bude v rozhodnutí konstatováno). Poznamenejme, že legitimní reakcí údajného porušovatele na žádost o určení je podání návrhu na výmaz či zrušení, který se zpravidla projedná dříve. Úplné popsání předmětu Předmět určení je nutno plně popsat. Předmětem určení je vždy konkrétní věc, (jeden) výrobek nebo (jeden) způsob. Určení se provádí na základě přiloženého popisu, popř. popisu a vyobrazení. Součástí popisu předmětu určení nesmí být nic, co by rozšiřovalo platnost rozhodnutí nad to, co je popsáno. Často se stává, že Úřad nemůže připustit, aby v popisu předmětu určení bylo uvedeno konkrétní označení výrobku a jméno domnělého porušovatele,

2 2 popřípadě aby jako vyobrazení předmětu určení byla připojena fotografie konkrétního výrobku. Je tomu tak proto, že popis předmětu určení je součástí rozhodnutí, a výrok se na něj odvolává ( předmět podle přiloženého popisu... ). Proto v něm nemůže být nic, za co by Úřad nemohl přijmou odpovědnost. V popisu předmětu určení také nemohou být nepodložená tvrzení například o tom, kde je předmět využíván. Do popisu předmětu určení nepatří ani vlastní úvahy žadatele, například že znaky předmětu určení jsou ekvivalentní znakům nároků. Žadatel, zejména majitel ochranného dokumentu, někdy popíše předmět určení v podstatě tak, že přiřadí znaky předmětu určení znakům nároků nebo dokonce opíše nároky, včetně rozmezí hodnot nebo variant. Takový postup je nesprávný, předmět určení musí být popsán objektivně, všemi podstatnými znaky. Terminologie popisu předmětu určení by neměla být násilně přizpůsobena terminologii ochranného dokumentu. Setkáváme se s případy, kdy žadatel je přesvědčen, často právem, o porušování, avšak nemá k dispozici úplnou informaci o rušebním předmětu. Tak například v případě elektrického zapojení nestačila fotografie osazené desky s označením typu výrobku k tomu, aby bylo vydáno rozhodnutí, kde by tato fotografie mohla být připojena jako výkres předmětu určení. Pokud by měla být připojena k rozhodnutí takováto fotografie vzorku, musel by žadatel dát znalci rozkreslit obvody. Také v případě, kdy je v nároku uvedena charakteristika nikoliv přímo přístupná (krystalografie, viskozita), musí žadatel příslušné informace o předmětu určení obstarat (nechat změřit příslušnou vlastnost). Může se pak ovšem ukázat, že napodobenina nespadá do rozsahu ochrany. Zahrnutí variant vytvoření předmětu určení Předmětem určení je vždy konkrétní věc, jeden výrobek nebo jeden způsob, případně výrobek spolu s popisem postupu jeho výroby nebo systém zahrnující znaky zařízení s popisem jeho funkce. Pokud žadatel požaduje určení více výrobků, musí podat více žádostí (nebo zaplatit poplatek za určení tolika předmětů, kolik jich bude vyjmenováno ve výroku rozhodnutí). Není zakázáno uvést v žádosti o určení některý znak jeho rozmezím, avšak Úřad přijme takovou žádost jen, nebude-li pochybnost o tom, že se požaduje určení jediného předmětu. Porovnání předmětu určení s ochranným dokumentem Základem rozhodnutí je posouzení, zda předmět určení obsahuje všechny znaky uvedené v nároku nebo jejich ekvivalenty. Majitel ochranného dokumentu někdy mylně vykládá rozsah ochrany, zejména pokud jde o význam znaků uvedených v úvodní části nároku. Je nutno si uvědomit, že předmětem ochrany je celá kombinace znaků uvedený v nároku. Porušovatel pak často označuje nároky za nejasné, poukazuje na domněle nepřípustné znaky, ale někdy i na skutečné nejasnosti nároků. Tady je třeba si uvědomit, že jestliže byl ochranný dokument udělen/zapsán, Úřad musel mít zato, že je možný spolehlivý výklad rozsahu ochrany.

3 3 Technické znaky Veřejnost si často také mylně vykládá ustanovení 3(2) patentového zákona resp. analogické ustanovení zákona o užitných vzorech, které obsahuje fakultativní výčet předmětů, které se nepokládají za vynálezy resp. technická řešení. Tak například znak, že na spodní straně víčka obalu výrobku je uvedena informace, zda zákazník vyhrává či nevyhrává v soutěži, je nesporně technickým znakem, který řeší technický problém. Samozřejmě mohou být technické znaky vyjádřeny také matematicky nebo uvedením, jak je nějaký krok naprogramován. Ekvivalentní prvky Pro konstatování, že porovnávané znaky jsou ekvivalentní, musí být splněny tyto podmínky: 1. u předmětu patentu/užitného vzoru se musí jednat o podstatný znak; 2. nemá-li prvek porovnávaný s podstatným znakem předmětu užitného vzoru odlišný materiální účinek na funkci je funkčně rovnocenný, což znamená, že dva prostředky jsou ekvivalentní, když i přes jejich odlišné provedení plní stejnou funkci s přihlédnutím na podobný výsledek, 3. prvek porovnávaný s podstatným znakem předmětu užitného vzoru je znám ke dni zveřejnění užitného vzoru, takže odborník je schopen jej identifikovat bez vynaložení vynálezecké činnosti. Model ekvivalence je tedy uplatňován zejména pokud předmětný znak v patentovém nároku, kterým se liší od porovnávaného řešení, je podstatným znakem chráněného řešení, a dále jestliže účelu patentově chráněného způsobu může být dosaženo a stejná funkce a stejný účinek mají být splněny, i když odpovídající znak v nároku je nahrazen jiným znakem předmětného způsobu, a pokud je pro technicky kvalifikovanou osobu záměna zřejmá. Jelikož uvedené podmínky musí být splněny kumulativně, postačuje nesplnění pouze jedné z nich pro konstatování, že porovnávané znaky nejsou ekvivalentní. Například, rozdíl mezi porovnávanými způsoby dobíjení čipové karty prostřednictvím terminálu za pomoci magnetické karty spočíval v operaci zadávání vstupních údajů do terminálu. V případě chráněného způsobu se operace provádí čtením vstupních údajů týkajících se dobíjené čipové karty z magnetického kódu v kombinaci s manuálním vstupem, zatímco u způsobu popsaného v předmětu určení se pomocí bankomatové karty identifikuje zadavatel a všechna vstupní data požadované operace se zadávají manuálně. Tato odlišnost způsobu, jenž je předmětem určení, a způsobu definovaného v prvním nároku, neumožňuje dosáhnout stejné funkce a stejného účinku, protože to ve svém důsledku neumožňuje typ používaných karet. U určovaného způsobu je magnetická karta opatřena údaji nutnými pro vstup do bankomatu a spojení s bankou, zatímco u chráněného způsobu je magnetická karta opatřena např. údajem pro identifikaci čipové karty. Uvedené karty nejsou v důsledku jimi nesených údajů kompatibilní a tudíž vyžadují odlišná zařízení pro jejich čtení. Uvedené znaky porovnávaných způsobů tedy nejsou vzájemně ekvivalentní. Jako příklad ekvivalentního znaku je možno uvést posouzení, zda prvek tlaková nádoba s plynem obsažený v prvním nároku ochranného dokumentu, je ekvivalentní prvku aerosolový rozprašovač podle předmětu určení.

4 4 Bylo nutno posoudit, zda oba prvky jsou funkčně rovnocenné, což znamená, že i přes jejich odlišné provedení plní stejnou funkci s přihlédnutím na podobný výsledek. V této věci dospěl odvolací orgán k závěru, že aerosolový rozprašovač je tlaková nádoba, která kromě kapalného média obsahuje i plyn jako hnací médium, jehož prostřednictvím je obsah aerosolového rozprašovače vytlačován tryskou ve formě mlhy do okolí. Kapalným médiem je v tomto případě slzotvorná a dráždivá látka. Tlaková nádoba podle předmětu určení obsahuje stlačený plyn, například slzný plyn nebo plyn způsobující podráždění dýchacích cest. V obou případech jsou tedy oba porovnávané prvky funkčně rovnocenné, neboť látka z nich je vytlačována působením tlaku plynu a dosahuje se jimi stejný výsledek, tj. narušitel střeženého objektu je vytlačenou látkou přechodně paralyzován. Protože znak u předmětu určení, porovnávaný s podstatným znakem prvního nároku, byl znám ke dni zveřejnění užitného vzoru, takže odborník byl schopen jej identifikovat bez vynálezecké činnosti, je nutno obě porovnávaná řešení v rozsahu tohoto znaku považovat za technické ekvivalenty. Dlouhodobě ustavená praxe Úřadu je v posuzování ekvivalence spíše opatrná. Za ekvivalent nepokládáme takovou náhradu jednoho prvku jiným, která by mohla mít za následek ztrátu patentovatelnosti, což je v souladu s judikaturou evropských soudů. Nepodstatné znaky Pro úplnost poznamenejme, že může být také zjištěno, že některý znak uvedený v nároku není podstatný. Podmínkou (nikoliv dostačující) ovšem je, že majitel ochranného dokumentu výslovně uvede, že rozsah ochrany má být takto extenzivně vykládán. Identifikace výrobku porušovatele v rámci určovacího řízení Žadatel někdy v petitu žádosti požaduje rozhodnutí jiného druhu než je správní rozhodnutí Úřadu. Jak již bylo uvedeno, Úřad rozhodne jedině o předmětu v žádosti popsaném. Je třeba připomenout, že rozhodnutí o porušování samotném náleží do kompetence soudu, a Úřad není oprávněn ani vyslovit se k otázce, zda společnost YZ vyrábí výrobek XY. Pouhé tvrzení žadatele, že popsal výrobek XY společnosti YZ nestačí k tomu, aby Úřad připojil k rozhodnutí popis předmětu určení nadepsaný Výrobek XY, nebo dokonce aby uvedl název XY ve výroku. V každém případě pak musí žadatel počítat s tím, že údajný porušovatel v případném následném soudním řízení zpochybní, že předmět, o kterém Úřad rozhodl že spadá do rozsahu ochrany, odpovídá jeho výrobku. Je tedy zjevné, že žadatel potřebuje rozhodnutí, které lze v případném následném soudním řízení identifikovat s rušebním předmětem. K tomu je možno doporučit, svěřit vypracování popisu předmětu určení znalci zapsanému v seznamu soudních znalců, na základě dokumentace, dodávané výrobcem výrobu a pokud možno také vzorku. Znalci, kterým by měl být znalec z příslušného oboru techniky, je ovšem třeba vhodně položit otázku (nikoliv otázku, zda předmět spadá do rozsahu ochrany). Bude-li přílohou žádosti znalecký posudek, samozřejmě v originále, kde znalec uvede, že mu byl předložen výrobek označený na štítku jako typ XY, a popíše jeho konstrukční uspořádání

5 5 jaké zjistil jeho rozebráním, bude akceptován popis předmětu určení včetně jeho názvu XY, o takovýto posudek se opírající. Proti uvedení konkrétního typu výrobku v názvu předmětu určení zpravidla nebude námitek také v případě, jestliže popis předmětu určení plně čerpá z materiálu poskytovaného výrobcem sporného výrobku. V praxi jsou výše uvedené předpoklady (znalecký posudek nebo popis poskytnutý výrobcem) splněny zřídka, a stejně zřídka Úřad uvede typ výrobku v názvu předmětu určení a tím i přímo ve výroku rozhodnutí. V případě, že Úřad nedovolí uvedení typu výrobku ve výroku, je možné alespoň v popisu předmětu určení uvést odkazy na konkrétní výrobek, například přiložit a komentovat obrázek, který je převzat z dokumentace dodávané k výrobku XY. Doporučení Před zahájením soudního sporu vždy požádat o určení. V případě soudního sporu zahájeného na základě žaloby jiného, navrhnout soudu, aby vyčkal výsledku určovacího řízení. Bez ohledu na to, zda se navrhuje či nikoliv důkaz ohledáním věci, je třeba zajistit a trvale mít k dispozici exemplář (vzorky) předmětu určení, spolu s doklady o jejich získání. Při popisu předmětu určení vždy popisovat předmět objektivně, v termínech obvyklých v oboru (rozdíly terminologie ochranného dokumentu a popisu předmětu určení komentovat v argumentaci). Na závěr rada, kterou se nikdo neřídí: pokusit se o dohodu s protistranou na společném popisu předmětu určení.

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků 2 2. Vstupní řízení o přihlášce topografie polovodičového výrobku 2

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více