I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )"

Transkript

1 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové výši ,-Kč. Na základě rozpočtového opatření č. 3/2007 došlo k úpravě přijatého neinvestiční dotace dle skutečně poukázaných finančních prostředků z ÚP Brno město vykázaných v závislosti na konkrétních mzdových nákladech ZŠ Brno, Pavlovská 16. Neinvestiční příspěvek poskytnutý z rozpočtu MČ Brno Kohoutovice Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace činí po tomto rozpočtovém opatření celkem ,-Kč. Z toho ,-Kč jako neinvestiční dotace z ÚP Brno město. Rada městské části Brno-Kohoutovice na své 19.schůzi dne schválila mimořádnou odměnu panu řediteli z rozpočtu MČ Brno- Kohoutovice ve výši ,-Kč. Celkový příspěvek na provoz na rok 2007 se nebude navyšovat a tuto částku musíme vyčlenit ze schválené neinvestiční dotace formou úpravy finančního plánu. Na základě usnesení č. 344/21-07 z 21.schůze RMČ Brno-Kohoutovice ze dne schválila RO č. 20/2007, kterým dochází k navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Brno, Pavlovská 16, p.o. o částku ,-Kč. Tato částka je určena na úhradu mzdových nákladů vzniklých ZŠ Brno, Pavlovská 16, p.o. v souvislosti s vytvořením veřejně prospěšných prací. Na základě rozpočtového opatření č. 32/2007 došlo k úpravě přijatého neinvestiční dotace dle skutečně poukázaných finančních prostředků z ÚP Brno město vykázaných v závislosti na konkrétních mzdových nákladech ZŠ Brno, Pavlovská 16. Neinvestiční příspěvek poskytnutý z rozpočtu MČ Brno Kohoutovice Základní škole Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace činí po tomto rozpočtovém opatření celkem ,-Kč. Z toho ,-Kč jako neinvestiční dotace z ÚP Brno město. I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) 1) VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST 2006 Upravený fin. Skutečnost Procentní Účet plán plnění Příspěvek na provoz od zřizovatele ,7 Tržby za vlastní výkony 60x ,9 v tom: úplata od rodičů - ŠD ,4 úplata od rodičů - kroužky ,5 stravné ,9 Ostatní vlastní příjmy ,0 v tom: úroky ,0 Mimorozpočtové zdroje 212 v tom: použití finančních fondů Jiné ostatní výnosy ,0 Dotace Veronica vraťme dětem přírodu

2 Provozní dotace Socrates ,2 Výnosy c e l k e m ,4 2) NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST 2006 Upravený fin. Skutečnost Procentní Účet plán plnění Mzdy celkem ,6 v tom: platy PO ,6 Povinné pojištění ,2 v tom: sociální pojištění ,2 zdravotní pojištění ,0 Příděl do FKSP ,0 O N I V ,4 Spotřeba materiálu ,1 v tom: potraviny ,5 prádlo, oděv, obuv ,9 knihy, uč. pomůcky, tisk ,0 drobný hmotný majetek ,1 ostatní materiál ,2 Spotřeba energie ,2 v tom: voda ,7 plyn ,2 elektrická energie ,2 Služby ,6 v tom: opravy a udržování ,2 cestovné ,9 náklady na reprezentaci ,7 ostatní služby ,3 v tom: služby poštovní ,4 služby telek. a radiokomunik ,1 drobný nehmotná majetek ,3 školení a vzdělávání ,0 programové vybavení-internet ,7 ostatní služby ,7 Jiné ostatní náklady ,8 v tom: pojištění majetku ,1 služby peněžních ústavů ,5 jiné ostatní náklady ,9 Odpisy HIM a NIM ,0 Ostatní provozní náklady v tom: pokuty a penále Neinvestiční náklady c e l k e m ,7 2

3 Zdůvodnění výrazných odchylek v nákladech za hlavní činnost Rozdíl v plánovaném a skutečně přijatém příspěvku na provoz od zřizovatele je způsoben dotací na mzdové náklady hrazené z úřadu práce za měsíc prosinec Naše organizace si tento výnos zaúčtovala přes účet refundace mezd do výnosové části v prosinci roku Zatímco peníze fyzicky přišly přes účet MČ Brno-Kohoutovice až po vyúčtování v lednu Rozdíl je způsoben v rozdílném postupu účtování příspěvkových organizací a územně samosprávných celků obcí. Na účtu 691 dotace Veronica vraťme dětem přírodu je nadační příspěvek, která naše škola získala na realizaci projektu Vraťme dětem přírodu. Tato dotace se také promítla v navýšení nákladové části účet 501 ostatní materiál. Rozdíl na účtu 691 provozní dotace Socrates je způsoben doplatkem 20 procent z celkové výše grantu, který naše organizace dostala od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy po celkovém dočerpání a kompletním vyúčtování dotace. Tato změna se promítla v nákladové části navýšením u účtů 512 cestovné a 501 ostatní materiál. Na účtu 602 úplata od rodičů kroužky nedošlo k plánovanému finančnímu naplnění z důvodu menšího zájmu dětí o placené kroužky, které nespadají pod školní družinu. Z toho důvodu nedošlo také k plnému čerpání účtu 521 platy. Z důvodu výše plánovaného hospodářského výsledku ve výši cca ,-Kč nebyly dočerpané účty 511 opravy a udržování a 501 drobný hmotný majetek. Tento hospodářský výsledek byl plánovaný se záměrem na doplnění finančních prostředků do fondů školy. Tyto finanční prostředky by měly být v příštích letech použity na spolufinancování akcí investičního charakteru související s rekonstrukcí školní kuchyně. Na účtu 518 služby došlo k přesunům finančních prostředků mezi účty drobný nehmotný majetek a ostatní služby podle aktuálních potřeb naší organizace. Spotřeba energie plyn 502 z důvodu slabší zimy a tím pádem menším požadavkům na topení došlo k menší spotřebě plynu než jsme při sestavování rozpočtu předpokládali. 3

4 II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v doplňkové činnosti ( v tis. Kč ) 1) VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST 2006 Finanční plán Skutečnost Procentní U k a z a t e l Účet plnění Služby z doplňkové činnosti ,0 v tom: stravné cizích strávníků ,5 pronájem prostor školy ,8 Výnosy celkem ,0 2) NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST 2006 Finanční plán Skutečnost Procentní U k a z a t e l Účet plnění Mzdy celkem ,7 v tom: platy PO ,7 Povinné pojištění ,8 v tom: sociální pojištění ,0 zdravotní pojištění ,4 Příděl do FKSP O N I V ,5 Spotřeba materiálu ,2 potraviny ,5 ostatní materiál ,8 Spotřeba energie ,4 v tom: voda ,0 plyn ,4 elektrická energie ,8 Služby ,9 v tom: opravy a udržování ,0 ostatní služby ,6 Jiné ostatní náklady 549 Odpisy DHM a DNM ,0 Neinvestiční náklady c e l k e m ,7 4

5 Zdůvodnění výrazných odchylek v nákladech za doplňkovou činnost Platy (521) - z důvodu plného nepokrytí požadovaného úvazku na uklízečky a pozici vrátného v naší organizaci z finančních prostředků státního rozpočtu jsme byli pro zachování stávajícího stavu provozních pracovníků a chodu školy nuceni dokrývat části mzdových nákladů z doplňkové činnosti. Tyto pracovní pozice jsou pro chod školy naprostou nutností. Spotřeba energie (502) - na základě vyhlášení záměru obce na pronájem tělocvičny a učebny ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno a stanovených nových sazeb nájemného došlo k přepočtu a úpravám kalkulací nákladů na pronajímané prostory ZŠ Brno, Pavlovská 16 dle aktuálního stavu a potřeb naší organizace. 3. Finanční majetek a) Stav prostředků na bankovních účtech k : - běžný účet (241) ,70 Kč - provozní prostředky (241.10) ,67 Kč - účet FRIM (241.20) ,24 Kč - účet rezervního fondu (241.30) ,79 Kč - účet fondu odměn (241.40) ,-Kč - běžný účet FKSP (243) ,35 Kč - účet Socrates (245) ,83 Kč b) Pokladní hotovost k : - pokladna provozních prostředků (261.10) ,-Kč - pokladna školní jídelny (261.12) 0,-Kč - pokladna Socrates (261.16) ,-Kč - pokladna FKSP (261.30) 0,-Kč c) Ceniny k : - poštovní známky (263) 30,-Kč 5

6 4. Pohledávky a závazky POHLEDÁVKY: Účet 311 Odběratelé ,64 Kč ,64 Kč jedná o neuhrazené pohledávky firmy Vadas z roku 2002 a 2003.V dnešní době je na firmu Vadas vyhlášený konkurs a naše pohledávka je přihlášena u správce konkursní podstaty na Krajském soudu v Brně. FV 25/2002 a FV 308/ ,-Kč - pohledávka za pronájem prostor školy. Dohoda č ,-Kč - pohledávka za pronájem prostor školy. Dohoda č ,-Kč - pohledávka školní kuchyně za stravné hrazené za zaměstnance z fondu kulturních a sociálních potřeb za prosinec FV Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy ,-Kč - nevyúčtovaná záloha za elektřinu 10/2007 FP 643/ ,-Kč - nevyúčtovaná záloha za elektřinu 11/2007 FP 717/ ,-Kč - nevyúčtovaná zálohy za elektřinu 12/2007 FP 831/ ,-Kč POHLEDÁVKY CELKEM ,64 Kč ZÁVAZKY: Účet 321 Dodavatelé ,60 Kč - náklad roku 2007, uhrazeno roku 2008 FP č (mimo fa. č. 913) a faktura za stravné FKSP 12/07 č ,60 Kč 6

7 Účet 324 Přijaté zálohy ,30 Kč - přijaté zálohy na stravné za leden ,-Kč - přijaté záloha na str. karty a čipy 653,30 Kč - přijaté zálohy na LVK ,-Kč Účet 331 Zaměstnanci 1 615,-Kč - mzda za prosinec 2007 vyplacená v hotovosti v lednu ,-Kč ZÁVAZKY CELKEM ,90 Kč Účet 336 Sociální a zdravotní pojištění ,-Kč závazky ze zdravotního pojištění za prosinec ,-Kč závazky ze sociálního pojištění za prosinec ,-Kč Účet 342 Ostatní přímé daně ,-Kč daň ze závislé činnosti za mzdy prosinec ,-Kč daň z dohod za mzdy prosinec ,-Kč Účet 379 Jiné závazky ,-Kč - srážky spoření mzda za prosinec ,-Kč PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ: Účet 384 Výnosy příštích období ,-Kč - výnosy příštích období COMENIUS ,-Kč - výnosy příštích období PRONÁJEM TV 2008 zaplacený v roce ,-Kč Účet 389 Dohadné účty pasivní ,-Kč - dohadný účet spotřeba elektřiny za 4/ ,-Kč PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ CELKEM ,-Kč 7

8 PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ: Účet 381 Náklady příštích období 3 392,-Kč - FP č. 841/07 zaplacená v roce 2007, nákladem roku ,-Kč Účet 385 Příjmy příštích období 9 797,96 Kč - FP č. 915/07 očekávaný příjem od JMP přeplatek plynu za 12/ ,96 Kč PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ CELKEM ,96 Kč 5. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje PŘIJATÉ DOTACE: - provozní dotace ze státního rozpočtu ,-Kč - účelová dotace státní informační politika ,-Kč CELKEM ,-Kč 8

9 ČERPÁNÍ DOTACE Čerpání dotace ze SR U k a z a t e l Účet Mzdy celkem ,-Kč v tom: platy PO ,-Kč ostatní platy ,-Kč v tom: OON ,-Kč Povinné pojištění ,-Kč v tom: sociální pojištění ,-Kč zdravotní pojištění ,-Kč poj. odp. za prac. úrazy ,-Kč Příděl do FKSP ,-Kč Cestovné ,-Kč O N I V Spotřeba materiálu ,80 Kč učebnice ,-Kč předplatné novin a časopisů ,-Kč učební pomůcky ,80 Kč Služby ,20 Kč učeb.pomůcky nehmot. majetek ,50 Kč infor.vzdělanost-programové vyb ,-Kč plavání ,70,-Kč služby DVPP ,-Kč Neinvestiční náklady c e l k e m ,-Kč III. Komentář k tabulce Plán tvorby a čerpání peněžních fondů Účet 911 Fond odměn ,-Kč Účet 912 Fond kulturních a sociálních potřeb ,93 Kč Stav k ,83 Kč - základní příděl (2 procenta z hrubých mezd) příjem ,-Kč - rekreace a zájezdy podíl členů příjem 7 810,-Kč - příspěvek na stravování zaměstnanců výdej ,50 Kč - rekreace a zájezdy zaměstnanců výdej ,-Kč 9

10 - kultura a tělovýchova výdej 8 860,-Kč - dary peněžní jubilea výdej ,-Kč - ostatní čerpání (odvod do sdruženého FKSP atd.) výdej ,40Kč Rozdíl mezi FKSP 912 a běžným účtem FKSP 243 je způsoben odvodem 2 procent z hrubých mezd za 4/ ve výši ,-Kč do FKSP účet 912, který byl do nákladů 527/912 zaúčtován , ale finanční prostředky účet 243 byly převedeny a tudíž nejsou v závěrce za 4/ evidovány. Další rozdíl ve výši 1 236,58 Kč jsou bankovní poplatky za vedení účtu FKSP 243, které jsou hrazeny z běžného účtu školy 241. Posledním rozdílem je faktura zaplacená z FKSP za příspěvek stravného zaměstnanců školy ve výši 5 193,-Kč, která byla dána do nákladů účet 912 FKSP , ale její platba z účtu 243 proběhla a tudíž není v závěrce za 4/ Účet 914 Fond rezervní ,79 Kč Stav k ,79 Kč - příděl ze zisku (HV 2006) příjem 5 188,-Kč - dary škole příjem Kč - úhrada sankcí výdej 1 719,-Kč - ostatní čerpání výdej 296,-Kč Účet 916 Fond reprodukce investičního majetku ,24 Kč Stav k ,24 Kč - odpisy 2007 příjem ,-Kč FONDY CELKEM ,96 Kč IV. Kontrolní činnost Veřejnoprávní kontrolu v naší organizaci zajišťuje náš zřizovatel. V době od do u nás probíhala veřejnoprávní kontrola s předmětem hospodaření s veřejnými prostředky za období červenec 2006 prosinec V období od do u nás probíhala stejná kontrola za období leden 2007 červen Kontrola za období červenec 2007 prosinec 2007 bude probíhat v naší organizaci v první polovině roku

11 V. Inventarizace majetku a) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ,67 Kč - drobný dlouhodobý nehmotný majetek provozní (018.10) ,17 Kč - drobný dlouhodobý majetek UP (018.20) ,50 Kč b) Dlouhodobý hmotný investiční majetek (022) nad 40 tis ,57 Kč - DHIM provozní (022.10) ,57 Kč - DHIM učební pomůcky (022.20) Kč c) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) ,60 Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek (028.10) od 3 tis. do 40 tis ,74 Kč - učební pomůcky (028.20) od 1 tis. do 40 tis ,97 Kč - drobný hmotný majetek (028.30) od 1 tis. do 3 tis ,89 Kč d) Podrozvahový účet operativní evidence (978) ,55 Kč - PÚ základní škola (978.10) od 500,-Kč do 1000,-Kč ,90 Kč - PÚ školní jídelna (978.20) od 500,-Kč do 1000,-Kč ,45 Kč - PÚ - hodnota budovy (978.30) ,20 Kč e) Materiál na skladě (112) ,20 Kč - potraviny (112.03) ,35 Kč - čistící prostředky ŠJ (112.04) 5 613,85 Kč - elektronické stravovací karty a čipy (112.22) Kč - pouzdra ke stravovacím kartám (112.23) Kč V Brně dne 21. ledna 2008 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy Vypracoval: Oldřich Beníček 11

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Běžné výdaje třídy 5 RS

Běžné výdaje třídy 5 RS Běžné výdaje třídy 5 RS Metodická pomůcka pro obce a SO - platná od 1.1.2013 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 14.10.2013 SÚ AÚ POL UZ M 1. Přijaté faktury na služby Předpis závazku

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více