Důkazy stavu techniky ve zrušovacích a výmazových řízeních

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důkazy stavu techniky ve zrušovacích a výmazových řízeních"

Transkript

1 Důkazy stavu techniky ve zrušovacích a výmazových řízeních (některé poznámky k vyhledávání a posuzování dokumentů stavu techniky s ohledem na jejich použitelnost jako námitky proti patentovatelnosti/způsobilosti k ochraně) Podání návrhu Před podáním návrhu je třeba si ujasnit rozsah ochrany, který vyplývá z nároků napadeného dokumentu. Přitom je třeba nároky číst zrakem odborníka a s veškerou snahou jim, s přihlédnutím k popisu, rozumět. Tak bude totiž postupovat patentový úřad při posuzování patentovatelnosti. Nemá smysl opírat návrh o nějaké formální vady nároků. Naopak, nelze zanedbat pravděpodobný výklad těch znaků, které jsou v nárocích případně uvedeny neúplně nebo dokonce nejasně. Samozřejmě je nutno zjistit, zda vedle patentu není v platnosti analogický užitný vzor (nebo naopak). K úplné informaci je nutno zjistit nejširší patentovou rodinu a prostudovat vše co lze nalézt o osudu zahraniční přihlášky resp. analogického českého dokumentu. Je třeba zvolit správně důvody zrušení/výmazu s ohledem na důkazní prostředky (ujistit se, zda dokument zveřejněný po datu práva přednosti je skutečně namítatelný proti novosti resp. zda dokument staršího práva byl k datu práva přednosti v platnosti, a v případě předuveřejnění v ochranné lhůtě je nutno mít vyjasněnou otázku původcovství užitného vzoru resp. autorství namítaného stavu techniky). Před podáním návrhu je nutno spolehlivě zjistit relevantní stav techniky a označit důkazy, včetně případného doložení úrovně všeobecných znalostí odborníka (koncentrace řízení je sice výslovně vyžadována jen zákonem o užitných vzorech, avšak implicitně vyplývá i ze zákona patentového a uplatňuje se tedy také při řízení zrušovacím). Obstarání důkazů stavu techniky Patentové dokumenty Rešerše stavu techniky v patentových dokumentech musí být zaměřena na prokázání nepatentovatelnosti/nezpůsobilosti k ochraně v tom rozsahu, v jakém se chce dosáhnout zrušení/výmazu. Důkazy nepatentovatelnosti zvláštních provedení chráněných závislými nároky, a zejména důkazy nedostatku způsobilosti k ochraně variant technického řešení chráněného užitným vzorem, se často obtížně hledají, protože dílčí úpravy nebývají uvedeny v anotaci. Proto je zpravidla nutno hledat v celých textech (neplacenou plnotextovou databázi je možno nalézt na stránkách USPTO Snadné vyhledávání nabízí a velmi spolehlivá databáze pro hledání patentových rodin a pro vytištění plných textů je Pokud jde o techniku rešerše, je nutno připomenout, že datum zveřejnění nalezeného dokumentu nemusí být datem prvního zveřejnění technického řešení (často je možné najít

2 2 dříve zveřejněný analog US patentu). Někdy se zapomíná také na to, že datem zveřejnění užitného vzoru je datum zápisu, nikoliv datum oznámení ve věstníku. Zkušený rešeršér po hodině práce ví, zda má smysl v hledání pokračovat a jak. To ovšem vyžaduje zkušenosti, které nemůže mít ten, kde se rešerším nevěnuje denně. Co ovšem má navrhovatel, je hluboká znalost dané oblasti techniky. Při rešerši je třeba vycházet z toho, co navrhovatel o daném oboru ví (v ideálním případě odkud sám čerpal řešení ztělesněné ve výrobku, kterým by mohl porušovat patent). Nelze spoléhat, že patentový úřad sám nalezne relevantní námitky v seznamu více dokumentů, které navrhovatel označil jako důkazy. Je nutno pečlivě volit namítané dokumenty v jejich kombinaci tak, aby na důkaz nedostatku tvůrčí úrovně jedné varianty byly uplatněny zpravidla nejvýše dva dokumenty. Navrhovatel ve sporném řízení musí počítat s tím, že uplatňování kombinace více než dvou dokumentů proti inventivnosti jednoho nového znaku může představovat slabé místo návrhu. Ačkoliv patentový úřad může vzít v úvahu celý obsah patentového dokumentu označeného jako důkaz, nelze spoléhat na to, že tak učiní, už proto, že nesmí zvýhodnit navrhovatele proti druhému účastníku. Naopak je třeba počítat s tím, že nepřehlédne případné části namítaného dokumentu, které navrhovateli nesvědčí. Namítané patentové dokumenty mají prokazovat stav techniky, tedy cosi materiálně existujícího. Stav techniky tvoří to, co je z namítaného dokumentu známo, zejména příklady provedení, naopak rozsah ochrany daný patentovými nároky není rozhodující. To, co je popsáno v namítaném dokumentu jako stav techniky je nutno pokládat za informaci z druhé ruky. Aby takováto informace byla použitelná, je nutno nalézt její primární zdroj. Odborná veřejnost ví, že rozsah ochrany je vymezen všemi znaky uvedenými v prvním nároku. Přesto se občas podceňuje význam znaků úvodní části prvního nároku. Je nutno si uvědomit, že je třeba nalézt namítací materiál proti kombinaci všech znaků, přičemž pouhý popis dosavadního stavu techniky uvedený v napadeném dokumentu stav techniky neprokazuje. Patentový úřad zpravidla nevyžaduje překlad zejména anglicky psaných dokumentů. Nicméně může překlad vyžadovat vždy. V případě jiných než anglických, německých, francouzských popřípadě ruských patentových dokumentů by měly být předloženy doslovné překlady relevantních částí. Poznamenejme, že se úřad nemusí držet významu, jaký termínům z originálu přikládá překladatel. Rešerše je uspokojivě skončena, teprve když jsou nalezeny dokumenty, na kterých lze ukázat, jak odborník, vycházeje ze znalosti jednoho dokumentu, na základě znalosti dalšího dokumentu z blízké oblasti techniky, bez vynaložení vynálezecké činnosti resp. v rámci pouhé odborné dovednosti, dospěje k té variantě, jejíž nepatentovatelnost resp. nezpůsobilost k ochraně se chce prokázat. Přitom je nutno počítat se znalostmi odborníka k datu práva přednosti napadeného dokumentu. Odborníkovi lze přitom přisuzovat pouze znalosti všeobecné, nikdy ne znalosti konkrétních realizací, například receptur nebo propojení aparátů (s výjimkou závazných předpisů).

3 3 Návrh na zrušení patentu je třeba opřít o nalezení alespoň jednoho dokumentu, který je napadenému patentu blíže než ty dokumenty, které byly namítány v průběhu řízení o přihlášce. Patentový úřad sice může ve dvoustranném řízení posoudit stejné důkazy jinak než jak je posoudil při udělení patentu, nicméně musí k tomu mít vždy důvod. Nelze-li nalézt žádný relevantnější patentový dokument než jsou dokumenty uvedené v rešeršní zprávě, je nutno pokusit se hledat další zdroje informací. Zveřejnění na internetu Hodnota internetových informací je dána charakterem média, na kterém jsou neseny. Nepřekvapuje tedy, že zatímco internetové katalogy výrobků často obsahují vyobrazení, která mohou sloužit jako namítací materiál proti průmyslovému vzoru, úplná technická informace se na internetu nalezne zřídka. Spíše než jako dokument stavu techniky bývá informace z internetu užitečná pro doložení úrovně všeobecných znalostí odborníka k určitému (staršímu) datu. Stává se však, že je na internetu nalezena stránka obsahující například jasné schéma zařízení, které za jistých podmínek může být namítatelné. Nejprve je třeba si uvědomit, kdy je vůbec možno (a nutno) pokládat informaci, uloženou na serveru a přístupnou na určité adrese, za zveřejněnou. Pouhá skutečnost, že nějaký dokument na internetu existoval, ještě neznamená, že má být pokládán za zveřejněný. Aby bylo možno považovat informaci, která je k dispozici na internetu, za zveřejněnou, musí být dostupná reálně, nikoliv jen teoreticky. Ve veřejné knihovně činí nějakou informaci dostupnou veřejnosti nikoliv to, že je v knihovně fyzicky uložen dokument tuto informaci obsahující, ale to, že je tento dokument zachycen v katalogu. Analogicky, informace nacházející se nějaké webové stránce je reálně dostupná teprve tím, že je zachycena v některém z vyhledávačů, které představují analogii katalogu knihovny. Teprve takovou informaci, nacházející se na internetu, kterou je možné za použití klíčových slov pomocí vyhledávače skutečně nalézt, je možné pokládat za zveřejněnou. Relevantní je ovšem jen ten stav techniky, který byl přístupný veřejnosti přede dnem práva přednosti patentové přihlášky. Proto musí být internetové dokumenty nejen přístupné, ale jejich veřejná přístupnost musí být důvěryhodně datována. Tato otázka je u informací z internetu zpravidla problematická. Pokud webové dokumenty obsahují datum zveřejnění; je možno je akceptovat jen u zcela důvěryhodného provozovatele webové stránky (renomované komerční databáze, patentové úřady a jiné veřejnoprávní instituce). Běžně však datum uvedené na dokumentu vystaveném na webové stránce, není-li spolehlivě potvrzeno jinak, nelze pokládat za průkazné. Přesto však jsou často spolehlivě datovatelné i normální privátní stránky, pokud jsou zachyceny v tzv. internetovém archivu ( Ten funguje tak, že prohledává a archivuje celý internet, a při dotazu také ukazuje, kdy byl příslušný dokument změněn. Protože internetový archiv při zachycování dat pracuje jako vyhledávací robot, dokumentuje nejen obsah, ale současně také veřejnou přístupnost archivovaných stránek k uvedenému datu. Pokud namítaný stav techniky existuje na internetu v době podání návrhu a zároveň jej lze ověřit na internetovém archivu, není důvodu pochybovat o důvěryhodnosti takto ověřeného data. Hovoříme ovšem o obsahu konkrétní stránky nesoucí informaci

4 4 nestačí pouhé zjištění, že existovaly stránky výrobce (to neprokazuje, že existovaly stránky, na které směřovaly hyperlinky). Nepatentová literatura Monografie či učebnice jen zřídka obsahují úplnou informaci o konkrétním technickém řešení (konstrukčním uspořádání). Měly by být předkládány spíše pro doložení úrovně všeobecných znalostí odborníka k určitému (staršímu) datu, než jako důkazy stavu techniky. Namítanou literaturu je nutno předložit v originále a s překladem do češtiny. Patentový úřad nebude obstarávat plný text článku z vědeckého časopisu z toho pouhého důvodu, že anotace nasvědčuje tomu, že by v něm mohla být relevantní informace. Je-li jako důkaz označen katalog výrobků, je nutné uvést, které jeho části navrhovatel pokládá za relevantní (na rozdíl od patentové literatury, katalog zpravidla obsahuje rozdílné výrobky zahrnující rozdílná technická řešení). Zveřejnění uvedením na trh Zveřejnění uvedením na trh se prokazuje obtížně, zvláště prokazuje-li navrhovatel uvedení na trh vlastního výrobku. V takovém případě totiž zpravidla nemá k dispozici žádný konkrétní kus výrobku prodaný před datem práva přednosti. Je-li předložena kopie faktury, popřípadě s výpisem z účtu vystavitele nebo s potvrzeným dodacím listem, z něhož vyplývá, že odběratel zboží zaplatil resp. převzal, není důvodu pochybovat, že zboží na faktuře uvedené skutečně bylo prodáno. Zbývá ovšem prokázat jeho konstrukční vytvoření. Obtížné bývá zejména prokázat to, že výrobek prodaný podle určité faktury je vyroben podle určitého technického výkresu. Jestliže na technických výkresech není uvedeno označení, z něhož by vyplývalo, že jde právě o fakturovaný výrobek, není ještě vše ztraceno. Má-li navrhovatel/výrobce prokazatelně vedenou evidenci technické dokumentace, může se pokusit prokázat, podle jaké dokumentace vyrábí výrobek pod označením uvedeným na faktuře, a že jej vyrábí beze změny. Spíše však je naděje prokázat, kdy výrobek byl nabízen inzerován, vystaven. Samotným vystavením ovšem ještě není zpřístupněno to, k čemu vystavovatel neumožňuje přístup (ani ze skutečnosti, že výstava byla prodejní, ještě zpřístupnění nevyplývá). Nikoliv nejsnadnější, avšak rozhodně nadějnější, je pokusit se obstarat přímý důkaz. To znamená dohledat alespoň jeden prodaný kus, který byl prodán fyzické osobě, která jej má dosud v držení, předložit k němu úplný popis jeho konstrukčního vytvoření a popřípadě s výrobkem dodanou dokumentaci, kopii faktury podle které byl prodán, a označit jeho držitele. Podoblastí uvedení na trh je zpřístupnění veřejným provozováním. Vždy se pak zvažuje, co vlastně bylo skutečně zpřístupněno, a nebyla-li věc normálně uvedena na trh, to znamená inzerována a komukoliv prodávána, ve většině případů její pouhé veřejné provozování nezakládá zveřejnění ve smyslu stavu techniky.

5 5 Kdy požadovat provedení důkazu ohledáním nebo výslechem svědka Charakter důkazu musí být přiměřený tomu, co se chce prokázat. Jestliže se chce prokázat například uvedení výrobku na trh, sotva bude přijato svědectví pracovníka obchodního útvaru navrhovatele, nemá-li navrhovatel k dispozici například faktury vedené v účetnictví, evidenci objednávek a jinou korespondenci se zákazníky. Jestliže se chce prokázat konstrukční vytvoření výrobku, nemůže být jako důkaz přijata svědecká výpověď konstruktéra, nemá-li navrhovatel k dispozici technickou dokumentaci vlastního výrobku. Svědek by měl být tázán jen na věci, které může vědět ze své přímé zkušenosti (okolnosti týkající se věci kterou má v držení, okolnosti jeho autorství výkresu a podobně). Zcela bezcenné je prohlášení typu tento výrobek vyrábíme již od roku 1980 nebo již před deseti lety jsme používali horizontální čelní frézu. Důkaz ohledáním a/nebo výslech svědka je někdy účelné navrhnout v případě, kdy se prokazuje zveřejnění uvedením výrobku na trh, vždy však na doplnění předložených písemných důkazů. K provedení důkazu ohledáním nebo výslechem svědka patentový úřad zpravidla nařídí ústní jednání za účasti obou stran. Úřad nařídí ústní jednání také na žádost účastníka, například když je požadováno slyšení znalce. Jakých chyb se vystříhat při podání návrhu Důvody výmazu/zrušení Někdy se i poučená veřejnost domnívá, že je-li důkazem stavu techniky jediný dokument (nebo jiné zveřejnění), je možné jej uplatnit jen proti novosti. Nejde-li o dokument, který tvoří stav techniky jen pro posuzování novosti, je vždy jistější napadnout obojí, novost i vynálezeckou činnost, a odkázat na všeobecné znalosti odborníka. Chybou by bylo ponechat přitom konstrukci průměrného odborníka úvaze úřadu. Připomeňme, že pro řízení platí dispoziční princip, to znamená, že jestliže je návrh odůvodněn jen nedostatkem novosti a nevyplývá-li ani z celého obsahu podání nic jiného, úřad se nesmí zabývat dalšími podmínkami patentovatelnosti resp. způsobilosti k ochraně. To platí, u návrhu na výmaz, dokonce i v případě, ne zcela ojedinělém, kdy navrhovatel uvede jako důvod výmazu starší právo, přestože namítaný dokument tvoří normální stav techniky. Podle mého názoru existují dobré důvody pro to, aby byl návrh projednán v rozsahu důvodů výslovně uvedených při podání. Je naprosto zbytečné uvádět jako důvod zrušení/výmazu to, že přihlašovatel nemá právo na patent/užitný vzor, nemáme-li rozsudek soudu v této věci, nebo není-li alespoň veden soudní spor.

6 6 Označení důkazů Často se lze setkat s tím, že navrhovatel označí jako důkaz dokument, aniž by uvedl, které části pokládá za relevantní. Takový postup je chybný, zejména v případě prospektů nebo katalogů. Fatální chybou pak může být, jestliže navrhovatel odkáže na obsah internetových stránek nějaké firmy, aniž by předložil konkrétní stránky, na nichž se nachází relevantní informace. Zcela zbytečné pak je uvádět v návrhu, že další skutečnosti můžeme prokázat v případě potřeby nebo podobně. Takovéto nabízené důkazy musí být konkretizovány (jména svědků, firemní systémy evidence, fyzicky existující výrobky, jména osob, které mohou mít v držení důkaz). Vedení argumentace při řízení Je samozřejmé, že ne vždy je návrh tak podložen, aby nebylo třeba dalšího objasnění věci, popřípadě dalších důkazů na vyvrácení stanoviska protistrany. Jestliže důvody výmazu, včetně označení důkazů, nesmějí být měněny, popřípadě jestliže návrh na zrušení musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být navrženy důkazní prostředky, neznamená to, že nelze v průběhu řízení předkládat další materiály na podporu důkazů a tvrzení, uvedených v návrhu. Zásadně však nebude přijat nový dokument stavu techniky, pokud tento stav techniky nebyl označen již v podání návrhu. V odůvodnění návrhu není třeba věnovat velký prostor věcem, které jsou jasné nebo které je úřad povinen činit, a už vůbec ne vlastnímu názoru na to, jak má být posuzována vynálezecká činnost nebo odborná dovednost. Vhodné naopak může být uvedení názoru navrhovatele na výklad nároků. Věcná argumentace by měla ukázat, z kombinace kterých dokumentů a na základě jakých svých všeobecných znalostí mohl odborník dospět k řešení chráněnému napadeným dokumentem. Je třeba poukázat na nepřímé důkazy (například příznaky nasvědčující zveřejnění nedatovaných dokumentů), a v neposlední řadě, nepominout okolnosti, které by svědčily protistraně. Argumentace musí být konzistentní (připojení celého textu vyjádření klienta není vždy nejvhodnější). Majitel patentu/užitného vzoru musí počítat s možností částečného zrušení/výmazu. I v případě, že majitel doufá, že ochranný dokument bude ponechán v platnosti v celém rozsahu, může pro případ, že jeho obrana plně neuspěje, předložit návrh nových nároků se zúženým rozsahem, tzv. pomocný návrh. Je sice pravda, že úřad nesmí omezit rozsah ochrany ve větším rozsahu než v tom, jehož nepatentovatelnost se podařilo prokázat, avšak nemůže stanovit rozsah ochrany, jaký majitel ochranného dokumentu výslovně nepožadoval. Nový rozsah ochrany vždy musí být výsekem z původního, a zúžení zavedením nového technického znaku do nároku bez toho, že by bylo navrženo a druhý účastník se k němu vyjádřil, není možné. Rovněž případné jiné úpravy nároků, například směřující k jasnějšímu vyjádření, musí být vyžádány a musí mít plnou oporu v popisu. Závěrem odstavce o vedení argumentace je třeba zmínit ne zcela ojedinělý případ, kdy za situace probíhajícího soudního sporu, například sporu o právo na užitný vzor nebo o odměnu, majitel užitného vzoru, aktuálně zapsaný v rejstříku, podá návrh na výmaz.

7 7 V takovém případě Úřad přijme jako účastníka řízení osobu mající zájem na ponechání dokumentu v platnosti. Doporučení pro přihlašovatele - majitele ochranného dokumentu V každém případě, pro to, aby ochranný dokument obstál ve zrušovacím/výmazovém řízení, je nejdůležitější jeho kvalita. Představa, že čím více si přihlašovatel nechá pro sebe, tím lépe, je naprosto mylná. Naopak, nezbytné je uvést nejlepší provedení. Rozhodně se vyplatí uvést do přihlášky nejbližší stav techniky. S formulací nároků by měl pomoci profesionální zástupce. Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně, že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo že předměty patentů udělených na základě rozdělení přihlášky přesahují obsah jejího původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývající z patentu rozšířen (doporučuji tedy dělat úpravy jen nezbytně nutné, nespoléhat na to, že pokud Úřad připustí změnu tak n e n í nad rámec, a také zvážit zda vyhovět případnému požadavku examinátora na úpravy). Majiteli napadeného dokumentu lze doporučit, aby se ve sporném řízení soustředil na obranu v rozsahu v jakém může rozumně očekávat úspěch, a zejména aby se vždy vyjádřil po věcné stránce i k důkazům, které pokládá za neprůkazné. Doporučení pro navrhovatele Vždy nahlédnout do spisu (rešerše, obsah původního podání, důkazy označené při případných dřívějších návrzích, výklad rozsahu ochrany při dřívějších řízeních). Udělat rešerši na patentovou rodinu (analogy napadeného ochranného dokumentu). Preferovat patentovou literaturu, teprve nepodaří li se takovou nalézt, hledat jiné písemné zdroje včetně internetu, a jen nelze-li jinak, prokazovat zveřejnění uvedením na trh. V návrhu pak uvést jen skutečně relevantní námitky a připojit odůvodněný názor na úroveň všeobecných znalostí odborníka. U listinných důkazů předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii, u faktur, jejichž originály nemůže mít navrhovatel, byl-li dodavatelem výrobku, je velmi vhodný také výpis z účtu. Není-li vlastnictví dokumentu předloženého jako důkaz samozřejmé, je třeba uvést jak byl získán. U důkazů z interní firemní dokumentace vždy uvést jak je vedena evidence (audit, standardy). Důkazy, které nelze přiložit k návrhu, zajistit, a důkazy, kterými jsou jedinečné originály, předložit (již při podání) zároveň s kopiemi namítaných částí. Se stanoviskem protistrany se seznámit, avšak neprotahovat zbytečně řízení. Je-li požadováno doplnění návrhu či vyjádření, nevyhýbat se odpovědi na konkrétní otázky. Poslední doporučení k prvoinstančnímu řízení se týká rozhodnutí samého. Z odůvodnění rozhodnutí musí být zřejmé, proč úřad rozhodl právě tak jak rozhodl, a pečlivé přečtení někdy může být velmi užitečné.

Prokazování stavu techniky ve sporných řízeních

Prokazování stavu techniky ve sporných řízeních Prokazování stavu techniky ve sporných řízeních (některé praktické zkušenosti zaznamenané v prvoinstančních řízeních ve věcech návrhů na zrušení patentů a návrhů na výmaz užitných vzorů) Co je třeba vědět

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Patenty a užitné vzory

Patenty a užitné vzory Patenty a užitné vzory Několik poznámek o patentovém právu pro inženýry Ing. Jaroslav Potužník jpotuznik@upv.cz Patentové právo má u nás tradici. Moderní právní úprava je plně harmonizovaná s úpravou jinde

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL

ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL z PŘEDSEDA z ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL V Praze dne 3.3.2011 Zn. sp.: PUV 2007-19339 Č.j.: PUV 2007-19339/42530/2010/ÚPV R O Z H O D N U T Í Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Více

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Rozsah ochrany

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Rozsah ochrany Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru Rozsah ochrany Posouzení rozsahu ochrany průmyslového vzoru může být problematické. Ze zkušenosti víme, že veřejnost často přisuzuje průmyslovým vzorům rozsah

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů)

ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů) ČÁST G l - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, dodatkových ochranných osvědčení, užitných vzorů a průmyslových vzorů) OBSAH 1. Společná ustanovení 3 1.1 Zmocnění 3 1.1.1 Příslušnost útvaru 3 1.1.2 Podpis rozhodnutí

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka a konzultace

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb.

Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Zákon č. 478/1992 Sb., ze dne 24. září 1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2010 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ČÁST

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ZJEDNODUŠENÉHO PODLIMITNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ PŘEKLAD ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 21. ŘÍJNA 2008 MĚNÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE, S ohledem na Úmluvu o udělování evropských

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka )

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka ) VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (dále také jako Kvalifikační dokumentace ) pro jednací řízení s uveřejněním dle ust. 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Servis 2 ks strojů

Více

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může správní orgán vydat rozhodnutí, obdrží-li podklad pro rozhodnutí jako naskenovaný soubor.

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda může správní orgán vydat rozhodnutí, obdrží-li podklad pro rozhodnutí jako naskenovaný soubor. Příloha č. 3 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 151 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2. 12. 2016 Postup

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

ČÁST G1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů)

ČÁST G1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) Obsah a ČÁST G1 ČÁST G1 - SPORNÁ ŘÍZENÍ (ve věci patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů) OBSAH 1. Zrušení patentu, resp. dodatkového osvědčení (SPC)... 1 1.1 Zrušení patentu... 1 1.1.1 Důvody, pro

Více

Řízení o určení, zda předmět spadá či nikoliv do rozsahu patentu/užitného vzoru. Určovací řízení v rámci prosazení práva

Řízení o určení, zda předmět spadá či nikoliv do rozsahu patentu/užitného vzoru. Určovací řízení v rámci prosazení práva Řízení o určení, zda předmět spadá či nikoliv do rozsahu patentu/užitného vzoru Určovací řízení v rámci prosazení práva Určovací řízení před Úřadem je řízení, ve kterém Úřad na žádost osoby, která osvědčí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zahraniční periodika

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 89/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace 1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/410/99 Druh zadávacího řízení Realizace outdoor kampaně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 Třídící znak 2 0 5 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost Česká národní banka

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN Č. 2/2012 METODICKÝ POKYN Č. 2/2012» Podrobnost odrobnost zadání územních plánů či jejich změn» ze dne 10. 4.2012 Krajský úřad Jihočeský kraj odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic,

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí OBSAH ČLÁNKY Článek 1 Zkrácené výrazy Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí Článek 3 Přihláška Článek 4 Zástupci, adresa pro doručování nebo korespondenční adresa Článek

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL R O Z H O D N U T Í

ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL R O Z H O D N U T Í z PŘEDSEDA z ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Mgr. Ing. Josef KRATOCHVÍL V Praze dne 6.11.2013 zn. sp.: PUV 2007-19339 č.j.: PUV 2007-19339/D019227/2013/ÚPV R O Z H O D N U T Í Předseda Úřadu průmyslového

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Úprava rozsahu ochrany disclaimerem se musí odrazit také v popisu podstaty. Stav techniky podle 5(3) zák. musí být citován v příslušné části popisu.

Úprava rozsahu ochrany disclaimerem se musí odrazit také v popisu podstaty. Stav techniky podle 5(3) zák. musí být citován v příslušné části popisu. Úpravy přihlášky vynálezu v průběhu řízení Přihlašovatel provádí úpravy přihlášky vynálezu zpravidla v reakci na průzkumovou zprávu Úřadu. Ačkoliv zákonné předpisy to výslovně neuvádějí, přihlašovatel

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7.

POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7. POPLATKOVÝ ŘÁD z 20. října 1977 naposledy změněn rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze dne 9. prosince 2004 (platné od 1.7.2005) OBSAH Čl. 1 Obecná ustanovení Čl. 2 Poplatky stanovené

Více

Čl. II. Přechodná ustanovení

Čl. II. Přechodná ustanovení ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: rozdělovník V Praze dne

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. Strana 1 z 5 OBSAH: ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STR. 3 ČLÁNEK II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE STR. 3 ČLÁNEK III. POSOUZENÍ REKLAMACE STR. 4 ČLÁNEK IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ

Více

Pravidlo 12 Jazyk mezinárodní přihlášky a překlady pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění

Pravidlo 12 Jazyk mezinárodní přihlášky a překlady pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění Změny Prováděcího předpisu k PCT vstupující v platnost 1.7.2011 (přijaté 29.9.2010) Pravidlo 12 Jazyk mezinárodní přihlášky a překlady pro účely mezinárodní rešerše a mezinárodního zveřejnění 12.1 až 12.1ter

Více

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o :

Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění t a k t o : Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb. se mění 1. V části první se za ustanovení 8 vkládá nová hlava která zní : HLAVA III OBECNÝ POSTUP SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ PŘI ELEKTRONICKÉM VYŘIZOVÁNÍ

Více

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic. Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic.  Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Ochrana designu z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 1919 Založen Patentový úřad a Patentový soud 1919 Přístup k

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Příkaz rektora č. 5/2009 Postup při ochraně a využití průmyslového vlastnictví ČVUT v Praze Č.j.: 1011/09/5109 V Praze dne 30.3.2009 I. Právo na chránitelné řešení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Preambule. 1 Základní ustanovení

Preambule. 1 Základní ustanovení Jednací řád rozhodce Preambule Základním účelem rozhodčího řízení vedeného před rozhodcem Mgr. Marií Pluhařovou, zapsanou v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod ev.č.

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy Dodávka 4 konvektomatů pro jídelny MŠ v Trutnově Systémové číslo VZ: P16V00000004 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Sídlo: Komenského 485, Trutnov Horní Předměstí

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc. Vojenský technický ústav ochrany Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava. Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 7. 4. 2016 Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 25/2008 Označení stanoviska: Důsledky nepodepsání návrhu zápisu ze zasedání zastupitelstva a právo člena zastupitelstva podat námitky

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ. z 5. října 1973. přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ z 5. října 1973 přijat rozhodnutím správní rady Evropské patentové organizace ze 7. prosince 2006 OBSAH ČÁST I PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ K ČÁSTI I ÚMLUVY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV 2014 Duševní vlastnictví majetek nehmotné

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

T-Mobile Czech Republic, a.s. navrhuje:

T-Mobile Czech Republic, a.s. navrhuje: Připomínky uplatněné k návrhu změny Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě vydaných podle 130 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a

Více

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1. Asociace arbitrů (dále jako Asociace ) zabezpečuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob (dále jako "Rozhodci") zapsaných

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017

Rušení údaje o místu trvalého pobytu. duben, květen 2017 Rušení údaje o místu trvalého pobytu duben, květen 2017 1 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel (dále jen zákon o EO zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ ) 12 odst. 1 písm. c) zákona o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2015/2016 8. 9. 6. 2016 Práva na označení 1. Ochranná známka platná právní úprava v ČR, definice, druhy a funkce ochranných

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

pouze pro informaci VYHLÁŠKA č. /2018 Sb., ze dne k provedení zákona o ochranných známkách

pouze pro informaci VYHLÁŠKA č. /2018 Sb., ze dne k provedení zákona o ochranných známkách pouze pro informaci VI. VYHLÁŠKA č. /2018 Sb., ze dne k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový?

Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Právní aspekty digitální kontinuity: Může digitální dokument nahradit papírový? Workshop ICTU Důvěryhodný digitální dokument Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 18. března 2013 www.govtech.com Papírový vs. digitální

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0037KUW* Sp. zn.: MMFM_S 8798/2010/OÚRaSŘ/Mac Frýdek-Místek,

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení

Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení WWW.UPV.CZ Co chcete vědět o patentech? Průmyslově-právní ochrana technických řešení ÚŘAD PRAHA Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 9/12/2010 Eva Schneiderová Úřad průmyslového vlastnictví Praha 6-Bubeneč, Ant.Čermáka

Více