Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù"

Transkript

1 Mìstský úøad Hostinné Námìstí Hostinné V Hostinném, Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor pro konání místního referenda ve složení: Mgr. Petr Kesner, trvale bytem Mládežnická 488, Hostinné Josef Máslo, trvale bytem Za mlýnem 803, Hostinné Ing. Dagmar Sahánková, trvale bytem Námìstí 62, Hostinné Richard Stavrovski, trvale bytem Opletalova 890, Hostinné tímto oznamuje, že v souladu se zákonem o místním referendu shromáždil veškeré požadované podklady, a žádá o vyhlášení místního referenda. Pøípravný výbor dále navrhuje, dle 5 odst. 1 Zákona o místním referendu a èl.21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, stanovit termín konání místního referenda spoleènì s komunálními volbami Náležitosti návrhu podle 10 odst. 1 zákona o místním referendu a) Konání místního referenda se navrhuje v územním obvodu obce Hostinné. b) Navrhovatelé pøedkládají k rozhodnutí v místním referendu otázky následujícího znìní: 1) Chcete, aby vedení mìsta Hostinné vytvoøilo a realizovalo závazný strategický plán øešení drogové scény zamìøené na tvrdé drogy (pervitin + použité injekèní støíkaèky) a s ní související kriminalitu? 2) Chcete, aby mìsto Hostinné zmodernizovalo areál koupalištì a rozšíøilo jej na sportovnì-kulturní areál, který by sloužil po vìtšinu roku? 1

2 c) Odùvodnìní návrhu: ad1) Je odùvodnìno zájmem zamezit negativním jevùm spojeným s drogovou problematikou, a to zejména s dùrazem na prevenci patologických jevù mladistvých a ochranu ostatních obyvatel. Výroèní zprávy RIAPS Trutnov uvádí, že v roce 2012 došlo v Hostinném k celkem 29 kontaktùm, o rok pozdìji (2013) už k 116 kontaktùm. Co se týèe injekèních støíkaèek tak v roce 2012 bylo IN (pøijato) 320 a OUT (vydáno) 320 kusù, v roce 2013 se tento poèet zvýšil na IN (pøijato) a OUT (vydáno) kusù. Vedoucí terénních služeb RIAPS Trutnov Mgr. Èalovka dodává, že tento nárùst je do j isté míry zapøíèinìn tím, že se podaøilo navázat a udržet kontakt s hlavními zdroji a skrze nì s dalšími uživateli drog. Vedoucí kontaktního centra RIAPS Trutnov Mgr. Ondøej Èalovka uvedl v deníku Právo: Drogová situace se v Hostinném dramaticky neliší od stejnì velkých mìst v regionu, jako je Žacléø nebo Úpice. Dále Mgr. Ondøej Èalovka dodává, že problémových uživatelù drog pøibývá napøíè celou republikou a evidovaný poèet 24 narkomanù v Hostinném je zapøíèinìn neochotou klientù sdìlit místo svého pobytu. S vysokou pravdìpodobností je jich reálnì mnohem více. Tabulka è. 1: Sledované jevy drogové scény za roky (k ) sledovaný jev ook OMNM OMNN OMNO OMNP OMN4 (do PMK SK OMN4) poèet klientù (M+Ž) 4 (3+1) 2 (1+1) 4 (4+0) 24 (18+6) 12 (8+4) poèet kontaktù pøijaté/vydané støíkaèky 400/ / / / /2069 nalezené støíkaèky poèet vydaných kapslí Zdroj: Vedoucí Terénní služby R IAPS Trutnov Mgr. Ondøej Èalovka 2

3 Pøi podpisové akci na podporu místního referenda bylo osloveno na jeden tisíc místních obyvatel, kteøí nám sami sdìlovali kde a v jaké intenzitì se s použitými injekèními støíkaèkami dostávají do styku. Nálezy použitých injekèních støíkaèek byly hlášeny napøíklad v ulici Nádražní, garáže u koupalištì, garáže pod Kudrnáèem, dìtské høištì v mìstském parku, betonová plocha u Tatranu, most pod výchovným ústavem v ulici Hostivínská. Informovanost obèanù, jak se chovat v pøípadì nálezu použité injekèní støíkaèky, je nedostateèná a úklid použitého materiálu se pro nì stal standardem. S podporou níže podepsaných obèanù si nemyslíme, že bychom se s tím mìli spokojit a tolerovat ohrožení a rizika, se kterými pøicházíme do styku. Drogy ve mìstì Hostinné byly vždycky, ovšem jejich distribuce pøerostla pomyslnou mez. Jsme si vìdomi, že zlikvidovat drogy úplnì nelze nikdy a nikde. Avšak pro zajištìní bezpeènìjšího mìsta pro ostatní obyvatele jsou nutné specifické kroky. Dostupnost služeb, informovanost klientù i ostatních obèanù a v neposlední øadì dùvìra v pracovníky terénních a kontaktních služeb. Jsme si však vìdomi èasové nároènosti k dosažení tohoto cíle. Ad2) Je odùvodnìno zájmem zachovat strategický majetek mìsta Hostinné a návrat k jeho pùvodní funkci s rozšíøením o další funkce. Areál koupalištì ke dni neslouží k úèelùm prezentovaným na stránkách mìsta a navigaèních tabulích 1 umístìných v obci. Areál koupalištì se již minimálnì 10 let jako koupalištì nevyužívá, a to i pøes to, že je jeho vybudování uvedeno ve Strategickém plánu rozvoje mìsta Hostinné z roku Zde má zámìr vybudování koupalištì krátkodobý cíl (1 2 roky) a nejvyšší prioritu, tedy è. 1 (6.3 Klíèová oblast 3 Kvalita života; Opatøení 3.3 Iniciativy Mìsta; Cíl: Zvýšit kvalitu veøejných služeb; vybudování koupalištì). Nemyslíme si, že je plánována revitalizace èi vybudování koupalištì, a to na základì dostupných rozhodnutí, viz. usnesení z RM a ZM. V areálu dochází k rozebírání dlaždic a jiným pracím, které vzbuzují pochybnosti o dalším nakládání s tímto areálem 3.Usnesení jsou uveøejnìna na internetových stránkách mìsta: -terminy/ds-1016/p1= rm/ds-1044/archiv=0&p1= Pøíloha è. 1: Fotografie Informaèní tabule ve mìstì Hostinné odkazující na Koupalištì ze dne v ul. Deymova. 2 Pøíloha è. 2: Strategický plán rozvoje mìsta Hostinné Pøíloha è. 3: Fotografie stavu areálu Koupalištì ve mìstì Hostinné ze dne

4 x è. 6 dne (bod Usnesení è. 91/6/11) ZM ukládá RM: 1) pøerušit pøípravu na výstavbu koupalištì v Hostinném realizovanou na základì usnesení ZM è. 239/16/09 ze dne ; 2) zajistit podklady pro rozhodnutí zastupitelstva o pøípadném øešení koupalištì ve variantì biotopu. x è. 12 dne (bod Usnesení è. 186/12/12) ZM bere na vìdomí zprávu RM ve vìci pøírodního koupalištì biotop. x è. 45 dne (bod Usnesení è. 626/45/12) RM doporuèuje ZM nadále sledovat technologický i právní vývoj v oblasti veøejného využití koupacích biotopù i pøesto, že realizace pøekraèuje reálné možnosti mìsta jako jediného financujícího investora x è. 74 dne (bod Usnesení è.1084/74/14) RM bere na vìdomí ukonèení pronájmu objektù na koupališti v Hostinném a navrhuje tento nemovitý majetek do doby rozhodnutí o zámìru využití dlouhodobì nepronajímat. Areál koupalištì má velmi vhodnou polohu, nebo se nachází v blízkosti centra a zároveò ve velmi klidné èásti mìsta. V jeho sousedství není rušná dopravní komunikace ani velký hluk èi smog. Naopak je v jeho blízkosti využívaná cyklostezka. S tímto areálem úzce souvisí rozvoj spoleèenského života, turistického ruchu, kulturního povìdomí, zviditelnìní mìsta Hostinné a spolupráce s okolními obcemi. To si uvìdomují i samotní obèané. Vedení mìsta již v prosinci roku 2006 udìlalo vstøícný krok smìrem k obyvatelùm a uskuteènilo dotazníkové šetøení k pøípravì Strategického plánu mìsta Hostinné. Zde shodnì respondenti mimo jiné hodnotili negativnì nejen nabídku volnoèasových aktivit, ale i vybavenost mìsta obchody a službami. Nejèastìjším námìtem respondentù byl právì areál koupalištì, na který se dodnes nedostalo. Areál koupalištì poskytuje prostor vhodný k vytvoøení sportovnì-kulturního areálu, který by mohl být využit pøi vzájemném setkávání obèanù za úèelem tìchto aktivit a èinností: * poøádání pøímìstských táborù, * poøádání koncertù, festivalù, divadelních pøedstavení a her, promítání v letním kinì, * veøejné koupalištì, venkovní posilovna, skate park, * svatební hostiny, firemní veèírky, oslavy narozenin, výroèí, apod., * poøádání rùzných sportovnì zábavních akcí (napø. Obøí závod, Neckyáda, apod.), * oddychová zóna pro pacienty Rehabilitaèního ústavu i jejich návštìvy, * obèerstvení se zahrádkou, * poøádání pravidelných i nepravidelných akcí pro dìti, mládež i dospìlé 4

5 Pro úplnost dodáváme, že referendová otázka ani pøípadná odpovìï na ni se nevztahuje k žádné ze záležitostí, o nichž nelze referendum konat podle 7 Zákona o místním referendu. Je navržena jako zjiš ovací a je na ni tedy možno odpovìdìt pouze slovem ANO nebo NE, jak vyžaduje 8 odst. 3 zákona o místním referendu. d) Odhad nákladù Provedení referenda: Pøípravný výbor odhaduje, že s provedením navrhovaného místního referenda vzniknou náklady v obdobné výši jako pøi provádìní voleb do zastupitelstva obce. Konkrétní výše tìchto nákladù je obci známa z její úøední èinnosti budou tvoøeny zejména náklady na tisk hlasovacích lístkù, na zaplacení práce èlenù komisí pro hlasování, pøípadnì na nájem hlasovacích místností. Náklady mohou být výraznì nižší, pokud se hlasování uskuteèní zároveò s volbami do zastupitelstva obce, jak navrhuje pøípravný výbor. (cca ,-Kè) Realizace zámìru s areálem koupalištì, o kterém se bude hlasovat v místním referendu: Pøípravný výbor odhaduje, že s vykonáním rozhodnutí obèanù o položených otázkách v místním referendu vzniknou obci náklady v rozmezí 30% z celkové investice. Mìsto Hostinné by pak mìlo hledat možnosti úèelovì èerpat z dotací poskytovaných napø. ERDS,EU, MPSV a MŠMT, ROP v rámci otevøených výzev. Jde napøíklad o granty vypisované pro úèely: prevence pøed sociálnì patologickými jevy u dìtí a mládeže, dále pro oblast protidrogové prevence a kriminality nebo regionálních operaèních programù. Náklady pro spoluúèast mìsta Hostinné zaènou být plánovány v roèních rozpoètech mìsta. Uvìdomujeme si, že investice a projekty tohoto rázu musí procházet tzv. èasovým zráním, proto by lhùta pro realizaci mìla být nejménì 2 nejdéle však 4 roky. Tabulka è. 2: Odhad nákladù realizace projektu multifunkèní koupalištì Hostinné Koupalištì ,-Kè Skate park ,-Kè Obèerstvení ,-Kè Pódium a sezení ,-Kè Venkovní posilovna ,-Kè Pøímìstský tábor ,-Kè Celkem: ,-Kè 5

6 Pokud výsledky referenda pøinesou negativní odpovìï: Ad1) Nepochybujeme o tom, že drogy jsou spoleèenským zlem, kterému je potøeba èelit všemi dostupnými prostøedky. Èím dostupnìjší drogy, tím více sociálnì patologických jevù. Prevence zachrání spoustu lidských životù a rodinných hodnot. Je tøeba pøedevším pøedcházet sociálním problémùm obèanù, které na sebe váže mj. užívání tvrdých drog. Vzniklé následky, jako je ztráta bydlení, zamìstnání, rozpad rodiny, dluhy, exekuce, léèen í, výdej injekèních støíkaèek nebo kapslí stojí spoleènost více než samotná prevence. Ad2) Mìsto Hostinné v otázce nabídky mimoškolních a volnoèasových aktivit neuspokojuje potøebu místních obyvatel, pøedevším pak pro vìkovou skupinu 7 20 let. Tento vìk je však z psychologického i sociálního hlediska nejrizikovìjší období, kdy je jedinec nejvíce ohrožen sociálnì patologickými jevy, které se vyskytují v jeho bezprostøedním okolí. Jedinec totiž ještì není v tomto vìku schopen reálnì kriticky myslet a uvìdomit si následky svého jednání, a to vzhledem k neucelené integritì jedince bìhem dospívání. Je tedy velmi snadná cesta k poèátkùm experimentování s lehkými i tvrdými drogami. Vìøíme, že zmodernizování areálu koupalištì a jeho rozšíøení o další volnoèasové prvky, bude významným, pozitivním a funkèním nástrojem primární a sekundární prevence právì v oblasti výše jmenovaných sociálnì patologických jevù. e) Zmocnìncem pøípravného výboru dle 9 odst. 3 zákona o místním referendu je èlen pøípravného výboru pan Mgr. Petr Kesner, nar , trvale bytem Mládežnická 488, Hostinné. Úkony zmocnìnce jsou pro pøípravný výbor závazné. 6

7 f) Níže podepsaní èlenové pøípravného výboru prohlašují, že jsou všichni obèany Èeské republiky, staršími 18 let, plnì zpùsobilými k právním úkonùm. Všichni jsou obèany a zároveò volièi v obci Hostinné podle 4 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, jak vyžaduje 9 odst. 1 zákona o místním referendu. Mgr. Petr Kesner, dat. nar trvale bytem Mládežnická 488, Hostinné Josef Máslo, dat. nar trvale bytem Za mlýnem 803, Hostinné Ing. Dagmar Sahánková, dat. nar trvale bytem Námìstí 62, Hostinné Richard Stavrovski, dat. nar trvale bytem Opletalova 890, Hostinné Pøíloha návrhu podle 10 odst. 2 zákona o místním referendu Jako pøílohu tohoto návrhu pøikládáme podpisovou listinu s oèíslovanými podpisovými archy a další výše uvedené pøílohy. 7

8 Pøíloha è. 1: Fotografie Informaèní tabule ve mìstì Hostinné odkazující na Koupalištì ze dne v ul. Deymova. 8

9 Pøíloha è. 3: Fotografie stavu areálu Koupalištì ve mìstì Hostinné ze dne

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více