Usnesení SD z čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5"

Transkript

1 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od čtěte na straně 2 Usnesení SD z čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 Energetické audity domů... čtěte na straně 5 Co je na světě nejdůležitější? čtěte na straně 6 VSTŘÍC ROKU 2005 Podzimní shromáždění delegátů se konalo 25. listopadu 2004 v sále Hotelu Merkur v České Lípě. Jeho jednání probíhalo věcně, klidně a bez emotivních projevů. Již po několik let musíme konstatovat, že většina delegátů chápe svůj mandát svědomitě. Vysokou účastí na jednání SD dávají delegáti najevo, že jim naše družstvo není lhostejné. Ze 161 pozvaných delegátů jich bylo přítomno 126, což činí 78 %. A to ještě mnozí delegáti poslali za sebe alespoň náhradníky, kteří se sice hlasování nezúčastní, ale mohou o průběhu jednání podat informace ve své samosprávě. Porovnání ukazatelů rozpočtů 2004/2005 Porovnání ukazatelů rozpočtů Plánovaný zisk správy v tis. Kč Plánovaný zisk za OSBD v tis. Kč Plánovaná změna nákladů správy 8,63% -1,10% Plánovaný nárůst mezd správy 3,50% 5,00% Veselé Vánoce a mnoho štěstí i osobních úspěchů v novém roce vám přeje představenstvo, správa družstva a redakce Zpravodaje. Vysoké úrovni jednání jistě přispěla i pečlivá příprava a dostatek faktických informací jak v materiálech pro delegáty, tak i v průběhu jednání v jednotlivých zprávách. Ve zprávě o činnosti představenstva jsme mimo jiné vyhodnotili výhledový plán družstva na období 2000 až 2005 a podrobněji činnost představenstva v minulém období. Dlouhodobě se našemu družstvu daří naplňovat rozpočet a uzavírat jednotlivé roky se ziskem. Od roku 2000 se také podařilo snížit a stabilizovat dluhy na nájemném a snížit i počet dlužníků. Zavedením programu Integri do většiny činností družstva se zvýší kvalita poskytovaných služeb. Velká pozornost je také věnována legislativě, aby naše družstvo při své činnosti vždy postupovalo podle platných předpisů. To jsou jen některé body z výhledového plánu, kterým byla věnována pozornost. V dalším bodě ředitel Ing. Kladníček ve své zprávě za pomoci promítaných tabulek a grafů zhodnotil činnost správy družstva a jejích jednotlivých úseků. Další část jednání byla již věnována věcem budoucím a to zejména rozpočtu družstva pro rok 2005 s předpokládaným ziskem více než 3 mil. Kč. Zásadní údaje z tohoto rozpočtu jsou uvedeny v tabulce. Součástí programu bylo i připomenutí toho, že současnému představenstvu i kontrolní komisi končí v první polovině příštího roku volební období a příští shromáždění delegátů na jaře roku 2005 tedy bude volební. Navrhované usnesení shromáždění delegátů bylo ještě doplněno o úkol pro představenstvo - vytvořit výhledový plán družstva na období 2005 až Usnesení bylo přijato většinou přítomných delegátů. RNDr. J. Bárta předseda představenstva 1

2 Formou počítačové projekce, pomocí tabulek a názorných grafů, byly na podzimním SD prezentovány výsledky činnosti správy družstva za období deseti měsíců letošního roku. Některé parametry byly zobrazeny v časovém vývoji několika let. S radostí jsem mohl konstatovat, že rovněž výsledky dosahované v letošním roce potvrzují stálý trend dobrých a úspěšných let. Za devět měsíců letošního roku správa družstva vykazuje hrubý zisk 3,4 mil Kč, což je dvojnásobek než jsme plánovali. Počet dlužníků kolem 800 i celková dlužná částka na nájmu pod 5 mil. Kč se pohybuje v mezích, které nemohou družstvo ohrozit. Zadržením přeplatků na nájmu u dlužníků jsme snížili v měsíci červnu dluhy o 1,5 mil. Kč a dostali jsme se na historické minimum s částkou kolem 3,7 mil. Kč. Družstvo i v roce 2004 pokračovalo v pomoci samosprávám formou půjček na velké opravy a investice. Z vnitřních prostředků bylo půjčeno 15,7 mil. Kč, které by jinak ležely v bance. Celkem za deset měsíců roku 2004 bylo na údržbu, opravy a rekonstrukce do našich družstevních domů investováno 66,3 mil. Kč. Jen za výměnu oken za okna plastová, zateplení štítů a plášťů celých 2 PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE Přinášíme pravidelné informace ze zasedání představenstva. Na 64. zasedání dne představenstvo - projednalo a schválilo návrh usnesení pro podzimní shromáždění delegátů, - schválilo nájemní předpisy platné od Podrobnosti k nájemním předpisům najde čtenář v článku pana Mertina v tomto čísle, Změny nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu prováděné na začátku každého roku jsou především vždy koncipovány jako valorizace ve výši předem signalizovaných procentuelních navýšení v jednotlivých službách. Není tomu jinak ani při změnách od Teplo se zvyšuje v závislosti na lokalitě od 3,7 % do 7 %. Teplá voda od 4,3 % do 8,25 % a studená voda o 10 %. Cena elektřiny společných prostor se zvyšuje o 4 %. Další změny nájmů jsou individuální pro jednotlivce dle jejich žádostí, nebo dle samosprávy na základě zápisu členské schůze. Výčet dalších individuelních změn jsou anuity, které se ruší u samospráv se splacenou anuitou a u žadatelů o převod bytu do vlastnictví, kteří nám mimořádnou splátku - projednalo a vzalo na vědomí zprávu o rekonstrukcích septiků ve vlastnictví OSBD Česká Lípa. Představenstvo uložilo řediteli předložit do konce března 2005 návrh na konkrétní řešení odpadních vod ve Stružnici a v Chlumu, - vzalo na vědomí zprávu ředitele o průběhu plošné modernizace výtahů. Ke dni zasedání bylo rekonstruováno již 107 výtahů, - schválilo vnitrodružstevní půjčku ve TREND DOBRÝCH V ÝSLEDKŮ ZMĚNY NÁJMU OD výši ,- Kč samosprávě 877, Polní ulice, Mimoň na dokončení výměny střešní krytiny a půjčku ve výši ,- Kč samosprávě 409, Boženy Němcové , Nový Bor na opravu panelových vad, zateplení domu a výměnu oken s podmínkou, že na tuto akci získá družstvo v roce 2005 státní dotaci na opravy vad panelové výstavby. RNDr. J. Bárta předseda představenstva domů se zaplatilo 36,6 mil. Kč. Dá se říci, že největší finanční objem prací v částce 22,1 mil. Kč se v letošním roce realizoval na výměně oken. Pokud bych mohl uvést ještě pár čísel, tak za zmínku jistě stojí skutečnost, že již na třiceti panelových domech máme vyměněná okna, úplně zateplené máme pláště na třicetišesti domech a na dalších třiceti máme zatepleny štíty. Investice vynaložené na tyto práce představují částku přes 117 mil. Kč. Úspěšně se v roce 2004 rozběhla modernizace výtahů. K máme již modernizovaných 107 výtahů z celkového počtu 322. Práce probíhají podle harmonogramu, v souladu se smlouvou s firmou OTIS. Zatím bez větších problémů a s velkým pochopením uživatelů bytů. Průměrný náklad na jeden výtah představuje částku 211 tis. Kč. Delegáti byli dále seznámeni se stavem převodu pozemků. Během letošního roku se nám podařilo získat bezúplatným převodem od státu zastoupeným ÚZSVM* prakticky všechny pozemky, o které jsme požádali. Jedná se o značný majetek, který družstvo získalo. Bylo nám převedeno 515 parcel o rozloze asi 165 tis m 2. V příštím roce nás čeká ještě bezúplatný převod 117 parcel, které vlastnilo AOPK* a předá je úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kromě toho věřím, že dořešíme pozemky pod družstevními domy, které vlastní město Česká Lípa (120 parcel, 34,6tis. m 2 ). Krátce jsem se ve zprávě zmínil o převodech bytů do osobního vlastnictví. V letošním roce jsme převedli 38 bytů a celkem má družstvo převedeno do vlastnictví členů 500 bytů, z toho je 17 nečlenů družstva. Ve zprávě zazněla rovněž informace o správě bytů pro cizí subjekty. Na základě mandátní smlouvy spravuje družstvo 20 společenství vlastníků jednotek s 439 byty. V roce 2005 to bude již 500 bytů. Na závěr byla podána informace z oblasti požární ochrany. Za deset měsíců roku 2004 jsme měli na našich domech 5 požárů se škodou 49,2 tis Kč. Za 102 tis. Kč nám vandalové a zloději odcizili vybavení hasebních prostředků. Toto nepříjemné konstatování je fakt, který ale nic neubírá na obětavé práci funkcionářů samospráv a družstva. Všem bych chtěl jménem správy družstva za spolupráci v roce 2004 poděkovat. Ing. Jiří Kladníček, ředitel OSBD *ÚZSVM - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových *AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny anuity zaplatili do konce listopadu Dále pak vnitrodružstvevní půjčky, které jsou vyřazovány z nájmu po splacení nebo nasazovány dle usnesení představenstva a změny správního poplatku a daně z nemovitostí u uživatelů, kterým byl převeden byt do vlastnictví v roce Jedinou velmi významnou změnou je nově schválená výše poplatku na správu družstva. Ten na bytech činí u členů nájemců 85 Kč, u vlastníků členů 93 Kč a u vlastníků nečlenů 191 Kč. U garáží došlo v této položce Správa družstva také ke změně, a to na částku 20 Kč. V souvislosti se změnami nájmu od bych rád upozornil všechny naše družstevníky, kterým skončil Rekofond nebo skončí v průběhu roku 2005 a platili peníze do stavební spořitelny, aby si ověřili zda jejich zůstatek účtu ve stavební spořitelně, který byl nebo bude zaslán na družstvo, odpovídá závazku ze smlouvy o jiném způsobu úhrady nájmu. Není-li tomu tak, je potřeba počítat s tím, že chybějící rozdíl bude nutné neprodledleně doplatit do družstva. Pokud tak neučiní, bude tato pohledávka vymáhána stejným způsobem, jako je tomu u nezaplaceného nájemného. Naopak ti, kteří tam naspořili o nějakou korunu více a tyto finanční prostředky přišly na družstvo, se nemusí znepokojovat. Tyto prostředky se objeví automaticky jako přeplatek na nájmu a bude tedy možné si ho standardním způsobem nechat vyplatit. -PM-

3 USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Z OKRESNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČESKÁ LÍPA A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o hospodaření a činnosti družstva od posledního SD 2. plnění výhledového plánu družstva na období 2000 až 2005 B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. zprávu mandátové komise. 2. zprávu o činnosti představenstva za období od do zprávu kontrolní komise za období od do rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2005 v předloženém znění. 5. poplatek na správu družstva od ve výši 85 Kč na byt a měsíc pro členy družstva nájemce bytů, 93 Kč pro členy družstva vlastníky bytů, 160 Kč + DPH pro vlastníky bytů, kteří nejsou členy družstva 6. zrušení těchto poplatků za úkony prováděné správou družstva s platností od : - vypořádání člena při vystoupení z družstva ve výši 1000,- Kč, - změna vlastníka bytové jednotky ve výši 2 000,- Kč, - změna vlastníka bytové jednotky s převodem členských práv a povinností ve výši 3 000,- Kč. C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z delegátům, předsedům samospráv a správcům bytových domů do Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3. Připravit po organizačně technické stránce volby členů představenstva a kontrolní komise na příští shromáždění delegátů v květnu Zpracovat výhledový plán družstva na rok a předložit na jarním SD D. Shromáždění delegátů ukládá delegátům Seznámit členskou základnu s výsledky jednání SD do Podzimní shromáždění delegátů se tentokrát konalo v prostorách sálu hotelu Merkur v České Lípě. Ve věcné diskuse vystoupilo několik delegátů. 3

4 PŘEHLED POPLATKŮ ZA ÚKONY PROVÁDĚNÉ SPRÁVOU OSBD ČESKÁ LÍPA PLATNÝ OD 23. LISTOPADU 2004 Poplatky schválené shromážděním delegátů Pořad. číslo Název úkonu Poplatek bez DPH Celkem s DPH 1a. Převod členských práv povinností k bytu garsoniéra Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1b. Převod členských práv povinností ke garáži Kč Kč 2. Výměna bytu s převodem práv a povinností (50% ze součtu poplatku účastníka dle 1a.) garsoniéra Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 3. Zánik společného členství (rozvod, rozd. BSM) 400 Kč 476 Kč Dohoda o podnájmu u příbuzných v řadě přímé sleva na 30% Dohoda na dožití u příbuzných v řadě přímé sleva na 30% Kč 360 Kč Kč 360 Kč Kč 429 Kč Kč 429 Kč 6. Potvrzení dlouhodobého pobytu cizince 500 Kč 595 Kč 7a. 7b. Převod bytu do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku Převod bytu do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. bez pozemku Převod garáže do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. včetně pozemku Převod garáže do vlastnictví dle zákona 72/94 Sb. bez pozemku Kč Kč Kč Kč 8. Úkony dle bodu 1 a 2 provedené opakovaně v průběhu 12-ti měsíců dvojnásobek Kč Kč Kč Kč 9. Přechody práv a povinností jako bod 1 se slevou na 30% garsoniéra garáž Kč Kč Kč Kč Kč Kč 900 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 12. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 500 Kč 595 Kč 13. Vystavení duplikátů (NS) 30 Kč 36 Kč Poplatky schválené představenstvem družstva 14. Vydání souhlasu s umístěním sídla firmy v bytě 300 Kč 357 Kč 15. Povolení stavební úpravy společných prostor - komor za výtahem 200 Kč 238 Kč 16. Potvrzení formuláře Pozvání pro cizince 200 Kč 238 Kč 17. Zaevidování kontaktní adresy Vedení a doručování na kont. adresu-každý započatý rok (formou VZP) 100 Kč 100 Kč 119 Kč 119 Kč 18. Provozní poplatek - změna vlastníka bytové jednotky s převodem členství 600 Kč 714 Kč Poznámky: - poplatky byly schváleny shromážděním delegátů (Stanovy OSBD Česká Lípa čl. 65 odst. 3 písm. k) - poplatky byly schváleny představenstvem (Stanovy OSBD Česká Lípa čl- 69 odst. 9 písm. j) - s platností od jsou všechny poplatky navýšeny o DPH 19 % - výnosy z poplatků č. 1.,2.,4.,9., jsou rozdělovány na správu a samosprávu určeným klíčem 4

5 ENERGETICKÉ AUDITY BYTOVÝCH DOMŮ - A CO DÁL? Za energetické audity jsme zaplatili částky, které představovaly náklad přes 100 Kč na bytovou jednotku. V domě, kde bydlím, to činilo 128 Kč. Je to málo? Je to hodně? Domnívám se, že to bylo málo jestli ze zjištěných poznatků něco pozitivního vyvodíme, a že to byly vyhozené peníze, jestliže bude na audity jenom sedat prach. Tyto dvě možnosti jsou v rukách samospráv a správy OSBD, ale nelze říct, že se to netýká představenstva. Energetická náročnost jednotlivých domů má mnoho proměnných veličin a to od veličin ryze technických až po faktory psychologické. Obecně je zaveden technický ukazatel měrné spotřeby tepla na čtverečný metr otápěné plochy bytu. Jeho vyjádřením je spotřeba tepla v gigajoulech spotřeby a příslušný podíl na jednotku plochy (m 2 ). V ČR existuje limit, který činí 0,85 GJ/m 2. Nižší hladina ztrát znamená nižší měrnou spotřebu při stejné tepelné pohodě. Pro někoho je přijatelná teplota 21 C, pro jiného 23 C. Někdo si raději připlatí na teplo a ušetří na dovolené, jiný třeba naopak. Měrné spotřeby dodávaného tepla v bytových domech OSBD Česká Lípa viz tabulka. Problematika nákladů na otop je komplikovaná a nelze při jejím řešení postupovat zbrkle. Stačí, když vzpomeneme nebezpečí plísní. Na druhé straně jsou Místo rozsah hodnot průměrné otápěná měrných spotř. hodnoty plocha celkem m 2 Česká Lípa 0,34 0,63 0, Nový Bor 0,30 0,57 0, Stráž pod Ralskem 0,44 0,64 0, Kamenický Šenov 0,37 0,63 0, Doksy 0,35 0,61 0, Mimoň 0,42 0,46 0, Žandov 0,58 0,64 0, Zákupy 0,61 0,62 0, Dubá 0,50 0, c e l k e m 0, náklady na otop zpravidla dominantní složkou celkových nákladů na bydlení. My jsme s nimi v rámci OSBD výrazně pohnuli již zavedením termoregulace a bytových měřidel od roku Stačí se však důkladně probrat měrnými spotřebami jednotlivých domů a zjistíme, že se potenciál úspor v přepočtu na byt pohybuje v řádu tisíců korun ročně. Kde ty úspory hledat jednak víme sami, jednak nám může být nápomocen audit. Až budeme s tepelným auditem domu pracovat, jistě se setkáme s různými nepodarky. Jakožto zákazníci auditové firmy máme právo na chyby upozornit a žádat vysvětlení. Žádná věc není nikdy vyřešena na věčné časy. Přicházejí různé inovace. V oboru spotřeby tepla to jsou různé technické úpravy, které přinášejí změny izolace pláště domu, obměny konstrukčních prvků (kupř. tzv. meziokenních vložek), výměny oken atd. Každou takovouto změnu je nutno v družstvu následně vyhodnotit a to nikoliv jednorázově. OSBD Česká Lípa je velká organizace, uvnitř které je velmi dobrý prostor pro výměnu zkušeností. Zkušenosti lze získávat i mimo družstvo. Soudím, že tady je prostor zejména pro technickou komisi při představenstvu. Věci úzce specializované nemá smysl řešit na shromáždění delegátů. Ti, kdo na posledním shromáždění v Merkuru byli, vědí, o čem je řeč. Jaromír Štrumfa LEGISLATIVNÍ SLOUPEK PŘEVOD BYTŮ DO VLAST- NICTVÍ V ROCE 2005 V závěru října letošního roku obdrželo žadatelů o převod družstevního bytu do vlastnictví člena dopis s informací, že zákonná lhůta pro převod bytu do vlastnictví je prodloužena do Mnozí z vás se na nás nyní obracejí s dotazem, proč zrovna oni dopis neobdrželi nebo proč neobdrželi složenku na úhradu zbytku anuity. Oněch adresátů jsou družstevníci, kteří uzavřeli s OSBD Česká Lípa v roce 1995 smlouvu o budoucí smlouvě na převod bytu v roce Protože počet žadatelů o převod v roce 2005 je minimálně desetinásobně vyšší než v jiných letech, chtěli jsme vědět, kteří oprávnění ze smlouvy o budoucí smlouvě požadují převod v příštím roce a kteří se třeba rozhodli pro převod v letech následujících. Celkem jsme do obdrželi odpovědí. Z toho nás vyzvalo k převodu v roce 2005 celkem 326 družstevníků. Toto množství žadatelů o převod bylo nutno rozdělit tak, aby převody probíhaly pokud možno rovnoměrně po celý rok. Proto bylo přistoupeno k rozdělení žadatelů na ty, kteří byli vyzváni k převodu bytu v 1. pololetí 2005 a obdrželi složenku v polovině listopadu 2004 a na ty, kteří jí obdrží až v květnu 2005, provedou splátku anuity a byt jim bude převeden ve druhém pololetí Klíčem byla bezproblémovost převodu v prvním pololetí 2005, tj. aby nám převod případně nekomplikovaly nedořešené vztahy k pozemkům. Složenky na zaplacení anuity obdrželi zejména ti z Vás, kteří mají domy postavené na pozemku ve vlastnictví OSBD Česká Lípa, nejsou blokováni nějakým řízením na katastrálním pracovišti Česká Lípa nebo dům není zatížen půjčkou od OSBD nebo od banky. Dále byli na první pololetí zařazeni také ti žadatelé, kteří mají anuitu splacenou. Výsledné číslo pro převod bytů do vlastnictví v prvním pololetí roku 2005 bude kolem 160. Zbytek žadatelů budeme vyřizovat ve druhém pololetí roku Naší snahou je kvalitně a profesionálně vyřídit žádosti všech členů družstva. JUDr. Bohuslav Vojtěch právník OSBD 5

6 CO JE NA SVĚTĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? Kdybychom po vzoru sociologů a statistiků vybrali reprezentativní vzorek rodičů bydlících na našich sídlištích a zeptali se jich na to, co ve svém životě považují za nejdůležitější, jejich odpověď by byla zřejmě jednoznačná. Bez ohledu na jejich věk, sociální postavení, dosažený stupeň vzdělání, pohlaví, rodinný stav a národnost odpověděli by s největší pravděpodobností, že na světě není pro ně nic podstatnějšího, než jejich děti. A vskutku, pořídí-li si člověk potomky, očekává se od něho právem odpovědné chování vůči těmto, alespoň zpočátku bezbranným tvorům. Co všechno takové odpovědné chování zahrnuje je jasné: dětem musíme zajistit stravu, ošacení, pocit bezpečí, samozřejmě střechu nad hlavou, musíme jim pomoci naučit se chodit a mluvit, posíláme je do škol a pomáháme jim v plnění školních povinností, sledujeme jejich zájmy a hledáme způsoby, jak jimi naplnit jejich volný čas. Upozorňujeme je na možná nebezpečí, ba dokonce jim určité činnosti zakazujeme, neboť máme více zkušeností a víme, že by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví jak fyzického, tak duševního. To vše činíme z důvodu velice prostého, o to však významnějšího, své děti máme zkrátka rádi a chceme pro ně to nejlepší. Většina rodičů jistě svým dětem zajišťuje láskyplný a bezpečný domov, avšak nemusíme být příliš bedlivými pozorovateli, abychom si nevšimli, že kolem nás se každý den dlouhé hodiny bezprizorně pohybují děti, které jsme skutečně nikdy neviděli v doprovodu rodiče. Jsou to jakési děti ulice vyznačující se znuděným výrazem ve tváři, s rukama v kapsách chodí, jak se říká od ničeho k ničemu, jejich oblíbenou činností je plivání na všechny světové strany, veškerý odpad, který vyprodukují odhazují volně kolem sebe, přestože popelnice je od nich jenom pár kroků, tu a tam něco počmářou a poničí, aby se předvedli před svými kamarády, a zcela veřejně a bez uzardění pokuřují cigarety, byť jim je nějakých 13, 15 let a nacházejí se přímo v místě, kde bydlí. Kdo jsou rodiče těchto dětí a proč nechali jejich situaci dojít tak daleko? Jak a proč nastal ten zlom, kdy ze všemi obdivovaného usměvavého miminka či batolete se stal postrach svého okolí? Žijeme ve složité době a odpověď na tyto otázky není jednoznačná, možných příčin je více. Nekomplexní péče a konzumní způsob života. Zcela všichni rodiče svoje děti živí a šatí, nějaké podvyživené či otrhané děti kolem nás rozhodně nevidíme. Je však potřeba si uvědomit, že tím starost o dítě nekončí (třebaže to stojí dost peněz). Pošleme-li potom dítě ven, aby si tam hrálo, či do školy, ať se tam o něj postarají (a nás příliš neobtěžují), je to bohužel málo. Necítí-li dítě náš zájem o to, co venku či ve škole dělá, nemá žádnou motivaci k tomu nedělat lumpárny a naplno se učit podle svých možností. Je třeba stanovit jasná pravidla, pomáhat a kontrolovat děti v jejich dodržování, jejich volný čas vyplnit smysluplnou činností, to vše ale stojí poměrně dost času a úsilí. Před tímto rodiče někdy raději dají přednost jednoduchým lákadlům dnešní doby, ať už je to televize, počítač či návštěva supermarketu. Je pro ně samozřejmě pohodlnější aplikovat jakousi volnou výchovu, z dětí dělají malé dospěláky, přiznávají jim různá práva, ale už je nenaučí odpovědnosti. Děti podporují v odporu k dospělým autoritám (vychovatel, pedagog, soused upozorňující na nevhodné chování dítěte atd.). To vše se nakonec obrátí proti rodičům, milý potomek se dostane do puberty a má pocit, že všechno může a nikdo, ani rodiče mu nemají co rozkazovat, v kolik hodin má přijít domů, že nesmí kouřit, pít alkohol, zkusit drogu apod. Neúplná rodina. Jak vyplývá ze statistiky ČSÚ (rok 2002), ročně u nás skončí rozvodem 46 % sňatků, tedy téměř polovina. Okolo nás je tedy mnoho dětí, které vyrůstají pouze s jedním rodičem (90 % s matkou, 8 % s otcem, 2 % společná či střídavá péče). Je smutné, že zvláště otcové mnohdy nejeví o dítě mnoho zájmu. Dítě je tak traumatizované rozvodem a vším nepříjemným, co mu mnohdy předchází, přichází většinou o mužský rodičovský vzor, ztrácí pocit bezpečí a jistoty. Jestliže si představíme, že osamělá matka pracuje na směnný provoz, je cesta k tomu, aby dítě rostlo jako dříví v lese otevřená. Jak se ukazuje z výzkumů Národního centra pro rodinu, ke známým důvodům rozvodů se přidalo to, že rodiče jsou stále zaměstnanější a pro rodinu si nechávají méně času. Kladou na sebe stále větší nároky a nezvládají běžný provoz rodiny. Dochází ke konfliktům a na řádnou výchovu dítěte se zapomíná. Nedostává-li se dítěti pozornosti doma, hledá ji jinde. Snaží se vyniknout před spolužáky a kamarády, upozorňuje na sebe nevhodným chováním ve škole a venku, sáhne po drogách. V poslední době můžeme bohužel zaznamenat vzrůstající počet problémového chování dětí a mládeže. Slyšíme o otřesných činech, jichž se dopustily děti, diskutuje se o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti dětí. O odpovědnosti rodičů, kteří často ani nevědí, kde jejich děti jsou a co dělají, se téměř nemluví. Jedná se o celospolečenský problém, se kterým se setkáváme ve městech i na vesnicích. Zvláště sídliště jsou na řádění nevychovaných dětských vandalů zranitelnější. Nudící se partička výrostků na vesnici těžko půjde udělat nepořádek nebo pomalovat nějaký místní domek. To by museli přelézt plot a vniknout na soukromý pozemek, což už není taková legrace. Navíc lidé se tam dobře znají. Zaneřádit společný prostor paneláku nebo prostranství sídliště je mnohem jednodušší. Díky tomu pak řada lidí ztrácí sílu a chuť starat se o své okolí. Ono totiž vytvořit něco hezkého trvá hodiny nebo celé dny a týdny, kdežto zničit to či udělat někde nepořádek je pro nudící se výrostky otázkou pár minut. Těmto tendencím lze čelit pouze prevencí a dobrou vůlí všech rodičů najít si společně čas a sílu vést své děti k odpovědnosti a pořádku. Můžeme sice napínat své síly na hromadění hmotných statků, ale děti jsou to hlavní, co po nás na světě zbude. A svět bude takový, jako budou ony. VÍTE, ŽE... Ing. Luděk Semerád, člen představenstva v okrese Česká Lípa - v Registru ekonomických subjektů (RES) bylo zaevidováno subjektů, - ve struktuře RES podle právní formy jednoznačně převažovaly fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku tzv. živnostníci jejich počet dosáhl a podíl na úhradu všech subjektů byl 76%, - podíl společenství vlastníků bytů činí zhruba jedno procento, to představuje 230 společenství, - dále v registru bylo zapsáno například společností s ručením omezeným, 735 samostatně hospodařících rolníků, 371 zahraničních osob, - ve struktuře RES podle odvětví převažující činnosti, převládaly subjekty zabývající se obchodem, opravami motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu s počtem Druhé nejsilnější zastoupení připadá na zpracovatelský průmysl s počtem Prameny: Statistický bulletin Lbc ZPRAVODAJ OSBD Neprodejné Vydáno v prosinci 2004 Vydává představenstvo a vedení OSBD Česká Lípa. Zpravodaj slouží jen jako vnitrodružstevní informace pouze pro členy družstva. Bez souhlasu redakce jej není dovoleno předávat třetím osobám, ani je seznamovat s obsahem informací v něm zveřejněných. Náklad: 9500 ks Redakční rada: J. Tichna, P. Mader, R. Králová, L. Nováková, Ing. J. Štrumfa Tel.: , Fax: , Produkce: Studio Šípek, Tel./fax: , 6

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Zá p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům.

Zá p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům. Zá p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 20.11.2014 v sále restaurace Národní dům. Celkem pozvaných delegátů: 66. Celkem přítomných delegátů:

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 * * * číslo1

zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 * * * číslo1 zpravodaj-0104-obalka.qxd 23.3.2004 8:02 StrÆnka 1 v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo1 Vážení družstevníci, vážení

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013

Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013 Shromáždění delegátů 23. listopadu 2013 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2012 Shromáždění delegátů

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva.

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Zpravodaj č. 1/2010 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Informace z organizačně

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 8. 2010

Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 8. 2010 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - 26 - HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 8/2010 z jednání představenstva družstva konaného dne 25.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková

b)337 p. Hájková f)341 p. Synek d)339 p. Bělohlávek h)343 p. Becková Zápis z členské schůze Bytového družstva Ostřešany, IČ: 25992431: Místo: Ostřešany 343, Pardubice Tato schůze svolána je předsedou družstva MUDr. Janem Flašarem Přítomni za č.p.: a) 336 p. Kautský v.z.

Více

Schůzi zahájil a řídil předseda Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285, Pavlišovská 2283/1 Ing. Aleš Reichl.

Schůzi zahájil a řídil předseda Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285, Pavlišovská 2283/1 Ing. Aleš Reichl. Zápis z 5. členské schůze Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 která se uskutečnila v neděli 23. května 2010 v 19:00 hodin v sušárně domu Pavlišovská 2285/5. Schůzi zahájil a řídil předseda

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Účast SV David Předseda Přítomen Martin Salinger Místopředseda Přítomen Člen Přítomen Jan Heřmanský Člen Přítomen Richard Žlebek Člen Přítomen Ondřej

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy

ZÁPIS. ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Makovského 1339-1341, Řepy konaného dne 4. listopadu, 2010 v 19:00 hod., ve velkém sále Kulturního střediska Průhon, Socháňova 1220 Praha 6-Řepy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Z á p i s z členské schůze Bytového družstva Slancova konané od 18 00 hod. dne 19. listopadu 2012 v Kulturním domě Ládví, Praha 8

Z á p i s z členské schůze Bytového družstva Slancova konané od 18 00 hod. dne 19. listopadu 2012 v Kulturním domě Ládví, Praha 8 Z á p i s z členské schůze Bytového družstva Slancova konané od 18 00 hod. dne 19. listopadu 2012 v Kulturním domě Ládví, Praha 8 Přítomno: 17 členů za vchod 1262 (tj. 50,0 %) 18 členů za vchod 1261 (tj.

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2

Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Zápis z jednání řádné členské schůze Bytového družstva Brandlova 1560-2 Datum a místo konání : 28.5.2003, v ZŠ Květnového vítězství, Praha 4 - J.M. Jednání započato v 19.00. hod. Úvodem jednání provedl

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více