ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHÝNĚ Školní řád mateřské školy vydala ředitelka školy a je závazný pro rodiče (zákonné zástupce), děti a zaměstnance mateřské školy. Byl vypracován s níže uvedenými, právními dokumenty a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb. a č. 217/2007 Sb. Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb. a č. 264/2006 Sb. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. Vyhláška č. 263/2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Články školního řádu: 1 Údaje o organizaci 2 Provoz a organizace mateřské školy 2.1 Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 2.2 Podmínky provozu a organizace 2.3 Zápis dětí do mateřské školy 2.4 Ukončení docházky do mateřské školy 2.5 Úplata za předškolní vzdělávání dítěte 2.6 Stravování 3 Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 5 Podmínky zacházení s majetkem školy 6 Závěrečná ustanovení

2 1 Údaje o organizaci Organizace: Základní a mateřská škola Chýně, okres Praha-západ Zřizovatel: Obec Chýně Právní forma: příspěvková organizace IČ: Číslo účtu: /0300 Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Marie Urbánková MBA Adresa: Mateřská škola Chýně Za Školou 55, Chýně Telefon: Webové stránky: Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem Kapacita: 97 dětí Provozní doba: 7:00 17.:00 hod 2 Provoz a organizace mateřské školy 2.1 Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí Provozní doba mateřské školy je od 7-17ti hodin. Děti se scházejí od 7:00 do 8:00 hod. Jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů (návštěva lékaře apod.) Zabezpečení budovy: Budova mateřské školy se uzamyká v období od 8:30 11:55 hod, 13:00 14:45 hod. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod. osobně, SMS zprávou nebo telefonicky na tel. čísle vedoucí školní jídelny Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne, osobně, telefonicky. Rodiče (zákonní zástupci) si děti vyzvedávají a) po obědě 12:00hod. 12:15hod. b) po spaní 15:00hod 17:00hod. Nebo dle potřeb rodičů, nutno však předem osobně domluvit s třídní učitelkou.

3 Informace o připravovaných akcích a další aktuální informace pro rodiče jsou vždy oznamovány na nástěnkách jednotlivých tříd mateřské školy. Režim dne: volná hra dětí, řízená výchovně vzdělávací činnost vycházející z TVP komunikativní kruh, pohybová chvilka hygiena, svačina volná hra dětí, řízená výchovně vzdělávací činnost vycházející z TVP pobyt venku hygiena, oběd hygiena - čištění zoubků, rozcházení dětí po obědě odpočinek nebo klidové činnosti popř. doplňkové aktivity, oblékání, hygiena svačina, hygiena volná hra dětí, popř. doplňkové aktivity, řízené výchovně vzdělávací činnosti vycházející z TVP, za příznivého počasí pobyt na ŠZ, rozchod dětí 2.2 Podmínky provozu a organizace Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to v souladu s 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka nebo vedoucí učitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Třídy jsou spojovány dle potřeb provozu a z toho vyplývající pracovní doby učitelek, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky a především potřeby dětí. Při rozdělování dětí do tříd vychází ředitelka z možností provozu, věku dětí se snahou respektovat jejich individualitu, potřeby a schopnosti dobré adaptability v té určité třídě. Rozdělování dětí do tříd je tedy v plné kompetenci ředitelky za podpory pedagogických pracovníků. V šatnách je upřesněn vnitřní denní režim při vzdělávání dětí.

4 2.3 Zápis dětí do mateřské školy Děti jsou přijímány v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 43/2006 Sb. O předškolním vzdělávání a zákonem o správním řízení č. 500/2004 Sb. Děti k předškolnímu vzdělávání přijímá a pobyt v mateřské škole ukončuje ředitelka školy. Dítě přijímá ředitelka školy na základě žádosti - přihlášky rodičů (zákonných zástupců). Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (bývá převážně v měsíci dubnu na následující školní rok, pro který bude dítě do MŠ přijato), o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím informačních letáků, informační tabule na plotě školy, místního tisku a webových stránek školy. zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií stanovených směrnicí ředitelky školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je prohlášení zákonného zástupce o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto prohlášení je součástí žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci /žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky aj./ o dítěti ředitelce mateřské školy ve stanoveném termínu. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole informační tabule na plotě a prostřednictvím webových stránek. Ve stanoveném termínu zákonný zástupce podepíše rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně jsou přijímány děti rok před předpokládaným zahájením povinné školní docházky a děti s jejím odkladem. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. 2.4 Ukončení docházky do mateřské školy Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 35 zákon 561/2004 Sb., se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla bezúspěšná ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

5 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy, popř. vedoucí ŠJ jiný termín úhrady Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte. 2.5 Úplata za předškolní vzdělávání dítěte V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky o předškolním vzdělávání, se stanovuje výše úplaty za vzdělávání vždy v konkrétním školním roce Směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, kterou vydává ředitelka školy. Zde se stanoví výše, úhrada, doba, osvobození, prominutí či snížení úplaty a sankce za nezaplacení. Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní docházky mají předškolní vzdělání bezúplatné. (tj. děti, kterým je od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku šest a více let, viz. školský zákon 123 odst. 2 ). Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 600,-Kč měsíčně (změna je vyhrazena). Děti s odkladem školní docházky platí plné školné,tj. 600,-Kč. Úplata za předškolní vzdělávání je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy a je pro zákonné zástupce povinná. Opakované neuhrazení plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon 35, odst. 1 d.). O prominutí nebo snížení úplaty rozhoduje ředitelka školy,a to v případě dětí se sociálním znevýhodněním nebo zdravotním postižením. Ředitelka může úplatu v souladu s 6 odst. 7 vyhlášky č.14/2005sb. snížit nebo prominout. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy ( vyhláška č.214/2012 Sb.,pravidla pro osvobození úplaty) 2.6 Stravování Stravování v mateřské škole zajišťuje společnost Scolarest. Veškeré informace o platbách a další podmínky stravování,včetně odhlašování ze stravování z důvodu absence dětí vyřizuje paní Turská na tel.:

6 Omlouvání dětí ze stravování (odhlašování obědů) je možné též učinit u třídní učitelky. Pokud je termín plánované nepřítomnosti dítěte oznámen nejpozději den předem, může učitelka dítě ze stravování odhlásit. 3 Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Děti mají právo: Děti mají právo na vzdělávání Právo si hrát, svobodně volit hru v době volných her Svobodně myslet a říct svůj názor Právo na samostatnost Svobodně zvolit, zda se zúčastní jednotlivých činností v programu dne Svobodně zvolit činnost z nabídky v hlavních řízených činnostech Děti mají právo na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců MŠ Právo na potřeby, které potřebuje k životu Právo na to, že mu nikdo nemá právo ubližovat Právo sdružovat se s ostatními nebo zůstat sám právo na soukromí Právo na ochranu před nebezpečím Právo na odpočinek Právo na získávání vhodných informací, které je zajímají ( odpovědi přiměřené jejich věku ) Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. Zákonní zástupci mají právo: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou a vedoucí učitelkou, případně i s ředitelkou přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP) požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkáních o prospívání svého dítěte seznámit se s vlastním hodnocením školy

7 zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole Zákonní zástupci jsou povinni: Omlouvat nepřítomnost dítěte Předávat dítě osobně paní učitelce Oznámit MŠ každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění Na vyzvání učitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte Informovat učitelky o podstatných změnách chování nebo zdravotního stavu dítěte Do MŠ přivádět jen zdravé děti, bez zjevných projevů nemoci Hradit úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu Nahlásit učitelkám změny v adrese, zaměstnání, telefonu apod. Onemocní-li dítě během dne, urychleně jej vyzvednout z MŠ a zařídit lékařské ošetření V případě vyzvedávání jejich dítěte jinou osobou povinnost písemně ji pověřit k vyzvedání jejich dítěte, bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči (zákonnému zástupci dítěte) Respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy Do areálu mateřské školy je přísný zákaz vodění a uvazování psů Práva a povinnosti pedagogů pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Podstatnou součástí ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací proces v mateřské škole zaměřený na zdravý způsob života. Naše škola je zaměřena na ekologickou výchovu. Výchova s tímto zaměřením má za úkol ne jenom úctu k přírodě

8 a životu vůbec. Má za úkol podpořit zdravý způsob života dítěte v naší společnosti, ukázat důsledky špatného chování a podpořit vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem. Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy PO a BOZP, řídí se pokyny ředitelky školy. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce, děti nesmějí do mateřské školy přicházet samotné. Učitelky odpovídají za děti od doby převzetí od rodiče, nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům, či jimi pověřeným zástupcům, předají. V souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání, jsou pedagogické pracovnice pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným v dokumentu Pověření, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům. Rodiče, či pověření zástupci, jsou při odchodu dítěte povinni toto oznámit učitelce, aby měla přehled o odchodu dítěte. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkování a má o tom doklad. Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Při jakékoliv změně zdravotním stavu dítěte, jsou rodiče povinni informovat učitelku. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Učitelka může rozhodnout, zda bude dítě přijato do kolektivu nebo ne. Zamlčování zdravotního stavu dítěte, bude považováno za narušování řádu školy. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzvání k zajištění další zdravotní péče o dítě, rodiče jsou povinni v tomto případě dítě z MŠ neprodleně vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti a dospělé v MŠ.

9 Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ. Učitelky nesmí dětem podávat léky. Při úrazu a záznamu o úrazu se postupuje tak, jak ukládá vyhláška č. 64/2005 Sb., při vážném zranění je volána rychlá záchranná pomoc. Učitelka má možnost vyloučení dítěte z výletu, akcí, ozdravných pobytů z důvodu zajištění bezpečnosti i ostatních dětí. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů. Zákonní zástupci odpovídají za své dítě i po dobu, kdy je dítě v MŠ v těchto případech: a) za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ mohou např. zapříčinit úraz dítěte b) za obsah šatních kapsářů nesmí obsahovat nebezpečné věci, ostré předměty, léky apod. - mohou zapříčinit úraz dítěte i jiných dětí a učitelky nejsou povinny kontrolovat jejich obsah. Dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky-pevnou bezpečnou obuv, vhodné oblečení do třídy, sportovní oblečení pro pobyt venku, pyžamo (pouze mladší předškolní věk) a náhradní oděv pro nepředvídané příhody. Vhodné je, aby děti měly své věci řádně podepsané, u malých dětí jsou podepsané věci nutností. Další potřebné oblečení po dohodě s třídními učitelkami. MŠ nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou z domova. Doporučujeme, aby děti do MŠ nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné šperky, protože při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě. MŠ neodpovídá ani za předměty a hračky, které si děti donesou z domova ke hraní. 5 Podmínky zacházení s majetkem školy Vedeme děti k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami a veškerým vybavením mateřské školy. V případě poškození majetku školy (hračky, vybavení) budou rodiče požádáni o opravu či adekvátní náhradu. Zákonní zástupci dítěte nedovolí dětem svévolně poškozovat či ničit majetek školy. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců dítěte, které poškození způsobilo. Při pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho

10 poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému nebo správnímu pracovníkovi školy. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách platí přísný zákaz kouření. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte. 6 Závěrečná ustanovení Účinnost a platnost tohoto školního řádu dne: Tento školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené, všechny zaměstnance školy. Tento školní řád ruší účinnost a platnost školního řádu ze dne Školní řád je k nahlédnutí na informativních nástěnkách v šatnách všech tříd a na webových stránkách mateřské školy. Školní řád byl projednán a schválen Školskou radou na svém zasedání dne Zaměstnanci a zákonní zástupci byli seznámeni se Školním řádem na třídní schůzce dne Datum: Podpis:

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916 Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Školní řád MŠ Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 20. 8. 2014 Pedagogická rada projednala: 22. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost 1.

Více

Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice

Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, 370 01 České Budějovice Školní řád mateřské školy Č.j.: 31/2012 Účinnost od: 1. 1. 2012 ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Č.j.: 201/ 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Bc. Pavla Olšáková Mgr. Pavel Lokaj Pedagogická rada projednala dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice Školní řád MŠ Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Adresa školy: Mateřská škola Heřmanice 4. 552 12 Heřmanice nad Labem Zřizovatel:

Více

Školní řád mateřské školy v Holasicích

Školní řád mateřské školy v Holasicích Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy v Holasicích Č.j.: ZŠ 179/2013 Aktualizování ke dni: 3.3.2015 Spisový znak: A.1.4. Vydala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961, tel. 702159323, e-mail: huttova@mspolesna.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr.Ivana

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV. Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Zlukov čp. 66, Veselí nad Lužnicí Š K O L N Í Ř Á D Školní řád: MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV Čj.: MŠ-02/2015 Platnost od: 1.1.2015 Spisový a skartační znak: Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

Školní řád. I. Identifikace zařízení. II. Přijímací řízení. Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1

Školní řád. I. Identifikace zařízení. II. Přijímací řízení. Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Školní řád Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a na základě vyhlášky č.

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí Škola: Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 2009/46 Účinnost od 1.9. 2009 Spisový znak: Skartační znak: Vydala: Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Schválila: ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ / 91/ 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní řád MŠ Č.j.:2/2012 Účinnost od: 1. 1. -2012 Spisový znak: 1 SM Změny: Skartační znak: S10 Obsah školního řádu je vymezen zákonem

Více

Školní řád pro MŠ Směrnice č.

Školní řád pro MŠ Směrnice č. Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace Školní řád pro MŠ Směrnice č. Zpracoval: Zdeňka Vávrová a kolektiv pedagogů Schválila a vydala: Bc. Mgr. Barbora Šovčíková Pedagogická rada

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice)

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Kanice 135, 664 01 Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2012 Obsah 1

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Havířov- Město, Horymírova 7/1194 tel.: 596 814 105, info@mshorymirova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 312/2014/MS Vypracovala: Drahomíra Smejkalová, ředitelka školy Počet příloh: Řád

Více