Usnesení SD z čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5"

Transkript

1 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od čtěte na straně 2 Usnesení SD z čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 Energetické audity domů... čtěte na straně 5 Co je na světě nejdůležitější? čtěte na straně 6 VSTŘÍC ROKU 2005 Podzimní shromáždění delegátů se konalo 25. listopadu 2004 v sále Hotelu Merkur v České Lípě. Jeho jednání probíhalo věcně, klidně a bez emotivních projevů. Již po několik let musíme konstatovat, že většina delegátů chápe svůj mandát svědomitě. Vysokou účastí na jednání SD dávají delegáti najevo, že jim naše družstvo není lhostejné. Ze 161 pozvaných delegátů jich bylo přítomno 126, což činí 78 %. A to ještě mnozí delegáti poslali za sebe alespoň náhradníky, kteří se sice hlasování nezúčastní, ale mohou o průběhu jednání podat informace ve své samosprávě. Porovnání ukazatelů rozpočtů 2004/2005 Porovnání ukazatelů rozpočtů Plánovaný zisk správy v tis. Kč Plánovaný zisk za OSBD v tis. Kč Plánovaná změna nákladů správy 8,63% -1,10% Plánovaný nárůst mezd správy 3,50% 5,00% Veselé Vánoce a mnoho štěstí i osobních úspěchů v novém roce vám přeje představenstvo, správa družstva a redakce Zpravodaje. Vysoké úrovni jednání jistě přispěla i pečlivá příprava a dostatek faktických informací jak v materiálech pro delegáty, tak i v průběhu jednání v jednotlivých zprávách. Ve zprávě o činnosti představenstva jsme mimo jiné vyhodnotili výhledový plán družstva na období 2000 až 2005 a podrobněji činnost představenstva v minulém období. Dlouhodobě se našemu družstvu daří naplňovat rozpočet a uzavírat jednotlivé roky se ziskem. Od roku 2000 se také podařilo snížit a stabilizovat dluhy na nájemném a snížit i počet dlužníků. Zavedením programu Integri do většiny činností družstva se zvýší kvalita poskytovaných služeb. Velká pozornost je také věnována legislativě, aby naše družstvo při své činnosti vždy postupovalo podle platných předpisů. To jsou jen některé body z výhledového plánu, kterým byla věnována pozornost. V dalším bodě ředitel Ing. Kladníček ve své zprávě za pomoci promítaných tabulek a grafů zhodnotil činnost správy družstva a jejích jednotlivých úseků. Další část jednání byla již věnována věcem budoucím a to zejména rozpočtu družstva pro rok 2005 s předpokládaným ziskem více než 3 mil. Kč. Zásadní údaje z tohoto rozpočtu jsou uvedeny v tabulce. Součástí programu bylo i připomenutí toho, že současnému představenstvu i kontrolní komisi končí v první polovině příštího roku volební období a příští shromáždění delegátů na jaře roku 2005 tedy bude volební. Navrhované usnesení shromáždění delegátů bylo ještě doplněno o úkol pro představenstvo - vytvořit výhledový plán družstva na období 2005 až Usnesení bylo přijato většinou přítomných delegátů. RNDr. J. Bárta předseda představenstva 1

2 Formou počítačové projekce, pomocí tabulek a názorných grafů, byly na podzimním SD prezentovány výsledky činnosti správy družstva za období deseti měsíců letošního roku. Některé parametry byly zobrazeny v časovém vývoji několika let. S radostí jsem mohl konstatovat, že rovněž výsledky dosahované v letošním roce potvrzují stálý trend dobrých a úspěšných let. Za devět měsíců letošního roku správa družstva vykazuje hrubý zisk 3,4 mil Kč, což je dvojnásobek než jsme plánovali. Počet dlužníků kolem 800 i celková dlužná částka na nájmu pod 5 mil. Kč se pohybuje v mezích, které nemohou družstvo ohrozit. Zadržením přeplatků na nájmu u dlužníků jsme snížili v měsíci červnu dluhy o 1,5 mil. Kč a dostali jsme se na historické minimum s částkou kolem 3,7 mil. Kč. Družstvo i v roce 2004 pokračovalo v pomoci samosprávám formou půjček na velké opravy a investice. Z vnitřních prostředků bylo půjčeno 15,7 mil. Kč, které by jinak ležely v bance. Celkem za deset měsíců roku 2004 bylo na údržbu, opravy a rekonstrukce do našich družstevních domů investováno 66,3 mil. Kč. Jen za výměnu oken za okna plastová, zateplení štítů a plášťů celých 2 PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE Přinášíme pravidelné informace ze zasedání představenstva. Na 64. zasedání dne představenstvo - projednalo a schválilo návrh usnesení pro podzimní shromáždění delegátů, - schválilo nájemní předpisy platné od Podrobnosti k nájemním předpisům najde čtenář v článku pana Mertina v tomto čísle, Změny nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu prováděné na začátku každého roku jsou především vždy koncipovány jako valorizace ve výši předem signalizovaných procentuelních navýšení v jednotlivých službách. Není tomu jinak ani při změnách od Teplo se zvyšuje v závislosti na lokalitě od 3,7 % do 7 %. Teplá voda od 4,3 % do 8,25 % a studená voda o 10 %. Cena elektřiny společných prostor se zvyšuje o 4 %. Další změny nájmů jsou individuální pro jednotlivce dle jejich žádostí, nebo dle samosprávy na základě zápisu členské schůze. Výčet dalších individuelních změn jsou anuity, které se ruší u samospráv se splacenou anuitou a u žadatelů o převod bytu do vlastnictví, kteří nám mimořádnou splátku - projednalo a vzalo na vědomí zprávu o rekonstrukcích septiků ve vlastnictví OSBD Česká Lípa. Představenstvo uložilo řediteli předložit do konce března 2005 návrh na konkrétní řešení odpadních vod ve Stružnici a v Chlumu, - vzalo na vědomí zprávu ředitele o průběhu plošné modernizace výtahů. Ke dni zasedání bylo rekonstruováno již 107 výtahů, - schválilo vnitrodružstevní půjčku ve TREND DOBRÝCH V ÝSLEDKŮ ZMĚNY NÁJMU OD výši ,- Kč samosprávě 877, Polní ulice, Mimoň na dokončení výměny střešní krytiny a půjčku ve výši ,- Kč samosprávě 409, Boženy Němcové , Nový Bor na opravu panelových vad, zateplení domu a výměnu oken s podmínkou, že na tuto akci získá družstvo v roce 2005 státní dotaci na opravy vad panelové výstavby. RNDr. J. Bárta předseda představenstva domů se zaplatilo 36,6 mil. Kč. Dá se říci, že největší finanční objem prací v částce 22,1 mil. Kč se v letošním roce realizoval na výměně oken. Pokud bych mohl uvést ještě pár čísel, tak za zmínku jistě stojí skutečnost, že již na třiceti panelových domech máme vyměněná okna, úplně zateplené máme pláště na třicetišesti domech a na dalších třiceti máme zatepleny štíty. Investice vynaložené na tyto práce představují částku přes 117 mil. Kč. Úspěšně se v roce 2004 rozběhla modernizace výtahů. K máme již modernizovaných 107 výtahů z celkového počtu 322. Práce probíhají podle harmonogramu, v souladu se smlouvou s firmou OTIS. Zatím bez větších problémů a s velkým pochopením uživatelů bytů. Průměrný náklad na jeden výtah představuje částku 211 tis. Kč. Delegáti byli dále seznámeni se stavem převodu pozemků. Během letošního roku se nám podařilo získat bezúplatným převodem od státu zastoupeným ÚZSVM* prakticky všechny pozemky, o které jsme požádali. Jedná se o značný majetek, který družstvo získalo. Bylo nám převedeno 515 parcel o rozloze asi 165 tis m 2. V příštím roce nás čeká ještě bezúplatný převod 117 parcel, které vlastnilo AOPK* a předá je úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kromě toho věřím, že dořešíme pozemky pod družstevními domy, které vlastní město Česká Lípa (120 parcel, 34,6tis. m 2 ). Krátce jsem se ve zprávě zmínil o převodech bytů do osobního vlastnictví. V letošním roce jsme převedli 38 bytů a celkem má družstvo převedeno do vlastnictví členů 500 bytů, z toho je 17 nečlenů družstva. Ve zprávě zazněla rovněž informace o správě bytů pro cizí subjekty. Na základě mandátní smlouvy spravuje družstvo 20 společenství vlastníků jednotek s 439 byty. V roce 2005 to bude již 500 bytů. Na závěr byla podána informace z oblasti požární ochrany. Za deset měsíců roku 2004 jsme měli na našich domech 5 požárů se škodou 49,2 tis Kč. Za 102 tis. Kč nám vandalové a zloději odcizili vybavení hasebních prostředků. Toto nepříjemné konstatování je fakt, který ale nic neubírá na obětavé práci funkcionářů samospráv a družstva. Všem bych chtěl jménem správy družstva za spolupráci v roce 2004 poděkovat. Ing. Jiří Kladníček, ředitel OSBD *ÚZSVM - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových *AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny anuity zaplatili do konce listopadu Dále pak vnitrodružstvevní půjčky, které jsou vyřazovány z nájmu po splacení nebo nasazovány dle usnesení představenstva a změny správního poplatku a daně z nemovitostí u uživatelů, kterým byl převeden byt do vlastnictví v roce Jedinou velmi významnou změnou je nově schválená výše poplatku na správu družstva. Ten na bytech činí u členů nájemců 85 Kč, u vlastníků členů 93 Kč a u vlastníků nečlenů 191 Kč. U garáží došlo v této položce Správa družstva také ke změně, a to na částku 20 Kč. V souvislosti se změnami nájmu od bych rád upozornil všechny naše družstevníky, kterým skončil Rekofond nebo skončí v průběhu roku 2005 a platili peníze do stavební spořitelny, aby si ověřili zda jejich zůstatek účtu ve stavební spořitelně, který byl nebo bude zaslán na družstvo, odpovídá závazku ze smlouvy o jiném způsobu úhrady nájmu. Není-li tomu tak, je potřeba počítat s tím, že chybějící rozdíl bude nutné neprodledleně doplatit do družstva. Pokud tak neučiní, bude tato pohledávka vymáhána stejným způsobem, jako je tomu u nezaplaceného nájemného. Naopak ti, kteří tam naspořili o nějakou korunu více a tyto finanční prostředky přišly na družstvo, se nemusí znepokojovat. Tyto prostředky se objeví automaticky jako přeplatek na nájmu a bude tedy možné si ho standardním způsobem nechat vyplatit. -PM-

3 USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Z OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČESKÁ LÍPA A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o hospodaření a činnosti družstva od posledního SD 2. plnění výhledového plánu družstva na období 2000 až 2005 B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. zprávu mandátové komise. 2. zprávu o činnosti představenstva za období od do zprávu kontrolní komise za období od do rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2005 v předloženém znění. 5. poplatek na správu družstva od ve výši 85 Kč na byt a měsíc pro členy družstva nájemce bytů, 93 Kč pro členy družstva vlastníky bytů, 160 Kč + DPH pro vlastníky bytů, kteří nejsou členy družstva 6. zrušení těchto poplatků za úkony prováděné správou družstva s platností od : - vypořádání člena při vystoupení z družstva ve výši 1000,- Kč, - změna vlastníka bytové jednotky ve výši 2 000,- Kč, - změna vlastníka bytové jednotky s převodem členských práv a povinností ve výši 3 000,- Kč. C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z delegátům, předsedům samospráv a správcům bytových domů do Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3. Připravit po organizačně technické stránce volby členů představenstva a kontrolní komise na příští shromáždění delegátů v květnu Zpracovat výhledový plán družstva na rok a předložit na jarním SD D. Shromáždění delegátů ukládá delegátům Seznámit členskou základnu s výsledky jednání SD do Podzimní shromáždění delegátů se tentokrát konalo v prostorách sálu hotelu Merkur v České Lípě. Ve věcné diskuse vystoupilo několik delegátů. 3

4 PŘEHLED POPLATKŮ ZA ÚKONY PROVÁDĚNÉ SPRÁVOU OSBD ČESKÁ LÍPA PLATNÝ OD 23. LISTOPADU 2004 Poplatky schválené shromážděním delegátů Pořad. číslo Název úkonu Poplatek bez DPH Celkem s DPH 1a. Převod členských práv povinností k bytu garsoniéra Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1b. Převod členských práv povinností ke garáži Kč Kč 2. Výměna bytu s převodem práv a povinností (50% ze součtu poplatku účastníka dle 1a.) garsoniéra Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 3. Zánik společného členství (rozvod, rozd. BSM) 400 Kč 476 Kč Dohoda o podnájmu u příbuzných v řadě přímé sleva na 30% Dohoda na dožití u příbuzných v řadě přímé sleva na 30% Kč 360 Kč Kč 360 Kč Kč 429 Kč Kč 429 Kč 6. Potvrzení dlouhodobého pobytu cizince 500 Kč 595 Kč 7a. 7b. Převod bytu do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku Převod bytu do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. bez pozemku Převod garáže do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku Převod garáže do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. bez pozemku Kč Kč Kč Kč 8. Úkony dle bodu 1 a 2 provedené opakovaně v průběhu 12-ti měsíců dvojnásobek Kč Kč Kč Kč 9. Přechody práv a povinností jako bod 1 se slevou na 30% garsoniéra garáž Kč Kč Kč Kč Kč Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 12. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 500 Kč 595 Kč 13. Vystavení duplikátů (NS) 30 Kč 36 Kč Poplatky schválené představenstvem družstva 14. Vydání souhlasu s umístěním sídla firmy v bytě 300 Kč 357 Kč 15. Povolení stavební úpravy společných prostor - komor za výtahem 200 Kč 238 Kč 16. Potvrzení formuláře Pozvání pro cizince 200 Kč 238 Kč 17. Zaevidování kontaktní adresy Vedení a doručování na kont. adresu-každý započatý rok (formou VZP) 100 Kč 100 Kč 119 Kč 119 Kč 18. Provozní poplatek - změna vlastníka bytové jednotky s převodem členství 600 Kč 714 Kč Poznámky: - poplatky byly schváleny shromážděním delegátů (Stanovy OSBD Česká Lípa čl. 65 odst. 3 písm. k) - poplatky byly schváleny představenstvem (Stanovy OSBD Česká Lípa čl- 69 odst. 9 písm. j) - s platností od jsou všechny poplatky navýšeny o DPH 19 % - výnosy z poplatků č. 1.,2.,4.,9., jsou rozdělovány na správu a samosprávu určeným klíčem 4

5 ENERGETICKÉ AUDITY BYTOVÝCH DOMŮ - A CO DÁL? Za energetické audity jsme zaplatili částky, které představovaly náklad přes 100 Kč na bytovou jednotku. V domě, kde bydlím, to činilo 128 Kč. Je to málo? Je to hodně? Domnívám se, že to bylo málo jestli ze zjištěných poznatků něco pozitivního vyvodíme, a že to byly vyhozené peníze, jestliže bude na audity jenom sedat prach. Tyto dvě možnosti jsou v rukách samospráv a správy OSBD, ale nelze říct, že se to netýká představenstva. Energetická náročnost jednotlivých domů má mnoho proměnných veličin a to od veličin ryze technických až po faktory psychologické. Obecně je zaveden technický ukazatel měrné spotřeby tepla na čtverečný metr otápěné plochy bytu. Jeho vyjádřením je spotřeba tepla v gigajoulech spotřeby a příslušný podíl na jednotku plochy (m 2 ). V ČR existuje limit, který činí 0,85 GJ/m 2. Nižší hladina ztrát znamená nižší měrnou spotřebu při stejné tepelné pohodě. Pro někoho je přijatelná teplota 21 C, pro jiného 23 C. Někdo si raději připlatí na teplo a ušetří na dovolené, jiný třeba naopak. Měrné spotřeby dodávaného tepla v bytových domech OSBD Česká Lípa viz tabulka. Problematika nákladů na otop je komplikovaná a nelze při jejím řešení postupovat zbrkle. Stačí, když vzpomeneme nebezpečí plísní. Na druhé straně jsou Místo rozsah hodnot průměrné otápěná měrných spotř. hodnoty plocha celkem m 2 Česká Lípa 0,34 0,63 0, Nový Bor 0,30 0,57 0, Stráž pod Ralskem 0,44 0,64 0, Kamenický Šenov 0,37 0,63 0, Doksy 0,35 0,61 0, Mimoň 0,42 0,46 0, Žandov 0,58 0,64 0, Zákupy 0,61 0,62 0, Dubá 0,50 0, c e l k e m 0, náklady na otop zpravidla dominantní složkou celkových nákladů na bydlení. My jsme s nimi v rámci OSBD výrazně pohnuli již zavedením termoregulace a bytových měřidel od roku Stačí se však důkladně probrat měrnými spotřebami jednotlivých domů a zjistíme, že se potenciál úspor v přepočtu na byt pohybuje v řádu tisíců korun ročně. Kde ty úspory hledat jednak víme sami, jednak nám může být nápomocen audit. Až budeme s tepelným auditem domu pracovat, jistě se setkáme s různými nepodarky. Jakožto zákazníci auditové firmy máme právo na chyby upozornit a žádat vysvětlení. Žádná věc není nikdy vyřešena na věčné časy. Přicházejí různé inovace. V oboru spotřeby tepla to jsou různé technické úpravy, které přinášejí změny izolace pláště domu, obměny konstrukčních prvků (kupř. tzv. meziokenních vložek), výměny oken atd. Každou takovouto změnu je nutno v družstvu následně vyhodnotit a to nikoliv jednorázově. OSBD Česká Lípa je velká organizace, uvnitř které je velmi dobrý prostor pro výměnu zkušeností. Zkušenosti lze získávat i mimo družstvo. Soudím, že tady je prostor zejména pro technickou komisi při představenstvu. Věci úzce specializované nemá smysl řešit na shromáždění delegátů. Ti, kdo na posledním shromáždění v Merkuru byli, vědí, o čem je řeč. Jaromír Štrumfa LEGISLATIVNÍ SLOUPEK PŘEVOD BYTŮ DO VLAST- NICTVÍ V ROCE 2005 V závěru října letošního roku obdrželo žadatelů o převod družstevního bytu do vlastnictví člena dopis s informací, že zákonná lhůta pro převod bytu do vlastnictví je prodloužena do Mnozí z vás se na nás nyní obracejí s dotazem, proč zrovna oni dopis neobdrželi nebo proč neobdrželi složenku na úhradu zbytku anuity. Oněch adresátů jsou družstevníci, kteří uzavřeli s OSBD Česká Lípa v roce 1995 smlouvu o budoucí smlouvě na převod bytu v roce Protože počet žadatelů o převod v roce 2005 je minimálně desetinásobně vyšší než v jiných letech, chtěli jsme vědět, kteří oprávnění ze smlouvy o budoucí smlouvě požadují převod v příštím roce a kteří se třeba rozhodli pro převod v letech následujících. Celkem jsme do obdrželi odpovědí. Z toho nás vyzvalo k převodu v roce 2005 celkem 326 družstevníků. Toto množství žadatelů o převod bylo nutno rozdělit tak, aby převody probíhaly pokud možno rovnoměrně po celý rok. Proto bylo přistoupeno k rozdělení žadatelů na ty, kteří byli vyzváni k převodu bytu v 1. pololetí 2005 a obdrželi složenku v polovině listopadu 2004 a na ty, kteří jí obdrží až v květnu 2005, provedou splátku anuity a byt jim bude převeden ve druhém pololetí Klíčem byla bezproblémovost převodu v prvním pololetí 2005, tj. aby nám převod případně nekomplikovaly nedořešené vztahy k pozemkům. Složenky na zaplacení anuity obdrželi zejména ti z Vás, kteří mají domy postavené na pozemku ve vlastnictví OSBD Česká Lípa, nejsou blokováni nějakým řízením na katastrálním pracovišti Česká Lípa nebo dům není zatížen půjčkou od OSBD nebo od banky. Dále byli na první pololetí zařazeni také ti žadatelé, kteří mají anuitu splacenou. Výsledné číslo pro převod bytů do vlastnictví v prvním pololetí roku 2005 bude kolem 160. Zbytek žadatelů budeme vyřizovat ve druhém pololetí roku Naší snahou je kvalitně a profesionálně vyřídit žádosti všech členů družstva. JUDr. Bohuslav Vojtěch právník OSBD 5

6 CO JE NA SVĚTĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? Kdybychom po vzoru sociologů a statistiků vybrali reprezentativní vzorek rodičů bydlících na našich sídlištích a zeptali se jich na to, co ve svém životě považují za nejdůležitější, jejich odpověď by byla zřejmě jednoznačná. Bez ohledu na jejich věk, sociální postavení, dosažený stupeň vzdělání, pohlaví, rodinný stav a národnost odpověděli by s největší pravděpodobností, že na světě není pro ně nic podstatnějšího, než jejich děti. A vskutku, pořídí-li si člověk potomky, očekává se od něho právem odpovědné chování vůči těmto, alespoň zpočátku bezbranným tvorům. Co všechno takové odpovědné chování zahrnuje je jasné: dětem musíme zajistit stravu, ošacení, pocit bezpečí, samozřejmě střechu nad hlavou, musíme jim pomoci naučit se chodit a mluvit, posíláme je do škol a pomáháme jim v plnění školních povinností, sledujeme jejich zájmy a hledáme způsoby, jak jimi naplnit jejich volný čas. Upozorňujeme je na možná nebezpečí, ba dokonce jim určité činnosti zakazujeme, neboť máme více zkušeností a víme, že by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví jak fyzického, tak duševního. To vše činíme z důvodu velice prostého, o to však významnějšího, své děti máme zkrátka rádi a chceme pro ně to nejlepší. Většina rodičů jistě svým dětem zajišťuje láskyplný a bezpečný domov, avšak nemusíme být příliš bedlivými pozorovateli, abychom si nevšimli, že kolem nás se každý den dlouhé hodiny bezprizorně pohybují děti, které jsme skutečně nikdy neviděli v doprovodu rodiče. Jsou to jakési děti ulice vyznačující se znuděným výrazem ve tváři, s rukama v kapsách chodí, jak se říká od ničeho k ničemu, jejich oblíbenou činností je plivání na všechny světové strany, veškerý odpad, který vyprodukují odhazují volně kolem sebe, přestože popelnice je od nich jenom pár kroků, tu a tam něco počmářou a poničí, aby se předvedli před svými kamarády, a zcela veřejně a bez uzardění pokuřují cigarety, byť jim je nějakých 13, 15 let a nacházejí se přímo v místě, kde bydlí. Kdo jsou rodiče těchto dětí a proč nechali jejich situaci dojít tak daleko? Jak a proč nastal ten zlom, kdy ze všemi obdivovaného usměvavého miminka či batolete se stal postrach svého okolí? Žijeme ve složité době a odpověď na tyto otázky není jednoznačná, možných příčin je více. Nekomplexní péče a konzumní způsob života. Zcela všichni rodiče svoje děti živí a šatí, nějaké podvyživené či otrhané děti kolem nás rozhodně nevidíme. Je však potřeba si uvědomit, že tím starost o dítě nekončí (třebaže to stojí dost peněz). Pošleme-li potom dítě ven, aby si tam hrálo, či do školy, ať se tam o něj postarají (a nás příliš neobtěžují), je to bohužel málo. Necítí-li dítě náš zájem o to, co venku či ve škole dělá, nemá žádnou motivaci k tomu nedělat lumpárny a naplno se učit podle svých možností. Je třeba stanovit jasná pravidla, pomáhat a kontrolovat děti v jejich dodržování, jejich volný čas vyplnit smysluplnou činností, to vše ale stojí poměrně dost času a úsilí. Před tímto rodiče někdy raději dají přednost jednoduchým lákadlům dnešní doby, ať už je to televize, počítač či návštěva supermarketu. Je pro ně samozřejmě pohodlnější aplikovat jakousi volnou výchovu, z dětí dělají malé dospěláky, přiznávají jim různá práva, ale už je nenaučí odpovědnosti. Děti podporují v odporu k dospělým autoritám (vychovatel, pedagog, soused upozorňující na nevhodné chování dítěte atd.). To vše se nakonec obrátí proti rodičům, milý potomek se dostane do puberty a má pocit, že všechno může a nikdo, ani rodiče mu nemají co rozkazovat, v kolik hodin má přijít domů, že nesmí kouřit, pít alkohol, zkusit drogu apod. Neúplná rodina. Jak vyplývá ze statistiky ČSÚ (rok 2002), ročně u nás skončí rozvodem 46 % sňatků, tedy téměř polovina. Okolo nás je tedy mnoho dětí, které vyrůstají pouze s jedním rodičem (90 % s matkou, 8 % s otcem, 2 % společná či střídavá péče). Je smutné, že zvláště otcové mnohdy nejeví o dítě mnoho zájmu. Dítě je tak traumatizované rozvodem a vším nepříjemným, co mu mnohdy předchází, přichází většinou o mužský rodičovský vzor, ztrácí pocit bezpečí a jistoty. Jestliže si představíme, že osamělá matka pracuje na směnný provoz, je cesta k tomu, aby dítě rostlo jako dříví v lese otevřená. Jak se ukazuje z výzkumů Národního centra pro rodinu, ke známým důvodům rozvodů se přidalo to, že rodiče jsou stále zaměstnanější a pro rodinu si nechávají méně času. Kladou na sebe stále větší nároky a nezvládají běžný provoz rodiny. Dochází ke konfliktům a na řádnou výchovu dítěte se zapomíná. Nedostává-li se dítěti pozornosti doma, hledá ji jinde. Snaží se vyniknout před spolužáky a kamarády, upozorňuje na sebe nevhodným chováním ve škole a venku, sáhne po drogách. V poslední době můžeme bohužel zaznamenat vzrůstající počet problémového chování dětí a mládeže. Slyšíme o otřesných činech, jichž se dopustily děti, diskutuje se o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti dětí. O odpovědnosti rodičů, kteří často ani nevědí, kde jejich děti jsou a co dělají, se téměř nemluví. Jedná se o celospolečenský problém, se kterým se setkáváme ve městech i na vesnicích. Zvláště sídliště jsou na řádění nevychovaných dětských vandalů zranitelnější. Nudící se partička výrostků na vesnici těžko půjde udělat nepořádek nebo pomalovat nějaký místní domek. To by museli přelézt plot a vniknout na soukromý pozemek, což už není taková legrace. Navíc lidé se tam dobře znají. Zaneřádit společný prostor paneláku nebo prostranství sídliště je mnohem jednodušší. Díky tomu pak řada lidí ztrácí sílu a chuť starat se o své okolí. Ono totiž vytvořit něco hezkého trvá hodiny nebo celé dny a týdny, kdežto zničit to či udělat někde nepořádek je pro nudící se výrostky otázkou pár minut. Těmto tendencím lze čelit pouze prevencí a dobrou vůlí všech rodičů najít si společně čas a sílu vést své děti k odpovědnosti a pořádku. Můžeme sice napínat své síly na hromadění hmotných statků, ale děti jsou to hlavní, co po nás na světě zbude. A svět bude takový, jako budou ony. VÍTE, ŽE... Ing. Luděk Semerád, člen představenstva v okrese Česká Lípa - v Registru ekonomických subjektů (RES) bylo zaevidováno subjektů, - ve struktuře RES podle právní formy jednoznačně převažovaly fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku tzv. živnostníci jejich počet dosáhl a podíl na úhradu všech subjektů byl 76%, - podíl společenství vlastníků bytů činí zhruba jedno procento, to představuje 230 společenství, - dále v registru bylo zapsáno například společností s ručením omezeným, 735 samostatně hospodařících rolníků, 371 zahraničních osob, - ve struktuře RES podle odvětví převažující činnosti, převládaly subjekty zabývající se obchodem, opravami motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu s počtem Druhé nejsilnější zastoupení připadá na zpracovatelský průmysl s počtem Prameny: Statistický bulletin Lbc ZPRAVODAJ OSBD Neprodejné Vydáno v prosinci 2004 Vydává představenstvo a vedení OSBD Česká Lípa. Zpravodaj slouží jen jako vnitrodružstevní informace pouze pro členy družstva. Bez souhlasu redakce jej není dovoleno předávat třetím osobám, ani je seznamovat s obsahem informací v něm zveřejněných. Náklad: 9500 ks Redakční rada: J. Tichna, P. Mader, R. Králová, L. Nováková, Ing. J. Štrumfa Tel.: , Fax: , Produkce: Studio Šípek, Tel./fax: , 6

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 4 srpen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Převody bytů do vlastnictví mají Výměna kabin výtahů -

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou.

Žádáme vás, abyste si po dobu odstávky zabezpečili svá zařízení tak, aby nedošlo ke škodám zaplavení vodou. ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 10 červen 2012 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Léto, neutíkej příliš rychle Blížící se volby v družstvu! Jistě vám neuniklo, že v listopadu

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma

Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 5 červen 2007 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma Věčné téma - další schůze, zápis z ní, jak na to? Jak

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ číslo 2 únor 2011 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Měníme Stanovy Pojištění našich domů Problémy s hydroizolací

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání.

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD.

du či na žádost člena, zasláním na účet nebo v pokladně OSBD. číslo 4 srpen 2007 V tomto čísle se budeme zabývat velmi aktuálním tématem a to je příjem digitálního vysílání v panelových domech. Čtěte na straně 4. PŘEDSTAVENSTVO Na 31. zasedání dne 26.6.2007 představenstvo

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení Petra Chvílíčková Bakalářská práce 2010 u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních

Více