Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem Výroční zpráva.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva."

Transkript

1 % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

2 Obsah ) 2

3 1. Základní údaje Základní údaje o škole Základní údaje o zřizovateli Základní údaje o radě školy Charakteristika základní školy Charakteristika mateřské školy Přehled oborů vzdělávání Obor vzdělávání v mateřské škole Obor vzdělávání v základní škole Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o zápisu Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání Údaje o zápisu k základnímu vzdělávání Údaje o vzdělávání žáků Učební plán školního vzdělávacího programu Poznámky k učebnímu plánu Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů Přehledy výsledků vzdělávání viz. Příloha č Integrovaní žáci podle druhu postižení Přihlášky na víceletá gymnázia Přechod na II. stupeň Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ) 3

4 15.Schvalovací doložka Příloha č. 1 - Přehled výsledků vzdělávání... 1 Příloha č Přehled hospodaření školy za rok Příloha č Zpráva o poskytování informací... 4 Příloha č. 4 Fotodokumentace... 6 ) 4

5 1. Základní údaje 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem Adresa: Komenského 5, Čechy pod Kosířem Právní forma: příspěvková organizace IČO: Ředitelka: Bc. Iveta Slámová Vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Radka Hladíková Telefon: ZŠ MŠ, ŠJ Základní škola Typ školy: Základní škola se všemi ročníky prvního stupně Počet žáků: 50 Počet tříd: 3 IZO: Školní družina Počet žáků: 28 Počet oddělení: 1 IZO: Mateřská škola Počet žáků: 44 Počet tříd: 2 ) 5

6 IZO: Školní jídelna Počet strávníků: 89 IZO: Výdejna Počet strávníků: 45 IZO: Přehled tříd a počtu žáků základní školy: Třída ročník chlapci dívky celkem I. 1. r II. 2. r r III. 4. r r Celkem: Přehled tříd a počtu dětí mateřské školy: Třída chlapci dívky celkem I. Berušky ) 6

7 II. Sluníčka Celkem Základní údaje o zřizovateli Zřizovatel: Obec Čechy pod Kosířem Adresa: Náměstí Svobody 289, Čechy pod Kosířem IČO: Telefon: Základní údaje o radě školy Na škole je od zřízena Školská rada, která se schází dvakrát ročně. V současnosti je zastoupena 3 členy. Zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Šárka Plevová, zástupce rodičů a nezletilých žáků Pavla Tylová a zástupce zřizovatele starosta obce Ing. Milan Kiebel. Funkce školské rady: Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. Schvaluje školní řád a navrhuje změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. ) 7

8 Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům správy. 1.4 Charakteristika základní školy Základní škola Čechy pod Kosířem je neúplná málotřídní škola s ročníkem s celkovou kapacitou 120 žáků, jedno oddělení ŠD má kapacitu 28 dětí. Součástí školy je MŠ a ŠJ, které se nacházejí nedaleko v samostatné budově. Škola byla postavena v roce 1783, od té doby byla několikrát přebudována. Budova školy je jednopodlažní, v prvním patře se nacházejí 3 učebny a ředitelna, v nejprostornější učebně je umístěna výpočetní technika. V přízemí je herna ŠD, třída mateřské školy, cvičební sál (v přístavbě), kuchyňka s výdejnou a šatna pro žáky. U budovy školy je malý dvorek, který využívají děti z mateřské školy a školní družiny při odpoledních činnostech. Na každém patře je sociální zázemí. Škola vytváří prostředí pohody a otevřeného partnerství mezi žáky a učiteli i mezi učiteli a vedením školy. Posilujeme u dětí sebeúctu a zdravé sebevědomí. Od prvního ročníku se děti učí vzájemné pomoci a spolupráci. Rozvíjíme schopnost dětí pracovat ve skupinách. K realizaci dochází zcela přirozeně při výukových projektech a během dalších celoškolních aktivit. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v kolektivu vrstevníků, ze kterého nejsou vyčleňované ani děti handicapované nebo děti s jiným znevýhodněním. Usilujeme o optimalizaci sociálních vztahů mezi všemi účastníky a partnery výchovně vzdělávacího procesu a o vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti. K tomu napomáhá motivující hodnocení žáků, dobrá vzájemná informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni, schopnost a ochota pedagogů poskytnout odbornou pomoc žákům a jejich rodičům. ) 8

9 Prostorové podmínky jsou plně vyhovující. Škola má světlé čisté učebny, které jsou vybaveny novým výškově stavitelným žákovským nábytkem. V každé třídě je koberec, který slouží pro relaxaci žáků i pro činnosti ve výuce. Škola v rámci projektu EU Peníze školám pořídila tři interaktivní tabule a deset PC. Průběžně obnovujeme učebnicový fond a rozšiřujeme nabídku výukových CD. Školní družina byla dovybavena hračkami novými stolky. V ředitelně byla položena nová podlaha a byla vybavena novým nábytkem. Třídy a sociální zařízení bylo dovybaveno novými zásobníky na jednorázové papírové ručníky. Pedagogové mají k dispozici informační a komunikační techniku (neomezený přístup na internet, PC s tiskárnou, kopírkou a skenerem). Ve všech prostorách probíhá pravidelná kontrola zařízení z hlediska bezpečnosti, jsou dostupné prostředky první pomoci. Všichni pracovníci se podílejí na zlepšení estetičnosti prostředí školy. Byly provedeny stavební a terénní úpravy dvorku v areálu školy (položení dlažby u vstupu na dvorek) a umístěny herní prvky pro děti skluzavka, houpačka a altánek. Stravování je pro žáky i zaměstnance zajištěno ve školní jídelně, která je umístěna v mateřské škole. 1.5 Charakteristika mateřské školy Mateřská škola s celodenním provozem se stala součástí ZŠ Čechy pod Kosířem, příspěvkové organizace v roce V současnosti má kapacitu 44 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Třída U Sluníček je umístěna v přízemí základní školy a třída U Berušek se nachází v nedaleké přízemní budově v ulici Podlesí. Je zasazena do krásného prostředí velké školní zahrady na jižním úpatí Kosíře. Zahrada přímo sousedí s lesem a zámeckým parkem. Účelově postavená budova byla předána k užívání 1. prosince Je vytápěná plynem, napojená na obecní vodovod a kanalizaci. Budova má novou sedlovou střechu, plastová okna a dveře, nové sociální zařízení. V budově školy je herna, která je současně jídelnou i tělocvičnou, ložnice, šatna, umývárna, WC pro děti a pro dospělé, sklad hraček, vstupní hala, kancelář, šatna pro personál, kuchyň s příručním skladem, úklidová komora. V suterénu jsou sklepy a vlastní kotelna. Škola je světlá, prostorná, dobře vybavená a udržovaná. ) 9

10 Školní zahrada je nově vybavena herními prvky loď se skluzavkami, kolotoč, prolézací vláček, pohyblivá lávka, kryté pískoviště aj. Hračky pro hry na zahradě jsou uloženy v zahradním domku. Před budovou MŠ byla vybudována odstavná plocha a zpevněn terén u příjezdové cesty. Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj harmonické osobnosti každého dítěte, k péči o zdraví tělesné, psychické a sociální, rozvíjí pocit pohody, dobré kondice, vlastní hodnoty a sebejistoty. Prostřednictvím cíleně promyšlených aktivit získávají děti základ pro osvojení poznatků, dovedností, prožitků, zkušeností, hodnot a postojů, které tvoří základ pro další vzdělávání. 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1 Obor vzdělávání v mateřské škole Název vzdělávacího programu: Je nám dobře na světě, na té modré planetě. 2.2 Obor vzdělávání v základní škole Název vzdělávacího programu: Otevřená škola C C/001 Základní vzdělání Základní škola, studium denní ) 10

11 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Vedení školy: 2 Učitelé I. stupně: 3 Vychovatelka ŠD: 1 Učitelé MŠ: 3 funkce úvazek praxe stupeň aprobace vzdělání 1 ředitelka 1,0 24 VŠ učitelství pro MŠ, ŠM 2 vedoucí učitelka 1,0 24 VŠ učitelství 1. st. ZŠ 3 učitelka 1. st. 1,0 26 VŠ učitelství 1. st. 4 učitelka 1. st. 1,0 19 VŠ učitelství 1. st. 5 učitelka 1. st. 0,45 13 SO vychovatelství 6 vychovatelka 0,57 16 SO vychovatelství 7 učitelka MŠ 1,0 37 VŠ učitelství pro MŠ 8 učitelka MŠ 0,66 5 SO 9 učitelka MŠ 1,0 3 VŠ speciální pedagogika předškolního věku Všechny učitelky 1. stupně jsou plně aprobované. Předměty s výchovným zaměřením učí vychovatelka. Toto uspořádání si vyžádaly podmínky malotřídní školy. Aprobovanost vychovatelky ŠD je 100%. Pedagogický kolektiv tvoří pouze ženy. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ) 11

12 25-35 let let let let Nepedagogičtí pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 1 školnice ZŠ 0,75 SO 2 školnice MŠ 0,62 SOU 3 kuchařka 1,0 SOU 4 vedoucí školní jídelny 0,43 SO 5 pracovnice provozu 0,31 SO 6 pracovnice provozu 0,37 SOU 7 školnice MŠ 0,50 SOU U nepedagogických pracovníků je kvalifikace pro vykonávané činnosti odpovídající. Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby let let 4 4. Údaje o zápisu 4.1 Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 proběhl zápis do mateřské školy ) 12

13 dne S ohledem na kapacitní možnosti mateřské školy nebylo bohužel možné všem zájemcům vyhovět. Rozhodnutí bylo provedeno na základě stanovených kritérií. Kapacita mateřské školy byla naplněna Údaje o zápisu k základnímu vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 proběhl zápis dětí do 1. ročníku dne K zápisu přišli 10 chlapců a 9 dívek, celkem 19 dětí. Ředitelka školy vydala Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání u 17 dětí a Rozhodnutí o odkladu školní docházky u 2 dětí. Poprvé přišlo k zápisu 18 dětí. Na základě žádosti byly umístěny všechny děti. V příštím školním roce nebudeme otevírat žádnou přípravnou ani speciální třídu. Zápis se skládal ze dvou částí, tradiční a netradiční Z pohádky do pohádky. V netradiční části děti plnily různé zábavné disciplíny, za absolvování obdržely diplom a malou odměnu. Cílem netradiční části zápisu je zbavit děti strachu a obav z nezvyklé situace, a naopak jim umožnit, aby prožily příjemné chvíle. Ve školním roce 2014/2015 bude otevřena jedna první třída. 5. Údaje o vzdělávání žáků ) 13

14 5.1 Učební plán školního vzdělávacího programu 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk X X Matematika Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X X X X 1 1 Člověk a jeho svět Prvouka X X 6+1 Přírodověda X X X Vlastivěda X X X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM DISPONIBILNÍ 14 CELKEM V ROČNÍKU Poznámky k učebnímu plánu Škola je málotřídní, výuka 1. ročníku probíhá v samostatné třídě, ve II. třídě je spojen 2. a 3. ročník, ve III. třídě je spojen 4. a 5. ročník. Do učebního plánu není zařazen žádný volitelný ani nepovinný předmět. ) 14

15 5.2 Přehled nepovinných předmětů a zájmových útvarů Reedukace jméno den čas Reedukace českého jazyka Mgr. Šárka Plevová ÚT 13:00 13:45 pro žáky s SPU Kroužky Kroužek Mgr. Jana PO 13:00 13:45 pro žáky r. anglického jazyka Papoušková Bc. Leona 13:00 13:45 pro žáky r. Bendová Bc. Kate Štefková ST 10:00 10:45 pro děti MŠ Počítačový kroužek Mgr. Jana Papoušková ST 13:00 14:00 pro žáky r. Rytmika Ludmila Šišková ST 15:10 16:10 pro žáky r. Výtvarný kroužek Keramický kroužek Ludmila Šišková PO 13:00 14:00 pro žáky r. Ludmila Šišková ČT 15:15 17:00 pro žáky r. Ostatní Logopedická péče Mgr. Zuzana Solnická PO pro žáky r. ) 15

16 5.3 Přehledy výsledků vzdělávání viz. Příloha č. 1 Z celkového počtu 50 žáků s vyznamenáním prospělo 40 žáků, tj. 80%, 10 žáků prospělo. Všichni žáci byli hodnoceni za druhé pololetí. Absence u všech žáků byla omluvená, průměrně činila 34,86 hodin na žáka. Na škole se dlouhodobě nevyskytuje problém se záškoláctvím. Byla udělena 1 důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele školy za neplnění školních povinností. Na konci školního roku bylo uděleno celkem 12 pochval třídního učitele. Nejlepší žáci školy byli odměněni knihou. Z důvodu objektivního porovnání výsledků vzdělávání žáků v 5. ročníku (výstup za 1. stupeň), se škola opět zapojila do Kalibro testů v matematice a čtenářských dovednostech. Testy považujeme i za určitou formu přípravy pro žáky, kteří se hlásí na víceletá gymnázia z 5. ročníku. Škola tak získává nástroj pro sebehodnocení autoevaluaci a měřítko pro porovnání úspěšnosti žáků na školách obdobného typu. Zadavatel zpracoval podrobný komentář úspěšnosti jednotlivých žáků i školy jako celku. 5.4 Integrovaní žáci podle druhu postižení Druhy postižení Počet žáků celkem Počet žáků ZŠ Počet dětí MŠ IVP ANO/NE Děti s více vadami S vývojovými poruchami učení S vývojovými poruchami chování Přihlášky na víceletá gymnázia Na víceletá gymnázia se přihlásily 2 žákyně a nebyly přijaty. 5.6 Přechod na II. stupeň ) 16

17 Základní škola Počet žáků Kostelec na Hané 7 E. Valenty, Prostějov 2 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, který každoročně zpracovává a vyhodnocuje Minimální preventivní program. Minimálně preventivní program pro školní rok byl zaměřen zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a směřoval k rozvoji pozitivního sociálního chování a zvládání zátěžových situací. Kladli jsme důraz především na pozitivní ovlivňování klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo ni, na vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků, pedagogických pracovníků a rodičů. MPP je vypracován na základě konkrétní situace na naší škole. S ohledem na velikost a rodinné prostředí, jsme nemuseli doposud řešit výrazné problémové chování. Vzhledem k malému počtu žáků a úzké spolupráci všech vyučujících se daří plnit stanovené cíle v oblasti prevence, zvyšovat odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům, vést žáky k přiměřenému sebevědomí apod. Realizace prevence probíhala ve spolupráci s rodiči, PPP, PČR, IRIS atd. Část cílů byla naplňována v rámci předmětů (prvouka, vlastivěda, přírodověda). Při výuce pedagogové uplatňovali různé metody práce diskuse, projekty, besedy, exkurze apod. Akce ve školním roce byly úspěšně realizovány (viz. bod č. 8). Nadále budeme také pokračovat ve spolupráci s rodiči a širší veřejností. V letošním roce nebyly zaznamenány žádné případy závažného porušení kázně, zneužívání návykových látek, kouření, šikany apod. Byly uděleny důtky třídního učitele a ředitele školy za neplnění školních povinností. Budeme sledovat pravidelnou docházku žáků do školy a snažit se preventivně působit proti záškoláctví. Během školního roku nebyla žádná neomluvená hodina. Sociálně patologické jevy ) 17 Počet

18 Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství 0 Záškoláctví 0 Šikanování 0 Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus 0 Nevhodné chování a vulgarismus 0 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP se uskutečňuje na základě plánu pro školní rok s ohledem na koncepci školy a individuální zájem pedagogů o prohloubení své odbornosti. Prioritní je vzdělávání v oblasti jazykové a přírodovědné gramotnosti. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škola využívá nabídky různých vzdělávacích institucí a agentur (NIDV, AVDO, Schola Servis, Tvořivá škola, IRIS...). DVPP vedoucích pracovníků: Školská legislativa Právní předpisy ve školství Odpovědnost pedagogických pracovníků Systém iset Slámová Slámová Slámová Slámová Prohlubování pedagogické odbornosti: ) 18

19 Poznávání neživé i živé přírody Hladíková Papoušková Nejlepší nápady do prvouky a vlastivědy Aktivizační metody při výuce angličtiny Brána jazyků otevřená Express Way of Learning I. Svátky, oslavy a reálie v hodinách angličtiny Český jazyk činnostně v 1. ročníku Český jazyk činnostně v 4. ročníku Plevová Šišková Papoušková Papoušková Papoušková Papoušková Hladíková Plevová Keramika I. a II. Slámová Šišková Buiglová Dramatické techniky v MŠ Jóga v MŠ Krestýnová Smičková Krestýnová Smičková Všichni zaměstnanci byli proškoleni v PO, BOZP a prošli kurzem První pomoci. Škola je zařazena v síti Tvořivých škol. Činností učení napomáhá zavádění inovativních prvků do výuky na 1. stupni ZŠ - akreditace MŠMT ČR č / Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ) 19

20 Mimoškolní a školní aktivity MŠ a ZŠ Září Beseda o Indii (MŠ, ZŠ) Beseda s Policií ČR (MŠ, ZŠ) Drakiáda pro děti z MŠ, ZŠ a širokou veřejnost na fotbalovém hřišti ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Čechy pod Kosířem Říjen Jablíčkový den projekt 1. ročník Přírodovědná vycházka na Velký Kosíř Sběr starého papíru Výcvik na dopravním hřišti v Prostějově žáci 4. ročníku Exkurze do historické části města Olomouc (MŠ, ZŠ) Návštěva filmového představení v Cinestar Olomouc (MŠ, ZŠ) Divadelní představení v MŠ Kašpárek a čaroděj (MŠ, 1. ročník ZŠ) Listopad Halloween průvod zámeckým parkem a soutěžemi na zahradě MFB pro děti z MŠ, ZŠ a širokou veřejnost ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Čechy pod Kosířem Slavnost slabikáře - oslava pro žáky prvního ročníku. Děti zvládly počátky čtení a dostaly svoji první knihu - Slabikář. Předávání proběhlo slavnostně. Děti dostaly písmenkový dort, diplom, prohlédly si výstavku historických slabikářů. Nejstarší žáci školy jim zazpívali a ujali se role hostitelů. Vzdělávací koncert B. Vojkůvky Hudební pohlazení (MŠ a ZŠ) Vzdělávací program IRIS Ježek v zimě, Bude zima (MŠ, ZŠ) Den otevřených dveří (ZŠ) ) 20

21 Turnaj v Miniházené v Kostelci na Hané (2. a 3. ročník ZŠ) Adventní výstava děti z MŠ a žáci školy se prezentovali svými výrobky Prosinec Rozsvěcení vánočního stromu v obci adventní koncert žáků ZUŠ, recitační pásmo dětí z MŠ a ZŠ Muzikoterapie J. Čapkové relaxační (MŠ, ZŠ) Turnaj v Miniházené v Kostelci na Hané (2. a 3. ročník ZŠ) Čertovské hrátky projektové vyučování (ZŠ) Mikulášská nadílka (ZŠ) Mikulášská besídka Červená Karkulka s nadílkou (MŠ) Den otevřených dveří v MŠ 50. let MŠ Divadelní představení v MŠ Jak vodníček zachránil čerta (MŠ) Kočičí den projekt 1. ročník Návštěva filmového představení v Cinestar Olomouc (MŠ, ZŠ) Návštěva vánočních trhů v Olomouci Vánoční čarování tvořivé dílny (MŠ, ZŠ) Vánoční besídky ve třídách (ZŠ) Vánoční koncert vystoupení pro seniory v MFB (ZŠ) Leden Divadelní představení Jak se bubnuje na princezny Městské divadlo v Prostějově (MŠ, 1. ročník ZŠ) Zápis do 1. třídy Z pohádky do pohádky ) 21

22 Únor Zdravuška projekt ke zdravé výživě 1. ročník Školní kolo recitační soutěže mladší a starší kategorie Divadelní představení v MŠ Z pohádky do pohádky Březen Rádi čteme projekt k měsíci knihy 1. ročník Karnevalový rej (MŠ, ZŠ) Pohádka ČČK Sněhuláček záchranář I. díl zásady první pomoci (MŠ, ZŠ) Tonda obal na cestách ekoprogram odpady (MŠ, ZŠ) Matematická soutěž pro I. stupeň - Klokan pro žáky 4. a 5. r. a Cvrček pro žáky 2. a 3. r. Pěvecká soutěž Den podle Ámose celoškolní projekt Velikonoční výstava děti z mateřské školy a žáci školy se prezentovali svými výrobky Duben Divadelní představení Kocour Modroočko Městské divadlo v Prostějově ( MŠ, 1.ročník ZŠ) Barevné Velikonoce program na zámku v Náměšti na Hané (MŠ, ZŠ) Velikonoční výstava děti z mateřské školy a žáci školy se prezentovali svými výrobky Vzdělávací program IRIS Jak roste chléb, Já tě sním (MŠ, ZŠ) Sběr starého papíru Den Země celoškolní projekt Velký čarodějnický rej pro děti z MŠ, ZŠ a širokou veřejnost na zahradě v MFB ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Čechy pod Kosířem ) 22

23 Výcvik na dopravním hřišti v Prostějově žáci 4. ročníku Exkurze Brno Planetárium, hrad Špilberk (ZŠ) Pohádka ČČK Sněhuláček záchranář II. díl zásady první pomoci (MŠ, ZŠ) Květen Hrátky s koťátky přípravné lekce pro budoucí prvňáčky. Obsah lekcí byl zaměřen na rozvoj základních dovedností a znalostí dětí před vstupem do 1. třídy. Rodiče se lekcí mohli zúčastnit a aktivně spolupracovat. Děti se do práce zapojovaly s nadšením, seznámily se s prostředím školy a budoucími spolužáky. Přípravka byla pro rodiče i děti přínosem. Škola zorganizuje přípravný kurz i v příštím školním roce. Pro rodiče nastávajících prvňáčků pořádala škola informativní schůzku zakončenou besedou o školní zralosti. Ze života hmyzu - besídka ke Dni matek v oranžerii zámeckého parku, žáci ze všech tříd připravili kulturní program (pásmo písní, tanců, scének, recitace ). Na tom našem dvoře - besídka ke Dni matek v oranžerii zámeckého parku. Děti maminkám vyrobily dárek a popřály s kytičkou. Jumping drums hudební vystoupení v Městském divadle v Prostějově (ZŠ) Turnaj v Miniházené v Kostelci na Hané (2. a 3. ročník ZŠ) Pohádková cesta parkem pro děti MŠ, ZŠ a širokou veřejnost oslava Dne dětí v zámeckém parku se zábavnými stanovišti a atrakcemi (pohádkové postavy, diskotéka) ve spolupráci s TJ Sokol a Obcí Čechy pod kosířem Červen Školní výlet Planetárium v Brně (MŠ) Školní výlet do ZOO Lešná (ZŠ) Muzikoterapie J. Čapkové aktivní (MŠ, ZŠ) ) 23

24 Návštěva žáků 5. ročníku ve spádové škole v ZŠ v Kostelci na Hané usnadnila žákům přechod na 2. stupeň Rozloučení žáků 5. ročníku se školou. Děti vzpomínaly na prožité období, měly svoje tablo a obdržely pamětní list absolventa ZŠ Čechy pod Kosířem a tričko s logem školy. Ve vyzdobené třídě probíhal program s oslavou, dortem a taneční zábavou. S dětmi se přišel rozloučit starosta, místostarosta a celý pedagogický sbor. Pasování předškoláků na školáky - slavnostní rozloučení s budoucími školáky na Obecním úřadě v Čechách pod Kosířem za účasti rodičů a starosty obce. Návštěva dětí MŠ v první třídě ZŠ Noc ve škole Hobit Škola se zapojila do celorepublikové soutěže Zdravé zuby. Jedná se o dlouhodobý projekt pro děti mladšího školního věku nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. V rámci programu Recyklohraní, který je pořádán pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsou žáci vzděláváni v oblasti třídění a recyklace odpadu, podílí se na sběru baterií a drobných elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Ve školním roce 2013/14 jsme se zaregistrovali do programu Školní mléko, kdy žáci měli možnost odebírat dotované mléčné výrobky a hojně této možnosti využívali. Od příštího školního roku budeme odebírat i ovoce z programu Ovoce do škol. Škola má dětem nejen umožňovat čerpat poznání, ale také má být o prožitcích. Nové akce a projektové dny měly velký ohlas. Nejdůležitější akce a události zachycujeme formou fotodokumentace, kterou mají možnost hosté a rodiče vidět např. u příležitosti Dne otevřených dveří, během třídních schůzek, při zápisu do prvních tříd nebo při individuálním pohovoru, který se týká výběru základní školy. Snažíme se o propojení života školy a obce. Spolupracujeme s místními spolky (Junák, Mladí hasiči, TJ Sokol, sdružení Mylord Muzeum kočárů). Úzce spolupracujeme s rodinou na školních a mimoškolních akcích, klademe si za cíl pečovat i o volný čas žáků. Rodiče oceňují přístup k žákům ze strany pedagogů a bohatou činnost v průběhu celého školního roku. Především usilujeme o vytváření trvale příznivého ) 24

25 klimatu ve škole. Hledáme cesty nových aktivit pro žáky, aby škola nebyla jen o čerpání poznatků, ale také o zážitcích a prožitcích mezi spolužáky a pedagogy. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 neproběhla kontrola ČŠI. V tomto školním roce nebyla podaná žádná stížnost proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu ani v jiné oblasti. 10.Základní údaje o hospodaření školy Výsledek hospodaření školy za rok 2013 viz. Příloha č Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se zapojila do výzvy EU peníze školám v oblasti Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt má název Moderní škola a byl realizován v době od do Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení vzdělávání na škole. Žáci jsou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky s využitím nových digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace a ke zlepšení studijních výsledků. Škola obdržela částku Kč, kterou použila na nové vybavení interaktivními tabulemi, dataprojektory, notebooky a PC. Pedagogové byli řádně proškoleni pro využívání hardwaru a softwaru interaktivních setů, jazykové a přírodovědné gramotnosti. Byly pořízeny vzdělávací pomůcky a didaktický materiál. Pedagogové vypracovali 252 digitálních učebních materiálů k výuce českého a anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Učební ) 25

26 materiály jsou uloženy v digitální podobě v základní škole a jsme připraveni je poskytnout případným zájemcům z řad pedagogické veřejnosti. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/14 nebyla škola zapojena. 13.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/14 byl ukončen projekt EU Peníze školám. 14.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole nepracuje žádná odborová organizace (zaměstnanci nejsou členy ani jiné odborové organizace), ani jiná organizace zaměstnavatelů. Nezbytná je také častá spolupráce s odbornými pedagogicko psychologickými pracovišti (s Pedagogicko psychologickou poradnou Olomouc s pobočkou Prostějov a Speciálně pedagogickými centry) a ostatními orgány péče o dítě. Se žáky se účastníme vzdělávacích programů Sdružení ekologické výchovy IRIS, akcí a besed Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, spolupracujeme s Městským divadlem, Muzeem a Městskou knihovnou v Prostějově, Vlastivědným a Arcidiecézním muzeem v Olomouci. Žáci využívají nabídky výuky hry na hudební nástroj ZUŠ Plumlov, která probíhá přímo na půdě školy. Děti z mateřské školy mají možnost seznámení se základy předtaneční výchovy prostřednictvím lekcí Taneční školy Dany Hubené, které se uskutečňují přímo v mateřské škole. Dále spolupracujeme s TJ Sokol Čechy pod Kosířem a s jednotkou dobrovolných hasičů v Čechách pod Kosířem. ) 26

27 Škola úzce spolupracuje s Obcí Čechy pod Kosířem a to aktivním zapojením do života obce. Žáci připravují kulturní vystoupení k různým příležitostem (vítání občánků, zpívání u vánočního stromu, kulturní program pro seniory v Domě s pečovatelskou službou ), zapojují se do prodejních výstav v obci (adventní a velikonoční)se svými výrobky, aktivně poznávají region, jeho kulturní, přírodní a historické památky. Důležitou součástí života školy je pravidelné organizování Dne otevřených dveří s možností účasti při výuce. Pro návštěvníky je připravena k nahlédnutí fotodokumentace z činnosti školy. Na dobré úrovni je i spolupráce s rodiči a příznivci školy, kteří se podílí na akcích školy (zahradní slavnost, Drakiáda, Slabikářová slavnost, Pálení čarodějnic, Pohádková cesta parkem u příležitosti MDD, ). Důležité je publikování v regionálním (Prostějovském týdeníku) i celostátním tisku (Učitelských novinách). Široká veřejnost je seznamována s děním ve škole prostřednictvím Zpravodaje obce Čechy pod Kosířem. 15.Schvalovací doložka Zpracování zprávy: srpen 2014 Projednání na pedagogické radě: Schválení zprávy školskou radou: Ředitelka ZŠ a MŠ Bc. Iveta Slámová Předseda školské rady Mgr. Šárka Plevová Člen školské rady Ing. Milan Kiebel. Člen školské rady Aleš Musil... ) 27

28 ) 28

29 Příloha č. 1 - Přehled výsledků vzdělávání ) 1

30 Ž Á K Ů CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ P Velmi dobré U sp o k oj iv é Ne us po ko jivé CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Tříd a Třídní učitel Ce lke m Ch la pc i Dí vk y Vyz na me ná ní Pr os pě li Ne pr os pě li Vý bo rný Ch vali teb ný Do br ý Do st at eč ný Ne do st at eč ný Prům.zná mka Cel ke m Om luv ená Neom luven á Cel ke m Om luv ená Ne om luv ená p I. Mgr. Radka Hladíková ,04 11 II. Mgr. Jana Papoušková ,00 II. Mgr. Jana Papoušková ,00 III. Mgr. Šárka Plevová ,00 III. Mgr. Šárka Plevová ,00 ) 2

31 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , Příloha č. 2 Přehled hospodaření školy za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 a) příjmy - údaje v tis. Kč Dotace celkem z toho neinvest. dotace neinvest. dotace EU 72 dotace na provoz 850 úroky na BÚ 10 ostatní příjem 431 příjmy celkem ) 3

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

o činnosti příspěvkové organizace

o činnosti příspěvkové organizace Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov o činnosti příspěvkové organizace školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika příspěvkové organizace 3 3. Personální zabezpečení příspěvkové organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více