Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina"

Transkript

1 Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková, pí Stanovská, p. Sulek, p. Ing. Vavrečka Kontrolní komise: p. Mgr. Bárta, předseda KK, pí Ralevská, místopředseda KK Za správu SBD Hlubina: p. Ing. Kuča, ředitel správy, p. Ing. Řepišťák, VEÚ a pí Bližňáková (zapisovatelka) Z celkového počtu pěti členů představenstva byli přítomni všichni členové představenstva, tj. účast 100%. Schůze představenstva byla usnášení schopna a řídila ji předsedkyně představenstva, pí Dešková. Návrh programu dnešní schůze: 1. Zápis č. 31/2015 z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne v zasedací místnosti SBD Hlubina 2. Zpráva o plnění usnesení z předchozích schůzí představenstva SBD Hlubina ke dni (materiál předkládaný ředitelem správy) 3. Zpráva ředitele správy (ústní) 4. Dobropis za teplo, TUV z VEOLIA 5. Projednání materiálů na SD (Výroční zpráva auditovaná, Zpráva o činnosti představenstva, Stručná charakteristika navržených delegátů, HFP na r byl již vzat na vědomí na schůzi PŘ č. 30/2015 dne ) 6. Žádost p. Straky (Na Jízdárně 16) o schválení prodeje nebytového prostoru 7. Projednání a schválení pozvánky na řádné SD dne , organizační zajištění jarního SD 8. Zápis ze schůze KK č. 9/2015 ze dne vč. Výroční zprávy kontrolní komise 9. Různé (dopis p. Kuczery ze dne ) Takto navržený program byl schválen jednomyslně.

2 K projednání byly předloženy následující materiály: Zápis č. 31/2015 z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala v zasedací místnosti SBD Hlubina Zpráva o plnění usnesení z předchozích schůzí představenstva SBD Hlubina ke dni 11. května 2015 (materiál předkládaný ředitelem správy) Dobropis za teplo a TUV Výroční zpráva auditovaná, Zpráva o činnosti představenstva, Stručná charakteristika navržených delegátů, HFP na r Žádost p. Strany (Na Jízdárně 16) o schválení prodeje nebytového prostoru Návrh pozvánky na řádné SD dne , organizační zajištění jarního SD Zápis ze schůze kontrolní komise č. 9/2015 ze dne vč. Výroční zprávy KK Dopis p. Kuczery ze dne K průběhu jednání: K bodu 1) programu: Na dnešní řádnou schůzi představenstva předložen zápis z jednání představenstva č. 31/2015 ze dne Usnesení: Představenstvo vzalo na vědomí zápis z řádné schůze představenstva č. 31/2015 ze dne K bodu 2) programu: Správou družstva byl předložen přehled o plnění usnesení z předchozích schůzí představenstva ke dni , který okomentoval ředitel správy. Usnesení č. 69/2014 k dnešnímu dni jsou založená tři nová SVJ Mitušova 75, 77, Václavská 10 a J. Kotase 19. Do konce června t.r. budou ještě založena cca 2-3 SVJ. Usnesení č. 73/2015 dopis byl odeslán dne , splněno. Usnesení: Představenstvo vzalo na vědomí plnění usnesení z předchozích schůzí představenstva ke dni K bodu 3) programu: Ze strany ředitele správy nebyla předložena žádná další ústní informace.

3 K bodu 4) programu: Po provedeném vyúčtování za služby za období 1 12/2014 byl doručen začátkem května ze strany Veolia dobropis za období r Správě družstva se tedy naskýtají dvě možnosti, a to buď rozúčtovat tento dobropis ještě letos v rámci vyúčtování nebo tuto dobropisovanou částku vyúčtovat až za účetní období r Obě varianty nesou zvýšené náklady, při případné první variantě bude nutno napsat všem uživatelům vysvětlující dopis, kde bude zdůvodněno, proč prvotně vyúčtovaná částka se nekryje s konečnou výši částky na vyúčtování. V případě druhé varianty by družstvo pouze oznámilo, že dobropisovanou částku ponechává na svém účtě, což by mohlo být předmětem kritiky. Představenstvo po projednání přijalo následující usnesení: Usnesení č. 74/2015: Představenstvo SBD Hlubina schválilo jednomyslně rozúčtovat dobropis v řádném reklamačním termínu. Řediteli správy ukládá, aby projednal úhradu vícenákladů u VEOLIA, a.s. spojených s rozúčtováním společně s právním zástupcem SBD Hlubina a zároveň vznesl dotaz na SČMBD, jak v celé věci dále postupovat. Přeplatky budou rozeslány do Zodp.: ředitel správy T: , K bodu 5) programu: V tomto bodě se představenstvo zabývalo schvalováním materiálů na jarní SD (Výroční zpráva auditovaná, Zpráva o činnosti představenstva, Stručná charakteristika navržených kandidátů do KK, HFP na r byl vzat na vědomí představenstvem dne ). Usnesení č. 75/2015: Představenstvo jednomyslně schvaluje (Výroční zprávu SBD Hlubina, Zprávu o činnosti představenstva a Stručnou charakteristiku navržených kandidátů do KK) a ukládá řediteli správy, aby tyto dokumenty byly zaslány dle zákonného termínu všem delegátům na jarní SD. Zodp.: ředitel správy T: K bodu 6) programu: S žádostí o schválení prodeje NP se na představenstvo SBD Hlubina obrátil p. P. Straka, Na Jízdárně 16, Moravská Ostrava. Dotyčný žádá o prodej NP, který je nevyužíván, sousedí s jeho bytem. Členská schůze tento odprodej schválila. Ředitel správy informoval přítomné členy představenstva, že NP není vyčleněn v prohlášení vlastníka, musí se provést změna prohlášení vlastníka (NP je ve spoluvlastnictví všech v domě) a teprve potom může dojít k hlasování na schůzi. Žadatel bude ze strany ředitele správy informován, případné náklady spojené s tím by musel uhradit žadatel. Usnesení č. 76/2015: Představenstvo ukládá řediteli správy, aby dotyčného vyzval k doplnění žádosti a projednal s ním případné vícenáklady. Představenstvo zatím odkládá žádost o prodej NP z toho důvodu, že představenstvo ani SD zatím nemůže v této věci rozhodnout z výše uvedeného důvodu. Zodp.: ředitel správy T: výzva p. Straka

4 K bodu 7) programu: Členům představenstva byla předložena k projednání a doplnění pozvánka na jarní SD dne Bod 8. a 9. bude sloučen do jednoho bodu, čímž se program zkrátí o jeden bod. Do pozvánky bude doplněn termín zveřejnění pozvánky, zapisovatelem jarního SD bude pí Bližňáková, ověřovatelem zápisu p. Ing. Vavrečka + 1 se dovolí z pléna, členem mandátové komise p. Aplelthaler + 1 se dovolí z pléna, členem návrhové komise pí Stanovská + 1 se dovolí z pléna a členem volební komise p. Sulek + 1 se dovolí z pléna. Dopsána bude i výše odměny dělená mezi představenstvo a kontrolní komisí. Usnesení: Takto upravenou pozvánku schválilo představenstvo jednomyslně. K bodu 8) programu: Předsedou KK, p. Mgr. Bártou, byl předložen zápis z kontrolní komise č. 9/2015 ze dne a Výroční zpráva o činnosti kontrolní komise za období od do Diskuse vznikla k bodu 5) a 6) v závěru zprávy o činnosti KK. Usnesení: Představenstvo vzalo na vědomí zápis z kontrolní komise č. 9/2015 ze dne a Výroční zprávu o činnosti kontrolní komise za období od do K bodu 9) programu: Představenstvo obdrželo další dopis od p. Kuczery ze dne jako reakci na odpověď předsedkyně a místopředsedy představenstva ve věci rozdělování kreditních úroků. Usnesení: Představenstvo vzalo na vědomí dopis p. Kuczery ze dne VEÚ bude přítomen na jarním SD a v rámci diskuse bude informovat přítomné členy o rozdělení kreditních úroků na SBD Hlubina. Vzhledem k zákonu č. 67/2013 Sb. (vyúčtování některých služeb bylo podle tohoto zákona rozúčtováno dle počtu osob v bytech) informovala pí Stanovská, že na samosprávy nebyly zaslány seznamy počtu osob v bytech, proto bude letos více reklamací. Jednání bylo ukončeno předsedkyní představenstva v 18:10 hod. Příští řádná schůze představenstva se bude konat dne 1. června 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina. Viktorie D e š k o v á v.r. předsedkyně představenstva

5 Zapsala: J. Bližňáková, sekretariát Obdrží: členové PŘ, členové KK, Ř, VTOÚ, VEÚ