Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, Hodonín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín"

Transkript

1 Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, Hodonín

2 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace služby, pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové zdroje, mimořádné události 7 I.2. Sociální a výchovná péče 7 Kapacita, obložnost 7 Počty příjmů a ukončení pobytů 8 Aktuální stav žádostí o službu 8 Věková struktura uživatelů 8 Úroveň poskytovaných služeb bydlení 9 Úroveň poskytovaných služeb strava 10 Terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 11 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace 14 Zajištění lékařské péče 14 Výskyt a prevence dekubitů 15 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny 16 Rehabilitace 17 Restriktivní opatření 18 II. Plnění úkolů v personální oblasti 18 Struktura a počty zaměstnanců 18 Průměrné platové třídy 19 Dodržování BOZP, pracovní úrazy 20 Pracovní neschopnost 20 Rozbor příplatků 21 Práce přesčas 21 Vzdělávání zaměstnanců, plány, vyhodnocení 22 Projekty 23 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 24 III.1. Výnosy 24 III.2. Náklady 26 III.3. Finanční majetek 31 III.4. Pohledávky a závazky 31 III.5. Dotace a příspěvky 32 III.6. Investice 33 III.7. Doplňková činnost 33 IV. Autoprovoz 33 2

3 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 34 Kategorie majetku 34 Přírůstky, úbytky majetku 34 Bezúplatný převod majetku 36 Nájemní smlouvy 38 Pojistné události na svěřeném majetku 38 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 38 Dary 39 VII. Kontrolní činnost 40 Vnitřní kontroly 40 Vnější kontroly 42 VIII. Inventarizace majetku a závazků 42 Přílohy: tabulka příloha č. 12 Přehled o plnění rozpočtu tabulka příloha č. 14 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů tabulka příloha č. 15 Podrobný rozpis výnosů tabulka příloha č. 16 Podrobný rozpis čerpání nákladů tabulka příloha č. 17 Pohledávky a závazky organizace 3

4 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti Základní údaje o organizaci I.1. Management Název: Domov na Jarošce, příspěvková organizace Sídlo: Jarošova 3, Hodonín IČ: Obchodní rejstřík: vedený u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1268 Identifikátor služby v registru soc. služeb: Telefonní kontakt: (vrátnice), (ředitelka) Internetová adresa: Základní údaje o vedoucích pracovnících Statutární zástupce: - ředitel od do : Miroslav Černý - pověřena řízením organizace od do : Lenka Luzertová - ředitelka od : Ing. Jana Matušinová Vedoucí úseku ekonomicko provozního: Lenka Luzertová Vedoucí úseku sociální a ošetřovatelské péče: Simova Pecová, RS Vedoucí úseku sociální práce, terapie, výchovy a evidence: Mgr. Lenka Vališová Vedoucí úseku stravovacího: Jitka Zlochová Změny v průběhu roku Na základě žádosti o ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu ředitele pana Miroslava Černého byla s účinností od pověřena zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele jeho zástupkyně paní Lenka Luzertová. S účinností od byla na místo ředitele jmenována Radou JMK Ing. Jana Matušinová. V květnu 2011 byla dosavadnímu řediteli dána výpověď pro nadbytečnot a pracovní poměr s ním byl ukončen po uplynutí výpovědní doby, tj. k Z důvodu neprodloužení uznané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky států EU bylo vypsáno na místo fyzioterapeuta výběrové řízení, z něhož 4

5 se nepodařilo vybrat vhodného kandidáta a proto zůstalo toto místo neobsazeno, s tím, že základní rehabilitační úkony prováděly všeobecné sestry. V únoru sledovaného roku došlo i ke změnám na úseku sociální práce, terapie, výchovy a evidence kdy se uvolnilo místo sociálního pracovníka, které bylo obsazeno stávajícím pracovníkem v soc. službách zákl. výchovná nepedagog. činnost (se splněným vzděláním soc. pracovníka) a fyzioterapeutka byla přeřazena na uvolněné místo pracovníka v soc. službách - zákl. výchovná nepedagog. činnost (s povinností doplnění vzdělání). Organizační schéma statutární zástupce - ředitel(ka) úsek sociální a ošetřovatelské péče úsek ekonomickoprovozní úsek stravovacího provozu úsek sociální práce, terapie, výchovy a evidence všeobecná sestra účetní provozář sociální pracovník prac. v soc. službách - přímá obslužná péče mzdová účetní skladnice pracovník v soc. službách - základní vých. nepedag.činnost fyzioterapeut dělnice prádelny kuchařka ošetřovatelka vrátný-telefonista uklízečka údržbář - řidič - topič 5

6 Realizované kroky k optimalizaci sociální služby po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované služby V návaznosti na změnu ve vedení organizace probíhala zejména ve druhém pololetí celá řada kroků vedoucích k jednak k posílení ekonomiky provozu organizace a jednak k provedení souladu mezi platnou legislativou a skutečností v organizaci. Šlo zejména o: - odstranění nedostatků z revizí prováděných v předcházejících letech - provedení všech potřebných revizí (požární zařízení, el. zařízení, kotelna, tlakové nádoby, výtahy, hromosvody, elektrické zabezpečení ) - bylo provedeno zakreslení stávajícího stavu objektu - byl zaveden internet do všech PC a dobudována PC síť v zařízení - došlo k obnově zastaralého počítačového zařízení, včetně tiskáren - v závěru roku se začal využívat informační systém Cygnus modul Sociální péče, Zaměstnanci, Vykazováni na ZP - nákupy spotřebního materiály byly realizovány prostřednictvím slevových akcí - využívala se veřejně prospěšná služba pro úpravu zahrady a zástup za nemoc v prádelně - podařilo se získat finanční i nefinanční dary - byl zrušen nevyužívaný tel. automat na mince - byla namontována pohybová čidla na chodby - bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele léků - organizace se stala Členem Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR - postupně byly přepracovány vnitřní směrnice, standardy kvality, Vnitřní pravidla, Etický kodex, formuláře apod. potřebné pro chod zařízení - pravidelně jsou aktualizovány internetové stránky - pro uživatele služby byl po několika letech uspořádán společný výlet - byla upravena klubovna ve 2. NP, tak, aby mohla být celodenně využívána uživateli, včetně možnosti využití PC a internetu - na oddělení B byla provedena výměna zámků, tak, aby bylo umožněno se uživatelům zamknout na pokoji a při odchodu mimo pokoj - k lepší informovanosti o dění v zařízení byly po budově umístěny nástěnky - uživatelé jsou vedeni k větší samostatnosti (většině je jídlo podáváno v jídelně, bez obsluhy personálem, zapojení do pracovní terapie i do aktivní účasti na pořádaných akcích). Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace V září 2011 byla uspořádána společná akce se sousedícím Dětským domovem a Zeleným domem pohody, kdy uživatelé služeb všech tří zařízení zdolávali sportovní soutěže a na závěr se účastnili společné diskotéky. O měsíc později se naši uživatelé zúčastnili akce pořádané Dětským domovem zábavné odpoledne plné hudby, bubnování, her, soutěží a tvoření, nazvané Bubnování pod širým nebem. 6

7 Obě akce byly prezentovány v místním tisku i kabelové televizi. Zařízení přispělo i svými Střípky z domova do odborného časopisu Sociální služby (říjen 2011). V rámci Týdne sociálních služeb se uskutečnil Den otevřených dveří. Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Ve druhém pololetí roku 2011 se podařilo získat organizaci získat finanční dary účelově neurčené v celkové výši ,- Kč. Kromě finančních darů byly poskytnuty dary ve formě služby bezplatné školení pro zaměstnance od firmy Dentimed s.r.o. a firmy MSM, spol. s. r.o a dary ve formě věcných darů od firmy Martek medical as. (zdravotnický materiál), firmy SCA HYGIENE products, s.r.o (2 ks invalidní vozíky) a firmy PEREX, spol. s r.o. (elektrospotřebiče). Celková částka za poskytnuté bezplatné služby a nepeněžní dary činí ,71 Kč. Řešení mimořádných událostí V průběhu sledovaného roku nedošlo k žádné mimořádné události, při níž by byl ohrožen majetek, zdraví nebo život. I.2. Sociální a výchovná péče Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, obložnost k kapacita 79 počet uživatelů celkem 79 z toho: ženy 40 muži 39 Ø počet uživatelů za rok 78,81 obložnost v % 99,76 7

8 Počet příjmů a ukončení pobytů přijato uživatelů - celkem z toho: ženy muži pobyt ukončilo - celkem z toho: odešlo do soukromí odešlo do jiného zařízení zemřelo k Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu počet žádostí k přijaté nové žádosti 75 vyřazené žádosti 183 uspokojené žádosti 9 neuspokojené žádosti k Seznam žadatelů je pravidelně měsíčně doplňován o nově příchozí, oprávněné žádosti. Průběžně podle získaných informací jsou žádosti vyřazovány. Hlavním zdrojem pro vyřazení žádostí z pořadníku je výzva k nastoupení žadatele v případě uvolnění místa, kdy je kontaktní osobou sdělováno, že žadatel je již umístěn nebo zemřel. Věková struktura a průměrný věk uživatelů členění dle věku uživatel k let let let let 1 Ø věk uživatel 63 let nejmladší uživatelka má 42 let nejstarší uživatelka má 86 let průměrný věk 62, ,57 61,7 60,

9 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, velikost pokojů Budova zařízení se nachází v klidné části v blízkosti centra města a je obklopena vlastní zahradou sloužící k odpočinku i ke společensko- kulturnímu a sportovnímu vyžití uživatel služby. Technický stav budovy bohužel neodpovídá stávajícím standardům pro ubytování uživatel soc. služby a to zejména z důvodu velikosti pokojů, společných sociálních a hygienických zařízení, budova není zcela bezbariérová. I přes stav objektu zařízení se snažíme uživatelům poskytnout kvalitní sociální službu nejen vlastním přístupem pracovníků, ale i modernizací základního vybavení pokojů a společných prostor. počet lůžek na pokoji počet pokojů celkem odd. A 2.NP odd. B 1.NP zvýšené odd. L 1.NP odd. L - přízemí jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj čtyřlůžkový pokoj 2 2 pětilůžkový pokoj 2 2 celkem pokojů Uživatelé jsou v zařízení umístěni dle svého aktuálního stavu: oddělení A pro mobilní uživatele s duševním onemocnění oddělení B pro mobilní uživatele s duševním nemocněním způsobeným užíváním návykových látek, zejména alkoholu oddělení L 1.NP oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a celodenní dohled převážně imobilní uživatelé oddělení L přízemí - pro mobilní uživatele s duševním onemocnění Úroveň poskytovaných služeb - úhrada za ubytování V roce 2011 byla úhrada zvýšena od u jedno a dvoulůžkových pokojů o 3,- Kč denně a u ostatních pokojů o 15,- Kč denně. Úhrada za režijní náklady související s ubytováním se neměnila. Měsíční úhrada byla stanovena podle skutečného počtu dnů v kalendářním měsíci. ubytování celkem úhrada za ubytování úhrada za rež. náklady jednolůžkový pokoj 165,- 105,- 60,- dvou a více lůžkový pokoj 143,- 83,- 60,- 9

10 Úroveň poskytovaných služeb - stravování Denně je v zařízení připravováno v průměru 125 hlavních jídel (obědů) pro uživatele i zaměstnance. Kapacita kuchyně představuje možnost vařit maximálně 180 hlavních jídel. Stravovací jednotka () denní stravování celkem úhrada za potraviny úhrada za rež. náklady (76% ceny surovin) strava racionální a šetřící 114,- 65,- 49,- strava diabetická 132,- 75,- 57,- Denní hodnota stravovací jednotky se zvyšovala od a to o 3,- Kč za potraviny a 2,- Kč za režijní náklady. náklady na potraviny norma na rok ,00 čerpáno ,29 překročení 0,29 Množství odebrané strany počet odebrané stravy za rok (v počtech celodenního menu) strava racionální strava šetřící strava diabetická Denní strava je v zařízení zajišťována vlastními zaměstnanci v prostorách stravovacího provozu kuchyně. Vlastní stravování většiny uživatelů probíhá ve společné jídelně jen uživatelé oddělení L 1.NP se stravují na pokojích. Denně je připravováno jídlo ve skladbě: - strava racionální - strava šetřící - strava diabetická Dle potřeby nebo požadavku uživatele je podávána i strava mletá, kašovitá a mixovaná. Uživatelé mají možnost podílet se na sestavení jídelníčku. Vždy na páteční komunitě je hodnocena poskytnutá strava za předcházející týden a uživateli jsou podávány návrhy na skladbu jídelníčku pro další období. Vlastní sestavení jídelníčku v členění dle diet provádí vedoucí stravovacího úseku a následně je schvalován stravovací komisí, kterou kromě vedoucí stravování tvoří vrchní sestra, staniční sestra a účetní. 10

11 Terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Uživatelé schopností. služby mají možnost trávit svůj volný čas dle svých zájmů, zálib a Pravidelně se někteří podílí s zejména na aktivitách nahrazujících péči o domácnost např. příprava jídelny, sbírání nádobí, nalévání čajů, vynášení košů z kanceláří, chystání papírů pro odvoz, údržba zahrady, skládání prádla v prádelně apod. Tyto činnosti se rozdělují jednou týdně vždy v pondělí na komunitách, jsou zcela dobrovolné a průměrně se do nich zapojí třetina uživatelů. Část uživatelů se schází v klubovně zařízení, kde mají možnost procvičovat své jemné motorické možnosti rukou (modelování, malba, lepení drobných předmětů, navlékání korálků ), paměť nebo se věnovat sledování oblíbených filmů. Pro mladší uživatele služby se staly velmi oblíbené disko Oldies. Pro obohacení kulturního života a zapojení do širší sociální sítě navštěvují uživatelé, spolu s doprovodem z řad personálu, veřejné instituce kino, výstavy, různé společenské a kulturní akce probíhající v Hodoníně, Zoologickou zahradu Hodonín, sportovní centrum s kuželkami, restaurace, cukrárny a kavárny nebo podnikají půldenní vycházky do okolí domova. V rámci individuálního plánování jsou uživatelé vedeni a motivování hlavně k sebeobsluze a soběstačnosti při úkonech, které za ně dříve vykonával personál a které je uživatel schopen zvládat sám nebo s dopomocí personálu (např. udržování pořádku na pokoji, úprava lůžka ) K aktivizaci uživatelů je využívána zahrada zařízení, kde se uživatelé mohou účastnit např. zametání chodníků a hrabání listí. V altánku si pak mohou posedět a poslechnout si dechovou muziku, lidové písně nebo pohádkové příběhy. V souvislosti s podporou samostatnosti uživatelů jsou připravovány vycházky do okolí zařízení s cílem získat orientaci v prostředí, ve kterém uživatelé žijí, a do nákupních center za účelem samostatných nákupů uživatelů, vyřizování osobních záležitostí na poště nebo úřadech. Na některých společenských akcích zaměstnanci domova spolupracují s dalšími organizacemi, např. Město Hodonín, Zelený dům pohody, Dětský domov Hodonín, čímž se zvyšuje integrace uživatelů do běžného společenského soužití a rozšiřují se možnosti využívání dalších zdrojů pro seberealizaci uživatelů. Uživatelé zařízení se již počtvrté zúčastnili akce Města Hodonín Dny zdraví a podíleli se na úklidu lesa u sídliště v přilehlé čtvrti Bažantnice. V uplynulém roce se podařilo uspořádat celodenní výlet na Brněnskou přehradu s plavbou lodí po přehradě, který byl uživateli přijat s velkým ohlasem i když počasí nebylo zrovna příznivé. V prosinci roku 2011 byl pro uživatele naistalován do klubovny počítač s připojením na internet. I přes snahu zaměstnanců, je aktivita uživatelů služby zařízení na velmi nízké úrovni, což je způsobeno zejména jejich duševním onemocněním, kdy většina z nich je plně invalidní 11

12 právě proto, že schopnost smyslu plné aktivní činnosti u nich trvale vymizela a zbytkové návyky a dovednosti nejsou rozsáhlé. Přehled akcí pořádaných pro uživatele leden posezení a poslech lidových písní s p. Salčákem, Tří králová koleda, Oldies párty s písněmi ze 60 let, bowling, odpolední FILM CLUB únor hudební vystoupení Hašlerovy písně, disco, posezení a zpívání u kytary, bowling, canisterapie březen ples pro uživatele Domova, posezení s písničkami k MDŽ, poslech písní a posezení u kytary, odpolední FILM CLUB, canisterapie, návštěva kina SVĚT Hodonín duben návštěva výstavy velikonočních kraslic, Karaoke párty, táborák pálení čarodějnic, Den Země úklid sídliště Bažantnice ve spolupráci se Zeleným domem pohody, promítání fotografií z kulturních akcí květen Den tance města Hodonín, Oldies párty s písničkami ze 70. let, celodenní vycházka k jezu, posezení a poslech písní p. Kraloviče, celodenní výlet do Lednice, táborák kácení máje v Zeleném domě pohody červen disco, návštěva výstavy kaktusů na KD Hodonín, poslech lidových písní s p. Salčákem, táborák zahájení prázdnin, taneční besídka dětí z Umělecké školy Hodonín červenec kuželky, promítání fotografií z kulturních akcí, disco, kuželky na zahradě Domova, společné vycházky do okolí Domova, posezení u kytary, posezení a poslech lidových písní s p. Salčákem srpen diskotéka s písněmi z 60. let, kuželky na zahradě Domova, disco, celodenní vycházka do ZOO, poslech písní a posezení u kytary, posezení v altánku s pohádkami a dechovkami, turnaj v kuželkách na zahradě Domova, vycházka k jezu, posezení a poslech kytary s p. Jendou, vyhlídka z věže hodonínské radnice, září I. sportovní odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín a Zeleným domem pohody, táborák, 2x kuželky na zahradě Domova, disco, návštěva fary apoštolské církve u p. Cupala a zpívání nábož. písní, plavba lodí po Brněnské přehradě, táborák, vědomostní kvíz, promítání fotografií z kulturních akcí, společné vycházky do okolí Domova. výlet lodí Konstancie po řece Morava říjen Bubnování pod širým nebem akce Dětského domova Hodonín, návštěva dne otevřených dveří Zeleného domu pohody ochutnávka salátů, návštěva dne otevřených dveří v Domově pro seniory Bažantnice, sběr kaštanů odnesení kaštanů do ZOO Hodonín, kuželky na zahradě Domova, Den otevřených dveří Domova na Jarošce, disco, canisterapie, návštěva 36. Hodonínské zahrady, výlet do Mikulčic na vykopávky, návštěvy krytého bazénu Hodonín, účast na lampionovém průvodu, návštěva koňských stájí a jízdárny, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně listopad COUNTRY bál, disco, posezení u kytary, zazimování zahrady, návštěva kina, návštěva divadelního představení v KD Hodonín, návštěvy krytého bazénu Hodonín, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně, 12

13 prosinec účast na akci Vypouštění balónů s přáním Ježíškovi, Mikulášský večírek ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín, Vánoční vystoupení dětí ze Základní školy Mírové Náměstí Hodonín, zdobení vánočních stromků, Vánoční vystoupení mužského pěveckého sboru z Vacenovic, návštěva vánočních trhů v Hodoníně, účast na vánočním odpoledni ve Vacenovicích, canisterapie, slavnostní vyhodnocení pracovní terapie uživatelů za rok Další služby pro uživatele Uživatelé mohou jedenkrát za dva měsíce využít v Domově služby profesionální pedikérky a kadeřnice, které do domova dochází. V případě zájmu, hlavně ze stran žen, je možné objednat je v nedalekém kadeřnictví nebo pedikúře. V prostorách Domova se konají pravidelně bohoslužby církve římskokatolické a apoštolské. 13

14 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči uživatelům zajišťuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Jan Sytař. Pravidelná ordinace probíhá v zařízení 3x týdně v době od 12,30 13,30 hodin, kde lékař vyšetřuje uživatele, kontroluje průběh zdravotního stavu a vývoj nemoci, hodnotí reakci na léčbu, předepisuje recepty na potřebnou medikaci a vystavuje poukazy na kompenzační a inkontinentní pomůcky, provádí vstupní vyšetření nových uživatelů, podává informace příbuzným. Je-li uživatel ležící nebo vyžaduje-li to jeho stav dochází lékař přímo k lůžku uživatele. V případě potřeby odesílá uživatele s doporučením do zdravotnického zařízení k ambulantnímu provedení diagnostických či terapeutických zákroků nebo k hospitalizaci. Uživatelům je dána možnost volby jiného praktického lékaře, v tom případě si musí docházeti za ním sami do jeho ordinace. Při vzniku závažného akutního stavu vyžadujícího odborné zdravotnické vyšetření či ošetření je pro uživatele zajištěna okamžitá pomoc přivoláním RLP, v méně naléhavých případech je zajištěn převoz do zdravotnického zařízení do ambulance lékařské pohotovostní služby. Tyto činnosti má při nepřítomnosti ošetřujícího lékaře v kompetenci všeobecná sestra. Zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči poskytují pouze nelékařští zdravotničtí pracovníci- registrované všeobecné sestry. Všechny činnosti vykonávají na základě indikace ošetřujícího lékaře. Indikace je zapsána lékařem na předepsaném a platném dokladu. Úhradu za zdravotní výkony poskytují na základě uzavřených smluv Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, u nichž jsou uživatelé zařízení pojištěni. U uživatelů je podle zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění vedena zdravotnická dokumentace, jejíž nedílnou součástí je i ošetřovatelská dokumentace, která mimo jiné obsahuje i klasifikační škály ke stanovení míry rizika a pravidelné vyhodnocování rizikových faktorů. Na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz a vyhodnocení rizik všeobecnými sestrami poskytuje ošetřovatelský personál (všeobecné sestry a prac. v soc. službách přímá obsl. péče) systematickou ošetřovatelskou péči podle ošetřovatelského plánu, který odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu uživatele (ošetřovatelský proces). Odbornou psychiatrickou péči v zařízení zajišťuje 1x měsíčně MUDr. Jana Holoubková. Odbornou dietetickou péči zajišťuje uživatelům přímo v zařízení diabetolog MUDr. Karel Křen, který dochází za uživateli podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce. Oba lékaři poskytují průběžně konzultace ošetřujícímu personálu. 14

15 Pravidelné návštěvy odborných poraden: odborná poradna počet uživatelů, kteří ji navštěvují psychiatrie 78 kardiologie 1 neurologie 8 hematologie 3 oční 36 diabetologie 34 endokrinologie 2 urologie 7 onkologie 5 ORL 4 ortopedie 0 plicní 6 nefrologie 1 Skladba uživatelů dle jejich zdravotní diagnózy diagnóza počet uživatelů duševní onemocnění 38 mentální postižení 9 duševní onemocnění způsobené 17 nadměrným pitím alkoholu jiné psychické onemocnění 15 Výskyt a prevence dekubitů Vznikem dekubitů jsou ohroženi zejména uživatelé imobilní, inkontinentní a také uživatelé s maligním onemocněním, kteří jsou umístění na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí. Sníženou odolnost ke vzniku dekubitů mají také uživatelé v nepříznivé metabolické situaci. Ke zjištění rizika vzniku dekubitů slouží hodnotící škála dle Nortonové, která umožňuje zavést u rizikových uživatelů preventivní opatření. Tuto škálu u rizikových uživatelů pravidelně vyhodnocuje zdravotnický personál. Na základě vyhodnocení, sestaví všeobecná sestra ošetřovatelský plán, se kterým jsou seznámeni ostatní zaměstnanci v přímé péči. Dekubitům se snažíme předcházet pravidelnou péčí o kůži, snižováním tlaku na tkáň, který snižujeme pomocí polohování uživatelů dle stanoveného plánu ošetřovatelské péče a používáním pasivních a aktivních antidekubitních matrací. Nedílnou součástí prevence dekubitů je také podávání správně vyvážené racionální stravy a tekutin. Uživatele, u kterých je vysoké riziko vzniku dekubitů, edukují všeobecné sestry uživatele o vhodnosti zvýšení přísunu bílkovin např. pomocí sippingu Cubitan, Nutridrink apod. 15

16 celkem Zejména oddělení L je vybaveno převážně polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi, individuálně se používají antidekubitní pomůcky pro jednotlivé části těla. Při vysokém riziku vzniku dekubitů se používají elektrické antidekubitory. Při léčení se postupuje na základě ordinace lékaře a využívá se BIO-lampa s infračerveným světlem. Přednostně se pracuje systémem moderního ošetřování ran tzv.mokré krytí. Počet a stupeň dekubitů v zařízení sleduje a jednou za 3 měsíce vyhodnocuje vrchní sestra. stupeň dekubitů počet výskytů v průběhu roku I. zčervenání 2 II. tvorba puchýře 2 III. poškození kůže 3 IV. hluboké poškození kůže 0 V. dekubitus na kost, nekróza 1 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2011 Kapitola všeobecná sestra v sociálních službách číslo kódu VZP ZPMV OZP název kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost Ošetřovatelská intervence Komplex - odběr biolog. materiálu Aplikace léčebné terapie Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Péče o ránu Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů Zavádění nasogastrické sondy Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech Nácvik a zaučování aplikace inzulínu Ošetření stomií Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22-6 hod Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna Celkem tržby od zdravotní pojišťovny regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb a navýšení Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci

17 111 - VZP ZPMV OZP počet pojištěnců Rehabilitace Léčebnou rehabilitaci uživatelů zajišťoval v lednu 2011 fyzioterapeut, který v souladu s diagnózou ošetřujícího lékaře, případně v souladu s doporučeným postupem lékaře prováděl varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného ošetřujícím lékařem. Jelikož od února 2012 nebyla fyzioterapeutovi prodloužena registrace, byl přeřazen na pozici pracovníka v sociálních službách. Práci fyzioterapeuta převzaly v rámci svých kompetencí všeobecné sestry, které se prováděním rehabilitačního cvičení snaží dosáhnout stejných cílů. Rehabilitace poúrazových stavů byla zajištěna ambulantní formou v místní nemocnici. Využívání rehabilitace druh rehabilitační terapie počet klientů, kteří ji navštěvují skupinové cvičení 8 individuální cvičení pohyblivých klientů 6 individuální nácvik chůze 12 individuální cvičení na lůžku 12 masáže 6 elektroléčba 2 cvičení na rotopedu 5 Bohužel i v této oblasti se projevuje pasivita uživatelů a pokud nemají zdravotní obtíže, je jen velmi obtížné je získat pro spolupráci v oblasti preventivních cvičení ať už skupinových či individuálních. Vybavení rehabilitačními pomůckami Na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí se u imobilních uživatelů používají různé polohovací pomůcky (klíny, válce,..) a posilovací pomůcky (míčky, kroužky ). Částečně mobilní uživatelé nacvičují chůzi za pomoci chodítka. Pro masáž uživatelů je využívána i nově zakoupená polohovací ošetřovatelská vana s možností podvodní masáže. V půdní vestavbě, určené pro rehabilitaci je umístěno masážní lůžko, elektrická masážní matrace, masážní strojek, rotoped a solux. Elektroléčebný přístroj s diadynam. proudy, ointoforézou a TENS se od měsíce února nevyužívá v důsledku přechodu fyzioterapeuta na pracovní pozici pracovník v sociálních službách. 17

18 Restriktivní opatření Ve sledovaném nebylo použito žádné restriktivních opatření ve smyslu odst. 7 89, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Postranice u lůžek byly používány celodenně u 12 uživatelů a to z důvodu zajištění jejich bezpečnosti na lůžku. Použití postranic je vždy vázáno na souhlas uživatele nebo opatrovníka a na doporučení lékaře. II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, přírůstky a úbytky zaměstnanců kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců přírůstky úbytky evidenční počet zaměstnanců k ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník referent - vedoucí strav. provozu ostatní THP celkem všeobecná sestra zdravotnický asistent (praktická sestra) nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče pracovník v sociálních službách zákl. výchovná nepedagog. činnost pracovník v sociálních službách - osobní asistence

19 zdravotničtí zaměstnanci pracovníci v sociálních službách pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údržbář - řidič údržbář skladník vrátný provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období (dle struktury zaměstnanců) struktura zaměstnanců průměrná platová třída průměrný stupeň průměrný plat () A. služby sociální PSS přímá obslužná péče PSS zákl. výchovná nepedagog. činnost 5, PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost sociální pracovník 8,5 6, B. služby pedagogické vychovatelé C. služby zdravotnické sanitáři maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry

20 nutriční terapeuti fyzioterapeuti ergoterapeuté D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 9, zaměstnanci převážně manuálně pracující 3,1 11, PRŮMĚR celkem 5,6 10, Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce je zajišťován externě na základě Smlouvy o provádění konzultačních služeb v oblasti BOZP a PO. Školení zaměstnanců probíhá při jejich nástupu do zaměstnaní vedoucím příslušného úseku a pravidelná školení všech zaměstnanců se uskutečňují dle harmonogramu, kdy školitelem je smluvní externista. Dle platné Směrnice jsou zaměstnanci vybavováni ochrannými pomůckami a pravidelně absolvuji i preventivní prohlídky u smluvního lékaře. Ve sledovaném období nebyl zaznamenám žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost Struktura počet kalend. procento platba náhrady evid. PN zaměstnanců dnů nemoci nemocnosti zaměstnavatele do nad 21 den 21 dne PN () Služby sociální prac.v soc.sl.-přímá obs.péče 0 prac.v soc.sl.-vých.neped.činn. 0 sociální pracovnice 0 Služby zdravotnické vrchní sestra 0 staniční sestra 0 všeobecná sestra 79 0, fyzioterapeut 0 ošetřovatelka 0 Ostatní ředitel 0 účetní 0 mzdová účetní 0 provozář-ved.strav.provozu 0 uklizečka 100 0,

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 SRDCE V DOMĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 ÚNOR 2013 KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV 1 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1. Management...3

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo

Více

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Management Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka IČO: 00212733 telefon: 546 418 811 fax: 546

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace..................... 3-10 1. Sociální péče............................................ 3 a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost....................

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11

Výroční zpráva za rok 2010. S centrum Hodonín, p.o., Na Pískách 4037/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH: : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-23 I.1 Management 7-8 I.2 Charakteristika poskytovaných služeb 9-11 I.3 Zdravotní péče

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

1. Základní údaje o organizaci

1. Základní údaje o organizaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více