Výroční zpráva školy. Školní rok 2013/2014. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí tel.: IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy. Školní rok 2013/2014. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608"

Transkript

1 Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí tel.: IČ:

2 Obsah 1. Údaje školy: Údaje zřizovatele: Vzdělávací programy školy: Charakteristika školy: Materiální vybavení: Vzdělávání žáků: Školní družina: Školní knihovna: Školní stravování: Provoz školy: Organizace výuky: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Přehled o integrovaných žácích: Přehled o nadaných žácích: Personální obsazení: Školská rada: Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): Vzdělávání, semináře a školení: Zápis žáků do 1. ročníku: Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Projekt EU peníze školám : Mezinárodní spolupráce: Údaje o dalších aktivitách školy: Prevence sociálně patologických jevů: Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Projekty školy: Účast žáků školy v testování, soutěžích a projektech: Zájmové kroužky: Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů: Údaje o inspekční, kontrolní a hospitační činnosti: Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí: Kontrolní činnost: Hospitační činnost: Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Spolupráce se školami: Spolupráce s MěÚ Ústí nad Orlicí: Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi v regionu: Prezentace školy na veřejnosti: Školní akce:... 13

3 1. Údaje školy: název školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75, zařazení do sítě škol: , poslední aktualizace pod č.j. 9089/2007 právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: kontakty: telefonní číslo: , ová adresa: webové stránky: vedoucí pracovník: ředitelka školy: PaedDr. Eva Faltysová hlavní činnost školy: výchova a vzdělávání součásti školy: Základní škola IZO kapacita 80 žáků Školní družina IZO kapacita 30 žáků 2. Údaje zřizovatele: zřizovatel: Město Ústí nad Orlicí adresa: Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, kontakty: vedoucí odboru školství, kultury a sportu: Mgr. Luboš Mikyska telefonní číslo: Stránka 1

4 3. Vzdělávací programy školy: ročník - školní vzdělávací program Škola pro všechny, upravená verze k č.j. 44/2013/RE Příloha č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro všechny upravená pro žáky s lehkým mentálním postižením č.j. 50/2012/RE Školní družina - vzdělávací program Kdo si hraje, nezlobí, č.j. 32/2007/RE. Ve výuce byly používány učebnice a pracovní sešity se schválenou doložkou MŠMT ČR, některé texty si tvořily pedagogické pracovnice samy v rámci digitálních učebních materiálů v projektu Peníze školám. 4. Charakteristika školy: Základní škola se nachází v okrajové části města Ústí nad Orlicí zvané Kerhartice. Je školou málotřídní a tvoří pouze I. stupeň. Navštěvují ji žáci mladšího školního věku z naší okrajové části a díky nižšímu počtu žáků a rodinnému prostředí dojíždějí i žáci z blízkého okolí (z města Ústí nad Orlicí, Říček, Knapovce). Hlavní cíle výchovy a vzdělání jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu Škola pro všechny. Prostřednictvím činnostního učení zabezpečujeme výchovu a vzdělávání pro žáky všech sociálních vrstev s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti. Důraz je kladen především na samostatnost žáků, na vzájemnou komunikaci, schopnost spolupracovat, umět získávat a následně zpracovat informace, ovládnout strategii učení. Intenzivně se také věnujeme rozvoji mezilidských vztahů, prevenci sociálně patologických jevů a integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 4.1 Materiální vybavení: Budova pochází z roku 1902, v letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly zřízeny šatny a hlavní vchod byl umístěn do klidnější a pro žáky bezpečnější ulice Školní. V průběhu posledních let byla v budově vyměněna dřevěná okna za plastová, zrenovovány podlahy, opraveny dveře, zakoupen nový nábytek. Před školou bylo zbudováno asfaltové parkoviště s vyhrazenými místy pro základní a mateřskou školu. V letošním školním roce bylo započato s postupnou výměnou akumulačních kamen, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení pro dívky, provedena oprava obložení na chodbách a na schodištích a následně všechny prostory vymalovány. Výchovně vzdělávací činnost se realizuje ve čtyřech učebnách umístěných v přízemí a prvním patře budovy. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, který vyhovuje předepsaným hygienickým normám. K relaxačním účelům dětem slouží odpočinkové koutky s pohovkami, kobercem a polštářky, o přestávkách je využívána tělocvičná herna. Jednotlivé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, počítači a notebooky. Žáci si tak mohou ověřovat a doplňovat probírané učivo přímo v hodinách ve výukových programech, či na internetu. Pestrost výuky obohacuje i další technika magnetofony, televize, video, DVD přehrávač. Stránka 2

5 K zajištění výuky tělesné výchovy slouží přilehlá sportoviště tělovýchovné jednoty Sokol Kerhartice tělocvična, travnaté fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem a hřiště pískové na plážový volejbal. V samotném areálu školy se tělovýchovné aktivity žáků odvíjí na zahradě, kde se nachází antukové hřiště s basketbalovými koši, průlezky a pískoviště. Všechna sportoviště jsou pro žáky z bezpečnostního hlediska velmi dobře přístupná a prochází pravidelnými revizními kontrolami. Pro odpolední činnost školní družiny je vyčleněna učebna v přízemí budovy, jejíž součástí je tělocvičná herna, relaxační koutek, počítače, televize, video a další audiotechnika. Zázemí školy doplňuje sborovna, ředitelna, kabinet, šatny a sociální zařízení. Obědy se vydávají ve školní výdejně přímo v budově školy. 4.2 Vzdělávání žáků: Žáci všech ročníků se vzdělávali podle výše uvedených vzdělávacích programů, vyučovaným cizím jazykem byl jazyk anglický. Týdenní rozvrh vyučovaných hodin odpovídal předepsaným učebním dokumentům. Tradiční učební činnost i letos zpestřovaly osvědčené výchovně vzdělávací středy. V tento den se žáci z jednotlivých tříd scházeli a společně se svými pedagogy podnikali delší výlety do okolní přírody, připravovali a realizovali náročnější projekty, sportovní turnaje, soutěže a exkurze, tvořili obtížnější výtvarné práce k výzdobě a propagaci školy a nacvičovali programy na veřejná vystoupení. V tomto netradičním pojetí vzdělávání žáci uprostřed týdne relaxovali a při učební činnosti se vzájemně setkávali nejen se svými sourozenci, ale i s kamarády z ostatních tříd, což příznivě navozovalo atmosféru rodinného prostředí a přispívalo k rozvoji interpersonálních vztahů. Prací ve skupinkách a týmech se vzájemně učili nejen spolupracovat, naslouchat, komunikovat, uvažovat, ale i vyhledávat a třídit informace, vyjadřovat své myšlenky, řešit problémy, zodpovědně se rozhodovat a hodnotit. O výchově a vzdělávání svých dětí byli během roku rodiče pravidelně informováni prostřednictvím žákovských knížek a notýsků a využívali konzultační a rodičovské schůzky. Informace o práci a životě školy byly pro veřejnost vyvěšovány na www. stránkách a ve vitríně na budově školy. 4.3 Školní družina: Základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování je školní družina. Není pokračováním školního vyučování ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Činnost školní družiny vychází ze vzdělávacího programu Kdo si hraje, nezlobí. Rekreační aktivity se odvíjely na školní zahradě a hřišti (kopaná, vybíjená, průlezky, pískoviště) a na ekologických vycházkách. V zimním období se pak činnosti přesunuly do tělocvičny TJ Sokol a do místnosti školní družiny s aktivním využíváním přilehlé tělocvičné herny. Za příznivého počasí se uskutečňovaly pohybové hry na sněhu. V odpočinkové činnosti žáci relaxovali při kreslení, čtení, zpěvu, poslechových nahrávkách a při práci na počítačích. V červnu se uskutečnil turnaj v přeskocích přes švihadlo. Během školního roku byla využívána nabídka odpoledních filmových představení v Ústí nad Orlicí. Stránka 3

6 4.4 Školní knihovna: Škola disponuje knihovnou, která má tři oddělení: žákovskou, učitelskou a metodickou. Školní knihovna je vedena pedagogickou pracovnicí a žáci ji navštěvují pravidelně dle vyvěšených termínů 1x měsíčně. 4.5 Školní stravování: Školní stravování včetně personálního zabezpečení zajišťovala místní mateřská škola. Obědy byly dováženy z mateřské školy a přímo v budově školy vydávány ve výdejně. V letošním školním roce byla výdejna vybavena novým nerezovým termopultem. 4.6 Provoz školy: Pro žáky byl provoz školy zajišťován denně od hodin. Při ranním provozu dozor nad žáky zajišťovaly jednotlivé pracovnice školy, v době po vyučování se prolínala činnost školní družiny a odpoledních zájmových kroužků. 5. Organizace výuky: V roce 2013/2014 bylo ve škole zapsáno 47 žáků s následující organizací výuky: 1. ročník samostatný 17 žáků, třídní učitelka Alice Bäuchelová 2. a 3. ročník ve spoji žáků, třídní učitelka Mgr. Helena Klosová 4. a 5. ročník ve spoji žáků, třídní učitelka PaedDr. Eva Faltysová Školní družina: 30 žáků, vychovatelka Lenka Náglová, Lenka Horníčková 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním Stránka 4

7 6.2 Přehled o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení Mentální 3. 1 S vývojovými poruchami učení a chování Komentář: Vzdělávání a hodnocení integrovaných žáků probíhá dle individuálních vzdělávacích plánů - na základě doporučení a závěrů vyšetření Pedagogickopsychologické poradny v Ústí nad Orlicí nebo Speciálně pedagogického centra v Ústí nad Orlicí Přehled o nadaných žácích: Výrazně nadaný žák, který by vyžadoval individuální vzdělávací plán, nebyl v tomto školním roce na škole registrován. Přesto jsou někteří nadanější žáci ve vyučovacích hodinách vhodně motivováni. Jejich pracovní tempo a učení bylo rychlejší, mnohem aktivněji se zapojovali do vyučovacího procesu a v hodinách se jim zadávaly složitější a náročnější úkoly tak, aby byl zajištěn jejich pozitivní rozvoj. 7. Personální obsazení: PaedDr. Eva Faltysová ředitelka školy třídní učitelka 4. a 5. ročníku výchovná poradkyně Plný úvazek absolventka Pedagogické fakulty Plzeň, obor 1. stupeň základní školy, státní rigorózní zkouška Plzeň, absolventka studia výchovného poradenství - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Mgr. Helena Klosová třídní učitelka 2. a 3. ročníku Plný úvazek absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství 1. stupeň ZŠ Alice Bäuchelová třídní učitelka 1. ročníku Plný úvazek absolventka Střední pedagogické školy Litomyšl, obor vychovatelství Stránka 5

8 Lenka Náglová vychovatelka školní družiny metodička prevence Úvazek 0,5 - vychovatelka Úvazek 0,5 - učitelka absolventka Střední pedagogické školy Litomyšl, obor vychovatelství Lenka Horníčková asistentka pedagoga k žákům se speciálně vzdělávacími potřebami Úvazek 0,4, k ukončila pracovní poměr Úvazek 0,17 - vychovatelka Silvie Voleská - školnice Plný úvazek 8. Školská rada: Členy školské rady tvoří: Za zřizovatele: JUDr. Zdeněk Ešpandr a Ing. Vladislav Fajt. Za rodičovskou veřejnost: Roman Berky a Markéta Sokolová. Z řad pedagogických pracovníků: Alice Bäuchelová a Lenka Náglová. Školská rada se scházela pravidelně. Spolupráce probíhala v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a na jednání byla zvána ředitelka školy. Na schůzkách se projednávalo dění ve škole, ekonomická a provozní problematika a ke schválení byly předkládány příslušné školní dokumenty. 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): V uplynulém školním roce vycházelo další vzdělávání pedagogických pracovníků z objektivního hodnocení stavu a aktuálních potřeb školy. Bylo zaměřeno především na: - úspěšné dokončení projektu EU peníze školám - rozvoj klíčových kompetencí - primární prevenci - studium odborné literatury se školskou tematikou s cílem celkového zvyšování vyučovacího procesu V rámci sebevzdělávání pedagogové studovali materiály k evropskému projektu EU peníze školám a pokračovali v tvorbě digitálních učebních materiálů. Nedílnou součástí dalšího vzdělávání bylo průběžné doplňování pedagogické a další odborné literatury do učitelské knihovny, odběr odborných periodik a jejich samostudium. Aktuální informace z oblasti problematiky školství a z dalšího vzdělávání byly předávány na pravidelných provozních a pedagogických poradách. Stránka 6

9 9.1 Vzdělávání, semináře a školení: Eva Faltysová Seminář pro výchovné poradce, listopad Porada ředitelů Seč, listopad Zákoník práce seminář ÚO, listopad Zpracování videa na počítači, leden Zákoník práce a jeho novela, únor Školská legislativa v r.2014, únor Alice Bäuchelová Zpracování videa na počítači, leden Respektovat a být respektován, leden Helena Klosová Zpracování videa na počítači, leden Respektovat a být respektován, leden Lenka Náglová Zpracování videa na počítači, leden 10. Zápis žáků do 1. ročníku: Pro příští školní rok bylo v lednu 2014 do 1. ročníku zapsáno 16 žáků. Z toho šesti žákům byl povolen odklad školní docházky na základě žádosti rodičů, doporučení pediatra a školského poradenského zařízení. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 11.1 Projekt EU peníze školám : Zpracovaný projekt byl na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podán v březnu 2011 a na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 3491/21/7.1.4/2011 byl zahájen Jeho realizace trvala 30 měsíců a celková výše dotace činila Kč. V rámci tohoto projektu byly do jednotlivých tříd zakoupeny interaktivní tabule, 9 notebooků pro žáky a učitele a pro pedagogické pracovníky se uskutečňovaly vzdělávací semináře. V průběhu projektu byly k vybraným učebním předmětům pro žáky vytvořeny digitální učební materiály, které budou dále sloužit k obohacení výuky. V únoru 2014 byl projekt ukončen závěrečnou monitorovací zprávou Mezinárodní spolupráce: Spolupráce mezi naší a polskou Základní školou Stary Waliszov (Starý Vališov) byla podepsána dne 18. dubna Obec Starý Vališov se nachází v blízkosti města Bystřice Kladská. Žáci obou škol jsou stejně staří, škola v Polsku je též málotřídní a vyučuje žáky pouze prvního stupně. Během školního roku se připravují vždy dvě akce, které Stránka 7

10 prostřednictvím společných žákovských činností napomáhají k vzájemnému poznávání obou sousedních zemí. Setkávání prohlubuje komunikativní dovednosti a vede žáky k aktivnímu procvičování jazykového vzdělávání. Dne se uskutečnil výlet do Polska Stříbrná hora indiánská vesnice. Dne proběhlo společné setkání v Ústí nad Orlicí s programem Papoušci, létající barevné klenoty a vycházkou na Andrlův chlum s plněním netradičních úkolů. Zhodnocení obou programů je opět zaznamenáno ve společné česko polské kronice. Na přelomu září a října se uskutečnil týdenní mezinárodní projekt mezi základními školami měst Ústí nad Orlicí a Berlín Neukölln cirkus Mondeo. Žáci ročníku nacvičovali cirkusové umění pod vedením zkušených německých artistů a celý projekt byl ukončen závěrečným vystoupením pro rodiče a širokou veřejnost. 12. Údaje o dalších aktivitách školy: 12.1 Prevence sociálně patologických jevů: Je obecně známo, že jako výborná prevence sociálně patologických jevů funguje aktivní a smysluplné využívání volného času. Pro naše žáky děti mladšího školního věku se stále zaměřujeme především na oblast prevence. Snažíme se množstvím různých aktivit, netradičním pojetím výuky a individuálním přístupem ke každému žákovi nenásilně seznamovat s různými formami činností a navíc přibližovat a doporučovat další možnosti jejich aktivního rozvoje. Prevence sociálně patologických jevů u žáků probíhá na základě vypracovaného Minimálního preventivního programu, který se na naší škole zaměřuje především na tyto oblasti: zdravý životní styl, záškoláctví, šikanu, vandalismus, rasismus, oblast lidských práv, patologické hráčství, užívání alkoholu a drog a dopravní výchovu. Některé oblasti byly realizovány přímo v konkrétních projektech nebo besedách. Přehled programů v rámci prevence sociálně patologických jevů je uveden v kapitole Školní akce Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: Naše škola se zabývá realizací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Je zaměřena především na změnu postoje k životnímu prostředí, což v praxi znamená vzbuzovat v dětech zájem o životní prostředí, pečovat o něj a chránit ho. K tomu využíváme nejen nabídku různých vzdělávacích center, ale především názorné přírodní prostředí, které se nachází v blízkém okolí naší školy. Již několik let jsme členem sítě škol zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), odebíráme a ve výuce využíváme podnětné náměty z časopisu Bedrník. Během roku žáci v rámci pracovních činností na školní zahradě upravují živý plot, hrabou listí a kompostují. Nejen na zahradě, ale i v budově školy pečují o květinovou výzdobu a průběžně ošetřují okrasné túje. Důležitou součástí výuky je samotná práce s přírodninami (houby, byliny, listy, kameny apod.), jejich sběr a další konkrétní využívání (výstavky, koláže). V zimě se podnikají vycházky do lesa se zásobami krmení pro zvěř. Stránka 8

11 Celoročně probíhá sběr papíru a plastových lahví pro firmu Ekola Libchavy a ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí jsou nejpilnější sběrači oceňováni. Všichni žáci školy jsou zapojeni do celorepublikového projektu Zdravé zuby. Iniciovány jsou preventivní lékařské a stomatologické prohlídky dětí a v rámci zdravé výživy jsme zapojeni do celostátní akce Školní mléko a Ovoce do škol. Do výuky jsou zařazovány tělovýchovné a relaxační chvilky a dbáme na dodržování pitného režimu. Výukou i prakticky získávané zdravé životní návyky jsou stále upevňovány nejen ve vyučovacích hodinách a o přestávkách, ale i ve školní jídelně tak, aby se staly samozřejmou součástí běžného života všech žáků. Kromě výše vytyčených úkolů Minimálního preventivního programu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty absolvují žáci školy výcvik plavání a bruslení v Ústí nad Orlicí a žáci 4. ročníku absolvují výuku na dopravním hřišti v Hylvátech s cílem získání Průkazu cyklisty. Přehled programů v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je uveden v kapitole Školní akce. Úkoly Minimálního preventivního programu a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou zapracovány ve školním vzdělávacím programu a prostřednictvím mezipředmětových vztahů prolínají všemi učebními předměty. Realizují se také prostřednictvím náročnějších školních projektů: 12.3 Projekty školy: Projekty pro žáky 1. stupně škol města Ústí nad Orlicí: Šachový turnaj Kč Vánoční tvoření - pro děti ZŠ a MŠ Kč Učení nanečisto Kč Velikonoční tvoření - pro děti ZŠ a MŠ Kč Pěvecká soutěž Zlatý slavík Kč Cyklovýlet - pro děti ZŠ a MŠ Kč Školní projekty: Hurá do školy Den plný hudby Kč Kč Mezinárodní spolupráce: Stříbrná Hora Polsko indiánská spolupráce ( ) Létající barevné klenoty, výlet na Andrlův Chlum ( ) Kč Cirkus Mondeo zdarma Školní projekty a projekty pro žáky byly financovány Městem Ústí nad Orlicí a finanční částky byly využity především na materiální zabezpečení a odměny soutěžícím. Po ukončení jednotlivých projektů bylo zpracováno zhodnocení, vyúčtování a hodnotící zpráva odevzdána zřizovateli. Stránka 9

12 12.4 Účast žáků školy v testování, soutěžích a projektech: Účastí v různých soutěžích a projektech získávají žáci možnost porovnávat své vědomosti, schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky. Průměrných výsledků dosáhli žáci ročníku v mezinárodní matematické soutěži Cvrček a Klokánek. Škola je zapojena do celorepublikových projektů: Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zuby, Práva dětí a již několik let jsme zapojeni v síti základních škol s ekologickou tematikou M.R.K.E.V. Jednotlivé vzdělávací programy jsou doplňovány pestrou nabídkou školních i mimoškolních aktivit pro žáky Zájmové kroužky: Během výchovně vzdělávacího procesu podporujeme a vyzdvihujeme žákovy kvality a dále nabádáme, aby i čas trávený v době po vyučování byl pro ně efektivní. Snažíme se, aby si každý z dětí dovedl vybrat právě takovou činnost či aktivitu, která ho baví, přináší mu radost a možná i v budoucnu pomůže ke zformování jeho profesního zaměření. Je příjemným zjištěním, že klesající zájem žáků z minulých let ustoupil a do kroužků se začalo opět zapojovat více dětí. Ve školním roce 2013/14 bylo žákům nabídnuto šest zájmových kroužků, které začaly pracovat od října. Celkem se zapojilo 65 dětí, z toho 14 dětí docházelo na kroužek z mateřské školy. Vedoucími kroužků byli sami pedagogové, rodiče nebo bývalí žáci naší školy. Činnost zaštiťoval Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí a schůzky probíhaly pravidelně dle schváleného časového harmonogramu. předškoláček pro děti z mateřské školy, vedla PaedDr. Eva Faltysová (14 dětí) kroužek taneční vedla Mgr. Helena Klosová a Alice Bäuchelová (8 žáků) kroužek dovedných rukou - vedla paní Michaela Mačátová (12 žáků) kroužek hudební vedla Lenka Náglová (11 žáků) angličtina hrou vedla Lucie Náglová (11 žáků) kroužek dramatický vedla Lucie Náglová (9 žáků) 13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů: Mezinárodní spolupráce: Stříbrná Hora Polsko indiánská vesnice ( ) Létající barevné klenoty, výlet na Andrlův Chlum ( ) Kč Finanční dar: Ekola Libchavy s.r.o. ekologická výchova, odměny pro žáky za sběr plastových lahví zahrnuto v rozpočtu školy Sběr starého papíru zahrnuto v rozpočtu školy Kč 1805 Kč Bezplatná výpomoc škole: Zhotovení stuh pro žáky 1. ročníku - firma Mediabros Ústí nad Orlicí Stránka 10

13 14. Údaje o inspekční, kontrolní a hospitační činnosti: 14.1 Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí: V tomto školním roce nebyla provedena Kontrolní činnost: Kontrola o stavu a zabezpečení BOZP a požární ochrany školy: průběžně probíhají kontroly pověřenými pracovníky na úseku BOZP a PO Pravidelná revizní činnost Škola má zpracován plán kontrolní činnosti a pravidelně ve stanovených termínech předkládá výstupy z těchto kontrol internímu auditu MěÚ Ústí nad Orlicí Provedené kontroly neshledaly v daných oblastech závady, opatření k nápravě u jednotlivých kontrol nebylo uloženo Hospitační činnost: Ve všech třídách se kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy zaměřovala především na účinné plnění upraveného školního vzdělávacího programu a z toho vyplývajících klíčových kompetencí, případně na pomoc při řešení nedostatků. Z hospitační činnosti vyplývá, že kromě tradiční formy výuky je vyučování ve všech třídách zpestřováno moderními metodami a formami práce - projektovým vyučováním, vyučováním na interaktivních tabulích, prací na počítačích, prací v týmech, ve dvojicích, se zařazováním relaxačních a oddychových tělovýchovných chvilek. Aktivní prací jsou žáci vedeni k samostatnému myšlení a jsou jim zadávány individuální úkoly tak, aby již během vyučovacích hodin docházelo k procvičení a utvrzení učiva. V průběhu sledovaných hodin dostávají dostatek času i prostoru k vyjadřování vlastního názoru, k řešení problémových úkolů i pro samostatnou práci. Rychlejším a nadanějším žákům jsou zadávány další úkoly s vyšší mírou náročnosti. Výuka je ve většině hodin vedena správně, avšak někdy chybělo shrnutí učiva a závěrečné hodnocení včetně sebehodnocení. Rezervy nacházíme i v motivačních činnostech, neboť někdy formálnost předčí aktivní a prožitkové učení. Pozitivem je respektování individuálních schopností žáků. Ve většině vyučovaných hodin byl vhodně kladen důraz na rozvoj matematické, čtenářské a počítačové gramotnosti. Velkým obohacením výuky se stávají vytvořené digitální učební materiály pro jednotlivé předměty, uskutečňované besedy s ukázkami knih a časopisů, využívání nabídky Klubu mladých čtenářů a pravidelná činnost školní knihovny. Počítačové vzdělávání v jednotlivých třídách probíhalo denně při výuce a na interaktivních tabulích. Velmi pozitivně je hodnoceno vedení portfolií jednotlivých žáků již od první třídy. Zde si žáci sami zjišťovali posun v učební činnosti a sloužila jako jejich další motivace. Portfolia jsou na třídních schůzkách předkládána k nahlédnutí rodičům, žáci 5. ročníku je obdrželi při slavnostním závěrečném hodnocení jako vzpomínku na absolvování 1. stupně ZŠ v Kerharticích. Stránka 11

14 15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Z pedagogických pracovníků není nikdo zapojen. 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Škola nemá odborovou organizaci Spolupráce se školami: Základní škola udržovala spolupráci se základními školami 2. stupně města Ústí nad Orlicí, se spádovou mateřskou školou v Kerharticích, základní uměleckou školou a s málotřídními školami z okrsku (Jehnědí, Hnátnice a Písečná). Spolupráce sloužila nejen k porovnávání úrovně vědomostí, schopností a dovedností žáků jednotlivých škol, ale také k získávání zpětných informací o prospěchu a chování našich žáků na 2. stupni nebo v jiných oblastech vzdělávání. Žáci 5. ročníku navštívili své budoucí školy v Ústí nad Orlicí, Komenského ulici a Bratří Čapků v rámci Dne otevřených dveří. Se spádovou mateřskou školou se během roku uskutečnily vzájemné návštěvy žáků před zápisem do 1. ročníku, společně jsme jezdili na plavání. Většina budoucích prvňáčků navštěvovala v základní škole 1x měsíčně kroužek Předškoláček Spolupráce s MěÚ Ústí nad Orlicí: Spolupráce se zřizovatelem je dlouhodobě bezproblémová. Zástupci městského úřadu byli průběžně zváni na akce pořádané naší základní školou. Město Ústí nad Orlicí jako zřizovatel finančně zabezpečuje provoz školního zařízení, dále finančně přispívá na projekty, které škola organizuje. Město se též organizačně i finančně podílí při zabezpečování výměnných návštěv mezi partnerskými školami v rámci mezinárodní spolupráce. Na odbor sociálních služeb městského úřadu se obracíme především v souvislosti s řešením složitějších problémů dětí Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi v regionu: Pro rodiče se pravidelně jedenkrát měsíčně konaly konzultační dny, kdy se mohli informovat o prospěchu a chování svých dětí. V listopadu a v dubnu se uskutečnily plánované třídní schůzky. Pro rodiče žáků 1. ročníku se konala navíc informativní schůzka již v měsíci září. Ve spolupráci s Pedagogicko- psychologickou poradnou a Speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí jsou rodičům nabízeny i další programy a konzultace z oblasti vzdělávání a výchovy. Sami rodiče se aktivně podíleli při organizaci akcí pořádaných školou, někteří vedli kroužky nebo pomáhali s drobnými opravami v rámci údržby. Během roku se aktivně využívala spolupráce s Policií ČR a s Městskou policií, s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí, Městskou knihovnou, Ekolou Libchavy, Českým červeným křížem, s tělovýchovnou jednotou Sokol Kerhartice. Stránka 12

15 17. Prezentace školy na veřejnosti: Žáci školy se aktivně zapojovali do kulturního života v naší městské části, připravovali programy k různým veřejným vystoupením a prezentovali svoji práci na městských výstavách. Veřejnost se o činnosti školy dovídala prostřednictvím webových stránek školy, Informačního listu Města Ústí nad Orlicí, Orlických novin a kabelové televize OIK. V naší městské části jsme pak činnost žáků, jejich výrobky a výsledky ostatních aktivit prezentovali ve vitrínách na škole. Život školy je každoročně zaznamenáván v pečlivě vedené fotodokumentaci. 18. Školní akce: Září: Třídní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku Světový den první pomoci Hurá do školy projekt pro 1. ročník Stříbrná Hora - Polsko indiánská vesnice program partnerské spolupráce Pasování na čtenáře - knihovna v Ústí nad Orlicí, 2. a 3. ročník Konzultační den pro rodiče Říjen: Škola Zdravé pětky 1. a 2. část Exkurze - městský úřad a městská policie v Ústí nad Orlicí Cirkus Mondeo mezinárodní projekt Česká republika Německo Konzultační den pro rodiče Listopad: Výchovný koncert Pavel Novák Pedagogická rada a třídní schůzky Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Vánoční tvoření projekt pro žáky a rodiče Prosinec: Šachový turnaj projekt pro školy 1. stupně města UO Výtvarná dílna zrcátka Čertovské učení školní projekt Strom pro zvířátka vycházka ke krmelci, doplnění zásob jídla Den plný hudby školní projekt, vánoční besídka Vystoupení žáků Dům pokojného stáří v Kerharticích Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Leden: Učení nanečisto projekt pro budoucí prvňáčky Tříkrálová sbírka Bruslení kluziště Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik zahájení Zápis žáků do 1. ročníku Hodnocení za 1. pololetí, odměny za sběr plastových lahví Stránka 13

16 Únor: Strom pro zvířátka vycházka ke krmelci, doplnění zásob jídla Na dvou kolech, V čem na ples výstava Městské muzeum Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik Konzultační den pro rodiče Březen: Setkání s důchodci vystoupení žáků v ZŠ Andulka Šafářová - divadelní představení Exkurze do zahradnictví v Ústí nad Orlicí Vystoupení žáků Dům pokojného stáří v Kerharticích Čtyřlístek v pohádce - divadelní představení Velikonoční výstava ČČK v Ústí nad Orlicí Plavecký výcvik Konzultační den pro rodiče Duben: Velikonoční tvoření projekt pro žáky a rodiče Ukončení plaveckého výcviku Pedagogická rada a třídní schůzky Pěvecká soutěž Zlatý slavík - projekt pro školy 1. stupně města Ústí nad Orlicí Květen: Papoušci, létající klenoty ekologický program s polskou partnerskou školou Konzultační den pro rodiče Červen: Ústí 2014 vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v Ústí nad Orlicí, běžecké štafety Cvičný požární poplach Zdravé zuby Fotografování žáků Přehlídka animovaných filmů Kulturní dům v Ústí nad Orlicí Školní výlet Polička Cyklovýlet - pro rodiče s dětmi Hodnocení za 2. pololetí, odměny za sběr plastových lahví V Ústí nad Orlicí dne Zpracovala Eva Faltysová Výroční zpráva projednána v: pedagogické radě: dne školské radě dne: Výroční zpráva předána zřizovateli dne: Stránka 14

Výroční zpráva školy. školní rok 2009/2010. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608

Výroční zpráva školy. školní rok 2009/2010. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Výroční zpráva školy školní rok 2009/2010 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Údaje školy: název školy: Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 104 351/98-2607 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: bj4bs101 Okresní pracoviště Svitavy Škola: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Borová u Poličky 111, okres Svitavy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více