Zpravodaj. pro Loukov a Libosváry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. pro Loukov a Libosváry"

Transkript

1 OBEC LOUKOV Zpravodaj pro a Libosváry Letos v èervnu tomu bude ji 100 let, kdy došlo k zalo ení Sboru dobrovolných hasièù v ì. 10. èervence 2010 se uskuteèní oslavy k tomuto významnému výroèí. Fotografie zachycující zakládající èleny hasièského sboru v ì.

2 Zpravodaj pro obec a Libosváry VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ I v tomto roce Obecní úøad uspoøádal v KD VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ. Vítání se uskuteènilo 21. bøezna 2010 ve 14 hodin. V našich obcích a Libosváry se bìhem roku 2009 narodilo celkem 13 dìtí. Pan starosta všem pøítomným popøál, aby jim dìti v budoucnu pøinesly co nejvíce radosti a pøedal ka dé mamince pamìtní medaili, kvìtinu a pro miminko knihu pohádek. Lapèík Daniel Mikulíková Jana Kaïùrková Ester Hradil Dominik Libosváry Pastorková Zuzana Libosváry Smékalová Antonie Molková Nicol Babièová Barbora Rábl Pavel Libosváry Zbo ínek Tomáš Koutný Josef Voharek Tadeáš Libosváry

3 HOSTÝN VELIKONOCE - historie poutního místa Velikonoèní beránek K Velikonocùm neodmyslitelnì patøí beránek. Symbol beránka byl velmi rozšíøený ji v pøedkøes anské tradici v celé støedomoøské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. Je symbolem èlena bo ího stáda o ne se stará jejich pastýø - idovský Bùh, který bere své ovce do náruèí. V køes anství se beránek stal symbolem Bo ího Beránka, Krista a znázoròuje se s praporem vítìzství. Beránek je ji od støedovìku známý jako obøadní pokrm. My se dnes mù eme jenom domnívat, zda si lidé mohli dovolit opravdové beránèí maso, které bylo v té dobì velmi drahé, nebo zda pojídali pouze peèivo ve tvaru beránka. Symbol køí e Symbol køí e nevznikl s køes anstvím, je mnohem starší, znali ho u staøí Egyp ané, Èíòané èi Kré ané a jeho význam byl v rùzných kulturách i nábo enstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení bo ského a lidského svìta a stal se symbolem vìènosti. Velikonoèní vajíèka Tuto velikonoèní tradici jako první zavedli pravdìpodobnì Egyp ané. Nejstarší nalezená zdobená kraslice je podle vìdcù stará neuvìøitelných 2300 let. Vajíèka dostávají koledníci za odøíkání hezké koledy. Velikonoèní vajíèka musela být plná a barevná. Barvení vajíèek je se všemi dosud zmínìnými tradicemi pevnì spojeno. Typickými barvami vajíèek, která mù eme vykoledovat jsou lutá, zelená, èervená a hnìdá a to z jasného dùvodu - jedná se o pøírodní barvy, díky nim mohl ka dý doma vejce obarvit. Velikonoèní pomlázka Podle tradice ze 14. století man elé a milenci šlehali své milé, man elky a milenky. Ten, kdo èasnì ráno nevstal, byl polit studenou vodou v posteli. Uplést pomlázku umìl v té dobì ka dý. Známe nìkolik druhù, lišících se pøedevším poètem pou itých proutkù. Na konec pomlázky se vplétá barevná stuha. V pozdìjších dobách všichni mu i a dìti vstávali na Velikonoèní Pondìlí èasnì zrána, aby vyšli na koledu a šlehali dìvèata, aby byla pøíští rok zdravá a stále mladá. Velikonoèní zajíèek Tento symbol je pøevzatý z Nìmecka: mnoha lidem pøijde zvláštní, proè právì zajíèek rozdává velikonoèní vajíèka. Pùvod této tradice najdeme v historii, kdy byl zajíc èasto vídán u lidských obydlí a hledal potravu. Dalším vysvìtlením mù e být také fakt, e lidé, kdy upekli chleba ve tvaru zajíèka, dávali doprostøed vejce. Ne v dycky vajíèka pøináší zajíèek. Ve støedních Èechách nadìlovala liška, jinde zase slepièka èi dokonce skøivánek. Bývalo také zvykem, aby kmotøi zvali dìti k tzv. honìní velikonoèního zajíce, to znamenalo hledání ukrytých vajíèek v zahradì. Pøišlo jaro, slunce svítí v zahradách je plno kvítí. Co ptáci štìbetají? e mi tady rádi dají malovaná vajíèka, co jim snesla slepièka. Upletl jsem pomlázku, je hezèí ne z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám. Ne mi dají vajíèko, vyplatím je malièko.

4 DÌTSKÝ KARNEVAL Masopust je tady a dìti spìchají do loukovského kulturáku v nových maskách, které jim pøichystaly maminky. Princezny, bílé paní, kovbojové, indiáni, berušky, koèièky, vodníci, motýlci, ninjové a mnoho dalších krásných masek. Pøivítal je krásnì vyzdobený sál s pøekvapením - sí plná balónkù, které na nì jako vodopád padaly pøi prùvodu masek. Naše díky za vyzdobení sálu patøí loukovským dobrovolným hasièùm. Karneval zahájila temperamentní hudba a humorné a pohotové moderování Tomáše Najmana. Atmosféru pøíjemnì uvolnilo také vystoupení nejmladších dìtí z ASPV pod vedením paní Jany Rolové a Jitky Hlavièkové. Následovala série her, které pøipravily Martina Poøízková, Sylva Mikulíková a Marie Šefèíková. Také rodièe se se svými dìtmi aktivnì zapojili do her pro nì urèených - Sbìr kytièek a Vázání mašlièek na tatárky. Školáci si zahráli divoukou hru Dostihy. A jako ka dý rok probìhla tradièní soutì Toèení kruhem, kterou si mohli zkusit všichni zájemci bez ohledu na vìk. Vítìzkou se i letos stala Jarmila Skácalová. Veselou hudbu a dovádìní na parketu pøerušila hra Skákání abákù a Slalom s gymballem. Poslední hrou pro všechny dìti byl Bazar s obuví. Všichni netrpìlivì oèekávali vylosování bohaté tomboly. Radostné výkøiky dìtí, které vyhrály, nejvíc potìšily ty, kteøí do tomboly pøispìli a patøí jim za to podìkování. Jmenovitì to jsou : ASPV o.s., obecní zastupitelstvo, paní Bejdáková, paní Ondroušková, paní Kurfürstová a paní Skácalová. Konèí odpoledne plné pohody, u èekají hasièi, aby si vše pøipravili na veèerní maškarní ples. za ASPV o.s., Marie Florecová

5 ZÁKLADNÍ A MATEØSKÁ ŠKOLA V zimních mìsících nám školièka neusnula zimním spánkem, ale naopak v ní vládl èilý ruch. Dìti si v povánoèním období u ily nových hraèek, které dostaly pod stromeèek. Díky ochotné pí. Stiborové jsme navštívili místní kostel s jeslièkami, zazpívali koledu Je íškovi a obdarovali andìlíèka drobnou mincí. V prùbìhu února k nám pøišel masopust s rùznými veselými zvyky a tradicemi. Maminky pøipravily dìtem nápadité masky a dìti se vydaly v prùvodu po vesnici v èele s medvìdem. Všem našim pøíznivcùm, kteøí dìti na jejich cestì obdarovali, srdeènì dìkujeme. Konec masopustu jsme s dìtmi oslavili školním karnevalem s veselými soutì emi a tancem. Zaèátkem bøezna jsme uspoøádali ve spolupráci s p. Švehlíkem netradièní keramickou dílnu pro rodièe a dìti na téma "Velikonoce". Ve stejném týdnu dìti navštívily v Bystøici pod Hostýnem divadelní pøedstavení "Obušku z pytle ven". Témata jara a Velikonoc jsme vyu ili k výzdobì celé budovy. Všem ètenáøùm zpravodaje pøejeme krásné svátky jara a hodnì sluníèka, které u všichni potøebujeme. Ve dnech se konají v odpoledních hodinách zápisy dìtí do MŠ. za MŠ, Libuše Zbro ová Okénko do základní školy Návštìva pøedškolákù z MŠ Osíèko se uskuteènila 8. února, hned po jarních prázdninách. Dìti zábavnou formou plnily nìkteré úkoly pøed zápisem do 1. roèníku, který probìhl 10. února od 12:30 hod. do 16:30 hod. K zápisu pøišlo 9 dìtí. Výchovný koncert skupiny Abraka muzika, který byl 11. února v kinoklubu Sušil v BpH., byl zamìøený na ekologickou výchovu. Dìti nejen poslouchaly, ale nìkteré v programu i vystoupily. Koncert se líbil nejen našim áèkùm, ale myslím, e i dìtem z mateøské školy, které byly s námi. Turnaj ve vybíjené ve sportovní hale v BpH. se týkal ákù roèníku, konal se 22. února. áci èestnì reprezentovali naši školu a mìli mo nost pomìøit své síly s dru stvy ostatních škol regionu. Plavecký výcvik zahájili áci roèníku 8. bøezna na bazénì v Holešovì. Nìkteøí u se nemohli doèkat. Soutì e, které nás èekají : pìvecká soutì "O HOSTÝNSKOU PÍŠ ALIÈKU" bude 24. bøezna v ZUŠ v BpH. 18. bøezna probìhlo školní kolo. 1. místo v 1. kategorii si vyzpíval Nikolas Èonka, ve 2. kategorii byla na prvním místì Tereza Nováková a Pavla Hermanová. Naši školu budou v BpH zastupovat ákynì 4. a 5. roèníku - Tereza Nováková, Nikola Migová, Pavla Hermanová, Simona ulpíková. Další soutì je pøírodovìdná s názvem "POZNEJ A CHRAÒ", týká se také ákù roèníku. Této soutì e se ji naši áci zúèastnili loni a pøedloni, termín bude upøesnìn. Všem soutì ícím pøejeme hodnì zdaru! za ZŠ, Mgr. Jarmila Mikulíková

6 OBEC INFORMUJE USNESENÍ z jednání Obecního zastupitelstva konaného dne I. Obecní zastupitelstvo schvaluje : 1. Volbu výborù a program jednání. 2. Rozpoèet obce na rok 2010 dle pøilo eného návrhu. Celkové pøíjmy rozpoètu ve výši ,00 Kè. Celkové výdaje rozpoètu ve výši ,00 Kè. 3. Výstavbu multifunkèního høištì v areálu TJ. 4. Spolufinancování multifunkèního høištì v areálu TJ ve výši ,- Kè. 5. Doplnìní kanalizace obce - místní èást Libosváry. 6. Spolufinancování doplnìní kanalizace obce - místní èást Libosváry ve výši ,- Kè. 7. Akciovou spoleènost STEMIO, aby zpracovala územní plán obce a a Libosvár. 8. Zakoupení nového topného tìlesa do klubovny Kynologického klubu. 9. Zøízení vìcného bøemene na pozemku p.è. Pk 360/2 a 361/2 v k.ú., za úèelem zøízení pøípojky el.n. 10. Toto usnesení. II. Obecní zastupitelstvo bere na vìdomí : 1. Pøipravit zmìnu zástavního práva u Hypoteèní banky a státu na pøijaté finanèní prostøedky pøi výstavbì obecních domkù v Libosvárech na jiný obecní majetek. 2. Zápis z jednání obce a nájemníkù obecních domù v Libosvárech ze dne s tím, e bude tento problém dále øešen a projednáván. III. Obecní zastupitelstvo povìøuje starostu : 1. Spoluprací pøi pøípravì, zpracování a projednání územního plánu s firmou STEMIO. 2. Pøipravit zmìnu zástavního práva u Hypoteèní banky a státu na pøijaté finanèní prostøedky pøi výstavbì obecních domkù v Libosvárech na jiný obecní majetek. 3. Sestavit komisi k øešení zále itostí obecních domkù v Libosvárech. Schválený rozpoèet na rok 2010 Daòové pøíjmy: Daò z pøíjmù fyz. osob Daò z pøíjmù osob OSVÈ Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob obce Daò z pøíjmù kap. výnosy Daò z pøidané hodnoty Daò z nemovitostí Správní poplatky Poplatek ze psù Poplatek z veøejného prostranství Daòové pøíjmy celkem Nedaòové pøíjmy: Nájem zem. pùdy Poplatek za vodné Nájem MŠ Nájem KD, ubytovna Bytové hospodáøství Pohøebnictví Svoz odpadu Ostatní finanèní operace Nedaòové pøíjmy celkem tis. 140 tis tis. 300 tis. 130 tis tis tis. 30 tis. 10 tis. 2 tis tis. Kè 50 tis. 500 tis. 25 tis. 500 tis. 550 tis. 20 tis. 410 tis. 150 tis tis. Kè Výdaje: Lesní hospodáøství Silnice Dopravní obslu nost Pitná voda Kanalizace, ÈOV Rybníky Školství Kulturní dùm MK, SOZ, MR Høištì údr ba Bytové hospodáøství Veøejné osvìtlení Høbitov Komun. slu by Svoz odpadu Veøejná zeleò Po. ochrana Zastupitelstvo Vnitøní správa Fin. operace, ostatní /úroky DPPO/ Výdaje celkem 20 tis. 500 tis. 70 tis. 937 tis. 700 tis. 500 tis tis tis. 120 tis. 100 tis. 100 tis. 450 tis. 50 tis. 350 tis. 560 tis tis. 200 tis. 900 tis tis. 600 tis tis. Kè Dotace Dotace obcí / NN ZŠ / 263 tis. 80 tis. Zùstatek na úètì k Splátky dlouhodobých úvìrù tis tis. Pøíjmy celkem tis. Kè Ponechána rezerva tis. Kè

7 OBEC INFORMUJE Obec v souèasnosti eviduje nedoplatky za vodné ve výši 159 tis. Kè. ádáme tímto obèany, aby své závazky vùèi obci vyrovnali. REKREAÈNÍ SPORTY - STOLNÍ TENIS V posledním pøíspìvku jsme si postì ovali na málo návštìvníkù pingpongových pondìlkù. Velice rádi Vás teï proto informujeme, e je nás mnohem víc, kteøí si ka dé pondìlí od 19 hod. pøijdou s chutí zapinkat. Pøedevším zaèala chodit mláde, co nás velmi tìší. I z dùvodu mnohem vyššího poètu hráèù jsme protáhli tréninkovou hodinku na dvì, abychom se všichni vystøídali a koupil se další stùl. Musíme poctivì trénovat, nebo u se blí í datum TURNAJE VE STOLNÍM TENISE dubna Zaèátek turnaje je naplánován na 10 hod. dopoledne. Startovné pro neèleny je 200,- Kè a pro èleny 100,- Kè a po celou dobu turnaje je pro úèastníky zajištìno bohaté obèerstvení. Bude se hrát ve dvou kategoriích - eny a mu i. Zájemci se mohou hlásit ka dé pondìlí v KD u p. Škody. Pøijïte se zúèastnit, nebudete litovat. za oddíl stolního tenisu, Kateøina Vališ INZERCE Krbové a palivové døevo - Petr Sedlák Provoz : Rajnochovice - nádra í ÈD Nabízíme palivové døíví buk, dub, bøíza, ostatní listnaté, smrk i ostatní jehliènaté. Délky polen : 25, 33, 40, 50 cm nebo 1 m. Døíví je baleno v bednách (1prm), rašlových pytlích (10,15 a 20 kg), ulo ené v hraních nebo volnì sypané. Kadeønictví na obecním úøadì Dana Kurfürstová Otevøeno Úterý 8:30 12:00 Støeda 13:00 17:00 Mo nost sjednání jiného termínu Tel Zajistíme dopravu na rùzné vzdálenosti, více informací - tel:

8 VODÌNÍ MEDVÌDA

9 SDH LOUKOV 100. výroèí zalo ení Sboru dobrovolných hasièù v ì Letos v èervnu tomu bude ji 100 let, kdy došlo k zalo ení Sboru dobrovolných hasièù v ì. Proto se s Vámi chceme podìlit o krátkou zprávu o historii a èinnosti sboru a zároveò Vás pozvat na oslavy 100 let trvání sboru, které se uskuteèní Pøedbì ný program Dopoledne 8:00 budíèek u KD 8:30 prùvod od KD do kostela 9:00-10:00 mše svatá 10:00 prùvod ke KD 11:00 výroèní schùze (s vylouèením veøejnosti) Odpolední program na høišti 14:00-16:00 hraje Slovácka dechová hudba VEÈERKA z Hlohovce 16:00-17:00 ukázka Hasièského záchranného sboru Zlín 17:30 po ární útok s historickou støíkaèkou ( eny) 18:30 zábavné vystoupení hasièù a hasièek SDH 20:00 zábava - k poslechu a tanci traje skupina Motus Z historie sboru ( ) K zakládání dobrovolných hasièských sborù docházelo va 2. polovinì 19. století. V roce 1867 byl vydán zákon o spolèovacím a 1 shroma ïovacím právu a zemský zákon naøizující povinné zakládání dobrovolných hasièských sborù. ) Samotnému zalo ení sboru pøedcházelo nìkolik po árù. A do roku 1901 se hasilo primitivnì - s kýbly a putnami v ruce. V roce 1901 však darovala obci pojiš ovna Slavie ruèní støíkaèku. Zásahy u ohòù nebyly organizované a obsluhou støíkaèky byli povìøováni nezkušení lidé. Proto se zaèalo hovoøit o vzniku organizovaného sboru. Pravdìpodobnì druhou èervnovou nedìli 2 roku 1910 ) byl slavnostnì zalo en Sbor dobrovolných hasièù v ì. Prvním starostou byl zvolen pan František Fabián, velitelem pan Janèík, prvním podnáèelníkem pan Antonín Bìlík. V dobì první svìtové války byl sbor ochuzen o dospìlé èleny, kteøí museli narukovat do války. Cvièení sboru a nácvik práce se støíkaèkou navštìvovala i mláde. Postupnì tak vyrostl velmi èinný sbor. Èlenové se úèastnili závodù pøi upních a okresních cvièeních, sbor rozvíjel také èinnost organizaèní a stavební, postupnì doplòoval základní protipo ární a technická vybavení. V roce 1929 byl postaven ebøík na sušení hadic, o rok pozdìji bylo vystavìno hasièské skladištì. Roku 1935 byla postavena hasièská zbrojnice na pozemku, který na stavbu darovali rolníci Josef Rohan a Josef Kuèera. 3 V letech 2. svìtové války se sbor i pøes ztí ené podmínky aktivnì zapojoval do veøejné a kulturní èinnosti obce. ) Dnem byl zrušen termín hasièské sbory a zavedeno oznaèení "hasièstvo". Dále pak bylo naøízeno, e ka dá obec má mít své 4 hasièstvo. ) Rokem 1942 byl majetek sboru pøeveden na obec. K se poprvé na konci zápisu do kroniky objevuje razítko sboru s novým nápisem: Freiwillige Feurwehr Lukau - Sbor dobrovolných hasièù. Pøi sboru pùsobil divadelní krou ek, který sehrál øadu pøedstavení. Pø "Èerné oèi", 1942 "Pytlák Mirko". Sbor poøádal kácení máje, mikulášské veèírky, hodové zábavy, koncerty a zájezdy, zimní školy, praktická a teoretická cvièení, signální a poplachové školy. V roce 1949 se podaøilo zalo it nové dru stvo dorostu a tého roku sbor odkoupil od hasièského sboru v Bystøici pod Hostýnem 5 sanitní auto, které nechal pøestavìt na autostøíkaèku. Od tohoto roku se ka doroènì konaly oslavy sv. Floriána. ) V padesátých letech byla postavena ve zbrojnici vì na sušení hadic, v kronikách se stále více vyskytují zmínky o úèasti èlenù na hasièských soutì ích a výborných umístìních, o èinnostech vykonaných na poli preventivní i protipo ární ochrany, zásazích nejen u po árù, ale i pomoci pøi záplavách èi dalších kulturních èinnostech, spolupráci s okolními hasièskými sbory. Pokraèování v dalším èísle... zpracovala Mgr. Marie Kotùlková ) Ing. ZEZULOVÁ, JITKA - REGENTÍK, JOSEF:Pøíspìvky k dìjinám po ární ochrany v okrese Kromìøí. Praha 1991, s ) Pøesné datum zalo ení sboru se nedochovalo. V obecní kronice z let stojí záznam z , kdy se jednalo o zalo ení Sboru dobrovolných hasièù. Další záznam z pak u hovoøí o vzniklém sboru a ruèení obce za pùjèku na zakoupení výzbroje. ) První kronikou, která se do dnešního dne dochovala, je kronika z let ) ZEZULOVÁ, JITKA - REGENTÍK, JOSEF: Pøíspìvky k dìjinám po ární ochrany v okrese Kromìøí. Praha 1991, s. 48 ) Pozn. patron hasièù

10 Skorec MS ZÁHOØÍ vodní Všichni víme, jaká byla ta letošní zima a co to znamenalo pro zvìø na poli a v lese. Ka dý kdo mohl a mìl mo nost, se sna il trochu to tìm zvíøátkùm usnadnit. Pro myslivce je to samozøejmost, e si obejde ten svùj rajon a postará se o tu svou havì, kterou má ve svém revíru. Krmení a zase krmení to byla hlavní èinnost všech èlenù. Jak se jim to povedlo, uká e èas. Pøes veškerou snahu nìkterá zvíøata zimu nepøe ila, ale bohu el i to patøí k ivotu. V mìsíci únoru probìhla výroèní èlenská schùze, na které byla hodnocena èinnost za loòský rok a pøednesen plán èinnosti na rok letošní. Této schùze se zúèastnil pan starosta a èlenové Honebního spoleèenstva. V letošním roce jsou naplánované brigády nejen na úklid, ale i obnovu krmných zaøízení a "kazatelen". Také je v plánu srpnová noc a hon na zajíce èi vycházka. Tak si pøejme, a ta krize u koneènì pomine nejen ve spoleènosti, ale i v té myslivosti a máme se na co s radostí dívat. Skorec ZAHRÁDKÁØI vodní Naše organizace zabezpeèuje øadu let našim spoluobèanùm slu by spojené se zpracováním ovoce, a to šrotování, moštování jablek a vaøení povidel. V loòském roce jsme ve spolupráci s OÚ uspoøádali 2 brigády na vymalování, opravy a úklid moštárny. Vaøení povidel probíhalo v mìsíci záøí a øíjnu a vzhledem k velké úrodì švestek bylo hodnì zájemcù. Na vaøení povidel byly pozvány i dìti z MŠ, které se seznámily se zpracováním ovoce a zaøízením moštárny. Výtì kem z vaøení povidel bude èásteènì financován nákup nového moštovacího zaøízení. V letošním roce se nám podaøilo rozšíøit naše øady o další nové zájemce. Rádi uvítáme ve svém støedu kohokoliv, kdo by nám chtìl pomoci rozšiøovat a obohatit naši skromnou èinnost. Z DÁVNÉ HISTORIE OBCE S ÚSMÌVEM Panská øeè Na loukovském poplu ním dvoøe byl správce, a toho vozíval koèí po polích dohlí et na dìlníky. Jednoho dne ráno taky vyjeli, milostpán správce si sedl dozadu a koèí na kozlík. Jak jeli, pøijeli z obce ke kovárnì - tam hoøel ve výhni oheò. Správce rýpl koèího palcem pod ebra a povídá: "Co je to tam?" "Milostpane, to je oheò." Ale správce ho dloubl ještì jednou pod pa i a poruèil: "To je alost, pamatuj si to, a tomu jinak neøíkáš!" No tak dobrá. Jeli dál a bì ela jim pøes cestu koèka. Zas ho rýpl pod ebra. "A co je tamto?" "Milostpane, to je koèka." "To je bystrost, a tomu jinak neøíkáš!" No dobøe koèí práskla do koní, jeli dál. Jeli pøes potùèek a milostpán správce se zeptal: "Co je tady toto?" "No - teèe voda!" "To je hojnost," zas ho rýpl správce pod ebra. "A tomu jinak neøíkáš!". No kdy je to hojnost, tak je to hojnost. Za chvíli byli za vesnicí v poli; tam stála stodola, jak tenkrát bývaly stodoly v polích. Správce rýpl koèího pod ebra a povídá: "Co je to tam?" "To je stodola." "Ne, to je radost, a tomu jinak neøíkáš!" Nu tak kdy je to radost, tak je to radost. Asi za týden se zas chystali na vyjí ïku. Doma zùstala jen kuchaøka, zadìlávala na chleba. Vzala otýpku suchého roští a hodila ji do pece; ale v té peci byla koèka, od roští jí chytla srst, vybìhla ven jak splašená a rovnou do stodoly! Koèí to zahlédl, bì í za pánem a volá na nìho: "Milostpane, bystrost bì í po radosti, nese na sobì kus alosti, jak nebude dostatek hojnosti, bude po celé radosti!" "Co je to? Kde je to? No øekni ještì jednou, co to koktáš?"ane se domluvili, tak skuteènì bylo po radosti. Stodola shoøela jak vìchet slámy.

11 ítj FK LOUKOV Ve druhém týdnu nového roku zaèala pøíprava fotbalových týmù na novou sezónu. Mu i zaèali pod vedením trenéra Jana Uruby trénovat dvakrát týdnì, buï v KD, nebo na umìlé trávì na Rusavì. Dru stvo ákù trénuje jednou týdnì, a to ve ètvrtek v KD pod vedením Marka Šípa a Zbyòka Baïuøíka sportovní ples - v minulosti byl sportovní ples poøádán støídavì oddílem tenisu a kopané. Po nevydaøeném plese v roce 2008 se oddíl tenisu vzdal nároku na poøádání plesu v letošním roce, a tak jsme se ji podruhé po sobì stali hlavními poøadateli. Plesu se zúèastnilo asi 160 lidí, z toho 122 platících. Volný vstup mìli dárci cen do tomboly, hráèi A-mu stva a všichni, kdo se podíleli na pøípravì a organizaci plesu. Zpestøením zábavy bylo vystoupení pánské taneèní skupiny z Kunovic, která pøedvedla vtipné vystoupení s názvem "Havajské taneènice". Za svùj výkon sklidili bouølivé ovace. Velkým úspìchem bylo i losování tomboly, kterou tvoøilo 30 velmi hodnotných cen. Losování vtipnì uvádìl Zdenìk Molek. Ples se vydaøil po všech stránkách, i kdy malým zklamáním byla i pøes velmi hodnotnou tombolu malá úèast obèanù a a Libosvár. Dík patøí všem, kteøí místo zábavy mìli plné ruce práce. V únoru A-mu stvo sehrálo pøípravné zápasy : Prusinovice (OP) 0:3 - umìlá tráva Lipník nad Beèvou Kyselovice (OP) 3:2 - umìlá tráva Hulín - branky : Bìlík 2x, Petøík Tuèapy (OP) 3:3 - umìlá tráva Hulín - branky : John K., Sumec, Urbánek Chvalèov (OP) 2:2 - umìlá tráva Pøerov - branky : Urbánek, Bìlík V mìsíci bøeznu byla zahájena jarní èást fotbalové sezóny zápasem - Rusava B. Rozpis zápasù jarního kola : 4.4. Mysloèovice B - 15: Zahnašovice - 15: Rajnochovice - 16: Martinice B 16:00 Po ukonèení základní èásti odehrají z ka dé skupiny III. tøídy dvì vedoucí mu stva v play off dalších osm zápasù o postup do okresního pøeboru. TJ FK skonèil po podzimní èásti na pìkném druhém místì s náskokem 6ti bodù pøed tøetím Komárnem. Doufejme, e hráèi tento náskok udr í, nebo ještì zvýší a postoupí do play off. Proto e máme mladé dru stvo, je potøeba, aby hráèi cítili podporu domácího obecenstva, a proto zveme všechny fanoušky FK na zápasy jarní èásti sezóny V mìsíci dubnu zaèíná jarní sezóna i pro nejmenší fotbalisty, to znamená i pro áky TJ FK. Rozpis zápasù bude vèas zveøejnìn na nástìnce TJ FK. Sportu zdar a fotbalu zvláš. A mu stvo TJ FK Mladší áci TJ FK

12 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA JUBILEUM V prùbìhu tohoto ètvrtletí jsme v naší obci mìli mnoho jubilantù. Všem blahopøejeme a pøejeme mnoho zdraví, štìstí a ivotní pohody. 60 let Jakeš Jiøí, 65 let Bìlík Jaroslav, Kuèerová Ane ka, Rohanová Marie, 70 let Matyáš Vlastimil, Fabiánová Anna, Rù ièka Václav, Libosváry Apolenáø Zdenìk, Libosváry 75 let Hejsek Jindøich, 81 let Kroupová Jarmila, Zbro ová Zdeòka, 83 let Pecháèková Bo ena, 84 let Olivová Jindøiška, 85 let Mašlaòová Zdeòka, 88 let Perùtková Bla ejka,libosváry NAROZENÍ Hlavièková Marie, Koláèková Michaela, ODEŠLI OD NÁS Jiøíèková Ludmila, Libosváry Kurfürstová Marie, Mikulíková Marie, Libosváry Redakce zpravodaje umo òuje obèanùm obce zveøejnìní blahopøání nebo vzpomínky ve spoleèenské kronice a to zcela bezplatnì. 80 let Olivík Vladimír, Mináøová Marie, Majtánová Františka, Kavalcová Ludmila, Libosváry Wiesnerová Vlasta, Libosváry Dne zemøel pan Josef Malíø. V 60tých letech zastával funkci tajemníka MNV a zaslou il se o rozvoj obce. RECEPTY Tvarohový beránek Suroviny: 250 g Hery, 250 g cukru krupice, 250 g tvarohu, 250 g polohrubé mouky, 3 vejce,1/2 prášku do peèiva, strouhaná citrónová kùra, 50 g nasekaných oøechù (vlašské, lískové) Heru a tvaroh utøeme s vejci a cukrem, dále pøisypeme mouku, smíchanou s práškem do peèiva, nasekané oøechy a citrónovou kùru. Formu na beránka vytøeme tukem a vysypeme moukou a nalejeme tìsto. Formu pøiklopíme a peèeme asi 45 min. Ihned po vyjmutí z trouby vyklopíme. Beránka bohatì pocukrujeme. Kotletka nejen na nedìli Suroviny: Vykostìná kotleta v celku, olej, sójová omáèka, køenová hoøèice, lisovaný èesnek, vegeta, sladká paprika, grilovací koøení, pepø, smetana na šlehání Smícháme všechny ingredience kromì smetany a vytvoøíme pastu. Kotletu naøízneme pouze na kapsy, ne na plátky. Pastou natøeme kotletky zevnitø záøezù, zbytkem smìsi mù eme natøít maso ze všech stran a dáme odle et do lednice - nejlépe do druhého dne. Nejdøíve ji na pánvici podusíme a pak dáme zapéct do trouby za obèasného podlití. Ke konci peèení pøelijeme maso šlehaèkou a necháme prohøát. Jako pøílohu volíme vaøené brambory nebo hranolky. ský zpravodaj vydává OÚ, adresa: Obec, 199, Tel: Redakce: Magdalena Nenutilová, Ing. Zlámal Antonín. Jazyková úprava: Mgr. Martina Poøízková. Tisk: Bystøice pod Hostýnem. Registraèní èíslo MK ÈR E 18167, Uzávìrka pøíštího èísla bude: Vychází ètvrtletnì v nákladu 350 ks. Bezplatná distribuce. Dìkujeme všem slo kám za pøíspìvky a tìšíme se na další spolupráci. Pøíspìvky neprošly ádnou redakèní úpravou. Pøíspìvky, popø. fotky mù ete zasílat na nebo je mù ete nosit na OÚ v ì.

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

1/2012. Zpravodaj. pro Loukov a Libosváry

1/2012. Zpravodaj. pro Loukov a Libosváry 1/01 Zpravodaj pro Loukov a Libosváry Dìtský karneval každoroènì znamená pro dìvèata stát se na chvíli tøeba princeznou a pro kluky akèním hrdinou. turnaj v Èlovìèe nezlob se vítání obèánkù vodìní medvìda

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 42 Únor 2011 Vá ení spoluobèané, dostává se vám do rukou první èíslo našeho zpravodaje v letošním roce. Po delší odmlce, kdy probíhaly diskuze nad

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ ZPRAVODAJ OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ kvìten 2006 9.èíslo 5.roèník Vá ení spoluobèané. Slovo starosty Letošní zima trvala déle, ne jsme pøedpokládali. Náklady na posyp a úklid snìhu byly takøka dvojnásobné

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci,

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, 2 Ve Víru zdraví Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, dovolte mi, abych Vás jménem pøedstavenstva sdru ení Vírský oblastní vodovod všechny pozdravil na stránkách našeho informaèního bulletinu. Mùj pozdrav patøí

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více