Zpravodaj. pro Loukov a Libosváry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. pro Loukov a Libosváry"

Transkript

1 OBEC LOUKOV Zpravodaj pro a Libosváry Letos v èervnu tomu bude ji 100 let, kdy došlo k zalo ení Sboru dobrovolných hasièù v ì. 10. èervence 2010 se uskuteèní oslavy k tomuto významnému výroèí. Fotografie zachycující zakládající èleny hasièského sboru v ì.

2 Zpravodaj pro obec a Libosváry VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ I v tomto roce Obecní úøad uspoøádal v KD VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ. Vítání se uskuteènilo 21. bøezna 2010 ve 14 hodin. V našich obcích a Libosváry se bìhem roku 2009 narodilo celkem 13 dìtí. Pan starosta všem pøítomným popøál, aby jim dìti v budoucnu pøinesly co nejvíce radosti a pøedal ka dé mamince pamìtní medaili, kvìtinu a pro miminko knihu pohádek. Lapèík Daniel Mikulíková Jana Kaïùrková Ester Hradil Dominik Libosváry Pastorková Zuzana Libosváry Smékalová Antonie Molková Nicol Babièová Barbora Rábl Pavel Libosváry Zbo ínek Tomáš Koutný Josef Voharek Tadeáš Libosváry

3 HOSTÝN VELIKONOCE - historie poutního místa Velikonoèní beránek K Velikonocùm neodmyslitelnì patøí beránek. Symbol beránka byl velmi rozšíøený ji v pøedkøes anské tradici v celé støedomoøské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. Je symbolem èlena bo ího stáda o ne se stará jejich pastýø - idovský Bùh, který bere své ovce do náruèí. V køes anství se beránek stal symbolem Bo ího Beránka, Krista a znázoròuje se s praporem vítìzství. Beránek je ji od støedovìku známý jako obøadní pokrm. My se dnes mù eme jenom domnívat, zda si lidé mohli dovolit opravdové beránèí maso, které bylo v té dobì velmi drahé, nebo zda pojídali pouze peèivo ve tvaru beránka. Symbol køí e Symbol køí e nevznikl s køes anstvím, je mnohem starší, znali ho u staøí Egyp ané, Èíòané èi Kré ané a jeho význam byl v rùzných kulturách i nábo enstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení bo ského a lidského svìta a stal se symbolem vìènosti. Velikonoèní vajíèka Tuto velikonoèní tradici jako první zavedli pravdìpodobnì Egyp ané. Nejstarší nalezená zdobená kraslice je podle vìdcù stará neuvìøitelných 2300 let. Vajíèka dostávají koledníci za odøíkání hezké koledy. Velikonoèní vajíèka musela být plná a barevná. Barvení vajíèek je se všemi dosud zmínìnými tradicemi pevnì spojeno. Typickými barvami vajíèek, která mù eme vykoledovat jsou lutá, zelená, èervená a hnìdá a to z jasného dùvodu - jedná se o pøírodní barvy, díky nim mohl ka dý doma vejce obarvit. Velikonoèní pomlázka Podle tradice ze 14. století man elé a milenci šlehali své milé, man elky a milenky. Ten, kdo èasnì ráno nevstal, byl polit studenou vodou v posteli. Uplést pomlázku umìl v té dobì ka dý. Známe nìkolik druhù, lišících se pøedevším poètem pou itých proutkù. Na konec pomlázky se vplétá barevná stuha. V pozdìjších dobách všichni mu i a dìti vstávali na Velikonoèní Pondìlí èasnì zrána, aby vyšli na koledu a šlehali dìvèata, aby byla pøíští rok zdravá a stále mladá. Velikonoèní zajíèek Tento symbol je pøevzatý z Nìmecka: mnoha lidem pøijde zvláštní, proè právì zajíèek rozdává velikonoèní vajíèka. Pùvod této tradice najdeme v historii, kdy byl zajíc èasto vídán u lidských obydlí a hledal potravu. Dalším vysvìtlením mù e být také fakt, e lidé, kdy upekli chleba ve tvaru zajíèka, dávali doprostøed vejce. Ne v dycky vajíèka pøináší zajíèek. Ve støedních Èechách nadìlovala liška, jinde zase slepièka èi dokonce skøivánek. Bývalo také zvykem, aby kmotøi zvali dìti k tzv. honìní velikonoèního zajíce, to znamenalo hledání ukrytých vajíèek v zahradì. Pøišlo jaro, slunce svítí v zahradách je plno kvítí. Co ptáci štìbetají? e mi tady rádi dají malovaná vajíèka, co jim snesla slepièka. Upletl jsem pomlázku, je hezèí ne z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám. Ne mi dají vajíèko, vyplatím je malièko.

4 DÌTSKÝ KARNEVAL Masopust je tady a dìti spìchají do loukovského kulturáku v nových maskách, které jim pøichystaly maminky. Princezny, bílé paní, kovbojové, indiáni, berušky, koèièky, vodníci, motýlci, ninjové a mnoho dalších krásných masek. Pøivítal je krásnì vyzdobený sál s pøekvapením - sí plná balónkù, které na nì jako vodopád padaly pøi prùvodu masek. Naše díky za vyzdobení sálu patøí loukovským dobrovolným hasièùm. Karneval zahájila temperamentní hudba a humorné a pohotové moderování Tomáše Najmana. Atmosféru pøíjemnì uvolnilo také vystoupení nejmladších dìtí z ASPV pod vedením paní Jany Rolové a Jitky Hlavièkové. Následovala série her, které pøipravily Martina Poøízková, Sylva Mikulíková a Marie Šefèíková. Také rodièe se se svými dìtmi aktivnì zapojili do her pro nì urèených - Sbìr kytièek a Vázání mašlièek na tatárky. Školáci si zahráli divoukou hru Dostihy. A jako ka dý rok probìhla tradièní soutì Toèení kruhem, kterou si mohli zkusit všichni zájemci bez ohledu na vìk. Vítìzkou se i letos stala Jarmila Skácalová. Veselou hudbu a dovádìní na parketu pøerušila hra Skákání abákù a Slalom s gymballem. Poslední hrou pro všechny dìti byl Bazar s obuví. Všichni netrpìlivì oèekávali vylosování bohaté tomboly. Radostné výkøiky dìtí, které vyhrály, nejvíc potìšily ty, kteøí do tomboly pøispìli a patøí jim za to podìkování. Jmenovitì to jsou : ASPV o.s., obecní zastupitelstvo, paní Bejdáková, paní Ondroušková, paní Kurfürstová a paní Skácalová. Konèí odpoledne plné pohody, u èekají hasièi, aby si vše pøipravili na veèerní maškarní ples. za ASPV o.s., Marie Florecová

5 ZÁKLADNÍ A MATEØSKÁ ŠKOLA V zimních mìsících nám školièka neusnula zimním spánkem, ale naopak v ní vládl èilý ruch. Dìti si v povánoèním období u ily nových hraèek, které dostaly pod stromeèek. Díky ochotné pí. Stiborové jsme navštívili místní kostel s jeslièkami, zazpívali koledu Je íškovi a obdarovali andìlíèka drobnou mincí. V prùbìhu února k nám pøišel masopust s rùznými veselými zvyky a tradicemi. Maminky pøipravily dìtem nápadité masky a dìti se vydaly v prùvodu po vesnici v èele s medvìdem. Všem našim pøíznivcùm, kteøí dìti na jejich cestì obdarovali, srdeènì dìkujeme. Konec masopustu jsme s dìtmi oslavili školním karnevalem s veselými soutì emi a tancem. Zaèátkem bøezna jsme uspoøádali ve spolupráci s p. Švehlíkem netradièní keramickou dílnu pro rodièe a dìti na téma "Velikonoce". Ve stejném týdnu dìti navštívily v Bystøici pod Hostýnem divadelní pøedstavení "Obušku z pytle ven". Témata jara a Velikonoc jsme vyu ili k výzdobì celé budovy. Všem ètenáøùm zpravodaje pøejeme krásné svátky jara a hodnì sluníèka, které u všichni potøebujeme. Ve dnech se konají v odpoledních hodinách zápisy dìtí do MŠ. za MŠ, Libuše Zbro ová Okénko do základní školy Návštìva pøedškolákù z MŠ Osíèko se uskuteènila 8. února, hned po jarních prázdninách. Dìti zábavnou formou plnily nìkteré úkoly pøed zápisem do 1. roèníku, který probìhl 10. února od 12:30 hod. do 16:30 hod. K zápisu pøišlo 9 dìtí. Výchovný koncert skupiny Abraka muzika, který byl 11. února v kinoklubu Sušil v BpH., byl zamìøený na ekologickou výchovu. Dìti nejen poslouchaly, ale nìkteré v programu i vystoupily. Koncert se líbil nejen našim áèkùm, ale myslím, e i dìtem z mateøské školy, které byly s námi. Turnaj ve vybíjené ve sportovní hale v BpH. se týkal ákù roèníku, konal se 22. února. áci èestnì reprezentovali naši školu a mìli mo nost pomìøit své síly s dru stvy ostatních škol regionu. Plavecký výcvik zahájili áci roèníku 8. bøezna na bazénì v Holešovì. Nìkteøí u se nemohli doèkat. Soutì e, které nás èekají : pìvecká soutì "O HOSTÝNSKOU PÍŠ ALIÈKU" bude 24. bøezna v ZUŠ v BpH. 18. bøezna probìhlo školní kolo. 1. místo v 1. kategorii si vyzpíval Nikolas Èonka, ve 2. kategorii byla na prvním místì Tereza Nováková a Pavla Hermanová. Naši školu budou v BpH zastupovat ákynì 4. a 5. roèníku - Tereza Nováková, Nikola Migová, Pavla Hermanová, Simona ulpíková. Další soutì je pøírodovìdná s názvem "POZNEJ A CHRAÒ", týká se také ákù roèníku. Této soutì e se ji naši áci zúèastnili loni a pøedloni, termín bude upøesnìn. Všem soutì ícím pøejeme hodnì zdaru! za ZŠ, Mgr. Jarmila Mikulíková

6 OBEC INFORMUJE USNESENÍ z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne I. Obecní zastupitelstvo schvaluje : 1. Volbu výborù a program jednání. 2. Rozpoèet obce na rok 2010 dle pøilo eného návrhu. Celkové pøíjmy rozpoètu ve výši ,00 Kè. Celkové výdaje rozpoètu ve výši ,00 Kè. 3. Výstavbu multifunkèního høištì v areálu TJ. 4. Spolufinancování multifunkèního høištì v areálu TJ ve výši ,- Kè. 5. Doplnìní kanalizace obce - místní èást Libosváry. 6. Spolufinancování doplnìní kanalizace obce - místní èást Libosváry ve výši ,- Kè. 7. Akciovou spoleènost STEMIO, aby zpracovala územní plán obce a a Libosvár. 8. Zakoupení nového topného tìlesa do klubovny Kynologického klubu. 9. Zøízení vìcného bøemene na pozemku p.è. Pk 360/2 a 361/2 v k.ú., za úèelem zøízení pøípojky el.n. 10. Toto usnesení. II. Obecní zastupitelstvo bere na vìdomí : 1. Pøipravit zmìnu zástavního práva u Hypoteèní banky a státu na pøijaté finanèní prostøedky pøi výstavbì obecních domkù v Libosvárech na jiný obecní majetek. 2. Zápis z jednání obce a nájemníkù obecních domù v Libosvárech ze dne s tím, e bude tento problém dále øešen a projednáván. III. Obecní zastupitelstvo povìøuje starostu : 1. Spoluprací pøi pøípravì, zpracování a projednání územního plánu s firmou STEMIO. 2. Pøipravit zmìnu zástavního práva u Hypoteèní banky a státu na pøijaté finanèní prostøedky pøi výstavbì obecních domkù v Libosvárech na jiný obecní majetek. 3. Sestavit komisi k øešení zále itostí obecních domkù v Libosvárech. Schválený rozpoèet na rok 2010 Daòové pøíjmy: Daò z pøíjmù fyz. osob Daò z pøíjmù osob OSVÈ Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob obce Daò z pøíjmù kap. výnosy Daò z pøidané hodnoty Daò z nemovitostí Správní poplatky Poplatek ze psù Poplatek z veøejného prostranství Daòové pøíjmy celkem Nedaòové pøíjmy: Nájem zem. pùdy Poplatek za vodné Nájem MŠ Nájem KD, ubytovna Bytové hospodáøství Pohøebnictví Svoz odpadu Ostatní finanèní operace Nedaòové pøíjmy celkem tis. 140 tis tis. 300 tis. 130 tis tis tis. 30 tis. 10 tis. 2 tis tis. Kè 50 tis. 500 tis. 25 tis. 500 tis. 550 tis. 20 tis. 410 tis. 150 tis tis. Kè Výdaje: Lesní hospodáøství Silnice Dopravní obslu nost Pitná voda Kanalizace, ÈOV Rybníky Školství Kulturní dùm MK, SOZ, MR Høištì údr ba Bytové hospodáøství Veøejné osvìtlení Høbitov Komun. slu by Svoz odpadu Veøejná zeleò Po. ochrana Zastupitelstvo Vnitøní správa Fin. operace, ostatní /úroky DPPO/ Výdaje celkem 20 tis. 500 tis. 70 tis. 937 tis. 700 tis. 500 tis tis tis. 120 tis. 100 tis. 100 tis. 450 tis. 50 tis. 350 tis. 560 tis tis. 200 tis. 900 tis tis. 600 tis tis. Kè Dotace Dotace obcí / NN ZŠ / 263 tis. 80 tis. Zùstatek na úètì k Splátky dlouhodobých úvìrù tis tis. Pøíjmy celkem tis. Kè Ponechána rezerva tis. Kè

7 OBEC INFORMUJE Obec v souèasnosti eviduje nedoplatky za vodné ve výši 159 tis. Kè. ádáme tímto obèany, aby své závazky vùèi obci vyrovnali. REKREAÈNÍ SPORTY - STOLNÍ TENIS V posledním pøíspìvku jsme si postì ovali na málo návštìvníkù pingpongových pondìlkù. Velice rádi Vás teï proto informujeme, e je nás mnohem víc, kteøí si ka dé pondìlí od 19 hod. pøijdou s chutí zapinkat. Pøedevším zaèala chodit mláde, co nás velmi tìší. I z dùvodu mnohem vyššího poètu hráèù jsme protáhli tréninkovou hodinku na dvì, abychom se všichni vystøídali a koupil se další stùl. Musíme poctivì trénovat, nebo u se blí í datum TURNAJE VE STOLNÍM TENISE dubna Zaèátek turnaje je naplánován na 10 hod. dopoledne. Startovné pro neèleny je 200,- Kè a pro èleny 100,- Kè a po celou dobu turnaje je pro úèastníky zajištìno bohaté obèerstvení. Bude se hrát ve dvou kategoriích - eny a mu i. Zájemci se mohou hlásit ka dé pondìlí v KD u p. Škody. Pøijïte se zúèastnit, nebudete litovat. za oddíl stolního tenisu, Kateøina Vališ INZERCE Krbové a palivové døevo - Petr Sedlák Provoz : Rajnochovice - nádra í ÈD Nabízíme palivové døíví buk, dub, bøíza, ostatní listnaté, smrk i ostatní jehliènaté. Délky polen : 25, 33, 40, 50 cm nebo 1 m. Døíví je baleno v bednách (1prm), rašlových pytlích (10,15 a 20 kg), ulo ené v hraních nebo volnì sypané. Kadeønictví na obecním úøadì Dana Kurfürstová Otevøeno Úterý 8:30 12:00 Støeda 13:00 17:00 Mo nost sjednání jiného termínu Tel Zajistíme dopravu na rùzné vzdálenosti, více informací - tel:

8 VODÌNÍ MEDVÌDA

9 SDH LOUKOV 100. výroèí zalo ení Sboru dobrovolných hasièù v ì Letos v èervnu tomu bude ji 100 let, kdy došlo k zalo ení Sboru dobrovolných hasièù v ì. Proto se s Vámi chceme podìlit o krátkou zprávu o historii a èinnosti sboru a zároveò Vás pozvat na oslavy 100 let trvání sboru, které se uskuteèní Pøedbì ný program Dopoledne 8:00 budíèek u KD 8:30 prùvod od KD do kostela 9:00-10:00 mše svatá 10:00 prùvod ke KD 11:00 výroèní schùze (s vylouèením veøejnosti) Odpolední program na høišti 14:00-16:00 hraje Slovácka dechová hudba VEÈERKA z Hlohovce 16:00-17:00 ukázka Hasièského záchranného sboru Zlín 17:30 po ární útok s historickou støíkaèkou ( eny) 18:30 zábavné vystoupení hasièù a hasièek SDH 20:00 zábava - k poslechu a tanci traje skupina Motus Z historie sboru ( ) K zakládání dobrovolných hasièských sborù docházelo va 2. polovinì 19. století. V roce 1867 byl vydán zákon o spolèovacím a 1 shroma ïovacím právu a zemský zákon naøizující povinné zakládání dobrovolných hasièských sborù. ) Samotnému zalo ení sboru pøedcházelo nìkolik po árù. A do roku 1901 se hasilo primitivnì - s kýbly a putnami v ruce. V roce 1901 však darovala obci pojiš ovna Slavie ruèní støíkaèku. Zásahy u ohòù nebyly organizované a obsluhou støíkaèky byli povìøováni nezkušení lidé. Proto se zaèalo hovoøit o vzniku organizovaného sboru. Pravdìpodobnì druhou èervnovou nedìli 2 roku 1910 ) byl slavnostnì zalo en Sbor dobrovolných hasièù v ì. Prvním starostou byl zvolen pan František Fabián, velitelem pan Janèík, prvním podnáèelníkem pan Antonín Bìlík. V dobì první svìtové války byl sbor ochuzen o dospìlé èleny, kteøí museli narukovat do války. Cvièení sboru a nácvik práce se støíkaèkou navštìvovala i mláde. Postupnì tak vyrostl velmi èinný sbor. Èlenové se úèastnili závodù pøi upních a okresních cvièeních, sbor rozvíjel také èinnost organizaèní a stavební, postupnì doplòoval základní protipo ární a technická vybavení. V roce 1929 byl postaven ebøík na sušení hadic, o rok pozdìji bylo vystavìno hasièské skladištì. Roku 1935 byla postavena hasièská zbrojnice na pozemku, který na stavbu darovali rolníci Josef Rohan a Josef Kuèera. 3 V letech 2. svìtové války se sbor i pøes ztí ené podmínky aktivnì zapojoval do veøejné a kulturní èinnosti obce. ) Dnem byl zrušen termín hasièské sbory a zavedeno oznaèení "hasièstvo". Dále pak bylo naøízeno, e ka dá obec má mít své 4 hasièstvo. ) Rokem 1942 byl majetek sboru pøeveden na obec. K se poprvé na konci zápisu do kroniky objevuje razítko sboru s novým nápisem: Freiwillige Feurwehr Lukau - Sbor dobrovolných hasièù. Pøi sboru pùsobil divadelní krou ek, který sehrál øadu pøedstavení. Pø "Èerné oèi", 1942 "Pytlák Mirko". Sbor poøádal kácení máje, mikulášské veèírky, hodové zábavy, koncerty a zájezdy, zimní školy, praktická a teoretická cvièení, signální a poplachové školy. V roce 1949 se podaøilo zalo it nové dru stvo dorostu a tého roku sbor odkoupil od hasièského sboru v Bystøici pod Hostýnem 5 sanitní auto, které nechal pøestavìt na autostøíkaèku. Od tohoto roku se ka doroènì konaly oslavy sv. Floriána. ) V padesátých letech byla postavena ve zbrojnici vì na sušení hadic, v kronikách se stále více vyskytují zmínky o úèasti èlenù na hasièských soutì ích a výborných umístìních, o èinnostech vykonaných na poli preventivní i protipo ární ochrany, zásazích nejen u po árù, ale i pomoci pøi záplavách èi dalších kulturních èinnostech, spolupráci s okolními hasièskými sbory. Pokraèování v dalším èísle... zpracovala Mgr. Marie Kotùlková ) Ing. ZEZULOVÁ, JITKA - REGENTÍK, JOSEF:Pøíspìvky k dìjinám po ární ochrany v okrese Kromìøí. Praha 1991, s ) Pøesné datum zalo ení sboru se nedochovalo. V obecní kronice z let stojí záznam z , kdy se jednalo o zalo ení Sboru dobrovolných hasièù. Další záznam z pak u hovoøí o vzniklém sboru a ruèení obce za pùjèku na zakoupení výzbroje. ) První kronikou, která se do dnešního dne dochovala, je kronika z let ) ZEZULOVÁ, JITKA - REGENTÍK, JOSEF: Pøíspìvky k dìjinám po ární ochrany v okrese Kromìøí. Praha 1991, s. 48 ) Pozn. patron hasièù

10 Skorec MS ZÁHOØÍ vodní Všichni víme, jaká byla ta letošní zima a co to znamenalo pro zvìø na poli a v lese. Ka dý kdo mohl a mìl mo nost, se sna il trochu to tìm zvíøátkùm usnadnit. Pro myslivce je to samozøejmost, e si obejde ten svùj rajon a postará se o tu svou havì, kterou má ve svém revíru. Krmení a zase krmení to byla hlavní èinnost všech èlenù. Jak se jim to povedlo, uká e èas. Pøes veškerou snahu nìkterá zvíøata zimu nepøe ila, ale bohu el i to patøí k ivotu. V mìsíci únoru probìhla výroèní èlenská schùze, na které byla hodnocena èinnost za loòský rok a pøednesen plán èinnosti na rok letošní. Této schùze se zúèastnil pan starosta a èlenové Honebního spoleèenstva. V letošním roce jsou naplánované brigády nejen na úklid, ale i obnovu krmných zaøízení a "kazatelen". Také je v plánu srpnová noc a hon na zajíce èi vycházka. Tak si pøejme, a ta krize u koneènì pomine nejen ve spoleènosti, ale i v té myslivosti a máme se na co s radostí dívat. Skorec ZAHRÁDKÁØI vodní Naše organizace zabezpeèuje øadu let našim spoluobèanùm slu by spojené se zpracováním ovoce, a to šrotování, moštování jablek a vaøení povidel. V loòském roce jsme ve spolupráci s OÚ uspoøádali 2 brigády na vymalování, opravy a úklid moštárny. Vaøení povidel probíhalo v mìsíci záøí a øíjnu a vzhledem k velké úrodì švestek bylo hodnì zájemcù. Na vaøení povidel byly pozvány i dìti z MŠ, které se seznámily se zpracováním ovoce a zaøízením moštárny. Výtì kem z vaøení povidel bude èásteènì financován nákup nového moštovacího zaøízení. V letošním roce se nám podaøilo rozšíøit naše øady o další nové zájemce. Rádi uvítáme ve svém støedu kohokoliv, kdo by nám chtìl pomoci rozšiøovat a obohatit naši skromnou èinnost. Z DÁVNÉ HISTORIE OBCE S ÚSMÌVEM Panská øeè Na loukovském poplu ním dvoøe byl správce, a toho vozíval koèí po polích dohlí et na dìlníky. Jednoho dne ráno taky vyjeli, milostpán správce si sedl dozadu a koèí na kozlík. Jak jeli, pøijeli z obce ke kovárnì - tam hoøel ve výhni oheò. Správce rýpl koèího palcem pod ebra a povídá: "Co je to tam?" "Milostpane, to je oheò." Ale správce ho dloubl ještì jednou pod pa i a poruèil: "To je alost, pamatuj si to, a tomu jinak neøíkáš!" No tak dobrá. Jeli dál a bì ela jim pøes cestu koèka. Zas ho rýpl pod ebra. "A co je tamto?" "Milostpane, to je koèka." "To je bystrost, a tomu jinak neøíkáš!" No dobøe koèí práskla do koní, jeli dál. Jeli pøes potùèek a milostpán správce se zeptal: "Co je tady toto?" "No - teèe voda!" "To je hojnost," zas ho rýpl správce pod ebra. "A tomu jinak neøíkáš!". No kdy je to hojnost, tak je to hojnost. Za chvíli byli za vesnicí v poli; tam stála stodola, jak tenkrát bývaly stodoly v polích. Správce rýpl koèího pod ebra a povídá: "Co je to tam?" "To je stodola." "Ne, to je radost, a tomu jinak neøíkáš!" Nu tak kdy je to radost, tak je to radost. Asi za týden se zas chystali na vyjí ïku. Doma zùstala jen kuchaøka, zadìlávala na chleba. Vzala otýpku suchého roští a hodila ji do pece; ale v té peci byla koèka, od roští jí chytla srst, vybìhla ven jak splašená a rovnou do stodoly! Koèí to zahlédl, bì í za pánem a volá na nìho: "Milostpane, bystrost bì í po radosti, nese na sobì kus alosti, jak nebude dostatek hojnosti, bude po celé radosti!" "Co je to? Kde je to? No øekni ještì jednou, co to koktáš?"ane se domluvili, tak skuteènì bylo po radosti. Stodola shoøela jak vìchet slámy.

11 ítj FK LOUKOV Ve druhém týdnu nového roku zaèala pøíprava fotbalových týmù na novou sezónu. Mu i zaèali pod vedením trenéra Jana Uruby trénovat dvakrát týdnì, buï v KD, nebo na umìlé trávì na Rusavì. Dru stvo ákù trénuje jednou týdnì, a to ve ètvrtek v KD pod vedením Marka Šípa a Zbyòka Baïuøíka sportovní ples - v minulosti byl sportovní ples poøádán støídavì oddílem tenisu a kopané. Po nevydaøeném plese v roce 2008 se oddíl tenisu vzdal nároku na poøádání plesu v letošním roce, a tak jsme se ji podruhé po sobì stali hlavními poøadateli. Plesu se zúèastnilo asi 160 lidí, z toho 122 platících. Volný vstup mìli dárci cen do tomboly, hráèi A-mu stva a všichni, kdo se podíleli na pøípravì a organizaci plesu. Zpestøením zábavy bylo vystoupení pánské taneèní skupiny z Kunovic, která pøedvedla vtipné vystoupení s názvem "Havajské taneènice". Za svùj výkon sklidili bouølivé ovace. Velkým úspìchem bylo i losování tomboly, kterou tvoøilo 30 velmi hodnotných cen. Losování vtipnì uvádìl Zdenìk Molek. Ples se vydaøil po všech stránkách, i kdy malým zklamáním byla i pøes velmi hodnotnou tombolu malá úèast obèanù a a Libosvár. Dík patøí všem, kteøí místo zábavy mìli plné ruce práce. V únoru A-mu stvo sehrálo pøípravné zápasy : Prusinovice (OP) 0:3 - umìlá tráva Lipník nad Beèvou Kyselovice (OP) 3:2 - umìlá tráva Hulín - branky : Bìlík 2x, Petøík Tuèapy (OP) 3:3 - umìlá tráva Hulín - branky : John K., Sumec, Urbánek Chvalèov (OP) 2:2 - umìlá tráva Pøerov - branky : Urbánek, Bìlík V mìsíci bøeznu byla zahájena jarní èást fotbalové sezóny zápasem - Rusava B. Rozpis zápasù jarního kola : 4.4. Mysloèovice B - 15: Zahnašovice - 15: Rajnochovice - 16: Martinice B 16:00 Po ukonèení základní èásti odehrají z ka dé skupiny III. tøídy dvì vedoucí mu stva v play off dalších osm zápasù o postup do okresního pøeboru. TJ FK skonèil po podzimní èásti na pìkném druhém místì s náskokem 6ti bodù pøed tøetím Komárnem. Doufejme, e hráèi tento náskok udr í, nebo ještì zvýší a postoupí do play off. Proto e máme mladé dru stvo, je potøeba, aby hráèi cítili podporu domácího obecenstva, a proto zveme všechny fanoušky FK na zápasy jarní èásti sezóny V mìsíci dubnu zaèíná jarní sezóna i pro nejmenší fotbalisty, to znamená i pro áky TJ FK. Rozpis zápasù bude vèas zveøejnìn na nástìnce TJ FK. Sportu zdar a fotbalu zvláš. A mu stvo TJ FK Mladší áci TJ FK

12 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA JUBILEUM V prùbìhu tohoto ètvrtletí jsme v naší obci mìli mnoho jubilantù. Všem blahopøejeme a pøejeme mnoho zdraví, štìstí a ivotní pohody. 60 let Jakeš Jiøí, 65 let Bìlík Jaroslav, Kuèerová Ane ka, Rohanová Marie, 70 let Matyáš Vlastimil, Fabiánová Anna, Rù ièka Václav, Libosváry Apolenáø Zdenìk, Libosváry 75 let Hejsek Jindøich, 81 let Kroupová Jarmila, Zbro ová Zdeòka, 83 let Pecháèková Bo ena, 84 let Olivová Jindøiška, 85 let Mašlaòová Zdeòka, 88 let Perùtková Bla ejka,libosváry NAROZENÍ Hlavièková Marie, Koláèková Michaela, ODEŠLI OD NÁS Jiøíèková Ludmila, Libosváry Kurfürstová Marie, Mikulíková Marie, Libosváry Redakce zpravodaje umo òuje obèanùm obce zveøejnìní blahopøání nebo vzpomínky ve spoleèenské kronice a to zcela bezplatnì. 80 let Olivík Vladimír, Mináøová Marie, Majtánová Františka, Kavalcová Ludmila, Libosváry Wiesnerová Vlasta, Libosváry Dne zemøel pan Josef Malíø. V 60tých letech zastával funkci tajemníka MNV a zaslou il se o rozvoj obce. RECEPTY Tvarohový beránek Suroviny: 250 g Hery, 250 g cukru krupice, 250 g tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 3 vejce,1/2 prášku do peèiva, strouhaná citrónová kùra, 50 g nasekaných oøechù (vlašské, lískové) Heru a tvaroh utøeme s vejci a cukrem, dále pøisypeme mouku, smíchanou s práškem do peèiva, nasekané oøechy a citrónovou kùru. Formu na beránka vytøeme tukem a vysypeme moukou a nalejeme tìsto. Formu pøiklopíme a peèeme asi 45 min. Ihned po vyjmutí z trouby vyklopíme. Beránka bohatì pocukrujeme. Kotletka nejen na nedìli Suroviny: Vykostìná kotleta v celku, olej, sójová omáèka, køenová hoøèice, lisovaný èesnek, vegeta, sladká paprika, grilovací koøení, pepø, smetana na šlehání Smícháme všechny ingredience kromì smetany a vytvoøíme pastu. Kotletu naøízneme pouze na kapsy, ne na plátky. Pastou natøeme kotletky zevnitø záøezù, zbytkem smìsi mù eme natøít maso ze všech stran a dáme odle et do lednice - nejlépe do druhého dne. Nejdøíve ji na pánvici podusíme a pak dáme zapéct do trouby za obèasného podlití. Ke konci peèení pøelijeme maso šlehaèkou a necháme prohøát. Jako pøílohu volíme vaøené brambory nebo hranolky. ský zpravodaj vydává OÚ, adresa: Obec, 199, Tel: Redakce: Magdalena Nenutilová, Ing. Zlámal Antonín. Jazyková úprava: Mgr. Martina Poøízková. Tisk: Bystøice pod Hostýnem. Registraèní èíslo MK ÈR E 18167, Uzávìrka pøíštího èísla bude: Vychází ètvrtletnì v nákladu 350 ks. Bezplatná distribuce. Dìkujeme všem slo kám za pøíspìvky a tìšíme se na další spolupráci. Pøíspìvky neprošly ádnou redakèní úpravou. Pøíspìvky, popø. fotky mù ete zasílat na nebo je mù ete nosit na OÚ v ì.

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006

Vratimovské noviny. umístily na krásném 3.místì. Všichni si. VOLBY DO PS PARLAMENTU ÈR - konané 2.- 3.6.2006 výtisk vychází 1.7.2006 / 7-8 ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MÌSTA VRATIMOVA Rada mìsta Vratimova zasedala 13.6. 2006 a projednávala : zprávu o èinnosti regionu Slezská brána zprávu o èinnosti Sdruení

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti

Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti BØEZEN 2007 ZPRAVODAJ 3 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Tùnì jsou ostrùvkem pøírodní pamìti Pulci malovali svoji øeku. Jan Matìj Rak pøipomenul Jaroslava Ježka 2 Ruch 3/2007 Z RADY MÌSTA Ceníky Rada

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více