Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé a vzájemně s učitelem obohacující se činnosti rozvíjet v nich kladné povahové vlastnosti, potřebné k životu všeobecně.

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost školy Historie školy a její současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ Hudební obor Přípravné studium Hudební nauka Hra na klavír Hra na elektrický klávesový nástroj Hra na akordeon Hra na zobcovou flétnu Hra na hoboj Hra na klarinet Hra na saxofon varianta A Hra na saxofon varianta B Hra na příčnou flétnu Hra na lesní roh... 68

3 Hra na pozoun Hra na trubku Hra na tenor Hra na bicí nástroje Hra na kytaru Hra na housle Hra na violoncello Sólový zpěv Předměty komorní a souborové hry Čtyřruční hra Hudební seminář Hudební aktivity Komorní hra Komorní zpěv Sborový zpěv Doprovodná kytara Hra v souboru (flétnový soubor, malý beatový orchestr, rytmická skupina, komorní orchestr, kytarový soubor) Vzdělávací obsah výtvarného oboru ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení žáků ZUŠ Bruntál Oblasti vlastního hodnocení školy 154

4 Školní vzdělávací program 1 Identifikační údaje školy Název ŠVP: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, Bruntál Předkladatel: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Náměstí Jana Žižky 6, Bruntál IČO: Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Krystýnková Telefon: , Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava IČ zřizovatele: DIČ: CZ Telefon: Fax: Elektronická podatelna: Platnost dokumentu od: 1. září 2015 Podpis ředitele: Mgr. Jiřina Krystýnková, v. r. Razítko školy (kulaté) 1

5 Základní umělecká škola Bruntál 2 Charakteristika školy Základní umělecká škola Bruntál je příspěvkovou organizací řízenou Moravskoslezským krajem. Nabízí základy uměleckého vzdělání v oboru hudebním a výtvarném. Toto vzdělávání člení na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Výuka probíhá individuálně a skupinově (především v hudebním oboru) a kolektivně (ve výtvarném oboru, v komorní a souborové hře, v přípravné hudební výchově). 2.1 Počet oborů, velikost školy Ve škole se vyučují dva umělecké obory: hudební a výtvarný, možnost výuky tanečního oboru. Každoročně škola vyučuje kolem 600 žáků, kapacita školy je 720 žáků. Výuka probíhá na těchto místech: Hlavní budova, sídlo ředitelství a ekonomky školy Bruntál, nám. J. Žižky 6 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru, v budově je hlavní koncertní sál. Pobočka Dvorce Dvorce, Olomoucká 37 V této budově probíhá výuka hudebního oboru a výtvarného oboru. Pobočka Horní Benešov Horní Benešov, Nerudova 513/32 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru Pobočka Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 V této budově probíhá výuka hudebního a výtvarného oboru. 2

6 Školní vzdělávací program 2.2 Historie školy a její současnost Hudební škola v Bruntále byla založena v roce 1946 v bývalém panském domě komplexu budov přináležejících k zámku. Budova je zařazena do památkově chráněných staveb ČR zvl. kvůli starobylému renesančnímu portálu ze strany Zámeckého náměstí. Přestavbou prošla v 60. letech 20. století. Mimo hlavní budovu provozuje také své pobočky v Horním Benešově, ve Dvorcích a ve Vrbně pod Pradědem. Budova školy je v majetku města Bruntál, pobočky v majetku příslušných obcí. Škola je i součástí kulturních organizací obcí, při škole pracují 2 pěvecké sbory a několik komorních uskupení. Každoročně škola pořádá (včetně poboček) přes 100 akcí pro veřejnost, účastní se soutěží a přehlídek hudebního a výtvarného charakteru regionálního a celostátního významu. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Každoročně vyučuje na naší škole kolem 25 pedagogů, z nichž mnoho je výkonných umělců. Věková škála pedagogického sboru je složena od mladých, začínajících pedagogů až po starší a zkušené, mnoho učitelů zastává funkci okresního metodika pro daný obor, ev. nástroj. Učitelé prohlubují své odborné a pedagogické zkušenosti studiem rozšiřujícím jejich odbornost. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje v rámci příhraniční spolupráce s polským pěveckým sborem Bel Canto Gaszowice. Škola je zapojena do projektu Společnou cestou obnovy kulturně-společenského dědictví Operační program příhraniční spolupráce Česká republika Polská republika. 3

7 Základní umělecká škola Bruntál Na regionální úrovni škola úzce spolupracuje s mnoha organizacemi, pro něž zajišťuje vystoupení a podílí se na reciprocitě. Jsou to: o Městské a obecní úřady Bruntál, Dvorce, Horní Benešov, Vrbno, Mezina, Oborná, Roudno, Ryžoviště, Leskovec, Brantice, Malá Morávka, o Farní úřad Římskokatolické církve v Bruntále, o Pravoslavná církev Bruntál, o Galerie V kapli, o Městské muzeum a zámek v Bruntále, o Kruh přátel hudby v Bruntále, o ZŠ Jesenická a ZŠ Cihelní v Bruntále, Soukromá základní škola Amos Bruntál, o Střední průmyslová škola Bruntál, Obchodní akademie Bruntál, o Městské divadlo Bruntál. 2.5 Vybavení školy a její podmínky Škola je plně vybavena pro potřeby jednotlivých oborů, podle požadavků jednotlivých učitelů je vybavení stále doplňováno a obnovováno. Žáci mají možnost zapůjčit si pro začátky výuky žesťové a dřevěné nástroje, akordeon a housle, notový materiál, k dispozici je hudební archiv a knihovny. K dispozici je nahrávací a ozvučovací technika a standardní vybavení počítačové techniky, DVD přehrávače. Výtvarný obor poskytuje svým žákům veškeré potřebné pomůcky pro práci. Pro výuku tanečního oboru disponujeme plným materiálním vybavením, postrádáme však pedagoga, kterého se nám nedaří získat již několik let. Škola má své webové stránky Dostupnost Vzhledem k tomu, že pobočky školy jsou umístěny ve vzdálenosti 12 až 25 km od okresního města, pokrýváme svými pobočkami i vzdálenější místa jižní a severní části okresu. Jsme spádovou školou a dopravní obslužnost je dobrá i pro děti obývající hornatější část okresu. 4

8 Školní vzdělávací program 3 Zaměření školy a její vize 3.1 Zaměření školy Škola se zaměřuje na výchovu všestranně racionálně a emocionálně rozvinuté mladé osobnosti, na formování jejích morálně volních vlastností potřebných pro život a plné uplatnění ve společnosti. Prezentuje se jako moderní výchovně-vzdělávací zařízení vycházející z tradic uměleckého školství a uplatňující moderní metodické postupy. Škola nabízí možnost účasti a prezentace žáků na soutěžích uměleckého charakteru v hudební a výtvarné oblasti a z toho vyplývající možnost srovnání tvorby žáků s ostatními žákovskými uměleckými výkony na regionální, republikové a mezinárodní úrovni. Škola se zaměřuje na vytváření estetického a umělecky podnětného prostředí pro výuku dětí, na jejich vedení ke svobodnému vyjádření své osobnosti a na toleranci k jiným kulturám a duchovním hodnotám, na orientaci dětí v opravdových životních hodnotách. Dbáme na mezioborovou spolupráci, dbáme na přátelské vztahy mezi žáky, což umožňují podmínky maloměsta. Na škole pracují pěvecké soubory a komorní uskupení. 3.2 Vize školy Zapsat školu do povědomí měst a obcí, kde poskytuje vzdělání, jako kulturní a vzdělávací centrum. Navázat v práci školy na kulturní tradice regionu, případně vytvářet tradice nové, spojené s životem regionu. Vychovávat umělecky a kulturně vzdělané osobnosti, které získají úzký vztah k oblasti, kde žijí, aby se po ukončení studií do regionu, z něhož vyšli, rádi vraceli. Zastavit tak odliv kvalitních a vzdělaných lidí z oblasti kraje. Stát se institucí, která propojuje generace v oblasti umělecké tvorby. 5

9 Základní umělecká škola Bruntál Vychovávat sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží využít základů uměleckého vzdělání i v jiných oblastech života vytvořit v nich takové morálně povahové vlastnosti, které jim usnadní osvojování nových znalostí, dovedností za pečlivé, houževnaté, vytrvalé a soustavné práce na sobě samotných. 6

10 Školní vzdělávací program 4 Výchovně vzdělávací strategie Výchovně vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy na úrovni naší školy a obou uměleckých oborů pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí přiměřeně úrovni mentální, věkové a motorické vyspělosti žáka. při sestavování studijních a ročních plánů diskutujeme s žáky o jejich zaměření, zájmech a zálibách, diskutujeme s žáky o vytvořeném uměleckém díle, vedeme žáka k sebehodnocení, uplatňujeme metodu názorné ukázky, a postup od jednoduchého ke složitému, zapojíme žákovu představivost, znalosti historie a ostatní dosud nabyté poznatky do tvorby uměleckého díla, respektujeme individuální rozdíly žáků, přizpůsobujeme jim pracovní tempo, metody a formy práce, nabízíme žákům dostatek příležitéstí k seberealizaci (zapojení se do kulturních akcí školy, přehlídek, soutěží), vhodnou motivací vedeme žáka k tomu, že je součástí celku, oceňujeme každý dílčí úspěch celku i jednotlivců. 7

11 Základní umělecká škola Bruntál 5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů 5.1 Hudební obor Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru Zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let do I. stupně studia jsou zařazovány děti od 7 let do II. stupně studia jsou zařazovány děti od 14 let začne-li žák docházku do II. stupně studia bez předchozího absolvování I. stupně, plní školní výstupy I. stupně. O zařazení do předmětu skupinové interpretace rozhoduje třídní učitel na základě žákových dovedností a individuálních vzdělávacích potřeb. Nemá-li žák osvojeny základy hudební teorie a nemůže se začlenit do předmětů skupinové interpretace, vyplývá pro něj povinnost navštěvovat Hudební nauku, byť i formou individuálního studia. přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem a dovednostem na základě komisionální zkoušky přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem na základě komisionální zkoušky žákům zařazeným do studia pro dospělé bude vypracován studijní plán, který vypracuje učitel, schválí ředitel školy a bude zanesen do třídní knihy. Hodinová dotace studia pro dospělé je stanovena na 1 vyučovací hodinu týdně; o případném zařazení do předmětů skupinové interpretace rozhodne třídní učitel podle vzdělávacích potřeb žáka Přípravné studium Charakteristika Přípravné studium hudebního oboru se uskutečňuje před I. stupněm základního studia a je určeno dětem ve věku do sedmi let. Podmínkou přijetí dítěte do Přípravného studia je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přípravné studium je realizováno jako jednoletý či dvouletý program s dvouhodinovou dotací. Každé dítě navštěvuje týdně jednu hodinu kolektivní výuky (předmět Přípravná hudební výchova PHV) a jednu hodinu výuky skupinové (resp. individuální). O zařazení do skupinové (resp. individuální) výuky konkrétního předmětu rozhodují osobní preference 8

12 Školní vzdělávací program dítěte, míra jeho hudebních schopností prokázaná při přijímacích zkouškách a v neposlední řadě též kapacitní možnosti školy. Cíle PHV (kolektivní výuka) Primárním cílem předmětu je celkový rozvoj hudebnosti dětí. Při hravých činnostech vokálních, instrumentálních, poslechových a pohybových se probouzí hudební cítění a hudební vnímavost, rozvíjí hudební paměť a tvořivost. Aktivní zapojení dětí do všech složek výuky vyvolává jejich potřebu vlastního tvořivého projevu a umožňuje důkladnou průpravu k dalšímu hudebnímu rozvoji. Dalším cílem PHV je získání základního povědomí o hudební teorii (elementární znalosti notopisu). K dosažení tohoto cíle jsou používány různorodé metody a formy práce adekvátní věku dětí a odpolednímu času, ve kterém výuka probíhá. Žáci se jako členové pěveckého sboru PHV účastní veřejných vystoupení pořádaných ZUŠ (např. Adventní koncert, Zahradní koncert), proto je část výuky věnována přípravě na tato vystoupení. Ukončení předmětu PHV PHV je ukončeno zkouškou, která však nezaručuje nástup do 1. ročníku (viz kapitola Hodnocení žáků). Školní výstupy sluchově rozliší zvuk a tón, vlastnosti tónu (dlouhý krátký, vysoký hluboký), pohybově či jinak reaguje na výrazné změny v charakteru hudby (změny v melodii, v tempu, v dynamice), dle svých individuálních schopností a dovedností reprodukuje jednoduchý rytmický či melodický úryvek (hra na tělo, Orffův instrumentář, zpěv), rozpozná charakter skladby (veselá smutná), reaguje na základní dirigentská gesta, podle svých možností interpretuje sám či v kolektivu jednoduchou píseň, 9

13 Základní umělecká škola Bruntál aktivně pracuje s rytmy v dvoudobém, třídobém, čtyřdobém metru (rytmická deklamace říkadel, hra ostinát v doprovodech), ovládá základní prvky notopisu. Poznámka: tyto výstupy se týkají kolektivní výuky PHV; výstupy skupinové (resp. individuální) výuky jsou popsány v části věnované konkrétnímu předmětu (hra na nástroj, sólový zpěv). Hodinová dotace PHV Týdenní hodinová dotace I. pololetí II. pololetí Kolektivní výuka 1 1 Skupinová (individuální) výuka 1 1 Celkem 2 2 Poznámka: z organizačních důvodů je možné, že na pobočkách školy není organizována kolektivní výuka PHV pro děti pětileté. Tyto děti pak dochází pouze do skupinové (individuální) výuky, jejíž náplní je přípravné studium hry na nástroj či sólového zpěvu a teoretická výuka přizpůsobená dětem předškolního věku. 10

14 Školní vzdělávací program Hudební nauka Charakteristika předmětu Tento vyučovací předmět je spojen se všemi hudebními studijními zaměřeními. Poskytuje základní odborné znalosti hudební teorie a znalosti potřebné k hudební interpretaci, ke studiu příslušného repertoáru. Je to předmět teoretického charakteru a poskytuje v tomto smyslu základy ke všem praktickým činnostem a zároveň žákům umožňuje získané zkušenosti, dovednosti a znalosti uplatňovat při orientaci v hudebním prostoru, vnímání a interpretaci hudebních děl. Jako skupinová aktivita učí žáky vzájemné spolupráci a vstřícné komunikaci, umožňuje v diskusi vyjadřovat vlastní názor, reagovat na názor druhého, respektovat a kriticky jej hodnotit. Hudební teorie usnadňuje žákům orientaci v uměleckých a kulturních hodnotách historie a současnosti a pochopit důležitost jejich předávání do budoucnosti. Základní studium I. stupně 1. ročník rozvíjí svou celkovou hudebnost při práci s písní, orientuje se v notovém zápisu v rozsahu od c1 g2, v rámci praktických činností žák poznává základní hudební pojmy, zná stupnice C dur, G dur, chápe funkci posuvek a odrážky, aktivně pracuje s poslouchanými skladbami, umí hrát jednoduchý doprovod k písním na nástroje Orffova instrumentáře, aktivně v hodinách HN pracuje (vytváří, doplňuje, reprodukuje) s poslechem rozezná tempo (pomalu, rychle) a dynamická odstínění. 2, 4 3 a 4 4 takty, 4 11

15 Základní umělecká škola Bruntál 2. ročník se orientuje v notovém zápisu malé oktávy v basovém klíči je schopen číst notový zápis v běžném rozsahu svého nástroje v odpovídajícím klíči, umí postavit kvintakord, zná durové stupnice do 4 křížků, rozliší durový a mollový tónorod, pracuje s již osvojeným a novým taktovým označením, upevňuje poznatky o hudebních pojmech a rozšiřuje o nové, využívá nástrojů Orffova instrumentáře při elementárním doprovodu a improvizaci, zná nástrojové skupiny symfonického orchestru, úlohu dirigenta a smyčcové nástroje, aktivně pracuje s poslouchanými skladbami. 3. ročník zná intervaly čisté a velké, dokáže graficky zaznamenat jednoduchý rytmus a melodii, pracuje se složitějšími rytmy v různém taktovém označení, zná stavbu mollových stupnic, zná durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček, umí vytvořit obraty T5, transponuje melodické úryvky, analyzuje jednoduché hudební formy, zná dřevěné dechové nástroje, poslouchá vybrané skladby B. Smetany a A. Dvořáka. 12

16 Školní vzdělávací program 4. ročník orientuje se ve všech durových a mollových tóninách, pozná enharmonické tóny, pozná melodické ozdoby, poslouchá a umí zpívat českou hymnu, zná základní informace o autorovi a vzniku hymny, rozlišuje komorní a orchestrální soubory, umí vytvářet doprovod na nástroje Orffova instrumentáře (je schopen jednoduché improvizace), je schopen diskutovat o hudbě, rozlišuje zpěvní hlasy a pěvecké sbory, zná bicí nástroje, vnímá (zná) úlohu dirigenta a poznatky o taktování aplikuje do praxe, poslouchá skladby významných skladatelů, 5. ročník zná stupnice chromatickou, paralelní a stejnojmenné, vytváří a pozná základní i odvozené intervaly, pozná kvartový a kvintový kruh, orientuje se v hudebních formách, v rámci potřeb svého nástroje je schopen transpozice, využívá základní harmonické funkce k vytvoření jednoduchého doprovodu (T, D, S, D7), dokáže vytvořit vlastní přiměřeně obtížný rytmicko-melodický motiv, 13

17 Základní umělecká škola Bruntál ovládá čtení grafického záznamu hudebního díla dynamická škála, tempo, výraz, pozná lidové a strunné nástroje. 6. ročník má přehled vývoje hudby od pravěku po současnost, rozliší artificiální a nonartificiální hudbu, dokáže zaznamenat přiměřeně obtížný rytmicko-melodický motiv, dokáže vyjádřit svůj názor na hudbu a formou referátu ho prezentuje. Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hudební nauka Poznámka k předmětu: žáci, kteří nastoupili do školy po 14. roku věku do II. stupně studia, jsou hudební nauce vyučováni během individuální výuky. 14

18 Školní vzdělávací program Hra na klavír Charakteristika Studijní zaměření Hra na klavír je uskutečňována prostřednictvím hlavního předmětu Hra na klavír (individuální výuka) a předmětů skupinové výuky. Dále žák navštěvuje kolektivní výuku předmětu Hudební nauka. Studijní zaměření Hra na klavír nabízí žákům získání odborného vzdělání, které mohou využít ve hře sólové, čtyřruční a komorní. V hodinách nástrojové výuky se učí zvládnout technické a výrazové prostředky klavíru. Dále se žáci seznamují s hodnotnou klavírní literaturou. Během studia se seznámí s hudbou různých stylových období osvojí si základy hudby klasické, lidové, populární a jazzové. Děti mají možnost vystupovat na třídních předehrávkách, školních koncertech, na festivalech základních uměleckých škol, případně se mohou připravovat na soutěže různých úrovní (soutěže školní až celostátní, také soutěže mezinárodní). Přípravné studium rozpozná hlavní části nástroje, zvládá správné sezení u nástroje, při hře používá střídavě obě ruce, získává a osvojuje si pocit uvolnění, orientuje se na klaviatuře, sluchově rozpozná hru silně slabě, rychle pomalu, vysoko hluboko, zahraje jednoduchou melodii (říkadlo, lidová píseň, vlastní melodie), ovládá základní notový zápis. 15

19 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně 1. ročník umí správně sedět u nástroje, hraje uvolněným hracím aparátem, orientuje se na klaviatuře (oktávy, dělení), sluchově rozpozná základní dynamické prvky hry na klavír, při hře na klavír zvládá koordinaci obou rukou, zahraje jednoduchou melodii s doprovodem dudácké kvinty, (lidová píseň, vlastní melodie, motiv známé populární písně), orientuje se při hře v základních délkách not a pomlk, umí přečíst jednoduchý notový zápis a interpretovat jej. 2. ročník kontroluje přirozené uvolnění těla při hře, zvládá hru oběma rukama dohromady, je schopen spolu s učitelem zahrát jednoduchou čtyřruční skladbu, umí zahrát jednoduchou píseň s doprovodem T a D, umí číst notový zápis v houslovém a basovém klíči a dokáže jej zahrát, dokáže zahrát vybrané durové stupnice, dokáže vnímat rozdíly mezi durovou a mollovou tóninou, dokáže uvědoměle interpretovat tleskáním nebo jinou formou pohybu jednoduchý rytmický celek, rozlišuje základní dynamická a agogická označení, umí hrát dvojhmaty a akordy každou rukou zvlášť. 16

20 Školní vzdělávací program 3. ročník je schopen hrát stupnice protipohybem a akordy s jejich obraty, umí zahrát zpaměti jednoduchou skladbu podle svých individuálních schopností, umí vnímat náladu skladby a tím rozvíjet dynamické cítění p, mf, f, je schopen používat pravý pedál podle návodu pedagoga, rozlišuje základní úhozy (legato, staccato, portamento), zahraje jednoduchou píseň s akordickým doprovodem, rozpozná části skladby. 4. ročník umí zahrát vybrané stupnice v rovném pohybu přes 2 oktávy, rozlišuje dynamické odstínění mezi melodií a doprovodem, dokáže hrát v rychlejších tempech, je schopen zahrát z listu jednoduchý notový zápis, dokáže hrát zpaměti. 5. ročník: je schopen zahrát durové a mollové stupnice od bílých kláves, hraje velký rozklad bez obratů každou rukou zvlášť, zvládá vyrovnanost hry v pasážových cvičeních, využívá znalosti akordických značek, umí rozeznat kvalitu tónu, při hře využívá sluchové sebekontroly v oblasti úhozu, dynamiky, rytmu, pedalizace, frázování a agogiky, 17

21 Základní umělecká škola Bruntál sluchovou sebekontrolou dokáže posoudit a zhodnotit vlastní hru. 6. ročník využívá vlastní sluchovou představu k interpretaci skladeb, dokáže zachytit charakter skladby využitím vhodných výrazových prostředků, uplatňuje technické dovednosti dle svých schopností, zvládá hru delších a obsahově náročnějších skladeb, je schopen nastudovat samostatně jednoduchou skladbu dle vlastního výběru. 7. ročník propojuje získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci skladeb různých stylových období, používá sluchovou kontrolu, disponuje kultivovaným tónem, umí samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, správně využívá tempová označení a pedalizaci, rozlišuje fráze skladby, zvládá souhru. 18

22 Školní vzdělávací program Základní studium II. stupně ročník na základě svých znalostí a dovedností ztvární své hudební představy v interpretované skladbě, je schopen zahrát jednoduché skladby z listu i zpaměti, vybere si skladby podle svého zájmu, při domácí přípravě využívá audiovizuální techniky k poslechu a vytváření představ o studované skladbě, vytváří si vlastní názor na poslouchanou skladbu a diskutuje o ní, na základě svých dosavadních zkušeností a dovedností je schopen sebehodnocení, rozlišuje hlavní interpretační prostředky různých stylových období, je schopen si vybudovat plastickou představu celku dané skladby, je schopen formulovat své názory na interpretaci, zná jména a díla významných českých a světových autorů. 19

23 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na klavír Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní hra, UMMU band, rytmická skupina, komorní orchestr, hudební aktivity Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace - volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na klavír Čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní hra, UMMU band, rytmická skupina, komorní orchestr Celkem 8 Poznámka: Předměty Hudební nauka, Hudební seminář, Sborový zpěv, Čtyřruční hra, Komorní hra, UMMU band, Rytmická skupina, Hudební aktivity a Komorní orchestr se vyučují dle osnov uvedených v příslušných kapitolách tohoto dokumentu. 20

24 Školní vzdělávací program Hra na elektrický klávesový nástroj Charakteristika Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) rozšiřují rovnocenným způsobem skupinu akustických nástrojů a poskytují interpretům mnoho zcela nových možností. Podstata výuky a hra na tyto hudební nástroje je téměř totožná s jakýmkoliv jiným akustickým klávesovým nástrojem, ale vzhledem k elektronicky vytvářeným zvukům má v tomto směru svá specifika. Na druhé straně díky svým technickým možnostem poskytuje EKN žákovi obrovské možnosti k využití akustických i syntetických zvuků a rytmických doprovodů mnoha žánrů. Mnohonásobně tak rozšiřuje jeho znalosti o nástrojích a rytmických stylech a podporuje také jeho dovednosti skladatelské, improvizační a aranžérské. Požadavky na vybavení nástroje: o klaviatura v rozsahu nejméně 5 oktáv (61 kláves), o multifunkční display, o dynamika úhozu, o orchestrální doprovody, o vstup pro sustain pedál. Poznámka: doporučuje se konzultovat pořízení vhodného nástroje s některým s učitelů EKN ve škole Studijní zaměření Hra na elektronický klávesový nástroj je realizováno individuální výukou, v případě dostatečného vybavení třídy (2-3 klávesové nástroje, sluchátka) je možná výuka ve skupině 2-3 žáků. Výuka je uskutečňována prostřednictvím hlavního předmětu Hra na elektronický klávesový nástroj a kolektivní výukou v předmětu Hudební nauka. Dále je žákovi umožněna docházka do hudebního semináře, sborového zpěvu, komorní hry, malého beatového orchestru a do hodin rytmicko pohybových aktivit. Tyto předměty zařazuje učitel na základě individuálních potřeb žáka ve vhodném období a v potřebném rozsahu do výuky a na vysvědčení je samostatně hodnotí. 21

25 Základní umělecká škola Bruntál Přípravné studium je informován o tom, že EKN je hudební nástroj napájený elektrickým proudem, rozumí pokynům jak s ním zacházet, aby nedošlo k úrazu, a všechny tyto bezpečnostní pokyny dodržuje, ovládá zásady správného sezení u nástroje, přirozeného držení těla, zápěstí a prstů, orientuje se na klaviatuře a rozezná jednotlivé oktávy, dokáže přečíst a zahrát noty v houslovém klíči v rozsahu potřebném ke své hře, umí rozlišit a interpretovat hru legato a staccato, je schopen zahrát jednoduchou píseň zpaměti, umí zahrát přiměřeně obtížnou skladbičku s orchestrálním doprovodem. Základní studium I. stupně 1. ročník je seznámen se základními funkcemi ovládání elektronického klávesového nástroje, uplatňuje při všech interpretačních činnostech znalosti, vědomosti a schopnosti získané v ročníku přípravné hudební výchovy, dbá na správné návyky při ovládání EKN (sezení u nástroje, uvolněnost paží, poloha zápěstí, postavení prstů, nastavení vhodné hlasitosti hry), je schopen vyjádřit správné rytmické cítění hrou skladeb s rytmickým doprovodem, dokáže rozlišit a ovládá hru legato, staccato, ligaturu, rozpozná pomlky a další probrané hudební značky (repetice, posuvky, označení taktu, taktové čáry, obloučky atd.), umí číst a hrát noty v houslovém klíči, rozezná a dokáže pojmenovat a zahrát noty různé délky, je schopen souhry obou rukou, 22

26 Školní vzdělávací program dodržuje pokyny k nejefektivnějšímu způsobu nácviku učiva při domácí přípravě (pravidelné cvičení, metoda postupu od začátku nácviku po požadovaný výsledek). 2. ročník využívá v plné míře svých znalostí a dovedností získaných v 1. ročníku, dokáže zahrát vybrané durové stupnice a akordy k nim včetně obratů tónického kvintakordu, ovládá podkládání a překládání prstů, posunování a přenášení rukou, umí se orientovat, číst a hrát ve dvou osnovách současně, je obeznámen se základními tóny basového klíče, dokáže je přečíst a zahrát, orientuje se v rozsahu celé pětioktávové klaviatury, používá funkce single finger nebo fingered k harmonickému doprovodu, hraje skladby s rytmickým doprovodem v přiměřeném tempu. 3. ročník ovládá základní návyky a dovednosti jako je sezení u nástroje, uvolněné a přirozené držení těla a rukou při hře, poloha zápěstí a prstů, koordinace obou rukou, prstová technika, orientuje se na klaviatuře v celém rozsahu, je schopen transponovat jednoduché hudební motivy, ovládá základní typy úhozu legato, staccato, vázané dvojhmaty, nezávislost rukou, dovede zahrát vybrané stupnice dur a moll a základní akordy ke stupnicím protipohybem, dokáže podle udaného 2, 3 nebo taktu zvolit správný typ rytmického 4 doprovodu, orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu, 23

27 Základní umělecká škola Bruntál je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbu, využívá základních harmonických funkcí při hře jednoduchých doprovodů, využívá funkce fingered, umí používat základní technické možnosti nástroje při hře s orchestrálním doprovodem (výběr doprovodu, nastavení tempa, volbu zvukového rejstříku, intro, synchro start, fill in, ending), vystupuje nejméně jednou ročně na třídním nebo jiném veřejném koncertě. 4. ročník rozvíjí technickou pohotovost prstů, souhru rukou, hru zpaměti, ovládá hru dvojhmatů (sekundy, tercie, dudácká kvinta), rozumí pojmům triola, synkopa, tečkovaný rytmus a dokáže je interpretovat, hraje způsobem tenuto, rozloženě a staccato všechny zvládnuté akordy, dokáže vyjmenovat a zahrát základní harmonické kadence (T, D, S), používá širší škálu orchestrálních doprovodů, střídání akordů v rychlejších tempech. 5. ročník dovede číst a hrát noty v houslovém i basovém klíči, zvládá v rámci svých schopností a možností nástroje stylistiku hry akustických nástrojů, dokáže rozpoznat žánrové kategorie a zvolit k nim vhodné zvukové rejstříky a rytmy, uplatňuje své schopnosti a dovednosti v předmětu Skupinová interpretace (kolektivní formou výuky) a podílí se na rozvíjení mezipředmětové spolupráce (např. doprovody, hra na dva EKN, společná hra na klavír a EKN a pod.). 24

28 Školní vzdělávací program 6. ročník dbá na upevňování a kultivování získaných návyků a dovedností, prohlubování citlivosti sluchu a schopnosti soustředit se, dokáže využít dosud probrané technické prvky v náročnějších variantách, hraje stupnice protipohybem a rovně ve stále rychlejším tempu, realizuje hru z listu interpretací přednesových skladeb na úrovni 2. až 3. ročníku, je schopen hry čtyřhlasého akordu a dominantního septakordu k opakovaným tónickým kvintakordům. 7. ročník využívá při hře všechny získané technické dovednosti, zvládá hru stupnic dur a moll protipohybem i rovně a akordy k nim stejným způsobem, dokáže interpretovat přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů zejména z oblasti nonartificiální hudby, umí zahrát přiměřeně obtížné skladby z listu, využívá prstovou dynamiku a používá sustain pedál, orientuje se v celém rozsahu klaviatury a při hře dokáže celý rozsah použít, dovede nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu i samostatně, je schopen sluchové sebekontroly, využívá v maximální možné míře s ohledem na stupeň své vyspělosti, technických, zvukových a jiných možností nástroje. 25

29 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium II. stupně 1. ročník je schopen použít všechny dovednosti a znalosti, které jsou popsány v očekávaných výstupech pro 7. ročník, pracuje podle svých schopností s rozvinutou hráčskou technikou, zdokonaluje svou prstovou techniku hrou prstových cvičení (sekundy, tercie, chromatika), obohacuje svou hru akordů k probraným stupnicím v trojhlasé a čtyřhlasé podobě, hraje všechny dosud probrané stupnice kombinovaným způsobem, dokáže při interpretaci klavírních skladeb využívat dynamické rozlišení, tempové rozlišení, artikulaci, frázování. 2. ročník využívá k upevnění prstové techniky hry stupnic a akordů, klavírních etud a přednesových skladeb, je schopen hry doprovodů v mezích svých možností, dokáže sám opatřit skladbu s rytmickým doprovodem vhodným umístěním funkce fill in, je schopen samostatně vytvořit návrh prstokladu, dovede prohlubovat a v praxi využít své znalosti technických možností nástroje (harmony, split point, sound creator, sequencer, recording a další podle typu nástroje). 3. ročník ovládá hru dosud probraných stupnic v rychlých bězích, obohacuje svou hru stupnic o stupnice s nepravidelným prstokladem, 26

30 Školní vzdělávací program dokáže hrát akordy oběma rukama v rozsahu celé klaviatury (čtyřhlas, velký rozklad, dom7, dim7), dokáže vyjádřit svůj vlastní názor na interpretaci skladeb a jejich zvukové, rytmické a výrazové provedení, dbá na zvyšování úrovně svých dovedností hrou stále obtížnějších přednesových skladeb klavírních i skladeb s rytmickým doprovodem včetně hry z listu, dokáže zhodnotit uměleckou úroveň studované skladby, její melodickou stavbu případně harmonický podklad, navrhuje pro skladby s orchestrálním doprovodem volbu vhodného rytmu, zvukových rejstříků a jejich rozdělení do jednotlivých částí, volbu intro a ending, vkládání fill in. 4. ročník využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k interpretaci skladeb, zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu, ovládá hru stupnic dur i moll kombinovaným způsobem (včetně stupnic s nepravidelným prstokladem) a akordy k nim (čtyřhlas, velký rozklad, dominantní a zmenšený septakord), uplatňuje se aktivně v některém souboru skupinové interpretace (v pěveckém sboru, v hudebním souboru, v duu, v orchestru, spolupracuje s jinými odděleními jako hudební doprovod, apod.), umí uvést příklady významných světových a českých autorů různých stylových období a žánrů zejména z oblasti nonartificiální hudby, využívá svých interpretačních a posluchačských zkušeností a vědomostí k získání individuálních preferencí a zájmů a sám vyhledává nové skladby prostřednictvím různých zejména multimediálních zdrojů, je schopen bez pomoci pedagoga složitějšího nastavení nástroje (podle vybavení školního nástroje - split, dual, registration memory, mixing console, regist sequence, freeze apod.). 27

31 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na EKN Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Sborový zpěv, komorní hra, UMMU band, rytmická skupina, komorní orchestr, hudební aktivity Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace - volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na EKN Sborový zpěv, komorní hra, UMMU band, rytmická skupina, komorní orchestr, hra na klavír Celkem 8 Poznámka: Předměty Hudební nauka, Hudební seminář, Sborový zpěv, Komorní hra, Malý beatový orchestr, Rytmická skupina, Hudební aktivity a Komorní orchestr se vyučují dle osnov uvedených v příslušných kapitolách tohoto dokumentu. 28

32 Školní vzdělávací program Hra na akordeon Charakteristika Akordeon je nástroj, který můžeme použít v různých žánrech hudby - v hudbě lidové, folkové, country, populární, jazzové, ale i v hudbě vážné. Technické zvládnutí akordeonu, včetně správného sezení, usazení nástroje, měchové techniky a zvládnutí orientace v basové skříni jsou prvotním a nejdůležitějším předpokladem pro úspěšné studium ve vyšších ročnících, v nichž pak žák uplatňuje nabyté znalosti a dovednosti nejen v sólové hře, ale i v oblasti skupinové interpretace. Ve studiu II. stupně má pak možnost profilovat se podle svého zájmu a zaměření na specifické žánrové oblasti. Přípravné studium umí správně nasadit nástroj, umí ho vyjmout z kufru, umí při hře správně sedět, zahraje dle sluchu lidovou píseň v 5-ti prstové poloze, umí hmatem najít basy v základní řadě: F, C, G, D. Základní studium I. stupně 1. ročník dokáže správně sedět a držet nástroj, hraje dle měchových značek: V = otvírá, M = zavírá, je schopen rozlišit základní dynamická znaménka f, p, zahraje jednoduchou melodii v rozsahu 5 tónů pravou rukou, umí hmatem najít základní basy F, C, G, D. 2. ročník dokáže rozlišit hru legato a staccato, 29

33 Základní umělecká škola Bruntál používá dynamická znaménka p, mf, f, <, >, umí podkládat palec, rozšíření pětiprstové polohy, hraje basy v pomocné řadě, je schopen zahrát oběma rukama jednoduchou melodii, zahraje durovou stupnici zvlášť. 3. ročník dokáže zahrát dvojhlas pravou rukou, používá základní typy artikulace (legato, tenuto, staccato), používá měchovou techniku (vedení měchu dle značek, plynulé měchové obraty), je schopen dle svých schopností zahrát jednoduchou melodii, píseň nebo skladbu zpaměti. 4. ročník používá sluchovou sebekontrolu při hře na nástroj, využívá základy rejstříkování, pozná základní charakter skladby (valčík, polka, tango ), zvládá hru základní kadence T-S-D-T u příslušných stupnic, umí zahrát zpaměti, dokáže zahrát melodickou ozdobu příraz a nátryl. 5. ročník umí zahrát akordové značky X-dur, X-moll, X7 v levé ruce, dokáže vnímat kulturu tónu, hraje doprovod k písním podle akordových značek, 30

34 Školní vzdělávací program zahraje krátkou skladbu zpaměti. 6. ročník zahraje další melodické ozdoby mordent, obal, skupinka, dokáže vkusně používat rejstříky v pravé ruce, umí zahrát dle svých schopností z listu, používá zmenšené septakordy v levé ruce (pokud mu to nástroj umožní), hraje kadence v dur i moll k příslušným stupnicím. 7. ročník používá celý rozsah nástroje pravé i levé ruky v rámci svých možností, dokáže se orientovat v notovém zápisu - určí tempo, tóninu, metrum, podílí se na výběru skladeb, hraje kadence, dokáže si vytvořit doprovod dle akordových značek (polka, valčík, tango, táhlé písně, lidové - lašan, verbuňk). 31

35 Základní umělecká škola Bruntál Základní studium II. stupně ročník využívá a zdokonaluje dosud získané znalosti a dovednosti, vytváří kultivovaný tón, zvládá základy frázování, ovládá nástrojovou a měchovou techniku, dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, orientuje se ve hře z listu, orientuje se ve výběru skladeb různých žánrů a stylů ročník je schopen především všechny předešlé poznatky uplatnit v praxi - tzv. prakticky muzicíruje, svou techniku rozvíjí pečlivým studiem obtížných míst přednesových skladeb (pasáže, skoky, dvojhmaty, melodické ozdoby apod.), orientuje se v akordových značkách, vytvoří si v pravé i levé ruce i složitější akordy - CMaj, C6, C9, Cmi7 apod., hraje základní a rozšířené kadence. 32

36 Školní vzdělávací program Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na akordeon Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Sborový zpěv, komorní hra, UMMU band, rytmická skupina, komorní orchestr, hudební aktivity Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace - volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na akordeon Sborový zpěv, komorní hra, UMMU band, rytmická skupina, komorní orchestr Celkem 8 Poznámka: Předměty Hudební nauka, Hudební seminář, Sborový zpěv, Komorní hra, UMMU band, Rytmická skupina, Hudební aktivity a Komorní orchestr se vyučují dle osnov uvedených v příslušných kapitolách tohoto dokumentu. 33

37 Základní umělecká škola Bruntál Hra na zobcovou flétnu Charakteristika Přestože je to obor na ZUŠ poměrně mladý, velice rychle se rozšířil, neboť zobcová flétna a její literatura je nástroj velice oblíbený a používaný již od středověku. Výhodou tohoto předmětu je jeho velice malý rozměr ve formě nástroje sopránového a tudíž je možné začít s výukou na tento nástroj již ve velmi útlém žákově věku. Tak je možné rozvíjet u žáka jeho rytmické i melodické cítění, zdokonalovat techniku hry a při postupném růstu žáka je možné pokračovat po nástroji sopránovém, který je v ladění C na nástroj altový, který je v ladění F a tím se může postupně žák seznámit s celou rodinu zobcových fléten": nástrojem sopraninovým (F) - sopránovým (C) - altovým (F) - tenorovým (C) - basovým (F). Žák na zobcovou flétnu obsáhne postupně nejen základní rytmické a melodické prvky hry na hudební nástroj, ale osvojí si i základní techniku hry na dechové nástroje spočívající ve správném nasazení tónu, dýchání, frázování a melodické představivosti a gradaci. Pokud žák přejde na jiný dechový nástroj, má již ze hry na zobcovou flétnu zvládnuty tyto základní předpoklady hry na dechový nástroj a výuka na jiný dechový nástroj je pro něj velmi rychlejší a intenzivnější. Přípravné studium seznámí se s nástrojem: jeho správným složením a ošetřováním (údržba), naučí se správné držení nástroje a postoj při hře, dodržuje nasazení tónu jazykem, průběžně upevňuje znalost názvů i hodnot not, je schopen dbát na základní správné návyky dýchání při hře na nástroj, dbá na nasazení rovného a znělého tónu. 34

38 Školní vzdělávací program Základní studium I. stupně 1. ročník je seznámen s nástrojem, jeho správným složením a ošetřováním (údržbou), naučí se správnému držení nástroje a postoji při hře, je schopen používat nasazení tónu jazykem, zvládne základní znalost názvů a hodnot not, je schopen dbát na správné návyky dýchání při hře na nástroj, umí kontrolovat správné nasazení tónu, dovede správně držet pravou a levou ruku na nástroji, umí zahrát stupnici C dur tenuto, popřípadě legato. 2. ročník dbá na správné držení nástroje, rozvíjí a upevňuje správné brániční dýchání, umí správně zaujmout postoj při hraní, zvládá plynulý výdech pro plný a rovný tón, je schopen prohlubovat prstovou techniku, dovede hrát v duu s učitelem, se orientuje ve 4, 2, 3 a ovládá jednoduchou dynamiku, 6 taktu, 8 ovládá artikulační slabiky Tú, Dú a hru v legátu, zahraje jednoduchou píseň či jiný jednoduchý hudební útvar podle notového zápisu, dokáže zahrát s učitelem či spolužákem melodii za doprovodu jiného nástroje. 35

39 Základní umělecká škola Bruntál 3. ročník dbá na základy správného dýchání bránicí, na držení nástroje a nasazení tónu, umí tvořit rovný, znělý a přirozený tón nástroje, prohlubuje používání techniky prstů, dokáže zahrát jednoduchou melodii podle sluchu, využívá zvládnutého rozsahu nástroje, uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem či nástroji, je schopen přednesové skladby hrát z různých slohových období, vnímat charakter skladby, umí zahrát podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu, či lidovou píseň. 4. ročník žák umí zahrát kvalitní tón první oktávy v délce čtyřtaktové fráze, v závislosti na somatickém potenciálu dokáže zahrát na altový nástroj, využívá artikulaci staccato, legato, tenuto, portamento, orientuje se i v osminových a půlových taktech, ovládá hru durových stupnic do 2# a 2b a dovede v těchto tóninách transponovat, využívá rozsahu c1- h2, ovládá základní moderní techniky a jednoduché melodické ozdoby, zapojuje se do kolektivní hry (komorní hra, hra v souboru) a uvědomuje si zodpovědnost za výsledek společné práce, je schopen přiměřené samostatnosti a kulturního chování při veřejných vystoupeních, 36

40 Školní vzdělávací program v komorní hře zvládá rytmicky nenáročná dua a tria (lidové písně, renesanční tance, moderní skladbičky) v probraném rozsahu nástroje. 5. ročník žák využívá tónů sopránové flétny v rozsahu c 1 c 3 a zvukových možností nástroje, technicky zvládá hru na altovou flétnu a pracuje na plynulém přechodu mezi sopránovým a altovým nástrojem, ovládá hru durových stupnic do 3# a 3b a dokáže v těchto tóninách transponovat jednoduché melodie nebo lidové písně, hraje sólově i s doprovodem druhého nástroje přiměřené skladby základních stylových období středověké tance, renesanční a barokní skladbičky, umí využít základní moderní techniky ve hře současných skladeb, své technické a výrazové dovednosti je schopen použít v komorní hře (popř. hře v souboru), v komorní a souborové hře hraje na zobcové flétny i základní bicí nástroje, umí vytvořit jednoduchý rytmický doprovod renesančních tanců, je schopen vnímat neverbální pokyny dirigenta. 6. ročník žák zvládne tóny v rozsahu 2 oktáv chromaticky, je schopen střídat sopránový a altový nástroj, ovládá hru vybraných durových a mollových stupnic a dokáže v těchto tóninách transponovat jednoduché melodie nebo lidové písně, hraje základní melodické ozdoby v barokních skladbách, přiměřeně ovládá prstovou techniku, v závislosti na fyzických dispozicích začíná hru na basový či tenorový nástroj, který uplatňuje v komorní a ansámblové hře, 37

41 Základní umělecká škola Bruntál je schopen samostatného nastudování zadané látky a zvládá kultivovaný projev při veřejném vystoupení, v rámci ustálené skupiny vrstevníků (trio, kvarteto, kvinteto zobcových fléten nebo s převahou zobcových fléten) zvládá technicky náročnější skladby. 7. ročník využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu, využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku, interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností, samostatně provede nastudování přiměřeně obtížné skladby, uplatňuje se v komorní nebo souborové hře a zodpovědně vnímá práci v kolektivu, dokáže transponovat jednoduchou skladbu přiměřeně svým schopnostem. Základní studium II. stupně 1. ročník využívá dovednosti a znalosti popsané v očekávaném výstupu pro 7. ročník, využívá podle svých schopností při hře náročnější technickou zručnost, dokáže se podle svých schopností orientovat i v složitějších notových zápisech zvládá dynamiku a agogiku, v závislosti na individuálních schopnostech ovládá hru stupnic do 4# a 4b, rozlišuje podle svých individuálních schopností styl hry různých hudebních, období a stylů interpretace. 38

42 Školní vzdělávací program 2. ročník využívá dovednosti a znalosti získané z dřívějšího studia, využívá podle svých schopností při hře náročnější technickou zručnost, v závislosti na individuálních schopnostech ovládá hru stupnic do 5# a 5b, zvládá samostatně řešit technické problémy zadané skladby, při kolektivní výuce se zapojuje ve vyhledávání informací a formulování názoru na interpretaci zadané skladby. 3. ročník je schopen hudebně vyjádřit své vlastní představy o hrané skladbě, orientuje se v notovém zápise interpretovaných skladeb, dokáže zahrát skladbu náročnějšího charakteru, umí využívat alternativních hmatů, je schopen uplatnit získané hudební vědomosti a dovednosti k samostatnému, studiu nových skladeb - tempové rozlišení, použití odpovídajícího frázování a základního zdobení, je schopen zvládat kritiku svého výkonu i formulaci hodnocení výkonu svých spoluhráčů v komorní či ansámblové hře, je schopen sebereflexe výkonu i chování při veřejném vystupování, dokáže diskutovat nad výrazem hrané skladby, podchytí specifika stylu a žánru. 4. ročník uplatí všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje, zahraje skladbu podle not, dokáže plně pečovat o svůj nástroj, ovládá správné dýchání, frázování, použije správný výraz při nácviku a interpretaci skladeb, 39

43 Základní umělecká škola Bruntál využívá adekvátní barvy nástroje v hrané skladbě a umí zahrát kvalitní tón, je platným a plnohodnotným členem komorního uskupení, sám vyhledá v různých zdrojích skladbu podle svého zájmu a zaměření a dokáže ji nastudovat. Pro všechny žáky - využívání poslechu různých nahrávek a z toho vyplývající seznamování žáků s našimi i světovými hráči na zobcové flétny a jejich způsoby interpretace. Cílem uměleckého vzdělávání není jen umělecky vzdělaný člověk, ale člověk, který je k uměleckému vzdělávání celoživotně motivován. 40

44 Školní vzdělávací program Základní studium I. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. Celkem Hra na zobcovou flétnu Hudební nauka (8) Hudební seminář (1) (1) (volitelný předmět) Sborový zpěv, komorní hra, UMMU band, komorní orchestr, rytmická skupina, hudební aktivity, flétnový soubor Celkem 16 (18) Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu skupinové interpretace - volitelné předměty začít docházet i v nižších ročnících, případně s vyšší hodinovou dotací. Základní studium II. stupně Názvy předmětů Týdenní hodinová dotace 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem Hra na zobcovou flétnu Sborový zpěv, komorní hra, UMMU band, komorní orchestr, rytmická skupina, flétnový soubor Celkem 8 Poznámka: Předměty Hudební nauka, Hudební seminář, Sborový zpěv, Komorní hra, UMMU band, Rytmická skupina, Hudební aktivity, Flétnový soubor a Komorní orchestr se vyučují dle osnov uvedených v příslušných kapitolách tohoto dokumentu. 41

45 Základní umělecká škola Bruntál Hra na hoboj Charakteristika Při vyučování hry na hoboj se vyžaduje kromě hudebního nadání přiměřená tělesná vyspělost, způsobilé rty, zdravé dýchací orgány a zuby. Studijní zaměření hry na hoboj je rozvoj hudebnosti, hudební představivosti a cítění v rovnováze s technickým rozvojem žáka. Součástí výuky je hra z listu, studium lidových písní, komorní a souborová hra, základy improvizace. Hoboj v současné době nepatří mezi nejpopulárnější nástroje. Je nutné u žáků tento nástroj popularizovat. V současné době se uplatňuje tento nástroj ve všech hudebních žánrech a to jak v profesionální tak amatérské oblasti. Při nedostatečné fyzické vyspělosti může být žák zařazen do studia zobcové flétny ročník, při dosažení 10 let věku pak do 1. ročníku studia hry na hoboj. Přípravné studium zaujme správný postoj a správně drží nástroj, dokáže rozložit a složit správně nástroj, ovládne technickou údržbu, mechaniku nástroje a manipulaci s ním, porozumí funkci hobojového strojku, jeho ovládání, umí uložit správně strojek mezi rty, správně nasadí tón uvolněným nátiskem, ovládne základy žeberně bráničního dýchání. 42

46 Školní vzdělávací program Základní studium I. stupně 1. ročník seznámí se s nástrojem a strojky, osvojí si základy dechové techniky, učí se tvorbě nátisku nátisku a tónu, ovládne tónový rozsah c1-c2, umí správně dýchat, zaujme správný postoj při hře a držení nástroje. 2. ročník hraje legato, staccato, zvládá rytmické útvary triola, synkopa, rozlišuje základní dynamická a agogická označení, zahraje lehké etudy, zahraje jednoduché melodie. 3. ročník zdokonalí kulturu tónu - zaměří se na intonaci, výrazové prostředky, ovládá složitější techniku hry, zahraje vydržované tóny, zahraje legato, staccato, tenuto, portamento, seznámí se s etudami technickými i výrazovými, dokáže zahrát přednesy mírné technické náročnosti. 43

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA OPAVA UMĚNÍ JE UNIVERZÁLNÍ ŘEČÍ LIDSTVA Obsah 1. Identifikační údaje.... 3 2. Charakteristika školy...... 4 2.1 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, SKUTEČ, OKRES CHRUDIM Obsah 1 Identifikační údaje.. 4 2 Charakteristika školy.. 5 3 Zaměření školy a její vize.. 7 4 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Poznáváním umění poznáváme svět Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1. Počet oborů, velikost

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUV ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program ZUV Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UM!LECKÉ ŠKOLY, VRCHLABÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Vrchlabí Motivační název: první krok k umění! Logo školy: Předkladatel:

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KRNOV 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 10 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 12 4.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JAKUBA JANA RYBY ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 8 2.1 Počet oborů, velikost... 8 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah... 1 Obsah... 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ VESELÍ NAD MORAVO Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Zaměření školy a její vize 7 4. Výchovné a vzdělávací strategie 8 5. Vzdělávací obsah uměleckých

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyškov 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VYŠKOV Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. počet oborů, velikost 5 2.2. historie, současnost 5 2.3. charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

Studijní zaměření Hra na varhany

Studijní zaměření Hra na varhany Studijní zaměření Hra na varhany Výuka hry na varhany patří v oblasti základního hudebního vzdělávání spíše ke speciální nabídce hudebního oboru. Základním předpokladem výuky je totiž adekvátní nástroj,

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150 Obsah 1. Škola 5 1.1 Identifikační údaje 6 1.2 Popis školy 7 1.3 Historie a současnost 8 1.4 Pedagogický sbor 9 1.5 Dlouhodobé

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VARHANY Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k 1. 9. 2015. Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech

Více

Studijní zaměření Hra na baskytaru

Studijní zaměření Hra na baskytaru Studijní zaměření Hra na baskytaru Baskytara je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou baskytary je především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih

Školní vzdělávací program. Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Blovice okres Plzeň - jih Identifikační údaje: - Název: ŠVP ZUŠ Blovice - Předkladatel: ZUŠ Blovice zastoupená Mgr. Josefem Brožíkem - Název školy: ZUŠ

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Klimkovice BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ Jsme tady, abychom Tě doprovázeli na cestě k umění, a záleží nám na tom, abys došel co nejdál. Obsah 1 Identifikační

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu

Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Studijní zaměření Hra na háčkovou harfu Háčková harfa patří do skupiny malých takzvaných bez pedálových harf, které patří k lidovým nástrojům a byla tradičním nástrojem i u nás. Zachovává si typický harfový

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Brána k umění ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Brána k umění Platnost dokumentu od 1. 9. 2015 Kapitoly dokumentu zpracovali: Identifikační údaje Mgr. Pavel Doubrava Charakteristika školy - Mgr. Pavel Doubrava Zaměření školy

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle

5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle 5.2.2 Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu nástroji ze skupiny smyčcových nástrojů. Svou dnešní podobu, na které mají zásluhu především italské houslové školy,

Více

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu

5.20. Studijní zaměření: Hra na violu 5.20. Studijní zaměření: Hra na violu Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Povinné předměty Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HOŘICE Co má svítit, musí vytrvale hořet." Viktor Frankl 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Velikost školy, obory... 5

Více

Hra na zobcovou flétnu

Hra na zobcovou flétnu Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna je nástroj s bohatou historií a tradicí. Pro předškolní děti představuje jednu z prvních možností seznámení s instrumentální hudbou. Zobcová flétna může být pro žáka:

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon Hra na saxofon Nejčastěji na saxofon hrají klarinetisté, neboť pro tvorbu zvuku oba nástroje využívají hubičku a plátek. Liší se velikostí, materiálem, ze kterého jsou vyrobeny a mechanikou, která uzavírá

Více

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na flétnu Hra na flétnu Příčná flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje, uplatňuje se sólově, v různých komorních seskupeních, její zvuk je nepostradatelný v symfonickém či dechovém orchestru a jde jí skvěle

Více

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. 1 PŘEDKLADATEL... 4 1. 2 ZŘIZOVATEL... 4 1. 3 PLATNOST DOKUMENTU... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce.

Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. 1 PŘEDKLADATEL... 4 1. 2 ZŘIZOVATEL... 4 1. 3 PLATNOST DOKUMENTU... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A

Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A 12-ŠVP-Hudební výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 Předmět: H U D E B N Í V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Hudební výchova rozvíjí, kultivuje a prohlubuje soustavu pěveckých, poslechových,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více