VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond )"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady Základní údaje o nadačním fondu Přehled činností nadačního fondu v roce Důležité události nadačního fondu v roce Soupis nadačních darů přijatých v roce Soupis nadačních příspěvků poskytnutých v roce Finanční zpráva Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztrát k Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok Výrok nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti THE ANNUAL REPORT OF THE BENEFICIARY FUND OF LIVIA AND VÁCLAV KLAUS FOR 2012 (hereinafter referred to as the Fund ) CONTENTS: PAGE Foreword of the Chair of the Board of Directors Basic information about the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových An overview of activities of the Fund in Important events in the life of the Fund in An overview of contracts for received gift donations signed in An overview of contracts for granted donation contributions signed in Financial Report Balance Sheet as of 31 st December Profit and loss statement as of 31 st December Certified Auditor s report on the annual financial statement for Certified Auditor s report on the Annual Report for Supervisory Board s report on the results of supervisory activities

2 Vážení partneři, spolupracovníci, kolegové, přátelé, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Vám předkládá desátou výroční zprávu, předkládá Vám závěrečný účet fondu za loňský rok. Když na této stránce jednou za dvanáct měsíců bilancuji práci našeho nadačního fondu, obracím se obvykle především k Vám, našim donátorům. Tentokrát je mé poděkování všem, kdo na naše projekty a pomoc potřebným přispívají, svým způsobem výjimečné. Před několika týdny se naplnila desetiletá prezidentská mise mého manžela Václava Klause, spoluzakladatele nadačního fondu. Máme oba řadu plánů a představ o naší další budoucnosti. Základním směrem je rozvíjení aktivit Institutu Václava Klause, který již zahájil svou činnost. Ve vztahu k Nadačnímu fondu to však nic nemění možná spíše naopak. Chceme dát jasně najevo, že fond nebyl jen ornamentem na prezidentské funkci nebo pobočnou aktivitou první dámy. Že desetiletá dobrovolná, namáhavá a úspěšná práce mnoha lidí je základem, na němž chceme i nadále stavět. To je můj hlavní vzkaz pro Vás, naše donátory. Nemyslím si, že vztahy, které jsme spolu vybudovali, se odchodem mého manžela z Pražského hradu nějak mění. Je však jisté, že určitá exkluzivita Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových dostává trochu jiný rozměr a podobu. Pouze v tomto smyslu bude pokračování podpory lidí, jimiž pomáháme vyrovnávat handicapy testem vážnosti naší společné práce. Těšíme se na ni. Doufáme, že k Vašemu rozhodování poslouží naše výroční zpráva. Ukazujeme v ní, že postupujeme stejně obezřetně, šetrně a zodpovědně. Uvidíte v ní, že některé dlouhodobější projekty takových koncepčně založených máme většinu již vrcholí či dobíhají, jiné se naopak rozšiřují a pokračují, další startují. A stále také platí, že podporujeme individuální žadatele jejichž nezaviněně složité osudy nás nenechávají lhostejnými. 2

3 Dear partners, co-workers, colleagues and friends, The Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových presents its 10 th Annual Report and the fund s final bill for the last year. When I balance our Fund s work every twelve months on this page, I usually turn especially to you, our donators. My sincere personal thanks go to all of those who support our projects and those in need, in this very unique year. A few weeks ago, the ten-year mission of my husband Václav Klaus as the President of the Czech Republic, and also the cofounder of the Fund, was fulfilled. Both of us have a number of plans and ideas concerning our future. The basis of our work is first and foremost the development of the Institute of Václav Klaus, which has already launched its activities. However, it changes nothing in relation to the Fund. It is a rather contrary issue. We want to state clearly that the Fund has been neither an ornament of the presidential function nor some side-effect activity of the First Lady, and that the ten-year-long voluntary, strenuous and successful work of so many people has laid the foundation on which we intend to build further. This is my main message especially to you, our donators. I do not suppose that the mutual relationship we have built over the years will change after my husband s departure from Prague Castle. Nevertheless, a certain exclusiveness of the Fund definitely gains a slightly different dimension and shape. In this sense, the continuation of supporting people, whose handicaps we help to level off, will pose a certain test of the soundness of our co-operation. We are looking forward to it. We hope that our Annual Report helps you in your decision-making. Thereby we show that we are circumspect, economical and responsible in our steps. You will notice that some of our long-term projects the concept of which constitutes the majority are culminating or finishing. On the other hand, as other projects are being extended or continue, others have only just begun. And what is still valid is our support to individual applicants, whose unwillingly ill fates do not leave us indifferent. 3

4 Chci v této souvislosti znovu připomenout hlavní poslání našeho fondu: Nejde nám jen o materiální pomoc potřebným, ale především o podporu a motivaci k jejich samostatnosti a aktivitě. To je pro nás hlavním a určujícím prvkem, jímž se odlišujeme od stovek a tisíců dalších charitativních organizací, které v České republice dnes působí. Dovolte mi, abych Vám všem ještě jednou poděkovala a poděkovala také všem svým spolupracovníkům, kteří s nesmírným nasazením pracují i dobrovolníkům z nadačního fondu, kteří pracují bez nároku na finanční odměnu. Jsem přesvědčena, že Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových má i v nových podmínkách dobrou budoucnost. Že tak jako dosud bude uvážlivě pomáhat lidem, kteří to potřebují. Děkuji Vám především za ně. Livia Klausová předsedkyně správní rady 4

5 In this context I would like to remind you of the mission of our Fund: We are not interested in the provision of mere material help to those in need, we strive primarily to support them and motivate them in their independence and activities. This is the first and foremost point by which we differ from hundreds and thousands of other charitable organisations operating in the Czech Republic. Let me thank all of you once again and also thank all my colleagues for their strenuous and relentless efforts, along with the volunteers claiming no financial reward. I am convinced that, even under new conditions, the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových has a bright future ahead of it, and that it will continue to carefully help our co-citizens in need, as it always has. Thank you, especially on their behalf, dear friends. Livia Klausová The Chair of the Board of the Directors 5

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen nadační fond ) Vznik nadačního fondu: Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických a právnických osob, také individuální nadační příspěvky. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení nadačního fondu: Kč Sídlo: Praha 1 Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo bankovního účtu: /0100 Správní rada: Dozorčí rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Libuše Schmidová - předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Stanislava Janáčková CSc. Jiří Brodský, MSc. Podrobnější údaje týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu. Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle nadačního fondu a na webových stránkách 6

7 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (hereinafter referred to as the Fund ) Fund established: 25 th August 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept at the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons and is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. In cases of special reference, individual Fund contributions may be granted based on applications of legal as well as natural persons. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 Hrad, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Supervisory board: Ing. Livia Klausová, CSc. the Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Libuše Schmidová the Chair Ing. Růžena Kabilková Ing. Stanislava Janáčková CSc. Jiří Brodský MSc. More detailed information concerning the Fund s statutory bodies, its property and conditions and means of offering donation contributions is provided for in the Statute of the Fund. The Statute of the Fund is available at the Fund s headquarters or on the website: 7

8 PŘEHLED O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2012 Stipendia Důležité místo mezi projekty nadačního fondu zaujímá projekt Stipendia, který již od roku 2006 pomohl při studiích stovkám dětí. V projektu jsou stipendisté z dětských domovů, sociálně slabých a pěstounských rodin, studující na středních a vysokých školách v České republice. Každoročně zaznamenáváme veliký nárůst počtu stipendistů, a tak v roce 2012 obdrželo nadační příspěvky v podobě stipendia celkem 123 studentů. Celková výše přiznaných stipendií činila ,- Kč. Stipendium studentům slouží na úhradu konkrétních potřeb spojených se studiem, jako je např. školné, ubytování, doprava, učební pomůcky apod. Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin V roce 2012 jsme mohli díky podpoře zahraničních jazykových škol vyslat na dvou- až třítýdenní jazykový kurz v zahraničí celkem 36 studentek a studentů. Prostřednictvím společnosti Jazyky v zahraničí s. r. o. jsme zdarma obdrželi kurzovné od těchto jazykových škol: Actilingua, Vídeň Rakousko (1 kurz) Cavilam, Vichy Francie (1 kurz) Cork English World, Cork Irsko (2 kurzy) Easy School of Languages, Valletta Malta (4 kurzy) Edinburgh School of English, Edinburgh Velká Británie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin Irsko (1 kurz) Horizonte, Regensburg Německo (4 kurzy) Oxford House College, Stratford nad Avonou Velká Británie (10 kurzů) Richard Language College, Bournemouth Velká Británie (10 kurzů) Tandem Escuela Internacional, Madrid Španělsko (2 kurzy) Vedle kurzovného bylo součástí nadačního příspěvku i ubytování a stravování v hostitelské rodině, doprava a přiměřené kapesné. V roce 2012 poskytl nadační fond rovněž příspěvky do maximální výše 3.000,- Kč/pololetí pěti studentkám v rámci projektu Jazykové kurzy v Česku, který podporuje prohlubování znalostí cizích jazyků u studentů z dětských domovů a sociálně slabých rodin na českých jazykových školách. 8

9 AN OVERVIEW OF THE FUND S ACTIVITIES IN THE YEAR 2012 Grants An important position among the Fund s projects is held by the Grants project that has helped hundreds of children in their studies since its start in The project includes grant-holders students of secondary schools and universities - from children s homes, socially-disadvantaged families and foster families. We have experienced a great increase in the number of applicants every year, thus in 2012, 123 students obtained donation contributions in the form of a grant. The total of the allocated grants reached CZK 956, 800. The grant money serves the students to cover specific needs related to their studies, e.g. tuition, boarding, travel expenses, learning aids etc. Language Courses for Children from Children s Homes, Foster Families and Socially-Disadvantaged Families In the year 2012, we were able to send 36 boys and girls to two- to three-week language courses due to the support of foreign language schools. The Jazyky v zahraničí s. r. o. company mediated for us courses free of course fees from the following language schools: Actilingua, Wien Austria (1 course) Cavilam, Vichy France (1 course) Cork English World, Cork Ireland (2 courses) Easy School of Languages, Valletta Malta (4 courses) Edinburgh School of English, Edinburgh Great Britain (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin Ireland (1 course) Horizonte, Regensburg Germany (4 courses) Oxford House College, Stratford upon Avon Great Britain (10 courses) Richard Language College, Bournemouth Great Britain (10 courses) Tandem Escuela Internacional, Madrid Spain (2 courses) Besides the course fees, the donation contribution also covered boarding with a host family, travel expenses and reasonable pocket money. In the year 2012, the Fund also paid contributions up to the maximum of CZK 3,000 per semester to five students in the framework of Language Courses in the Czech Republic project that supports students in children s homes and sociallydisadvantaged families in improving their language knowledge at Czech language schools. 9

10 Kroužky Projekt Kroužky, který je určen pro podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých a pěstounských rodin, přispěl od svého vzniku v roce 2007 již stovkám dětí ve věku 8-18 let na např. hudební, taneční či výtvarný kroužek. Nadační fond poskytuje příspěvek v maximální výši 1 500,- Kč za pololetí. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dětí, které jsou pro vybranou činnost motivované a navštěvují kroužek rády a pravidelně. V roce 2012 podpořil nadační fond 366 dětí celkovou částkou ,- Kč. Startovné do života Startovné do života je jeden z nejdéle trvajících projektů nadačního fondu. Oficiálně skončil a byl určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let. Program měl za cíl poskytnout této skupině dětí finanční podporu při jejich vstupu do života po opuštění dětského domova a přispět k jejich zdárnému osamostatnění. Do II. cyklu projektu běžícího od roku 2008 bylo zařazeno 781 dětí, které postupně odcházely z dětských domovů do reálného života. Při splnění všech podmínek obdržel účastník každý rok na svůj účet pevnou částku ve výši 2.500,- Kč. Zároveň mohl získat i motivační bonus v závislosti na školních výsledcích, chování v dětském domově a aktivitě v mimoškolních činnostech. Na základě návrhu opatrovníka za předcházející školní rok byla vyplácena maximální výše motivačního bonusu 1.500,- Kč. Dalším příspěvkem je tzv. superbonus, který je motivací k ukončení vzdělání a získání výučního listu, nebo maturitního vysvědčení. Výše superbonusu činí 5.000,- Kč. Tento bonus, jako jediný, může být na základě žádosti a doložení výsledků vyplacen ještě v letech 2013 a V roce 2012 bylo mezi účastníky projektu rozděleno celkem ,- Kč. Z toho bylo vyplaceno 7 pevných příspěvků v celkové výši ,- Kč, 35 motivačních bonusů v celkové výši ,- Kč a 27 superbonusů v celkové výši ,- Kč. Z důvodu nedodržení podmínek projektu čtyřmi účastníky projektu byly jim poskytnuté prostředky navráceny nadačnímu fondu. Po dovršení zletilosti některé děti pokračují samy ve spoření, jiné použily peníze na další vzdělávání, na řidičské kurzy, na vybavení domácnosti nebo ve prospěch zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Projekt Senioři komunikují Projekt Senioři komunikují patří mezi největší a nejúspěšnější aktivity nadačního fondu. První kurzy byly realizovány již v roce 2007 a od té doby zájem seniorů o vzdělávání v oblasti moderní informační technologie neustále roste. Z tohoto důvodu bylo v roce 2012 realizováno 132 kurzů ve 130 obcích a městech. Certifikát o absolvování výuky získalo skoro 1400 seniorů. 10

11 Free-Time Activities The project Free-Time Activities aims to support the free-time activities of children from socially-disadvantaged and foster families. Since its start in 2007, it has already contributed to hundreds of children aged 8-18 years to attend, for example, musical, dance or art courses. The Fund offers a sum to a maximum of CZK 1,500 per semester. The main purpose of the project is the support of children who show motivation in the activity and are keen to attend the course regularly. In 2012, the Fund supported 366 children to a total of CZK 450,790. A Start in Life A Start in life project is one of the Fund s longest-running projects. Officially, it ended as of 31 st December 2012 and had been aimed at children aged 14 to 18 years from children s homes. The programme was to provide this group of children with financial support and contribute to their becoming independent. The 2 nd cycle of the project, running since 2008, included 781 children who had gradually left the children s homes for the real life. On fulfilling all the set conditions, each participant obtained a fixed sum of CZK 2,500 every year. Simultaneously, the participants could gain a so-called motivating bonus which depended on school achievements, behaviour in the children s home and extra-curricula activities. The maximum bonus was set at CZK 1,500 per school year and was paid in September every year, based on the child s carer s proposition derived from the child s performance the previous year. Another contribution is a so-called superbonus which should motivate students to graduate from secondary education i.e. to gain a Certificate of Apprenticeship or a school-leaving exam certificate. The superbonus is CZK 5,000 and as such is the only bonus that, based on an application and the provision of evidence of achievement, can be paid as late as 2013 and In the year 2012, the participants of the project shared a total of CZK 195,750, out of which 7 fixed contributions totalling CZK 17,500, 35 motivating bonuses totalling CZK 43,250 and 27 superbonuses totalling CZK 135,000 were paid. Four applicants had to refund received contributions to the fund due to their failure to meet the set conditions. On coming of age, some of the children continued the saving programme on their own, others used their money on further education, driving courses and furnishing their homes, whilst others invested their money in establishing their own businesses. Seniors Communicate The project Seniors Communicate belongs to the most extensive and successful activities of the Fund. The first courses took place as early as 2007 and, since then, the senior co-citizens interest in education in the field of modern information technology has been increasing steadily. For that reason, 132 courses in 130 villages and towns took place in Certificates of attendance were issued to nearly 1400 seniors. 11

12 Řidičské průkazy pro děti z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin V loňském roce bylo dětem v projektu Řidičské průkazy přiděleno 37 příspěvků v celkové výši Kč. Podporovanou skupinou jsou mladí lidé z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin ve věku do 26 let, kteří si chtějí udělat autoškolu a získat řidičský průkaz. Tak jako u dalších projektů nadačního fondu i zde je kladen důraz na osobní zainteresovanost účastníka, proto není hrazena celá částka kurzovného, ale každému účastníkovi projektu je zaplacen příspěvek na autoškolu ve výši Kč. Podpora dětských obětí dopravních nehod Projekt je určen na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. V roce 2012 podpořil nadační fond 22 dětí částkou Kč. Veřejná sbírka V září 2012 skončila druhá tříletá veřejná sbírka pořádaná Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových, vedoucí k získání peněžitých příspěvků pro děti ze sociálně slabých rodin, dětí z dětských domovů, pěstounských rodin a SOS vesniček. Zároveň od listopadu započala třetí veřejná sbírka schválená Magistrátem hlavního města Prahy. Tato třetí sbírka je schválená na dobu neurčitou a je opět určena pro děti ze sociálně slabých rodin. Celkem se v obou sbírkách v loňském roce vybralo Kč. Z tohoto výtěžku byly podpořeny děti v projektech Řidičské průkazy, Jazykové kurzy v zahraničí a Startovné do života superbonusy. Část výtěžku šla rovněž na podporu studentů vybraných Výborem dobré vůle Nadací Olgy Havlové, se kterým při sbírce dlouhodobě spolupracujeme. Letní divadelní představení V roce 2012 daroval Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 236 vstupenek na divadelní představení konaná v rámci Letních Shakespearovských slavností. Od července do srpna 2012 měly možnost navštívit divadelní představení dětské domovy Budišov nad Budišovkou, Budkov, Černá Voda, Česká Kamenice, Dubá-Deštná, Ostrava-Hrabová, Praha- Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Ledce-Smečno, Mašťov, Nymburk, Písek, Pyšely, Senožaty, vylosovaní senioři z projektu Senioři komunikují a dobrovolníci nadačního fondu a prožít tak krásný večer umocněný malebným prostředím Nejvyššího purkrabství Pražského hradu nebo Slezskoostravského hradu v Ostravě. Léto 2012 patřilo představením Richard III., Marná lásky snaha, Jindřich IV., Romeo a Julie, Veselé paničky Windsorské a Zkrocení zlé ženy. 12

13 Driving Licences for Children from Children s Homes, Foster Families and Socially-Disadvantaged Families In the last year, the children participating in the project Driving licences were allotted 37 contributions totalling CZK 185,000. The supported group consists of children aged up to 26 years from children s homes, foster families and sociallydisadvantaged families. As in other Fund projects, what is stressed is the individual interest of the participant, therefore the whole fee is not covered, but subsidised by CZK 5,000 for every participant taking the driving course. Support for Minor, Teenage and Young-Adult Victims of Car Accidents The project aims to support the education of socially-disadvantaged children and young people who lost one or both parents in a car accident or who were health-impaired themselves. In 2012 the Fund supported 22 children with the amount of CZK 405,400. Public Charity Collection September 2012 saw the end of the second three-year run of the public charity collection organised by the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, which aims to gain financial aid for children from socially-disadvantaged families, children s homes, foster families and SOS Children s Villages. At the same time, the third run of the collection was launched and approved by the Metropolitan Authority of Prague in November. The third run was approved for an indefinite period of time and is again aimed at children from socially-disadvantaged families. Both collections produced a total of CZK 606,197 last year. The proceeds contributed to the support of the Driving Licences, Language Courses Abroad and A Start in Life projects superbonuses. Part of the proceeds also reached students selected by the Committee of Good Will of Olga Havlová, with which we have collaborated on a long-term basis. Summer Theatre Shows In the year 2012, the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových donated 236 tickets to attend theatre shows staged during the Shakespeare Summer Festival. From July to August 2012, representatives of children s homes in Budišov nad Budišovkou, Budkov, Černá Voda, Česká Kamenice, Dubá-Deštná, Ostrava-Hrabová, Praha Dolní Počernice, Praha- Klánovice, Ledce-Smečno, Mašťov, Nymburk, Písek, Pyšely, Senožaty, participants of the project Seniors Communicate, having won tickets in a raffle, and the Fund s volunteers were able to attend the theatre shows and to enjoy a beautiful evening enhanced by the picturesque surroundings of the Supreme Burgraviate of Prague Castle or Silesian Ostrava Castle. Summer 2012 was devoted to the performances of the plays Richard III, Love s Labour s Lost, Henry IV, Romeo and Juliet, The Merry Wives of Windsor and The Taming of the Shrew. 13

14 Individuální žádosti o nadační příspěvky V roce 2012 podpořil nadační fond v případech zvláštního zřetele celkem 23 žadatelů, z toho 10 právnických osob. Nadační příspěvky jsme poskytli převážně na výdaje spojené se studiem, na letní ozdravný pobyt či na hudební soustředění. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI NADAČNÍHO FONDU ROKU leden novoroční část veřejné sbírky pořádané nadačním fondem; 23. leden předání hrnků ÚMČ Praha 1, oddělení sociální prevence, a Naději o. s., osobám bez domova, za účasti pana Ladislava Petráska; 24. leden předání hrnků Domu tří přání, o. s., SOS Centru SKP Diakonie CČE a Arcidiecézní charitě Praha za účasti Kamily Kryštofové; 10. únor účast paní Livie Klausové na večeru Merlot d Or ve Španělském sále Pražského hradu spojená s převzetím šeku pro nadační fond; 15. březen předání hrnků mužům bez domova v Zařízení sociální intervence Kladno za účasti Kamily Kryštofové a Ladislava Petráska; 24. duben návštěva paní Livie Klausové v Dětském domově Vrbno pod Pradědem; 17. květen setkání Kamily Kryštofové a Hany Benedové s účastníky projektu Senioři komunikují v Chebu; 29. květen setkání pana prezidenta a paní Livie Klausové s dárci a dobrovolníky jejich nadačního fondu v Rothmayerově sále Pražského hradu; 26. červen účast paní Livie Klausové na zahájení Letních Shakespearovských slavností na Pražském hradě; 7. září setkání Petry Šárové s účastníky projektu Senioři komunikují v Okrouhlici; 7. září návštěva Petry Šárové v Dětském domově v Senožatech a setkání s účastníky natáčení dokumentu ČT o činnosti nadačního fondu; 20. září setkání Kamily Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují v Radovesnici II; 4. říjen účast Petry Šárové při natáčení dokumentu ČT v sídle nadačního fondu s účastníky projektu Stipendia Danielem Byrtusem, Petrou Bělákovou a Kristýnou Honzíkovou; 13. říjen účast paní Livie Klausové na oslavách Mezinárodního dne kuchařů a cukrářů na Václavském náměstí v Praze spojená s převzetím šeku pro nadační fond; 15. říjen účast Kamily Kryštofové při natáčení dokumentu ČT v rámci projektu Senioři komunikují ve Smiřicích; 17. říjen setkání Kamily Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují v Ostrovačicích a v Hulíně; 14

15 Individual Applications for Donation Contributions In 2012, the Fund supported 23 applicants for cases of special reference, out of which there were ten legal entities. We made our contributions predominantly to cover study expenses, a summer curative stay or a musical camp. IMPORTANT EVENTS OF THE FUND IN 2012 January 1 6 January 23 January 24 February 10 March 15 April 24 May 17 May 29 June 26 September 7 September 7 September 20 October 4 October 13 October 15 October 17 the New Year s part of the public charity collection organised by the Fund; handing-over of cups to the Municipality of Prague 1, Department of Social Prevention, and to Naděje o.s., to homeless people, attended by Mr Ladislav Petrásek; handing-over of cups to the Dům tří přání, o.s., SOS Centre SKP Diakonie CČE and Arcidiecézní charita Prague attended by Ms Kamila Kryštofová; Mrs Livia Klausová participates in a ceremonious evening of Merlot d Or in the Spanish Hall receiving a gift donation cheque for the Fund; handing-over of cups to homeless men in the Facility of Social Intervention, Kladno, in the presence of Kamila Kryštofová and Ladislav Petrásek; Mrs Livia Klausová visits the Children s Home in Vrbno pod Pradědem; Kamila Kryštofová and Hana Benedová meet participants of the project Seniors Communicate in Cheb; The President of the Czech Republic and Mrs Livia Klausová meet donors and volunteers of the Fund in Rothmayer Hall of Prague Castle; Mrs Livia Klausová attends the first night of the Shakespeare Summer Festival; Ms Petra Šárová meets participants in the project Seniors Communicate in Okrouhlice; Ms Petra Šárová visits the Children s Home in Senožaty and meets participants in the Czech TV documentary about the activities of the Fund; Kamila Kryštofová meets participants in the project Seniors Communicate in Radovesnice II; Petra Šárová attends the making of a documentary by Czech TV with participants of the project Grants Daniel Byrtus, Petra Běláková and Kristýna Honzíková at the seat of the Fund; Mrs Livia Klausová attends The International Day of Chefs and Confectioners festivity in Wenceslas Square, Prague, including the receipt of a cheque for the Fund; Kamila Kryštofová attends the making of a Czech TV documentary in the framework of the project Seniors Communicate in Smiřice; Kamila Kryštofová meets participants in the project Seniors Communicate in Ostrovančice and Hulín; 15

16 21. říjen odjezd Kristýny Bělákové, Michaely Szutové a Milady Stachové na jazykový kurz do Regensburgu za asistence štábu ČT; 26. listopad natáčení rozhovoru v sídle nadačního fondu s účastnicemi jazykového kurzu v Regensburgu s Michaelou Szutovou a Miladou Stachovou za přítomnosti štábu ČT; 1. prosinec účast paní Livie Klausové, paní Mileny Černé a paní Dany Němcové z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové na rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě a zahájení vánoční části veřejné sbírky nadačního fondu za asistence štábu ČT; 3. prosinec účast paní Livie Klausové na přebírání šeku od společnosti UniCredit Bank v Obecním domě v Praze; 9. prosinec účast pana prezidenta a paní Livie Klausové na koncertu Harmonie spojená s převzetím šeku pro nadační fond; 25. prosinec předání hrnků a dárků bezdomovcům na lodi Hermes za účasti paní Livie Klausové. Návštěva paní Livie Klausové v dětském domově ve Vrbně pod Pradědem Mrs Livia Klausová during her visit in the Children s Home in Vrbno pod Pradědem 16

17 October 21 November 26 December 1 December 3 December 9 December 25 Kristýna Běláková, Michalea Szutová and Milada Stachová depart for a language course in Regensburg, with the attention of Czech TV; recording of an interview with participants of a language course in Regensburg Michaela Szutová and Milada Stachová by Czech TV at the Fund s seat; Mrs Livia Klausová along with Ms Milena Černá and Ms Dana Němcová of the Committee of Good Will Olga Havel Foundation attend the switching-on of Christmas tree lights at Prague Castle and the launch of the Christmas part of the public charity collection organised by the Fund in the presence of a Czech TV crew; Mrs Livia Klausová, on behalf of the Fund, receives a cheque from UniCredit Bank in the Municipal House in Prague; the President of the Czech Republic and Mrs Livia Klausová attend the Harmonie concert and receive a donation cheque for the Fund; Mrs Livia Klausová attends the delivery of cups and other gifts to the homeless on the ship Hermes. Kurz Senioři komunikují v Ženklavě A training session of Seniors Communicate in Ženklava 17

18 SOUPIS SMLUV O NADAČNÍCH DARECH PŘIJATÝCH V ROCE 2012 Celková výše přijatých nadačních darů v roce Kč Z toho: Fyzické osoby celkem Kč Bednář Petr, Ing., CSc Kč Burda Martin Kč Elblová Marcela Kč Kadaňová Eva, PhDr Kč Klíma Radim Kč Kozurak Mikhailo Kč Krůžela Josef, Ing., CSc Kč Losenický Karel Kč Nečásková Milena, RNDr Kč Nováková Iva, Ing Kč Rataj Pavel, MUDr Kč Sobol Augustin, Ing Kč Volek Ondřej Kč Tři další dárci z řad fyzických osob, kteří požádali o zachování anonymity, darovali celkem Kč Právnické osoby celkem Kč Agentura SCHOK, spol. s.r.o Kč ANDRON s.r.o Kč CZFP s.r.o Kč Česká energie, a.s Kč Český porcelán a.s Kč Diplomatic Spouses Association, o.s Kč Dům porcelánu Praha a.s Kč EVROPSKÁ OBCHODNÍ A PORADENSKÁ SE Kč Huisman Konstrukce, s.r.o Kč 18

19 AN OVERVIEW OF CONTRACTS FOR RECEIVED GIFT DONATIONS SIGNED IN 2012 The total value of contracts for gift donations signed in CZK Out of which: Individual persons in total czk Bednář Petr, Ing., CSc CZK Burda Martin CZK Elblová Marcela CZK Kadaňová Eva, PhDr CZK Klíma Radim CZK Kozurak Mikhailo CZK Krůžela Josef, Ing., CSc CZK Losenický Karel CZK Nečásková Milena, RNDr CZK Nováková Iva, Ing CZK Rataj Pavel, MUDr CZK Sobol Augustin, Ing CZK Volek Ondřej CZK Three individual donors who wish to remain anonymous donated a total of czk Legal entities in total czk Agentura SCHOK, spol. s.r.o czk ANDRON s.r.o czk CZFP s.r.o czk Česká energie, a.s czk Český porcelán a.s czk Diplomatic Spouses Association, o.s czk Dům porcelánu Praha a.s czk EVROPSKÁ OBCHODNÍ A PORADENSKÁ SE CZK Huisman Konstrukce, s.r.o czk

20 I K L a.s Kč Jazyky v zahraničí s.r.o Kč KFM, CZ s.r.o Kč Merlot d Or, s.r.o Kč Mladá fronta a.s Kč Nadace České spořitelny Kč Nadace PRECIOSA Kč Nadační fond ALBERT Kč Nadační fond ALBERT Kč Nadační fond Jízda pro život Kč Nadační fond Slunce pro všechny Kč PaS de Theatre, s.r.o Kč Patron pro život a.s Kč Pražská plynárenská, a.s Kč SAGA TRADE spol. s.r.o Kč Sport Towers Prague s.r.o Kč T-Mobile Czech Republic a.s Kč UniCreditBank Czech Republic, a.s Kč VITA software, s.r.o Kč Tři další dárci z řad právnických osob, kteří požádali o zachování anonymity, darovali celkem Kč Vedle shora uvedených dárců poskytli nadačnímu fondu 24 dárci bez uzavření darovacích smluv celkem Kč Veřejná sbírka Kč 20

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok 2008 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady......................................................................................

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2014 (dále jen nadační fond )

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2014 (dále jen nadační fond ) Výroční zpráva 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2014 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady... 2 Základní údaje o nadačním

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Committee of Good Will Olga Havel Foundation Dear friends runners of good will, Our support is going on even now during the cold winter times. I would

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Advertisement Summary outside the Europark Shopping Centre: Europark Newspaper Country radio Web pages of The Foundation of Our Child

Advertisement Summary outside the Europark Shopping Centre: Europark Newspaper Country radio Web pages of The Foundation of Our Child ADVERTISEMENT Advertisement Summary outside the Europark Shopping Centre: Europark Newspaper Country radio Web pages of The Foundation of Our Child Advertisement Summary in the Europark Shopping Centre:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana Mistrovství ČR mažoretek JAROMĚŘ2014 VÝSLEDKY SÓLOFORMACÍ BATON A MIX MINI solo 1 82.70 POSTUP Ostrava 2 - TOM Krokodýl Nguyenová Zuzana 2 82.30 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Šimčíková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 tel.: 481 322 767; fax.: 481322 767; e-mail: zus@turnov.cz ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV TURNOV 17. - 19. 4.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 HRADEC KRÁLOVÉ 17.5.2014 STARTOVNÍ LISTINA SKUPINY PÓDIOVÉ SESTAVY DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 POM-POM DĚTI 1 Kostelec nad Orlicí 2 Marlen I 2 Hradec Králové A-team minikadetky

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009

COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009 COMENIUS PROJECT návštěva v České republice 3. 8. 10. 2009 Ve dnech 3. až 8. října 2009 jsme na naší škole přivítali návštěvu zástupců zahraničních škol, které s námi spolupracují v rámci mezinárodního

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více