Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY"

Transkript

1 Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 6 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 6 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 9 PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍMI PARTNERY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace certifikát Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 3792, Zlín Vedoucí technik kvality Vzdělávací program prohlubující kvalifikaci Minimálně střední odborné vzdělání s maturitou Bez omezení Prezenční studium 120 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Osvědčení školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Absolvent se v průběhu studia a programu výuky naučí provádět uplatňovat základy managementu základů kvality, uplatňovat přístupy k zabezpečování kvality. Pro výkon procese se orientuje v aplikaci nástrojů managementu kvality, pro uplatnění na trhu práce využije plánování kvality, analýzu a prevence vad, připraví hodnocení a analýzu prevence rizik, orientuje se v národních a světových cenách za kvalitu a značkách kvality.orientuje se v zákonných normách které se týkají managementu kvality. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu: - aplikuje základy managementu kvality - uplatňuje přístupy k zabezpečování - aplikuje nástroje managementu kvality - plánuje hodnocení kvality, analýzu a prevenci vad - hodnotí, analyzuje prevenci rizik - orientuje se v národních a světových cenách za kvalitu a ve značkách kvality - orientuje se v zákonných normách v managementu kvality Možnosti pracovního uplatnění absolventa Tento vzdělávací program je koncipován a vhodný především pro technické kontrolory kvality, strojnické techniky technické kontroly, managery kvality, vedoucí techniky kvality. Nejvhodnější se jeví pro pracovní uplatnění pro pracovní pozici manager kvality. Tento pracovník je odpovědný za specifikované činnosti v managementu kvality celé organizace. Do okruhu jeho pracovní činnosti patří uplatňování základů a přístupů managementu kvality, plánování kvality, analýza a prevence vad, hodnocení a analýza možných rizik, orientace v národních a světových cenách za kvaltu, orientace v zákonných normách v managementu kvality. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu dalšího vzdělávání Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit pracovníkům v oblasti technické kontroly, aby získali další doplňující vzdělání zaměřené na oblast technické kontroly na pracovištích strojírenských i jiných firem, případně dalších organizacích. Vzdělávání je zaměřeno na střední management firem, dále na hospodářské i vedoucí pracovníky a všechny pracovníky, zabývající se jakostí. Tento vzdělávací program slouží jako doplňkové studium pro pracovníky, kteří se zaměřují na oblast jakosti. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Je členěn do sedmi modulů. Modul 1 Uplatňování základů managementu kvality (UZ) Je zaměřen na historii a vývoj managementu jakosti, charakteristiku významu otců kvality, definici kvality, vysvětlení pojmů v oblasti kvality, popsání procesu životního cyklu výrobku, vlivy působící na jeho kvalitu. Modul 2 Uplatňování přístupu k zabezpečování kvality (UP) Je zaměřen na přístup dle TQM, formulaci zásad managementu kvality, popsání modelů EFQM a CAF, jakost dle ISO 9000, 9001, definice pojmů dle GMP A GLP, charakteristice oborových norem v oblasti kvality. Modul 3 Aplikace nástrojů managementu kvality (AN) Je zaměřen na použití metody PDCA dle Deminga, vysvětlení zásad brainstormingu, specifikaci sedmi klasických a sedmi nových nástrojů managementu kvality. 5

6 Modul 4 Plánování kvality, analýza a prevence vad (PK) Je zaměřen na popsání metody QFD, vysvětlení hodnotové analýzy, popsání metod FMEA, FTA, charakteristice metod Poka Joke, DOE, vysvětlení principu benchmarking Modul 5 Hodnocení, analýza a prevence rizik (HA) Je zaměřen na vysvětlení pojmů SWOT analýza, popsání metod Kanban, Lean Production,Six Sigma, osvětlení přístupu Just in Time, definici zásad metody5s, vysvětlení pojmu benchmarking. Modul 6 Orientace v národních a světových cenách za kvalitu a značkách kvality (ON) Je zaměřen na vysvětlení udělování cen za kvalitu, charakteristice Evropské ceny za kvalitu, Národních cen za kvalitu, popsání modelu Národní ceny za kvalitu ČR. Modul 7 Orientace v zákonných normách v managementu kvality (OZ) Je zaměřen na charakteristiku zákona na ochranu spotřebitele, popsání systému ochrany spotřebitele, vysvětlení principů zákonů k ochraně spotřebitele, objasnění globálního přístupu EU. Definice pojmů akreditace, certifikace, normalizace. Organizace výuky - teoretická i praktická výuka proběhne v odborných učebnách školy, případně v odborných laboratořích školy, - výuka se uskuteční v odpoledních hodinách od 15 do 18 hodin v blocích po 4 hodinách 2 až 3 krát týdně, výuková hodina teoretické hodiny je 45 minut, - ochrana života a zdraví je dána dodržováním řádu, který na škole platí, dále budou účastníci proškoleni v této oblasti při zahájení výuky, osobní hygiena je zabezpečena celkovým hygienickým vybavením školy. Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Při výuce jsou používány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tím i kvalitu vyučovacího procesu. V co největší míře je využívána didaktická technika, která usnadní práci lektorovi a lepší osvojení přednášených témat posluchači. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, procvičování) se dále používá: - diskuze, diskuzní skupiny, - vytváření jednoduchých projektů individuálně, ve skupinách, - metody objevování a řízeného objevování, - učení se z textu, vyhledávání informací, - učení se zkušeností při provádění praktických měření, 6

7 Způsoby zjišťování požadovaných kompetencí: - pravidelné opakování probraného učiva, - teoretická, praktická zkouška, - po ukončení jednotlivých modulů, nebo jeho částí písemný, nebo ústní test s písemnou přípravou, - část modulu AN týkající se Sedmi nástrojů managementu kvality bude ukončena praktickou zkouškou, provedené formou praktického měření, účastník odevzdá zprávu o výsledku měření. Vstupní předpoklady: Nejvhodnější přípravou pro tento vzdělávací program je střední odborné vzdělání s maturitou ve skupině oborů strojírenství, z hlediska dosavadní odborné praxe pak tyto znalosti a dovednosti: - znalost technického kreslení ve strojírenství, - strojní součásti, polotovary a jejich parametry, - zásady kontroly a seřizování měřidel, - základy strojírenské technologie, tepelného zpracování, - systémy a standarty jakosti a kvality, - orientace v normách pro technickou dokumentaci, - orientace v normách jakosti a kvality - kontrola účinnosti u neshodných výrobků, - uplatňování a vyřizování reklamací, - základy statistické regulace. Vstupní znalosti a dovednosti budou ověřeny formou: - vstupní pohovor, - test teoretických znalostí, - praktické prověření odborných znalostí. 7

8 4. Učební plán Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Manažer kvality název modulu kód modulu teorie hodinové dotace praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Uplatňování základů managementu kvality Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality Aplikace nástrojů managementu kvality Plánování kvality, analýza a prevence vad Hodnocení, analýza a prevence rizik UZ 20 UP 20 AN 15 PK 20 HA 15 Písemný test, ústní zkouška Písemný test, ústní zkouška Ústní zkouška Ústní zkouška Písemný test, ústní zkouška Orientace v cenách za kvalitu ON 15 Orientace v normách kvality OZ 15 Písemný test, ústní zkouška Písemný test, ústní zkouška 120 CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY VOLITELNÉ MODULY 8

9 Optimální trajektorie: MODUL 1 MODUL 2 MODUL3 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Uplatňování základů managamentu kvality kód UZ délka modulu 20 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Minimálně středoškolské odborné vzdělání, ukončené maturitní zkouškou stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s historií managementu jakost, významem otců kvality, definicí kvality, vysvětlení pojmů, popsání procesu životního cyklu výrobku. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) popsat historii a vývoj managementu kvality, charakterizovat význam otců kvality 2) formulovat a vysvětlit definice kvality 3) vysvětli základní pojmy z oblasti kvality 4) popsat proces životního cyklu výrobku učivo / obsah výuky 1) historie a vývoj managementu kvality 2) význam otců kvality pro vývoj a pojetí kvality 3) definice kvality 4) pojmy kvalita výrobku, služby, procesu, kvalita firmy 5) proces životního cyklu výrobku, vlivy působící na jeho kvalitu doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou, procvičení. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) kritéria hodnocení Úplně a správně popíše historii a vývoj managementu kvality, Věcně a správně charakterizuje význam otců kvality, Přesně a věcně správně formuluje nejznámější definice kvality Správně popíše a vysvětlí pojmy kvalita výrobku, služby, procesu, firmy Věcně správně popíše proces životního cyklu výrobku v průběhu výroby doporučená literatura a informační zdroje: VEBER Jaromír,Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, s. ISBN

11 název modulu Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality kód UP délka modulu 20 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu UZ stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je vysvětlit filosofii TQM, charakterizovat význam otců kvality, popsat modely EFQM a CAF, popsat přístup ve smyslu norem ISO 9000, 9001, definovat pojmy správné výrobní praxe,charakterizovat oborové normy v oblasti kvality. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) vysvětlit filosofii TQM 2) formulovat zásady managementu kvality 3) popsat modely a přístupy EFQM, CAF, ISO 9000, vysvětlit jejich význam a přínos 4) definovat pojmy správné výrobní praxe 5) charakterizovat oborové normy v oblasti kvality učivo / obsah výuky 1) filosofie, přístup TQM 2) Osm zásad managementu kvality 3) modely EFQM, CAF, normy ISO 9000, ) správná výrobní praxe GMP 5) oborové normy v oblasti kvality doporučené postupy výuky výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou způsob ukončení modulu Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) kritéria hodnocení Úplně a správně vysvětlí filosofii TQM Přesně a správně formuluje osm zásad managementu kvality Úplně popíše modely EFQM a CAF, vysvětlí jejich význam a přínos ad 4) Správně vysvětlí a charakterizuje normy ISO 9000, 9001 ad 5) ad 6) Vhodně definuje pojmy správné výrobní praxe Vhodně charakterizuje oborové normy v oblasti kvality doporučená literatura a informační zdroje VEBER Jaromír, Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, s. ISBN

12 název modulu Aplikace nástrojů managementu kvality kód AN délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický, praktický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu UP stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je popsat Demingův přístup metodu PDCA, vysvětlit zásady brainstormingu, specifikovat a vysvětlit Sedm jednoduchých a Sedm nových nástrojů managementu kvality. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) popsat Demingův přístup metodu PDCA 2) vysvětlit zásady brainstormingu 3) specifikovat a vysvětlit Sedm jednoduchých nástrojů managementu kvality 4) Vysvětlit a popsat Sedm nových nástrojů managementu kvality učivo / obsah výuky 1) Demingův přístup metoda PDCA 2) zásady brainstormingu 3) sedm jednoduchých nástrojů managementu jakosti 4) sedm nových nástrojů managementu jakosti doporučené postupy výuky výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou, praktické měření způsob ukončení modulu: Ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. Část 7 jednoduchých nástrojů, bude ukončena praktickou zkouškou, účastník odevzdá písemnou zprávu o výsledku měření. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) kritéria hodnocení Úplně a správně popíše Demingův přístup metodu PDCA Věcně správně vysvětlí zásady brainstormingu Specifikuje a vysvětlí Sedm jednoduchých nástrojů jakosti Vysvětlí a popíše Sedm nových nástrojů managementu jakost doporučená literatura a informační zdroje: TOŠENOVSKÝ Josef, NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex, s. ISBN X. 12

13 název modulu Plánování jakosti, analýza a prevence vad kód PK délka modulu 20 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu AN stručná anotace vymezující cíle modulu:cílem modulu je seznámit účastníky s metodou QFD, vysvětlit zásady hodnotové analýzy, popsat a charakterizovat metody FMEA, FTA, Poka Joke, DOE, vysvětlit princip benchmarkingu. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) popsat metodu QFD 2) vysvětlit zásady hodnotové analýzy 3) charakterizovat metody FMEA, FTA, Poka Joke, DOE 4) seznámit s pojmem benchmarking učivo / obsah výuky 1) metoda QFD 2) hodnotová analýza 3) metody FMEA, FTA, Poka Joke, DOE 4) benchmarking doporučené postupy výuky: Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou, procvičení. způsob ukončení modulu: Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) kritéria hodnocení Věcně správně vysvětlí metodu QFD Přesně popíše a charakterizuje princip hodnotové analýzy Definuje principy metod FMEA, FTA, Poka Joke, Vysvětlí pojem benchmarking doporučená literatura a informační zdroje: Fórum Průmyslového Inženýrství [online] [cit ]. Fórum Průmyslového Inženýrství. Dostupné z WWW: < 13

14 název modulu Hodnocení, analýza a prevence rizik kód HA délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu PK stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky s pojmem SWOT analýza, popsat a charakterizovat metody Kanban, Lean Production, Six Sigma, osvětlit přístup Just in Time, definovat zásady metody 5S, vysvětlit benchleaming. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) vysvětlit pojem SWOT analýza 2) popsat a charakterizovat metody Kanban, Lean Production. Six Sigma, osvětlit použití přístupu Just in Time 3) aplikovat zásady metody 5S 4) definovat pojem benchleaming učivo / obsah výuky 1) SWOT analýza 2) metody Kanban, Lean Production, Six Sigma, 3) přístup Just in Time 4) metoda 5S 5) princip benchleamingu doporučené postupy výuky: Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) kritéria hodnocení Přesně a věcně správně vysvětlí SWOT analýzu Definuje principy metod Kanban, Lean Production, Six Sigma Vysvětlí použití metody Just ih Time v praxi Popíše zásady metody 5S Úplně vysvětlí pojem benchleaming doporučená literatura a informační zdroje: Wigipedie [online] [cit ]. SWOT - Wigipedie. Dostupné z WWW: < 14

15 název modulu Orientace v národních a světových cenách za kvalitu a značkách kvality kód ON délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu HA stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky s důvody udělování cen za kvalitu, charakterizovat ceny v Evropě, USA, Japonsku, popsat ceny kvality v ČR. předpokládané výsledky výuky KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) osvětlit důvody udělování národních cen za kvalitu 2) charakterizovat Evropskou cenu za kvalitu - EFQM 3) charakterizovat Národní cenu za kvalitu v USA, Japonsku 4) vysvětlit zásady Národní ceny kvality ČR učivo / obsah výuky 1) národní ceny kvality ve světě 2) Evropská cena kvality 3) ceny kvality v USA, Japonsku 4) Národní cena kvality v ČR doporučené postupy výuky: Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou způsob ukončení modulu: Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) kritéria hodnocení Osvětlí důvody udělování národních cen za kvalitu, společné jmenovatele Definuje charakteristiku Evropské ceny za jakost - EFQM Věcně správně vysvětlí principy cen v USA, Japonsku Vysvětlí zásady Národní ceny kvality ČR, účel, kdo ji uděluje, její program doporučená literatura a informační zdroj: VEBER Jaromír, Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, s. ISBN

16 název modulu Orientace v zákonných normách managementu kvality kód OZ délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ON stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání se zákonem na ochranu spotřebitele, systémem ochrany spotřebitele v ČR, zákony k ochraně před nebezpečnými výrobky, zákony o tech. požadavcích na výrobky, objasnit globální přístup EU, definovat pojmy akreditace, certifikace. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) charakterizovat zákon na ochranu spotřebitele 2) popsat systém ochrany spotřebitele v ČR 3) vysvětlit zákony k ochraně před nebezpečnými výrobky, tech. požadavcích na výrobky 4) objasnit globální přístup EU 5) popsat pojmy akreditace, certifikace, normalizace, zkušebnictví učivo / obsah výuky 1) zákon na ochranu spotřebitele 2) systém ochrany spotřebitele v ČR 3) zákony k ochraně před nebezpečnými výrobky, tech. požadavcích na výrobky 4) globální přístup EU 5) akreditace, certifikace, normalizace, zkušebnictví doporučené postupy výuky: Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou způsob ukončení modulu: Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) kritéria hodnocení Úplně a správně vysvětlí zákon na ochranu spotřebitele Popíše systém ochrany spotřebitele v ČR Správně vysvětlí zákony k ochraně před nebezpečnými výrobky, technické požadavky na výrobky Objasní globální přístup EU Popíše a definuje pojmy akreditace, certifikace, normalizace, zkušebnictví doporučená literatura a informační zdroje: ČR. Zákon o technických požadavcích na výrobky. In Zákon č.22/97 Sb. 1997, 22, s

17 17

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Kurz práce s počítačem

Kurz práce s počítačem Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kurz práce s počítačem Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Lean Six Sigma - DMAIC

Lean Six Sigma - DMAIC Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Lean Six Sigma - DMAIC Technická univerzita v Liberci Výrobní systémy 2 Technická

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

11.2 Normy a normalizace

11.2 Normy a normalizace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

CZ.1.07/3.2.13/04.0013

CZ.1.07/3.2.13/04.0013 Masér CZ.1.07/3.2.13/04.0013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Sportovní masáž (69-037-M) 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více