VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů

2 Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 8 METODICKÉ POSTUPY... 8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY... 8 ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 1 - PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY 27 PŘÍLOHA Č. 2 - DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní požadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Získaná kvalifikace Certifikát Střední průmyslová škola strojnická Pod Strání 1776, VSETÍN Zlínský kraj Příspěvková organizace Operátor CNC strojů Rekvalifikace Potvrzení ošetřujícího lékaře k výkonu práce operátora CNC strojů Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou, střední vzdělání s maturitou Kombinovaná 220 hodin při absolvování všech modulů Závěrečná zkouška Operátor CNC strojů Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Výsledky vzdělávání A) Obecné Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: chápal význam vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotního učení pro svoji úspěšnou kariéru znal své odborné a osobní kvality, potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů podílel se na týmové práci a přijímal hodnocení výsledků své práce byl schopen formulovat a obhájit své myšlenky, názory a způsoby řešení problémů přispíval k dosahování nejvyšší kvality své práce, jednal na pracovišti hospodárně a ekonomicky efektivně byl loajální vůči zaměstnavateli dodržoval právní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí využíval prostředky informačních a komunikačních technologií v pracovním i osobním životě chápal význam osobnostního rozvoje a profesní připravenosti uvědomoval si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a byl schopen adaptovat se na změny trhu práce. B) Odborné Absolvent: uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace zobrazuje tělesa v základních pohledech a řezech ovládá správné zobrazování konstrukčních prvků, normalizovaných součástí a zhotovuje jejich technické výkresy zobrazuje tvar součástí, kótuje jejich délkové rozměry a úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, úchylky geometrického tvaru a vzájemné polohy jejich ploch a prvků stanovuje a předepisuje jakost a úpravu povrchu součástí, jejich chemickotepelné zpracování a další požadavky nutné pro výrobu, montáž a kontrolu čte výkresy jednodušších sestavení, vypracovává k nim rozpisky součástí, kusovníky, a další související dokumentaci vyplňuje popisové pole součástí i sestavení využívá technických norem, strojnických tabulek a jiných zdrojů informací, výpočetní techniku s příslušnými aplikačními programy ovládá základní technologické pojmy zpracování polotovarů 5

6 umí určit druh materiálu podle jeho označení v technické dokumentaci a respektovat jeho technologické vlastnosti při zpracování umí orientačně zvolit pro jednoduché strojní součástky výchozí polotovary rozumí parametrům ovlivňujících řezný proces a je způsobilý k jejich kontrole, volbě a nastavení orientuje se v oblastech obráběcích operací, jako je soustružení, vrtání, vyvrtávání, frézování, broušení, elektrojiskrové obrábění a řezání laserem rozlišuje základní druhy obráběcích nástrojů a určuje možnosti využití pro konkrétní příklady obrábění orientuje se v oblastech automatizované výroby rozumí základům tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí umí organizovat práci na svém pracovišti s ohledem na vykonávanou činnost rozumí sledu výrobních operací a je schopen pracovat dle pokynů výrobního postupu ovládá obecnou problematiku programování CNC strojů správně volí technologický postup výroby dané součásti určuje nástroje potřebné pro výrobu, tyto nástroje fyzicky ustavuje do upínače nástrojů na CNC stroji a přidává do knihovny nástrojů ustavuje a bezpečně upíná obrobky včetně přenesení nulového bodu z programu na obrobek zná ruční tvorbu CNC programu v řídicím systému Heidenhain včetně grafické simulace používá podporu programování včetně strojních cyklů dokáže objevit a odstranit případné chyby ve stavbě programu ovládá tvorbu podprogramů a jejich vhodné zařazení do hlavního programu pracuje na CNC soustruhu a frézce, dokáže odladit výrobní program s CNC strojem vyrábí na CNC stroji daný výrobek měří výrobek a případné nepřesnosti obrobku vůči výkresu koriguje v CNC programu. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu získá odborné vzdělání potřebné k uplatnění jako operátor CNC strojů. Příklady povolání: operátor CNC strojů, operátor strojírenské výroby. 6

7 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program dalšího profesního vzdělávání se zaměřuje na osoby, které projeví zájem o zvýšení své již nabyté strojírenské kvalifikace nebo chtějí získat tuto kvalifikaci jako úplně novou. Klade důraz na odborně teoretickou přípravu absolventů a vytváří předpoklady pro další celoživotní vzdělávání a mobilitu. Vzdělávací program připravuje vzdělané technické pracovníky pro oblast strojírenství. Vzdělávací program sleduje tyto cíle: - zvýšit zájem o nové trendy ve strojírenské výrobě a příbuzných oborech - poskytnout rozhled v oblasti techniky a formovat kladný vztah k technice - umožnit bezproblémovou rekvalifikaci dle požadavků trhu práce v regionu - samostatně rozhodovat o své profesní kariéře - orientovat se a uplatnit na trhu práce, v soukromém i občanském životě, dále se vzdělávat a seberealizovat - zvyšování profesionality. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Odborné vzdělávání tohoto směru vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro uplatnění v různých okruzích pracovních činností ve strojírenském odvětví a pro přípravu směrem ke konkrétním povoláním. Důraz se klade na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti obecnějšího charakteru na konkrétní situace charakteristické pro oblast strojírenství. Jedná se zejména o získání dovedností nutných pro zvládnutí základních předpokladů CNC obrábění. Obsahový okruh technická dokumentace vedle svého základního cíle, tj. vytvořit vazbu mezi skutečným tvarem součásti a jejím technickým zobrazením, poskytuje především konkrétní znalosti zásad technického zobrazování. Obsahový modul Strojírenská technologie se zaměřuje na problematiku přeměny polotovarů na hotový výrobek, včetně volby vhodného materiálu a možnosti tepelného zpracování. Pro operátora CNC strojů je naprosto nezbytná orientace v zásadních technických pojmech, které zahrnují problematiku způsobů třískového obrábění na konvenčních strojích, tak i oblasti moderních systémů automatizovaných výrob. Pochopení těchto výrobních procesů je nutné pro úspěšné profesní zařazení takového pracovníka v provozech a dílnách. Obsahový okruh CNC obrábění se zaměřuje na získání dovedností i vědomostí při obsluze CNC strojů, včetně volby řezných podmínek, vhodných nástrojů, hlavně následné kontroly hotových výrobků a případné korekce CNC programu. 7

8 Organizace výuky Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích modulů, jejichž rozsah je vymezen v učebních plánech jednotlivých modulů. Vyučovací moduly jsou rozděleny na primární a sekundární. Primární moduly, strojírenská technologie a technická dokumentace, jsou organizovány jako kombinované vzdělávání s hodinovou dotací 80 a 60hodin. Jejich součástí jsou i praktická cvičení, jejichž obsah je uveden v příslušných osnovách jednotlivých vzdělávacích modulů. Sekundární modul, CNC obrábění, je strukturován jako kombinace teoretického vyučování s následným praktickým procvičováním získaných vědomostí. Hodinová dotace tohoto modulu je 80 hodin. V sekundárním modulu je kladen větší důraz na upevnění dovedností při obsluze CNC strojů a jejich částečné automatizaci. Metodické postupy Při výuce jsou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vyučovacího procesu. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, demonstrace intelektuální a psychomotorické dovednosti a způsobilosti, procvičování pod dohledem pedagoga) se zavádějí také: - diskuse a diskusní skupiny - skupinová práce žáků - projekty - samostatné práce - metoda objevování a řízeného objevování - učení se z textu a vyhledávání informací - učení se ze zkušeností - samostudium - domácí úkoly - exkurze - využívání prostředků ICT. Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním. Uchazeči o vzdělávací program s dosaženým stupněm středního odborného vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru a uchazeči s dosaženým stupněm úplného odborného vzdělání s maturitou mohou být po ověření vědomostí a dovedností zařazeni přímo do sekundárního vzdělávacího modulu. 8

9 Ke studiu mohou být přijati posluchači s platným doporučením o schopnosti absolvovat vzdělávací program od svého ošetřujícího lékaře. Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Úroveň a kvalitu získaných vědomostí a dovedností absolventů vzdělávacího programu lze ověřit: - realizací závěrečného projektu (tvorba výkresové dokumentace, volba technologického postupu a CNC programu, výroba jednoduché součástky na CNC stroji) - formou evaluačního dotazníku - úspěšností při uplatnění na trhu práce. 9

10 4. Učební plán Střední průmyslová škola strojnická Pod Strání 1776, VSETÍN OPERÁTOR CNC STROJŮ POVINNÉ MODULY Název modulu Ukončení modulu Kód modulu Hodinová dotace Teorie (samostudium) /praxe T S Px Technická dokumentace Strojírenská technologie TD Závěrečný projekt STT Závěrečná zkouška CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY CNC obrábění CNC Závěrečný projekt CELKEM VOLITELNÉ MODULY CELKEM Optimální trajektorie STT / TD CNC 10

11 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Technická dokumentace Kód modulu: TD Nominální délka: 60hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou, střední vzdělání s maturitou. Stručná anotace vymezující cíle modulu: Obsahový okruh technická dokumentace vedle svého základního cíle, tj. vytvořit vazbu mezi skutečným tvarem součásti a jejím technickým zobrazením, poskytuje především konkrétní znalosti zásad technického zobrazování pro navrhování strojních součástí. Klade důraz na rozvoj schopností aplikovat obecné poznatky a dovednosti na konkrétní situace charakteristické pro oblast strojírenství. Zejména pak na tvorbu a čtení výkresové dokumentace při samotné výrobě dané součásti na CNC stroji. Předpokládané výsledky výuky: uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace zobrazuje tělesa v základních pohledech a řezech ovládá správné zobrazování konstrukčních prvků, normalizovaných součástí a zhotovuje jejich technické výkresy zobrazuje tvar součástí, kótuje jejich délkové rozměry a úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, úchylky geometrického tvaru a vzájemné polohy jejich ploch a prvků stanovuje a předepisuje jakost a úpravu povrchu součástí, jejich chemicko-tepelné zpracování a další požadavky nutné pro výrobu, montáž a kontrolu kreslí výkresy jednodušších sestavení, vypracovává k nim rozpisky součástí, kusovníky, a další související dokumentaci vyplňuje popisové pole součástí i sestavení využívá technických norem, strojnických tabulek a jiných zdrojů informací, výpočetní techniku s příslušnými aplikačními programy 11

12 Počet hodin Počet hodin celkem Operátor CNC strojů Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu Ovládá základní pojmy (termíny, terminologii) technického kreslení 1) Úvod, seznámení s pojmy technická dokumentace, výrobní výkres, výrobek. Práce s literaturou a technickými normami, kreslicími pomůckami 2) Normalizace-technické písmo, druhy technických norem, druhy a formáty výkresů, skládání a úpravy výkresů, popisové pole Zná zásady kreslení náčrtů od ruky, volby měřítka a čar 3) Měřítka výkresů, druhy a použití čar, kreslení náčrtů od ruky 2 6 Chápe (rozlišuje) metody a způsoby promítání 4) Druhy promítání, počet a volba průmětů-6průmětů, 3 průměty 3 9 Zobrazuje základní geometrická a složená tělesa 5) Sdružené průměty-doplňování průmětů hranatých a oblých těles, kreslení dle modelu 3 12 Rozlišuje pravidla pro zobrazování na výkresech 6) Tvarové podrobnosti, pohledy - kreslení a označování, zjednodušování v zobrazování 2 14 Správně používá řezy a průřezy, chápe rozdíl mezi řezem a průřezem 7) Řezy a průřezy, kreslení a označování, typy řezů

13 Ovládá základní pojmy kótování, provedení a uspořádání kót 8) Kótování, zásady a základní pojmy, soustavy kót 3 19 Umí pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků 9) Kótování geometrických a konstrukčních prvků 4 23 Samostatně kótuje součásti a vypisuje popisové pole 10) Kótování součástí včetně vyplnění popisového pole ) Opakování, konzultace, hodnocení 1 26 Chápe význam tolerování jako základ pro tvorbu výkresové dokumentace, správně volí a zapisuje tolerance včetně uložení Předepisuje strukturu povrchu na výkresech 12) Předepisování přesnosti rozměrů, základní pojmy, druhy uložení a toleranční soustavy, procvičování rozborů uložení 13) Předepisování drsnosti povrchu, základní pojmy, parametry drsnosti, značky drsnosti, jejich umisťování a předepisování Správně označuje a zaznamenává jednotlivé druhy geometrických tolerancí 14) Předepisování geometrických tolerancí 3 33 Zapisuje úpravy povrchu a tepelné zpracování 15) Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování součásti, slovní a doplňující údaje, změny a opravy na výrobním výkrese

14 Aplikuje získané poznatky při tvorbě výrobního výkresu součásti 16) Samostatná práce-výrobní výkres součásti včetně volby konstrukčního materiálu a polotovaru 4 39 Zná rozdělení, funkci a použití strojních součástí 17) Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky 1 40 Pera a klíny jako rozebíratelná spojení strojních součástí, rozdělení a použití 18) Klíny a pera, kótování drážek 2 42 Rozlišuje, zobrazuje, označuje, kótuje a toleruje závity 19) Druhy závitů, kreslení, lícování a kótování 2 44 Ovládá šroubová spojení 20) Kreslení šroubových spojů 1 45 Orientuje se v rozdělení šroubů, matic, podložek 21) Šrouby, matice, podložky, práce s ČSN 1 46 Funkce, rozdělení, kreslení a kótování hřídele 22) Hřídele, kreslení hřídele, její konstrukční prvky zápich, středící důlek

15 Zná druhy ložisek, zobrazování, značení a zajištění ložisek 23) Kluzná a valivá ložiska, těsnění 2 50 Ovládá základní pojmy a pravidla zobrazování ozubení, rozlišuje řemenové a řetězové převody 24) Ozubená a řetězová kola, řemenice ) Opakování, konzultace problémů a hodnocení 1 53 Zná zásady tvorby výkresu sestavení 26) Pojem a obsah výkresu sestavení, jednoduché výkresy sestavení ) Závěrečný projekt-jednoduchý výkres sestavení 4 60 Doporučené postupy výuky: Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 6 hodin, 2x týdně. Formou výuky je výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností a vzniklých problémů. Způsob ukončení modulu: Na konci vzdělávacího modulu účastníci zpracují samostatný projekt (výkres sestavení, výrobní výkres skutečných součástí), ve kterém prokážou získané dovednosti a vědomosti. 15

16 Hodnocení výsledků výuky: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány krátkými kontrolními úkoly zařazenými do učební osnovy kurzu včetně tvorby výrobních výkresů součástí. Doporučená literatura: KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení, CP Books, a.s., Brno 2005 SLANAŘ V.: Technické kreslení 1., 2. a 3. díl, J&M, Písek 1999 LEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, ISBN , ALBRA, Praha 2006 * prozatím nevyplňovat 16

17 Název modulu: Strojírenská technologie Kód modulu: STT Nominální délka: 80 hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou, střední vzdělání s maturitou Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul je sestaven ze základních částí strojírenské technologie, které musí každý pracovník z oboru zabývajícího se strojní výrobou znát. Části modulu jsou logicky členěny tak, aby postupně seznamovaly účastníky vzdělávání s činností zpracování materiálů. Absolvent kurzu získá základní vědomosti z oblastí zaměřených na strojírenské materiály a polotovary, teorii obrábění a nejdůležitější způsoby třískového obrábění. Bude se orientovat v problematice jak klasického obrábění, tak v pojmech moderních automatizovaných výrob. Absolvuje základy tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí. Porozumí návaznosti výrobních operací dle technologických postupů a bude způsobilý organizovat podle těchto podkladů svoji pracovní činnost. Předpokládané výsledky výuky: ovládá základní technické pojmy zpracování polotovarů umí určit druh materiálu podle jeho označení v technické dokumentaci a respektovat jeho technologické vlastnosti při zpracování rozlišuje použití normalizovaných a nenormalizovaných polotovarů, umí vyhledat a zvolit dle norem výchozí polotovary pro jednoduché strojní součástky rozumí parametrům ovlivňujících řezný proces a je způsobilý k jejich kontrole, volbě a nastavení orientuje se v oblastech obráběcích operací, jako je soustružení, vrtání, vyvrtávání, frézování, broušení, elektrojiskrové obrábění a řezání laserem rozlišuje základní druhy obráběcích nástrojů a určuje možnosti využití pro konkrétní příklady obrábění orientuje se v oblastech automatizované výroby rozumí základům tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí umí organizovat práci na svém pracovišti s ohledem na vykonávanou činnost rozumí sledu výrobních operací a je schopen pracovat dle pokynů výrobního postupu 17

18 Počet hodin Počet hodin celkem Operátor CNC strojů Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu Umí zkontrolovat rozměry součástí základními kontrolními prostředky Orientuje se v základních druzích a vlastnostech technických materiálů, má přehled o základním značení 1) Úvod, seznámení s oblastmi strojírenské výroby a s úkoly strojírenské technologie 2) Měření a měřidla základy měření, posuvné měřítko, mikrometr, číselníkový úchylkoměr, úhloměr, kalibry, základní měrky rovnoběžné 3) Technické materiály rozdělení materiálů kovové a nekovové materiály, rozdělení, značení dle ČSN, použití EN Rozlišuje použití normalizovaných a nenormalizovaných polotovarů, volí vhodné polotovary dle norem 4) Strojírenské polotovary rozdělení, značení, využitelnost polotovaru 2 10 Rozlišuje a chápe použití základních způsobů zpracování polotovarů Rozumí podstatě vzniku třísky. Chápe řeznou geometrii břitu nástroje a její vliv na proces obrábění. Zná řezné pohyby základních způsobů obrábění a určuje řezné podmínky dle ovlivňujících parametrů. 5) Zpracování polotovarů z technologického hlediska, tváření, odlévání, svařování, obrábění 6) Základy třískového obrábění soustava stroj-nástroj-obrobek, vznik třísky, geometrie řezného nástroje 7) Řezné podmínky řezné pohyby, obrobitelnost materiálu, druhy řezných materiálů, vliv řezného prostředí, drsnost obrobené plochy, řezné kapaliny

19 Rozumí podstatě soustružení a základním pracím na soustruzích, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků Rozumí podstatě vrtání a základním pracím na vrtačkách, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků Rozumí podstatě vyvrtávání a základním pracím na vyvrtávačkách, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků Rozumí podstatě frézování a základním pracím na frézkách, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků 8) Soustružení podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry 9) Vrtání podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry 10) Vyvrtávání podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry 11) Frézování podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry Rozumí podstatě ruční i strojní výroby závitů, rozlišuje typy nástrojů a strojů 12) Výroba závitů podstata metody, základní práce, nástroje, typy strojů pro výrobu závitů, dosahované parametry 2 44 Rozumí podstatě broušení a základním pracím na bruskách, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků 13) Broušení podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry ) Opakování, konzultace 2 52 Rozumí podstatě dalších způsobů dokončovacích metod obrábění 15) Další dokončovací způsoby: lapování, honování, leštění, superfinišování, otryskávání, omílání-podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry

20 Rozumí podstatě elektrojiskrového obrábění 16) Elektrojiskrové obrábění podstata metody, využití, dosahované parametry 2 58 Rozumí podstatě metod speciálního dělení materiálů 17) Řezání laserem a plasmou, podstata metody, využití, dosahované parametry 2 60 Rozumí pojmům z oblasti automatizované výroby Rozumí základům a účelu tepelného zpracování ocelí Rozumí základům a účelu chemicko-tepelného zpracování ocelí 18) Automatizace výroby pojmy: obráběcí poloautomat a automat, CNC, DNC, BOS, adaptivní řízení, průmyslový manipulátor a robot 19) Tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí účel, podstata, typy tepelného zpracování: žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování 20) Chemicko-tepelné zpracování ocelí:účel, podstata, typy chemicko-tepelného zpracování, cementování, nitridování, nitrocementace Orientuje se v technologických postupech, rozumí návaznosti výrobních operací 21) Výrobní postupy účel technologických podkladů k výrobě součástí, technologický postup, členění výrobního postupu 4 72 Samostatně vypracovává jednoduché technologické postupy 22) Samostatná práce vypracování jednoduchých technologických postupů

21 23) Opakování, konzultace ) Závěr, hodnocení 2 80 Doporučené postupy výuky: Části modulu jsou sestaveny tak, aby účastníky vzdělávání postupně seznamovaly s důležitými částmi strojírenské technologie a měly logickou návaznost. Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách v blocích o délce 6 hodin 2x týdně v odborné učebně strojírenské technologie formou výkladu, který bude vhodně doplňován názornými obrázky k danému tématu a učebními pomůckami. Do vzdělávání jsou zařazené dva bloky opakování a konzultací, které mají ucelovat informace a odstraňovat možné nejasnosti probrané látky. Získané znalosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány formou krátkých opakovacích otázek ze základních poznatků předcházejících lekcí. Při konci modulu je zařazena část se zaměřením na samostatnou práci v oblasti technologických postupů, ve které účastníci prokáží získané dovednosti. Způsob ukončení modulu: Modul Strojírenská technologie bude ukončen formou ústní zkoušky. Hodnocení výsledků výuky: Na závěr vzdělávacího modulu je zařazena závěrečná zkouška, ve které účastnici prokáží získané vědomosti. Po vylosování dvou otázek, budou mít účastníci čas na přípravu, po které bude následovat ústní přezkoušení. Čas na přípravu je stanoven 15 minut a předpokládaná doba ústního zkoušení 10 minut. Doporučená literatura: LEINVEBER J., ŘASA J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, SCIENTIA, FISCHER U. a kol.: Základy strojnictví, EUROPA SOBOTÁLES cz. Praha, HLUCHÝ M., KOLOUCH J.: Strojírenská technologie 1, 2, 3, 4 SCIENTIA, KOCMAN K.: Speciální technologie obrábění. CERM Brno,

22 Název modulu: CNC programování Kód modulu: CNC Nominální délka: 80hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Sekundární, kombinovaný Platnost od: Vstupní Ukončené moduly Technická dokumentace, Strojírenská předpoklady: technologie, uchazeči s dosaženým stupněm středního odborného vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru a uchazeči s dosaženým stupněm úplného odborného vzdělání s maturitou mohou být po ověření vědomostí a dovedností zařazeni přímo do sekundárního vzdělávacího modulu. Stručná anotace vymezující cíle modulu: Absolvent kurzu ovládá obecnou problematiku programování CNC strojů, umí správně zvolit technologický postup výroby dané součásti, umí správně zvolit nástroje potřebné na výrobu, tyto nástroje fyzicky ustavit do upínače nástrojů na CNC stroji. Absolvent ovládá práci na CNC soustruhu a frézce, dokáže sladit výrobní program s CNC strojem a daný výrobek umí na CNC stroji vyrobit. Předpokládané výsledky výuky: ovládá obecnou problematiku programování CNC strojů pozná teplotní vlivy na obrábění, zná chladící a řezné kapaliny umí správně zvolit technologický postup výroby dané součásti umí správně zvolit nástroje potřebné na výrobu umí nástroje fyzicky ustavit do upínače nástrojů na CNC stroji umí přidat nástroje do knihovny nástrojů dokáže seřídit nástroje na obrábění mimo CNC stroj a přenést je do tabulky nástrojů dokáže ustavit a bezpečně upínat obrobky do nulového bodu ovládá ruční tvorbu CNC programu v řídicím systému Heidenhain i530 včetně grafické simulace používá podporu programování včetně strojních cyklů dokáže objevit a odstranit případné chyby ve stavbě programu ovládá tvorbu podprogramů a jejich vhodné zařazení do hlavního programu ovládá práci na CNC soustruhu a frézce dokáže sladit výrobní program s CNC strojem a daný výrobek umí na CNC stroji vyrobit umí změřit výrobek a případné nepřesnosti obrobku vůči výkresu korigovat v CNC programu umí použít správné řezné a chladící kapaliny při obrábění na CNC strojích umí vyhodnotit použitelnost nástrojů pro další obrábění pozná míru otupení nástrojů a umí rozhodnout o přebroušení nástrojů 22

23 Počet hodin Počet hodin celkem Operátor CNC strojů Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu Ovládá základy systému umí použít souřadnicové systémy na CNC soustruhu 1) Úvod, seznámení s PC, koncepce a stavba CNC strojů, CNC stroj EMCO PC T URN 50, řídicí systém Heidenhain i530, popis a funkce, přehled provozních režimů 2) Základy programování v Heidenhaim i530, vztažné body na CNC soustruhu a jejich použití, souřadnicové systémy Umí pracovat se systémem Heidenhain i530, psát, mazat přepisovat slova a věty v programu 3) Obslužné režimy, správce programů, 2 7 Chápe pojmy: řezná rychlost, otáčky, posuv, teplotní roztažnost, řezné a chladící kapaliny Rozumí základním příkazům, zná adresy programů i podprogramů, používá při tvorbě programu strojní cykly Umí stanovit pracovní nástroje, upne do revolverové hlavy, načítá a uloží korekce nástrojů do řídicího systému, zná druhy upínaní nástrojů Seřídí CNC stroj s programem, umí simulaci i zkušení běh programu 4) Technologická data, teplotní vlivy na CNC stroj, chladící a řezné kapaliny, 5) Programování, stavba programu, použití adres, přehled příkazů G a M funkce, strojní cykly, programování s podporou, použití podprogramů 6) Nástroje na CNC soustruhu, revolverová hlava, nástroje na CNC frézce, upínání nástrojů na PC TURN 50, způsoby upínaní nástrojů do držáků 7) Seřízení CNC stroje s programem, výroba součásti, kontrola programu řídícím programem Heidenhaim i530, zkušební běh, programový stop, podmíněný programový stop

24 Umí prakticky vyrobit součástku podle výrobního programu 8) Programování pomocí strojního panelu Heidenhain i Chápe rozdíl mezi jednotlivými CNC stroji, umí obsluhovat výrobní CNC soustruh EMCO Turn 120 9) EMCO TURN 120, seznámení s obsluhou produkčního stroje, rozdíl mezi EMCO PC TURN 50 a EMCO PC TURN Umí programovat jednoduché součástky ve volném programování, tzv. ISO kódu 10) Programování v ISO kódu 3 29 Účastník umí samostatně zhotovit výrobní program a zhotovit výrobek na CNC soustruhu, umí seřídit nástroje mimo CNC stroj a vložit je do tabulky nástrojů 11) Samostatná tvorba programu, výroba součásti, dosahované přesnosti na CNC strojích, servis a údržba CNC stroje, příprava nástrojů mimo CNC pracoviště, zapsání do tabulky nástrojů ) Opakování, konzultace, hodnocení 1 37 Chápe rozdíly mezi programováním CNC soustruhu a CNC frézy 13) Úvod, seznámení s PC, CNC strojem EMCO PC MILL 50, řídicí systém Heidenhain i530, popis a funkce kláves, řídící panel 2 39 Chápe a umí použít souřadnicový systém na CNC frézce 14) Základy programování v Heidenhain i530, vztažné body na CNC frézce a jejich posunutí souřadnicových systémů 2 41 Umí obsluhovat program, kopíruje, maže, přejmenuje programy 15) Obslužné režimy, kopírování, přejmenování, mazání, reorganizace programu

25 Rozumí vlivy technologických dat (řezná rychlost, otáčky, posuv) na kvalitu obrábění 16) Technologická data, řezná rychlost, otáčky, posuv, zjištění posuvné rychlosti u frézování a vrtání, hospodaření s nářadím u CNC strojů, (míra otupení, přeostřování) 1 44 Umí soustavně naprogramovat výrobní program na CNC frézování 17) Programování Umí upínat nástroje do držáků nástrojů, umí náčrt a uložit korekce nástrojů do paměti systému Umí sladit výrobní program s CNC frézkou, vyrobí obrobek, umí seřídit nástroje mimo CNC stroj a vložit je do tabulky nástrojů Samostatně zhotovuje výrobní program dle zadaného výkresu Umí ovládat produkční CNC frézku EMCO PC Mill ) Nástroje na CNC frézce upínání a korekce nástrojů, použitelnost jednotlivých typů nástrojů pro konkrétní technologické operace 19) Seřízení CNC stroje s programem, výroba součástky, příprava nástrojů mimo CNC pracoviště, zapsání do tabulky nástrojů 20) Výroba programů a výroba součástí pomocí strojního panelu, Heidenhain i530, ovládání CNC stroje pomocí strojního panelu 21) EMCO MILL, seznámení s obsluhou produkčního stroje, upínání nástroje, převzetí nástrojových dat, rozdíl mezi EMCO PC MILL 50 a EMCO PC MILL Umí vytvořit a zkontrolovat výrobní programy, zhotovuje výrobky 22) Samostatná tvorba programu, výroba součásti, servis a údržba CNC stroje

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obsah Strana Identifikační údaje 3 Profil absolventa 3 Uplatnění absolventa 3 Očekávané kompetence 5 Způsob ukončení vzdělání 10 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362 339 01 KLATOVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Strojírenství Kód a název oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, technická a zemědělská Nový Jičín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, technická a zemědělská Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, technická a zemědělská Nový Jičín, příspěvková organizace 23-51-E/01 Strojírenské práce Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: SP 2011/01-1 - Obsah 1. Identifikační

Více

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Vsetín 2009 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776,755 01 Vsetín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrotechnika Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který vydalo

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ č.j.: SSTZ/383/2014 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel:... 4 1.2 Zřizovatel... 4 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 41-55-E/01 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INSTALATÉR oboru středního vzdělání s výučním listem 36-52-H/01 INSTALATÉR Délka vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ RVP 23-52-H/01 Nástrojař Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů, Val

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Provozní elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26 41 L/52 Provozní elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační

Více