Výroční zpráva školy. Školní rok 2013/2014. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí tel.: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy. Školní rok 2013/2014. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608"

Transkript

1 Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí tel.: IČ:

2 Obsah 1. Údaje školy: Údaje zřizovatele: Vzdělávací programy školy: Charakteristika školy: Materiální vybavení: Vzdělávání žáků: Školní družina: Školní knihovna: Školní stravování: Provoz školy: Organizace výuky: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Přehled o integrovaných žácích: Přehled o nadaných žácích: Personální obsazení: Školská rada: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Vzdělávání, semináře a školení: Zápis žáků do 1. ročníku: Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Projekt EU peníze školám : Mezinárodní spolupráce: Údaje o dalších aktivitách školy: Prevence sociálně patologických jevů: Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Projekty školy: Účast žáků školy v testování, soutěžích a projektech: Zájmové kroužky: Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů: Údaje o inspekční, kontrolní a hospitační činnosti: Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí: Kontrolní činnost: Hospitační činnost: Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Spolupráce se školami: Spolupráce s MěÚ Ústí nad Orlicí: Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi v regionu: Prezentace školy na veřejnosti: Školní akce:... 13

3 1. Údaje školy: název školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, zařazení do sítě škol: , poslední aktualizace pod č.j. 9089/2007 právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: kontakty: telefonní číslo: , ová adresa: webové stránky: vedoucí pracovník: ředitelka školy: PaedDr. Eva Faltysová hlavní činnost školy: výchova a vzdělávání součásti školy: Základní škola IZO kapacita 80 žáků Školní družina IZO kapacita 30 žáků 2. Údaje zřizovatele: zřizovatel: Město Ústí nad Orlicí adresa: Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, kontakty: vedoucí odboru školství, kultury a sportu: Mgr. Luboš Mikyska telefonní číslo: Stránka 1

4 3. Vzdělávací programy školy: ročník - školní vzdělávací program Škola pro všechny, upravená verze k č.j. 44/2013/RE Příloha č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro všechny upravená pro žáky s lehkým mentálním postižením č.j. 50/2012/RE Školní družina - vzdělávací program Kdo si hraje, nezlobí, č.j. 32/2007/RE. Ve výuce byly používány učebnice a pracovní sešity se schválenou doložkou MŠMT ČR, některé texty si tvořily pedagogické pracovnice samy v rámci digitálních učebních materiálů v projektu Peníze školám. 4. Charakteristika školy: Základní škola se nachází v okrajové části města Ústí nad Orlicí zvané Kerhartice. Je školou málotřídní a tvoří pouze I. stupeň. Navštěvují ji žáci mladšího školního věku z naší okrajové části a díky nižšímu počtu žáků a rodinnému prostředí dojíždějí i žáci z blízkého okolí (z města Ústí nad Orlicí, Říček, Knapovce). Hlavní cíle výchovy a vzdělání jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu Škola pro všechny. Prostřednictvím činnostního učení zabezpečujeme výchovu a vzdělávání pro žáky všech sociálních vrstev s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti. Důraz je kladen především na samostatnost žáků, na vzájemnou komunikaci, schopnost spolupracovat, umět získávat a následně zpracovat informace, ovládnout strategii učení. Intenzivně se také věnujeme rozvoji mezilidských vztahů, prevenci sociálně patologických jevů a integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 4.1 Materiální vybavení: Budova pochází z roku 1902, v letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly zřízeny šatny a hlavní vchod byl umístěn do klidnější a pro žáky bezpečnější ulice Školní. V průběhu posledních let byla v budově vyměněna dřevěná okna za plastová, zrenovovány podlahy, opraveny dveře, zakoupen nový nábytek. Před školou bylo zbudováno asfaltové parkoviště s vyhrazenými místy pro základní a mateřskou školu. V letošním školním roce bylo započato s postupnou výměnou akumulačních kamen, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení pro dívky, provedena oprava obložení na chodbách a na schodištích a následně všechny prostory vymalovány. Výchovně vzdělávací činnost se realizuje ve čtyřech učebnách umístěných v přízemí a prvním patře budovy. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, který vyhovuje předepsaným hygienickým normám. K relaxačním účelům dětem slouží odpočinkové koutky s pohovkami, kobercem a polštářky, o přestávkách je využívána tělocvičná herna. Jednotlivé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači a notebooky. Žáci si tak mohou ověřovat a doplňovat probírané učivo přímo v hodinách ve výukových programech, či na internetu. Pestrost výuky obohacuje i další technika magnetofony, televize, video, DVD přehrávač. Stránka 2

5 K zajištění výuky tělesné výchovy slouží přilehlá sportoviště tělovýchovné jednoty Sokol Kerhartice tělocvična, travnaté fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem a hřiště pískové na plážový volejbal. V samotném areálu školy se tělovýchovné aktivity žáků odvíjí na zahradě, kde se nachází antukové hřiště s basketbalovými koši, průlezky a pískoviště. Všechna sportoviště jsou pro žáky z bezpečnostního hlediska velmi dobře přístupná a prochází pravidelnými revizními kontrolami. Pro odpolední činnost školní družiny je vyčleněna učebna v přízemí budovy, jejíž součástí je tělocvičná herna, relaxační koutek, počítače, televize, video a další audiotechnika. Zázemí školy doplňuje sborovna, ředitelna, kabinet, šatny a sociální zařízení. Obědy se vydávají ve školní výdejně přímo v budově školy. 4.2 Vzdělávání žáků: Žáci všech ročníků se vzdělávali podle výše uvedených vzdělávacích programů, vyučovaným cizím jazykem byl jazyk anglický. Týdenní rozvrh vyučovaných hodin odpovídal předepsaným učebním dokumentům. Tradiční učební činnost i letos zpestřovaly osvědčené výchovně vzdělávací středy. V tento den se žáci z jednotlivých tříd scházeli a společně se svými pedagogy podnikali delší výlety do okolní přírody, připravovali a realizovali náročnější projekty, sportovní turnaje, soutěže a exkurze, tvořili obtížnější výtvarné práce k výzdobě a propagaci školy a nacvičovali programy na veřejná vystoupení. V tomto netradičním pojetí vzdělávání žáci uprostřed týdne relaxovali a při učební činnosti se vzájemně setkávali nejen se svými sourozenci, ale i s kamarády z ostatních tříd, což příznivě navozovalo atmosféru rodinného prostředí a přispívalo k rozvoji interpersonálních vztahů. Prací ve skupinkách a týmech se vzájemně učili nejen spolupracovat, naslouchat, komunikovat, uvažovat, ale i vyhledávat a třídit informace, vyjadřovat své myšlenky, řešit problémy, zodpovědně se rozhodovat a hodnotit. O výchově a vzdělávání svých dětí byli během roku rodiče pravidelně informováni prostřednictvím žákovských knížek a notýsků a využívali konzultační a rodičovské schůzky. Informace o práci a životě školy byly pro veřejnost vyvěšovány na www. stránkách a ve vitríně na budově školy. 4.3 Školní družina: Základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování je školní družina. Není pokračováním školního vyučování ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Činnost školní družiny vychází ze vzdělávacího programu Kdo si hraje, nezlobí. Rekreační aktivity se odvíjely na školní zahradě a hřišti (kopaná, vybíjená, průlezky, pískoviště) a na ekologických vycházkách. V zimním období se pak činnosti přesunuly do tělocvičny TJ Sokol a do místnosti školní družiny s aktivním využíváním přilehlé tělocvičné herny. Za příznivého počasí se uskutečňovaly pohybové hry na sněhu. V odpočinkové činnosti žáci relaxovali při kreslení, čtení, zpěvu, poslechových nahrávkách a při práci na počítačích. V červnu se uskutečnil turnaj v přeskocích přes švihadlo. Během školního roku byla využívána nabídka odpoledních filmových představení v Ústí nad Orlicí. Stránka 3

6 4.4 Školní knihovna: Škola disponuje knihovnou, která má tři oddělení: žákovskou, učitelskou a metodickou. Školní knihovna je vedena pedagogickou pracovnicí a žáci ji navštěvují pravidelně dle vyvěšených termínů 1x měsíčně. 4.5 Školní stravování: Školní stravování včetně personálního zabezpečení zajišťovala místní mateřská škola. Obědy byly dováženy z mateřské školy a přímo v budově školy vydávány ve výdejně. V letošním školním roce byla výdejna vybavena novým nerezovým termopultem. 4.6 Provoz školy: Pro žáky byl provoz školy zajišťován denně od hodin. Při ranním provozu dozor nad žáky zajišťovaly jednotlivé pracovnice školy, v době po vyučování se prolínala činnost školní družiny a odpoledních zájmových kroužků. 5. Organizace výuky: V roce 2013/2014 bylo ve škole zapsáno 47 žáků s následující organizací výuky: 1. ročník samostatný 17 žáků, třídní učitelka Alice Bäuchelová 2. a 3. ročník ve spoji žáků, třídní učitelka Mgr. Helena Klosová 4. a 5. ročník ve spoji žáků, třídní učitelka PaedDr. Eva Faltysová Školní družina: 30 žáků, vychovatelka Lenka Náglová, Lenka Horníčková 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním Stránka 4

7 6.2 Přehled o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení Mentální 3. 1 S vývojovými poruchami učení a chování Komentář: Vzdělávání a hodnocení integrovaných žáků probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů - na základě doporučení a závěrů vyšetření Pedagogickopsychologické poradny v Ústí nad Orlicí nebo Speciálně pedagogického centra v Ústí nad Orlicí Přehled o nadaných žácích: Výrazně nadaný žák, který by vyžadoval individuální vzdělávací plán, nebyl v tomto školním roce na škole registrován. Přesto jsou někteří nadanější žáci ve vyučovacích hodinách vhodně motivováni. Jejich pracovní tempo a učení bylo rychlejší, mnohem aktivněji se zapojovali do vyučovacího procesu a v hodinách se jim zadávaly složitější a náročnější úkoly tak, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. 7. Personální obsazení: PaedDr. Eva Faltysová ředitelka školy třídní učitelka 4. a 5. ročníku výchovná poradkyně Plný úvazek absolventka Pedagogické fakulty Plzeň, obor 1. stupeň základní školy, státní rigorózní zkouška Plzeň, absolventka studia výchovného poradenství - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Mgr. Helena Klosová třídní učitelka 2. a 3. ročníku Plný úvazek absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství 1. stupeň ZŠ Alice Bäuchelová třídní učitelka 1. ročníku Plný úvazek absolventka Střední pedagogické školy Litomyšl, obor vychovatelství Stránka 5

8 Lenka Náglová vychovatelka školní družiny metodička prevence Úvazek 0,5 - vychovatelka Úvazek 0,5 - učitelka absolventka Střední pedagogické školy Litomyšl, obor vychovatelství Lenka Horníčková asistentka pedagoga k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami Úvazek 0,4, k ukončila pracovní poměr Úvazek 0,17 - vychovatelka Silvie Voleská - školnice Plný úvazek 8. Školská rada: Členy školské rady tvoří: Za zřizovatele: JUDr. Zdeněk Ešpandr a Ing. Vladislav Fajt. Za rodičovskou veřejnost: Roman Berky a Markéta Sokolová. Z řad pedagogických pracovníků: Alice Bäuchelová a Lenka Náglová. Školská rada se scházela pravidelně. Spolupráce probíhala v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a na jednání byla zvána ředitelka školy. Na schůzkách se projednávalo dění ve škole, ekonomická a provozní problematika a ke schválení byly předkládány příslušné školní dokumenty. 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): V uplynulém školním roce vycházelo další vzdělávání pedagogických pracovníků z objektivního hodnocení stavu a aktuálních potřeb školy. Bylo zaměřeno především na: - úspěšné dokončení projektu EU peníze školám - rozvoj klíčových kompetencí - primární prevenci - studium odborné literatury se školskou tematikou s cílem celkového zvyšování vyučovacího procesu V rámci sebevzdělávání pedagogové studovali materiály k evropskému projektu EU peníze školám a pokračovali v tvorbě digitálních učebních materiálů. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání bylo průběžné doplňování pedagogické a další odborné literatury do učitelské knihovny, odběr odborných periodik a jejich samostudium. Aktuální informace z oblasti problematiky školství a z dalšího vzdělávání byly předávány na pravidelných provozních a pedagogických poradách. Stránka 6

9 9.1 Vzdělávání, semináře a školení: Eva Faltysová Seminář pro výchovné poradce, listopad Porada ředitelů Seč, listopad Zákoník práce seminář ÚO, listopad Zpracování videa na počítači, leden Zákoník práce a jeho novela, únor Školská legislativa v r.2014, únor Alice Bäuchelová Zpracování videa na počítači, leden Respektovat a být respektován, leden Helena Klosová Zpracování videa na počítači, leden Respektovat a být respektován, leden Lenka Náglová Zpracování videa na počítači, leden 10. Zápis žáků do 1. ročníku: Pro příští školní rok bylo v lednu 2014 do 1. ročníku zapsáno 16 žáků. Z toho šesti žákům byl povolen odklad školní docházky na základě žádosti rodičů, doporučení pediatra a školského poradenského zařízení. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 11.1 Projekt EU peníze školám : Zpracovaný projekt byl na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podán v březnu 2011 a na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3491/21/7.1.4/2011 byl zahájen Jeho realizace trvala 30 měsíců a celková výše dotace činila Kč. V rámci tohoto projektu byly do jednotlivých tříd zakoupeny interaktivní tabule, 9 notebooků pro žáky a učitele a pro pedagogické pracovníky se uskutečňovaly vzdělávací semináře. V průběhu projektu byly k vybraným učebním předmětům pro žáky vytvořeny digitální učební materiály, které budou dále sloužit k obohacení výuky. V únoru 2014 byl projekt ukončen závěrečnou monitorovací zprávou Mezinárodní spolupráce: Spolupráce mezi naší a polskou Základní školou Stary Waliszov (Starý Vališov) byla podepsána dne 18. dubna Obec Starý Vališov se nachází v blízkosti města Bystřice Kladská. Žáci obou škol jsou stejně staří, škola v Polsku je též málotřídní a vyučuje žáky pouze prvního stupně. Během školního roku se připravují vždy dvě akce, které Stránka 7

10 prostřednictvím společných žákovských činností napomáhají k vzájemnému poznávání obou sousedních zemí. Setkávání prohlubuje komunikativní dovednosti a vede žáky k aktivnímu procvičování jazykového vzdělávání. Dne se uskutečnil výlet do Polska Stříbrná hora indiánská vesnice. Dne proběhlo společné setkání v Ústí nad Orlicí s programem Papoušci, létající barevné klenoty a vycházkou na Andrlův chlum s plněním netradičních úkolů. Zhodnocení obou programů je opět zaznamenáno ve společné česko polské kronice. Na přelomu září a října se uskutečnil týdenní mezinárodní projekt mezi základními školami měst Ústí nad Orlicí a Berlín Neukölln cirkus Mondeo. Žáci ročníku nacvičovali cirkusové umění pod vedením zkušených německých artistů a celý projekt byl ukončen závěrečným vystoupením pro rodiče a širokou veřejnost. 12. Údaje o dalších aktivitách školy: 12.1 Prevence sociálně patologických jevů: Je obecně známo, že jako výborná prevence sociálně patologických jevů funguje aktivní a smysluplné využívání volného času. Pro naše žáky děti mladšího školního věku se stále zaměřujeme především na oblast prevence. Snažíme se množstvím různých aktivit, netradičním pojetím výuky a individuálním přístupem ke každému žákovi nenásilně seznamovat s různými formami činností a navíc přibližovat a doporučovat další možnosti jejich aktivního rozvoje. Prevence sociálně patologických jevů u žáků probíhá na základě vypracovaného Minimálního preventivního programu, který se na naší škole zaměřuje především na tyto oblasti: zdravý životní styl, záškoláctví, šikanu, vandalismus, rasismus, oblast lidských práv, patologické hráčství, užívání alkoholu a drog a dopravní výchovu. Některé oblasti byly realizovány přímo v konkrétních projektech nebo besedách. Přehled programů v rámci prevence sociálně patologických jevů je uveden v kapitole Školní akce Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Naše škola se zabývá realizací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je zaměřena především na změnu postoje k životnímu prostředí, což v praxi znamená vzbuzovat v dětech zájem o životní prostředí, pečovat o něj a chránit ho. K tomu využíváme nejen nabídku různých vzdělávacích center, ale především názorné přírodní prostředí, které se nachází v blízkém okolí naší školy. Již několik let jsme členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), odebíráme a ve výuce využíváme podnětné náměty z časopisu Bedrník. Během roku žáci v rámci pracovních činností na školní zahradě upravují živý plot, hrabou listí a kompostují. Nejen na zahradě, ale i v budově školy pečují o květinovou výzdobu a průběžně ošetřují okrasné túje. Důležitou součástí výuky je samotná práce s přírodninami (houby, byliny, listy, kameny apod.), jejich sběr a další konkrétní využívání (výstavky, koláže). V zimě se podnikají vycházky do lesa se zásobami krmení pro zvěř. Stránka 8

11 Celoročně probíhá sběr papíru a plastových lahví pro firmu Ekola Libchavy a ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí jsou nejpilnější sběrači oceňováni. Všichni žáci školy jsou zapojeni do celorepublikového projektu Zdravé zuby. Iniciovány jsou preventivní lékařské a stomatologické prohlídky dětí a v rámci zdravé výživy jsme zapojeni do celostátní akce Školní mléko a Ovoce do škol. Do výuky jsou zařazovány tělovýchovné a relaxační chvilky a dbáme na dodržování pitného režimu. Výukou i prakticky získávané zdravé životní návyky jsou stále upevňovány nejen ve vyučovacích hodinách a o přestávkách, ale i ve školní jídelně tak, aby se staly samozřejmou součástí běžného života všech žáků. Kromě výše vytyčených úkolů Minimálního preventivního programu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty absolvují žáci školy výcvik plavání a bruslení v Ústí nad Orlicí a žáci 4. ročníku absolvují výuku na dopravním hřišti v Hylvátech s cílem získání Průkazu cyklisty. Přehled programů v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je uveden v kapitole Školní akce. Úkoly Minimálního preventivního programu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou zapracovány ve školním vzdělávacím programu a prostřednictvím mezipředmětových vztahů prolínají všemi učebními předměty. Realizují se také prostřednictvím náročnějších školních projektů: 12.3 Projekty školy: Projekty pro žáky 1. stupně škol města Ústí nad Orlicí: Šachový turnaj Kč Vánoční tvoření - pro děti ZŠ a MŠ Kč Učení nanečisto Kč Velikonoční tvoření - pro děti ZŠ a MŠ Kč Pěvecká soutěž Zlatý slavík Kč Cyklovýlet - pro děti ZŠ a MŠ Kč Školní projekty: Hurá do školy Den plný hudby Kč Kč Mezinárodní spolupráce: Stříbrná Hora Polsko indiánská spolupráce ( ) Létající barevné klenoty, výlet na Andrlův Chlum ( ) Kč Cirkus Mondeo zdarma Školní projekty a projekty pro žáky byly financovány Městem Ústí nad Orlicí a finanční částky byly využity především na materiální zabezpečení a odměny soutěžícím. Po ukončení jednotlivých projektů bylo zpracováno zhodnocení, vyúčtování a hodnotící zpráva odevzdána zřizovateli. Stránka 9

12 12.4 Účast žáků školy v testování, soutěžích a projektech: Účastí v různých soutěžích a projektech získávají žáci možnost porovnávat své vědomosti, schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky. Průměrných výsledků dosáhli žáci ročníku v mezinárodní matematické soutěži Cvrček a Klokánek. Škola je zapojena do celorepublikových projektů: Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zuby, Práva dětí a již několik let jsme zapojeni v síti základních škol s ekologickou tematikou M.R.K.E.V. Jednotlivé vzdělávací programy jsou doplňovány pestrou nabídkou školních i mimoškolních aktivit pro žáky Zájmové kroužky: Během výchovně vzdělávacího procesu podporujeme a vyzdvihujeme žákovy kvality a dále nabádáme, aby i čas trávený v době po vyučování byl pro ně efektivní. Snažíme se, aby si každý z dětí dovedl vybrat právě takovou činnost či aktivitu, která ho baví, přináší mu radost a možná i v budoucnu pomůže ke zformování jeho profesního zaměření. Je příjemným zjištěním, že klesající zájem žáků z minulých let ustoupil a do kroužků se začalo opět zapojovat více dětí. Ve školním roce 2013/14 bylo žákům nabídnuto šest zájmových kroužků, které začaly pracovat od října. Celkem se zapojilo 65 dětí, z toho 14 dětí docházelo na kroužek z mateřské školy. Vedoucími kroužků byli sami pedagogové, rodiče nebo bývalí žáci naší školy. Činnost zaštiťoval Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí a schůzky probíhaly pravidelně dle schváleného časového harmonogramu. předškoláček pro děti z mateřské školy, vedla PaedDr. Eva Faltysová (14 dětí) kroužek taneční vedla Mgr. Helena Klosová a Alice Bäuchelová (8 žáků) kroužek dovedných rukou - vedla paní Michaela Mačátová (12 žáků) kroužek hudební vedla Lenka Náglová (11 žáků) angličtina hrou vedla Lucie Náglová (11 žáků) kroužek dramatický vedla Lucie Náglová (9 žáků) 13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů: Mezinárodní spolupráce: Stříbrná Hora Polsko indiánská vesnice ( ) Létající barevné klenoty, výlet na Andrlův Chlum ( ) Kč Finanční dar: Ekola Libchavy s.r.o. ekologická výchova, odměny pro žáky za sběr plastových lahví zahrnuto v rozpočtu školy Sběr starého papíru zahrnuto v rozpočtu školy Kč 1805 Kč Bezplatná výpomoc škole: Zhotovení stuh pro žáky 1. ročníku - firma Mediabros Ústí nad Orlicí Stránka 10

13 14. Údaje o inspekční, kontrolní a hospitační činnosti: 14.1 Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí: V tomto školním roce nebyla provedena Kontrolní činnost: Kontrola o stavu a zabezpečení BOZP a požární ochrany školy: průběžně probíhají kontroly pověřenými pracovníky na úseku BOZP a PO Pravidelná revizní činnost Škola má zpracován plán kontrolní činnosti a pravidelně ve stanovených termínech předkládá výstupy z těchto kontrol internímu auditu MěÚ Ústí nad Orlicí Provedené kontroly neshledaly v daných oblastech závady, opatření k nápravě u jednotlivých kontrol nebylo uloženo Hospitační činnost: Ve všech třídách se kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy zaměřovala především na účinné plnění upraveného školního vzdělávacího programu a z toho vyplývajících klíčových kompetencí, případně na pomoc při řešení nedostatků. Z hospitační činnosti vyplývá, že kromě tradiční formy výuky je vyučování ve všech třídách zpestřováno moderními metodami a formami práce - projektovým vyučováním, vyučováním na interaktivních tabulích, prací na počítačích, prací v týmech, ve dvojicích, se zařazováním relaxačních a oddychových tělovýchovných chvilek. Aktivní prací jsou žáci vedeni k samostatnému myšlení a jsou jim zadávány individuální úkoly tak, aby již během vyučovacích hodin docházelo k procvičení a utvrzení učiva. V průběhu sledovaných hodin dostávají dostatek času i prostoru k vyjadřování vlastního názoru, k řešení problémových úkolů i pro samostatnou práci. Rychlejším a nadanějším žákům jsou zadávány další úkoly s vyšší mírou náročnosti. Výuka je ve většině hodin vedena správně, avšak někdy chybělo shrnutí učiva a závěrečné hodnocení včetně sebehodnocení. Rezervy nacházíme i v motivačních činnostech, neboť někdy formálnost předčí aktivní a prožitkové učení. Pozitivem je respektování individuálních schopností žáků. Ve většině vyučovaných hodin byl vhodně kladen důraz na rozvoj matematické, čtenářské a počítačové gramotnosti. Velkým obohacením výuky se stávají vytvořené digitální učební materiály pro jednotlivé předměty, uskutečňované besedy s ukázkami knih a časopisů, využívání nabídky Klubu mladých čtenářů a pravidelná činnost školní knihovny. Počítačové vzdělávání v jednotlivých třídách probíhalo denně při výuce a na interaktivních tabulích. Velmi pozitivně je hodnoceno vedení portfolií jednotlivých žáků již od první třídy. Zde si žáci sami zjišťovali posun v učební činnosti a sloužila jako jejich další motivace. Portfolia jsou na třídních schůzkách předkládána k nahlédnutí rodičům, žáci 5. ročníku je obdrželi při slavnostním závěrečném hodnocení jako vzpomínku na absolvování 1. stupně ZŠ v Kerharticích. Stránka 11

14 15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Z pedagogických pracovníků není nikdo zapojen. 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Škola nemá odborovou organizaci Spolupráce se školami: Základní škola udržovala spolupráci se základními školami 2. stupně města Ústí nad Orlicí, se spádovou mateřskou školou v Kerharticích, základní uměleckou školou a s málotřídními školami z okrsku (Jehnědí, Hnátnice a Písečná). Spolupráce sloužila nejen k porovnávání úrovně vědomostí, schopností a dovedností žáků jednotlivých škol, ale také k získávání zpětných informací o prospěchu a chování našich žáků na 2. stupni nebo v jiných oblastech vzdělávání. Žáci 5. ročníku navštívili své budoucí školy v Ústí nad Orlicí, Komenského ulici a Bratří Čapků v rámci Dne otevřených dveří. Se spádovou mateřskou školou se během roku uskutečnily vzájemné návštěvy žáků před zápisem do 1. ročníku, společně jsme jezdili na plavání. Většina budoucích prvňáčků navštěvovala v základní škole 1x měsíčně kroužek Předškoláček Spolupráce s MěÚ Ústí nad Orlicí: Spolupráce se zřizovatelem je dlouhodobě bezproblémová. Zástupci městského úřadu byli průběžně zváni na akce pořádané naší základní školou. Město Ústí nad Orlicí jako zřizovatel finančně zabezpečuje provoz školního zařízení, dále finančně přispívá na projekty, které škola organizuje. Město se též organizačně i finančně podílí při zabezpečování výměnných návštěv mezi partnerskými školami v rámci mezinárodní spolupráce. Na odbor sociálních služeb městského úřadu se obracíme především v souvislosti s řešením složitějších problémů dětí Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi v regionu: Pro rodiče se pravidelně jedenkrát měsíčně konaly konzultační dny, kdy se mohli informovat o prospěchu a chování svých dětí. V listopadu a v dubnu se uskutečnily plánované třídní schůzky. Pro rodiče žáků 1. ročníku se konala navíc informativní schůzka již v měsíci září. Ve spolupráci s Pedagogicko- psychologickou poradnou a Speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí jsou rodičům nabízeny i další programy a konzultace z oblasti vzdělávání a výchovy. Sami rodiče se aktivně podíleli při organizaci akcí pořádaných školou, někteří vedli kroužky nebo pomáhali s drobnými opravami v rámci údržby. Během roku se aktivně využívala spolupráce s Policií ČR a s Městskou policií, s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí, Městskou knihovnou, Ekolou Libchavy, Českým červeným křížem, s tělovýchovnou jednotou Sokol Kerhartice. Stránka 12

15 17. Prezentace školy na veřejnosti: Žáci školy se aktivně zapojovali do kulturního života v naší městské části, připravovali programy k různým veřejným vystoupením a prezentovali svoji práci na městských výstavách. Veřejnost se o činnosti školy dovídala prostřednictvím webových stránek školy, Informačního listu Města Ústí nad Orlicí, Orlických novin a kabelové televize OIK. V naší městské části jsme pak činnost žáků, jejich výrobky a výsledky ostatních aktivit prezentovali ve vitrínách na škole. Život školy je každoročně zaznamenáván v pečlivě vedené fotodokumentaci. 18. Školní akce: Září: Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku Světový den první pomoci Hurá do školy projekt pro 1. ročník Stříbrná Hora - Polsko indiánská vesnice program partnerské spolupráce Pasování na čtenáře - knihovna v Ústí nad Orlicí, 2. a 3. ročník Konzultační den pro rodiče Říjen: Škola Zdravé pětky 1. a 2. část Exkurze - městský úřad a městská policie v Ústí nad Orlicí Cirkus Mondeo mezinárodní projekt Česká republika Německo Konzultační den pro rodiče Listopad: Výchovný koncert Pavel Novák Pedagogická rada a třídní schůzky Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Vánoční tvoření projekt pro žáky a rodiče Prosinec: Šachový turnaj projekt pro školy 1. stupně města UO Výtvarná dílna zrcátka Čertovské učení školní projekt Strom pro zvířátka vycházka ke krmelci, doplnění zásob jídla Den plný hudby školní projekt, vánoční besídka Vystoupení žáků Dům pokojného stáří v Kerharticích Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Leden: Učení nanečisto projekt pro budoucí prvňáčky Tříkrálová sbírka Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik zahájení Zápis žáků do 1. ročníku Hodnocení za 1. pololetí, odměny za sběr plastových lahví Stránka 13

16 Únor: Strom pro zvířátka vycházka ke krmelci, doplnění zásob jídla Na dvou kolech, V čem na ples výstava Městské muzeum Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik Konzultační den pro rodiče Březen: Setkání s důchodci vystoupení žáků v ZŠ Andulka Šafářová - divadelní představení Exkurze do zahradnictví v Ústí nad Orlicí Vystoupení žáků Dům pokojného stáří v Kerharticích Čtyřlístek v pohádce - divadelní představení Velikonoční výstava ČČK v Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik Konzultační den pro rodiče Duben: Velikonoční tvoření projekt pro žáky a rodiče Ukončení plaveckého výcviku Pedagogická rada a třídní schůzky Pěvecká soutěž Zlatý slavík - projekt pro školy 1. stupně města Ústí nad Orlicí Květen: Papoušci, létající klenoty ekologický program s polskou partnerskou školou Konzultační den pro rodiče Červen: Ústí 2014 vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v Ústí nad Orlicí, běžecké štafety Cvičný požární poplach Zdravé zuby Fotografování žáků Přehlídka animovaných filmů Kulturní dům v Ústí nad Orlicí Školní výlet Polička Cyklovýlet - pro rodiče s dětmi Hodnocení za 2. pololetí, odměny za sběr plastových lahví V Ústí nad Orlicí dne Zpracovala Eva Faltysová Výroční zpráva projednána v: pedagogické radě: dne školské radě dne: Výroční zpráva předána zřizovateli dne: Stránka 14

Výroční zpráva školy. Školní rok 2012/2013. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608

Výroční zpráva školy. Školní rok 2012/2013. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Obsah 1. Údaje školy:... 1 2. Údaje zřizovatele:... 1 3. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy. Školní rok 2014/2015. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608

Výroční zpráva školy. Školní rok 2014/2015. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Výroční zpráva školy Školní rok 2014/2015 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Obsah 1. Údaje školy:... 1 2. Údaje zřizovatele:... 1 3. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy. školní rok 2009/2010. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608

Výroční zpráva školy. školní rok 2009/2010. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Výroční zpráva školy školní rok 2009/2010 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Údaje školy: název školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy. Školní rok 2010/2011. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608

Výroční zpráva školy. Školní rok 2010/2011. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Výroční zpráva školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Údaje školy: název školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více