Plán BOZP na staveništi KANALIZACE A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD BRANKOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán BOZP na staveništi KANALIZACE A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD BRANKOVICE"

Transkript

1 KANALIZACE A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD BRANKOVICE Verze Plánu BOZP: Zpracoval: Dne: Podpis: 1 Ing. Rolková Leona Koordinátor BOZP ve fázi realizace

2 OBSAH: 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY PLNĚNÍ PODMÍNEK ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006, POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BOZP ZADAVATEL STAVBY ZHOTOVITEL STAVBY JINÁ FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ SE OSOBNĚ PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY A KTERÁ NEZAMĚSTNÁVÁ ZAMĚSTNANCE KOORDINÁTOR BOZP PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH OBECNÉ POŽADAVKY BOZP NA ZHOTOVITELE PŘI REALIZACI STAVBY PŘEDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED JEJICH PŮSOBENÍM VSTUPNÍ ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ NA STAVENIŠTI ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY, PRACOVNÍ ODĚVY A OBUV, MYCÍ, ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY A OCHRANNÉ NÁPOJE EVIDENCE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ EVIDENCE OSOB NA STAVENIŠTI PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ NA STAVBĚ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ PROTI VSTUPU NEOPRÁVNĚNÝCH OSOB, ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ PROTI PÁDU OSOB DO VÝKOPU BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ, OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ENERGIEMI A VODOU SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JINÉ ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE, ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA STAVENIŠTI POHYB OSOB PO STAVENIŠTI SKLÁDKY ZEMINY A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZNAČENÍ SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM ZEMNÍ PRÁCE GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ENERGETICKÝCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A STĚN VÝKOPŮ PROTI SESUTÍ SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ RUČNÍ PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A PRÁCE VE VÝKOPECH OCHRANA STAVENIŠTĚ A VÝKOPŮ PŘED VODOU DOPRAVA NA STAVENIŠTI STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE BETONÁŘSKÉ PRÁCE MONTÁŽNÍ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠCE ŽEBŘÍKY LEŠENÍ PRÁCE NAD VODOU NEBO V JEJÍ TĚSNÉ BLÍZKOSTI SPOJENÉ S BEZPROSTŘEDNÍM NEBEZPEČÍM UTONUTÍ ZPŮSOB HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ POSUZOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK IDENTIFIKACE RIZIK NA STAVENIŠTI A NÁVRH OPATŘENÍ K OMEZENÍ RIZIKA PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU KONTROLNÍ ČINNOST ODPOVĚDNÁ OSOBA HLAVNÍHO ZHOTOVITELE AKTUALIZACE PLÁNU BOZP

3 1 ÚVOD Tento Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán BOZP ) je dokument, který byl zpracován pro realizační fázi stavby: Kanalizace a likvidace odpadních vod Brankovice, a obsahuje údaje, informace a rizika známé v době jeho zpracování. Výchozí podklady: a) Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby Kanalizace a likvidace odpadních vod Brankovice, zpracovaná společností TRASKO, a.s., IČ: , datum zpracování 02/2012. b) Inženýrsko-geologické posouzení ČOV Brankovice - Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrsko-geologického posouzení provedeného za účelem zjištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace, zpracovaná společností GEON, s.r.o., datum zpracování 02/2012. c) Veřejná vyhláška Rozhodnutí Městského úřadu Bučovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, a o vydání stavebního povolení k provedení stavby vodních děl, která budou realizovány v rámci stavby Kanalizace a likvidace odpadních vod Brankovice, datum vydání , číslo jednací OŽP-13093/2012 baro. d) Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, o povolení zvláštního užívání silnice umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku silnice I/50 Brno Holubice Uherské Hraniště státní hranice, datum vydání , číslo jednací JMK 21032/2009. e) Rozhodnutí Městského úřadu Bučovice, odboru správních agend, úseku silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice pro umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech pozemní komunikace III/43341, datum vydání , číslo jednací ÚDA-6510/2012 kna. f) Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Plán BOZP je zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 3

4 staveništi (dále jen zákon ) a nenahrazuje dokumentaci o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních, kterou dle platné legislativy zpracovává každý zhotovitel; nenahrazuje ani časový plán (harmonogram) výstavby. 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Stavebník / Městys Brankovice Zadavatel: Náměstí 101, Brankovice, IČ: Technický dozor stavebníka: bude znám při předání staveniště Projektant: TRASKO, a.s. Na Nouzce 487/8, Vyškov, IČ: Odpovědný projektant: Ing. Martin Fencl Stavba: Kanalizace a likvidace odpadních vod Brankovice okres Vyškov, kraj Jihomoravský Stavba řeší vybudování nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v lokalitě Brankovice, k.ú. Brankovice , Jihomoravský kraj. Stávající jednotná kanalizace bude opravena bezvýkopovou metodou, tzv. vyvložkováním. Členění stavby na inženýrské objekty a provozní soubory: IO 1 Kanalizace IO 1.1 Splašková kanalizace IO 1.2 Čerpací stanice IO 1.3 Přípojky NN k čerpacím stanicím IO 1.4 Vyvložkování stávající kanalizace IO 1.5 Oprava výustních objektů IO 2 Čistírna odpadních vod IO 2.1 Stavební část IO 2.2 Přípojka VN k ČOV IO 2.3 Přípojka vodovodu pro ČOV IO 2.4 Výustní objekt z ČOV IO 2.5 Napojení na veřejnou komunikaci IO 2.7 Přeložka kabelu O2 PS 2.1 ČOV strojní část PS 2.2 ČOV elektro část 4

5 Hlavní zhotovitel stavby: bude znám po realizaci výběrového řízení, IČ: Fyzická osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby: Koordinátor BOZP: Netkick s.r.o., IČ: Ing. Leona Rolková, tel.: Oblastní inspektorát práce příslušný dle místa staveniště: Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně Datum předání staveniště zhotoviteli: je odvislé od výběru zhotovitele Datum plánovaného ukončení prací: dle harmonogramu zhotovitele Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi: 25 Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: 5 3 PLNĚNÍ PODMÍNEK ZÁKONA Č. 309/2006 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006, POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BOZP 3.1 Zadavatel stavby Zadavatel stavby určí jednoho nebo více koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace. Podmínky pro určení koordinátora BOZP na staveništi: (dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. Vznik povinnosti doručení OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ: - celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo - celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby doručí OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, zadavatel stavby provede 5

6 bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Stavbu neprovádí stavebník sám pro sebe svépomocí. Stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení. Počet koordinátorů ve fázi přípravy: 0 Počet koordinátorů ve fázi realizace: 1 Vymezení pravidel vzájemné - spolupráce při určení více koordinátorů: Zadavatel stavby: předá koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytuje mu potřebnou součinnost, zaváže všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován PLÁN BOZP. Podmínky pro zpracování Plánu BOZP na staveništi: (dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Na staveništi jsou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, příloha č. 5). Splnění podmínek pro vznik povinnosti doručení OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ. Místo uložení Plánu BOZP: odpovědná osoba hlavního zhotovitele 6

7 Práce a činnosti na stavbě vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, příloha č. 5): Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. Potápěčské práce. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 3.2 Zhotovitel stavby Všichni zhotovitelé stavby jsou povinni: nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat koordinátorovi BOZP informace o pracovních nebo technologických postupech, které při realizaci stavby zvolí a přehled rizik, které mohou vzniknout při těchto postupech; dodržovat tento ; poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost po celou dobu realizace stavby, zejména předávat včas informace a podklady potřebné pro změny a aktualizaci tohoto Plánu BOZP (změny pracovních postupů, nástup zhotovitelů na stavbu a jejich pracovní nebo technologické postupy apod.). Na základě těchto informací a na základě fyzických kontrol stavby bude probíhat průběžná aktualizace tohoto Plánu BOZP. Hlavní zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží koordinátorovi 7

8 BOZP: harmonogram výstavby, seznam podzhotovitelů (subdodavatelů). Každý zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží koordinátorovi BOZP: dokumentaci rizik a přijatých opatření pro prováděné práce dle zákoníku práce, včetně záznamu o proškolení pracovníků (dokumentace bude identifikovatelná na předmětnou stavbu, schválená odpovědným pracovníkem zhotovitele a musí odpovídat prováděným pracem na staveništi včetně odpovídajících opatření), technologický postup pro prováděné práce k zajištění BOZP, včetně záznamu o proškolení pracovníků. Veškeré podklady pro koordinátora BOZP budou zaslány na ovou adresu: 3.3 Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance Jiná fyzická osoba je povinna: poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi BOZP potřebnou součinnost, postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby, informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele, dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora BOZP, používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 3.4 Koordinátor BOZP Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 8

9 a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli předat zadavateli: přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby (pokud byl již určen), popř. jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. Koordinátor při přípravě stavby: c) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňujíc současně nebo v návaznosti, d) dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo ekonomicky přiměřené, e) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se: požadavků na zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, f) zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu BOZP známi, g) zajistí zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracech. Koordinátor je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu: a) informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 9

10 b) upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, c) oznámit zadavateli stavby případy nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP zhotovitelem stavby, nebyla-li tímto zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. Koordinátor při realizaci stavby: d) koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a vzniku nemocí z povolání, e) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, f) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, g) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, h) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, i) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popř. s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, j) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, k) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání, l) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, m) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 10

11 4 PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH Hlavní zhotovitel zajistí činnosti společně pro všechny podzhotovitele (subdodavatele) v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečného provádění stavebních prací. Jedná se zejména o tyto činnosti: a) převzetí staveniště od zadavatele, b) předávání pracoviště podzhotovitelům (subdodavatelům), c) udržování zařízení staveniště v bezpečném a provozuschopném stavu (viz NV 591/2006 Sb., příloha č. 1 bod I.), zajištění pořádku a úklidu na staveništi, d) vyvěšení stavebního povolení a kopie ohlášení stavby na OIP, e) vybudování a udržování oplocení staveniště, pravidelná kontrola oplocení stavby a vstupů, včetně označení bezpečnostními tabulkami a dopravními značkami, a řádné uzavření stavby po skončení pracovní doby, f) sjednání podmínek dopravního omezení, resp. dočasného dopravního řešení, s příslušným správním orgánem, g) vybudování a udržování staveništních komunikací určených pro pohyb mechanismů a osob (v létě i v zimě), h) zakrytí, ohrazení nebo zasypání nepoužívaných otvorů, prohlubní, jam, propadlin a jiných míst, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, i) provádění opatření k zabránění poškození zařízení a rozvodů inženýrských sítí, j) vybudování a udržování ochranných zařízení proti pádu osob, předmětů a zemin na komunikace pro pěší i auta, k) vybudování a udržování skládek materiálu a odpadu, odvoz odpadu, l) vybudování a udržování prostor pro: vstupní školení pracovníků, poskytování první pomoci, zajištění telefonického spojení pro potřeby ohlášení mimořádných událostí, trvalý přístup k pitné vodě, sanitární zařízení šatna, umývárna, záchod, odpočinek pracovníků, m) zajištění prostor a dalších podmínek pro činnost koordinátora BOZP, n) zajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci lékárnička, prostředků pro přivolání zdravotnické záchranné služby telefon, prostředků pro zvládnutí dalších mimořádných událostí hasicí přístroje, havarijní souprava, o) zajištění přístupu k pitné vodě pro potřeby pití pracovníků a zajištění předlékařské pomoci, a teplé tekoucí vodě pro zajištění osobní hygieny pracovníků, p) zajištění stálého volného průjezdu staveništěm v min. šířce 3,5 m a výšce 4,1 m a s dostatečnou únosností pro požární vozidla, 11

12 q) provedení, údržba a ochrana staveništních rozvodů elektřiny, příp. jiných médií, včetně výchozích a periodických revizí, r) vypnutí, odpojení a zabezpečení elektrického zařízení proti neoprávněné manipulaci po skončení pracovní doby, včetně zařízení, která nemusí být zůstat z provozních důvodů zapnuta, s) umístění hlavního vypínače elektrického zařízení tak, aby byl snadno přístupný, provedení jeho označení a zabezpečení proti neoprávněné manipulaci, t) realizace a pravidelná kontrola prostředků kolektivní ochrany proti pádu z výšky nebo do hloubky, u) vedení centrální evidence přítomných pracovníků na staveništi, v) zpracování dopravního řádu pro staveniště, w) zpracování plánu činností při mimořádných událostech včetně určení shromaždiště osob, x) přebírání a úschova potřebných dokumentů o BOZP pro všechny zhotovitele, y) osvětlení staveniště v případě potřeby. Hlavní zhotovitel předá informace a pokyny k zajištění BOZP na staveništi dle výše uvedených bodů odpovědným pracovníkům podzhotovitelů (subdodavatelů). 5 OBECNÉ POŽADAVKY BOZP NA ZHOTOVITELE PŘI REALIZACI STAVBY Povinnost zhotovitele zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jím převzatém staveništi. Každý zhotovitel je povinen plnit následující požadavky: 5.1 Předání bezpečnostních rizik a přijatých opatření k ochraně před jejich působením Plní-li na staveništi úkoly pracovníci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na daném staveništi, a spolupracovat při zajišťování BOZP. Každý zhotovitel je povinen: zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho pracovníků byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také pracovníci jiných zhotovitelů, dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat své pracovníky o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zhotovitelů. 12

13 5.2 Vstupní školení pracovníků na staveništi Odpovědný pracovník zhotovitele poskytne ostatním pracovníkům informace a pokyny k BOZP na staveništi - zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají konkrétního staveniště! Informace a pokyny je třeba sdělit vždy při nástupu na staveniště, s ohledem na specifické podmínky každé stavby. O proškolení zhotovitel vede dokumentaci. Zhotovitel je dále povinen zajistit pracovníkům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít pracovník do styku na staveništi, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 5.3 Zdravotní a odborná způsobilost pracovníků Zhotovitel nesmí připustit, aby pracovníci vykonávali zakázané práce nebo práce, jejichž náročnost neodpovídá schopnostem, a zdravotní a odborné způsobilosti pracovníka. 5.4 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje Není-li možné rizika práce odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zhotovitel povinen poskytnout pracovníkům: osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, ochranné nápoje. Zhotovitel je povinen kontrolovat a vyžadovat používání OOPP! 5.5 Evidence pracovních úrazů Zhotovitel, na jehož převzatém staveništi k pracovnímu úrazu došlo, je povinen: objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu za účasti pracovníka (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje), svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP, koordinátora BOZP a zástupce zadavatele stavby, bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. 13

14 pracovním úrazu pracovníka jiného zhotovitele bez zbytečného odkladu uvědomit dotčeného zhotovitele, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění. Zhotovitel vede v KNIZE ÚRAZŮ evidenci o všech úrazech. Zhotovitel vyhotoví ZÁZNAM O ÚRAZU, jejichž následkem došlo: ke zranění pracovníka s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí pracovníka. Zhotovitel ohlásí pracovní úraz a zašle záznam o úrazu zákonem stanoveným orgánům. Zhotovitel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 5.6 Evidence osob na staveništi Každý zhotovitel je povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších osob na staveništi, které mu bylo předáno. 6 PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ NA STAVBĚ Každý pracovník má právo na: zajištění BOZP, informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Podané informace a pokyny k zajištění BOZP na stavbě pro něj musí být srozumitelné (tj. v jazyce, kterému rozumí, použití piktogramů apod.) Pracovník je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popř. život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění pracovní povinnosti. Každý pracovník je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů pracovníka. Každý pracovník je povinen: a) účastnit se školení BOZP včetně ověření svých znalostí, b) podrobit se preventivním prohlídkám, 14

15 c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na staveništi a informacemi zhotovitele, d) dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy, e) používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, f) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na staveništi a v pracovní době i mimo staveniště, nevstupovat pod jejich vlivem na staveniště a nekouřit v místech, kde je to zakázáno, g) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu pracovníkovi nedostatky a závady na staveništi, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení, h) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu pracovníkovi svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného pracovníka, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin, i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího pracovníka písemně určeného zhotovitelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 7 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 7.1 Zajištění staveniště proti vstupu neoprávněných osob, zajištění výkopů proti pádu osob do výkopu Inženýrský objekt IO 1 Kanalizace Stavba inženýrského objektu IO 1 Kanalizace je navržena na celém území obce Brankovice. Jedná se o liniovou stavbu a ohrazení dočasného staveniště bude provedeno: zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče (madla) upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích, zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m a jedné mezilehlé střední tyče, případně jiné vhodné výplně. Zábradlí bude dostatečné pevné a stabilní, aby při případném opření či nárazu člověka na něj, bylo zabráněno jeho pádu do výkopu. Zatížení zábradlí se posuzuje podle příslušných ČSN. 15

16 nebo vhodnou zábranou a to ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu. Za vhodnou zábranu se považuje např. zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost a stabilitu, přenosné dílcové zábradlí. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech žebříkových přístupů (o šířce cca 1 m), přechodů nebo přejezdů, budou jasně viditelné a upozorňující na nebezpečí (kombinace barev červená - bílá, nejlépe v reflexním provedení). Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích budou přes výkopy zřízeny přechody, které musí: mít šířku nejméně 1,5 m, být opatřeny zábradlím se střední tyčí nebo jinou vhodnou výplní, včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách, být dostatečně únosné a bezpečné. Dočasné přejezdy přes výkopy musí být navrženy tak, aby umožnily průjezd požárním vozidlům, tj. v min. šířce 3,5 m s dostatečnou únosností. Výkopy zřízené pro provedení IO 1.2 Čerpací stanice budou souvisle oploceny do výšky nejméně 1,8 m a zajištěny proti vstupu nepovolaných osob Inženýrský objekt IO 2 Čistírna odpadních vod Západně od zastavěného území obce Brankovice je do prostoru křížení silnice III/0509 Dobročkovice s řekou Litavou navržena plocha pro mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod. Trvalé staveniště IO 2.1 Čistírna odpadních vod stavební část bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m a vstup bude zajištěn uzamykatelnou bránou. Dočasná staveniště zřízená pro provedení přípojek, přeložek, napojení na veřejnou kanalizaci apod. (liniové stavby) budou ohrazena mobilním zábradlím nebo zábranou, příp. opatřeny přechody a přejezdy, v souladu s kapitolou Dočasný stavební dvůr Po dohodě se zadavatelem bude určena plocha pro zřízení dočasného stavebního dvora. Dočasný stavební dvůr bude na jeho hranici souvisle oplocen do výšky nejméně 1,8 m a vstup bude zajištěn uzamykatelnou bránou. 7.2 Bezpečnostní značení, osvětlení staveniště Na souvislém oplocení (min. výška 1,8 m) budou viditelně umístěny bezpečnostní tabulky Nepovolaným vstup zakázán ze všech světových stran. Na vstupu / vjezdu do takto oploceného 16

17 prostoru budou vyvěšeny bezpečnostní tabulky Nepovolaným vstup zakázán, Vstup jen v ochranné přilbě, Povinné nošení reflexních vest, Vstup jen v ochranné obuvi, Nebezpečí úrazu, Nebezpečí pádu. V případě liniové stavby budou bezpečnostní tabulky Nepovolaným vstup zakázán a Nebezpečí pádu viditelně umístěny na zábradlí ve výšce horní tyče, a to každých 50 m. Staveniště, zařízení staveniště, vstupy, vjezdy, komunikace pro pěší budou osvětleny tak, aby byl po celou dobu provádění prací zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. Pokud nestačí veřejné osvětlení dostatečně osvětlit prostory staveniště, musejí být osvětleny samostatnými osvětlovacími tělesy, vzdálenými od sebe nejvýše 20 m. 7.3 Zásobování staveniště energiemi a vodou Pitná voda Užitková voda Tekoucí teplá voda Elektrická energie Pitná voda bude odebírána přímo z přistavených cisteren zhotovitele, případně z napojení staveniště na místní vodovodní síť. Pro účely čištění mechanizace a komunikačních ploch. Zdroj bude určen po dohodě se zadavatelem. Zdroj bude určen po dohodě se zadavatelem. Předpokládá se požadavek na elektrickou energii při případném přečerpávání či užití nástrojů. Tento požadavek bude zajištěn agregátem se spalovacím motorem, příp. připojením ze stávající místní rozvodné sítě. 7.4 Sanitární zařízení staveniště a jiné Pro pracovníky stavby budou zřízeny sanitární zařízení staveniště, zejména: Šatna 1x stavební buňka Pro pracovníky bude k dispozici šatna pro úschovu pracovního popř. civilního oděvu a předmětů. Umývárna 1x stavební buňka Pro pracovníky stavby bude zajištěno sociální zázemí umýváren. WC V rámci staveniště bude instalován dostatečný počet chemických WC odpovídající počtu pracovníků na staveništi. Platí, že na 10 pracovníků postačuje 1 sedadlo, na 11 až 50 pracovníků 2 sedadla WC. Pokud se jedná o umístění, nesmí být od pracoviště vzdáleno více než 75 metrů. Odpočívárna a Bude sloužit buňka šatny. ohřívárna 17

18 Dále budou zřízeny prostory pro: Kancelář vedení stavby 1x stavební buňka Příruční sklad drobného 1x stavební buňka nářadí a materiálu Ostraha stavby nebude zřízena Po dohodě se zadavatelem bude určen vyhrazený prostor pro dočasný stavební dvůr, který bude kromě umístění zařízení staveniště (viz výše) sloužit k uskladnění stavebního materiálu, nástrojů a nářadí, a zejména k odstavení stavební mechanizace v mimopracovní době. Dočasný stavební dvůr bude po celém svém obvodu oplocen do výšky min. 1,8 m, uzamčen a osvětlen. 7.5 Zařízení pro rozvod energie, elektrická zařízení na staveništi Hlavní vypínač elektrického zařízení bude umístěn tak, aby byl snadno přístupný, bude označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním budou prokazatelně seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a budou podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Elektrická zařízení budou určena pro použití ve venkovním prostředí. Pohyblivé přívody nesmí být volně pokládány přes frekventovaná místa a tam, kde hrozí nebezpečí poškození mechanizačním prostředkem, vozidly, pádem materiálu apod. V těchto případech se elektrické vedení bude chránit krytem, ochranným obložením, vyvěšením. V případě prací v blízkosti vody se smí pracovat pouze s akumulátorovým (bateriovým) elektrickým ručním nářadím. 7.6 Pohyb osob po staveništi Každý zhotovitel vede denní evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších osob na staveništi, které mu bylo předáno. Každá osoba pohybující se na stavbě: a) bude vybavena OOPP ochranná přilba, pracovní oděv bez volně vlajících částí, reflexní vesta nebo doplňky s vysokou viditelností, pracovní obuv a dále OOPP dle vykonávané činnosti, b) bude průkazně seznámena s bezpečnostními riziky při pohybu nebo práci na stavbě, c) bude dbát zvýšené pozornosti a řídit se pokyny vedení stavby, d) její přítomnost na staveništi bude evidována. 18

19 7.7 Skládky zeminy a stavebních materiálů Stavební materiál bude deponován na plochách určených pro zařízení staveniště zadavatelem. Přebytečná zemina bude použita na navýšení terénu pod nově budovanou čistírnou odpadních vod, případně bude zemina odvezena na skládku. Zemina uložená v blízkosti a okolí toků nesmí tvořit příčnou překážku a bránit tak plynulému odtoku vody ze záplavového území. Při provádění výkopu v silničním pozemku nesmí být materiál výkopu ukládán na vozovku. 8 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZNAČENÍ Vzhledem k umístění stavby IO 1 Kanalizace se předpokládá dopad na dopravní infrastrukturu. Omezení se týká především místních komunikací a jejich průjezdnosti v době výstavby. Dopravní situace bude ovlivněna vždy krátkodobě při výstavbě v daném konkrétním úseku, jednak omezením úseku a dále dopravou a pohybem stavebních mechanizmů. Výkopy přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo do nich zasahující, budou opatřeny příslušnou výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti budou výkopy označeny světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, případně i v jiných nebezpečných místech. Při sanačních pracích na jednotné kanalizaci ve státní komunikaci I/50 nebude doprava omezena částečnou uzavírkou. Omezení dopravy bude vždy pouze v daném úseku sanačních prací upraveno přechodným dopravním značením. Návrh dopravního značení provedla firma TRASIG s.r.o. a je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. O stanovení přechodné úpravy dopravního provozu požádá před započetím sanačních prací zhotovitel stavby. Dopravní značení může provádět jen zhotovitel, který má oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže odbornou způsobilost. Dopravní značení musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. Při provádění stavebních prací musí být respektovány zákazy definované v 19 zákona o pozemních komunikacích. Silnice je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat. Na silnice je též zakázáno zejména neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na nich cokoliv umísťovat, dále je zakázáno používat pásová a jiná vozidla, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo používat jiné stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození komunikace, a dále je na silnici zakázáno vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady. Na silnici nesmí být bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce, umisťovány žádné věci, zařízení ani materiál. 19

20 9 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Vázací prostředky musí být voleny s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků, a musí být používány v souladu s návodem k použití. 10 ZEMNÍ PRÁCE 10.1 Geologické a hydrogeologické poměry staveniště Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu společností GEON s.r.o. byla hladina podzemní vody naražena v hloubkové úrovni cca 2,3 a 6,5 m p.t. při ustálené hladině cca 1,5 m p.t. Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na klimatických poměrech a na stavu povrchových vod v přilehlé vodoteči a lze předpokládat, že její ustálená hladina se bude pohybovat v hloubkové úrovni cca 1,5 2,0 m p.t. V průběhu zemních prací je nutno počítat s vysokou nestabilitou zemin v případě jejich vyšší vlhkosti až vodonasycennosti a dodržovat podmínky pro pažení. Zeminy na staveništi jsou zařazeny dle požadavků ve smyslu ČSN do třídy těžitelnosti I. (dle ČSN v převážné většině do 3. třídy těžitelnosti) Provádění zemních prací v ochranných pásmech energetických vedení a zařízení technického vybavení Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti energetického nebo jiného vedení (inženýrské sítě), určený především k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu a zařízení na nich a dále i pro zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Šířka ochranného pásma je různá podle druhu vedení a je stanovena příslušnými předpisy. Příklady šířek ochranných pásem: Telekomunikační kabely, kabely komunikačních sítí 1,5 m Elektrické kabely nad 110 kv 3,0 m Elektrické kabely do 110 kv 1,0 m Plynovody ntl, stl a přípojky v obcích 1,0 m 20

21 Ostatní plynovody (vtl, vvtl) Teplovody, horkovody, parovody Vodovodní potrubí Stoková potrubí DN 500 Stoková potrubí DN > 500 Závěsná kabelová vedení vn (od 1 kv do 35 kv) Kabelové závěsné vedení vvn (110 kv) Vestavěné elektrické stanice Kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí (z úrovně nad 1kV a menší než 52 kv na úroveň nízkého napětí) 4,0 m 2,5 m 1,5 m 1,5 m 2,5 m 1,0 m 2,0 m 1,0 m 2,0 m Vytýčení tras technické infrastruktury Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být před zahájením zemních prací vytýčeny energetické, vodovodní, stokové a jiné sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní překážky nacházející se na staveništi. Bez vytýčení a přesného určení podzemního vedení nesmí být stavební činnosti zahájeny! Přesné vytýčení provádí na základě žádosti stavebníka nebo zhotovitele správce / provozovatel vedení. Zhotovitel musí seznámit obsluhy strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět, s druhy vedení technického vybavení, jejich polohou, trasami a hloubkou uložení, s rozsahem ochranného pásma a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech. Zhotovitel musí přijmout nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení osob nebo strojů k těmto vedením nebo zařízením. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. Podmínky dotčených orgánů: Telefónica Czech republic, a.s. stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica. Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (SEK) je stanoveno 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Přeložení SEK zajistí společnost Telefónica, stavebník je povinen hradit společnosti Telefónica veškeré náklady na úpravy dotčeného úseku. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen s Telefónica uzavřít Smlouvu o realizaci překládky SEK. Stavebník a zhotovitel je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK. Jihomoravská plynárenská, a.s. stavbou dojde k narušení ochranného pásma zařízení JMP a.s. Před zahájením prací nechat vytyčit plynovod a přípojky. Průběžně zvát pracovníky JMP, a.s. na kontrolu staveniště a o kontrolách vést záznamy ve stavebním deníku. Za stavební činnosti 21

22 v ochranném pásmu se pro účely stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, tedy i bezvýkopové technologie. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedeno vytyčení plyn. zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plyn. zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plyn. zařízení považuje JMP a.s. za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Bude dodržena mj. ČSN , TPG tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn. zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami JMP, a.s. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. V případě použití bezvýkopových technologií, např. protlaku, bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn. zařízení v místě křížení. Neprodleně oznámit každé poškození plyn. zařízení. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plyn. zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plyn. zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Plyn. zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn. zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plyn. zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plyn. zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Zařízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plyn. zařízení. Bude zachována hloubka uložení plyn. zařízení. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zhotovitel zabezpečí případný průjezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plyn. zařízení.jmp, a.s. dále ve stanovisku ukládá podmínky pro souběh a křížení plyn. zařízení a silových kabelů. E.ON Česká republika, s.r.o. v zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN. Objednání vytýčení trasy kabelu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. 22

23 Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Přizvání zástupce ECZR ko kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole proveden zápis do stavebního deníku. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení provozovateli Obnažování a ochrana podzemních vedení Provádění výkopů strojně lze jen nejblíže do vzdálenosti ochranného pásma! Další práce a obnažení podzemních vedení se provádějí ručně. O způsobu a postupu provádění zemních prací v místech, kde jsou podzemní vedení a o stanovených bezpečnostních opatřeních musí být všichni pracovníci, včetně obsluh strojů, prokazatelně poučeni. Při dokopávkách se nesmí používat pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí ani nevhodné ruční nářadí (sochory, špičáky apod.) Tyto práce se nesmí vykonávat jedním osamoceným pracovníkem, není-li v dohledu a doslechu další osoba. Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu se musí zajistit proti průhybu, vybočení a rozpojení. Obnažené vedení je nutno zajistit před přetržením nebo prolomením vlivem vlastní hmotnosti a před poškozením padajícími předměty. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Kabely mohou při podkopání zůstat volně prověšené do rozpětí 2,0 m Zajištění výkopových prací a stěn výkopů proti sesutí Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí! Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů (např. při zřizování pažení, odstraňování poruch apod.) se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí! Okraje nezapaženého výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, např. stavebním materiálem, mechanizací, zařízením staveniště apod. Pro osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých jam. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. Při provádění výkopů se nesmí vytvářet převisy. Kameny ve stěně, ve výkopu uvolněné zbytky starých základů apod. se musí ze stěny výkopu odstranit. V průběhu výkopových prací je nutno dbát především na tyto skutečnosti: Jílovité zeminy, v kterých bude provedena část výkopových prací, jsou náchylné v případě vyšší vlhkosti k rozbřídání a prosedání. 23

24 Jelikož část jednotlivých tras je vedena v blízkosti stávajících objektů a přímo v komunikacích, je nutno dodržovat postup pažení stěn výkopu bez časových prodlev, nezatěžovat okraje výkopu při zemních pracích a důsledně dodržovat rozmístění a dimenzi pažících segmentů nebezpečí dynamických rázů. Zásyp výkopu je nutno provádět materiálem k tomuto účelu vhodným při předepsaném hutnění po vrstvách. Vzhledem k souběhu inženýrských sítí v trase je nutno předpokládat, že zásypy těchto jednotlivých sítí budou v rozdílné kvalitě a může dojít k vysypávání zásypů do výkopů a vytváření kaveren s nebezpečím případného porušení těchto sítí či vozovek. Z tohoto důvodu je nutné pokládat potrubí a hutnit zásypy bez zbytečných časových prodlev. Pažení v komunikaci je nutné provádět v bezprostřední návaznosti na výkopové práce a rovněž je nutno věnovat pozornost rozepření pažících prvků. Odpovědná osoba zhotovitele bude provádět kontrolu stavu stěn výkopů, pažení a přístupů zejména před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, po přívalových a dlouhodobých deštích, v období tání Inženýrský objekt IO 1 Kanalizace Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě je nutno provádět pažení vždy u stavebních rýh a jam hlubších jak 1,3 m, případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky a objektů od 0,7 m. Vzhledem k úložním poměrům, kdy výkopy budou prováděny v zeminách pevné a tuhé konzistence s polohami zemin měkké konzistence, tedy i zeminami tlačivými s nízkou smykovou pevností, případně zvodnělými nesoudržnými zeminami, bude nutno stavební rýhu pro kanalizaci hloubit pod ochranou rozepřených podzemních stěn pažících boxů. Pracovníci zhotovitele budou seznámeni s montážním návodem na používání pažících boxů a technologickým postupem montáže pažících boxů. Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku! Demontáž pažení provádět postupně v součinnosti se zásypem a hutněním. Čerpací stanice budou prováděny v pažených stavebních jámách, které budou rozepřeny do rámů a odvodněny pomocí sběrné jímky v kombinaci s obvodovou drenáží Bezvýkopové ukládání podzemního vedení V rámci výstavby inženýrského objektu IO 1 Kanalizace budou provedeny protlaky pod stávajícími komunikacemi a pod vodním tokem. 24

25 Rozmístění startovacích jam a jejich rozměry jsou určeny v projektové dokumentaci a budou zajištěny proti sesutí příložným pažením. Rozměry výkopů musí umožňovat bezpečné provedení návazných bezvýkopových zemních prací a následně příslušných montážních prací. Při uvedení protlačovacího zařízení do chodu se smí v blízkosti hydraulických částí stroje zdržovat jen pracovník, který stroj řídí. Při posunu protlačované roury nelze ve vstupní jámě vykonávat žádné jiné práce. Bezvýkopové zemní práce se provádění podle pracovních návodů výrobců jednotlivých zařízení a technologického postupu zhotovitele, se kterými musí být pracovníci seznámeni. Postup a technologie protlaku pod vodním tokem Startovací jáma protlaku bude vytvořena o půdorysném rozměru 2 x 1,5 m (velikost startovací jámy je závislá na technologii zhotovitele) a vyhloubena 300 mm pod úroveň potrubí. Startovací jáma bude zapažena ze tří stran, kde na stěně ve směru protlaku bude vynechána plocha pro vrtání. Na dně startovací jámy bude zřízena čerpací jímka o půdorysných rozměrech 300 x 300 mm s hloubkou 400 mm pro možnost odčerpávání přítoku podzemní vody z výkopu. Je tedy nutno počítat s použitím kalového čerpadla a zdroje el. energie. Dno čerpací jímky bude vysypáno vrstvou štěrku min. fr. 16 mm (rozměry čerpací jímky a frakce štěrku závisí na typu použitého čerpadla). Pažení startovací jámy je nutno vybudovat způsobem, který umožní uložení protlačovací techniky na její dno (rozpěry umisťovat k okrajům jámy). Protlačovací stroj se nakloní do sklonu protlačovaného potrubí a zapře se o protější stěnu výkopu. Provedení protlaku je doporučeno horizontálním vrtáním. Na protějším břehu bude vybudována montážní jáma o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m a vyhloubena 300 mm pod budoucí potrubí. Pažení a odvodnění bude provedeno stejným způsobem jako u startovací jámy. Po vstupu vrtné hlavice do montážní jámy je tato hlavice nahrazena rozšiřovací hlavicí, která zpětným pohybem rozšíří vrt na požadovaný profil. Na rozšiřovací hlavici je ukotveno plastové potrubí ochranné trubky, které je zpětným pohybem rozšiřovací hlavice zataženo do vrtu. Trouby pro zatažení do vrtu se používají v délce 1 m, aby je bylo možno osadit v montážní jámě na rozšiřovací hlavici. Poté bude ochrannou trubkou protaženo tlakové potrubí Inženýrský objekt IO 2 Čistírna odpadních vod V souladu s charakterem zeminy v dané lokalitě bude pro zajištění sesuvu stěn stavebních jam (pro založení lapáku písku, kalojemu, dešťové nádrže) použito příložné pažení. Výjimkou je založení biologické jednotky v zapažené jámě pod ochranou kruhové stěny ze štětovnic (více viz projektová dokumentace ke stavebnímu povolení). Pracovníci zhotovitele budou seznámeni s technologickým postupem zakládání výše uvedených objektů. 25

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění

Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění KUJIP00XB2OK číslo smlouvy mandanta: 61093 číslo smlouvy mandantáře: KOO/38/2012 Mandátní smlouva - návrh uzavřená podle 566 a násl., Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb., v platném znění pro výkon koordinátora

Více

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI strana 1/25 PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI ODSTRANĚNÍ BUDOVY AMK, ČESKÝ Zpracoval: Ing. Ladislav Zahradníček, Koordinátor BOZP na staveništi ev. číslo 442/09/AKD/BOZP/O Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ 74607464

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DĚKANÁT MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ FAKULTY Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 3, PSČ 121 16 Telefon (spojovatelka) 2 2191 1111 V Praze dne 1.března 2004 PŘÍKAZ DĚKANA č. 1/ 2004 Stanovení

Více

Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.)

Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.) Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.) k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník - ul. Komenského, tř.

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Vnitřní směrnice č. 35

Vnitřní směrnice č. 35 Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č. 35 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zpracoval: vedoucí PEÚ Předkládá: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí PEÚ Schválil: Mgr.

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140055 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Jednou z povinností zadavatele stavby je určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n

Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby a) stav stavby při ání stavebnímu podnikateli Stavba bude při ání stavebnímu podnikateli vyklizená. Technický stav je s ohledem na stáří budovy uspokojivý. b) obvod a úpravy

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Nejedná se o zadávací řízení podle Zákona o veřejných zakázkách! Obec Hořičky Obecní úřad Hořičky 4, Hořičky 552 05 Výzva k podání nabídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Technický

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště:

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště: Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popř. fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Bezpečnost práce Autor: kód DUMu: Šablona: Tem. oblast: Jaroslav Kvapil Šk. rok: 2012/2013 Datum:

Více

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP. v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP. v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Plán BOZP v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro stavbu,, REZIDENCE AURUM Podle 15 zákona 309/2006 Sb. REZIDENCE

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

POLEČNÁ VIZE: 2015 EZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s.

POLEČNÁ VIZE: 2015 EZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s. OBSAH: - HISTORIE - PROČ KOORDINACE? - SOUČASNOST - SPRÁVNÁ PRAXE POLEČNÁ VIZE: 2015 EZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s. MĚNA V MYŠLENÍ KOORDINACE BOZP Bc. Vladimír Mílek předseda spolku SPOLEČNÁ VIZE

Více

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice PŘÍRUČKA BOZP A PO (dle zákona č. 262/2006 Sb. 103 odst. 2 Zákoník práce a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., a prováděcí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

E Zásady organizace výstavby

E Zásady organizace výstavby E Zásady organizace výstavby VŠCHT rekonstrukce 2 velkých poslucháren budovy B Stavba: rekonstrukce Datum: 12/2010 Stupen: PPD Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing. Martin Gazda Vedoucí projektu: Ing.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1. Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze V Úvalu 84, Motol, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Obsah 1 Odpovědnost na úseku BOZP... 5 2 Povinnosti zaměstnavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz PRŮTAH PDPS+SP A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka P N

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD SPIS. ZN. VZMR: 4VZ17350/2013-571101 Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60

Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60 Návod k používání, obsluze a montáži řetězového dopravníku pevných krmiv AGRIMAT 60 Výrobek Výrobce název: Řetězový dopravník pevných krmiv typ: AGRIMAT 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

BOZP při svařování a souvisejících činnostech

BOZP při svařování a souvisejících činnostech BOZP při svařování a souvisejících činnostech Ing. Pavel Dohnal OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Školení svářečského dozoru Strana 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Mgr. Michaela

Více

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5 Teplárny Brno, a.s. MPPP č. 09/2015 PŘÍLOHA č. 15 Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku Účinnost:

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) POŽÁRNÍ OCHRANA (Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně) Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Více

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA...

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY... 4 2.4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel)

OBCHODNÍ PODMÍNKY. .., IČ:., sídlo.(dále jen zhotovitel) Město Sedlčany nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz http://mesto-sedlcany.cz/ Č.j. OI/8530/2014 V Sedlčanech dne 28.2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY které ve smyslu ustanovení 273

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 408 01 Rumburk Zodp. Projektant : Ing. Jiří

Více

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 18.9.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 18.9.2015 Schválil: Proftová

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní"

Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Dopravně provozní řád stavby

Dopravně provozní řád stavby Stránka 1 z 9 Vydání: 1 Dokumentace BOZP Dopravně provozní řád Účinnost od: 1. 6. 2015 DPŘ 1 Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov Stavba: Dálnice D1 Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka,

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

BOZP Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

BOZP Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance BOZP Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance Určeno jako výchozí podklad pro základní, vstupní a periodické školení: Všech zaměstnanců katedry kybernetiky FEL ČVUT v Praze přijatých do jakéhokoliv pracovního

Více

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Plán BOZP v přípravné (projektové) etapě stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro stavbu,, REZIDENCE AURUM Podle 15 zákona 309/2006

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

lní - provozní - ostatní

lní - provozní - ostatní Zařízen zení staveniště -Základní informace -Podklady pro projekt ZS -Objekty - sociáln lní - provozní - ostatní Existují dva protichůdné požadavky pro návrh ZS: 1. Plynulost procesu výstavby vyžaduje

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více