- 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ Stařeč za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ Stařeč za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 - 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč za školní rok 2006/2007

2 - 2 - Obsah Název kapitoly Strana 1. Právní subjektivita Mateřská škola Zaměstnanci Výchovně vzdělávací proces Rozdělení tříd Školní družina Mateřská škola Vzdělávací program Prospěch a chování Zájmová a mimoškolní činnost Zápis dětí do 1. třídy a do MŠ pro šk. rok 2003/ Kulturní a sportovní akce školy Další akce a aktivity školy Další vzdělávání učitelů Výsledky našich žáků v soutěžích a testech Projekt KALIBRO Olympiády, soutěže Materiálně technické vybavení školy Opravy a revize Spolupráce s rodiči Spolupráce s Úřadem městyse Stařeč Přílohy Informace, které se v této zprávě objevují v souvislosti s Mateřskou školu jsou napsány kurzívou. Součástí Výroční zprávy je příloha, která obsahuje písemné i fotografické záznamy z některých akcí pořádaných naší školou. Příloha obsahuje i články, které byly uveřejněny o naší škole ve Stařečském zpravodaji.

3 Právní subjektivita Škola je příspěvkovou organizací hospodařící s finančními prostředky přijatými od zřizovatele, ze státního rozpočtu, sponzorskými dary. Účetnictví vede velice spolehlivě p. Eva Procházková. Po pěti letech fungování školy jako právního subjektu jsme získali již zkušenosti s tvorbou rozpočtu, hospodařením s přidělenými finančními prostředky atd.. V rámci doplňkové činnosti organizujeme bohatou mimoškolní činnost a kulturní programy pro žáky ZŠ a pro děti z MŠ. Od škola používá nový název v souladu s zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Jakubské nám. 56, Stařeč 2. Mateřská škola Již pátým školním rokem je škola spojena s MŠ. Funguje velice dobrá vzájemná spolupráce t přátelské vztahy mezi oběma pracovními kolektivy. Vedením MŠ byla pověřena paní učitelka Marie Řídká. Spolupráce se týká především dětí předškolního věku, organizování zájmových kroužků, individuální logopedické péče a pořádání společných mimoškolních akcí. 3. Zaměstnanci Ve školním roce 2006/2007 ve škole působilo 7 učitelek 1. stupně ZŠ, 1 vychovatelka ŠD a 1 vychovatelka OK ( odpoledního klubu zřízený v rámci doplňkové činnosti), 6 učitelek MŠ, 3 správní zaměstnanci a 4 zaměstnanci ŠJ. Předepsané vzdělání nemá pí. uč. Bc. Radka Husáková ( v současné době studuje magisterské studium spec. pedagogiky na Masarykově Univerzitě v Brně. Učitelský sbor je stabilizován.

4 - 4 - Seznam pracovníků školy, jejich pracovní zařazení stav k Jméno a příjmení Pracovní zařazení Poznámka Mgr. Kateřina Zlámalová učitelka 1. stupeň ZŠ Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Jana Lampířová učitelka 1. stupeň ZŠ Statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Milena Nováčková Mgr. Soňa Klumparová učitelka 1. stupeň ZŠ učitelka 1. stupeň ZŠ Bc. Radka Husáková učitelka 1. stupeň ZŠ od rodičovská dovolená Mgr. Zdenka Kolářová Mgr. Lenka Bartíková učitelka 1. stupeň ZŠ učitelka 1. stupeň ZŠ zástup za rodičovskou dovolenou Bc. Radky Husákové od Sylva Čechová učitelka ZŠ Vyučovala AJ v V. třídě Hana Chňoupková Alena Coufalová Marie Řídká Jarmila Ferdová vychovatelka ŠD vychovatelka OK učitelka MŠ učitelka MŠ dohoda o pracovní činnosti (mzdové prostředky hradí zřizovatel) Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělání Jaroslava Kubíčková učitelka MŠ Jarmila Kédová učitelka MŠ Zdeňka Strejčková učitelka MŠ Pavla Pokorná učitelka MŠ Hana Vlachová uklízečka MŠ Jana Zimová školnice MŠ Marie Pokorná školnice ZŠ v topné sezóně jako topič Libuše Fodorová Iva Obůrková Ivanka Novotná Iveta Perničková vedoucí kuchařka vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka

5 Výchovně vzdělávací proces 4.1. Rozdělení tříd Třída Počet žáků celkem chlapců dívek Vyučující 1.tř Mgr. Milena Nováčková 2.tř Mgr. Zdenka Kolářová 3.tř Bc. Radka Husáková, Mgr. Lenka Bartíková 4.tř Mgr. Jana Lampířová 5.tř Mgr. Soňa Klumparová celkem Obec Počet žáků Žáci odcházející z 5. tř. Stařeč 61 Škola Počet Červená Hospoda 6 Gymnázium Třebíč. 3 Kracovice 2 ZŠ T.G. Masaryka 14 Mastník 16 ZŠ Bartuškova 1 Čechočovice 9 Katolické gymnázium 2 Ostatní 5 celkem 20 celkem Školní družina ŠD vede p. vychovatelka Hana Chňoupková. Družinu navštěvovalo 25 dětí. Od byl v rámci doplňkové činnosti (po dohodě se zřizovatelem) zřízen odpolední klub OK, který vede paní vychovatelka Alena Coufalová. OK navštěvovalo 35 dětí. Program ŠD a OK je velice pestrý, zahrnuje odpočinkové a relaxační aktivity, pobyt venku, hravé sportovní i výtvarné činnosti. Každý měsíc probíhá činnost na určité téma.. Blíže v kapitole 5. Kulturní a sportovní akce školy.

6 Mateřská škola Třída Počet dětí Dívek Chlapců 1.tř. Mravenečci tř. Berušky tř. Sluníčka P. učitelky J. Kubíčková, J. Ferdová M. Řídká, P. Pokorná J. Kédová, Z. Strejčková Počet předškoláků Celkem Obec Počet dětí Stařeč 45 Červená Hospoda 6 Kracovice 5 Mastník 6 Čechočovice 6 Celkem Vzdělávací program Škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.16847/96-2 s výukou anglického jazyka. Ve výuce jsou používány pestré metody a formy práce. Učební plány byly včas a v plné míře splněny. V MŠ byl vypracován Rámcově vzdělávací plán, který byl tvořen ve školním roce 2002/2003. ŠVP byl aktualizován a doplněn a byl během školního roku postupně ověřován a dále doplňován.

7 Prospěch a chování Třída celkem Počet žáků Chování stupeň Chování stupeň Průměrný prospěch třídy 1,065 1,092 1,294 1,298 1,394 1,228 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Pochvaly Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od je u všech žáků od 1. roč. na vysvědčení hodnocen celkový prospěch prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl 4.6. Zájmová a mimoškolní činnost V letošním školním roce měly možnost žáci navštěvovat tyto kroužky: Kroužek Počet žáků Vedoucí kroužku Keramika 32 Zuzana Morkusová Sborový zpěv 10 Mgr. Zdenka Kolářová Hra na flétnu 25 Mgr. Kateřina Zlámalová, Mgr. Soňa Klumparová Sportovní 17 Alena Coufalová Výpočetní technika 20 Bc. Radka Husáková Anglický jazyk 34 Sylva Čechová Estetická gymnastika 14 Jaroslava Buclová Doučování 10 Mgr. Soňa Klumparová Kuchyňka 21 Mgr. Milena Nováčková Výtvarný 8 Hana Chňoupková Biatlon 5 Alena Coufalová Hrátky s flétničkou MŠ 13 Jaroslava Kédová, Zdena Strejčková Keramika MŠ 13 Jaroslava Kubíčková, Jarmila Ferdová Hudebně taneční MŠ 17 Marie Řídká, Pavla Pokorná Angličtinka 10 Sylva Čechová Cvičení rodičů a dětí 24 Zdena Strejčková Celkem žáků 273 Nepovinné předměty Náboženství 12 Jiří Dobeš

8 - 8 - Náplň práce zájmových kroužků pro školní rok 2006/2007 Název kroužku Vedoucí kroužku Den/ čas Náplň Výpočetní technika Bc. Radka Husáková Středa 13:00-14:00 14:00-15:00 Žáci jsou rozděleni do dvou skupin podle znalosti ovládání počítače. Základní obsluha počítače, základy Wordu, PowerPoint, elektronická pošta, Internet Anglický jazyk Hra na flétnu Keramika Sylva Čechová Hana Chňoupková Mgr. Kateřina Zlámalová Zuzana Morkusová Úterý 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 Středa 12:15-13:15 Středa 13:00-14:00 Pondělí 13:00-14:00 Úterý 13:00-14:30 Určeno pro žáky 1.,2.a 3. ročníku Výuka AJ je zaměřena na základy a jednoduchou slovní zásobu z oblasti života dětí barvy, číslice, zvířata aj. Metody výuky jsou vedeny zajímavou, hravou formou. Děti jsou rozděleny do 2 skupin podle znalosti hry na nástroj. Výuka hry se zaměřuje na hru známých lidových písní u začátečníků. U pokročilých hra písní s doprovodem magnetofonu, kytary, dvojhlasná hra. Děti vystupují při různých kulturních akcích pořádaných školou nebo ostatními spolky obce. Děti jsou rozděleny do 3 skupin podle věkových kategorií. Činnost kroužku je zaměřena na práci s keramickou hlínou různé formy zpracování, glazování. Žáci vyrábí i výzdobu školy. Na vypalování je využívána pec paní Z. Morkusové. Děti platí poplatek za 1 hod. 10,- Sborový zpěv Mgr. Zdenka Kolářová Pondělí 13:00-14:00 Nácvik jednohlasných i dvojhlasných písní, hudební a pěvecké hry. Děti vystupují při různých kulturních akcích pořádaných školou nebo ostatními spolky obce. Sportovní hry Alena Coufalová Úterý 13:00-14:30 Míčové a jiné sportovní hry v tělocvičně i v přírodě. Podle podmínek využívat plavecký bazén na ZŠ Bartuškova. Organizování sportovních soutěží Biatlon Alena Coufalová Středa 15:30-17:00 Sportovně zaměřený kroužek. Nácvik střelby, běhu, přesnosti a vytrvalosti. Součástí kroužku jsou i účasti na různých soutěžích a závodech. Kroužek je organizován ve spolupráci s DDM Hrádek. Kuchyňka Mgr. Milena Nováčková Pátek 13:00-14:00 14:00-15:00 Srolování, úpravy stolů, vaření teplých jídel, příprava studené kuchyně. V rámci tohoto kroužku byly zorganizovaná soutěž mazi školami s názvem Jarní slavnost

9 - 9 - Výtvarný Hana Chňoupková Čtvrtek 15:00-16:30 Používání různých výtvarných technik, výroba dárečků. Estetická gymnastika Jaroslava Buclová Pátek 13:00-14:30 Cvičení při hudbě, nácvik vystoupení k různým společenským příležitostem Hudebně - taneční MŠ Pavla Pokorná Marie Řídká Středa 14:30-15:30 Nácvik dětských písniček a jednoduchých tanečků. Děti vystupují při různých kulturních akcích pořádaných školou nebo ostatními spolky obce. Keramika MŠ Hra na flétnu MŠ Jarmila Ferdová Jaroslava Kubíčková Jarmila Kédová Zdenka Strejčková Úterý 15:00-16:00 Pondělí 15:00-16:00 Činnost kroužku je zaměřena na práci s keramickou hlínou různé formy zpracování válení, hnětení, modelování atd., glazování. Tyto činnosti jsou velice vhodné při rozvoji motoriky ruky u předškoláků. Žáci vyrábí i výzdobu školy. Na vypalování je využívána pec paní Z. Morkusové. Děti jsou rozděleny do 2 skupin podle úrovně ovládání nástroje. Činnost se zaměřuje na správné držení nástroje, správné tvoření tónu, správné držení těla atd., nácvik jednoduchých dětských říkadel a písniček. Děti vystupují při různých kulturních akcích pořádaných školou nebo ostatními spolky obce. Cvičení rodičů a dětí Zdenka Strejčková Pondělí 16:00-17:00 Míčové a jiné sportovní hry v tělocvičně i v přírodě za účasti rodičů. Určeno převážně pro děti mladšího věku Angličtinka Sylva Čechová Středa 13:00-14:00 Základy angličtiny hravou formou, hry, vycházky do přírody, dramatizace, písničky. Nabídka kroužků je každoročně obměňována a doplňována podle zájmů dětí a rodičů. V letošním školním roce byla obohacena o 4 nové kroužky Kuchyňka, Biatlon, Výtvarný a Angličtinku. Programová náplň je zařazena do Preventivního programu patologických jevů ve škole. Kroužky jsou zřizovány v rámci doplňkové činnost ZŠ. Poplatek za docházku do kroužku je 150 Kč 200 Kč/pololetí.

10 Zápis dětí do 1. třídy a do MŠ na šk. rok 2007/2008 Zápis dětí do první třídy proběhl 19. ledna K zápisu se dostavilo 23 dětí. Rodiči byly podány 5 žádostí o odložení školní docházky. Tyto děti byly vyšetřeny v Pedagogicko-psychologické poradně Třebíč, kde byla posouzena jejich školní zralost. Podle výsledku vyšetření byl těmto dětem rozhodnutím ředitelky ZŠ a MŠ povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok. Do 1. třídy ve školním roce 2007/2008 nastoupí 18 žáků. Barevný zápis probíhal po celé škole. Děti po celou dobu zápisu doprovázely barevné postavičky, v každé místnosti (třídě) děti plnily nějaký úkol na posouzení školní zralosti (matematické představy, jemná a hrubá motorika, vyjadřovací schopnosti, všeobecný přehled, kresba lidské postavy). Za svou odvahu a šikovnost byly odměněni sladkostí a barevným balónkem taškou s logem ZŠ s drobnými upomínkovými předměty, které vyrobily děti ve školní družině. Pro rodiče i děti bylo připraveno občerstvení ve školní jídelně. Rodiče byli osloveni krátkým dotazníkem, který i s výsledky je přiložen v příloze. V březnu proběhl zápis dětí do MŠ na školní rok 2007/2008, kterého se zúčastnilo 36 dětí. 22 dětí rozhodnutím ředitelky ZŠ nebylo přijato z kapacitních důvodů. Ve spolupráci se zřizovatelem řešíme otázku rozšíření kapacity MŠ nadstavbou nad školní jídelnou. 5. Kulturní a sportovní akce školy ve šk. roce 2006/2007 ZÁŘÍ 8.9. Loučení s prázdninami Záchranná stanice dravců a sov Dlouhá Brtnice dopravní hřiště ZŠ Bartuškova Třebíč IV. třída tematická výuka Oranžovohnědý den vítáme podzim Vzdělávací program Vesmírné divadlo, Hvězdárna M. Koperníka v Brně a návštěva Moravského muzea v Brně Jak věci fungují Zahájení programu AJAX pro žáky 2.a 3.třídy (preventivní program) 22.9.Vzdělávací pořad POZNÁVÁME ZVÍŘATA Téma ŠD: Jsme školní družina jedna rodina ŘÍJEN divadelní představení HD Jihlava Šíleně smutná princezna 5.10.Běh Terryho Foxe 1. a 2. ročník Společní schůzka rodičů ZŠ Spaní ve škole 2. třída Výtvarná dílna pro maminky - Savování Podzimní vycházka s rodiči sběr přírodnin ( výzdoba třídy a výroba ježků, výroba skřítků Podzimníčků, šipkovaná) Loutková pohádka v MŠ Krteček a jeho kamarádi (MŠ a I. třída) Téma ŠD: Olympiáda se skřítky TRODAR ZEMĚ TAJEMNÝCH SKŘÍTKŮ

11 LISTOPAD Krajská přehlídka SEDMIKVÍTEK v Okříškách vystoupení FLÉTNIČEK, SUPER HOLKI 5. třída taneční vystoupení hudební pořad p. Nováka - Tradice a zvyky Zahájení plaveckého výcviku žáků 1.a 2. třídy Výtvarná dílna pro maminky Gelové svíčky Zahájení MINIŠKOLIČKY příprava předškoláků Hugo a Fugo na cestách (2 klauni) O telefonování v MŠ Téma ŠD: UDĚLEJ SI SÁM Zlaté ručičky PROSINEC Čertovský den a Mikulášská nadílka v MŠ děti ve svých maskách čertů a čertíků vyšly do ulic Starče, aby netradičně oslavily Mikuláše, žáci 5. třídy připravili nadílku pro děti v MŠ Vánoční besídky ve třídách Vánoční tvoření v sále radnice si mohli děti a jejich rodiče pod vedením p. učitelek vyrobit různé vánoční ozdoby, na závěr tohoto předvánočního podvečera si všichni přítomní mohli s pěveckým a flétnovým sborem ZŠ zazpívat vánoční koledy Sběrový týden kg, utržili jsme Kč MINIŠKOLIČKA Plavání 1. a 2. třídy OK se zúčastnil výtvarné soutěže Hrad a obdržel ocenění za nejsladší hrad. Filmové představení Doba ledová 2 obleva Tematická výuka Modrobílý den Vánoce přicházejí Předvánoční tvoření gelových svíček 2.,3. a 4. třídy Výtvarná dílna pro maminky Malování na hedvábí Vánoční trhy na náměstí, vystoupení flétniček a sboru u vánočního stromku VÁNOČNÍ POHÁDKA loutkové divadlo Hodonín Vánoční zvonění program pro rodiče s nazdobenými stromečky a s dárky pro děti. Roznášení přáníček do obchodů, školy, úřadu Téma ŠD: VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Čertovská diskotéka LEDEN Plavání 1. a 2. třída Beseda se speciálním pedagogem na téma Školní zralost dítěte Zápis do první třídy Konzultace pro rodiče Matematická olympiáda a Phythágoriáda pro žáky 4. a 5. tříd školní kolo Téma ŠD: ROZJEZDY PRO HVĚZDY Karneval, Zlatý slavík ÚNOR Exkurze vodní elektrárna Dalešice, JE Dukovany 6.2. beseda - Vývoj hudebních nástrojů dopravní výchova pro 4. ročník 9.2. Karneval v ŠD Výtvarná dílna pro maminky výroba úložné ozdobné krabice Preventivní program AJAX 2. a 3. třída MINIŠKOLIČKA Pohádka v MŠ Minivarieté Téma ŠD: HÁDÁNÍ, HLAVY LÁMÁNÍ Hádej, hádej hadači BŘEZEN

12 20.3. Okresní kolo matematické olympiády a pythágoriády MINIŠKOLIČKA Tematická výuka ŽLUTOZELENÝ DEN- Přichází jaro divadelní představení Jak si princezna vzala draka ND Třebíč vzdělávací program Záchranné stanice dravců a sov ZVÍŘÁTKA II. díl beseda pro předškoláky o Z. Milerovi a jeho Krtečkovi v místní knihovně (zorganizovaly H. Pražáková a M. Čechová) vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ na setkání s důchodci na radnici Téma ŠD: BŘEZEN DO PŘÍRODY VLEZEM Lovecké Safari DUBEN Vzdělávací program Na silnici nejsi sám sál radnice Tématický den Den Země - Den v zeleném Úklid příjezdových silnic (příkopů) do Starče MINIŠKOLIČKA Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 3.,4. a 5. ročníku Konzultační hodiny pro rodiče Dyslektická olympiáda ZŠ Třebíč, ul. Kap. Jaroše Pohádka Popelka v ND Třebíč Kreslení na chodník před MŠ ke Dni Země Ukázka CANISTERAPIE ve třídě Berušek a Sluníček Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky Téma ŠD: CESTOVNÍ KANCELÁŘ TOULÁČEK Pojedeme na výlet KVĚTEN 18.5.Vystoupení dětí v domově důchodců Koutkova Třebíč FLÉTNIČKA, sborový zpěv, estetická gymnastika 1.5. Májový cyklovýlet do okolí Starče 4.5.kuchařská soutěž Jarní slavnost účastnily se děti ze ZŠ a MŠ Stařeč, ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou a ZŠ Výčapy MINIŠKOLIČKA Víkendový pobyt Skřipina Filmové představení Asterix a Kleopatra Noc s pohádkou jednodenní výlety třída ZOO Jihlava, třída skanzen Veselý kopec, Chrudim Muzeum loutek Dopravní hřiště ZŠ Bartuškova Třebíč Plavecký výcvik Poznáváme ptáky program Záchranné stanice Dlouhá Brtnice Pohádka Králíček Otíček CANISTERAIIE mravenečci Muzikál Dobrodružství hastrmana Tatrmana divadlo Pasáž Třebíč Téma ŠD: LÍNÁ KŮŽE, MÁLO ZTMŮŽE Dál, výš, rychleji ČERVEN Slavnostní předání vysvědčení žákům 5. třídy v areálu zahrady MŠ Rozdání vysvědčení a pasování absolventům MINIŠKOLIČKY Malování na silnici k MDD 4.,5.,7.6.Výukové programy v ekologickém centru Chaloupky všechny třídy 8.6. Sportovní olympiáda divadelní představení v anglickém jazyce Jackie and The Gigant účast 1.a2. třídy na dětském dnu na ZŠ Bartuškova, Třebíč výtvarná dílna pro maminky- hedvábný náhrdelník

13 Sběrový týden Celkem bylo shromážděno přes 12 tun papíru, ten byl odvezen po dohodě s ZD Stařeč do firmy Huhtamaki Společné focení Schůzky rodičů Ozdravné pobyty 1. třída společně se 3. třídou odjela do Biskupic, 2. třída RS Jalovec, 4. třída si krásné přírody užívala v Čálavicích a 5. třída na třídenní ozdravný pobyt na Skřipině ředitelské volno pro žáky 5. třídy ředitelské volno Ukončení plaveckého výcviku Půldenní vycházky do okolí Starče- spojené s krmením a projížďkou na koních Zakončení činnosti kroužků vystoupením pro rodiče Zakončení školního roku s rodiči sportovní a vědomostní soutěže na sokolském a dětském hřišti + opékání špekáčků Sladká oslava MDD - cukrárna. Rozloučení s předškoláky Téma ŠD: Z POHÁDKY DO POHÁDKY Pohádkové odpoledne, Den Ferdy Mravence 6. Další akce a aktivity ZŠ a MŠ Žáci 1.,2., 3., 4. i 5. třídy společně s předškoláky z MŠ se zúčastnili plaveckého výcviku. Od listopadu předškoláci chodili jedenkrát měsíčně do MINIŠKOLIČKY, která byla věnovaná přípravným cvičením na školu, pro rodiče byl vždy připraven program beseda s ředitelkou školy, prohlídka školy, beseda se speciálním pedagogem, výtvarné dílničky. V čekárně zdravotního střediska byly po celý rok vystavovány výtvarné práce dětí MŠ a o prázdninách je nahradilo fotografické tablo předškoláků. ZŠ informuje občany o dění ve škole na internetových stránkách zřizovatele a ve Stařečském zpravodaji Žáci vydávají 5x ročně školní časopis Kubík a kalendář (na rok 2007 byl kalendář věnovaný pohádkám) Ve škole proběhla veřejná sbírka (formou prodeje samolepek) pro CPK - CHRPA Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci. Nadaci bylo zasláno 1 320,- Všichni žáci jsou zařazeni do pitného režimu ve škole ( za poplatek 100,-Kč ročně). Na chodbách v budově ZŠ a ve třídách MŠ jsou umístěny výdejníky pitné vody. Dvakrát (čtyřikrát) týdně většina žáků odbírala dotované mléko.

14 Další vzdělávání učitelů Učitelky ZŠ i MŠ se hojně účastní vzdělávacích kursů pořádaných PC Vysočina, Impuls Třebíč aj. V letošním školním roce jsme se opět zaměřili na kurzy s problematikou tvorby RVP pro ZŠ (evaluace- hodnocení a sebehodnocení školy). Všechna učitelky ZŠ s zúčastnily víkendu tvořivých učitelů v ZŠ a MŠ Dolní Dubňany. Dále p. učitelky navštěvují semináře specializované na problematiku výuky jednotlivých předmětů dle vlastního zájmu. Především jsou to semináře zaměřené na projektové vyučování, výuku ČJ, M, HV, VV, TV, rodinné výchovy i mimoškolní práce s dětmi. Ředitelka školy a paní vychovatelka A. Coufalová se zúčastnila školení Základní kurz LVVK v Peci pod Sněžkou. Paní učitelky v MŠ se zúčastnily seminářů zaměřených na dramatickou výchovu, rozvoj matematických představ a hudební výchovu. 8. Výsledky našich žáků v soutěžích, testech 8.1.Projekt KALIBRO Ve školním roce 2006/2007 jsme se srovnávacích testů projektu KALIBRO zúčastnili žáci 3. (poprvé) a 5. ročníků. Žáci 5. ročníků byli poprvé testováni z dovedností AJ. Výsledky žáků 5. ročníku KALIBRO výsledky školní rok 2002/2003 čtení a práce s informacemi vzděláníširší základ početní dovednosti KALIBRO výsledky školní rok 2003/2004 čtení a práce s informacemi vzděláníširší základ početní dovednosti ZŠ ČR prům.úspěšnost 62,6 60,8 56,7 počet škol ZŠ ČR prům. úspěšnost 66,5 60,9 56,7 počet škol naše škola prům.úspěšnost 65,9 61,1 62,6 pořadí naše škola prům. úspěšnost 71,9 61,8 55,4 pořadí

15 KALIBRO výsledky školní rok 2004/2005 ZŠ ČR naše škola prům. úspěšnost český jazyk humanitní základ základpřírodovědný matematika 71,1 67,5 65,5 51,8 počet škol prům. úspěšnost 72,5 68,9 67,9 58,4 pořadí ZŠ ČR naše škola KALIBRO výsledky školní rok 2006/2007 prům. úspěšnost český jazyk humanitní základ jazykanglický základpřírodovědný matematika 61,3 60,9 63,3 63,9 44,6 počet škol prům. úspěšnost 71,9 65, ,4 69,1 pořadí Výsledky žáků 3. ročníku KALIBRO výsledky školní rok 2006/2007 český jazyk matematika prvouka ZŠ ČR naše škola prům.úspěšnost 67,5 65,0 61,2 počet škol prům.úspěšnost 73,1 79,9 81,8 pořadí Průměrná úspěšnost je uvedena v %. V každém kole získáme detailní přehled o individuálních výsledcích úspěších našich žáků a souhrnné výsledky za třídy a školu. Celkové výsledky žáků naší školy jsou v souladu s celorepublikovým průměrem. Přehled výsledků je uveden v tabulce. Položka pořadí znamená umístění v příslušné desetině z celkového počtu zúčastněných škol.

16 Olympiády a soutěže Všichni žáci 4. a 5. ročníku se zapojily do školního kola Matematické olympiády. Úspěšní řešitelé školního kola školu reprezentovali v okresním kole. Za 4. třídu reprezentovalo školu 5 žáků a za 5. třídu 11 žáků. Výsledky našich žáků v okresním kole MO: Třída Žák Umístění IV. třída Scheubrein Martin 1. místo Novák Daniel 6. místo Hons Viktor 7. místo V. třída Vítková Alžběta 2. místo Kopáček Petr 5. místo Nedvědický Pavel 6. místo Černá Petra 8. místo Zimová Simona 12. místo Hoffmannová Lada 13. místo Nestrojilová Aneta 16. místo Hedl Michal 18. místo Tuto olympiádu organizuje ZŠ TGM Třebíč. 8. června se žáci naší školy zúčastnili Olympiády malotřídních škol, kterou pořádá Základní škola Přibyslavice a DDM Třebíč. Závodů se zúčastnilo 10 žáků. Naši žáci vzorně reprezentovali naší školu. V soutěži jednotlivců vzorně reprezentovali chlapci V. Pachl(3.) a J. Dokulil (2.), dívky IL. Rymešová (1.a2.) a Z. Smilková (3.) Vynikajícího výsledku dosáhli i další dva žáci naší školy Viktor Hons (4. roč.) a Vojtěch Pachl (4. roč.), kteří v celorepublikovém kole závodů Medvědí stezka (branný závod) v Malém Ratmírově obsadili 1. místo a stali se mistry republiky v kategorii MŽ II. Tyto sportovní závody organizuje Česká asociace Sport pro všechny. 26. dubna se uskutečnil 8. ročník Dyslektické olympiády. Žáci naší školy vzorně reprezentovali v několika zajímavých disciplínách (matematické dovednosti, přírodovědný kviz, skládání PUZZLE, stezka v botanické zahradě. Dyslektickou olympiádu požádá ZŠ Třebíč, ul. Kap. Jaroše. 9. Materiálně technické vybavení školy Do školní knihovny byly v průběhu roku dokoupeny 2 sady knih (po 20 kusech) pro mimočítankovou četbu. Pro každý ročník již v knihovně máme na výběr několik sad pro mimočítankovou četbu. Dále byly nakoupeny encyklopedie, které mají k dispozici žáci v každé třídě. Pravidelně je dokupován o obnovován fond učebnic. Při výuce jsou především využívány učebnice nakladatelství Alter a Nová škola. Vyučující využívají k tvorbě pracovních listů a procvičovacích cvičení učebnice a pracovní sešity i jiných nakladatelství.

17 V budově MŠ pokračují práce na rozšíření zahrady. Pravidelně je doplňován fond hraček a didaktických her. Při prověrce BOZP byly zjištěny některé nedostatky, které se budeme snažit v co nejkratším termínu odstranit. 10. Opravy a revize Probíhaly pravidelné kontroly a revize plynových, elektrických zařízení a hasicích přístrojů. Proběhla revize tělovýchovného nářadí a průlezek v MŠ. Pravidelně jsou prováděny revize výtahů. Byla opravena střecha v zadní části MŠ. 11. Spolupráce s rodiči V září proběhla společná schůze rodičů a učitelů naší školy, rodiče společně s dětmi se mohou účastnit mnoha akcí pořádaných naší školou. Dvakrát za rok se schází i rodiče dětí v MŠ, kde získávají potřebné informace, které se týkají provozu a organizace práce v MŠ. V červnu tradičně proběhla schůzka budoucích prvňáčků s paní učitelkou, která bude vyučovat 1. třídu. Rodičům byly předány všechny potřebné informace k nástupu dětí do ZŠ. Od listopadu navštěvují budoucí prvňáčci 1x měsíčně se svými rodiči ZŠ, kde se seznamují se školou a budoucí paní učitelkou. V měsíci únoru jsme oslovili rodiče budoucích prvňáčků formou dotazníku. Dotazník i jeho vyhodnocení je součástí přílohy. Rodiče, ale i další občané se velice aktivně zúčastnili sběru starého papíru, který probíhal během celého školního roku. Také pracuje Školská rada, která se pravidelně schází 2x ročně. Školská rada odsouhlasila školní řád, klasifikační řád a vyjádřila souhlas se zněním ŠVP Tvořivá a zvídavá škola. Složení Školské rady členové za zřizovatele členové za rodiče členové za ped. pracovníky Dáša Malá Mgr. Jana Mušková Mgr. Jana Lampířová předsedkyně Školské rady Ing. Jan Václavek Mgr. Vlaďka Kopáčková Mgr. Soňa Klumparová Ing. Boris Hoffmann Marcela Nestrojilová Jaroslava Kubíčková

18 Spolupráce s Úřadem městyse Stařeč Spolupráce je dobrá. Škola se účastní všech kulturních a společenských akcí pořádaných OÚ. Zaměstnanci OÚ provádí drobnou údržbu ve škole nátěry, drobné opravy, sečení trávy atd. Jednání o rozpočtu bylo vedeno ke spokojenosti obou zúčastněných stran. Někteří členové zastupitelstva jsou zároveň členy rady školy, jsou pravidelně informováni o dění v naší škole. ZŠ i MŠ pravidelně přispívají do Stařečského zpravodaje. Paní zástupkyně pro předškolní vzdělání, M. Řídká, je aktivní členkou Kulturní a školské komise. Ve Starči Zprávu vypracovala Mgr. Kateřina Zlámalová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla projednána na provozní poradě Předána předsedkyni Školské rady ZŠ a MŠ Stařeč

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 žáků Školní družina 117 200 603 30 žáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 žáků Školní družina 117 200 603 30 žáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více