Školní řád. pro mateřskou školu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. pro mateřskou školu"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA, okres Přerov, příspěvková organizace Pavlovice u Přerova 133, Radslavice telefon: Č.j. ZŠPa/149/2013 Školní řád pro mateřskou školu Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání MŠ v rámci předškolní výchovy a vzdělávání - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání - školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Základní pravidla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Každé přijaté dítě má právo - na kvalitní předškolní vzdělávání / optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti/ - na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně - na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí - rodiče dětí, popř. jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí/ dále jen zákonní zástupci/ mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí Povinnosti zákonných zástupců - zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upraveno - na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dětí - informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte - dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem - ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

2 Přijímání dětí do mateřské školy: Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. 1. Ředitel školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a vydává kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. 2. Termín podání žádosti je obvykle stanoven na polovinu měsíce března. 3. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. 4. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. 5. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním zřízení ředitel školy. 6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 7. Zákonný zástupce při podání žádosti je povinen doložit vyjádření lékaře o splnění očkování dítěte dle očkovacího kalendáře. Vyplní přihlášku a evidenční list dítěte. 8. Při přijetí do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 9. Při nástupu dítěte do mateřské školy zákonný zástupce doloží vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte. 10. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitel školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy. 11. Každé dítě má v mateřské škole svoji značku, kterou používá celou dobu, kterou dochází do mateřské školy. 12. Dítě, které začíná mateřskou školu navštěvovat, by mělo již samostatně chodit nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC/ne nočník/, umývat se, nenosit plíny, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat boty. 13. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek, pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým /zdravení, zdvořilost, kázeň/ a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. Obsah předškolního vzdělávání - mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláváním - vyučovacím jazykem je český jazyk - vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu/dále ŠVP PV/,který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání - ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické /hudební, výtvarné/, rozumové /poznávací, jazykové, matematické/ a mravní,přiměřeně jejich věku,vývoji a schopnostem

3 - děti, které od nás odcházejí z důvodů nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelka doporučí pro dítě odklad školní docházky. - pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ / vycházky v okolí, hřiště, zámecká zahrada,nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst / výstavy,divad. představení / - škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity,které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné / výuka anglického jazyka, předplavecký výcvik/. Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. Úplata za předškolní vzdělávání - za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu.úplata se neplatí za děti v posledním ročníku MŠ. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně nejvýše 12 měsíců. - výše úplaty stanovuje ředitel školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.aktuální výše úplaty stanoví ředitel školy na daný školní rok a je vedoucí učitelkou sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty vedoucí učitelka MŠ zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny děti stejná a platí po celý školní rok. - úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce - úplata se hradí v hotovosti v MŠ u vedoucí učitelky a učitelky na základě podpisu o předání úplaty - zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ředitel školy. Písemná žádost se podává řediteli školy a musí obsahovat: - komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti/osvobození, nebo snížení/ - jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte - doložení odůvodnění /např. potvrzení odboru státní sociální podpory/ - jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele Osvobozen od úplaty je: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy - úplata bude snížena zákonnému zástupci dítěte, jemuž je docházka do mateřské školy omezena z důvodu pobírání rodičovského příspěvku - v měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu MŠ minimálně na 14 dní v každém měsíci úplata poměrně snižuje o 50% - rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ

4 Provoz a vnitřní režim mateřské školy Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole - mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,00 do 15,15 hod. - v měsíci červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem - provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne - mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonného zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu 6,00 8,00 8,00 8,30 8,30 9,00 9,00 9,45 9,45 11,30 11,30 12,15 12,15 14,00 14,00 14,30 14,30 15,15 příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagog. pracovnicím, volné spontánní zájmové aktivity pohybové aktivity osobní hygiena, dopolední svačina výchovné činnosti směřující k plnění výchovných cílů v rámci integrovaných bloků, které umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost oběd a osobní hygiena dětí spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku hygiena, odpolední svačina volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí - děti se přijímají v době od 6,00 do 8,00 hod., po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době - rodiče převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značek dítěte do označených poliček, věci dětí rodiše označí tak, aby nemohlo dojít k záměně - rodiče jsou povinni předat děti pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte, rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné a respektují tato pravidla: - děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6,00 hod.

5 - děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené - děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče od 12,00 do 12,15 hod., ostatní děti se rozcházejí mezi 14,30 a 15,15 hod., v případě, že se rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyjímečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno předávání dítěte učitelce Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů, dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přicházejí do MŠ do 8.00 hod., pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem. Pobyt venku: - za příznivého počasí tráví děti venku až 2 hodiny - důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících Změna režimu: - stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího/rámcového/ programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole - za bezpečnost a zdraví dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě - při prvním vstupu do MŠ má dítě právo na individuální přizpůsobený adaptační režim tzn. že se rodiče mohou s vedoucí učitelkou a učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu - do MŠ mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádní příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, dlouhotrvající rýma/žlutý hlen/, průjem, zvracení to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Ráno při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned vedoucí učitelce, nebo učitelce školy /neštovice, žloutenka, mononukleóza aj./. - při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout - v případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, ihned informuje zákonné zástupce dítěte. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu - učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku, dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku klimatickým podmínkám /sluneční záření, vítr, mráz/,pokud to podmínky nedovolují /inverze/ ven s dětmi nevychází - v celém objektu MŠ je zákaz kouření / budova i přilehlé prostory školní zahrady/ a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005Sb. - osobní věci dětí přinesou zákonní zástupci označené / pyžamo, papuče, věci na zahradu/, např. podepsané, zvláště u těch nejmenších dětí-předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku.oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo.1x za 14 dnů /v pátek/ si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji.

6 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již v předškolním věku zaměřené na zdravý způsob života. Děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k jejim věku a schopnostem vedeny k tomu pochopit a porozumět dané problematice jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti/ televize, počítače, video/, patologické hráčství/gamblerství/, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu - důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagog. Pracovníky a mezi pedagog. pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Zacházení s majetkem MŠ Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání - po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagog. Pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ - zákonní zástupci pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagog. Pracovníkovi MŠ a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagog.zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Další bezpečnostní opatření - ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena Zákonní zástupci nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole: - odpovídají za to, co mají děti v přihrádkách,učitelky nejsou povinni kontrolovat obsah přihrádek, zda neobsahují nebezpečné věci /ostré předměty, léky apod./ - rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci /šperky, knížky, hračky, potraviny/, které si dítě bere s sebou do školy /mohou např. zapříčinit úraz dítěte/ Stravování - při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy - dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do MŠ, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 8.00 hod. daného dne před nástupem. Stejný postup je i při odhlašování stravy. Pokud dítě stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od hod. do hod. do ŠJ /školní jídelna/,nebo od 11.30hod. do hod. do kuchyňky v MŠ. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.pokud zákonní zástupci své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do MŠ na telefon:

7 - zákonní zástupci uhradí stravu převodem,s loženkou nebo hotově vždy do 20. dne v měsíci - opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ Platnost Školní řád nabývá platnosti od V Pavlovicích u Přerova dne Mgr. Jaroslav Mrázek ředitel školy

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488 Školní řád Mateřské školy Č.j.: MSKA/045/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5* Změny: Vážení rodiče! Těší nás a vážíme si důvěry,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace. Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace. Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Vážení rodiče, těší nás a vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali tím,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

Školní řád mateřské školy v Holasicích

Školní řád mateřské školy v Holasicích Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy v Holasicích Č.j.: ZŠ 179/2013 Aktualizování ke dni: 3.3.2015 Spisový znak: A.1.4. Vydala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERVENÝ KOSTELEC, NÁCHODSKÁ 270 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠN 121/2011 - HAN Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2011 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice)

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Kanice 135, 664 01 Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2012 Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZM/105/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 08. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2013 Směrnice nabývá účinnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Část:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice. Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice. Školní řád mateřské školy

Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice. Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice. Školní řád mateřské školy Mateřská škola Opatovice n/l, okres Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 178/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A10 Počet příloh: Změny: Obsah: Strana: Práva a povinnosti účastníků předškolního

Více

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy Název školy Stružinec část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 47/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2012 PaedDr.zdeňka Kozáková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, příspěvková organizace se sídlem Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 58263 Ždírec nad Doubravou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 77 /2014 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Pavlína Filipi Schválil: Mgr. Pavlína Filipi Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2013 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ / 91/ 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: OLS-407/ 2014 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Eva Pluskalová,

Více

Základní škola a mateřská škola, Hlušice. část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Hlušice. část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Hlušice část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Vypracovala: Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 60/2013/RE Vypracovala: Mgr. Michaela Bubeníčková Schválila: Mgr. Michaela Bubeníčková Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.8.2013

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 7/2014 49. Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: / 2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno IČO: 48513997, tel: č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více