VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů"

Transkript

1 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů

2 Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 8 METODICKÉ POSTUPY... 8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY... 8 ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 1 - PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY 27 PŘÍLOHA Č. 2 - DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní požadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Získaná kvalifikace Certifikát Střední průmyslová škola strojnická Pod Strání 1776, VSETÍN Zlínský kraj Příspěvková organizace Operátor CNC strojů Rekvalifikace Potvrzení ošetřujícího lékaře k výkonu práce operátora CNC strojů Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou, střední vzdělání s maturitou Kombinovaná 220 hodin při absolvování všech modulů Závěrečná zkouška Operátor CNC strojů Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Výsledky vzdělávání A) Obecné Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent: chápal význam vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotního učení pro svoji úspěšnou kariéru znal své odborné a osobní kvality, potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů podílel se na týmové práci a přijímal hodnocení výsledků své práce byl schopen formulovat a obhájit své myšlenky, názory a způsoby řešení problémů přispíval k dosahování nejvyšší kvality své práce, jednal na pracovišti hospodárně a ekonomicky efektivně byl loajální vůči zaměstnavateli dodržoval právní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí využíval prostředky informačních a komunikačních technologií v pracovním i osobním životě chápal význam osobnostního rozvoje a profesní připravenosti uvědomoval si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a byl schopen adaptovat se na změny trhu práce. B) Odborné Absolvent: uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace zobrazuje tělesa v základních pohledech a řezech ovládá správné zobrazování konstrukčních prvků, normalizovaných součástí a zhotovuje jejich technické výkresy zobrazuje tvar součástí, kótuje jejich délkové rozměry a úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, úchylky geometrického tvaru a vzájemné polohy jejich ploch a prvků stanovuje a předepisuje jakost a úpravu povrchu součástí, jejich chemickotepelné zpracování a další požadavky nutné pro výrobu, montáž a kontrolu čte výkresy jednodušších sestavení, vypracovává k nim rozpisky součástí, kusovníky, a další související dokumentaci vyplňuje popisové pole součástí i sestavení využívá technických norem, strojnických tabulek a jiných zdrojů informací, výpočetní techniku s příslušnými aplikačními programy ovládá základní technologické pojmy zpracování polotovarů 5

6 umí určit druh materiálu podle jeho označení v technické dokumentaci a respektovat jeho technologické vlastnosti při zpracování umí orientačně zvolit pro jednoduché strojní součástky výchozí polotovary rozumí parametrům ovlivňujících řezný proces a je způsobilý k jejich kontrole, volbě a nastavení orientuje se v oblastech obráběcích operací, jako je soustružení, vrtání, vyvrtávání, frézování, broušení, elektrojiskrové obrábění a řezání laserem rozlišuje základní druhy obráběcích nástrojů a určuje možnosti využití pro konkrétní příklady obrábění orientuje se v oblastech automatizované výroby rozumí základům tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí umí organizovat práci na svém pracovišti s ohledem na vykonávanou činnost rozumí sledu výrobních operací a je schopen pracovat dle pokynů výrobního postupu ovládá obecnou problematiku programování CNC strojů správně volí technologický postup výroby dané součásti určuje nástroje potřebné pro výrobu, tyto nástroje fyzicky ustavuje do upínače nástrojů na CNC stroji a přidává do knihovny nástrojů ustavuje a bezpečně upíná obrobky včetně přenesení nulového bodu z programu na obrobek zná ruční tvorbu CNC programu v řídicím systému Heidenhain včetně grafické simulace používá podporu programování včetně strojních cyklů dokáže objevit a odstranit případné chyby ve stavbě programu ovládá tvorbu podprogramů a jejich vhodné zařazení do hlavního programu pracuje na CNC soustruhu a frézce, dokáže odladit výrobní program s CNC strojem vyrábí na CNC stroji daný výrobek měří výrobek a případné nepřesnosti obrobku vůči výkresu koriguje v CNC programu. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu získá odborné vzdělání potřebné k uplatnění jako operátor CNC strojů. Příklady povolání: operátor CNC strojů, operátor strojírenské výroby. 6

7 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program dalšího profesního vzdělávání se zaměřuje na osoby, které projeví zájem o zvýšení své již nabyté strojírenské kvalifikace nebo chtějí získat tuto kvalifikaci jako úplně novou. Klade důraz na odborně teoretickou přípravu absolventů a vytváří předpoklady pro další celoživotní vzdělávání a mobilitu. Vzdělávací program připravuje vzdělané technické pracovníky pro oblast strojírenství. Vzdělávací program sleduje tyto cíle: - zvýšit zájem o nové trendy ve strojírenské výrobě a příbuzných oborech - poskytnout rozhled v oblasti techniky a formovat kladný vztah k technice - umožnit bezproblémovou rekvalifikaci dle požadavků trhu práce v regionu - samostatně rozhodovat o své profesní kariéře - orientovat se a uplatnit na trhu práce, v soukromém i občanském životě, dále se vzdělávat a seberealizovat - zvyšování profesionality. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Odborné vzdělávání tohoto směru vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro uplatnění v různých okruzích pracovních činností ve strojírenském odvětví a pro přípravu směrem ke konkrétním povoláním. Důraz se klade na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti obecnějšího charakteru na konkrétní situace charakteristické pro oblast strojírenství. Jedná se zejména o získání dovedností nutných pro zvládnutí základních předpokladů CNC obrábění. Obsahový okruh technická dokumentace vedle svého základního cíle, tj. vytvořit vazbu mezi skutečným tvarem součásti a jejím technickým zobrazením, poskytuje především konkrétní znalosti zásad technického zobrazování. Obsahový modul Strojírenská technologie se zaměřuje na problematiku přeměny polotovarů na hotový výrobek, včetně volby vhodného materiálu a možnosti tepelného zpracování. Pro operátora CNC strojů je naprosto nezbytná orientace v zásadních technických pojmech, které zahrnují problematiku způsobů třískového obrábění na konvenčních strojích, tak i oblasti moderních systémů automatizovaných výrob. Pochopení těchto výrobních procesů je nutné pro úspěšné profesní zařazení takového pracovníka v provozech a dílnách. Obsahový okruh CNC obrábění se zaměřuje na získání dovedností i vědomostí při obsluze CNC strojů, včetně volby řezných podmínek, vhodných nástrojů, hlavně následné kontroly hotových výrobků a případné korekce CNC programu. 7

8 Organizace výuky Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích modulů, jejichž rozsah je vymezen v učebních plánech jednotlivých modulů. Vyučovací moduly jsou rozděleny na primární a sekundární. Primární moduly, strojírenská technologie a technická dokumentace, jsou organizovány jako kombinované vzdělávání s hodinovou dotací 80 a 60hodin. Jejich součástí jsou i praktická cvičení, jejichž obsah je uveden v příslušných osnovách jednotlivých vzdělávacích modulů. Sekundární modul, CNC obrábění, je strukturován jako kombinace teoretického vyučování s následným praktickým procvičováním získaných vědomostí. Hodinová dotace tohoto modulu je 80 hodin. V sekundárním modulu je kladen větší důraz na upevnění dovedností při obsluze CNC strojů a jejich částečné automatizaci. Metodické postupy Při výuce jsou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vyučovacího procesu. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, demonstrace intelektuální a psychomotorické dovednosti a způsobilosti, procvičování pod dohledem pedagoga) se zavádějí také: - diskuse a diskusní skupiny - skupinová práce žáků - projekty - samostatné práce - metoda objevování a řízeného objevování - učení se z textu a vyhledávání informací - učení se ze zkušeností - samostudium - domácí úkoly - exkurze - využívání prostředků ICT. Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním. Uchazeči o vzdělávací program s dosaženým stupněm středního odborného vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru a uchazeči s dosaženým stupněm úplného odborného vzdělání s maturitou mohou být po ověření vědomostí a dovedností zařazeni přímo do sekundárního vzdělávacího modulu. 8

9 Ke studiu mohou být přijati posluchači s platným doporučením o schopnosti absolvovat vzdělávací program od svého ošetřujícího lékaře. Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu Úroveň a kvalitu získaných vědomostí a dovedností absolventů vzdělávacího programu lze ověřit: - realizací závěrečného projektu (tvorba výkresové dokumentace, volba technologického postupu a CNC programu, výroba jednoduché součástky na CNC stroji) - formou evaluačního dotazníku - úspěšností při uplatnění na trhu práce. 9

10 4. Učební plán Střední průmyslová škola strojnická Pod Strání 1776, VSETÍN OPERÁTOR CNC STROJŮ POVINNÉ MODULY Název modulu Ukončení modulu Kód modulu Hodinová dotace Teorie (samostudium) /praxe T S Px Technická dokumentace Strojírenská technologie TD Závěrečný projekt STT Závěrečná zkouška CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY CNC obrábění CNC Závěrečný projekt CELKEM VOLITELNÉ MODULY CELKEM Optimální trajektorie STT / TD CNC 10

11 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Technická dokumentace Kód modulu: TD Nominální délka: 60hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou, střední vzdělání s maturitou. Stručná anotace vymezující cíle modulu: Obsahový okruh technická dokumentace vedle svého základního cíle, tj. vytvořit vazbu mezi skutečným tvarem součásti a jejím technickým zobrazením, poskytuje především konkrétní znalosti zásad technického zobrazování pro navrhování strojních součástí. Klade důraz na rozvoj schopností aplikovat obecné poznatky a dovednosti na konkrétní situace charakteristické pro oblast strojírenství. Zejména pak na tvorbu a čtení výkresové dokumentace při samotné výrobě dané součásti na CNC stroji. Předpokládané výsledky výuky: uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace zobrazuje tělesa v základních pohledech a řezech ovládá správné zobrazování konstrukčních prvků, normalizovaných součástí a zhotovuje jejich technické výkresy zobrazuje tvar součástí, kótuje jejich délkové rozměry a úhly, stanovuje jejich dovolené úchylky, úchylky geometrického tvaru a vzájemné polohy jejich ploch a prvků stanovuje a předepisuje jakost a úpravu povrchu součástí, jejich chemicko-tepelné zpracování a další požadavky nutné pro výrobu, montáž a kontrolu kreslí výkresy jednodušších sestavení, vypracovává k nim rozpisky součástí, kusovníky, a další související dokumentaci vyplňuje popisové pole součástí i sestavení využívá technických norem, strojnických tabulek a jiných zdrojů informací, výpočetní techniku s příslušnými aplikačními programy 11

12 Počet hodin Počet hodin celkem Operátor CNC strojů Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu Ovládá základní pojmy (termíny, terminologii) technického kreslení 1) Úvod, seznámení s pojmy technická dokumentace, výrobní výkres, výrobek. Práce s literaturou a technickými normami, kreslicími pomůckami 2) Normalizace-technické písmo, druhy technických norem, druhy a formáty výkresů, skládání a úpravy výkresů, popisové pole Zná zásady kreslení náčrtů od ruky, volby měřítka a čar 3) Měřítka výkresů, druhy a použití čar, kreslení náčrtů od ruky 2 6 Chápe (rozlišuje) metody a způsoby promítání 4) Druhy promítání, počet a volba průmětů-6průmětů, 3 průměty 3 9 Zobrazuje základní geometrická a složená tělesa 5) Sdružené průměty-doplňování průmětů hranatých a oblých těles, kreslení dle modelu 3 12 Rozlišuje pravidla pro zobrazování na výkresech 6) Tvarové podrobnosti, pohledy - kreslení a označování, zjednodušování v zobrazování 2 14 Správně používá řezy a průřezy, chápe rozdíl mezi řezem a průřezem 7) Řezy a průřezy, kreslení a označování, typy řezů

13 Ovládá základní pojmy kótování, provedení a uspořádání kót 8) Kótování, zásady a základní pojmy, soustavy kót 3 19 Umí pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků 9) Kótování geometrických a konstrukčních prvků 4 23 Samostatně kótuje součásti a vypisuje popisové pole 10) Kótování součástí včetně vyplnění popisového pole ) Opakování, konzultace, hodnocení 1 26 Chápe význam tolerování jako základ pro tvorbu výkresové dokumentace, správně volí a zapisuje tolerance včetně uložení Předepisuje strukturu povrchu na výkresech 12) Předepisování přesnosti rozměrů, základní pojmy, druhy uložení a toleranční soustavy, procvičování rozborů uložení 13) Předepisování drsnosti povrchu, základní pojmy, parametry drsnosti, značky drsnosti, jejich umisťování a předepisování Správně označuje a zaznamenává jednotlivé druhy geometrických tolerancí 14) Předepisování geometrických tolerancí 3 33 Zapisuje úpravy povrchu a tepelné zpracování 15) Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování součásti, slovní a doplňující údaje, změny a opravy na výrobním výkrese

14 Aplikuje získané poznatky při tvorbě výrobního výkresu součásti 16) Samostatná práce-výrobní výkres součásti včetně volby konstrukčního materiálu a polotovaru 4 39 Zná rozdělení, funkci a použití strojních součástí 17) Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky 1 40 Pera a klíny jako rozebíratelná spojení strojních součástí, rozdělení a použití 18) Klíny a pera, kótování drážek 2 42 Rozlišuje, zobrazuje, označuje, kótuje a toleruje závity 19) Druhy závitů, kreslení, lícování a kótování 2 44 Ovládá šroubová spojení 20) Kreslení šroubových spojů 1 45 Orientuje se v rozdělení šroubů, matic, podložek 21) Šrouby, matice, podložky, práce s ČSN 1 46 Funkce, rozdělení, kreslení a kótování hřídele 22) Hřídele, kreslení hřídele, její konstrukční prvky zápich, středící důlek

15 Zná druhy ložisek, zobrazování, značení a zajištění ložisek 23) Kluzná a valivá ložiska, těsnění 2 50 Ovládá základní pojmy a pravidla zobrazování ozubení, rozlišuje řemenové a řetězové převody 24) Ozubená a řetězová kola, řemenice ) Opakování, konzultace problémů a hodnocení 1 53 Zná zásady tvorby výkresu sestavení 26) Pojem a obsah výkresu sestavení, jednoduché výkresy sestavení ) Závěrečný projekt-jednoduchý výkres sestavení 4 60 Doporučené postupy výuky: Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 6 hodin, 2x týdně. Formou výuky je výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností a vzniklých problémů. Způsob ukončení modulu: Na konci vzdělávacího modulu účastníci zpracují samostatný projekt (výkres sestavení, výrobní výkres skutečných součástí), ve kterém prokážou získané dovednosti a vědomosti. 15

16 Hodnocení výsledků výuky: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány krátkými kontrolními úkoly zařazenými do učební osnovy kurzu včetně tvorby výrobních výkresů součástí. Doporučená literatura: KLETEČKA J., FOŘT P.: Technické kreslení, CP Books, a.s., Brno 2005 SLANAŘ V.: Technické kreslení 1., 2. a 3. díl, J&M, Písek 1999 LEINVEBER J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, ISBN , ALBRA, Praha 2006 * prozatím nevyplňovat 16

17 Název modulu: Strojírenská technologie Kód modulu: STT Nominální délka: 80 hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou, střední vzdělání s maturitou Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul je sestaven ze základních částí strojírenské technologie, které musí každý pracovník z oboru zabývajícího se strojní výrobou znát. Části modulu jsou logicky členěny tak, aby postupně seznamovaly účastníky vzdělávání s činností zpracování materiálů. Absolvent kurzu získá základní vědomosti z oblastí zaměřených na strojírenské materiály a polotovary, teorii obrábění a nejdůležitější způsoby třískového obrábění. Bude se orientovat v problematice jak klasického obrábění, tak v pojmech moderních automatizovaných výrob. Absolvuje základy tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí. Porozumí návaznosti výrobních operací dle technologických postupů a bude způsobilý organizovat podle těchto podkladů svoji pracovní činnost. Předpokládané výsledky výuky: ovládá základní technické pojmy zpracování polotovarů umí určit druh materiálu podle jeho označení v technické dokumentaci a respektovat jeho technologické vlastnosti při zpracování rozlišuje použití normalizovaných a nenormalizovaných polotovarů, umí vyhledat a zvolit dle norem výchozí polotovary pro jednoduché strojní součástky rozumí parametrům ovlivňujících řezný proces a je způsobilý k jejich kontrole, volbě a nastavení orientuje se v oblastech obráběcích operací, jako je soustružení, vrtání, vyvrtávání, frézování, broušení, elektrojiskrové obrábění a řezání laserem rozlišuje základní druhy obráběcích nástrojů a určuje možnosti využití pro konkrétní příklady obrábění orientuje se v oblastech automatizované výroby rozumí základům tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí umí organizovat práci na svém pracovišti s ohledem na vykonávanou činnost rozumí sledu výrobních operací a je schopen pracovat dle pokynů výrobního postupu 17

18 Počet hodin Počet hodin celkem Operátor CNC strojů Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu Umí zkontrolovat rozměry součástí základními kontrolními prostředky Orientuje se v základních druzích a vlastnostech technických materiálů, má přehled o základním značení 1) Úvod, seznámení s oblastmi strojírenské výroby a s úkoly strojírenské technologie 2) Měření a měřidla základy měření, posuvné měřítko, mikrometr, číselníkový úchylkoměr, úhloměr, kalibry, základní měrky rovnoběžné 3) Technické materiály rozdělení materiálů kovové a nekovové materiály, rozdělení, značení dle ČSN, použití EN Rozlišuje použití normalizovaných a nenormalizovaných polotovarů, volí vhodné polotovary dle norem 4) Strojírenské polotovary rozdělení, značení, využitelnost polotovaru 2 10 Rozlišuje a chápe použití základních způsobů zpracování polotovarů Rozumí podstatě vzniku třísky. Chápe řeznou geometrii břitu nástroje a její vliv na proces obrábění. Zná řezné pohyby základních způsobů obrábění a určuje řezné podmínky dle ovlivňujících parametrů. 5) Zpracování polotovarů z technologického hlediska, tváření, odlévání, svařování, obrábění 6) Základy třískového obrábění soustava stroj-nástroj-obrobek, vznik třísky, geometrie řezného nástroje 7) Řezné podmínky řezné pohyby, obrobitelnost materiálu, druhy řezných materiálů, vliv řezného prostředí, drsnost obrobené plochy, řezné kapaliny

19 Rozumí podstatě soustružení a základním pracím na soustruzích, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků Rozumí podstatě vrtání a základním pracím na vrtačkách, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků Rozumí podstatě vyvrtávání a základním pracím na vyvrtávačkách, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků Rozumí podstatě frézování a základním pracím na frézkách, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků 8) Soustružení podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry 9) Vrtání podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry 10) Vyvrtávání podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry 11) Frézování podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry Rozumí podstatě ruční i strojní výroby závitů, rozlišuje typy nástrojů a strojů 12) Výroba závitů podstata metody, základní práce, nástroje, typy strojů pro výrobu závitů, dosahované parametry 2 44 Rozumí podstatě broušení a základním pracím na bruskách, rozlišuje typy nástrojů a strojů, zná základní způsoby upínání obrobků 13) Broušení podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry ) Opakování, konzultace 2 52 Rozumí podstatě dalších způsobů dokončovacích metod obrábění 15) Další dokončovací způsoby: lapování, honování, leštění, superfinišování, otryskávání, omílání-podstata metody, základní práce, nástroje, upínání obrobků, typy strojů, dosahované parametry

20 Rozumí podstatě elektrojiskrového obrábění 16) Elektrojiskrové obrábění podstata metody, využití, dosahované parametry 2 58 Rozumí podstatě metod speciálního dělení materiálů 17) Řezání laserem a plasmou, podstata metody, využití, dosahované parametry 2 60 Rozumí pojmům z oblasti automatizované výroby Rozumí základům a účelu tepelného zpracování ocelí Rozumí základům a účelu chemicko-tepelného zpracování ocelí 18) Automatizace výroby pojmy: obráběcí poloautomat a automat, CNC, DNC, BOS, adaptivní řízení, průmyslový manipulátor a robot 19) Tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí účel, podstata, typy tepelného zpracování: žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování 20) Chemicko-tepelné zpracování ocelí:účel, podstata, typy chemicko-tepelného zpracování, cementování, nitridování, nitrocementace Orientuje se v technologických postupech, rozumí návaznosti výrobních operací 21) Výrobní postupy účel technologických podkladů k výrobě součástí, technologický postup, členění výrobního postupu 4 72 Samostatně vypracovává jednoduché technologické postupy 22) Samostatná práce vypracování jednoduchých technologických postupů

21 23) Opakování, konzultace ) Závěr, hodnocení 2 80 Doporučené postupy výuky: Části modulu jsou sestaveny tak, aby účastníky vzdělávání postupně seznamovaly s důležitými částmi strojírenské technologie a měly logickou návaznost. Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách v blocích o délce 6 hodin 2x týdně v odborné učebně strojírenské technologie formou výkladu, který bude vhodně doplňován názornými obrázky k danému tématu a učebními pomůckami. Do vzdělávání jsou zařazené dva bloky opakování a konzultací, které mají ucelovat informace a odstraňovat možné nejasnosti probrané látky. Získané znalosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány formou krátkých opakovacích otázek ze základních poznatků předcházejících lekcí. Při konci modulu je zařazena část se zaměřením na samostatnou práci v oblasti technologických postupů, ve které účastníci prokáží získané dovednosti. Způsob ukončení modulu: Modul Strojírenská technologie bude ukončen formou ústní zkoušky. Hodnocení výsledků výuky: Na závěr vzdělávacího modulu je zařazena závěrečná zkouška, ve které účastnici prokáží získané vědomosti. Po vylosování dvou otázek, budou mít účastníci čas na přípravu, po které bude následovat ústní přezkoušení. Čas na přípravu je stanoven 15 minut a předpokládaná doba ústního zkoušení 10 minut. Doporučená literatura: LEINVEBER J., ŘASA J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky, SCIENTIA, FISCHER U. a kol.: Základy strojnictví, EUROPA SOBOTÁLES cz. Praha, HLUCHÝ M., KOLOUCH J.: Strojírenská technologie 1, 2, 3, 4 SCIENTIA, KOCMAN K.: Speciální technologie obrábění. CERM Brno,

22 Název modulu: CNC programování Kód modulu: CNC Nominální délka: 80hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Sekundární, kombinovaný Platnost od: Vstupní Ukončené moduly Technická dokumentace, Strojírenská předpoklady: technologie, uchazeči s dosaženým stupněm středního odborného vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru a uchazeči s dosaženým stupněm úplného odborného vzdělání s maturitou mohou být po ověření vědomostí a dovedností zařazeni přímo do sekundárního vzdělávacího modulu. Stručná anotace vymezující cíle modulu: Absolvent kurzu ovládá obecnou problematiku programování CNC strojů, umí správně zvolit technologický postup výroby dané součásti, umí správně zvolit nástroje potřebné na výrobu, tyto nástroje fyzicky ustavit do upínače nástrojů na CNC stroji. Absolvent ovládá práci na CNC soustruhu a frézce, dokáže sladit výrobní program s CNC strojem a daný výrobek umí na CNC stroji vyrobit. Předpokládané výsledky výuky: ovládá obecnou problematiku programování CNC strojů pozná teplotní vlivy na obrábění, zná chladící a řezné kapaliny umí správně zvolit technologický postup výroby dané součásti umí správně zvolit nástroje potřebné na výrobu umí nástroje fyzicky ustavit do upínače nástrojů na CNC stroji umí přidat nástroje do knihovny nástrojů dokáže seřídit nástroje na obrábění mimo CNC stroj a přenést je do tabulky nástrojů dokáže ustavit a bezpečně upínat obrobky do nulového bodu ovládá ruční tvorbu CNC programu v řídicím systému Heidenhain i530 včetně grafické simulace používá podporu programování včetně strojních cyklů dokáže objevit a odstranit případné chyby ve stavbě programu ovládá tvorbu podprogramů a jejich vhodné zařazení do hlavního programu ovládá práci na CNC soustruhu a frézce dokáže sladit výrobní program s CNC strojem a daný výrobek umí na CNC stroji vyrobit umí změřit výrobek a případné nepřesnosti obrobku vůči výkresu korigovat v CNC programu umí použít správné řezné a chladící kapaliny při obrábění na CNC strojích umí vyhodnotit použitelnost nástrojů pro další obrábění pozná míru otupení nástrojů a umí rozhodnout o přebroušení nástrojů 22

23 Počet hodin Počet hodin celkem Operátor CNC strojů Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu Ovládá základy systému umí použít souřadnicové systémy na CNC soustruhu 1) Úvod, seznámení s PC, koncepce a stavba CNC strojů, CNC stroj EMCO PC T URN 50, řídicí systém Heidenhain i530, popis a funkce, přehled provozních režimů 2) Základy programování v Heidenhaim i530, vztažné body na CNC soustruhu a jejich použití, souřadnicové systémy Umí pracovat se systémem Heidenhain i530, psát, mazat přepisovat slova a věty v programu 3) Obslužné režimy, správce programů, 2 7 Chápe pojmy: řezná rychlost, otáčky, posuv, teplotní roztažnost, řezné a chladící kapaliny Rozumí základním příkazům, zná adresy programů i podprogramů, používá při tvorbě programu strojní cykly Umí stanovit pracovní nástroje, upne do revolverové hlavy, načítá a uloží korekce nástrojů do řídicího systému, zná druhy upínaní nástrojů Seřídí CNC stroj s programem, umí simulaci i zkušení běh programu 4) Technologická data, teplotní vlivy na CNC stroj, chladící a řezné kapaliny, 5) Programování, stavba programu, použití adres, přehled příkazů G a M funkce, strojní cykly, programování s podporou, použití podprogramů 6) Nástroje na CNC soustruhu, revolverová hlava, nástroje na CNC frézce, upínání nástrojů na PC TURN 50, způsoby upínaní nástrojů do držáků 7) Seřízení CNC stroje s programem, výroba součásti, kontrola programu řídícím programem Heidenhaim i530, zkušební běh, programový stop, podmíněný programový stop

24 Umí prakticky vyrobit součástku podle výrobního programu 8) Programování pomocí strojního panelu Heidenhain i Chápe rozdíl mezi jednotlivými CNC stroji, umí obsluhovat výrobní CNC soustruh EMCO Turn 120 9) EMCO TURN 120, seznámení s obsluhou produkčního stroje, rozdíl mezi EMCO PC TURN 50 a EMCO PC TURN Umí programovat jednoduché součástky ve volném programování, tzv. ISO kódu 10) Programování v ISO kódu 3 29 Účastník umí samostatně zhotovit výrobní program a zhotovit výrobek na CNC soustruhu, umí seřídit nástroje mimo CNC stroj a vložit je do tabulky nástrojů 11) Samostatná tvorba programu, výroba součásti, dosahované přesnosti na CNC strojích, servis a údržba CNC stroje, příprava nástrojů mimo CNC pracoviště, zapsání do tabulky nástrojů ) Opakování, konzultace, hodnocení 1 37 Chápe rozdíly mezi programováním CNC soustruhu a CNC frézy 13) Úvod, seznámení s PC, CNC strojem EMCO PC MILL 50, řídicí systém Heidenhain i530, popis a funkce kláves, řídící panel 2 39 Chápe a umí použít souřadnicový systém na CNC frézce 14) Základy programování v Heidenhain i530, vztažné body na CNC frézce a jejich posunutí souřadnicových systémů 2 41 Umí obsluhovat program, kopíruje, maže, přejmenuje programy 15) Obslužné režimy, kopírování, přejmenování, mazání, reorganizace programu

25 Rozumí vlivy technologických dat (řezná rychlost, otáčky, posuv) na kvalitu obrábění 16) Technologická data, řezná rychlost, otáčky, posuv, zjištění posuvné rychlosti u frézování a vrtání, hospodaření s nářadím u CNC strojů, (míra otupení, přeostřování) 1 44 Umí soustavně naprogramovat výrobní program na CNC frézování 17) Programování Umí upínat nástroje do držáků nástrojů, umí náčrt a uložit korekce nástrojů do paměti systému Umí sladit výrobní program s CNC frézkou, vyrobí obrobek, umí seřídit nástroje mimo CNC stroj a vložit je do tabulky nástrojů Samostatně zhotovuje výrobní program dle zadaného výkresu Umí ovládat produkční CNC frézku EMCO PC Mill ) Nástroje na CNC frézce upínání a korekce nástrojů, použitelnost jednotlivých typů nástrojů pro konkrétní technologické operace 19) Seřízení CNC stroje s programem, výroba součástky, příprava nástrojů mimo CNC pracoviště, zapsání do tabulky nástrojů 20) Výroba programů a výroba součástí pomocí strojního panelu, Heidenhain i530, ovládání CNC stroje pomocí strojního panelu 21) EMCO MILL, seznámení s obsluhou produkčního stroje, upínání nástroje, převzetí nástrojových dat, rozdíl mezi EMCO PC MILL 50 a EMCO PC MILL Umí vytvořit a zkontrolovat výrobní programy, zhotovuje výrobky 22) Samostatná tvorba programu, výroba součásti, servis a údržba CNC stroje

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Autorský tým: Ing. Jaromír Kotůlek Zdeněk

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec

Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Tematická oblast: Strojírenská technologie III (VY_32_INOVACE_11_3_ST) Autor: Ing. Stanislav Dlouhý, Mgr. Václav Němec Vytvořeno: únor 2013 až květen 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení,

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Bezpečnost práce a řízení jakosti

Bezpečnost práce a řízení jakosti VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Bezpečnost práce a řízení jakosti Autorský tým: Ing. Ivo Mrnuštík Ing. Lubomír Prokop Ing. Martin Baričák Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73

Úvod 7 1. Než začneme 9. 2. Technická normalizace 19. 3. Technické zobrazování 35. 4. Kótování 73 Obsah učebnice Úvod 7 1. Než začneme 9 Průběh a návaznosti studia.........................................................9 Kopírování výkresové dokumentace..................................................14

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě Základní kovoobráběčské práce (kód: 23-021-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě Doklady

Více

Vrtání kovových materiálů (23-025-H)

Vrtání kovových materiálů (23-025-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Vrtání kovových materiálů (23-025-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Zámečník (23-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Zámečník (23-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kontrola strojírenské výroby

Kontrola strojírenské výroby Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 7 _ C N C Č Í S L I C O V Ě Ř Í Z E N É O B R Á B Ě C Í S T R O J E _ P W P Název školy: Číslo a

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Rak 2010

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ Registrační číslo projektu: CZ..07/..07/.0054

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Software pro strojírenství, grafika a prezentace.

Software pro strojírenství, grafika a prezentace. PROJEKT SENIOR 4 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Software pro strojírenství, grafika a prezentace. Software pro strojírenství, grafika a prezentace. Autorský tým: Ing. Martin Baričák Ing. Miroslav

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Soustružení kovových materiálů (kód: 23-022-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M 2 3-003 - H V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á M E Č N Í K 2 3-003 - H Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 25. 2. 2014, 1. B Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Opravář strojů a zařízení (23-001-H)

Opravář strojů a zařízení (23-001-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení (23-001-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

12.8 Zapisování značek drsnosti

12.8 Zapisování značek drsnosti Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H)

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TD.21.1 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 01.09.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA

PULICKÁ 695, DOBRUŠKA PULICKÁ 695, DOBRUŠKA Učební obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Absolvent učebního oboru zámečník se uplatní především jako seřizovač, opravář a údržbář strojů a výrobních linek

Více

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti - chlapci Ročník: 6. dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická pravidla a předpisy dodržuje technologickou

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 9 _ C N C P R O G R A M O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 22. 1. 2014, 3. A

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby 22. 1. 2014, 3. A Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více