Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M"

Transkript

1 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2010 (v Kè) Rok Mìsíc I È O Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Hlušovice I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a , , ,97 106,96 100, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,53 111,47 100, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , , ,05 107,83 100, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,23 80,22 100, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 76,00 100, daò z pøidané hodnoty , , ,89 118,21 100, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn 7.000, , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 107,27 100, Poplatek ze psù , , ,00 120,00 100, Správní poplatky , , ,00 86,60 100, Daò z nemovitostí , , ,49 77,11 100, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz , ,00 ******* 100, Pøevody z rozpoètových úètù , ,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,16 121,17 99, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 184,25 100,00 * 1019 Ostatní zemìdìlská a potravináøská èinnost , , ,00 184,25 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 102,79 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,00 102,79 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.000,00 740,00 740,00 74,00 100,00 * 3314 Èinnosti knihovnické 1.000,00 740,00 740,00 74,00 100, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , ,00 ******* 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 4.000, , ,00 200,48 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 4.000, , ,00 930,48 100, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 66,06 100,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 66,06 100,00

2

3 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è 510,00 510,00 ******* 100,00 * 3613 Nebytové hospodáøství 510,00 510,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3.000, , ,00 425,00 100, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è * 3632 Pohøebnictví 3.000, , ,00 425,00 100, Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 1,00 1,00 ******* 100,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 1,00 1,00 ******* 100, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 8.000, ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.525, ,00 ******* 100, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , , ,00 31,90 100,00 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 77,15 100, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p , ,00 ******* 100,00 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 133,86 100,00 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 133,86 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4.000, , ,00 80,00 100, Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p Pøijaté neinvestièní dary , ,00 ******* 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5.941, ,20 ******* 100, Pøíjmy z prodeje pozemkù 2.600, ,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 4.000, , ,20 ******* 100, Pøíjmy z úrokù (èást) 3.000,00 728,24 728,24 24,27 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2.152, ,78 ******* 100,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 3.000, , ,02 96,03 100,00 ** , , ,38 122,96 99,91

4 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b Budovy, haly a stavby * 2112 Tìžba nerostných surovin kromì paliv Nákup ostatních služeb , ,30 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice , ,30 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 74,60 100, Pozemky 5.000, ,00 ******* 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 74,95 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100,00 * 2249 Ostatní záležitosti železnièní dopravy , ,00 ******* 100, Elektrická energie , , ,00 128,95 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 124,13 100, Opravy a udržování , , ,20 139,35 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , , ,00 80,35 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s , , ,20 126,91 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì , ,00 ******* 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov , , ,00 112,00 100,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení , , ,00 112,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 74,98 100, Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy , , ,00 151,94 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek * 3119 Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl Ostatní osobní výdaje 8.000, , ,00 105,00 100, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 110,80 100, Nákup materiálu j.n ,00 312,00 312,00 31,20 100, Elektrická energie , , ,00 109,55 100, Nákup ostatních služeb 1.000, ,00 * 3314 Èinnosti knihovnické , , ,00 106,90 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 317,78 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 191,56 100,00

5

6 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,80 42,39 100, Plyn , , ,72 164,00 100, Elektrická energie , , ,00 90,35 100, Služby školení a vzdìlávání 2.000, , ,00 90,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 171,29 100, Opravy a udržování , , ,00 8,77 100, Pohoštìní 9.000,00 100,00 100,00 1,11 100, Vìcné dary 3.000, , ,00 633,67 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,02 196,48 100, Opravy a udržování 3.528, ,00 ******* 100,00 * 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his 3.528, ,00 ******* 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad , , Neinv.transfery církvím a naboženským spol , ,00 ******* 100,00 * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult , , ,00 100,00 50, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.000, , Nákup ostatních služeb 540,00 540,00 ******* 100,00 * 3341 Rozhlas a televize 1.000, ,00 540,00 54,00 35, Ostatní osobní výdaje , , ,00 101,88 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 55,91 100, Elektrická energie 4.000, , ,00 104,68 100, Opravy a udržování 1.032, ,00 ******* 100,00 * 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 85,11 100, Nákup materiálu j.n. 766,00 766,00 ******* 100, Elektrická energie , , ,00 109,10 100, Opravy a udržování , , ,00 36,99 100,00 * 3631 Veøejné osvìtlení , , ,00 77,04 100, Opravy a udržování , ,00 ******* 100,00 * 3632 Pohøebnictví , ,00 ******* 100, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj , , ,00 102,65 100,00 * 3635 Územní plánování , , ,00 102,65 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1.338, ,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 5.000, ,00 * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 5.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 100,88 100, Opravy a udržování * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 100,88 100,00

7

8 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 67,30 100,00 * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a , , ,00 142,09 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 143,31 100,00 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 143,31 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 267,50 100, Ochranné pomùcky 2.000, , ,00 174,60 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 71,96 100, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 129,93 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,76 100, Opravy a udržování , , ,00 150,22 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, , Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 99,00 100,00 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 97,89 98, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000, ,00 ******* 100,00 * 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost 5.000, ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , Neinvestièní transfery obcím , ,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , ,00 100,00 ******* Ostatní osobní výdaje 3.600, ,00 ******* 100, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 97,27 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 6.310, ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , ,00 ******* 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 107,50 100, Ostatní osobní výdaje 8.632, ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 630,00 630,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb 1.710, Pohoštìní 610,00 610,00 ******* 100,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR , ,00 ******* 85, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1.071, ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n. 738,00 738,00 ******* 100, Pohoštìní 1.464, ,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 100, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 105,61 100, Ostatní osobní výdaje 9.000, , ,00 115,56 100, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z , , ,00 111,54 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 64,68 100, Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3.000, , ,00 82,23 100, Potraviny Ochranné pomùcky 440,00 440,00 ******* 100,00

9

10 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 5,51 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , , ,20 83,05 100, Elektrická energie , , ,20 124,45 100, Služby pošt 4.000, , ,00 115,45 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,15 92,81 100, Služby penìžních ústavù 2.000, , ,00 ******* 100, Služby školení a vzdìlávání 5.000, , ,00 292,44 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 123,21 100, Opravy a udržování 3.000, , ,00 77,13 100, Programové vybavení , ,00 ******* 100, Pohoštìní 2.000, , ,00 206,90 100, Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní poskytované zálohy a jistiny Vìcné dary , ,00 ******* 100, Neinvestièní transfery obcím 2.000,00 500,00 500,00 25,00 100, Nákup kolkù 1.100, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2.000, , ,00 ******* 100, Náhrady mezd v dobì nemoci 5.000, ,00 * 6171 Èinnost místní správy , , ,55 110,48 99, Úroky vlastní , , ,00 60,53 100, Služby penìžních ústavù , , ,89 116,64 100,00 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac , , ,89 77,36 100, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn , , ,00 982,14 100, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu ,00 * 6399 Ostatní finanèní operace , Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 7.927, ,00 ******* 100,00 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.927, ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,62 * 6409 Ostatní èinnosti j.n ,62 ** , , ,96 123,60 99,52

11 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) , , ,58 41,45 / 41,45 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,42-109,89 /109,89

12 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,16 101,79 / 99,88 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,22 137,55 /100,00 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , ,00 /100,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , ,00 /100,00 PØÍJMY CELKEM , , ,38 122,96 / 99,91 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , ,00 /100,00 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 / Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / * Pøevody z rozpoètových úètù , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,38 109,94 / 99,90 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,96 136,77 / 99,37 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 93,72 /100,00 VÝDAJE CELKEM , , ,96 123,60 / 99,52 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , ,00 /100,00

13

14 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , ,00 *******/100, Neinvestièní transfery krajùm 4270 / Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 / rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / * Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp / * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , ,00 /100,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 / Investièní transfery krajùm 4370 / Investièní transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,96 109,94 / 99,46 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,42 109,89 /109,89 TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,42-109,89 /109,89 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,42-109,89 /109,89

15

16 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r !!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!

17 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,58 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem , , ,58 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS 6060 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / Investièní transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr / Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 /

18

19 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov / ZJ Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7410 / Neinvestièní transfery krajùm 7420 / Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / Investièní transfery obcím 7440 / Investièní transfery krajùm 7450 / Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /

20 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 13 VIII. Doplòující ukazatele Název ukazatele Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový ÈÚC Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c Program péèe o krajinu Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu ,00 *15091 Program péèe o krajinu xxxx , Sèítání lidu Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 2.864,00 *98005 Sèítání lidu xxxx 2.864, Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu xxxx , Volby do zastupitelstev a Senátu Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 Volby do zastupitelstev a Senátu xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový ÈÚC Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 93 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d ***** tato èást výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d ***** tato èást výkazu nemá data *****

21 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 14 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více