Výroční zpráva školy. Školní rok 2013/2014. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí tel.: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy. Školní rok 2013/2014. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608"

Transkript

1 Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí tel.: IČ:

2 Obsah 1. Údaje školy: Údaje zřizovatele: Vzdělávací programy školy: Charakteristika školy: Materiální vybavení: Vzdělávání žáků: Školní družina: Školní knihovna: Školní stravování: Provoz školy: Organizace výuky: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Přehled o integrovaných žácích: Přehled o nadaných žácích: Personální obsazení: Školská rada: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Vzdělávání, semináře a školení: Zápis žáků do 1. ročníku: Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Projekt EU peníze školám : Mezinárodní spolupráce: Údaje o dalších aktivitách školy: Prevence sociálně patologických jevů: Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Projekty školy: Účast žáků školy v testování, soutěžích a projektech: Zájmové kroužky: Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů: Údaje o inspekční, kontrolní a hospitační činnosti: Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí: Kontrolní činnost: Hospitační činnost: Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Spolupráce se školami: Spolupráce s MěÚ Ústí nad Orlicí: Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi v regionu: Prezentace školy na veřejnosti: Školní akce:... 13

3 1. Údaje školy: název školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, zařazení do sítě škol: , poslední aktualizace pod č.j. 9089/2007 právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: kontakty: telefonní číslo: , ová adresa: webové stránky: vedoucí pracovník: ředitelka školy: PaedDr. Eva Faltysová hlavní činnost školy: výchova a vzdělávání součásti školy: Základní škola IZO kapacita 80 žáků Školní družina IZO kapacita 30 žáků 2. Údaje zřizovatele: zřizovatel: Město Ústí nad Orlicí adresa: Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, kontakty: vedoucí odboru školství, kultury a sportu: Mgr. Luboš Mikyska telefonní číslo: Stránka 1

4 3. Vzdělávací programy školy: ročník - školní vzdělávací program Škola pro všechny, upravená verze k č.j. 44/2013/RE Příloha č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro všechny upravená pro žáky s lehkým mentálním postižením č.j. 50/2012/RE Školní družina - vzdělávací program Kdo si hraje, nezlobí, č.j. 32/2007/RE. Ve výuce byly používány učebnice a pracovní sešity se schválenou doložkou MŠMT ČR, některé texty si tvořily pedagogické pracovnice samy v rámci digitálních učebních materiálů v projektu Peníze školám. 4. Charakteristika školy: Základní škola se nachází v okrajové části města Ústí nad Orlicí zvané Kerhartice. Je školou málotřídní a tvoří pouze I. stupeň. Navštěvují ji žáci mladšího školního věku z naší okrajové části a díky nižšímu počtu žáků a rodinnému prostředí dojíždějí i žáci z blízkého okolí (z města Ústí nad Orlicí, Říček, Knapovce). Hlavní cíle výchovy a vzdělání jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu Škola pro všechny. Prostřednictvím činnostního učení zabezpečujeme výchovu a vzdělávání pro žáky všech sociálních vrstev s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti. Důraz je kladen především na samostatnost žáků, na vzájemnou komunikaci, schopnost spolupracovat, umět získávat a následně zpracovat informace, ovládnout strategii učení. Intenzivně se také věnujeme rozvoji mezilidských vztahů, prevenci sociálně patologických jevů a integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 4.1 Materiální vybavení: Budova pochází z roku 1902, v letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly zřízeny šatny a hlavní vchod byl umístěn do klidnější a pro žáky bezpečnější ulice Školní. V průběhu posledních let byla v budově vyměněna dřevěná okna za plastová, zrenovovány podlahy, opraveny dveře, zakoupen nový nábytek. Před školou bylo zbudováno asfaltové parkoviště s vyhrazenými místy pro základní a mateřskou školu. V letošním školním roce bylo započato s postupnou výměnou akumulačních kamen, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení pro dívky, provedena oprava obložení na chodbách a na schodištích a následně všechny prostory vymalovány. Výchovně vzdělávací činnost se realizuje ve čtyřech učebnách umístěných v přízemí a prvním patře budovy. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, který vyhovuje předepsaným hygienickým normám. K relaxačním účelům dětem slouží odpočinkové koutky s pohovkami, kobercem a polštářky, o přestávkách je využívána tělocvičná herna. Jednotlivé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači a notebooky. Žáci si tak mohou ověřovat a doplňovat probírané učivo přímo v hodinách ve výukových programech, či na internetu. Pestrost výuky obohacuje i další technika magnetofony, televize, video, DVD přehrávač. Stránka 2

5 K zajištění výuky tělesné výchovy slouží přilehlá sportoviště tělovýchovné jednoty Sokol Kerhartice tělocvična, travnaté fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem a hřiště pískové na plážový volejbal. V samotném areálu školy se tělovýchovné aktivity žáků odvíjí na zahradě, kde se nachází antukové hřiště s basketbalovými koši, průlezky a pískoviště. Všechna sportoviště jsou pro žáky z bezpečnostního hlediska velmi dobře přístupná a prochází pravidelnými revizními kontrolami. Pro odpolední činnost školní družiny je vyčleněna učebna v přízemí budovy, jejíž součástí je tělocvičná herna, relaxační koutek, počítače, televize, video a další audiotechnika. Zázemí školy doplňuje sborovna, ředitelna, kabinet, šatny a sociální zařízení. Obědy se vydávají ve školní výdejně přímo v budově školy. 4.2 Vzdělávání žáků: Žáci všech ročníků se vzdělávali podle výše uvedených vzdělávacích programů, vyučovaným cizím jazykem byl jazyk anglický. Týdenní rozvrh vyučovaných hodin odpovídal předepsaným učebním dokumentům. Tradiční učební činnost i letos zpestřovaly osvědčené výchovně vzdělávací středy. V tento den se žáci z jednotlivých tříd scházeli a společně se svými pedagogy podnikali delší výlety do okolní přírody, připravovali a realizovali náročnější projekty, sportovní turnaje, soutěže a exkurze, tvořili obtížnější výtvarné práce k výzdobě a propagaci školy a nacvičovali programy na veřejná vystoupení. V tomto netradičním pojetí vzdělávání žáci uprostřed týdne relaxovali a při učební činnosti se vzájemně setkávali nejen se svými sourozenci, ale i s kamarády z ostatních tříd, což příznivě navozovalo atmosféru rodinného prostředí a přispívalo k rozvoji interpersonálních vztahů. Prací ve skupinkách a týmech se vzájemně učili nejen spolupracovat, naslouchat, komunikovat, uvažovat, ale i vyhledávat a třídit informace, vyjadřovat své myšlenky, řešit problémy, zodpovědně se rozhodovat a hodnotit. O výchově a vzdělávání svých dětí byli během roku rodiče pravidelně informováni prostřednictvím žákovských knížek a notýsků a využívali konzultační a rodičovské schůzky. Informace o práci a životě školy byly pro veřejnost vyvěšovány na www. stránkách a ve vitríně na budově školy. 4.3 Školní družina: Základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování je školní družina. Není pokračováním školního vyučování ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Činnost školní družiny vychází ze vzdělávacího programu Kdo si hraje, nezlobí. Rekreační aktivity se odvíjely na školní zahradě a hřišti (kopaná, vybíjená, průlezky, pískoviště) a na ekologických vycházkách. V zimním období se pak činnosti přesunuly do tělocvičny TJ Sokol a do místnosti školní družiny s aktivním využíváním přilehlé tělocvičné herny. Za příznivého počasí se uskutečňovaly pohybové hry na sněhu. V odpočinkové činnosti žáci relaxovali při kreslení, čtení, zpěvu, poslechových nahrávkách a při práci na počítačích. V červnu se uskutečnil turnaj v přeskocích přes švihadlo. Během školního roku byla využívána nabídka odpoledních filmových představení v Ústí nad Orlicí. Stránka 3

6 4.4 Školní knihovna: Škola disponuje knihovnou, která má tři oddělení: žákovskou, učitelskou a metodickou. Školní knihovna je vedena pedagogickou pracovnicí a žáci ji navštěvují pravidelně dle vyvěšených termínů 1x měsíčně. 4.5 Školní stravování: Školní stravování včetně personálního zabezpečení zajišťovala místní mateřská škola. Obědy byly dováženy z mateřské školy a přímo v budově školy vydávány ve výdejně. V letošním školním roce byla výdejna vybavena novým nerezovým termopultem. 4.6 Provoz školy: Pro žáky byl provoz školy zajišťován denně od hodin. Při ranním provozu dozor nad žáky zajišťovaly jednotlivé pracovnice školy, v době po vyučování se prolínala činnost školní družiny a odpoledních zájmových kroužků. 5. Organizace výuky: V roce 2013/2014 bylo ve škole zapsáno 47 žáků s následující organizací výuky: 1. ročník samostatný 17 žáků, třídní učitelka Alice Bäuchelová 2. a 3. ročník ve spoji žáků, třídní učitelka Mgr. Helena Klosová 4. a 5. ročník ve spoji žáků, třídní učitelka PaedDr. Eva Faltysová Školní družina: 30 žáků, vychovatelka Lenka Náglová, Lenka Horníčková 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním Stránka 4

7 6.2 Přehled o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení Mentální 3. 1 S vývojovými poruchami učení a chování Komentář: Vzdělávání a hodnocení integrovaných žáků probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů - na základě doporučení a závěrů vyšetření Pedagogickopsychologické poradny v Ústí nad Orlicí nebo Speciálně pedagogického centra v Ústí nad Orlicí Přehled o nadaných žácích: Výrazně nadaný žák, který by vyžadoval individuální vzdělávací plán, nebyl v tomto školním roce na škole registrován. Přesto jsou někteří nadanější žáci ve vyučovacích hodinách vhodně motivováni. Jejich pracovní tempo a učení bylo rychlejší, mnohem aktivněji se zapojovali do vyučovacího procesu a v hodinách se jim zadávaly složitější a náročnější úkoly tak, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. 7. Personální obsazení: PaedDr. Eva Faltysová ředitelka školy třídní učitelka 4. a 5. ročníku výchovná poradkyně Plný úvazek absolventka Pedagogické fakulty Plzeň, obor 1. stupeň základní školy, státní rigorózní zkouška Plzeň, absolventka studia výchovného poradenství - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Mgr. Helena Klosová třídní učitelka 2. a 3. ročníku Plný úvazek absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství 1. stupeň ZŠ Alice Bäuchelová třídní učitelka 1. ročníku Plný úvazek absolventka Střední pedagogické školy Litomyšl, obor vychovatelství Stránka 5

8 Lenka Náglová vychovatelka školní družiny metodička prevence Úvazek 0,5 - vychovatelka Úvazek 0,5 - učitelka absolventka Střední pedagogické školy Litomyšl, obor vychovatelství Lenka Horníčková asistentka pedagoga k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami Úvazek 0,4, k ukončila pracovní poměr Úvazek 0,17 - vychovatelka Silvie Voleská - školnice Plný úvazek 8. Školská rada: Členy školské rady tvoří: Za zřizovatele: JUDr. Zdeněk Ešpandr a Ing. Vladislav Fajt. Za rodičovskou veřejnost: Roman Berky a Markéta Sokolová. Z řad pedagogických pracovníků: Alice Bäuchelová a Lenka Náglová. Školská rada se scházela pravidelně. Spolupráce probíhala v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a na jednání byla zvána ředitelka školy. Na schůzkách se projednávalo dění ve škole, ekonomická a provozní problematika a ke schválení byly předkládány příslušné školní dokumenty. 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): V uplynulém školním roce vycházelo další vzdělávání pedagogických pracovníků z objektivního hodnocení stavu a aktuálních potřeb školy. Bylo zaměřeno především na: - úspěšné dokončení projektu EU peníze školám - rozvoj klíčových kompetencí - primární prevenci - studium odborné literatury se školskou tematikou s cílem celkového zvyšování vyučovacího procesu V rámci sebevzdělávání pedagogové studovali materiály k evropskému projektu EU peníze školám a pokračovali v tvorbě digitálních učebních materiálů. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání bylo průběžné doplňování pedagogické a další odborné literatury do učitelské knihovny, odběr odborných periodik a jejich samostudium. Aktuální informace z oblasti problematiky školství a z dalšího vzdělávání byly předávány na pravidelných provozních a pedagogických poradách. Stránka 6

9 9.1 Vzdělávání, semináře a školení: Eva Faltysová Seminář pro výchovné poradce, listopad Porada ředitelů Seč, listopad Zákoník práce seminář ÚO, listopad Zpracování videa na počítači, leden Zákoník práce a jeho novela, únor Školská legislativa v r.2014, únor Alice Bäuchelová Zpracování videa na počítači, leden Respektovat a být respektován, leden Helena Klosová Zpracování videa na počítači, leden Respektovat a být respektován, leden Lenka Náglová Zpracování videa na počítači, leden 10. Zápis žáků do 1. ročníku: Pro příští školní rok bylo v lednu 2014 do 1. ročníku zapsáno 16 žáků. Z toho šesti žákům byl povolen odklad školní docházky na základě žádosti rodičů, doporučení pediatra a školského poradenského zařízení. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 11.1 Projekt EU peníze školám : Zpracovaný projekt byl na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podán v březnu 2011 a na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3491/21/7.1.4/2011 byl zahájen Jeho realizace trvala 30 měsíců a celková výše dotace činila Kč. V rámci tohoto projektu byly do jednotlivých tříd zakoupeny interaktivní tabule, 9 notebooků pro žáky a učitele a pro pedagogické pracovníky se uskutečňovaly vzdělávací semináře. V průběhu projektu byly k vybraným učebním předmětům pro žáky vytvořeny digitální učební materiály, které budou dále sloužit k obohacení výuky. V únoru 2014 byl projekt ukončen závěrečnou monitorovací zprávou Mezinárodní spolupráce: Spolupráce mezi naší a polskou Základní školou Stary Waliszov (Starý Vališov) byla podepsána dne 18. dubna Obec Starý Vališov se nachází v blízkosti města Bystřice Kladská. Žáci obou škol jsou stejně staří, škola v Polsku je též málotřídní a vyučuje žáky pouze prvního stupně. Během školního roku se připravují vždy dvě akce, které Stránka 7

10 prostřednictvím společných žákovských činností napomáhají k vzájemnému poznávání obou sousedních zemí. Setkávání prohlubuje komunikativní dovednosti a vede žáky k aktivnímu procvičování jazykového vzdělávání. Dne se uskutečnil výlet do Polska Stříbrná hora indiánská vesnice. Dne proběhlo společné setkání v Ústí nad Orlicí s programem Papoušci, létající barevné klenoty a vycházkou na Andrlův chlum s plněním netradičních úkolů. Zhodnocení obou programů je opět zaznamenáno ve společné česko polské kronice. Na přelomu září a října se uskutečnil týdenní mezinárodní projekt mezi základními školami měst Ústí nad Orlicí a Berlín Neukölln cirkus Mondeo. Žáci ročníku nacvičovali cirkusové umění pod vedením zkušených německých artistů a celý projekt byl ukončen závěrečným vystoupením pro rodiče a širokou veřejnost. 12. Údaje o dalších aktivitách školy: 12.1 Prevence sociálně patologických jevů: Je obecně známo, že jako výborná prevence sociálně patologických jevů funguje aktivní a smysluplné využívání volného času. Pro naše žáky děti mladšího školního věku se stále zaměřujeme především na oblast prevence. Snažíme se množstvím různých aktivit, netradičním pojetím výuky a individuálním přístupem ke každému žákovi nenásilně seznamovat s různými formami činností a navíc přibližovat a doporučovat další možnosti jejich aktivního rozvoje. Prevence sociálně patologických jevů u žáků probíhá na základě vypracovaného Minimálního preventivního programu, který se na naší škole zaměřuje především na tyto oblasti: zdravý životní styl, záškoláctví, šikanu, vandalismus, rasismus, oblast lidských práv, patologické hráčství, užívání alkoholu a drog a dopravní výchovu. Některé oblasti byly realizovány přímo v konkrétních projektech nebo besedách. Přehled programů v rámci prevence sociálně patologických jevů je uveden v kapitole Školní akce Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Naše škola se zabývá realizací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je zaměřena především na změnu postoje k životnímu prostředí, což v praxi znamená vzbuzovat v dětech zájem o životní prostředí, pečovat o něj a chránit ho. K tomu využíváme nejen nabídku různých vzdělávacích center, ale především názorné přírodní prostředí, které se nachází v blízkém okolí naší školy. Již několik let jsme členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), odebíráme a ve výuce využíváme podnětné náměty z časopisu Bedrník. Během roku žáci v rámci pracovních činností na školní zahradě upravují živý plot, hrabou listí a kompostují. Nejen na zahradě, ale i v budově školy pečují o květinovou výzdobu a průběžně ošetřují okrasné túje. Důležitou součástí výuky je samotná práce s přírodninami (houby, byliny, listy, kameny apod.), jejich sběr a další konkrétní využívání (výstavky, koláže). V zimě se podnikají vycházky do lesa se zásobami krmení pro zvěř. Stránka 8

11 Celoročně probíhá sběr papíru a plastových lahví pro firmu Ekola Libchavy a ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí jsou nejpilnější sběrači oceňováni. Všichni žáci školy jsou zapojeni do celorepublikového projektu Zdravé zuby. Iniciovány jsou preventivní lékařské a stomatologické prohlídky dětí a v rámci zdravé výživy jsme zapojeni do celostátní akce Školní mléko a Ovoce do škol. Do výuky jsou zařazovány tělovýchovné a relaxační chvilky a dbáme na dodržování pitného režimu. Výukou i prakticky získávané zdravé životní návyky jsou stále upevňovány nejen ve vyučovacích hodinách a o přestávkách, ale i ve školní jídelně tak, aby se staly samozřejmou součástí běžného života všech žáků. Kromě výše vytyčených úkolů Minimálního preventivního programu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty absolvují žáci školy výcvik plavání a bruslení v Ústí nad Orlicí a žáci 4. ročníku absolvují výuku na dopravním hřišti v Hylvátech s cílem získání Průkazu cyklisty. Přehled programů v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je uveden v kapitole Školní akce. Úkoly Minimálního preventivního programu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou zapracovány ve školním vzdělávacím programu a prostřednictvím mezipředmětových vztahů prolínají všemi učebními předměty. Realizují se také prostřednictvím náročnějších školních projektů: 12.3 Projekty školy: Projekty pro žáky 1. stupně škol města Ústí nad Orlicí: Šachový turnaj Kč Vánoční tvoření - pro děti ZŠ a MŠ Kč Učení nanečisto Kč Velikonoční tvoření - pro děti ZŠ a MŠ Kč Pěvecká soutěž Zlatý slavík Kč Cyklovýlet - pro děti ZŠ a MŠ Kč Školní projekty: Hurá do školy Den plný hudby Kč Kč Mezinárodní spolupráce: Stříbrná Hora Polsko indiánská spolupráce ( ) Létající barevné klenoty, výlet na Andrlův Chlum ( ) Kč Cirkus Mondeo zdarma Školní projekty a projekty pro žáky byly financovány Městem Ústí nad Orlicí a finanční částky byly využity především na materiální zabezpečení a odměny soutěžícím. Po ukončení jednotlivých projektů bylo zpracováno zhodnocení, vyúčtování a hodnotící zpráva odevzdána zřizovateli. Stránka 9

12 12.4 Účast žáků školy v testování, soutěžích a projektech: Účastí v různých soutěžích a projektech získávají žáci možnost porovnávat své vědomosti, schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky. Průměrných výsledků dosáhli žáci ročníku v mezinárodní matematické soutěži Cvrček a Klokánek. Škola je zapojena do celorepublikových projektů: Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zuby, Práva dětí a již několik let jsme zapojeni v síti základních škol s ekologickou tematikou M.R.K.E.V. Jednotlivé vzdělávací programy jsou doplňovány pestrou nabídkou školních i mimoškolních aktivit pro žáky Zájmové kroužky: Během výchovně vzdělávacího procesu podporujeme a vyzdvihujeme žákovy kvality a dále nabádáme, aby i čas trávený v době po vyučování byl pro ně efektivní. Snažíme se, aby si každý z dětí dovedl vybrat právě takovou činnost či aktivitu, která ho baví, přináší mu radost a možná i v budoucnu pomůže ke zformování jeho profesního zaměření. Je příjemným zjištěním, že klesající zájem žáků z minulých let ustoupil a do kroužků se začalo opět zapojovat více dětí. Ve školním roce 2013/14 bylo žákům nabídnuto šest zájmových kroužků, které začaly pracovat od října. Celkem se zapojilo 65 dětí, z toho 14 dětí docházelo na kroužek z mateřské školy. Vedoucími kroužků byli sami pedagogové, rodiče nebo bývalí žáci naší školy. Činnost zaštiťoval Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí a schůzky probíhaly pravidelně dle schváleného časového harmonogramu. předškoláček pro děti z mateřské školy, vedla PaedDr. Eva Faltysová (14 dětí) kroužek taneční vedla Mgr. Helena Klosová a Alice Bäuchelová (8 žáků) kroužek dovedných rukou - vedla paní Michaela Mačátová (12 žáků) kroužek hudební vedla Lenka Náglová (11 žáků) angličtina hrou vedla Lucie Náglová (11 žáků) kroužek dramatický vedla Lucie Náglová (9 žáků) 13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů: Mezinárodní spolupráce: Stříbrná Hora Polsko indiánská vesnice ( ) Létající barevné klenoty, výlet na Andrlův Chlum ( ) Kč Finanční dar: Ekola Libchavy s.r.o. ekologická výchova, odměny pro žáky za sběr plastových lahví zahrnuto v rozpočtu školy Sběr starého papíru zahrnuto v rozpočtu školy Kč 1805 Kč Bezplatná výpomoc škole: Zhotovení stuh pro žáky 1. ročníku - firma Mediabros Ústí nad Orlicí Stránka 10

13 14. Údaje o inspekční, kontrolní a hospitační činnosti: 14.1 Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí: V tomto školním roce nebyla provedena Kontrolní činnost: Kontrola o stavu a zabezpečení BOZP a požární ochrany školy: průběžně probíhají kontroly pověřenými pracovníky na úseku BOZP a PO Pravidelná revizní činnost Škola má zpracován plán kontrolní činnosti a pravidelně ve stanovených termínech předkládá výstupy z těchto kontrol internímu auditu MěÚ Ústí nad Orlicí Provedené kontroly neshledaly v daných oblastech závady, opatření k nápravě u jednotlivých kontrol nebylo uloženo Hospitační činnost: Ve všech třídách se kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy zaměřovala především na účinné plnění upraveného školního vzdělávacího programu a z toho vyplývajících klíčových kompetencí, případně na pomoc při řešení nedostatků. Z hospitační činnosti vyplývá, že kromě tradiční formy výuky je vyučování ve všech třídách zpestřováno moderními metodami a formami práce - projektovým vyučováním, vyučováním na interaktivních tabulích, prací na počítačích, prací v týmech, ve dvojicích, se zařazováním relaxačních a oddychových tělovýchovných chvilek. Aktivní prací jsou žáci vedeni k samostatnému myšlení a jsou jim zadávány individuální úkoly tak, aby již během vyučovacích hodin docházelo k procvičení a utvrzení učiva. V průběhu sledovaných hodin dostávají dostatek času i prostoru k vyjadřování vlastního názoru, k řešení problémových úkolů i pro samostatnou práci. Rychlejším a nadanějším žákům jsou zadávány další úkoly s vyšší mírou náročnosti. Výuka je ve většině hodin vedena správně, avšak někdy chybělo shrnutí učiva a závěrečné hodnocení včetně sebehodnocení. Rezervy nacházíme i v motivačních činnostech, neboť někdy formálnost předčí aktivní a prožitkové učení. Pozitivem je respektování individuálních schopností žáků. Ve většině vyučovaných hodin byl vhodně kladen důraz na rozvoj matematické, čtenářské a počítačové gramotnosti. Velkým obohacením výuky se stávají vytvořené digitální učební materiály pro jednotlivé předměty, uskutečňované besedy s ukázkami knih a časopisů, využívání nabídky Klubu mladých čtenářů a pravidelná činnost školní knihovny. Počítačové vzdělávání v jednotlivých třídách probíhalo denně při výuce a na interaktivních tabulích. Velmi pozitivně je hodnoceno vedení portfolií jednotlivých žáků již od první třídy. Zde si žáci sami zjišťovali posun v učební činnosti a sloužila jako jejich další motivace. Portfolia jsou na třídních schůzkách předkládána k nahlédnutí rodičům, žáci 5. ročníku je obdrželi při slavnostním závěrečném hodnocení jako vzpomínku na absolvování 1. stupně ZŠ v Kerharticích. Stránka 11

14 15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Z pedagogických pracovníků není nikdo zapojen. 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Škola nemá odborovou organizaci Spolupráce se školami: Základní škola udržovala spolupráci se základními školami 2. stupně města Ústí nad Orlicí, se spádovou mateřskou školou v Kerharticích, základní uměleckou školou a s málotřídními školami z okrsku (Jehnědí, Hnátnice a Písečná). Spolupráce sloužila nejen k porovnávání úrovně vědomostí, schopností a dovedností žáků jednotlivých škol, ale také k získávání zpětných informací o prospěchu a chování našich žáků na 2. stupni nebo v jiných oblastech vzdělávání. Žáci 5. ročníku navštívili své budoucí školy v Ústí nad Orlicí, Komenského ulici a Bratří Čapků v rámci Dne otevřených dveří. Se spádovou mateřskou školou se během roku uskutečnily vzájemné návštěvy žáků před zápisem do 1. ročníku, společně jsme jezdili na plavání. Většina budoucích prvňáčků navštěvovala v základní škole 1x měsíčně kroužek Předškoláček Spolupráce s MěÚ Ústí nad Orlicí: Spolupráce se zřizovatelem je dlouhodobě bezproblémová. Zástupci městského úřadu byli průběžně zváni na akce pořádané naší základní školou. Město Ústí nad Orlicí jako zřizovatel finančně zabezpečuje provoz školního zařízení, dále finančně přispívá na projekty, které škola organizuje. Město se též organizačně i finančně podílí při zabezpečování výměnných návštěv mezi partnerskými školami v rámci mezinárodní spolupráce. Na odbor sociálních služeb městského úřadu se obracíme především v souvislosti s řešením složitějších problémů dětí Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi v regionu: Pro rodiče se pravidelně jedenkrát měsíčně konaly konzultační dny, kdy se mohli informovat o prospěchu a chování svých dětí. V listopadu a v dubnu se uskutečnily plánované třídní schůzky. Pro rodiče žáků 1. ročníku se konala navíc informativní schůzka již v měsíci září. Ve spolupráci s Pedagogicko- psychologickou poradnou a Speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí jsou rodičům nabízeny i další programy a konzultace z oblasti vzdělávání a výchovy. Sami rodiče se aktivně podíleli při organizaci akcí pořádaných školou, někteří vedli kroužky nebo pomáhali s drobnými opravami v rámci údržby. Během roku se aktivně využívala spolupráce s Policií ČR a s Městskou policií, s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí, Městskou knihovnou, Ekolou Libchavy, Českým červeným křížem, s tělovýchovnou jednotou Sokol Kerhartice. Stránka 12

15 17. Prezentace školy na veřejnosti: Žáci školy se aktivně zapojovali do kulturního života v naší městské části, připravovali programy k různým veřejným vystoupením a prezentovali svoji práci na městských výstavách. Veřejnost se o činnosti školy dovídala prostřednictvím webových stránek školy, Informačního listu Města Ústí nad Orlicí, Orlických novin a kabelové televize OIK. V naší městské části jsme pak činnost žáků, jejich výrobky a výsledky ostatních aktivit prezentovali ve vitrínách na škole. Život školy je každoročně zaznamenáván v pečlivě vedené fotodokumentaci. 18. Školní akce: Září: Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku Světový den první pomoci Hurá do školy projekt pro 1. ročník Stříbrná Hora - Polsko indiánská vesnice program partnerské spolupráce Pasování na čtenáře - knihovna v Ústí nad Orlicí, 2. a 3. ročník Konzultační den pro rodiče Říjen: Škola Zdravé pětky 1. a 2. část Exkurze - městský úřad a městská policie v Ústí nad Orlicí Cirkus Mondeo mezinárodní projekt Česká republika Německo Konzultační den pro rodiče Listopad: Výchovný koncert Pavel Novák Pedagogická rada a třídní schůzky Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Vánoční tvoření projekt pro žáky a rodiče Prosinec: Šachový turnaj projekt pro školy 1. stupně města UO Výtvarná dílna zrcátka Čertovské učení školní projekt Strom pro zvířátka vycházka ke krmelci, doplnění zásob jídla Den plný hudby školní projekt, vánoční besídka Vystoupení žáků Dům pokojného stáří v Kerharticích Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Leden: Učení nanečisto projekt pro budoucí prvňáčky Tříkrálová sbírka Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik zahájení Zápis žáků do 1. ročníku Hodnocení za 1. pololetí, odměny za sběr plastových lahví Stránka 13

16 Únor: Strom pro zvířátka vycházka ke krmelci, doplnění zásob jídla Na dvou kolech, V čem na ples výstava Městské muzeum Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik Konzultační den pro rodiče Březen: Setkání s důchodci vystoupení žáků v ZŠ Andulka Šafářová - divadelní představení Exkurze do zahradnictví v Ústí nad Orlicí Vystoupení žáků Dům pokojného stáří v Kerharticích Čtyřlístek v pohádce - divadelní představení Velikonoční výstava ČČK v Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik Konzultační den pro rodiče Duben: Velikonoční tvoření projekt pro žáky a rodiče Ukončení plaveckého výcviku Pedagogická rada a třídní schůzky Pěvecká soutěž Zlatý slavík - projekt pro školy 1. stupně města Ústí nad Orlicí Květen: Papoušci, létající klenoty ekologický program s polskou partnerskou školou Konzultační den pro rodiče Červen: Ústí 2014 vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v Ústí nad Orlicí, běžecké štafety Cvičný požární poplach Zdravé zuby Fotografování žáků Přehlídka animovaných filmů Kulturní dům v Ústí nad Orlicí Školní výlet Polička Cyklovýlet - pro rodiče s dětmi Hodnocení za 2. pololetí, odměny za sběr plastových lahví V Ústí nad Orlicí dne Zpracovala Eva Faltysová Výroční zpráva projednána v: pedagogické radě: dne školské radě dne: Výroční zpráva předána zřizovateli dne: Stránka 14

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace. Škola podporující zdraví Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace Škola podporující zdraví Září 2013 1 Charakteristika školy analýza současného stavu Základní škola v Rumburku, Tyršova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1. Název školy, sídlo, adresa pro dálkový přístup 2. Zřizovatel školy 3. Charakteristika školy 4. Údaje o vedení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-418/14-B. Základní škola Sloup, okres Blansko

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-418/14-B. Základní škola Sloup, okres Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-418/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo 679 13 Sloup 200 E-mail právnické osoby IČO 62075942 Identifikátor 600106322 Právní forma Zastoupená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více