Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, Hodonín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín"

Transkript

1 Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, Hodonín

2 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace služby, pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové zdroje, mimořádné události 7 I.2. Sociální a výchovná péče 7 Kapacita, obložnost 7 Počty příjmů a ukončení pobytů 8 Aktuální stav žádostí o službu 8 Věková struktura uživatelů 8 Úroveň poskytovaných služeb bydlení 9 Úroveň poskytovaných služeb strava 10 Terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 11 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace 14 Zajištění lékařské péče 14 Výskyt a prevence dekubitů 15 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny 16 Rehabilitace 17 Restriktivní opatření 18 II. Plnění úkolů v personální oblasti 18 Struktura a počty zaměstnanců 18 Průměrné platové třídy 19 Dodržování BOZP, pracovní úrazy 20 Pracovní neschopnost 20 Rozbor příplatků 21 Práce přesčas 21 Vzdělávání zaměstnanců, plány, vyhodnocení 22 Projekty 23 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 24 III.1. Výnosy 24 III.2. Náklady 26 III.3. Finanční majetek 31 III.4. Pohledávky a závazky 31 III.5. Dotace a příspěvky 32 III.6. Investice 33 III.7. Doplňková činnost 33 IV. Autoprovoz 33 2

3 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 34 Kategorie majetku 34 Přírůstky, úbytky majetku 34 Bezúplatný převod majetku 36 Nájemní smlouvy 38 Pojistné události na svěřeném majetku 38 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 38 Dary 39 VII. Kontrolní činnost 40 Vnitřní kontroly 40 Vnější kontroly 42 VIII. Inventarizace majetku a závazků 42 Přílohy: tabulka příloha č. 12 Přehled o plnění rozpočtu tabulka příloha č. 14 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů tabulka příloha č. 15 Podrobný rozpis výnosů tabulka příloha č. 16 Podrobný rozpis čerpání nákladů tabulka příloha č. 17 Pohledávky a závazky organizace 3

4 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti Základní údaje o organizaci I.1. Management Název: Domov na Jarošce, příspěvková organizace Sídlo: Jarošova 3, Hodonín IČ: Obchodní rejstřík: vedený u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1268 Identifikátor služby v registru soc. služeb: Telefonní kontakt: (vrátnice), (ředitelka) Internetová adresa: Základní údaje o vedoucích pracovnících Statutární zástupce: - ředitel od do : Miroslav Černý - pověřena řízením organizace od do : Lenka Luzertová - ředitelka od : Ing. Jana Matušinová Vedoucí úseku ekonomicko provozního: Lenka Luzertová Vedoucí úseku sociální a ošetřovatelské péče: Simova Pecová, RS Vedoucí úseku sociální práce, terapie, výchovy a evidence: Mgr. Lenka Vališová Vedoucí úseku stravovacího: Jitka Zlochová Změny v průběhu roku Na základě žádosti o ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu ředitele pana Miroslava Černého byla s účinností od pověřena zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele jeho zástupkyně paní Lenka Luzertová. S účinností od byla na místo ředitele jmenována Radou JMK Ing. Jana Matušinová. V květnu 2011 byla dosavadnímu řediteli dána výpověď pro nadbytečnot a pracovní poměr s ním byl ukončen po uplynutí výpovědní doby, tj. k Z důvodu neprodloužení uznané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky států EU bylo vypsáno na místo fyzioterapeuta výběrové řízení, z něhož 4

5 se nepodařilo vybrat vhodného kandidáta a proto zůstalo toto místo neobsazeno, s tím, že základní rehabilitační úkony prováděly všeobecné sestry. V únoru sledovaného roku došlo i ke změnám na úseku sociální práce, terapie, výchovy a evidence kdy se uvolnilo místo sociálního pracovníka, které bylo obsazeno stávajícím pracovníkem v soc. službách zákl. výchovná nepedagog. činnost (se splněným vzděláním soc. pracovníka) a fyzioterapeutka byla přeřazena na uvolněné místo pracovníka v soc. službách - zákl. výchovná nepedagog. činnost (s povinností doplnění vzdělání). Organizační schéma statutární zástupce - ředitel(ka) úsek sociální a ošetřovatelské péče úsek ekonomickoprovozní úsek stravovacího provozu úsek sociální práce, terapie, výchovy a evidence všeobecná sestra účetní provozář sociální pracovník prac. v soc. službách - přímá obslužná péče mzdová účetní skladnice pracovník v soc. službách - základní vých. nepedag.činnost fyzioterapeut dělnice prádelny kuchařka ošetřovatelka vrátný-telefonista uklízečka údržbář - řidič - topič 5

6 Realizované kroky k optimalizaci sociální služby po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované služby V návaznosti na změnu ve vedení organizace probíhala zejména ve druhém pololetí celá řada kroků vedoucích k jednak k posílení ekonomiky provozu organizace a jednak k provedení souladu mezi platnou legislativou a skutečností v organizaci. Šlo zejména o: - odstranění nedostatků z revizí prováděných v předcházejících letech - provedení všech potřebných revizí (požární zařízení, el. zařízení, kotelna, tlakové nádoby, výtahy, hromosvody, elektrické zabezpečení ) - bylo provedeno zakreslení stávajícího stavu objektu - byl zaveden internet do všech PC a dobudována PC síť v zařízení - došlo k obnově zastaralého počítačového zařízení, včetně tiskáren - v závěru roku se začal využívat informační systém Cygnus modul Sociální péče, Zaměstnanci, Vykazováni na ZP - nákupy spotřebního materiály byly realizovány prostřednictvím slevových akcí - využívala se veřejně prospěšná služba pro úpravu zahrady a zástup za nemoc v prádelně - podařilo se získat finanční i nefinanční dary - byl zrušen nevyužívaný tel. automat na mince - byla namontována pohybová čidla na chodby - bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele léků - organizace se stala Členem Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR - postupně byly přepracovány vnitřní směrnice, standardy kvality, Vnitřní pravidla, Etický kodex, formuláře apod. potřebné pro chod zařízení - pravidelně jsou aktualizovány internetové stránky - pro uživatele služby byl po několika letech uspořádán společný výlet - byla upravena klubovna ve 2. NP, tak, aby mohla být celodenně využívána uživateli, včetně možnosti využití PC a internetu - na oddělení B byla provedena výměna zámků, tak, aby bylo umožněno se uživatelům zamknout na pokoji a při odchodu mimo pokoj - k lepší informovanosti o dění v zařízení byly po budově umístěny nástěnky - uživatelé jsou vedeni k větší samostatnosti (většině je jídlo podáváno v jídelně, bez obsluhy personálem, zapojení do pracovní terapie i do aktivní účasti na pořádaných akcích). Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace V září 2011 byla uspořádána společná akce se sousedícím Dětským domovem a Zeleným domem pohody, kdy uživatelé služeb všech tří zařízení zdolávali sportovní soutěže a na závěr se účastnili společné diskotéky. O měsíc později se naši uživatelé zúčastnili akce pořádané Dětským domovem zábavné odpoledne plné hudby, bubnování, her, soutěží a tvoření, nazvané Bubnování pod širým nebem. 6

7 Obě akce byly prezentovány v místním tisku i kabelové televizi. Zařízení přispělo i svými Střípky z domova do odborného časopisu Sociální služby (říjen 2011). V rámci Týdne sociálních služeb se uskutečnil Den otevřených dveří. Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Ve druhém pololetí roku 2011 se podařilo získat organizaci získat finanční dary účelově neurčené v celkové výši ,- Kč. Kromě finančních darů byly poskytnuty dary ve formě služby bezplatné školení pro zaměstnance od firmy Dentimed s.r.o. a firmy MSM, spol. s. r.o a dary ve formě věcných darů od firmy Martek medical as. (zdravotnický materiál), firmy SCA HYGIENE products, s.r.o (2 ks invalidní vozíky) a firmy PEREX, spol. s r.o. (elektrospotřebiče). Celková částka za poskytnuté bezplatné služby a nepeněžní dary činí ,71 Kč. Řešení mimořádných událostí V průběhu sledovaného roku nedošlo k žádné mimořádné události, při níž by byl ohrožen majetek, zdraví nebo život. I.2. Sociální a výchovná péče Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, obložnost k kapacita 79 počet uživatelů celkem 79 z toho: ženy 40 muži 39 Ø počet uživatelů za rok 78,81 obložnost v % 99,76 7

8 Počet příjmů a ukončení pobytů přijato uživatelů - celkem z toho: ženy muži pobyt ukončilo - celkem z toho: odešlo do soukromí odešlo do jiného zařízení zemřelo k Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu počet žádostí k přijaté nové žádosti 75 vyřazené žádosti 183 uspokojené žádosti 9 neuspokojené žádosti k Seznam žadatelů je pravidelně měsíčně doplňován o nově příchozí, oprávněné žádosti. Průběžně podle získaných informací jsou žádosti vyřazovány. Hlavním zdrojem pro vyřazení žádostí z pořadníku je výzva k nastoupení žadatele v případě uvolnění místa, kdy je kontaktní osobou sdělováno, že žadatel je již umístěn nebo zemřel. Věková struktura a průměrný věk uživatelů členění dle věku uživatel k let let let let 1 Ø věk uživatel 63 let nejmladší uživatelka má 42 let nejstarší uživatelka má 86 let průměrný věk 62, ,57 61,7 60,

9 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, velikost pokojů Budova zařízení se nachází v klidné části v blízkosti centra města a je obklopena vlastní zahradou sloužící k odpočinku i ke společensko- kulturnímu a sportovnímu vyžití uživatel služby. Technický stav budovy bohužel neodpovídá stávajícím standardům pro ubytování uživatel soc. služby a to zejména z důvodu velikosti pokojů, společných sociálních a hygienických zařízení, budova není zcela bezbariérová. I přes stav objektu zařízení se snažíme uživatelům poskytnout kvalitní sociální službu nejen vlastním přístupem pracovníků, ale i modernizací základního vybavení pokojů a společných prostor. počet lůžek na pokoji počet pokojů celkem odd. A 2.NP odd. B 1.NP zvýšené odd. L 1.NP odd. L - přízemí jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj čtyřlůžkový pokoj 2 2 pětilůžkový pokoj 2 2 celkem pokojů Uživatelé jsou v zařízení umístěni dle svého aktuálního stavu: oddělení A pro mobilní uživatele s duševním onemocnění oddělení B pro mobilní uživatele s duševním nemocněním způsobeným užíváním návykových látek, zejména alkoholu oddělení L 1.NP oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a celodenní dohled převážně imobilní uživatelé oddělení L přízemí - pro mobilní uživatele s duševním onemocnění Úroveň poskytovaných služeb - úhrada za ubytování V roce 2011 byla úhrada zvýšena od u jedno a dvoulůžkových pokojů o 3,- Kč denně a u ostatních pokojů o 15,- Kč denně. Úhrada za režijní náklady související s ubytováním se neměnila. Měsíční úhrada byla stanovena podle skutečného počtu dnů v kalendářním měsíci. ubytování celkem úhrada za ubytování úhrada za rež. náklady jednolůžkový pokoj 165,- 105,- 60,- dvou a více lůžkový pokoj 143,- 83,- 60,- 9

10 Úroveň poskytovaných služeb - stravování Denně je v zařízení připravováno v průměru 125 hlavních jídel (obědů) pro uživatele i zaměstnance. Kapacita kuchyně představuje možnost vařit maximálně 180 hlavních jídel. Stravovací jednotka () denní stravování celkem úhrada za potraviny úhrada za rež. náklady (76% ceny surovin) strava racionální a šetřící 114,- 65,- 49,- strava diabetická 132,- 75,- 57,- Denní hodnota stravovací jednotky se zvyšovala od a to o 3,- Kč za potraviny a 2,- Kč za režijní náklady. náklady na potraviny norma na rok ,00 čerpáno ,29 překročení 0,29 Množství odebrané strany počet odebrané stravy za rok (v počtech celodenního menu) strava racionální strava šetřící strava diabetická Denní strava je v zařízení zajišťována vlastními zaměstnanci v prostorách stravovacího provozu kuchyně. Vlastní stravování většiny uživatelů probíhá ve společné jídelně jen uživatelé oddělení L 1.NP se stravují na pokojích. Denně je připravováno jídlo ve skladbě: - strava racionální - strava šetřící - strava diabetická Dle potřeby nebo požadavku uživatele je podávána i strava mletá, kašovitá a mixovaná. Uživatelé mají možnost podílet se na sestavení jídelníčku. Vždy na páteční komunitě je hodnocena poskytnutá strava za předcházející týden a uživateli jsou podávány návrhy na skladbu jídelníčku pro další období. Vlastní sestavení jídelníčku v členění dle diet provádí vedoucí stravovacího úseku a následně je schvalován stravovací komisí, kterou kromě vedoucí stravování tvoří vrchní sestra, staniční sestra a účetní. 10

11 Terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Uživatelé schopností. služby mají možnost trávit svůj volný čas dle svých zájmů, zálib a Pravidelně se někteří podílí s zejména na aktivitách nahrazujících péči o domácnost např. příprava jídelny, sbírání nádobí, nalévání čajů, vynášení košů z kanceláří, chystání papírů pro odvoz, údržba zahrady, skládání prádla v prádelně apod. Tyto činnosti se rozdělují jednou týdně vždy v pondělí na komunitách, jsou zcela dobrovolné a průměrně se do nich zapojí třetina uživatelů. Část uživatelů se schází v klubovně zařízení, kde mají možnost procvičovat své jemné motorické možnosti rukou (modelování, malba, lepení drobných předmětů, navlékání korálků ), paměť nebo se věnovat sledování oblíbených filmů. Pro mladší uživatele služby se staly velmi oblíbené disko Oldies. Pro obohacení kulturního života a zapojení do širší sociální sítě navštěvují uživatelé, spolu s doprovodem z řad personálu, veřejné instituce kino, výstavy, různé společenské a kulturní akce probíhající v Hodoníně, Zoologickou zahradu Hodonín, sportovní centrum s kuželkami, restaurace, cukrárny a kavárny nebo podnikají půldenní vycházky do okolí domova. V rámci individuálního plánování jsou uživatelé vedeni a motivování hlavně k sebeobsluze a soběstačnosti při úkonech, které za ně dříve vykonával personál a které je uživatel schopen zvládat sám nebo s dopomocí personálu (např. udržování pořádku na pokoji, úprava lůžka ) K aktivizaci uživatelů je využívána zahrada zařízení, kde se uživatelé mohou účastnit např. zametání chodníků a hrabání listí. V altánku si pak mohou posedět a poslechnout si dechovou muziku, lidové písně nebo pohádkové příběhy. V souvislosti s podporou samostatnosti uživatelů jsou připravovány vycházky do okolí zařízení s cílem získat orientaci v prostředí, ve kterém uživatelé žijí, a do nákupních center za účelem samostatných nákupů uživatelů, vyřizování osobních záležitostí na poště nebo úřadech. Na některých společenských akcích zaměstnanci domova spolupracují s dalšími organizacemi, např. Město Hodonín, Zelený dům pohody, Dětský domov Hodonín, čímž se zvyšuje integrace uživatelů do běžného společenského soužití a rozšiřují se možnosti využívání dalších zdrojů pro seberealizaci uživatelů. Uživatelé zařízení se již počtvrté zúčastnili akce Města Hodonín Dny zdraví a podíleli se na úklidu lesa u sídliště v přilehlé čtvrti Bažantnice. V uplynulém roce se podařilo uspořádat celodenní výlet na Brněnskou přehradu s plavbou lodí po přehradě, který byl uživateli přijat s velkým ohlasem i když počasí nebylo zrovna příznivé. V prosinci roku 2011 byl pro uživatele naistalován do klubovny počítač s připojením na internet. I přes snahu zaměstnanců, je aktivita uživatelů služby zařízení na velmi nízké úrovni, což je způsobeno zejména jejich duševním onemocněním, kdy většina z nich je plně invalidní 11

12 právě proto, že schopnost smyslu plné aktivní činnosti u nich trvale vymizela a zbytkové návyky a dovednosti nejsou rozsáhlé. Přehled akcí pořádaných pro uživatele leden posezení a poslech lidových písní s p. Salčákem, Tří králová koleda, Oldies párty s písněmi ze 60 let, bowling, odpolední FILM CLUB únor hudební vystoupení Hašlerovy písně, disco, posezení a zpívání u kytary, bowling, canisterapie březen ples pro uživatele Domova, posezení s písničkami k MDŽ, poslech písní a posezení u kytary, odpolední FILM CLUB, canisterapie, návštěva kina SVĚT Hodonín duben návštěva výstavy velikonočních kraslic, Karaoke párty, táborák pálení čarodějnic, Den Země úklid sídliště Bažantnice ve spolupráci se Zeleným domem pohody, promítání fotografií z kulturních akcí květen Den tance města Hodonín, Oldies párty s písničkami ze 70. let, celodenní vycházka k jezu, posezení a poslech písní p. Kraloviče, celodenní výlet do Lednice, táborák kácení máje v Zeleném domě pohody červen disco, návštěva výstavy kaktusů na KD Hodonín, poslech lidových písní s p. Salčákem, táborák zahájení prázdnin, taneční besídka dětí z Umělecké školy Hodonín červenec kuželky, promítání fotografií z kulturních akcí, disco, kuželky na zahradě Domova, společné vycházky do okolí Domova, posezení u kytary, posezení a poslech lidových písní s p. Salčákem srpen diskotéka s písněmi z 60. let, kuželky na zahradě Domova, disco, celodenní vycházka do ZOO, poslech písní a posezení u kytary, posezení v altánku s pohádkami a dechovkami, turnaj v kuželkách na zahradě Domova, vycházka k jezu, posezení a poslech kytary s p. Jendou, vyhlídka z věže hodonínské radnice, září I. sportovní odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín a Zeleným domem pohody, táborák, 2x kuželky na zahradě Domova, disco, návštěva fary apoštolské církve u p. Cupala a zpívání nábož. písní, plavba lodí po Brněnské přehradě, táborák, vědomostní kvíz, promítání fotografií z kulturních akcí, společné vycházky do okolí Domova. výlet lodí Konstancie po řece Morava říjen Bubnování pod širým nebem akce Dětského domova Hodonín, návštěva dne otevřených dveří Zeleného domu pohody ochutnávka salátů, návštěva dne otevřených dveří v Domově pro seniory Bažantnice, sběr kaštanů odnesení kaštanů do ZOO Hodonín, kuželky na zahradě Domova, Den otevřených dveří Domova na Jarošce, disco, canisterapie, návštěva 36. Hodonínské zahrady, výlet do Mikulčic na vykopávky, návštěvy krytého bazénu Hodonín, účast na lampionovém průvodu, návštěva koňských stájí a jízdárny, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně listopad COUNTRY bál, disco, posezení u kytary, zazimování zahrady, návštěva kina, návštěva divadelního představení v KD Hodonín, návštěvy krytého bazénu Hodonín, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně, 12

13 prosinec účast na akci Vypouštění balónů s přáním Ježíškovi, Mikulášský večírek ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín, Vánoční vystoupení dětí ze Základní školy Mírové Náměstí Hodonín, zdobení vánočních stromků, Vánoční vystoupení mužského pěveckého sboru z Vacenovic, návštěva vánočních trhů v Hodoníně, účast na vánočním odpoledni ve Vacenovicích, canisterapie, slavnostní vyhodnocení pracovní terapie uživatelů za rok Další služby pro uživatele Uživatelé mohou jedenkrát za dva měsíce využít v Domově služby profesionální pedikérky a kadeřnice, které do domova dochází. V případě zájmu, hlavně ze stran žen, je možné objednat je v nedalekém kadeřnictví nebo pedikúře. V prostorách Domova se konají pravidelně bohoslužby církve římskokatolické a apoštolské. 13

14 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči uživatelům zajišťuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Jan Sytař. Pravidelná ordinace probíhá v zařízení 3x týdně v době od 12,30 13,30 hodin, kde lékař vyšetřuje uživatele, kontroluje průběh zdravotního stavu a vývoj nemoci, hodnotí reakci na léčbu, předepisuje recepty na potřebnou medikaci a vystavuje poukazy na kompenzační a inkontinentní pomůcky, provádí vstupní vyšetření nových uživatelů, podává informace příbuzným. Je-li uživatel ležící nebo vyžaduje-li to jeho stav dochází lékař přímo k lůžku uživatele. V případě potřeby odesílá uživatele s doporučením do zdravotnického zařízení k ambulantnímu provedení diagnostických či terapeutických zákroků nebo k hospitalizaci. Uživatelům je dána možnost volby jiného praktického lékaře, v tom případě si musí docházeti za ním sami do jeho ordinace. Při vzniku závažného akutního stavu vyžadujícího odborné zdravotnické vyšetření či ošetření je pro uživatele zajištěna okamžitá pomoc přivoláním RLP, v méně naléhavých případech je zajištěn převoz do zdravotnického zařízení do ambulance lékařské pohotovostní služby. Tyto činnosti má při nepřítomnosti ošetřujícího lékaře v kompetenci všeobecná sestra. Zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči poskytují pouze nelékařští zdravotničtí pracovníci- registrované všeobecné sestry. Všechny činnosti vykonávají na základě indikace ošetřujícího lékaře. Indikace je zapsána lékařem na předepsaném a platném dokladu. Úhradu za zdravotní výkony poskytují na základě uzavřených smluv Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, u nichž jsou uživatelé zařízení pojištěni. U uživatelů je podle zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění vedena zdravotnická dokumentace, jejíž nedílnou součástí je i ošetřovatelská dokumentace, která mimo jiné obsahuje i klasifikační škály ke stanovení míry rizika a pravidelné vyhodnocování rizikových faktorů. Na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz a vyhodnocení rizik všeobecnými sestrami poskytuje ošetřovatelský personál (všeobecné sestry a prac. v soc. službách přímá obsl. péče) systematickou ošetřovatelskou péči podle ošetřovatelského plánu, který odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele (ošetřovatelský proces). Odbornou psychiatrickou péči v zařízení zajišťuje 1x měsíčně MUDr. Jana Holoubková. Odbornou dietetickou péči zajišťuje uživatelům přímo v zařízení diabetolog MUDr. Karel Křen, který dochází za uživateli podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce. Oba lékaři poskytují průběžně konzultace ošetřujícímu personálu. 14

15 Pravidelné návštěvy odborných poraden: odborná poradna počet uživatelů, kteří ji navštěvují psychiatrie 78 kardiologie 1 neurologie 8 hematologie 3 oční 36 diabetologie 34 endokrinologie 2 urologie 7 onkologie 5 ORL 4 ortopedie 0 plicní 6 nefrologie 1 Skladba uživatelů dle jejich zdravotní diagnózy diagnóza počet uživatelů duševní onemocnění 38 mentální postižení 9 duševní onemocnění způsobené 17 nadměrným pitím alkoholu jiné psychické onemocnění 15 Výskyt a prevence dekubitů Vznikem dekubitů jsou ohroženi zejména uživatelé imobilní, inkontinentní a také uživatelé s maligním onemocněním, kteří jsou umístění na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Sníženou odolnost ke vzniku dekubitů mají také uživatelé v nepříznivé metabolické situaci. Ke zjištění rizika vzniku dekubitů slouží hodnotící škála dle Nortonové, která umožňuje zavést u rizikových uživatelů preventivní opatření. Tuto škálu u rizikových uživatelů pravidelně vyhodnocuje zdravotnický personál. Na základě vyhodnocení, sestaví všeobecná sestra ošetřovatelský plán, se kterým jsou seznámeni ostatní zaměstnanci v přímé péči. Dekubitům se snažíme předcházet pravidelnou péčí o kůži, snižováním tlaku na tkáň, který snižujeme pomocí polohování uživatelů dle stanoveného plánu ošetřovatelské péče a používáním pasivních a aktivních antidekubitních matrací. Nedílnou součástí prevence dekubitů je také podávání správně vyvážené racionální stravy a tekutin. Uživatele, u kterých je vysoké riziko vzniku dekubitů, edukují všeobecné sestry uživatele o vhodnosti zvýšení přísunu bílkovin např. pomocí sippingu Cubitan, Nutridrink apod. 15

16 celkem Zejména oddělení L je vybaveno převážně polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi, individuálně se používají antidekubitní pomůcky pro jednotlivé části těla. Při vysokém riziku vzniku dekubitů se používají elektrické antidekubitory. Při léčení se postupuje na základě ordinace lékaře a využívá se BIO-lampa s infračerveným světlem. Přednostně se pracuje systémem moderního ošetřování ran tzv.mokré krytí. Počet a stupeň dekubitů v zařízení sleduje a jednou za 3 měsíce vyhodnocuje vrchní sestra. stupeň dekubitů počet výskytů v průběhu roku I. zčervenání 2 II. tvorba puchýře 2 III. poškození kůže 3 IV. hluboké poškození kůže 0 V. dekubitus na kost, nekróza 1 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2011 Kapitola všeobecná sestra v sociálních službách číslo kódu VZP ZPMV OZP název kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost Ošetřovatelská intervence Komplex - odběr biolog. materiálu Aplikace léčebné terapie Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Péče o ránu Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů Zavádění nasogastrické sondy Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech Nácvik a zaučování aplikace inzulínu Ošetření stomií Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22-6 hod Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna Celkem tržby od zdravotní pojišťovny regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb a navýšení Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci

17 111 - VZP ZPMV OZP počet pojištěnců Rehabilitace Léčebnou rehabilitaci uživatelů zajišťoval v lednu 2011 fyzioterapeut, který v souladu s diagnózou ošetřujícího lékaře, případně v souladu s doporučeným postupem lékaře prováděl varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného ošetřujícím lékařem. Jelikož od února 2012 nebyla fyzioterapeutovi prodloužena registrace, byl přeřazen na pozici pracovníka v sociálních službách. Práci fyzioterapeuta převzaly v rámci svých kompetencí všeobecné sestry, které se prováděním rehabilitačního cvičení snaží dosáhnout stejných cílů. Rehabilitace poúrazových stavů byla zajištěna ambulantní formou v místní nemocnici. Využívání rehabilitace druh rehabilitační terapie počet klientů, kteří ji navštěvují skupinové cvičení 8 individuální cvičení pohyblivých klientů 6 individuální nácvik chůze 12 individuální cvičení na lůžku 12 masáže 6 elektroléčba 2 cvičení na rotopedu 5 Bohužel i v této oblasti se projevuje pasivita uživatelů a pokud nemají zdravotní obtíže, je jen velmi obtížné je získat pro spolupráci v oblasti preventivních cvičení ať už skupinových či individuálních. Vybavení rehabilitačními pomůckami Na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí se u imobilních uživatelů používají různé polohovací pomůcky (klíny, válce,..) a posilovací pomůcky (míčky, kroužky ). Částečně mobilní uživatelé nacvičují chůzi za pomoci chodítka. Pro masáž uživatelů je využívána i nově zakoupená polohovací ošetřovatelská vana s možností podvodní masáže. V půdní vestavbě, určené pro rehabilitaci je umístěno masážní lůžko, elektrická masážní matrace, masážní strojek, rotoped a solux. Elektroléčebný přístroj s diadynam. proudy, ointoforézou a TENS se od měsíce února nevyužívá v důsledku přechodu fyzioterapeuta na pracovní pozici pracovník v sociálních službách. 17

18 Restriktivní opatření Ve sledovaném nebylo použito žádné restriktivních opatření ve smyslu odst. 7 89, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Postranice u lůžek byly používány celodenně u 12 uživatelů a to z důvodu zajištění jejich bezpečnosti na lůžku. Použití postranic je vždy vázáno na souhlas uživatele nebo opatrovníka a na doporučení lékaře. II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, přírůstky a úbytky zaměstnanců kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců přírůstky úbytky evidenční počet zaměstnanců k ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník referent - vedoucí strav. provozu ostatní THP celkem všeobecná sestra zdravotnický asistent (praktická sestra) nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče pracovník v sociálních službách zákl. výchovná nepedagog. činnost pracovník v sociálních službách - osobní asistence

19 zdravotničtí zaměstnanci pracovníci v sociálních službách pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údržbář - řidič údržbář skladník vrátný provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období (dle struktury zaměstnanců) struktura zaměstnanců průměrná platová třída průměrný stupeň průměrný plat () A. služby sociální PSS přímá obslužná péče PSS zákl. výchovná nepedagog. činnost 5, PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost sociální pracovník 8,5 6, B. služby pedagogické vychovatelé C. služby zdravotnické sanitáři maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry

20 nutriční terapeuti fyzioterapeuti ergoterapeuté D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 9, zaměstnanci převážně manuálně pracující 3,1 11, PRŮMĚR celkem 5,6 10, Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce je zajišťován externě na základě Smlouvy o provádění konzultačních služeb v oblasti BOZP a PO. Školení zaměstnanců probíhá při jejich nástupu do zaměstnaní vedoucím příslušného úseku a pravidelná školení všech zaměstnanců se uskutečňují dle harmonogramu, kdy školitelem je smluvní externista. Dle platné Směrnice jsou zaměstnanci vybavováni ochrannými pomůckami a pravidelně absolvuji i preventivní prohlídky u smluvního lékaře. Ve sledovaném období nebyl zaznamenám žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost Struktura počet kalend. procento platba náhrady evid. PN zaměstnanců dnů nemoci nemocnosti zaměstnavatele do nad 21 den 21 dne PN () Služby sociální prac.v soc.sl.-přímá obs.péče 0 prac.v soc.sl.-vých.neped.činn. 0 sociální pracovnice 0 Služby zdravotnické vrchní sestra 0 staniční sestra 0 všeobecná sestra 79 0, fyzioterapeut 0 ošetřovatelka 0 Ostatní ředitel 0 účetní 0 mzdová účetní 0 provozář-ved.strav.provozu 0 uklizečka 100 0,

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti

SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti SAZEBNÍK ÚHRAD základní služby a fakultativní činnosti (platný od 1. 6. 2008; aktualizace k 1. 9. 2008; 1. 1. 2009; 1. 7. 2009; 1. 8. 2009; 1.11.2009;1.1.2011;1. 4. 2011; 1.1.2012;1.2.2012; 1.4.2012 )

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou 12. 2. 2010 Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP I. Všeobecné

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více