VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond )"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady Základní údaje o nadačním fondu Přehled činností nadačního fondu v roce Důležité události nadačního fondu v roce Soupis nadačních darů přijatých v roce Soupis nadačních příspěvků poskytnutých v roce Finanční zpráva Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztrát k Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok Výrok nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti THE ANNUAL REPORT OF THE BENEFICIARY FUND OF LIVIA AND VÁCLAV KLAUS FOR 2012 (hereinafter referred to as the Fund ) CONTENTS: PAGE Foreword of the Chair of the Board of Directors Basic information about the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových An overview of activities of the Fund in Important events in the life of the Fund in An overview of contracts for received gift donations signed in An overview of contracts for granted donation contributions signed in Financial Report Balance Sheet as of 31 st December Profit and loss statement as of 31 st December Certified Auditor s report on the annual financial statement for Certified Auditor s report on the Annual Report for Supervisory Board s report on the results of supervisory activities

2 Vážení partneři, spolupracovníci, kolegové, přátelé, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Vám předkládá desátou výroční zprávu, předkládá Vám závěrečný účet fondu za loňský rok. Když na této stránce jednou za dvanáct měsíců bilancuji práci našeho nadačního fondu, obracím se obvykle především k Vám, našim donátorům. Tentokrát je mé poděkování všem, kdo na naše projekty a pomoc potřebným přispívají, svým způsobem výjimečné. Před několika týdny se naplnila desetiletá prezidentská mise mého manžela Václava Klause, spoluzakladatele nadačního fondu. Máme oba řadu plánů a představ o naší další budoucnosti. Základním směrem je rozvíjení aktivit Institutu Václava Klause, který již zahájil svou činnost. Ve vztahu k Nadačnímu fondu to však nic nemění možná spíše naopak. Chceme dát jasně najevo, že fond nebyl jen ornamentem na prezidentské funkci nebo pobočnou aktivitou první dámy. Že desetiletá dobrovolná, namáhavá a úspěšná práce mnoha lidí je základem, na němž chceme i nadále stavět. To je můj hlavní vzkaz pro Vás, naše donátory. Nemyslím si, že vztahy, které jsme spolu vybudovali, se odchodem mého manžela z Pražského hradu nějak mění. Je však jisté, že určitá exkluzivita Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových dostává trochu jiný rozměr a podobu. Pouze v tomto smyslu bude pokračování podpory lidí, jimiž pomáháme vyrovnávat handicapy testem vážnosti naší společné práce. Těšíme se na ni. Doufáme, že k Vašemu rozhodování poslouží naše výroční zpráva. Ukazujeme v ní, že postupujeme stejně obezřetně, šetrně a zodpovědně. Uvidíte v ní, že některé dlouhodobější projekty takových koncepčně založených máme většinu již vrcholí či dobíhají, jiné se naopak rozšiřují a pokračují, další startují. A stále také platí, že podporujeme individuální žadatele jejichž nezaviněně složité osudy nás nenechávají lhostejnými. 2

3 Dear partners, co-workers, colleagues and friends, The Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových presents its 10 th Annual Report and the fund s final bill for the last year. When I balance our Fund s work every twelve months on this page, I usually turn especially to you, our donators. My sincere personal thanks go to all of those who support our projects and those in need, in this very unique year. A few weeks ago, the ten-year mission of my husband Václav Klaus as the President of the Czech Republic, and also the cofounder of the Fund, was fulfilled. Both of us have a number of plans and ideas concerning our future. The basis of our work is first and foremost the development of the Institute of Václav Klaus, which has already launched its activities. However, it changes nothing in relation to the Fund. It is a rather contrary issue. We want to state clearly that the Fund has been neither an ornament of the presidential function nor some side-effect activity of the First Lady, and that the ten-year-long voluntary, strenuous and successful work of so many people has laid the foundation on which we intend to build further. This is my main message especially to you, our donators. I do not suppose that the mutual relationship we have built over the years will change after my husband s departure from Prague Castle. Nevertheless, a certain exclusiveness of the Fund definitely gains a slightly different dimension and shape. In this sense, the continuation of supporting people, whose handicaps we help to level off, will pose a certain test of the soundness of our co-operation. We are looking forward to it. We hope that our Annual Report helps you in your decision-making. Thereby we show that we are circumspect, economical and responsible in our steps. You will notice that some of our long-term projects the concept of which constitutes the majority are culminating or finishing. On the other hand, as other projects are being extended or continue, others have only just begun. And what is still valid is our support to individual applicants, whose unwillingly ill fates do not leave us indifferent. 3

4 Chci v této souvislosti znovu připomenout hlavní poslání našeho fondu: Nejde nám jen o materiální pomoc potřebným, ale především o podporu a motivaci k jejich samostatnosti a aktivitě. To je pro nás hlavním a určujícím prvkem, jímž se odlišujeme od stovek a tisíců dalších charitativních organizací, které v České republice dnes působí. Dovolte mi, abych Vám všem ještě jednou poděkovala a poděkovala také všem svým spolupracovníkům, kteří s nesmírným nasazením pracují i dobrovolníkům z nadačního fondu, kteří pracují bez nároku na finanční odměnu. Jsem přesvědčena, že Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových má i v nových podmínkách dobrou budoucnost. Že tak jako dosud bude uvážlivě pomáhat lidem, kteří to potřebují. Děkuji Vám především za ně. Livia Klausová předsedkyně správní rady 4

5 In this context I would like to remind you of the mission of our Fund: We are not interested in the provision of mere material help to those in need, we strive primarily to support them and motivate them in their independence and activities. This is the first and foremost point by which we differ from hundreds and thousands of other charitable organisations operating in the Czech Republic. Let me thank all of you once again and also thank all my colleagues for their strenuous and relentless efforts, along with the volunteers claiming no financial reward. I am convinced that, even under new conditions, the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových has a bright future ahead of it, and that it will continue to carefully help our co-citizens in need, as it always has. Thank you, especially on their behalf, dear friends. Livia Klausová The Chair of the Board of the Directors 5

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen nadační fond ) Vznik nadačního fondu: Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických a právnických osob, také individuální nadační příspěvky. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení nadačního fondu: Kč Sídlo: Praha 1 Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo bankovního účtu: /0100 Správní rada: Dozorčí rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Libuše Schmidová - předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Stanislava Janáčková CSc. Jiří Brodský, MSc. Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu. Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle nadačního fondu a na webových stránkách 6

7 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (hereinafter referred to as the Fund ) Fund established: 25 th August 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept at the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons and is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. In cases of special reference, individual Fund contributions may be granted based on applications of legal as well as natural persons. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 Hrad, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Supervisory board: Ing. Livia Klausová, CSc. the Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Libuše Schmidová the Chair Ing. Růžena Kabilková Ing. Stanislava Janáčková CSc. Jiří Brodský MSc. More detailed information concerning the Fund s statutory bodies, its property and conditions and means of offering donation contributions is provided for in the Statute of the Fund. The Statute of the Fund is available at the Fund s headquarters or on the website: 7

8 PŘEHLED O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2012 Stipendia Důležité místo mezi projekty nadačního fondu zaujímá projekt Stipendia, který již od roku 2006 pomohl při studiích stovkám dětí. V projektu jsou stipendisté z dětských domovů, sociálně slabých a pěstounských rodin, studující na středních a vysokých školách v České republice. Každoročně zaznamenáváme veliký nárůst počtu stipendistů, a tak v roce 2012 obdrželo nadační příspěvky v podobě stipendia celkem 123 studentů. Celková výše přiznaných stipendií činila ,- Kč. Stipendium studentům slouží na úhradu konkrétních potřeb spojených se studiem, jako je např. školné, ubytování, doprava, učební pomůcky apod. Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin V roce 2012 jsme mohli díky podpoře zahraničních jazykových škol vyslat na dvou- až třítýdenní jazykový kurz v zahraničí celkem 36 studentek a studentů. Prostřednictvím společnosti Jazyky v zahraničí s. r. o. jsme zdarma obdrželi kurzovné od těchto jazykových škol: Actilingua, Vídeň Rakousko (1 kurz) Cavilam, Vichy Francie (1 kurz) Cork English World, Cork Irsko (2 kurzy) Easy School of Languages, Valletta Malta (4 kurzy) Edinburgh School of English, Edinburgh Velká Británie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin Irsko (1 kurz) Horizonte, Regensburg Německo (4 kurzy) Oxford House College, Stratford nad Avonou Velká Británie (10 kurzů) Richard Language College, Bournemouth Velká Británie (10 kurzů) Tandem Escuela Internacional, Madrid Španělsko (2 kurzy) Vedle kurzovného bylo součástí nadačního příspěvku i ubytování a stravování v hostitelské rodině, doprava a přiměřené kapesné. V roce 2012 poskytl nadační fond rovněž příspěvky do maximální výše 3.000,- Kč/pololetí pěti studentkám v rámci projektu Jazykové kurzy v Česku, který podporuje prohlubování znalostí cizích jazyků u studentů z dětských domovů a sociálně slabých rodin na českých jazykových školách. 8

9 AN OVERVIEW OF THE FUND S ACTIVITIES IN THE YEAR 2012 Grants An important position among the Fund s projects is held by the Grants project that has helped hundreds of children in their studies since its start in The project includes grant-holders students of secondary schools and universities - from children s homes, socially-disadvantaged families and foster families. We have experienced a great increase in the number of applicants every year, thus in 2012, 123 students obtained donation contributions in the form of a grant. The total of the allocated grants reached CZK 956, 800. The grant money serves the students to cover specific needs related to their studies, e.g. tuition, boarding, travel expenses, learning aids etc. Language Courses for Children from Children s Homes, Foster Families and Socially-Disadvantaged Families In the year 2012, we were able to send 36 boys and girls to two- to three-week language courses due to the support of foreign language schools. The Jazyky v zahraničí s. r. o. company mediated for us courses free of course fees from the following language schools: Actilingua, Wien Austria (1 course) Cavilam, Vichy France (1 course) Cork English World, Cork Ireland (2 courses) Easy School of Languages, Valletta Malta (4 courses) Edinburgh School of English, Edinburgh Great Britain (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin Ireland (1 course) Horizonte, Regensburg Germany (4 courses) Oxford House College, Stratford upon Avon Great Britain (10 courses) Richard Language College, Bournemouth Great Britain (10 courses) Tandem Escuela Internacional, Madrid Spain (2 courses) Besides the course fees, the donation contribution also covered boarding with a host family, travel expenses and reasonable pocket money. In the year 2012, the Fund also paid contributions up to the maximum of CZK 3,000 per semester to five students in the framework of Language Courses in the Czech Republic project that supports students in children s homes and sociallydisadvantaged families in improving their language knowledge at Czech language schools. 9

10 Kroužky Projekt Kroužky, který je určen pro podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých a pěstounských rodin, přispěl od svého vzniku v roce 2007 již stovkám dětí ve věku 8-18 let na např. hudební, taneční či výtvarný kroužek. Nadační fond poskytuje příspěvek v maximální výši 1 500,- Kč za pololetí. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dětí, které jsou pro vybranou činnost motivované a navštěvují kroužek rády a pravidelně. V roce 2012 podpořil nadační fond 366 dětí celkovou částkou ,- Kč. Startovné do života Startovné do života je jeden z nejdéle trvajících projektů nadačního fondu. Oficiálně skončil a byl určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let. Program měl za cíl poskytnout této skupině dětí finanční podporu při jejich vstupu do života po opuštění dětského domova a přispět k jejich zdárnému osamostatnění. Do II. cyklu projektu běžícího od roku 2008 bylo zařazeno 781 dětí, které postupně odcházely z dětských domovů do reálného života. Při splnění všech podmínek obdržel účastník každý rok na svůj účet pevnou částku ve výši 2.500,- Kč. Zároveň mohl získat i motivační bonus v závislosti na školních výsledcích, chování v dětském domově a aktivitě v mimoškolních činnostech. Na základě návrhu opatrovníka za předcházející školní rok byla vyplácena maximální výše motivačního bonusu 1.500,- Kč. Dalším příspěvkem je tzv. superbonus, který je motivací k ukončení vzdělání a získání výučního listu, nebo maturitního vysvědčení. Výše superbonusu činí 5.000,- Kč. Tento bonus, jako jediný, může být na základě žádosti a doložení výsledků vyplacen ještě v letech 2013 a V roce 2012 bylo mezi účastníky projektu rozděleno celkem ,- Kč. Z toho bylo vyplaceno 7 pevných příspěvků v celkové výši ,- Kč, 35 motivačních bonusů v celkové výši ,- Kč a 27 superbonusů v celkové výši ,- Kč. Z důvodu nedodržení podmínek projektu čtyřmi účastníky projektu byly jim poskytnuté prostředky navráceny nadačnímu fondu. Po dovršení zletilosti některé děti pokračují samy ve spoření, jiné použily peníze na další vzdělávání, na řidičské kurzy, na vybavení domácnosti nebo ve prospěch zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Projekt Senioři komunikují Projekt Senioři komunikují patří mezi největší a nejúspěšnější aktivity nadačního fondu. První kurzy byly realizovány již v roce 2007 a od té doby zájem seniorů o vzdělávání v oblasti moderní informační technologie neustále roste. Z tohoto důvodu bylo v roce 2012 realizováno 132 kurzů ve 130 obcích a městech. Certifikát o absolvování výuky získalo skoro 1400 seniorů. 10

11 Free-Time Activities The project Free-Time Activities aims to support the free-time activities of children from socially-disadvantaged and foster families. Since its start in 2007, it has already contributed to hundreds of children aged 8-18 years to attend, for example, musical, dance or art courses. The Fund offers a sum to a maximum of CZK 1,500 per semester. The main purpose of the project is the support of children who show motivation in the activity and are keen to attend the course regularly. In 2012, the Fund supported 366 children to a total of CZK 450,790. A Start in Life A Start in life project is one of the Fund s longest-running projects. Officially, it ended as of 31 st December 2012 and had been aimed at children aged 14 to 18 years from children s homes. The programme was to provide this group of children with financial support and contribute to their becoming independent. The 2 nd cycle of the project, running since 2008, included 781 children who had gradually left the children s homes for the real life. On fulfilling all the set conditions, each participant obtained a fixed sum of CZK 2,500 every year. Simultaneously, the participants could gain a so-called motivating bonus which depended on school achievements, behaviour in the children s home and extra-curricula activities. The maximum bonus was set at CZK 1,500 per school year and was paid in September every year, based on the child s carer s proposition derived from the child s performance the previous year. Another contribution is a so-called superbonus which should motivate students to graduate from secondary education i.e. to gain a Certificate of Apprenticeship or a school-leaving exam certificate. The superbonus is CZK 5,000 and as such is the only bonus that, based on an application and the provision of evidence of achievement, can be paid as late as 2013 and In the year 2012, the participants of the project shared a total of CZK 195,750, out of which 7 fixed contributions totalling CZK 17,500, 35 motivating bonuses totalling CZK 43,250 and 27 superbonuses totalling CZK 135,000 were paid. Four applicants had to refund received contributions to the fund due to their failure to meet the set conditions. On coming of age, some of the children continued the saving programme on their own, others used their money on further education, driving courses and furnishing their homes, whilst others invested their money in establishing their own businesses. Seniors Communicate The project Seniors Communicate belongs to the most extensive and successful activities of the Fund. The first courses took place as early as 2007 and, since then, the senior co-citizens interest in education in the field of modern information technology has been increasing steadily. For that reason, 132 courses in 130 villages and towns took place in Certificates of attendance were issued to nearly 1400 seniors. 11

12 Řidičské průkazy pro děti z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin V loňském roce bylo dětem v projektu Řidičské průkazy přiděleno 37 příspěvků v celkové výši Kč. Podporovanou skupinou jsou mladí lidé z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin ve věku do 26 let, kteří si chtějí udělat autoškolu a získat řidičský průkaz. Tak jako u dalších projektů nadačního fondu i zde je kladen důraz na osobní zainteresovanost účastníka, proto není hrazena celá částka kurzovného, ale každému účastníkovi projektu je zaplacen příspěvek na autoškolu ve výši Kč. Podpora dětských obětí dopravních nehod Projekt je určen na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. V roce 2012 podpořil nadační fond 22 dětí částkou Kč. Veřejná sbírka V září 2012 skončila druhá tříletá veřejná sbírka pořádaná Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových, vedoucí k získání peněžitých příspěvků pro děti ze sociálně slabých rodin, dětí z dětských domovů, pěstounských rodin a SOS vesniček. Zároveň od listopadu započala třetí veřejná sbírka schválená Magistrátem hlavního města Prahy. Tato třetí sbírka je schválená na dobu neurčitou a je opět určena pro děti ze sociálně slabých rodin. Celkem se v obou sbírkách v loňském roce vybralo Kč. Z tohoto výtěžku byly podpořeny děti v projektech Řidičské průkazy, Jazykové kurzy v zahraničí a Startovné do života superbonusy. Část výtěžku šla rovněž na podporu studentů vybraných Výborem dobré vůle Nadací Olgy Havlové, se kterým při sbírce dlouhodobě spolupracujeme. Letní divadelní představení V roce 2012 daroval Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 236 vstupenek na divadelní představení konaná v rámci Letních Shakespearovských slavností. Od července do srpna 2012 měly možnost navštívit divadelní představení dětské domovy Budišov nad Budišovkou, Budkov, Černá Voda, Česká Kamenice, Dubá-Deštná, Ostrava-Hrabová, Praha- Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Ledce-Smečno, Mašťov, Nymburk, Písek, Pyšely, Senožaty, vylosovaní senioři z projektu Senioři komunikují a dobrovolníci nadačního fondu a prožít tak krásný večer umocněný malebným prostředím Nejvyššího purkrabství Pražského hradu nebo Slezskoostravského hradu v Ostravě. Léto 2012 patřilo představením Richard III., Marná lásky snaha, Jindřich IV., Romeo a Julie, Veselé paničky Windsorské a Zkrocení zlé ženy. 12

13 Driving Licences for Children from Children s Homes, Foster Families and Socially-Disadvantaged Families In the last year, the children participating in the project Driving licences were allotted 37 contributions totalling CZK 185,000. The supported group consists of children aged up to 26 years from children s homes, foster families and sociallydisadvantaged families. As in other Fund projects, what is stressed is the individual interest of the participant, therefore the whole fee is not covered, but subsidised by CZK 5,000 for every participant taking the driving course. Support for Minor, Teenage and Young-Adult Victims of Car Accidents The project aims to support the education of socially-disadvantaged children and young people who lost one or both parents in a car accident or who were health-impaired themselves. In 2012 the Fund supported 22 children with the amount of CZK 405,400. Public Charity Collection September 2012 saw the end of the second three-year run of the public charity collection organised by the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, which aims to gain financial aid for children from socially-disadvantaged families, children s homes, foster families and SOS Children s Villages. At the same time, the third run of the collection was launched and approved by the Metropolitan Authority of Prague in November. The third run was approved for an indefinite period of time and is again aimed at children from socially-disadvantaged families. Both collections produced a total of CZK 606,197 last year. The proceeds contributed to the support of the Driving Licences, Language Courses Abroad and A Start in Life projects superbonuses. Part of the proceeds also reached students selected by the Committee of Good Will of Olga Havlová, with which we have collaborated on a long-term basis. Summer Theatre Shows In the year 2012, the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových donated 236 tickets to attend theatre shows staged during the Shakespeare Summer Festival. From July to August 2012, representatives of children s homes in Budišov nad Budišovkou, Budkov, Černá Voda, Česká Kamenice, Dubá-Deštná, Ostrava-Hrabová, Praha Dolní Počernice, Praha- Klánovice, Ledce-Smečno, Mašťov, Nymburk, Písek, Pyšely, Senožaty, participants of the project Seniors Communicate, having won tickets in a raffle, and the Fund s volunteers were able to attend the theatre shows and to enjoy a beautiful evening enhanced by the picturesque surroundings of the Supreme Burgraviate of Prague Castle or Silesian Ostrava Castle. Summer 2012 was devoted to the performances of the plays Richard III, Love s Labour s Lost, Henry IV, Romeo and Juliet, The Merry Wives of Windsor and The Taming of the Shrew. 13

14 Individuální žádosti o nadační příspěvky V roce 2012 podpořil nadační fond v případech zvláštního zřetele celkem 23 žadatelů, z toho 10 právnických osob. Nadační příspěvky jsme poskytli převážně na výdaje spojené se studiem, na letní ozdravný pobyt či na hudební soustředění. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI NADAČNÍHO FONDU ROKU leden novoroční část veřejné sbírky pořádané nadačním fondem; 23. leden předání hrnků ÚMČ Praha 1, oddělení sociální prevence, a Naději o. s., osobám bez domova, za účasti pana Ladislava Petráska; 24. leden předání hrnků Domu tří přání, o. s., SOS Centru SKP Diakonie CČE a Arcidiecézní charitě Praha za účasti Kamily Kryštofové; 10. únor účast paní Livie Klausové na večeru Merlot d Or ve Španělském sále Pražského hradu spojená s převzetím šeku pro nadační fond; 15. březen předání hrnků mužům bez domova v Zařízení sociální intervence Kladno za účasti Kamily Kryštofové a Ladislava Petráska; 24. duben návštěva paní Livie Klausové v Dětském domově Vrbno pod Pradědem; 17. květen setkání Kamily Kryštofové a Hany Benedové s účastníky projektu Senioři komunikují v Chebu; 29. květen setkání pana prezidenta a paní Livie Klausové s dárci a dobrovolníky jejich nadačního fondu v Rothmayerově sále Pražského hradu; 26. červen účast paní Livie Klausové na zahájení Letních Shakespearovských slavností na Pražském hradě; 7. září setkání Petry Šárové s účastníky projektu Senioři komunikují v Okrouhlici; 7. září návštěva Petry Šárové v Dětském domově v Senožatech a setkání s účastníky natáčení dokumentu ČT o činnosti nadačního fondu; 20. září setkání Kamily Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují v Radovesnici II; 4. říjen účast Petry Šárové při natáčení dokumentu ČT v sídle nadačního fondu s účastníky projektu Stipendia Danielem Byrtusem, Petrou Bělákovou a Kristýnou Honzíkovou; 13. říjen účast paní Livie Klausové na oslavách Mezinárodního dne kuchařů a cukrářů na Václavském náměstí v Praze spojená s převzetím šeku pro nadační fond; 15. říjen účast Kamily Kryštofové při natáčení dokumentu ČT v rámci projektu Senioři komunikují ve Smiřicích; 17. říjen setkání Kamily Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují v Ostrovačicích a v Hulíně; 14

15 Individual Applications for Donation Contributions In 2012, the Fund supported 23 applicants for cases of special reference, out of which there were ten legal entities. We made our contributions predominantly to cover study expenses, a summer curative stay or a musical camp. IMPORTANT EVENTS OF THE FUND IN 2012 January 1 6 January 23 January 24 February 10 March 15 April 24 May 17 May 29 June 26 September 7 September 7 September 20 October 4 October 13 October 15 October 17 the New Year s part of the public charity collection organised by the Fund; handing-over of cups to the Municipality of Prague 1, Department of Social Prevention, and to Naděje o.s., to homeless people, attended by Mr Ladislav Petrásek; handing-over of cups to the Dům tří přání, o.s., SOS Centre SKP Diakonie CČE and Arcidiecézní charita Prague attended by Ms Kamila Kryštofová; Mrs Livia Klausová participates in a ceremonious evening of Merlot d Or in the Spanish Hall receiving a gift donation cheque for the Fund; handing-over of cups to homeless men in the Facility of Social Intervention, Kladno, in the presence of Kamila Kryštofová and Ladislav Petrásek; Mrs Livia Klausová visits the Children s Home in Vrbno pod Pradědem; Kamila Kryštofová and Hana Benedová meet participants of the project Seniors Communicate in Cheb; The President of the Czech Republic and Mrs Livia Klausová meet donors and volunteers of the Fund in Rothmayer Hall of Prague Castle; Mrs Livia Klausová attends the first night of the Shakespeare Summer Festival; Ms Petra Šárová meets participants in the project Seniors Communicate in Okrouhlice; Ms Petra Šárová visits the Children s Home in Senožaty and meets participants in the Czech TV documentary about the activities of the Fund; Kamila Kryštofová meets participants in the project Seniors Communicate in Radovesnice II; Petra Šárová attends the making of a documentary by Czech TV with participants of the project Grants Daniel Byrtus, Petra Běláková and Kristýna Honzíková at the seat of the Fund; Mrs Livia Klausová attends The International Day of Chefs and Confectioners festivity in Wenceslas Square, Prague, including the receipt of a cheque for the Fund; Kamila Kryštofová attends the making of a Czech TV documentary in the framework of the project Seniors Communicate in Smiřice; Kamila Kryštofová meets participants in the project Seniors Communicate in Ostrovančice and Hulín; 15

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009

Více

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu

Více

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

vyroční zpráva annual report

vyroční zpráva annual report vyroční zpráva annual report 2009 Obsah Contens KAPiTOLA i Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Příklady konkrétních podpořených projektů 9 Kalendář akcí 14 Veřejné sbírky

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Výroční zpráva Annual report. Nadační fond VEOLIA

Výroční zpráva Annual report. Nadační fond VEOLIA Výroční zpráva Annual report Nadační fond VEOLIA Obsah Základní údaje...... 1 Úvodní slovo předsedy správní rady.... 2 Hlavní aktivity Nadačního fondu VEOLIA v roce 2006.. 5 Poděkování... 12 Hospodaření

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

výroční zpráva 2008 / annual report 2008

výroční zpráva 2008 / annual report 2008 výroční zpráva 2008 / annual report 2008 Obsah / Content Jiří Anderle Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept Variations on a Renaissance theme (Polaiolo),

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5

Ing. Věra Šulcová místopředsedkyně rady sdružení. Ing. Věra Šulcová Vice-president of the Executive Board 5 Milí přátelé, dostává se Vám do ruky Výroční zpráva občanského sdružení Humanitas Afrika, které také v roce 2008 věnovalo pozornost především svému základnímu poslání, kterým je zpřístupnění vzdělání dětem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více