Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY"

Transkript

1 Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 6 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY A POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 6 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 9 PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍMI PARTNERY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání název školy adresa školy zřizovatel školy název programu dalšího vzdělávání typ programu dalšího vzdělávání vstupní požadavky na uchazeče podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče forma studia délka studia způsob ukončení získaná kvalifikace certifikát Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 3792, Zlín Vedoucí technik kvality Vzdělávací program prohlubující kvalifikaci Minimálně střední odborné vzdělání s maturitou Bez omezení Prezenční studium 120 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Osvědčení školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Absolvent se v průběhu studia a programu výuky naučí provádět uplatňovat základy managementu základů kvality, uplatňovat přístupy k zabezpečování kvality. Pro výkon procese se orientuje v aplikaci nástrojů managementu kvality, pro uplatnění na trhu práce využije plánování kvality, analýzu a prevence vad, připraví hodnocení a analýzu prevence rizik, orientuje se v národních a světových cenách za kvalitu a značkách kvality.orientuje se v zákonných normách které se týkají managementu kvality. Výsledky vzdělávání Absolvent vzdělávacího programu: - aplikuje základy managementu kvality - uplatňuje přístupy k zabezpečování - aplikuje nástroje managementu kvality - plánuje hodnocení kvality, analýzu a prevenci vad - hodnotí, analyzuje prevenci rizik - orientuje se v národních a světových cenách za kvalitu a ve značkách kvality - orientuje se v zákonných normách v managementu kvality Možnosti pracovního uplatnění absolventa Tento vzdělávací program je koncipován a vhodný především pro technické kontrolory kvality, strojnické techniky technické kontroly, managery kvality, vedoucí techniky kvality. Nejvhodnější se jeví pro pracovní uplatnění pro pracovní pozici manager kvality. Tento pracovník je odpovědný za specifikované činnosti v managementu kvality celé organizace. Do okruhu jeho pracovní činnosti patří uplatňování základů a přístupů managementu kvality, plánování kvality, analýza a prevence vad, hodnocení a analýza možných rizik, orientace v národních a světových cenách za kvaltu, orientace v zákonných normách v managementu kvality. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu dalšího vzdělávání Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit pracovníkům v oblasti technické kontroly, aby získali další doplňující vzdělání zaměřené na oblast technické kontroly na pracovištích strojírenských i jiných firem, případně dalších organizacích. Vzdělávání je zaměřeno na střední management firem, dále na hospodářské i vedoucí pracovníky a všechny pracovníky, zabývající se jakostí. Tento vzdělávací program slouží jako doplňkové studium pro pracovníky, kteří se zaměřují na oblast jakosti. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Je členěn do sedmi modulů. Modul 1 Uplatňování základů managementu kvality (UZ) Je zaměřen na historii a vývoj managementu jakosti, charakteristiku významu otců kvality, definici kvality, vysvětlení pojmů v oblasti kvality, popsání procesu životního cyklu výrobku, vlivy působící na jeho kvalitu. Modul 2 Uplatňování přístupu k zabezpečování kvality (UP) Je zaměřen na přístup dle TQM, formulaci zásad managementu kvality, popsání modelů EFQM a CAF, jakost dle ISO 9000, 9001, definice pojmů dle GMP A GLP, charakteristice oborových norem v oblasti kvality. Modul 3 Aplikace nástrojů managementu kvality (AN) Je zaměřen na použití metody PDCA dle Deminga, vysvětlení zásad brainstormingu, specifikaci sedmi klasických a sedmi nových nástrojů managementu kvality. 5

6 Modul 4 Plánování kvality, analýza a prevence vad (PK) Je zaměřen na popsání metody QFD, vysvětlení hodnotové analýzy, popsání metod FMEA, FTA, charakteristice metod Poka Joke, DOE, vysvětlení principu benchmarking Modul 5 Hodnocení, analýza a prevence rizik (HA) Je zaměřen na vysvětlení pojmů SWOT analýza, popsání metod Kanban, Lean Production,Six Sigma, osvětlení přístupu Just in Time, definici zásad metody5s, vysvětlení pojmu benchmarking. Modul 6 Orientace v národních a světových cenách za kvalitu a značkách kvality (ON) Je zaměřen na vysvětlení udělování cen za kvalitu, charakteristice Evropské ceny za kvalitu, Národních cen za kvalitu, popsání modelu Národní ceny za kvalitu ČR. Modul 7 Orientace v zákonných normách v managementu kvality (OZ) Je zaměřen na charakteristiku zákona na ochranu spotřebitele, popsání systému ochrany spotřebitele, vysvětlení principů zákonů k ochraně spotřebitele, objasnění globálního přístupu EU. Definice pojmů akreditace, certifikace, normalizace. Organizace výuky - teoretická i praktická výuka proběhne v odborných učebnách školy, případně v odborných laboratořích školy, - výuka se uskuteční v odpoledních hodinách od 15 do 18 hodin v blocích po 4 hodinách 2 až 3 krát týdně, výuková hodina teoretické hodiny je 45 minut, - ochrana života a zdraví je dána dodržováním řádu, který na škole platí, dále budou účastníci proškoleni v této oblasti při zahájení výuky, osobní hygiena je zabezpečena celkovým hygienickým vybavením školy. Metodické postupy výuky a postupy hodnocení výsledků výuky Při výuce jsou používány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tím i kvalitu vyučovacího procesu. V co největší míře je využívána didaktická technika, která usnadní práci lektorovi a lepší osvojení přednášených témat posluchači. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, procvičování) se dále používá: - diskuze, diskuzní skupiny, - vytváření jednoduchých projektů individuálně, ve skupinách, - metody objevování a řízeného objevování, - učení se z textu, vyhledávání informací, - učení se zkušeností při provádění praktických měření, 6

7 Způsoby zjišťování požadovaných kompetencí: - pravidelné opakování probraného učiva, - teoretická, praktická zkouška, - po ukončení jednotlivých modulů, nebo jeho částí písemný, nebo ústní test s písemnou přípravou, - část modulu AN týkající se Sedmi nástrojů managementu kvality bude ukončena praktickou zkouškou, provedené formou praktického měření, účastník odevzdá zprávu o výsledku měření. Vstupní předpoklady: Nejvhodnější přípravou pro tento vzdělávací program je střední odborné vzdělání s maturitou ve skupině oborů strojírenství, z hlediska dosavadní odborné praxe pak tyto znalosti a dovednosti: - znalost technického kreslení ve strojírenství, - strojní součásti, polotovary a jejich parametry, - zásady kontroly a seřizování měřidel, - základy strojírenské technologie, tepelného zpracování, - systémy a standarty jakosti a kvality, - orientace v normách pro technickou dokumentaci, - orientace v normách jakosti a kvality - kontrola účinnosti u neshodných výrobků, - uplatňování a vyřizování reklamací, - základy statistické regulace. Vstupní znalosti a dovednosti budou ověřeny formou: - vstupní pohovor, - test teoretických znalostí, - praktické prověření odborných znalostí. 7

8 4. Učební plán Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, Vsetín Manažer kvality název modulu kód modulu teorie hodinové dotace praxe samostudium ukončení modulu POVINNÉ MODULY Uplatňování základů managementu kvality Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality Aplikace nástrojů managementu kvality Plánování kvality, analýza a prevence vad Hodnocení, analýza a prevence rizik UZ 20 UP 20 AN 15 PK 20 HA 15 Písemný test, ústní zkouška Písemný test, ústní zkouška Ústní zkouška Ústní zkouška Písemný test, ústní zkouška Orientace v cenách za kvalitu ON 15 Orientace v normách kvality OZ 15 Písemný test, ústní zkouška Písemný test, ústní zkouška 120 CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY VOLITELNÉ MODULY 8

9 Optimální trajektorie: MODUL 1 MODUL 2 MODUL3 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 9

10 5. Moduly programu dalšího vzdělávání název modulu Uplatňování základů managamentu kvality kód UZ délka modulu 20 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Minimálně středoškolské odborné vzdělání, ukončené maturitní zkouškou stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s historií managementu jakost, významem otců kvality, definicí kvality, vysvětlení pojmů, popsání procesu životního cyklu výrobku. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) popsat historii a vývoj managementu kvality, charakterizovat význam otců kvality 2) formulovat a vysvětlit definice kvality 3) vysvětli základní pojmy z oblasti kvality 4) popsat proces životního cyklu výrobku učivo / obsah výuky 1) historie a vývoj managementu kvality 2) význam otců kvality pro vývoj a pojetí kvality 3) definice kvality 4) pojmy kvalita výrobku, služby, procesu, kvalita firmy 5) proces životního cyklu výrobku, vlivy působící na jeho kvalitu doporučené postupy výuky Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou, procvičení. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) kritéria hodnocení Úplně a správně popíše historii a vývoj managementu kvality, Věcně a správně charakterizuje význam otců kvality, Přesně a věcně správně formuluje nejznámější definice kvality Správně popíše a vysvětlí pojmy kvalita výrobku, služby, procesu, firmy Věcně správně popíše proces životního cyklu výrobku v průběhu výroby doporučená literatura a informační zdroje: VEBER Jaromír,Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, s. ISBN

11 název modulu Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality kód UP délka modulu 20 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu UZ stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je vysvětlit filosofii TQM, charakterizovat význam otců kvality, popsat modely EFQM a CAF, popsat přístup ve smyslu norem ISO 9000, 9001, definovat pojmy správné výrobní praxe,charakterizovat oborové normy v oblasti kvality. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) vysvětlit filosofii TQM 2) formulovat zásady managementu kvality 3) popsat modely a přístupy EFQM, CAF, ISO 9000, vysvětlit jejich význam a přínos 4) definovat pojmy správné výrobní praxe 5) charakterizovat oborové normy v oblasti kvality učivo / obsah výuky 1) filosofie, přístup TQM 2) Osm zásad managementu kvality 3) modely EFQM, CAF, normy ISO 9000, ) správná výrobní praxe GMP 5) oborové normy v oblasti kvality doporučené postupy výuky výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou způsob ukončení modulu Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) kritéria hodnocení Úplně a správně vysvětlí filosofii TQM Přesně a správně formuluje osm zásad managementu kvality Úplně popíše modely EFQM a CAF, vysvětlí jejich význam a přínos ad 4) Správně vysvětlí a charakterizuje normy ISO 9000, 9001 ad 5) ad 6) Vhodně definuje pojmy správné výrobní praxe Vhodně charakterizuje oborové normy v oblasti kvality doporučená literatura a informační zdroje VEBER Jaromír, Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, s. ISBN

12 název modulu Aplikace nástrojů managementu kvality kód AN délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický, praktický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu UP stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je popsat Demingův přístup metodu PDCA, vysvětlit zásady brainstormingu, specifikovat a vysvětlit Sedm jednoduchých a Sedm nových nástrojů managementu kvality. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) popsat Demingův přístup metodu PDCA 2) vysvětlit zásady brainstormingu 3) specifikovat a vysvětlit Sedm jednoduchých nástrojů managementu kvality 4) Vysvětlit a popsat Sedm nových nástrojů managementu kvality učivo / obsah výuky 1) Demingův přístup metoda PDCA 2) zásady brainstormingu 3) sedm jednoduchých nástrojů managementu jakosti 4) sedm nových nástrojů managementu jakosti doporučené postupy výuky výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou, praktické měření způsob ukončení modulu: Ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu maximálně však dvakrát. Část 7 jednoduchých nástrojů, bude ukončena praktickou zkouškou, účastník odevzdá písemnou zprávu o výsledku měření. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) kritéria hodnocení Úplně a správně popíše Demingův přístup metodu PDCA Věcně správně vysvětlí zásady brainstormingu Specifikuje a vysvětlí Sedm jednoduchých nástrojů jakosti Vysvětlí a popíše Sedm nových nástrojů managementu jakost doporučená literatura a informační zdroje: TOŠENOVSKÝ Josef, NOSKIEVIČOVÁ Darja. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex, s. ISBN X. 12

13 název modulu Plánování jakosti, analýza a prevence vad kód PK délka modulu 20 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu AN stručná anotace vymezující cíle modulu:cílem modulu je seznámit účastníky s metodou QFD, vysvětlit zásady hodnotové analýzy, popsat a charakterizovat metody FMEA, FTA, Poka Joke, DOE, vysvětlit princip benchmarkingu. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) popsat metodu QFD 2) vysvětlit zásady hodnotové analýzy 3) charakterizovat metody FMEA, FTA, Poka Joke, DOE 4) seznámit s pojmem benchmarking učivo / obsah výuky 1) metoda QFD 2) hodnotová analýza 3) metody FMEA, FTA, Poka Joke, DOE 4) benchmarking doporučené postupy výuky: Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou, procvičení. způsob ukončení modulu: Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) kritéria hodnocení Věcně správně vysvětlí metodu QFD Přesně popíše a charakterizuje princip hodnotové analýzy Definuje principy metod FMEA, FTA, Poka Joke, Vysvětlí pojem benchmarking doporučená literatura a informační zdroje: Fórum Průmyslového Inženýrství [online] [cit ]. Fórum Průmyslového Inženýrství. Dostupné z WWW: < 13

14 název modulu Hodnocení, analýza a prevence rizik kód HA délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu PK stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky s pojmem SWOT analýza, popsat a charakterizovat metody Kanban, Lean Production, Six Sigma, osvětlit přístup Just in Time, definovat zásady metody 5S, vysvětlit benchleaming. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) vysvětlit pojem SWOT analýza 2) popsat a charakterizovat metody Kanban, Lean Production. Six Sigma, osvětlit použití přístupu Just in Time 3) aplikovat zásady metody 5S 4) definovat pojem benchleaming učivo / obsah výuky 1) SWOT analýza 2) metody Kanban, Lean Production, Six Sigma, 3) přístup Just in Time 4) metoda 5S 5) princip benchleamingu doporučené postupy výuky: Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou. způsob ukončení modulu Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) kritéria hodnocení Přesně a věcně správně vysvětlí SWOT analýzu Definuje principy metod Kanban, Lean Production, Six Sigma Vysvětlí použití metody Just ih Time v praxi Popíše zásady metody 5S Úplně vysvětlí pojem benchleaming doporučená literatura a informační zdroje: Wigipedie [online] [cit ]. SWOT - Wigipedie. Dostupné z WWW: < 14

15 název modulu Orientace v národních a světových cenách za kvalitu a značkách kvality kód ON délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu HA stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky s důvody udělování cen za kvalitu, charakterizovat ceny v Evropě, USA, Japonsku, popsat ceny kvality v ČR. předpokládané výsledky výuky KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) osvětlit důvody udělování národních cen za kvalitu 2) charakterizovat Evropskou cenu za kvalitu - EFQM 3) charakterizovat Národní cenu za kvalitu v USA, Japonsku 4) vysvětlit zásady Národní ceny kvality ČR učivo / obsah výuky 1) národní ceny kvality ve světě 2) Evropská cena kvality 3) ceny kvality v USA, Japonsku 4) Národní cena kvality v ČR doporučené postupy výuky: Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou způsob ukončení modulu: Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) kritéria hodnocení Osvětlí důvody udělování národních cen za kvalitu, společné jmenovatele Definuje charakteristiku Evropské ceny za jakost - EFQM Věcně správně vysvětlí principy cen v USA, Japonsku Vysvětlí zásady Národní ceny kvality ČR, účel, kdo ji uděluje, její program doporučená literatura a informační zdroj: VEBER Jaromír, Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, s. ISBN

16 název modulu Orientace v zákonných normách managementu kvality kód OZ délka modulu 15 hodin platnost typ modulu Povinný, teoretický kredity* vstupní předpoklady Absolvování modulu ON stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání se zákonem na ochranu spotřebitele, systémem ochrany spotřebitele v ČR, zákony k ochraně před nebezpečnými výrobky, zákony o tech. požadavcích na výrobky, objasnit globální přístup EU, definovat pojmy akreditace, certifikace. předpokládané výsledky výuky (KOMPETENCE ABSOLVENTA) 1) charakterizovat zákon na ochranu spotřebitele 2) popsat systém ochrany spotřebitele v ČR 3) vysvětlit zákony k ochraně před nebezpečnými výrobky, tech. požadavcích na výrobky 4) objasnit globální přístup EU 5) popsat pojmy akreditace, certifikace, normalizace, zkušebnictví učivo / obsah výuky 1) zákon na ochranu spotřebitele 2) systém ochrany spotřebitele v ČR 3) zákony k ochraně před nebezpečnými výrobky, tech. požadavcích na výrobky 4) globální přístup EU 5) akreditace, certifikace, normalizace, zkušebnictví doporučené postupy výuky: Výklad, vysvětlení, diskuse, práce se studijní literaturou způsob ukončení modulu: Modul bude ukončen písemným testem s uvedeným počtem otázek, celkový čas na vypracování 30 minut. Je nutné získat alespoň 7O procent bodů. Dále následuje ústní přezkoušení s písemnou přípravou. Pokud účastník neuspěje, má možnost opakování ve stanoveném termínu, maximálně však dvakrát. kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad 1) ad 2) ad 3) ad 4) ad 5) kritéria hodnocení Úplně a správně vysvětlí zákon na ochranu spotřebitele Popíše systém ochrany spotřebitele v ČR Správně vysvětlí zákony k ochraně před nebezpečnými výrobky, technické požadavky na výrobky Objasní globální přístup EU Popíše a definuje pojmy akreditace, certifikace, normalizace, zkušebnictví doporučená literatura a informační zdroje: ČR. Zákon o technických požadavcích na výrobky. In Zákon č.22/97 Sb. 1997, 22, s

17 17

Kontrola strojírenské výroby

Kontrola strojírenské výroby Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Základy managementu kvality (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62)

Hodnoticí standard. Základy managementu kvality (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Základy managementu kvality (kód: 62-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Manažer kvality; Vedoucí technik kvality Kvalifikační

Více

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Bezpečnost práce a řízení jakosti

Bezpečnost práce a řízení jakosti VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Bezpečnost práce a řízení jakosti Autorský tým: Ing. Ivo Mrnuštík Ing. Lubomír Prokop Ing. Martin Baričák Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize)

Vzdělávací program profesní kvalifikace. Hradlář, Hláskař (kód: H revize) Vzdělávací program profesní kvalifikace Hradlář, Hláskař (kód: 37-010-H revize) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání kombinovanou formou studia.

Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání kombinovanou formou studia. ákladní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání kombinovanou formou studia. Kombinovaná forma studia: výuka je organizovaná

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Programování logických modulŧ

Programování logických modulŧ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování logických modulŧ ISŠ technická Mělník Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 Česky Metody a techniky v managementu kvality 2. Anglicky Methods and Techniques in Management Quality 2 Německy Methode und Techniken in Qualitätsmanagement

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H)

Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

23-41-M001 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích hodin: 136 Platnost od: 1.9.

23-41-M001 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích hodin: 136 Platnost od: 1.9. Učební osnova vyučovacího předmětu technické kreslení Obor vzdělání: 2-41-M001 Strojírenství Délka forma studia: 4 roky, denní Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 Celkový počet vyučovacích

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E

V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M D Ě L N Í K V E S T R O J Í R E N S K É V Ý R O B Ě 2 3-007 - E Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Hodnoticí standard. Manažer kvality (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62)

Hodnoticí standard. Manažer kvality (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Manažer kvality (kód: 62-001-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Manažer kvality Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 1 Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Průmyslové inženýrství doc. Ing. Josef 597325258 jos.novak@vsb.cz Novák, CSc. Jméno a příjemní telefon e-mail Požadované obsahové

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik konstruktér. Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik konstruktér (kód: 23-104-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik

Více

Tematická oblast: Logistika (VY_32_INOVACE_07_2_EK) Autor: Ing. Eva Skalická. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Logistika (VY_32_INOVACE_07_2_EK) Autor: Ing. Eva Skalická. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_2_EK) Autor: Ing. Eva Skalická Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s logistikou a logistickými pojmy v ČR, vymezení

Více

Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI

Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Anotace: tento předmět navazuje na znalosti studentů z předchozího bakalářského studia a dále rozvíjí předmětnou problematiku v oblasti moderních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Montér elektrických instalací (26-017-H)

Montér elektrických instalací (26-017-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických instalací (26-017-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Řád celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Obsah: Čl. 1 Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Čl. 5 Čl. 6 Čl. 7 Čl. 8 Úvodní ustanovení Základní ustanovení Program celoživotního vzdělávání

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Navazující magisterské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Navazující magisterské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky Navazující magisterské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Integrované systémy managementu A 1. Koncepce a principy integrovaných

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Povolání Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Povolání Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality. Kontrolor kvality Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality. Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová Odborný podsměr: nezařazeno

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2010/2011 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODUL 4 Ekonomika internetového podnikání 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování Beroun, 30.11. 1.12. 2017 Mgr. Tereza Halouzková NÚV Základní východiska Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Studijní program Specializace

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Hodnoticí standard. Technolog zpracování plastů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Technolog zpracování plastů (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Technolog zpracování plastů (kód: 28-060-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Technolog zpracování plastů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Auditor systémů řízení (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62)

Hodnoticí standard. Auditor systémů řízení (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Auditor systémů řízení (kód: 62-004-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Auditor kvality Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Autorský tým: Ing. Jaromír Kotůlek Zdeněk

Více