Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP. v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP. v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb"

Transkript

1 Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Plán BOZP v etapě realizace stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro stavbu,, REZIDENCE AURUM Podle 15 zákona 309/2006 Sb. REZIDENCE AURUM vypracoval za investora odsouhlasil Datum: 12/2011 Ing. Vladimír Pígl koordinátor BOZP Miloš Procházka Druhá verze č. 1

2 1. Základní a všeobecné údaje Název stavby: Rezidence Aurum Místo stavby: Bytový dům Na Pláni, Praha 5 Stavebník: AURUM Development s.r.o., U Libeňského pivovaru 2015/10, , Praha 8 - Libeň Zhotovitel: PSP - GDS, s.r.o., Poděbradská 55/88, Praha 9 - Hloubětín Technický dozor: Ing. Vladimír Pígl, Choceradská 3119/6, Praha 4 Zpracovatel PD: ZONA architekti, s.r.o., Práčská 14a/3139, Praha 10 Stavbyvedoucí: Jan Kalina Koordinátor BOZP: Ing. Vladimír Pígl, Choceradská 3119/6, Praha 4 2. Stručný popis, účel a místo stavby Stručný popis stavby Demolice stávajícího dvoupodlažního objektu garáží byla provedena na základě demoličního výměru, jedním dodavatelem. Nový bytový objekt má 8 podlaží, je založen na původních, stavbou upravených, železobetonových monolitických patkách, zesílených mikropilotami. Konstrukce je navržena jako monolitický, železobetonový, desko-stěnový skelet, doplněný sloupy při použití prefabrikovaných schodišť s cihelnou vyzdívkou obvodového zdiva, členěného arkýři a lodžiemi. Místo realizace Rozsah stavby bytového domu je vymezen pozemky parc. č. 1430/7, 1430/20 v KÚ Smíchov a nezbytnou částí parc. č. 4910/1 v KÚ Smíchov, kde dochází k napojení na sítě technické infrastruktury. Specifika stavby Málo průjezdné přístupové komunikace, malý prostor staveniště, svažitý terén, úprava stávajícího založení. Navržená technologická zařízení Zdroj tepla - 2 kondenzační závěsné plynové kotle o jmenovitém výkonu à 9,5 39,5 kw Další údaje charakterizující stavbu - 3. Rozsah stavby Členění stavby Stavební část SO 01 BYTOVÝ OBJEKT SO 2 PROSTOR NA ODPADKY SO 3 OPĚRNÉ ZDI A OSTATNÍ KONSTRUKCE IO 1 DOPRAVA IO 2 ZELEŇ IO 3 PŘÍPOJKA VODOVODU IO 4 PŘÍPOJKA KANALIZACE IO 6 PŘÍPOJKA PLYNOVODU IO 7 VNĚJŠÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY SID spol. s r.o Plán BOZP Strana 1

3 IO 8 IO 9 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VNĚJŠÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY Technologická část - Informace o předpokládaných zhotovitelích Zhotovitel stavby: PSP - GDS, s.r.o., Poděbradská 55/88, Praha 9 - Hloubětín jednatel společnosti : Ing. Miloš Sluše hlavní stavbyvedoucí: Ing. Aleš Novák stavbyvedoucí: Jan Kalina mistr: Luboš Vráblík Informace o provozovateli objektu AURUM Development s.r.o., U Libeňského pivovaru 2015/10, Praha 8 - Libeň 4. Přehled právních předpisů Předpisy vztahující se kproblematice BOZP Viz Příloha č. 1 Informace o rizicích Viz Příloha č. 3 Poznámka: Bude průběžně dopracováváno a aktualizováno na základě rizik a opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci jednotlivých dodavatelů stavby, které musí povinně odevzdat před nástupem na staveniště. 5. Textové a výkresové údaje o staveništi Provoz na staveništi Předpoklad předání staveniště zhotoviteli Rozsah staveniště: parc. č. 1430/7, 1430/20 v KÚ Smíchov a a jako dočasné nezbytná část parc. č. 4910/1 v KÚ Smíchov, kde dochází k napojení na sítě technické infrastruktury. Staveniště pro provádění demoličních prací předáno dne samostatným zápisem. Staveniště pro realizaci stavby bude předáno v 01/2012. Hlavní staveniště: Vedlejší staveniště : Zdroj vody: Zdroj EL: Odvodnění: realizováno v souladu s legislativním ipředpisy nebude zřízeno vlastní vodovodní přípojka z okolních bytových objektů stávající kanalizace Obvod staveniště Stanoven hranicí pozemků stavby, je oploceno neprůhledným oplocením výšky 3m (min. 1,8 m, technologický předpis boutacích prací vyžaduje oplocení výšky 3m) a je dostatečně stabilní. Zástavba v obvodu staveniště Stávající dvoupodlažní objekt garáží bude zdemolován do Dotčená ochranná a bezpečnostních pásma Na staveništi se vyskytují dle PD tyto inženýrské sítě: - stávající STL plynovodní řad z oceli DN 100 v ulici Na Pláni - stávající jednotná kanalizační přípojka DN 200 pod objektem SID spol. s r.o Plán BOZP Strana 2

4 - stávající vodovodní řad z litiny DN 100, který je veden v ulici Na Pláni. - stávající síť NN kabel 1 kv v ulici Na Pláni - rozvody SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic - veřejné osvětlení Podmínky vytyčení, ochrany, realizace napojení, přemístěnní, úprav dle PD jsou v souladu s podmínkami příslušných správců, uplatněných při veřejnoprávním projednání. Důsledky pro okolí, možné ohrožení osob Pohyb osob po komunikacích: Podél celého obvodu staveniště jsou komunikace pro pěší, na severní straně pro motorová vozidla. Realizací stavby, zvláště při realizaci nosných a obvodových konstrukcí objektu, včetně realizace přípojek inženýrských sítí a úpravě komunikací dojde k omezení až zamezení možnosti užívání těchto komunikací. Pro omezení provozu na komunikaci Na Pláni je zpracována projektová dokumentace, navrženy DIO, pro jednotlivé etapy výstavby, projednáno s MěÚ Praha 5, vydáno DIR a dle těchto podkladů osazeny dopravní značky přechod pro chodce, omezení rychlosti a omezení parkování. Přeprava materialu: Pro realizaci objektu, v dané konstrukční soustavě, je realizován věžový jeřáb. Po realizaci hrubé stavby bude osazen stavební výtah. Hluk: Dodržení předepsaných hladin hluku určených ve veřejnoprávním povolení, dodržování stanovené pracovní doby. Požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště, jejich evidence a ostraha staveniště - Stavba je zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. - Staveniště je oploceno. - Stavniště má jeden vstup a jeden vjezd, které jsou označeny bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. - Zhotovitel je dle 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. - Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho staveniště s riziky, které mohou ohrozit její život nebo zdraví. - Návštěvy se mohou po staveništi pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele. - Fotografování na stavbě je zakázáno, výjimky a povolení uděluje zadavatel (investor). 6. Soupis prací, technologií a řemesel Viz Příloha č. 4 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí jsou zdrojem rizika na staveništi a proto je povinností všech osob, které je používají, dodržovat podmínky pro bezpečnou práci s nimi, aby tak neohrožovali sebe a ostatní. Je nezbytně nutné používání všech předepsaných OOPP pro danou činnost a zařízení a dodržování správného technologického postupu nebo místního bezpečnostního předpisu. Stroje a technická zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. U zařízení, strojů, nářadí a spotřebičů, je dodavatel povinen objednateli doložit provozní dokumentaci, případně místní provozní bezpečnostní předpis. SID spol. s r.o Plán BOZP Strana 3

5 Provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahující průvodní dokumentaci a záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, podle zvláštního právního předpisu, průvodní dokumentace, nebo zaměstnavatele. Průvodní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení. Pracovníci, kteří jsou určeni k práci s těmito zřízeními, musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou. Doprava Vzhledem k rozsahu staveniště nebude možný pohyb vozidel po staveništi, v omezeném rozsahu pouze najetí po dobu nezbytně nutnou pro složení ateriálu. Zemní práce Na stavbě, budou probíhat zemní práce především: - Přípojky inženýrských sítí - Výkop základové patky, výkop základu výtahu - Zpětné zásypy Všechny tyto činnosti musí probíhat za dodržení podmínek uvedených v příloze č.3 Sb., jakož i dalších předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Hlavní rizika - zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech - pád pracovníků, příp. jiných osob do výkopů z okrajů stěn - poškození a narušení podzemních vedení (zasažení el. proudem při poškození el. kabelů, výbuch při narušení plyn. potrubí) - manipulace s materiálem a jeho skladování - práce s elektřinou Zajištění výkopů Obecné požadavky na zajištění stability stěn výkopů: - Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. - Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. - Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. - Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. - Výkopy od hloubky 1,3m budou paženy ocelovými pažícími boxy, ideálně tak, aby tyto boxy svoji přečnívající částí tvořily zároveň ochranu pracovníků před pádem do hloubky. Tam kde toto řešení nebude možné, budou výkopy ohrazeny posuvným dřevěným zábradlím ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu. - Pro fyzické osoby pracující ve výkopech, budou výkopy vybaveny dostatečným počtem bezpečných výstupů a výlezů, nejméně však po každých 15m délky výkopu. - Všechny výkopy musí být zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Bourací práce Bourací práce byly realizovány podle části projektoví dokumentace Zásady organizace bouracích prací SID spol. s r.o Plán BOZP Strana 4

6 Práce ve výšce a nad hloubkou Práce ve výškách patří mezi nejrizikovější činnosti na stavbě. Je proto nutné řídit se bezpodmínečně všemi předpisy bezpečnosti práce, zvláště pak NV č. 362/2005 Pro práci ve výškách musí být zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou a musí být zdravotně způsobilí. Hlavní rizika - pád pracovníka z výšky - propadnutí a pád nebezpečnými otvory - pád z volných nezajištěných okrajů staveb, nezajištěných okrajů - převržení, pád pojízdného a volně stojícího lešení O práci ve výškách se jedná a zaměstnavatel zajistí opatření: - na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, - na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce. Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců - dohlednost v místě práce menší než 30 m - teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 C - čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s -1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s -1 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. Dočasné konstrukce pro práce ve výškách Konstrukce nad 1,5m musí být montovány odborně způsobilou osobou a následně předány zápisem. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. SID spol. s r.o Plán BOZP Strana 5

7 Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení, e) přípustná zatížení, f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. Betonářské práce Pracovníci provádějící betonářské práce jsou ohroženi pádem bednění v důsledku jeho nedostatečné únosnosti, zborcení podpěrných konstrukcí při odbedňování, odbedňování bez pokynu oprávněné osoby. Před zahájením betonáže provést kontrolu, zda bednění je dostatečně únosné, zjištěné závady odstranit. Prostor označit tabulkou: Nepovolaným, vstup zakázán. Před zahájením odbedňování provést kontrolu, zda podpěrné konstrukce bednění je možno odstraňovat bez nebezpečí jejich zborcení. V průběhu betonáže provádět kontroly, zda podpěrná konstrukce bednění je dostatečně únosná a nehrozí nebezpečí jejího zborcení, zjištěné závady odstranit. Hrozí-li při odbedňování zřícení konstrukce, nezahajovat odbedňování bez pokynu určené osoby (stavbyvedoucího). Parcovníci provádějící betonářské práce, ohroženi, při dopravě betonové směsi čerpadlem, nebezpečím vyplývajícím z nedostatečného domlouvání se mezi zaměstnancem provádějícím ukládání směsi a obsluhou čerpadla. Stanovit způsob dorozumívání mezi zaměstnancem provádějícím ukládání betonové směsi a obsluhou čerpadla. Zednické práce, stavebně montážní práce Parcovníci pohybující se po komunikacích a pracovišti, ohroženi naražením na nevhodně umístěný stroj na výrobu a přepravu malty. Stroje na výrobu a přepravu malty umístit na staveništi tak, aby při provozu na něm nemohlo dojít k ohrožení osob. Při vstupu na staveniště umístit bezpečnostní tabulku: Nepovolaným vstup zakázán. Parcovníci provádějící ukládání nebo nanášení malty a zaměstnanci obsluhující její čerpadlo, ohroženi zasažením maltou v důsledku nezajištění bezpečného způsobu dorozumívání mezi nimi. Stanovit bezpečný způsob dorozumívání mezi zaměstnanci provádějícími ukládání nebo nanášení malty a obsluhou čerpadla. Parcovníci provádějící nebo podílející se na zednické práci, ohroženi pádem uloženého materiálu připraveného ke zdění. Materiál pro zdění ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu a aby pro zdění zůstal volný pracovní prostor, široký nejméně 0,6 m. Parcovníci provádějící montážní práce nebo zdržující se v blízkosti zavěšených montážních dílů, ohroženi jejich pádem v důsledku použití nevhodných vázacích prostředků pro jejich přepravu. Pro přepravu montážních dílů zdvihacím zařízením zvolit vhodné vázací prostředky a bezpečný způsob jejich upevnění a seřízení. Před vstupem na pracoviště umístit bezpečnostní tabulku : Vstup jen v ochranné přilbě. Během a přemísťování montovaných dílů se nezdržovat v jejich nebezpečné blízkosti. SID spol. s r.o Plán BOZP Strana 6

8 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách Zhotovitel zajistí, aby svařování práce spojené s rozehříváním živic, dělení materiálu třením neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle vyhl. č. 87/2000 Sb. Před zahájením svařování budou provedeny veškeré úkony potřebné pro zajištění bezpečnosti pro činnosti zařazené do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 5 odst. 8 vyhl. 87/2000 Sb. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu. 7. Doporučená opatření - Aktulizace plánu BOZP podle skutečnosti na stavbě v jednotlivých etapách realizace. 8. Koordinační opatření Projednat po určení a sdělení jednotlivých poddodavatelů. 9. Soupis dočasných stavebních konstrukcí Na stavbě je předpokládáno užití těchto technických prostředků: - fasádní lešení, záchytná lešení, - lehké pracovní lešení - ochranná zábradlí a ohrazení, ochranná zábradlí schodišť - zakrytí otvorů desek a stěn, poklopy - pracovní plošiny, 10. Specifické požadavky Požadavky vzniklé z veřejnoprávního projednání Plněny ze strany veškerých účastníků realizace stavby. 11. Seznam dokumentace, předkládané jednotlivými zhotoviteli Každý zhotovitel před nástupištěm na staveniště předloží: - Seznam zaměstnanců. - Seznam rizik vyplývajících z jeho činnosti. - Doklad o proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce. Pokud to vychází z pracovní činnosti zhotovitele, tak i školení práce ve výškách. - Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců u činností: vazač, svářeč, lešenář, jeřábník, strojník. - Technologické postupy - Revize elektrických zařízení a vázacích prostředků. - Systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele). - Místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zřízení SID spol. s r.o Plán BOZP Strana 7

9 12. Použité podklady Projektová dokumentace. 13. Závěr Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k dodavateli (dále jen zaměstnanci ) a osoby dodavatele, kteří jsou s dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník. a podílejí se na realizaci stavby, jsou povinni se tímto plánem řídit. Tento prováděcí předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Dodavatel ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou. 14. Přílohy Příloha č. 1 Výběr základních předpisů, týkajících se bezpečnosti práce Příloha č. 2 Seznam zhotovitelů Příloha č. 3 Seznam rizik a opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci Příloha č. 4 Harmonogramy stavby Příloha č. 5 Pokuty za porušování BOZP Příloha č. 6 Vstupní školení Příloha č. 7 První pomoc Příloha č. 8 Doporučený obsah lékárniček první pomoci Příloha č. 9 Odborná a zdravotní způsobilost Příloha č.10 Fotodokumentace (v digitální podobě) SID spol. s r.o Plán BOZP Strana 8

10 Příloha č. 1 Výběr základních předpisů, týkajících se bezpečnosti práce Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., ve znění směrnic MZ č. 17/1970 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb.,kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění Zákon č. 133/1982 Sb. České národní rady o požární ochraně Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zněnízákonů č. 425/1990 Sb., č. 242/1992 Sb. a č. 361/1999 Sb.a č.122/2000 Sb. a 132/2000 Sb. a č. 61/2001 Sb. a č. 146/2001 Sb. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádízákon o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zněnízákonů č. 164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 168/1995 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně Zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), úplné znění v Zákoně č. 349/2004 Sb. Vyhláška č. 87/2000 Sb. MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některýchzákonů (energetickýzákon) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalšíchzákonů, v platném znění Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některýchzákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Vyhláška č. 291/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.1 Strana 1

11 Nařízení, vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, v platném znění Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění Nařízení vlády č 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy Vyhláška MZ č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky Odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenízákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některýchzákonů, týkající se klasifikace,balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění Vyhláška MŽP č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Zákon č. 262/2006 Sb. -Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Zákon 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebníhozákona ve věcech stavebního řádu Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Vyhláška 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady Nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.1 Strana 2

12 Příloha č. 3 Seznam rizik a opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci součástí této přílohy jsou rizika a opatření pro jejich odstranění nebo minimalizaci jednotlivých dodavatelů stavby, které musí povinně odevzdat před nástupem na staveniště č. Dodavatel Datum Jméno Podpis SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 1

13 Nebezpečí zařízení Příprava staveniště 1 Venkovní vedení 2 Trolejové vodiče 3 Podzemní sítě (proud, voda, kanalizace, plyn, 4 Bojové prostředky 5 Kontaminované půdy 6 Kontamiované budovy 7 Stávající budovy a podzemní části budov 8 Sousední budovy Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka ČSN ČSN Z 458/2000. Z 258/2000 Z 59/2006 V 8/2000 Z 185/2001 Z 157/1998 V 381/2001 Z 185/2001 Z 157/1998 V 381/2001 Z 59/2006 V 48/1982 Z 183/2006 V 48/1982 Z 183/2006 a) zakrytí b) ohrazení c) odpojení od napětí d) udržení odstupů e) přeložení a) ohrazení b) odpojení od napětí c) udržení odstupů a) lokalizace sítí b) zajištění sítí a) služba na likvidaci bojových prostředků a) zajištění nebezpečných látek b) plán práce (plán bezpečnosti) a) zajištění nebezpečných látek b) plán práce (plán BOZP) a) průkaz stability b) podchycení c) výkop pro podchycení do hloubky 1,25 m d) výkop pro podchycení do hloubky > 1,25 m e] pažení pro podchycení a) průkaz stability b) zajištění budovy c) podchycení d) výkop pro podchycení do hloubky 1,25 m e) výkop pro podchycení do hloubky > 1,25 m f] pažení pro podchycení asbest vypracuje statik vypracuje statik SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 1

14 Nebezpečí zařízení 9 Sousední staveniště 10 Doprava v okolí staveniště Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka Z 361/2000 ČSN EN a) plán zařízení staveniště b) písemná dohoda a) plán dopravního značení b) totální uzavírka c) ochranná stěna d) ochranný přístřešek e) tunel pro pěší f) lávka pro pěší g) kabelová lávka Pokud mohou sousední staveniště negativně ovklivnit průběh stavby, je třeba to zapsat do plánu zařízení staveniště Veškeré dohody se sousedními stavbami je třeba sjednávat písemně a tyto dohody se stanou součástí stavenišního řádu 11 Provozní zařízení a) písemná dohoda Práce na staveništi je nutno koordinovat s bezpečnostními předpisy jednotlivých provozů a veškeré dohody s odpovědnými osobami přííslušných provozních zařízení je nutno sjednat písemně jako součást staveništního řádu 12 Hlukové emise 13 Imise hluku Zařízení staveniště - obecně 1 Zajištění staveniště Z 258/2000 NV 1788/2001 Z 258/2000 NV 178/2001 NV 495/2001 a) omezení pracovní doby b) přístroje s nízkou hlučností c) protihlukový plášť d) zvukové izolační pouzdro e) protihluková stěna f) protihlukový závěs a) přístroje s nízkou hlučností b) protihlukový plášť c) zvukové izolační pouzdro d) protihluková stěna e) protihlukový závěs f) osobní pomůcky na ochranu sluchu a) staveništní oplocení b) dveře a vrata Tuto úpravu je nutné rovněž zahrnout do staveništního řádu SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 2

15 Nebezpečí zařízení 2 Inženýrské sítě pro potřebu stavby 3 Likvidace 4 Sociální (hygienické zařízení) Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka Z 183/2006 V 132/1998 V 137/1998 Z 185/2001 V 381/2001 NV 178/ Veřejné venkovní osvětlení 6 Veřejné venkovní osvětlení v budovách 7 Doprava na staveništi a) svítidla NV 168/2002 NV 11/2001 a) EL proud ze sítě b) EL proud agregát c) Voda ze sítě d) Voda cisterna e) Plyn z plynovodu f) Plyn plynojem g) telefon h) mobilní telefon i) fax a) odpadní vody do kanalizace b) odpadní vody do cisterny c) odpadové hospodářství a) denní místnost b) sanutární zařízení c) společné ubytovny d) ošetřovna e) kantýna a) veřejné osvětlení b) osvětlení staveniště a) zařízení s plánem dopravního značení 8 Stavební přístroje NV 378/2001 a) bezpečnost proti zttráte stability 9 Protipožární ochrana 133/1985 V 246/2001 Zařízení staveniště - doplněk pro kontaminované zeminy 1 Zajištění staveniště NV 178/2001 a) ruční hasící přístroje b) vodní děla a) ochranné ploty s možností přesunutí b) výstražné tabule c) místo pro předávání materiálu Je-li veřejné osvětlení dostatečné, upozorní se na to ve staveništním řádu Požadavky dopravního značení jsou stanoveny ve staveništním řádu asbest SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 3

16 Nebezpečí zařízení 2 Likvidace Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka NV 178/2001 Z 185/ / /2006 V 381/ Sociální (hygienické) zařízení NV 178/ Technická zařízení NV 178/2001 a) zařízení pro čištění přetlakových ochranných oděvů b) zařízení na mytí holinek c) nádrž na málo kontaminované odpadní vody d) místo pro mytí pracovních přístrojů - základová deska e) místo pro mytí pracovních přístrojů - ochranný plášť/zastřešení f) nádrž na velmi kontaminované odpadní vody g) čistička odpadních vod h)myčka pneumatik i) dekontaminační lázeň j) konečné čištění pracovních přístrojů a strojů a) šatna pro oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu a) prádelny a sušárny b) místnost na osobní ochranné pomůcxky a měřící přístroje c) přídavné zařízení na ochranu proti požáru d) klimatizační zařízení e) odsávací zařízení f) místnost pro úklid a údržbu g) váhy na váženíé vozidel h) skrápěcí zařízení i) udržování podtlaku j) odsávací zařízení k) zařízení na čištění odpadního vzduchu SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 4

17 Nebezpečí zařízení 5 Přístroje a materiály Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka NV 406/2004 NV 494/2001 NV 495/2001 a) zařízení pro měření momentální koncentrace plynu b) vícenásobné detektory plynu c) plamenové ionizační detektory (FID) d) fotoionizační detektory (PID) e) Přídavné měřící přístroje f) měření nebezpečných látek g) odběry vzorků a analytika h) ochranný oděv pro třetí osoby i) ochranné rukavice pro třetí osoby j) přezůvky na jedno použití pro třetí osoby k) ponožky na jedno použití pro třetí osoby l) přezůvky pro třetí osoby m) nádoby na použité jednorázové oděvy n) ochranné přilby pro třetí osoby o) filtrační přístroje s podporou ventilátoru pro třetí osoby p) filtrační přístroje bez podpory ventilátoru pro třetí osoby q) dýchací filty r) nádoby na požité dýchací filtzry s) ionizační přístroje t) filtrační zařízení pro stavební stroje u) kabinové filtry v) dýchací přístroje s tl. vzduchem A Zařízení staveniště - doplněk pro práce s asbestem - Asbestocementové produkty 1 Zajištění staveniště 2 Likvidace 3 Sociální (hygienické) zařízení NV 178/2001 Z 185/2001 V 381/2001 Z 59/2006 NV 178/2001 a) ochranné ploty s možností přesunutí b) oddělení pracovišť přepážkou c) utěsnění spár Měření nebezpečných látek, odběry vzorků a Haluzy jsou inženýrskými výkony a sjednávají se proto ve zvláštních smlouvách a) zařízení na čištění odpadních vod Metodický pokyn MŽP pro nakládání s odpady a) šatna s odděleným ukládáním civilního a pracovního oděvu b) jednokomorový odmořovací prostor SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 5

18 Nebezpečí zařízení Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka 4 Přístroje a materiály NV 495/2001 a) průmyslové vysavače b) ochranné oděvy na jedno použití pro třetí osoby c) nádoba na použité jednorázové oděvy d) dýchací přístroje s filtrem e) dýchací přístroje s podporou ventilátoru f) filtry na pracové částice g) přezůvky na jedno použití B Zařízení staveniště - doplněk pro práce s asbestem - Asbest slabě vázaný 5 Zajištění staveniště 6 Likvidace 7 Sociální (hygienické) zařízení 8 Technická zařízení 9 Přístroje a materiály Demoliční práce 1 Stavy staveb 2 Nebezpečné úseky NV 178/2001 Z 185/2001 V 381/2001 Z 59/2006 NV 178/2001 Z 258/2000 NV 178/2001 Z 258/2000 NV 178/2001 Z 258/2000 Z 183/2006 Z 185/2001 Z 183/2006 a) oddělení pracovišť přepážkou b) obložení nosné konstrukce c) utěsnění spár d) výstražné tabule e) propust pro materiál a) zařízení na zpevňování odpadů b) čistička odpadních vod c) konečné čištění a) tříkomorový prostor pro odmořování osob b) čtyřkomorový prostor pro odmořování osob c) automatické spouštění sperch d) jednokomorový odmořovací prostor e) přemísťování odmořovacích komor a) udržování podtlaku b) vakuové sací stroje c) uzamykatelné kontejnery jako mezisklad a) průmyslové vysavače b) měření a) demoliční instrukce plány a) uzavření Metodický pokyn MŽP pro nakládání s odpady SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 6

19 Nebezpečí zařízení 3 Vysokopoložená pracoviště 4 Přístupy k vysoko položeným pracovištím Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka 5 Schodišťová ramena 6 Otvory v podlaze 7 Pracoviště a komunikace v blízkosti vody 8 Nepochozí části staveb 9 Práce v uzavřených místnostech 10 Odstřelování 11 Řezání kyslíkovým plamenem Zemní práce 1 Spodní vody NV 178/2001 V 72/1988 V 99/1995 ČSN ČSN Z 183/2006 V 132/1998 V 137/1998 a) pracovní lešení b) obložené pracovní lešení c) boční ochrana d) boční ochrana na schodištích e) boční ochrana u okenních otvorů f) záchytné lešení g) střešní záchytné lešení h) ochranné přístřešky i záchytné sítě j) ochrana navázáním na lano k) pracovní zdvižné plošiny a) schodišťové věže b) představená lešení s vnitřním žebříkem c) pracovní zdvižné plošiny d) koše na dopravu osob a) ohrazení b) zakrytí b) záchranné kruhy c) pomocný člun a) krytiny roznášející zatížení b) záchytné sítě a) větrací zařízení b) dýchací přístroje a) plán odstřelovacích prací b) plán uzavíracích opatření c) statický výpočet a) větrání a) snížení spodní vody b) štětová stěna c) odizolování základové spáry Odstřelovací práce je třeba oznámit příslušnému orgánu. Statický výpočet je zadávám projektantu nosných konstrukcí SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 7

20 Nebezpečí zařízení 2 Stavební jáma Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka V 48/1982 a) nezapažená do hloubky 1,25 m b) nezapažená, hloubka nad 1,25 m c) nezapažená, hloubka nad 1,25 m ve skále d) průkaz stability e) nezapažené stavební jámy 3 Rýhy V 48/1982 a) rýhy - nezapažené do hlouby 1,25 m b) rýhy - částečně zapažené do hlouby 1,75 m c) rýhy - nezapažené hlubší než 1,25 m d) rýhy - nezapažené hlubší než 1,25 m ve skále e) průkaz stability f) rýhy zapažené g) výkop rýhy mezi pažením h) podchycení i) výkop pro podchycení do hl. 1,25 m j) výkop pro podchycení hlubší než 1,25 m k) pažení pro podchycení 4 Vysoko položená pracoviště dopravní komunikace v blízkosti stavebních jam a rýh 5 Přístup do stavební jámy V 48/1982 a) schodišťové věže b) schodiště c) rampy Zednické, betonářské (s použitím betonu, železobetonu, předpjatého betonu) a montážní práce 1 Montáž prefabrikovaných dílů a) montážní plán 2 Bednění 3 Otvory v zemi 4 Otvory ve stěnách a) skruže b) parkovací místa c) plány pracovních postupů a) ohrazení b) zakrytí c) záchytné sítě Jeli to možné počítá se s definitivním zakrytím SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 8

21 Nebezpečí zařízení 5 Schodišťová ramena 6 7 Pracoviště a komunikace v blízkosti vody Vysoko položená pracoviště a dopravní komunikace 8 Šachty (svislé) Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka NV 495/2001 b) záchrané kruhy c) pomocné čluny b) zásoba podpěrného lešení c) zásoba pojízdného a konzolového lešení d) pracovní plošiny e) vybudování záchytného lešení f) záchytné lešení g) záchytné sítě h) navázáníé na lano b) podesty c) zařízení pro vyprošťování osob 9 Přístupy k vysoko položeným pracovištím NV 495/2001 a) schodišťové věže b) předřazená lešení s vnitřním žebříkem c) pracovní zvedací plošiny d) prostředky pro jištění osob při výškových pracích e) stavební výtahy pro dopravu osob f) pomocné schody g) přiložené žebříky 10 Nosná lešení 11 Nošení těžkých břemen NV 178/ Svařování ČSN NV 495/2001 NV 87/2000 b) ochrana navázáním na lano a) zvedací plošiny b) přístroje pro pokládání cihel c) stroje pro pokládání cihel a) větrání b) dýchací přístroje c) psobní ochranné pomůcky d) protipožární ochrana SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 9

22 Nebezpečí zařízení Tesařské, pokrývačské, klempířské práce, práce se dřevem a na střeše 1 Otvory v podlaze/ ve střeše 2 Otvory ve stěnách 3 Schodišťová ramena 4 Pracoviště a komunikace v blízkosti vody Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka a) ohrazení b) zakrytí c) záchranné sítě b) záchrané kruhy c) pomocné čluny Jeli to možné, počítá se s definitivním zakrytím 5 Vysoko položená pracoviště a dopravní komunikace NV 495/2001 b) Pracovní lešení c) záchytné lešení d) střešní záchytné lešení e) záchytné stěny f) záchytné sítě g) bezpečnostní střešní háky h) dorazové konstrukce na plochých stěnách i) ochrana navázáním na lano j) prostředky pro jištění osob při výškových pracích 6 Přístupy k vysoko položeným pracovištím NV 495/2001 a) schodišťové věže b) ppředstavěná lešení s vnitřním žebříkem c) pomocné schody d) pracovní zvedací plošiny e) prostředky pro jištění osob při výškových pracích f) stavební výtahy pro dopravu osob g) mechanické žebříky h) přiložení žebříky 7 Nepochozí části staveb Instalatérské, kovodělné, zámečnické práce 1 Otvory v podlaze a) krytiny roznášející zatížení b) záchytná lešení c) záchytné sítě a) ohrazení b) zakrytí Jeli to možné, počítá se s definitivním zakrytím SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 10

23 Nebezpečí zařízení 2 Otvory ve stěnách 3 Schodišťová ramena 4 5 Pracoviště a komunikace v blízkosti vody Vysoko položená pracoviště a dopravní komunikace 6 Šachty (svislé) Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka NV 495/2001 b) záchrané kruhy c) pomocné čluny b) Pracovní lešení c) pojízdné lešení d) staický výpočet e) pracovní zvedací plošiny f) ochrana navázáním na lano b) podesty c) zařízení pro vyprošťování osob Jeli to možné zabudují se definitivní podesty 7 Přístupy k vysoko položeným pracovištím NV 495/2001 a) schodišťové věže b) představěná lešení s vnitřním žebříkem c) pracovní zvedací plošiny d) přiložení žebříky e) prostředky pro jištění osob při výškových pracích 8 Nepochozí části staveb 9 Práce v těsných prostorech NV 178/ Svařování ČSN NV 495/2001 NV 87/2000 Omítkářské, štukatérské a tepelně izolační práce 1 Otvory v podlaze 2 Otvory ve stěnách a) krytiny roznášející zatížení b) záchytná lešení c) záchytné sítě a) větrací zařízení b) dýchací přístroje a) větrání b) dýchací přístroje c) osobní ochranné pomůcky d) protipožární ochrana a) ohrazení b) zakrytí SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 11

24 Nebezpečí zařízení 3 Schodišťová ramena Pracoviště a komunikace v blízkosti vody Vysoko položená pracoviště a dopravní komunikace Vysoko položená pracoviště u fasád Vysoko položená pracoviště u stropů 8 Šachty (svislé) 9 Přístupy k vysoko položeným pracovištím Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka NV 495/2001 Natěračské a tapetářské práce, montáž žaluzií a zasklívání 1 Otvory v podlaze b) pomocná lešení b) pojízdné lešení a) pracovní lešení b) rozšíření obložení c) přídavná boční ochrana d) obezdění lešení e) statický výpočet a) pracovní lešení b) pojízdná lešení c) pomocná lešení b) podesty a) schodišťové věže b) představěná lešení s vnitřním žebříkem c) přiložení žebříky a) ohrazení b) zakrytí 2 Otvory ve stěnách 3 Schodišťová ramena. a) boční ochrána b) pomocná lešení Jeli to možné zabudují se definitivní podesty 4 Pracoviště a komunikace v blízkostí vody 5 Vysoko položená pracoviště a dopravní komunikace.. b) pojízdné lešení c) pracovní zvedací plošiny SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 12

25 Nebezpečí zařízení Vysoko položená pracoviště u fasád Vysoko položená pracoviště u stropů Přístupy k vysoko položeným pracovištím Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka... 9 Práce v těsných prostorech NV 178/ Nebezpečné pracovní materiály a) pracovní lešení b) rozšíření obložení c) přídavné boční ochrana d) obezdění lešení e) pojízdné lešení f) statický výpočet g) pracovní zvedací plošiny a) pracovní lešení (jako podpěrné lešení) b) pracovní lešení (jako zavěšené lešení) c) pojízdná lešení d) pomocná lešení e) pracovní zvedací plošina a) schodišťovévé věže b) představená lešení s vnitřním žebříkem c) osobní výtahy d) přiložené žebříky a) větrací zařízení b) dýchací přístroje NV 178/2001 a) náhradní látky Práce s kamenem zdivem z betonových tvárnic, obkladačské a dlaždické práce 1 Otvory v podlaze a) ohrazení b) zakrytí 2 Otvory ve stěnách 3 Schodišťová ramena Je třeba prověřit, zda jsou pro plánovaný účel k dostání vhodné náhradní látky a dát jim zásadně přednost 4 Pracoviště a komunikace v blízkostí vody 5 Vysoko položená pracoviště a dopravní komunikace.. a) boční ochrána b) v sunovací lešení c) pomocná lešení SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 13

26 Nebezpečí zařízení Vysoko položená pracoviště u fasád Přístupy k vysoko položeným pracovištím Nebezpečné pracovní materiály Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka.. NV 178/2001 a) Náhradní látky a) pracovní lešení (jako podpěrné lešení) b) obezdění lešení c) obezděná pracovní lešení d) statický výpočet a) schodišťovévé věže b) představená lešení s vnitřním žebříkem c) přiložené žebříky Je třeba prověřit, zda jsou pro plánovaný účel k dostání vhodné náhradní látky SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.3 Strana 14

27 Příloha č. 5 Pokuty za porušování BOZP Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů nadřízených a pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani ostatních pracovníků! 1. první provinění upozornění, opětovné proškolení 2. druhé provinění - pokuta 3. třetí a další provinění - výše pokuty se násobí + případné vykázání pracovníka (firmy) ze stavby (toto se týká hlavně hrubého porušování BOZP!) Tabulka orientačních pokut u nejčastěji se vyskytujících prohřešků proti BOZP: Typ provinění nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, prac.obuv, reflexní vesty, atd.) používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb.) používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.) používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.) neohrazení výkopů práce v nezapaženém výkopu práce ve výškách nebo nad hloubkou, bez zajištění proti pádu (úvazy, zábradlí) špatné vázání a doprava břemen používání poškozených vázacích prostředků pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny Nepoužívání reflexních vest (při činnosti, kde může dojít ke kontaktu s ohněm nebo žhavými částmi se vesta používat nemusí) Pokuta Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci Položky zvýrazněné tučným písmem jsou brány jako hrubé porušení BOZP. V Praze dne: Vydal:.. SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.5 Strana 1

28 Příloha č. 6 Vstupní školení (Prezenční listina vstupního školení) Prezenční listina vstupního školení a seznámení s místními podmínkami Prezenční listina vstupního školení a seznámení s místními podmínkami Pro stavbu,,rezidence AURUM Součástí tohoto dokumentu je osnova školení, podle které bylo školení provedeno Součástí tohoto školení bylo i obeznámení pracovníků s riziky vznikajícími činností ostatních firem na pracovišti Potvrzuji, že jsem absolvoval vstupní školení na výše uvedenou stavbu Č. Jméno a příjmení Firma Podpis Doba školení: Datum: Školení provedl: SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.6 Strana 1

29 Osnova vstupního školení v oblasti BOZP Stavba:,, REZIDENCE AURUM 1.1 Obecné seznámení Prevence rizik Pracovní podmínky Pracovní úrazy Osobní ochranné pracovní prostředky Zásady bezpečnosti práce podle provozovaných činností Zásady bezpečnosti při práci s technickými zařízeními, stroji, dopravními prostředky, nářadím a přístroji 1.2 Dokumentace a vnitřní předpisy Informace o organizaci a provozovaných činnostech Seznámení s vnitřními předpisy organizace a dokumentací BOZP 1.3 Bezpečnost práce na pracovišti Seznámení s pracovními postupy a technologiemi, určení strojů a zařízení Seznámení s rizikovými faktory na pracovišti a opatřeními pro minimalizaci rizik Zákaz nebezpečných postupů a nesprávných způsobů práce Seznámení s umístěním prostředků pro poskytování první pomoci Seznámení s umístěním prostředků a zařízení požární ochrany Seznámení s únikovými cestami 1.4 Nařízení, vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 1.5 Technické předpisy Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 1.6 První pomoc Traumatologický plán Připomenout nutno dodržování návodu k obsluze el. přístrojů, el. spotřebičů. 1.7 Požární nebezpečí na pracovištích požární poplachové směrnice (postup v případě požáru, způsob vyhlášení požárního poplachu, postup osob při vyhlášení požárního poplachu, telefonní čísla) požární evakuační plán rozmístění, přístup a manipulace s uzávěry energií zajištění požární ochrany v mimopracovní době 1.8 Závěr a hodnocení školení zodpovězení dotazů ověření znalostí provedení záznamů o školení SID spol. s r.o Plán BOZP příloha č.6 Strana 2

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Plán BOZP v přípravné (projektové) etapě stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro stavbu,, REZIDENCE AURUM Podle 15 zákona 309/2006

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140055 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E.1. Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby a) stav stavby při ání stavebnímu podnikateli Stavba bude při ání stavebnímu podnikateli vyklizená. Technický stav je s ohledem na stáří budovy uspokojivý. b) obvod a úpravy

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací

Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP při provádění údržby a oprav komunikací Příručka praktického rádce zaměstnavatele, podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)... 1-1 1.1 Vymezení

Více

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI strana 1/25 PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI ODSTRANĚNÍ BUDOVY AMK, ČESKÝ Zpracoval: Ing. Ladislav Zahradníček, Koordinátor BOZP na staveništi ev. číslo 442/09/AKD/BOZP/O Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ 74607464

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.)

Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.) Plán bezpečnosti práce pro přípravu stavby KOORDINACE BOZP (dle 18/1 zákona č. 309/2006 Sb. a 7 NV č. 591/2006 Sb.) k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník - ul. Komenského, tř.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb Strana 2 z 19 propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH 2. Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky 2. Pohyb ve výrobních objektech 2.. Pohyb v objektu Pozemní

Více

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2005 o bližích požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovitích s nebezpečím pádu z výky nebo do hloubky Vláda nařizuje podle 134a odst.

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - NV č. 591/2006 Sb., příloha č.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - NV č. 591/2006 Sb., příloha č. REZIDENCE URUM Koordinátor: Ing. Vladimír Pígl Zhotovitel: Josef Kalina - stavbyvedoucí den hod Příští koordinační schůzka bude Bylo projednáno: III. Míchačky 31 04.07.12 Požadavky pro práci míchačky projednány,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka Příprava staveniště 1 Venkovní vedení 3 Podzemní sítě (proud, voda, kanalizace, plyn, 10 Doprava v okolí staveniště 12 Hlukové emise 13 Imise hluku Zařízení staveniště - obecně 1 Zajištění staveniště ČSN

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 3 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených plynových zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Bezpečnost práce ve stavebnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 14 Bezpečnost práce ve stavebnictví Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y

Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y T E C H N I C K Á Z P R Á V A Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y a) I n f o r m a c e o r o z s a h u a s t a v u s t a v e n i š t ě, p ř e d p o k l á d a n é ú p r a v y s t a v e n i š

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

POSOUZENÍ STAVU STŘEŠNÍ KRYTINY I. ETAPA STŘECHA HLAVNÍ LODI TECHNICKÁ ZPRÁVA

POSOUZENÍ STAVU STŘEŠNÍ KRYTINY I. ETAPA STŘECHA HLAVNÍ LODI TECHNICKÁ ZPRÁVA POSOUZENÍ STAVU STŘEŠNÍ KRYTINY I. ETAPA STŘECHA HLAVNÍ LODI TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: Název akce: Místo stavby: Katastrální území: Velká synagoga Plzeň, POSOUZENÍ STAVU STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ

Více

Plán BOZP na staveništi KANALIZACE A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD BRANKOVICE

Plán BOZP na staveništi KANALIZACE A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD BRANKOVICE KANALIZACE A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD BRANKOVICE Verze Plánu BOZP: Zpracoval: Dne: Podpis: 1 Ing. Rolková Leona Koordinátor BOZP ve fázi realizace 10.12.2012 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1984. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 16.03.1984 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 24 V Y H L Á Š K A Českého

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 408 01 Rumburk Zodp. Projektant : Ing. Jiří

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

OBSAH : B.Souhrnná technická zpráva. Strana 1 (celkem11)

OBSAH : B.Souhrnná technická zpráva. Strana 1 (celkem11) OBSAH : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2 1.a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby,

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem č. j. 829/7.00/06/13.1 úkol č. 06.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

BOZP při svařování a souvisejících činnostech

BOZP při svařování a souvisejících činnostech BOZP při svařování a souvisejících činnostech Ing. Pavel Dohnal OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Školení svářečského dozoru Strana 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Mgr. Michaela

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE PRACOVNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE Krátký popis Tato pracovní instrukce stanovuje pravidla v oblasti bezpečnosti práce pro zaměstnance právnických a fyzických osob (zhotovitelů),

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. ---------------------------------------------------- B. Souhrnná technická zpráva

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. ---------------------------------------------------- B. Souhrnná technická zpráva SOUHRNNÁ ZPRÁVA ---------------------------------------------------- B. Souhrnná technická zpráva Objekt: Modernizace sociálního zázemí hřbitova Doudlevce Adresa: Hřbitov Doudlevce, k.ú. Doudlevce, p.č.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz PRŮTAH PDPS+SP A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka P N

Více

OBSAH: ZŠ Chvaletická čp. 918, Praha 9 - Lehovec, rekonstrukce podhledů str.1/16

OBSAH: ZŠ Chvaletická čp. 918, Praha 9 - Lehovec, rekonstrukce podhledů str.1/16 OBSAH: 1. Základní údaje... 2 1.1 Identifikační údaje stavby... 2 1.2 Účastníci výstavby... 2 1.2.1 Investor... 2 1.2.2 Projektant... 2 1.2.3 Zhotovitel stavby... 2 1.3 Členění stavby... 2 1.4 Další údaje...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5 Teplárny Brno, a.s. MPPP č. 09/2015 PŘÍLOHA č. 15 Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku Účinnost:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

Bezpečnost práce v lesnictví

Bezpečnost práce v lesnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 6 Bezpečnost práce v lesnictví (BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro

Více

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ Předkládaná dokumentace ZOV se

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNI- KY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 26 Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Obsah 1 Úvod 2 2 Neopomenutelné náležitosti 4 3 Druhy školení 5 4 Související

Více

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 29 Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

E. Z Á S A D Y O R G A N I Z A C E V Ý S T A V B Y

E. Z Á S A D Y O R G A N I Z A C E V Ý S T A V B Y CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY E. Z Á S A D Y O R G A N I Z A C E V Ý S T A V

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Příloha č.3 Směrnice pro poskytování OOPP AKTUALIZACE č. 1 2 3 4 5 Zpracoval:Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: Podpis: Datum vydání: 20.1.2014 Směrnice pro poskytování

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN Písemná maturitní zkouška zahrnuje učivo všech odborných vyučovacích předmětů, ústní maturitní zkouška

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK BUZULUCKÁ 2354 TÁBOR

VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK BUZULUCKÁ 2354 TÁBOR TZB projekt spol. s r.o., ČSA 1808, 390 03 Tábor Investor : MĚSTO TÁBOR zast. společností BYTES Tábor, s.r.o. Tř. kpt. Jaroše 2417, 390 03 Tábor VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK BUZULUCKÁ

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace PS 01_1 _A4.pdf Datum: Březen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Svazek PS 01 Čerpací stanice strojně-technologická část Měřítko 2.3 Technické specifikace Stupeň

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více