- 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ Stařeč za školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ Stařeč za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 - 1 - Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč za školní rok 2006/2007

2 - 2 - Obsah Název kapitoly Strana 1. Právní subjektivita Mateřská škola Zaměstnanci Výchovně vzdělávací proces Rozdělení tříd Školní družina Mateřská škola Vzdělávací program Prospěch a chování Zájmová a mimoškolní činnost Zápis dětí do 1. třídy a do MŠ pro šk. rok 2003/ Kulturní a sportovní akce školy Další akce a aktivity školy Další vzdělávání učitelů Výsledky našich žáků v soutěžích a testech Projekt KALIBRO Olympiády, soutěže Materiálně technické vybavení školy Opravy a revize Spolupráce s rodiči Spolupráce s Úřadem městyse Stařeč Přílohy Informace, které se v této zprávě objevují v souvislosti s Mateřskou školu jsou napsány kurzívou. Součástí Výroční zprávy je příloha, která obsahuje písemné i fotografické záznamy z některých akcí pořádaných naší školou. Příloha obsahuje i články, které byly uveřejněny o naší škole ve Stařečském zpravodaji.

3 Právní subjektivita Škola je příspěvkovou organizací hospodařící s finančními prostředky přijatými od zřizovatele, ze státního rozpočtu, sponzorskými dary. Účetnictví vede velice spolehlivě p. Eva Procházková. Po pěti letech fungování školy jako právního subjektu jsme získali již zkušenosti s tvorbou rozpočtu, hospodařením s přidělenými finančními prostředky atd.. V rámci doplňkové činnosti organizujeme bohatou mimoškolní činnost a kulturní programy pro žáky ZŠ a pro děti z MŠ. Od škola používá nový název v souladu s zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Jakubské nám. 56, Stařeč 2. Mateřská škola Již pátým školním rokem je škola spojena s MŠ. Funguje velice dobrá vzájemná spolupráce t přátelské vztahy mezi oběma pracovními kolektivy. Vedením MŠ byla pověřena paní učitelka Marie Řídká. Spolupráce se týká především dětí předškolního věku, organizování zájmových kroužků, individuální logopedické péče a pořádání společných mimoškolních akcí. 3. Zaměstnanci Ve školním roce 2006/2007 ve škole působilo 7 učitelek 1. stupně ZŠ, 1 vychovatelka ŠD a 1 vychovatelka OK ( odpoledního klubu zřízený v rámci doplňkové činnosti), 6 učitelek MŠ, 3 správní zaměstnanci a 4 zaměstnanci ŠJ. Předepsané vzdělání nemá pí. uč. Bc. Radka Husáková ( v současné době studuje magisterské studium spec. pedagogiky na Masarykově Univerzitě v Brně. Učitelský sbor je stabilizován.

4 - 4 - Seznam pracovníků školy, jejich pracovní zařazení stav k Jméno a příjmení Pracovní zařazení Poznámka Mgr. Kateřina Zlámalová učitelka 1. stupeň ZŠ Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Jana Lampířová učitelka 1. stupeň ZŠ Statutární zástupkyně ředitelky Mgr. Milena Nováčková Mgr. Soňa Klumparová učitelka 1. stupeň ZŠ učitelka 1. stupeň ZŠ Bc. Radka Husáková učitelka 1. stupeň ZŠ od rodičovská dovolená Mgr. Zdenka Kolářová Mgr. Lenka Bartíková učitelka 1. stupeň ZŠ učitelka 1. stupeň ZŠ zástup za rodičovskou dovolenou Bc. Radky Husákové od Sylva Čechová učitelka ZŠ Vyučovala AJ v V. třídě Hana Chňoupková Alena Coufalová Marie Řídká Jarmila Ferdová vychovatelka ŠD vychovatelka OK učitelka MŠ učitelka MŠ dohoda o pracovní činnosti (mzdové prostředky hradí zřizovatel) Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělání Jaroslava Kubíčková učitelka MŠ Jarmila Kédová učitelka MŠ Zdeňka Strejčková učitelka MŠ Pavla Pokorná učitelka MŠ Hana Vlachová uklízečka MŠ Jana Zimová školnice MŠ Marie Pokorná školnice ZŠ v topné sezóně jako topič Libuše Fodorová Iva Obůrková Ivanka Novotná Iveta Perničková vedoucí kuchařka vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka

5 Výchovně vzdělávací proces 4.1. Rozdělení tříd Třída Počet žáků celkem chlapců dívek Vyučující 1.tř Mgr. Milena Nováčková 2.tř Mgr. Zdenka Kolářová 3.tř Bc. Radka Husáková, Mgr. Lenka Bartíková 4.tř Mgr. Jana Lampířová 5.tř Mgr. Soňa Klumparová celkem Obec Počet žáků Žáci odcházející z 5. tř. Stařeč 61 Škola Počet Červená Hospoda 6 Gymnázium Třebíč. 3 Kracovice 2 ZŠ T.G. Masaryka 14 Mastník 16 ZŠ Bartuškova 1 Čechočovice 9 Katolické gymnázium 2 Ostatní 5 celkem 20 celkem Školní družina ŠD vede p. vychovatelka Hana Chňoupková. Družinu navštěvovalo 25 dětí. Od byl v rámci doplňkové činnosti (po dohodě se zřizovatelem) zřízen odpolední klub OK, který vede paní vychovatelka Alena Coufalová. OK navštěvovalo 35 dětí. Program ŠD a OK je velice pestrý, zahrnuje odpočinkové a relaxační aktivity, pobyt venku, hravé sportovní i výtvarné činnosti. Každý měsíc probíhá činnost na určité téma.. Blíže v kapitole 5. Kulturní a sportovní akce školy.

6 Mateřská škola Třída Počet dětí Dívek Chlapců 1.tř. Mravenečci tř. Berušky tř. Sluníčka P. učitelky J. Kubíčková, J. Ferdová M. Řídká, P. Pokorná J. Kédová, Z. Strejčková Počet předškoláků Celkem Obec Počet dětí Stařeč 45 Červená Hospoda 6 Kracovice 5 Mastník 6 Čechočovice 6 Celkem Vzdělávací program Škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.16847/96-2 s výukou anglického jazyka. Ve výuce jsou používány pestré metody a formy práce. Učební plány byly včas a v plné míře splněny. V MŠ byl vypracován Rámcově vzdělávací plán, který byl tvořen ve školním roce 2002/2003. ŠVP byl aktualizován a doplněn a byl během školního roku postupně ověřován a dále doplňován.

7 Prospěch a chování Třída celkem Počet žáků Chování stupeň Chování stupeň Průměrný prospěch třídy 1,065 1,092 1,294 1,298 1,394 1,228 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Pochvaly Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od je u všech žáků od 1. roč. na vysvědčení hodnocen celkový prospěch prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl 4.6. Zájmová a mimoškolní činnost V letošním školním roce měly možnost žáci navštěvovat tyto kroužky: Kroužek Počet žáků Vedoucí kroužku Keramika 32 Zuzana Morkusová Sborový zpěv 10 Mgr. Zdenka Kolářová Hra na flétnu 25 Mgr. Kateřina Zlámalová, Mgr. Soňa Klumparová Sportovní 17 Alena Coufalová Výpočetní technika 20 Bc. Radka Husáková Anglický jazyk 34 Sylva Čechová Estetická gymnastika 14 Jaroslava Buclová Doučování 10 Mgr. Soňa Klumparová Kuchyňka 21 Mgr. Milena Nováčková Výtvarný 8 Hana Chňoupková Biatlon 5 Alena Coufalová Hrátky s flétničkou MŠ 13 Jaroslava Kédová, Zdena Strejčková Keramika MŠ 13 Jaroslava Kubíčková, Jarmila Ferdová Hudebně taneční MŠ 17 Marie Řídká, Pavla Pokorná Angličtinka 10 Sylva Čechová Cvičení rodičů a dětí 24 Zdena Strejčková Celkem žáků 273 Nepovinné předměty Náboženství 12 Jiří Dobeš

8 - 8 - Náplň práce zájmových kroužků pro školní rok 2006/2007 Název kroužku Vedoucí kroužku Den/ čas Náplň Výpočetní technika Bc. Radka Husáková Středa 13:00-14:00 14:00-15:00 Žáci jsou rozděleni do dvou skupin podle znalosti ovládání počítače. Základní obsluha počítače, základy Wordu, PowerPoint, elektronická pošta, Internet Anglický jazyk Hra na flétnu Keramika Sylva Čechová Hana Chňoupková Mgr. Kateřina Zlámalová Zuzana Morkusová Úterý 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 Středa 12:15-13:15 Středa 13:00-14:00 Pondělí 13:00-14:00 Úterý 13:00-14:30 Určeno pro žáky 1.,2.a 3. ročníku Výuka AJ je zaměřena na základy a jednoduchou slovní zásobu z oblasti života dětí barvy, číslice, zvířata aj. Metody výuky jsou vedeny zajímavou, hravou formou. Děti jsou rozděleny do 2 skupin podle znalosti hry na nástroj. Výuka hry se zaměřuje na hru známých lidových písní u začátečníků. U pokročilých hra písní s doprovodem magnetofonu, kytary, dvojhlasná hra. Děti vystupují při různých kulturních akcích pořádaných školou nebo ostatními spolky obce. Děti jsou rozděleny do 3 skupin podle věkových kategorií. Činnost kroužku je zaměřena na práci s keramickou hlínou různé formy zpracování, glazování. Žáci vyrábí i výzdobu školy. Na vypalování je využívána pec paní Z. Morkusové. Děti platí poplatek za 1 hod. 10,- Sborový zpěv Mgr. Zdenka Kolářová Pondělí 13:00-14:00 Nácvik jednohlasných i dvojhlasných písní, hudební a pěvecké hry. Děti vystupují při různých kulturních akcích pořádaných školou nebo ostatními spolky obce. Sportovní hry Alena Coufalová Úterý 13:00-14:30 Míčové a jiné sportovní hry v tělocvičně i v přírodě. Podle podmínek využívat plavecký bazén na ZŠ Bartuškova. Organizování sportovních soutěží Biatlon Alena Coufalová Středa 15:30-17:00 Sportovně zaměřený kroužek. Nácvik střelby, běhu, přesnosti a vytrvalosti. Součástí kroužku jsou i účasti na různých soutěžích a závodech. Kroužek je organizován ve spolupráci s DDM Hrádek. Kuchyňka Mgr. Milena Nováčková Pátek 13:00-14:00 14:00-15:00 Srolování, úpravy stolů, vaření teplých jídel, příprava studené kuchyně. V rámci tohoto kroužku byly zorganizovaná soutěž mazi školami s názvem Jarní slavnost

9 - 9 - Výtvarný Hana Chňoupková Čtvrtek 15:00-16:30 Používání různých výtvarných technik, výroba dárečků. Estetická gymnastika Jaroslava Buclová Pátek 13:00-14:30 Cvičení při hudbě, nácvik vystoupení k různým společenským příležitostem Hudebně - taneční MŠ Pavla Pokorná Marie Řídká Středa 14:30-15:30 Nácvik dětských písniček a jednoduchých tanečků. Děti vystupují při různých kulturních akcích pořádaných školou nebo ostatními spolky obce. Keramika MŠ Hra na flétnu MŠ Jarmila Ferdová Jaroslava Kubíčková Jarmila Kédová Zdenka Strejčková Úterý 15:00-16:00 Pondělí 15:00-16:00 Činnost kroužku je zaměřena na práci s keramickou hlínou různé formy zpracování válení, hnětení, modelování atd., glazování. Tyto činnosti jsou velice vhodné při rozvoji motoriky ruky u předškoláků. Žáci vyrábí i výzdobu školy. Na vypalování je využívána pec paní Z. Morkusové. Děti jsou rozděleny do 2 skupin podle úrovně ovládání nástroje. Činnost se zaměřuje na správné držení nástroje, správné tvoření tónu, správné držení těla atd., nácvik jednoduchých dětských říkadel a písniček. Děti vystupují při různých kulturních akcích pořádaných školou nebo ostatními spolky obce. Cvičení rodičů a dětí Zdenka Strejčková Pondělí 16:00-17:00 Míčové a jiné sportovní hry v tělocvičně i v přírodě za účasti rodičů. Určeno převážně pro děti mladšího věku Angličtinka Sylva Čechová Středa 13:00-14:00 Základy angličtiny hravou formou, hry, vycházky do přírody, dramatizace, písničky. Nabídka kroužků je každoročně obměňována a doplňována podle zájmů dětí a rodičů. V letošním školním roce byla obohacena o 4 nové kroužky Kuchyňka, Biatlon, Výtvarný a Angličtinku. Programová náplň je zařazena do Preventivního programu patologických jevů ve škole. Kroužky jsou zřizovány v rámci doplňkové činnost ZŠ. Poplatek za docházku do kroužku je 150 Kč 200 Kč/pololetí.

10 Zápis dětí do 1. třídy a do MŠ na šk. rok 2007/2008 Zápis dětí do první třídy proběhl 19. ledna K zápisu se dostavilo 23 dětí. Rodiči byly podány 5 žádostí o odložení školní docházky. Tyto děti byly vyšetřeny v Pedagogicko-psychologické poradně Třebíč, kde byla posouzena jejich školní zralost. Podle výsledku vyšetření byl těmto dětem rozhodnutím ředitelky ZŠ a MŠ povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok. Do 1. třídy ve školním roce 2007/2008 nastoupí 18 žáků. Barevný zápis probíhal po celé škole. Děti po celou dobu zápisu doprovázely barevné postavičky, v každé místnosti (třídě) děti plnily nějaký úkol na posouzení školní zralosti (matematické představy, jemná a hrubá motorika, vyjadřovací schopnosti, všeobecný přehled, kresba lidské postavy). Za svou odvahu a šikovnost byly odměněni sladkostí a barevným balónkem taškou s logem ZŠ s drobnými upomínkovými předměty, které vyrobily děti ve školní družině. Pro rodiče i děti bylo připraveno občerstvení ve školní jídelně. Rodiče byli osloveni krátkým dotazníkem, který i s výsledky je přiložen v příloze. V březnu proběhl zápis dětí do MŠ na školní rok 2007/2008, kterého se zúčastnilo 36 dětí. 22 dětí rozhodnutím ředitelky ZŠ nebylo přijato z kapacitních důvodů. Ve spolupráci se zřizovatelem řešíme otázku rozšíření kapacity MŠ nadstavbou nad školní jídelnou. 5. Kulturní a sportovní akce školy ve šk. roce 2006/2007 ZÁŘÍ 8.9. Loučení s prázdninami Záchranná stanice dravců a sov Dlouhá Brtnice dopravní hřiště ZŠ Bartuškova Třebíč IV. třída tematická výuka Oranžovohnědý den vítáme podzim Vzdělávací program Vesmírné divadlo, Hvězdárna M. Koperníka v Brně a návštěva Moravského muzea v Brně Jak věci fungují Zahájení programu AJAX pro žáky 2.a 3.třídy (preventivní program) 22.9.Vzdělávací pořad POZNÁVÁME ZVÍŘATA Téma ŠD: Jsme školní družina jedna rodina ŘÍJEN divadelní představení HD Jihlava Šíleně smutná princezna 5.10.Běh Terryho Foxe 1. a 2. ročník Společní schůzka rodičů ZŠ Spaní ve škole 2. třída Výtvarná dílna pro maminky - Savování Podzimní vycházka s rodiči sběr přírodnin ( výzdoba třídy a výroba ježků, výroba skřítků Podzimníčků, šipkovaná) Loutková pohádka v MŠ Krteček a jeho kamarádi (MŠ a I. třída) Téma ŠD: Olympiáda se skřítky TRODAR ZEMĚ TAJEMNÝCH SKŘÍTKŮ

11 LISTOPAD Krajská přehlídka SEDMIKVÍTEK v Okříškách vystoupení FLÉTNIČEK, SUPER HOLKI 5. třída taneční vystoupení hudební pořad p. Nováka - Tradice a zvyky Zahájení plaveckého výcviku žáků 1.a 2. třídy Výtvarná dílna pro maminky Gelové svíčky Zahájení MINIŠKOLIČKY příprava předškoláků Hugo a Fugo na cestách (2 klauni) O telefonování v MŠ Téma ŠD: UDĚLEJ SI SÁM Zlaté ručičky PROSINEC Čertovský den a Mikulášská nadílka v MŠ děti ve svých maskách čertů a čertíků vyšly do ulic Starče, aby netradičně oslavily Mikuláše, žáci 5. třídy připravili nadílku pro děti v MŠ Vánoční besídky ve třídách Vánoční tvoření v sále radnice si mohli děti a jejich rodiče pod vedením p. učitelek vyrobit různé vánoční ozdoby, na závěr tohoto předvánočního podvečera si všichni přítomní mohli s pěveckým a flétnovým sborem ZŠ zazpívat vánoční koledy Sběrový týden kg, utržili jsme Kč MINIŠKOLIČKA Plavání 1. a 2. třídy OK se zúčastnil výtvarné soutěže Hrad a obdržel ocenění za nejsladší hrad. Filmové představení Doba ledová 2 obleva Tematická výuka Modrobílý den Vánoce přicházejí Předvánoční tvoření gelových svíček 2.,3. a 4. třídy Výtvarná dílna pro maminky Malování na hedvábí Vánoční trhy na náměstí, vystoupení flétniček a sboru u vánočního stromku VÁNOČNÍ POHÁDKA loutkové divadlo Hodonín Vánoční zvonění program pro rodiče s nazdobenými stromečky a s dárky pro děti. Roznášení přáníček do obchodů, školy, úřadu Téma ŠD: VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ Čertovská diskotéka LEDEN Plavání 1. a 2. třída Beseda se speciálním pedagogem na téma Školní zralost dítěte Zápis do první třídy Konzultace pro rodiče Matematická olympiáda a Phythágoriáda pro žáky 4. a 5. tříd školní kolo Téma ŠD: ROZJEZDY PRO HVĚZDY Karneval, Zlatý slavík ÚNOR Exkurze vodní elektrárna Dalešice, JE Dukovany 6.2. beseda - Vývoj hudebních nástrojů dopravní výchova pro 4. ročník 9.2. Karneval v ŠD Výtvarná dílna pro maminky výroba úložné ozdobné krabice Preventivní program AJAX 2. a 3. třída MINIŠKOLIČKA Pohádka v MŠ Minivarieté Téma ŠD: HÁDÁNÍ, HLAVY LÁMÁNÍ Hádej, hádej hadači BŘEZEN

12 20.3. Okresní kolo matematické olympiády a pythágoriády MINIŠKOLIČKA Tematická výuka ŽLUTOZELENÝ DEN- Přichází jaro divadelní představení Jak si princezna vzala draka ND Třebíč vzdělávací program Záchranné stanice dravců a sov ZVÍŘÁTKA II. díl beseda pro předškoláky o Z. Milerovi a jeho Krtečkovi v místní knihovně (zorganizovaly H. Pražáková a M. Čechová) vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ na setkání s důchodci na radnici Téma ŠD: BŘEZEN DO PŘÍRODY VLEZEM Lovecké Safari DUBEN Vzdělávací program Na silnici nejsi sám sál radnice Tématický den Den Země - Den v zeleném Úklid příjezdových silnic (příkopů) do Starče MINIŠKOLIČKA Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 3.,4. a 5. ročníku Konzultační hodiny pro rodiče Dyslektická olympiáda ZŠ Třebíč, ul. Kap. Jaroše Pohádka Popelka v ND Třebíč Kreslení na chodník před MŠ ke Dni Země Ukázka CANISTERAPIE ve třídě Berušek a Sluníček Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky Téma ŠD: CESTOVNÍ KANCELÁŘ TOULÁČEK Pojedeme na výlet KVĚTEN 18.5.Vystoupení dětí v domově důchodců Koutkova Třebíč FLÉTNIČKA, sborový zpěv, estetická gymnastika 1.5. Májový cyklovýlet do okolí Starče 4.5.kuchařská soutěž Jarní slavnost účastnily se děti ze ZŠ a MŠ Stařeč, ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou a ZŠ Výčapy MINIŠKOLIČKA Víkendový pobyt Skřipina Filmové představení Asterix a Kleopatra Noc s pohádkou jednodenní výlety třída ZOO Jihlava, třída skanzen Veselý kopec, Chrudim Muzeum loutek Dopravní hřiště ZŠ Bartuškova Třebíč Plavecký výcvik Poznáváme ptáky program Záchranné stanice Dlouhá Brtnice Pohádka Králíček Otíček CANISTERAIIE mravenečci Muzikál Dobrodružství hastrmana Tatrmana divadlo Pasáž Třebíč Téma ŠD: LÍNÁ KŮŽE, MÁLO ZTMŮŽE Dál, výš, rychleji ČERVEN Slavnostní předání vysvědčení žákům 5. třídy v areálu zahrady MŠ Rozdání vysvědčení a pasování absolventům MINIŠKOLIČKY Malování na silnici k MDD 4.,5.,7.6.Výukové programy v ekologickém centru Chaloupky všechny třídy 8.6. Sportovní olympiáda divadelní představení v anglickém jazyce Jackie and The Gigant účast 1.a2. třídy na dětském dnu na ZŠ Bartuškova, Třebíč výtvarná dílna pro maminky- hedvábný náhrdelník

13 Sběrový týden Celkem bylo shromážděno přes 12 tun papíru, ten byl odvezen po dohodě s ZD Stařeč do firmy Huhtamaki Společné focení Schůzky rodičů Ozdravné pobyty 1. třída společně se 3. třídou odjela do Biskupic, 2. třída RS Jalovec, 4. třída si krásné přírody užívala v Čálavicích a 5. třída na třídenní ozdravný pobyt na Skřipině ředitelské volno pro žáky 5. třídy ředitelské volno Ukončení plaveckého výcviku Půldenní vycházky do okolí Starče- spojené s krmením a projížďkou na koních Zakončení činnosti kroužků vystoupením pro rodiče Zakončení školního roku s rodiči sportovní a vědomostní soutěže na sokolském a dětském hřišti + opékání špekáčků Sladká oslava MDD - cukrárna. Rozloučení s předškoláky Téma ŠD: Z POHÁDKY DO POHÁDKY Pohádkové odpoledne, Den Ferdy Mravence 6. Další akce a aktivity ZŠ a MŠ Žáci 1.,2., 3., 4. i 5. třídy společně s předškoláky z MŠ se zúčastnili plaveckého výcviku. Od listopadu předškoláci chodili jedenkrát měsíčně do MINIŠKOLIČKY, která byla věnovaná přípravným cvičením na školu, pro rodiče byl vždy připraven program beseda s ředitelkou školy, prohlídka školy, beseda se speciálním pedagogem, výtvarné dílničky. V čekárně zdravotního střediska byly po celý rok vystavovány výtvarné práce dětí MŠ a o prázdninách je nahradilo fotografické tablo předškoláků. ZŠ informuje občany o dění ve škole na internetových stránkách zřizovatele a ve Stařečském zpravodaji Žáci vydávají 5x ročně školní časopis Kubík a kalendář (na rok 2007 byl kalendář věnovaný pohádkám) Ve škole proběhla veřejná sbírka (formou prodeje samolepek) pro CPK - CHRPA Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci. Nadaci bylo zasláno 1 320,- Všichni žáci jsou zařazeni do pitného režimu ve škole ( za poplatek 100,-Kč ročně). Na chodbách v budově ZŠ a ve třídách MŠ jsou umístěny výdejníky pitné vody. Dvakrát (čtyřikrát) týdně většina žáků odbírala dotované mléko.

14 Další vzdělávání učitelů Učitelky ZŠ i MŠ se hojně účastní vzdělávacích kursů pořádaných PC Vysočina, Impuls Třebíč aj. V letošním školním roce jsme se opět zaměřili na kurzy s problematikou tvorby RVP pro ZŠ (evaluace- hodnocení a sebehodnocení školy). Všechna učitelky ZŠ s zúčastnily víkendu tvořivých učitelů v ZŠ a MŠ Dolní Dubňany. Dále p. učitelky navštěvují semináře specializované na problematiku výuky jednotlivých předmětů dle vlastního zájmu. Především jsou to semináře zaměřené na projektové vyučování, výuku ČJ, M, HV, VV, TV, rodinné výchovy i mimoškolní práce s dětmi. Ředitelka školy a paní vychovatelka A. Coufalová se zúčastnila školení Základní kurz LVVK v Peci pod Sněžkou. Paní učitelky v MŠ se zúčastnily seminářů zaměřených na dramatickou výchovu, rozvoj matematických představ a hudební výchovu. 8. Výsledky našich žáků v soutěžích, testech 8.1.Projekt KALIBRO Ve školním roce 2006/2007 jsme se srovnávacích testů projektu KALIBRO zúčastnili žáci 3. (poprvé) a 5. ročníků. Žáci 5. ročníků byli poprvé testováni z dovedností AJ. Výsledky žáků 5. ročníku KALIBRO výsledky školní rok 2002/2003 čtení a práce s informacemi vzděláníširší základ početní dovednosti KALIBRO výsledky školní rok 2003/2004 čtení a práce s informacemi vzděláníširší základ početní dovednosti ZŠ ČR prům.úspěšnost 62,6 60,8 56,7 počet škol ZŠ ČR prům. úspěšnost 66,5 60,9 56,7 počet škol naše škola prům.úspěšnost 65,9 61,1 62,6 pořadí naše škola prům. úspěšnost 71,9 61,8 55,4 pořadí

15 KALIBRO výsledky školní rok 2004/2005 ZŠ ČR naše škola prům. úspěšnost český jazyk humanitní základ základpřírodovědný matematika 71,1 67,5 65,5 51,8 počet škol prům. úspěšnost 72,5 68,9 67,9 58,4 pořadí ZŠ ČR naše škola KALIBRO výsledky školní rok 2006/2007 prům. úspěšnost český jazyk humanitní základ jazykanglický základpřírodovědný matematika 61,3 60,9 63,3 63,9 44,6 počet škol prům. úspěšnost 71,9 65, ,4 69,1 pořadí Výsledky žáků 3. ročníku KALIBRO výsledky školní rok 2006/2007 český jazyk matematika prvouka ZŠ ČR naše škola prům.úspěšnost 67,5 65,0 61,2 počet škol prům.úspěšnost 73,1 79,9 81,8 pořadí Průměrná úspěšnost je uvedena v %. V každém kole získáme detailní přehled o individuálních výsledcích úspěších našich žáků a souhrnné výsledky za třídy a školu. Celkové výsledky žáků naší školy jsou v souladu s celorepublikovým průměrem. Přehled výsledků je uveden v tabulce. Položka pořadí znamená umístění v příslušné desetině z celkového počtu zúčastněných škol.

16 Olympiády a soutěže Všichni žáci 4. a 5. ročníku se zapojily do školního kola Matematické olympiády. Úspěšní řešitelé školního kola školu reprezentovali v okresním kole. Za 4. třídu reprezentovalo školu 5 žáků a za 5. třídu 11 žáků. Výsledky našich žáků v okresním kole MO: Třída Žák Umístění IV. třída Scheubrein Martin 1. místo Novák Daniel 6. místo Hons Viktor 7. místo V. třída Vítková Alžběta 2. místo Kopáček Petr 5. místo Nedvědický Pavel 6. místo Černá Petra 8. místo Zimová Simona 12. místo Hoffmannová Lada 13. místo Nestrojilová Aneta 16. místo Hedl Michal 18. místo Tuto olympiádu organizuje ZŠ TGM Třebíč. 8. června se žáci naší školy zúčastnili Olympiády malotřídních škol, kterou pořádá Základní škola Přibyslavice a DDM Třebíč. Závodů se zúčastnilo 10 žáků. Naši žáci vzorně reprezentovali naší školu. V soutěži jednotlivců vzorně reprezentovali chlapci V. Pachl(3.) a J. Dokulil (2.), dívky IL. Rymešová (1.a2.) a Z. Smilková (3.) Vynikajícího výsledku dosáhli i další dva žáci naší školy Viktor Hons (4. roč.) a Vojtěch Pachl (4. roč.), kteří v celorepublikovém kole závodů Medvědí stezka (branný závod) v Malém Ratmírově obsadili 1. místo a stali se mistry republiky v kategorii MŽ II. Tyto sportovní závody organizuje Česká asociace Sport pro všechny. 26. dubna se uskutečnil 8. ročník Dyslektické olympiády. Žáci naší školy vzorně reprezentovali v několika zajímavých disciplínách (matematické dovednosti, přírodovědný kviz, skládání PUZZLE, stezka v botanické zahradě. Dyslektickou olympiádu požádá ZŠ Třebíč, ul. Kap. Jaroše. 9. Materiálně technické vybavení školy Do školní knihovny byly v průběhu roku dokoupeny 2 sady knih (po 20 kusech) pro mimočítankovou četbu. Pro každý ročník již v knihovně máme na výběr několik sad pro mimočítankovou četbu. Dále byly nakoupeny encyklopedie, které mají k dispozici žáci v každé třídě. Pravidelně je dokupován o obnovován fond učebnic. Při výuce jsou především využívány učebnice nakladatelství Alter a Nová škola. Vyučující využívají k tvorbě pracovních listů a procvičovacích cvičení učebnice a pracovní sešity i jiných nakladatelství.

17 V budově MŠ pokračují práce na rozšíření zahrady. Pravidelně je doplňován fond hraček a didaktických her. Při prověrce BOZP byly zjištěny některé nedostatky, které se budeme snažit v co nejkratším termínu odstranit. 10. Opravy a revize Probíhaly pravidelné kontroly a revize plynových, elektrických zařízení a hasicích přístrojů. Proběhla revize tělovýchovného nářadí a průlezek v MŠ. Pravidelně jsou prováděny revize výtahů. Byla opravena střecha v zadní části MŠ. 11. Spolupráce s rodiči V září proběhla společná schůze rodičů a učitelů naší školy, rodiče společně s dětmi se mohou účastnit mnoha akcí pořádaných naší školou. Dvakrát za rok se schází i rodiče dětí v MŠ, kde získávají potřebné informace, které se týkají provozu a organizace práce v MŠ. V červnu tradičně proběhla schůzka budoucích prvňáčků s paní učitelkou, která bude vyučovat 1. třídu. Rodičům byly předány všechny potřebné informace k nástupu dětí do ZŠ. Od listopadu navštěvují budoucí prvňáčci 1x měsíčně se svými rodiči ZŠ, kde se seznamují se školou a budoucí paní učitelkou. V měsíci únoru jsme oslovili rodiče budoucích prvňáčků formou dotazníku. Dotazník i jeho vyhodnocení je součástí přílohy. Rodiče, ale i další občané se velice aktivně zúčastnili sběru starého papíru, který probíhal během celého školního roku. Také pracuje Školská rada, která se pravidelně schází 2x ročně. Školská rada odsouhlasila školní řád, klasifikační řád a vyjádřila souhlas se zněním ŠVP Tvořivá a zvídavá škola. Složení Školské rady členové za zřizovatele členové za rodiče členové za ped. pracovníky Dáša Malá Mgr. Jana Mušková Mgr. Jana Lampířová předsedkyně Školské rady Ing. Jan Václavek Mgr. Vlaďka Kopáčková Mgr. Soňa Klumparová Ing. Boris Hoffmann Marcela Nestrojilová Jaroslava Kubíčková

18 Spolupráce s Úřadem městyse Stařeč Spolupráce je dobrá. Škola se účastní všech kulturních a společenských akcí pořádaných OÚ. Zaměstnanci OÚ provádí drobnou údržbu ve škole nátěry, drobné opravy, sečení trávy atd. Jednání o rozpočtu bylo vedeno ke spokojenosti obou zúčastněných stran. Někteří členové zastupitelstva jsou zároveň členy rady školy, jsou pravidelně informováni o dění v naší škole. ZŠ i MŠ pravidelně přispívají do Stařečského zpravodaje. Paní zástupkyně pro předškolní vzdělání, M. Řídká, je aktivní členkou Kulturní a školské komise. Ve Starči Zprávu vypracovala Mgr. Kateřina Zlámalová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla projednána na provozní poradě Předána předsedkyni Školské rady ZŠ a MŠ Stařeč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole..3 2. Charakteristika školy. 4 3. Materiálně technické podmínky.6 4. Vzdělávací program...8 5. Pracovníci školy......10 6. Provedené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 533/11 V V Kačici dne 25. 9. 2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011 Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: V Ý R

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 526 /13 V V Kačici dne 26. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více