Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí FIN 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Hudlice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,96 78,93 78, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,78 106,63 106, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,40 157,91 115, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,09 116,83 106, Daò z pøidané hodnoty , , ,59 107,94 107, Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 95,85 95, Poplatek ze psù , , ,00 86,67 86, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 59,38 59, Odvod loterií a podobných her kromì výh. h , , ,16 274,04 182, Správní poplatky , , ,00 84,35 84, Daò z nemovitostí , , ,63 81,03 81, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,26 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 1.000,00 ******* ******* Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 72,73 71, Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 ******* 75,00 * 0000 Bez ODPA , , ,87 159,97 88, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 2,73 2,73 * 1031 Pìstební èinnost , , ,00 2,73 2, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , ,00

2 * 2310 Pitná voda , , Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 98,33 98,33 * 2411 Záležitosti pošt , , ,00 98,33 98, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 99,76 99,76 * 2419 Ostatní záležitosti spojù , , ,00 99,76 99, Pøijaté pojistné náhrady 5.365,00 ******* ******* * 3113 Základní školy 5.365,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 75,40 75,40 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 75,40 75, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000,00 ******* ******* * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 3.000,00 ******* *******

3 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.169,00 ******* ******* Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 56,47 56,47 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 77,60 77, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 299,00 299,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe , , ,00 299,00 299, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 132,72 132, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 60,00 60,00 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 112,52 112, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 60,00 ******* ******* * 3632 Pohøebnictví 60,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.700,00 ******* ******* Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è , , ,00 76,28 76,28 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 106,50 106, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 62,90 62, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p ,00 ******* ******* * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 182,80 182, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù ,00 ******* ******* Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 2.000, , ,00 81,50 81, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 500, ,00 ******* 300,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2.000, , ,00 ******* ******* Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5.000, , ,00 87,10 87,10 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 5.000, , ,00 87,10 87, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.730,00 ******* ******* * 6171 Èinnost místní správy 1.730,00 ******* ******* Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,66 87,43 87, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 67,90 ******* ******* * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,56 87,77 87,77

4 ** , , ,43 141,82 84,54

5 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 79,15 79, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79,48 79, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 70,82 70, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 69,12 69, Ochranné pomùcky 1.000, , ,00 383,20 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 18,26 19, Nákup ostatních služeb , , ,00 16,11 16, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 77,07 77,07 * 1031 Pìstební èinnost , , ,00 52,45 52, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 90,75 * 2143 Cestovní ruch , ,00 ******* 90, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,50 500,03 99, Opravy a udržování , ,00 * 2212 Silnice , , ,50 73,93 69, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Opravy a udržování , ,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 24,62 27, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 91,91 91,91 * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 91,91 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.100, ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 * 2223 Bezpeènost silnièního provozu , , ,00 6,05 6, Ostatní osobní výdaje 5.000, ,00 ******* 99, Služby pošt 6.000, ,00 ******* 83, Nákup ostatních služeb , , ,70 86,90 90,21

6 Opravy a udržování * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,70 90,24 90, Opravy a udržování , ,00 * 2333 Úpravy drobných vodních tokù , , Nákup materiálu j.n Služby penìžních ústavù Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Neinvestièní transfery obèanským sdružením * 2419 Ostatní záležitosti spojù Nákup ostatních služeb , , ,24 83,43 100, Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 95,00 98, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99,91

7 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 4 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,24 98,56 98, Nákup ostatních služeb , , ,47 ******* 99, Opravy a udržování , , ,22 1,98 13, Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 99, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy , , ,69 93,29 93, Ostatní osobní výdaje 9.000, , ,00 88,89 88, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 82,10 82, Nákup materiálu j.n , ,00 833,00 27,77 27, Nákup ostatních služeb 3.000, ,00 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 73,40 73, Ostatní osobní výdaje 6.000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 48,58 48,58 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 51,15 51, Ostatní osobní výdaje , , ,00 113,33 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk 4.000, ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , ,00 234,00 11,70 11, Služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 250,00 250,00 125,00 100, Opravy a udržování , ,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek , , ,00 70,71 70, Opravy a udržování , , ,00 69,24 69,24 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 69,24 69, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 61, Nákup ostatních služeb , , ,00 44,92 53,90 * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 55,17 55, Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 3.000, , ,00 249,67 93, Nákup materiálu j.n , , ,00 101,44 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 92,35 99, Pohoštìní , , ,00 59,35 75, Vìcné dary , , ,00 50,57 99,80 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl , , ,00 95,81 95,81

8 Nákup materiálu j.n , , ,00 371,40 92, Služby penìžních ústavù 1.000, ,00 440,00 44,00 44, Nájemné 3.000, , ,00 177,23 98, Nákup ostatních služeb , , ,23 319,59 100, Opravy a udržování , , Pohoštìní 9.000, , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5.000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 99,78 99,78 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,23 96,98 94, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 48,52 72,79 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 81,29 81, Nákup materiálu j.n. 700,00 639,00 ******* 91, Plyn , ,32 ******* 35, Elektrická energie 7.000, ,00 ******* 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 10,01 10, Opravy a udržování , , ,00 569,37 88,50

9 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 5 * 3511 Všeobecná ambulantní péèe , , ,32 473,69 78, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 10,00 10,00 * 3543 Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nem , , ,00 10,00 10, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 60,72 70, Opravy a udržování , , ,00 25,41 28, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , ,00 ******* 92,88 * 3612 Bytové hospodáøství , , ,00 45,18 47, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,82 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 57,40 63, Elektrická energie , , ,00 186,03 99, Nákup ostatních služeb 6.000, , ,60 724,58 99, Opravy a udržování , , ,00 30,20 92,69 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,60 98,59 89, Ostatní osobní výdaje 3.000, ,00 ******* 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , Studená voda 5.000, , ,00 52,24 59, Pohonné hmoty a maziva 400,00 400,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 97, Opravy a udržování ,00 * 3632 Pohøebnictví , , ,00 95,19 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 45,86 45, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , ,00 * 3635 Územní plánování , , ,00 15,29 15, Ostatní osobní výdaje 9.600, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 ******* 99, Studená voda 4.000, , ,00 437,10 99, Plyn , , ,43 372,95 99, Elektrická energie , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 51,75 99, Opravy a udržování , , ,00 24,60 24, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6.000, , Budovy, haly a stavby , ,96 ******* 84,12 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,39 ******* 84,40

10 Nákup ostatních služeb , , ,00 46,48 46,48 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 46,48 46, Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,36 96, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 132,50 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4.000, , ,00 119,25 99, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , ,80 ******* 88, Nákup materiálu j.n , , ,00 11,19 18, Nákup ostatních služeb , , ,98 99,20 82,33 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,78 102,98 83, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, ,00 * 3741 Ochrana druhù a stanoviš 5.000, , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 118,73 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 64,94 64, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 118,98 99, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 107,09 99, Ochranné pomùcky 2.300, ,00 ******* 99,96

11 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 257,66 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 63,00 64, Studená voda 6.000, , ,00 35,60 35, Plyn Pohonné hmoty a maziva , , ,00 111,82 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 98,55 98, Nákup ostatních služeb , , ,80 318,21 99, Opravy a udržování , , ,00 371,76 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000, ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci , , ,00 25,93 25, Budovy, haly a stavby ,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,80 47,24 94, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 * 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepø , , Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100,00 * 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou n , ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 75,40 76,44 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost , , ,00 75,40 76, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , ,00 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se , , Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99,58 * 5311 Bezpeènost a veøejný poøádek , ,00 ******* 99, Ostatní platy 5.000, , ,00 70,66 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,10 610,06 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 81,18 99, Nákup ostatních služeb , , ,68 54,81 99, Opravy a udržování , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.000, ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,78 171,23 99, Ostatní platy , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 106,25 94, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 76,92 76,92

12 Ostatní platby za provedenou práci jinde n , , ,00 88,33 88, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 79,03 79, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 83,03 83, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 34,04 34,04 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 76,43 76, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 5.563, ,58 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 214,00 214,00 ******* 100, Pohoštìní 792,00 792,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,58 ******* 100, Nákup materiálu j.n. * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3.000, ,00 ******* 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 100, Služby pošt 88,00 88,00 ******* 100,00

13 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: Nákup ostatních služeb 4.607, ,68 ******* 100, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 19,00 19,00 ******* 100, Pohoštìní 1.584, ,00 ******* 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky , ,68 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 92,57 95, Ostatní osobní výdaje , , ,00 105,94 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 94,05 94, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 101,54 99, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 71,12 71, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 117,99 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 43,89 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 92,30 99, Studená voda 5.000, , ,00 130,86 99, Plyn , , ,86 103,65 99, Elektrická energie , , ,00 84,69 99, Služby pošt , , ,50 60,57 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,46 85,24 99, Služby penìžních ústavù , , ,00 98,80 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 81,25 100, Nákup ostatních služeb , , ,71 338,09 100, Opravy a udržování , , ,00 31,88 99, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000, , ,00 60,12 96, Pohoštìní , , ,00 45,69 99, Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním je Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, , ,20 88,06 88, Neinvestièní transfery obcím 6.400, ,00 ******* 100, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstv , , ,00 101,43 100,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,73 106,56 98, Služby pošt Služby penìžních ústavù 500,00 122,40 ******* 24,48 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 500,00 122,40 ******* 24, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , , ,00 71,43 71, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 2.000, ,00 ******* 100,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , , ,00 72,73 71, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr , , ,00 60,90 60,90 * 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,00 60,90 60,90

14 ** , , ,42 143,67 85,29

15 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , ,99 /268,99 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , ,99 /268,99

16 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,61 100,76 / 98,40 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,56 91,35 / 91,30 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 4,62 / 4,62 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,26 *******/ 76,83 PØÍJMY CELKEM , , ,43 141,82 / 84,54 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , ,00 72,73 / 71,79 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí ,00 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,00 /100, Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 72,73 / 71,79 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù , ,00 / 75, Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 /

17 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,43 142,56 / 84,62 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,46 98,38 / 87,30 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,96 396,89 / 82,66 VÝDAJE CELKEM , , ,42 143,67 / 85,29 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , ,00 72,73 / 71,79 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , ,00 / 99, Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným , , ,00 60,90 / 60,90 rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , ,00 71,43 / 71,43 * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 /

18 Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,42 144,43 / 85,38 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , ,99- /268,99 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,99 /268,99 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,99 /268,99

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více