Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem Výroční zpráva.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva."

Transkript

1 % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

2 Obsah ) 2

3 1. Základní údaje Základní údaje o škole Základní údaje o zřizovateli Základní údaje o radě školy Charakteristika základní školy Charakteristika mateřské školy Přehled oborů vzdělávání Obor vzdělávání v mateřské škole Obor vzdělávání v základní škole Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o zápisu Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání Údaje o zápisu k základnímu vzdělávání Údaje o vzdělávání žáků Učební plán školního vzdělávacího programu Poznámky k učebnímu plánu Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů Přehledy výsledků vzdělávání viz. Příloha č Integrovaní žáci podle druhu postižení Přihlášky na víceletá gymnázia Přechod na II. stupeň Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ) 3

4 15.Schvalovací doložka Příloha č. 1 - Přehled výsledků vzdělávání... 1 Příloha č Přehled hospodaření školy za rok Příloha č Zpráva o poskytování informací... 4 Příloha č. 4 Fotodokumentace... 6 ) 4

5 1. Základní údaje 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem Adresa: Komenského 5, Čechy pod Kosířem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Ředitelka: Bc. Iveta Slámová Vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Radka Hladíková Telefon: ZŠ MŠ, ŠJ Základní škola Typ školy: Základní škola se všemi ročníky prvního stupně Počet žáků: 50 Počet tříd: 3 IZO: Školní družina Počet žáků: 28 Počet oddělení: 1 IZO: Mateřská škola Počet žáků: 44 Počet tříd: 2 ) 5

6 IZO: Školní jídelna Počet strávníků: 89 IZO: Výdejna Počet strávníků: 45 IZO: Přehled tříd a počtu žáků základní školy: Třída ročník chlapci dívky celkem I. 1. r II. 2. r r III. 4. r r Celkem: Přehled tříd a počtu dětí mateřské školy: Třída chlapci dívky celkem I. Berušky ) 6

7 II. Sluníčka Celkem Základní údaje o zřizovateli Zřizovatel: Obec Čechy pod Kosířem Adresa: Náměstí Svobody 289, Čechy pod Kosířem IČO: Telefon: Základní údaje o radě školy Na škole je od zřízena Školská rada, která se schází dvakrát ročně. V současnosti je zastoupena 3 členy. Zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Šárka Plevová, zástupce rodičů a nezletilých žáků Pavla Tylová a zástupce zřizovatele starosta obce Ing. Milan Kiebel. Funkce školské rady: Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. Schvaluje školní řád a navrhuje změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. ) 7

8 Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům správy. 1.4 Charakteristika základní školy Základní škola Čechy pod Kosířem je neúplná málotřídní škola s ročníkem s celkovou kapacitou 120 žáků, jedno oddělení ŠD má kapacitu 28 dětí. Součástí školy je MŠ a ŠJ, které se nacházejí nedaleko v samostatné budově. Škola byla postavena v roce 1783, od té doby byla několikrát přebudována. Budova školy je jednopodlažní, v prvním patře se nacházejí 3 učebny a ředitelna, v nejprostornější učebně je umístěna výpočetní technika. V přízemí je herna ŠD, třída mateřské školy, cvičební sál (v přístavbě), kuchyňka s výdejnou a šatna pro žáky. U budovy školy je malý dvorek, který využívají děti z mateřské školy a školní družiny při odpoledních činnostech. Na každém patře je sociální zázemí. Škola vytváří prostředí pohody a otevřeného partnerství mezi žáky a učiteli i mezi učiteli a vedením školy. Posilujeme u dětí sebeúctu a zdravé sebevědomí. Od prvního ročníku se děti učí vzájemné pomoci a spolupráci. Rozvíjíme schopnost dětí pracovat ve skupinách. K realizaci dochází zcela přirozeně při výukových projektech a během dalších celoškolních aktivit. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v kolektivu vrstevníků, ze kterého nejsou vyčleňované ani děti handicapované nebo děti s jiným znevýhodněním. Usilujeme o optimalizaci sociálních vztahů mezi všemi účastníky a partnery výchovně vzdělávacího procesu a o vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti. K tomu napomáhá motivující hodnocení žáků, dobrá vzájemná informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni, schopnost a ochota pedagogů poskytnout odbornou pomoc žákům a jejich rodičům. ) 8

9 Prostorové podmínky jsou plně vyhovující. Škola má světlé čisté učebny, které jsou vybaveny novým výškově stavitelným žákovským nábytkem. V každé třídě je koberec, který slouží pro relaxaci žáků i pro činnosti ve výuce. Škola v rámci projektu EU Peníze školám pořídila tři interaktivní tabule a deset PC. Průběžně obnovujeme učebnicový fond a rozšiřujeme nabídku výukových CD. Školní družina byla dovybavena hračkami novými stolky. V ředitelně byla položena nová podlaha a byla vybavena novým nábytkem. Třídy a sociální zařízení bylo dovybaveno novými zásobníky na jednorázové papírové ručníky. Pedagogové mají k dispozici informační a komunikační techniku (neomezený přístup na internet, PC s tiskárnou, kopírkou a skenerem). Ve všech prostorách probíhá pravidelná kontrola zařízení z hlediska bezpečnosti, jsou dostupné prostředky první pomoci. Všichni pracovníci se podílejí na zlepšení estetičnosti prostředí školy. Byly provedeny stavební a terénní úpravy dvorku v areálu školy (položení dlažby u vstupu na dvorek) a umístěny herní prvky pro děti skluzavka, houpačka a altánek. Stravování je pro žáky i zaměstnance zajištěno ve školní jídelně, která je umístěna v mateřské škole. 1.5 Charakteristika mateřské školy Mateřská škola s celodenním provozem se stala součástí ZŠ Čechy pod Kosířem, příspěvkové organizace v roce V současnosti má kapacitu 44 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Třída U Sluníček je umístěna v přízemí základní školy a třída U Berušek se nachází v nedaleké přízemní budově v ulici Podlesí. Je zasazena do krásného prostředí velké školní zahrady na jižním úpatí Kosíře. Zahrada přímo sousedí s lesem a zámeckým parkem. Účelově postavená budova byla předána k užívání 1. prosince Je vytápěná plynem, napojená na obecní vodovod a kanalizaci. Budova má novou sedlovou střechu, plastová okna a dveře, nové sociální zařízení. V budově školy je herna, která je současně jídelnou i tělocvičnou, ložnice, šatna, umývárna, WC pro děti a pro dospělé, sklad hraček, vstupní hala, kancelář, šatna pro personál, kuchyň s příručním skladem, úklidová komora. V suterénu jsou sklepy a vlastní kotelna. Škola je světlá, prostorná, dobře vybavená a udržovaná. ) 9

10 Školní zahrada je nově vybavena herními prvky loď se skluzavkami, kolotoč, prolézací vláček, pohyblivá lávka, kryté pískoviště aj. Hračky pro hry na zahradě jsou uloženy v zahradním domku. Před budovou MŠ byla vybudována odstavná plocha a zpevněn terén u příjezdové cesty. Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj harmonické osobnosti každého dítěte, k péči o zdraví tělesné, psychické a sociální, rozvíjí pocit pohody, dobré kondice, vlastní hodnoty a sebejistoty. Prostřednictvím cíleně promyšlených aktivit získávají děti základ pro osvojení poznatků, dovedností, prožitků, zkušeností, hodnot a postojů, které tvoří základ pro další vzdělávání. 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1 Obor vzdělávání v mateřské škole Název vzdělávacího programu: Je nám dobře na světě, na té modré planetě. 2.2 Obor vzdělávání v základní škole Název vzdělávacího programu: Otevřená škola C C/001 Základní vzdělání Základní škola, studium denní ) 10

11 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Vedení školy: 2 Učitelé I. stupně: 3 Vychovatelka ŠD: 1 Učitelé MŠ: 3 funkce úvazek praxe stupeň aprobace vzdělání 1 ředitelka 1,0 24 VŠ učitelství pro MŠ, ŠM 2 vedoucí učitelka 1,0 24 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 3 učitelka 1. st. 1,0 26 VŠ učitelství 1. st. 4 učitelka 1. st. 1,0 19 VŠ učitelství 1. st. 5 učitelka 1. st. 0,45 13 SO vychovatelství 6 vychovatelka 0,57 16 SO vychovatelství 7 učitelka MŠ 1,0 37 VŠ učitelství pro MŠ 8 učitelka MŠ 0,66 5 SO 9 učitelka MŠ 1,0 3 VŠ speciální pedagogika předškolního věku Všechny učitelky 1. stupně jsou plně aprobované. Předměty s výchovným zaměřením učí vychovatelka. Toto uspořádání si vyžádaly podmínky malotřídní školy. Aprobovanost vychovatelky ŠD je 100%. Pedagogický kolektiv tvoří pouze ženy. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ) 11

12 25-35 let let let let Nepedagogičtí pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 1 školnice ZŠ 0,75 SO 2 školnice MŠ 0,62 SOU 3 kuchařka 1,0 SOU 4 vedoucí školní jídelny 0,43 SO 5 pracovnice provozu 0,31 SO 6 pracovnice provozu 0,37 SOU 7 školnice MŠ 0,50 SOU U nepedagogických pracovníků je kvalifikace pro vykonávané činnosti odpovídající. Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby let let 4 4. Údaje o zápisu 4.1 Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 proběhl zápis do mateřské školy ) 12

13 dne S ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy nebylo bohužel možné všem zájemcům vyhovět. Rozhodnutí bylo provedeno na základě stanovených kritérií. Kapacita mateřské školy byla naplněna Údaje o zápisu k základnímu vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis dětí do 1. ročníku dne K zápisu přišli 10 chlapců a 9 dívek, celkem 19 dětí. Ředitelka školy vydala Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání u 17 dětí a Rozhodnutí o odkladu školní docházky u 2 dětí. Poprvé přišlo k zápisu 18 dětí. Na základě žádosti byly umístěny všechny děti. V příštím školním roce nebudeme otevírat žádnou přípravnou ani speciální třídu. Zápis se skládal ze dvou částí, tradiční a netradiční Z pohádky do pohádky. V netradiční části děti plnily různé zábavné disciplíny, za absolvování obdržely diplom a malou odměnu. Cílem netradiční části zápisu je zbavit děti strachu a obav z nezvyklé situace, a naopak jim umožnit, aby prožily příjemné chvíle. Ve školním roce 2014/2015 bude otevřena jedna první třída. 5. Údaje o vzdělávání žáků ) 13

14 5.1 Učební plán školního vzdělávacího programu 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk X X Matematika Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X X X X 1 1 Člověk a jeho svět Prvouka X X 6+1 Přírodověda X X X Vlastivěda X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM DISPONIBILNÍ 14 CELKEM V ROČNÍKU Poznámky k učebnímu plánu Škola je málotřídní, výuka 1. ročníku probíhá v samostatné třídě, ve II. třídě je spojen 2. a 3. ročník, ve III. třídě je spojen 4. a 5. ročník. Do učebního plánu není zařazen žádný volitelný ani nepovinný předmět. ) 14

15 5.2 Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů Reedukace jméno den čas Reedukace českého jazyka Mgr. Šárka Plevová ÚT 13:00 13:45 pro žáky s SPU Kroužky Kroužek Mgr. Jana PO 13:00 13:45 pro žáky r. anglického jazyka Papoušková Bc. Leona 13:00 13:45 pro žáky r. Bendová Bc. Kate Štefková ST 10:00 10:45 pro děti MŠ Počítačový kroužek Mgr. Jana Papoušková ST 13:00 14:00 pro žáky r. Rytmika Ludmila Šišková ST 15:10 16:10 pro žáky r. Výtvarný kroužek Keramický kroužek Ludmila Šišková PO 13:00 14:00 pro žáky r. Ludmila Šišková ČT 15:15 17:00 pro žáky r. Ostatní Logopedická péče Mgr. Zuzana Solnická PO pro žáky r. ) 15

16 5.3 Přehledy výsledků vzdělávání viz. Příloha č. 1 Z celkového počtu 50 žáků s vyznamenáním prospělo 40 žáků, tj. 80%, 10 žáků prospělo. Všichni žáci byli hodnoceni za druhé pololetí. Absence u všech žáků byla omluvená, průměrně činila 34,86 hodin na žáka. Na škole se dlouhodobě nevyskytuje problém se záškoláctvím. Byla udělena 1 důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele školy za neplnění školních povinností. Na konci školního roku bylo uděleno celkem 12 pochval třídního učitele. Nejlepší žáci školy byli odměněni knihou. Z důvodu objektivního porovnání výsledků vzdělávání žáků v 5. ročníku (výstup za 1. stupeň), se škola opět zapojila do Kalibro testů v matematice a čtenářských dovednostech. Testy považujeme i za určitou formu přípravy pro žáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia z 5. ročníku. Škola tak získává nástroj pro sebehodnocení autoevaluaci a měřítko pro porovnání úspěšnosti žáků na školách obdobného typu. Zadavatel zpracoval podrobný komentář úspěšnosti jednotlivých žáků i školy jako celku. 5.4 Integrovaní žáci podle druhu postižení Druhy postižení Počet žáků celkem Počet žáků ZŠ Počet dětí MŠ IVP ANO/NE Děti s více vadami S vývojovými poruchami učení S vývojovými poruchami chování Přihlášky na víceletá gymnázia Na víceletá gymnázia se přihlásily 2 žákyně a nebyly přijaty. 5.6 Přechod na II. stupeň ) 16

17 Základní škola Počet žáků Kostelec na Hané 7 E. Valenty, Prostějov 2 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, který každoročně zpracovává a vyhodnocuje Minimální preventivní program. Minimálně preventivní program pro školní rok byl zaměřen zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a směřoval k rozvoji pozitivního sociálního chování a zvládání zátěžových situací. Kladli jsme důraz především na pozitivní ovlivňování klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo ni, na vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků, pedagogických pracovníků a rodičů. MPP je vypracován na základě konkrétní situace na naší škole. S ohledem na velikost a rodinné prostředí, jsme nemuseli doposud řešit výrazné problémové chování. Vzhledem k malému počtu žáků a úzké spolupráci všech vyučujících se daří plnit stanovené cíle v oblasti prevence, zvyšovat odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům, vést žáky k přiměřenému sebevědomí apod. Realizace prevence probíhala ve spolupráci s rodiči, PPP, PČR, IRIS atd. Část cílů byla naplňována v rámci předmětů (prvouka, vlastivěda, přírodověda). Při výuce pedagogové uplatňovali různé metody práce diskuse, projekty, besedy, exkurze apod. Akce ve školním roce byly úspěšně realizovány (viz. bod č. 8). Nadále budeme také pokračovat ve spolupráci s rodiči a širší veřejností. V letošním roce nebyly zaznamenány žádné případy závažného porušení kázně, zneužívání návykových látek, kouření, šikany apod. Byly uděleny důtky třídního učitele a ředitele školy za neplnění školních povinností. Budeme sledovat pravidelnou docházku žáků do školy a snažit se preventivně působit proti záškoláctví. Během školního roku nebyla žádná neomluvená hodina. Sociálně patologické jevy ) 17 Počet

18 Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství 0 Záškoláctví 0 Šikanování 0 Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus 0 Nevhodné chování a vulgarismus 0 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP se uskutečňuje na základě plánu pro školní rok s ohledem na koncepci školy a individuální zájem pedagogů o prohloubení své odbornosti. Prioritní je vzdělávání v oblasti jazykové a přírodovědné gramotnosti. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola využívá nabídky různých vzdělávacích institucí a agentur (NIDV, AVDO, Schola Servis, Tvořivá škola, IRIS...). DVPP vedoucích pracovníků: Školská legislativa Právní předpisy ve školství Odpovědnost pedagogických pracovníků Systém iset Slámová Slámová Slámová Slámová Prohlubování pedagogické odbornosti: ) 18

19 Poznávání neživé i živé přírody Hladíková Papoušková Nejlepší nápady do prvouky a vlastivědy Aktivizační metody při výuce angličtiny Brána jazyků otevřená Express Way of Learning I. Svátky, oslavy a reálie v hodinách angličtiny Český jazyk činnostně v 1. ročníku Český jazyk činnostně v 4. ročníku Plevová Šišková Papoušková Papoušková Papoušková Papoušková Hladíková Plevová Keramika I. a II. Slámová Šišková Buiglová Dramatické techniky v MŠ Jóga v MŠ Krestýnová Smičková Krestýnová Smičková Všichni zaměstnanci byli proškoleni v PO, BOZP a prošli kurzem První pomoci. Škola je zařazena v síti Tvořivých škol. Činností učení napomáhá zavádění inovativních prvků do výuky na 1. stupni ZŠ - akreditace MŠMT ČR č / Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ) 19

20 Mimoškolní a školní aktivity MŠ a ZŠ Září Beseda o Indii (MŠ, ZŠ) Beseda s Policií ČR (MŠ, ZŠ) Drakiáda pro děti z MŠ, ZŠ a širokou veřejnost na fotbalovém hřišti ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Čechy pod Kosířem Říjen Jablíčkový den projekt 1. ročník Přírodovědná vycházka na Velký Kosíř Sběr starého papíru Výcvik na dopravním hřišti v Prostějově žáci 4. ročníku Exkurze do historické části města Olomouc (MŠ, ZŠ) Návštěva filmového představení v Cinestar Olomouc (MŠ, ZŠ) Divadelní představení v MŠ Kašpárek a čaroděj (MŠ, 1. ročník ZŠ) Listopad Halloween průvod zámeckým parkem a soutěžemi na zahradě MFB pro děti z MŠ, ZŠ a širokou veřejnost ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Čechy pod Kosířem Slavnost slabikáře - oslava pro žáky prvního ročníku. Děti zvládly počátky čtení a dostaly svoji první knihu - Slabikář. Předávání proběhlo slavnostně. Děti dostaly písmenkový dort, diplom, prohlédly si výstavku historických slabikářů. Nejstarší žáci školy jim zazpívali a ujali se role hostitelů. Vzdělávací koncert B. Vojkůvky Hudební pohlazení (MŠ a ZŠ) Vzdělávací program IRIS Ježek v zimě, Bude zima (MŠ, ZŠ) Den otevřených dveří (ZŠ) ) 20

21 Turnaj v Miniházené v Kostelci na Hané (2. a 3. ročník ZŠ) Adventní výstava děti z MŠ a žáci školy se prezentovali svými výrobky Prosinec Rozsvěcení vánočního stromu v obci adventní koncert žáků ZUŠ, recitační pásmo dětí z MŠ a ZŠ Muzikoterapie J. Čapkové relaxační (MŠ, ZŠ) Turnaj v Miniházené v Kostelci na Hané (2. a 3. ročník ZŠ) Čertovské hrátky projektové vyučování (ZŠ) Mikulášská nadílka (ZŠ) Mikulášská besídka Červená Karkulka s nadílkou (MŠ) Den otevřených dveří v MŠ 50. let MŠ Divadelní představení v MŠ Jak vodníček zachránil čerta (MŠ) Kočičí den projekt 1. ročník Návštěva filmového představení v Cinestar Olomouc (MŠ, ZŠ) Návštěva vánočních trhů v Olomouci Vánoční čarování tvořivé dílny (MŠ, ZŠ) Vánoční besídky ve třídách (ZŠ) Vánoční koncert vystoupení pro seniory v MFB (ZŠ) Leden Divadelní představení Jak se bubnuje na princezny Městské divadlo v Prostějově (MŠ, 1. ročník ZŠ) Zápis do 1. třídy Z pohádky do pohádky ) 21

22 Únor Zdravuška projekt ke zdravé výživě 1. ročník Školní kolo recitační soutěže mladší a starší kategorie Divadelní představení v MŠ Z pohádky do pohádky Březen Rádi čteme projekt k měsíci knihy 1. ročník Karnevalový rej (MŠ, ZŠ) Pohádka ČČK Sněhuláček záchranář I. díl zásady první pomoci (MŠ, ZŠ) Tonda obal na cestách ekoprogram odpady (MŠ, ZŠ) Matematická soutěž pro I. stupeň - Klokan pro žáky 4. a 5. r. a Cvrček pro žáky 2. a 3. r. Pěvecká soutěž Den podle Ámose celoškolní projekt Velikonoční výstava děti z mateřské školy a žáci školy se prezentovali svými výrobky Duben Divadelní představení Kocour Modroočko Městské divadlo v Prostějově ( MŠ, 1.ročník ZŠ) Barevné Velikonoce program na zámku v Náměšti na Hané (MŠ, ZŠ) Velikonoční výstava děti z mateřské školy a žáci školy se prezentovali svými výrobky Vzdělávací program IRIS Jak roste chléb, Já tě sním (MŠ, ZŠ) Sběr starého papíru Den Země celoškolní projekt Velký čarodějnický rej pro děti z MŠ, ZŠ a širokou veřejnost na zahradě v MFB ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Čechy pod Kosířem ) 22

23 Výcvik na dopravním hřišti v Prostějově žáci 4. ročníku Exkurze Brno Planetárium, hrad Špilberk (ZŠ) Pohádka ČČK Sněhuláček záchranář II. díl zásady první pomoci (MŠ, ZŠ) Květen Hrátky s koťátky přípravné lekce pro budoucí prvňáčky. Obsah lekcí byl zaměřen na rozvoj základních dovedností a znalostí dětí před vstupem do 1. třídy. Rodiče se lekcí mohli zúčastnit a aktivně spolupracovat. Děti se do práce zapojovaly s nadšením, seznámily se s prostředím školy a budoucími spolužáky. Přípravka byla pro rodiče i děti přínosem. Škola zorganizuje přípravný kurz i v příštím školním roce. Pro rodiče nastávajících prvňáčků pořádala škola informativní schůzku zakončenou besedou o školní zralosti. Ze života hmyzu - besídka ke Dni matek v oranžerii zámeckého parku, žáci ze všech tříd připravili kulturní program (pásmo písní, tanců, scének, recitace ). Na tom našem dvoře - besídka ke Dni matek v oranžerii zámeckého parku. Děti maminkám vyrobily dárek a popřály s kytičkou. Jumping drums hudební vystoupení v Městském divadle v Prostějově (ZŠ) Turnaj v Miniházené v Kostelci na Hané (2. a 3. ročník ZŠ) Pohádková cesta parkem pro děti MŠ, ZŠ a širokou veřejnost oslava Dne dětí v zámeckém parku se zábavnými stanovišti a atrakcemi (pohádkové postavy, diskotéka) ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Čechy pod kosířem Červen Školní výlet Planetárium v Brně (MŠ) Školní výlet do ZOO Lešná (ZŠ) Muzikoterapie J. Čapkové aktivní (MŠ, ZŠ) ) 23

24 Návštěva žáků 5. ročníku ve spádové škole v ZŠ v Kostelci na Hané usnadnila žákům přechod na 2. stupeň Rozloučení žáků 5. ročníku se školou. Děti vzpomínaly na prožité období, měly svoje tablo a obdržely pamětní list absolventa ZŠ Čechy pod Kosířem a tričko s logem školy. Ve vyzdobené třídě probíhal program s oslavou, dortem a taneční zábavou. S dětmi se přišel rozloučit starosta, místostarosta a celý pedagogický sbor. Pasování předškoláků na školáky - slavnostní rozloučení s budoucími školáky na Obecním úřadě v Čechách pod Kosířem za účasti rodičů a starosty obce. Návštěva dětí MŠ v první třídě ZŠ Noc ve škole Hobit Škola se zapojila do celorepublikové soutěže Zdravé zuby. Jedná se o dlouhodobý projekt pro děti mladšího školního věku nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. V rámci programu Recyklohraní, který je pořádán pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsou žáci vzděláváni v oblasti třídění a recyklace odpadu, podílí se na sběru baterií a drobných elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Ve školním roce 2013/14 jsme se zaregistrovali do programu Školní mléko, kdy žáci měli možnost odebírat dotované mléčné výrobky a hojně této možnosti využívali. Od příštího školního roku budeme odebírat i ovoce z programu Ovoce do škol. Škola má dětem nejen umožňovat čerpat poznání, ale také má být o prožitcích. Nové akce a projektové dny měly velký ohlas. Nejdůležitější akce a události zachycujeme formou fotodokumentace, kterou mají možnost hosté a rodiče vidět např. u příležitosti Dne otevřených dveří, během třídních schůzek, při zápisu do prvních tříd nebo při individuálním pohovoru, který se týká výběru základní školy. Snažíme se o propojení života školy a obce. Spolupracujeme s místními spolky (Junák, Mladí hasiči, TJ Sokol, sdružení Mylord Muzeum kočárů). Úzce spolupracujeme s rodinou na školních a mimoškolních akcích, klademe si za cíl pečovat i o volný čas žáků. Rodiče oceňují přístup k žákům ze strany pedagogů a bohatou činnost v průběhu celého školního roku. Především usilujeme o vytváření trvale příznivého ) 24

25 klimatu ve škole. Hledáme cesty nových aktivit pro žáky, aby škola nebyla jen o čerpání poznatků, ale také o zážitcích a prožitcích mezi spolužáky a pedagogy. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 neproběhla kontrola ČŠI. V tomto školním roce nebyla podaná žádná stížnost proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu ani v jiné oblasti. 10.Základní údaje o hospodaření školy Výsledek hospodaření školy za rok 2013 viz. Příloha č Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se zapojila do výzvy EU peníze školám v oblasti Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt má název Moderní škola a byl realizován v době od do Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení vzdělávání na škole. Žáci jsou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky s využitím nových digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace a ke zlepšení studijních výsledků. Škola obdržela částku Kč, kterou použila na nové vybavení interaktivními tabulemi, dataprojektory, notebooky a PC. Pedagogové byli řádně proškoleni pro využívání hardwaru a softwaru interaktivních setů, jazykové a přírodovědné gramotnosti. Byly pořízeny vzdělávací pomůcky a didaktický materiál. Pedagogové vypracovali 252 digitálních učebních materiálů k výuce českého a anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Učební ) 25

26 materiály jsou uloženy v digitální podobě v základní škole a jsme připraveni je poskytnout případným zájemcům z řad pedagogické veřejnosti. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/14 nebyla škola zapojena. 13.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/14 byl ukončen projekt EU Peníze školám. 14.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole nepracuje žádná odborová organizace (zaměstnanci nejsou členy ani jiné odborové organizace), ani jiná organizace zaměstnavatelů. Nezbytná je také častá spolupráce s odbornými pedagogicko psychologickými pracovišti (s Pedagogicko psychologickou poradnou Olomouc s pobočkou Prostějov a Speciálně pedagogickými centry) a ostatními orgány péče o dítě. Se žáky se účastníme vzdělávacích programů Sdružení ekologické výchovy IRIS, akcí a besed Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, spolupracujeme s Městským divadlem, Muzeem a Městskou knihovnou v Prostějově, Vlastivědným a Arcidiecézním muzeem v Olomouci. Žáci využívají nabídky výuky hry na hudební nástroj ZUŠ Plumlov, která probíhá přímo na půdě školy. Děti z mateřské školy mají možnost seznámení se základy předtaneční výchovy prostřednictvím lekcí Taneční školy Dany Hubené, které se uskutečňují přímo v mateřské škole. Dále spolupracujeme s TJ Sokol Čechy pod Kosířem a s jednotkou dobrovolných hasičů v Čechách pod Kosířem. ) 26

27 Škola úzce spolupracuje s Obcí Čechy pod Kosířem a to aktivním zapojením do života obce. Žáci připravují kulturní vystoupení k různým příležitostem (vítání občánků, zpívání u vánočního stromu, kulturní program pro seniory v Domě s pečovatelskou službou ), zapojují se do prodejních výstav v obci (adventní a velikonoční)se svými výrobky, aktivně poznávají region, jeho kulturní, přírodní a historické památky. Důležitou součástí života školy je pravidelné organizování Dne otevřených dveří s možností účasti při výuce. Pro návštěvníky je připravena k nahlédnutí fotodokumentace z činnosti školy. Na dobré úrovni je i spolupráce s rodiči a příznivci školy, kteří se podílí na akcích školy (zahradní slavnost, Drakiáda, Slabikářová slavnost, Pálení čarodějnic, Pohádková cesta parkem u příležitosti MDD, ). Důležité je publikování v regionálním (Prostějovském týdeníku) i celostátním tisku (Učitelských novinách). Široká veřejnost je seznamována s děním ve škole prostřednictvím Zpravodaje obce Čechy pod Kosířem. 15.Schvalovací doložka Zpracování zprávy: srpen 2014 Projednání na pedagogické radě: Schválení zprávy školskou radou: Ředitelka ZŠ a MŠ Bc. Iveta Slámová Předseda školské rady Mgr. Šárka Plevová Člen školské rady Ing. Milan Kiebel. Člen školské rady Aleš Musil... ) 27

28 ) 28

29 Příloha č. 1 - Přehled výsledků vzdělávání ) 1

30 Ž Á K Ů CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ P Velmi dobré U sp o k oj iv é Ne us po ko jivé CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Tříd a Třídní učitel Ce lke m Ch la pc i Dí vk y Vyz na me ná ní Pr os pě li Ne pr os pě li Vý bo rný Ch vali teb ný Do br ý Do st at eč ný Ne do st at eč ný Prům.zná mka Cel ke m Om luv ená Neom luven á Cel ke m Om luv ená Ne om luv ená p I. Mgr. Radka Hladíková ,04 11 II. Mgr. Jana Papoušková ,00 II. Mgr. Jana Papoušková ,00 III. Mgr. Šárka Plevová ,00 III. Mgr. Šárka Plevová ,00 ) 2

31 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , Příloha č. 2 Přehled hospodaření školy za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 a) příjmy - údaje v tis. Kč Dotace celkem z toho neinvest. dotace neinvest. dotace EU 72 dotace na provoz 850 úroky na BÚ 10 ostatní příjem 431 příjmy celkem ) 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO 1 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více