Zápis z 16. schůze SK RVŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 16. schůze SK RVŠ"

Transkript

1 Zápis z 16. schůze SK RVŠ 13. června 2013, Praha (UK) Přítomni: 21 Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Tomáš Krejbich (VUT), Michal Melichárek (AAVŠ), František Moulis (VŠCHT), Martin Petrus (UHK), Michal Rudecký (UTB), Ondřej Šín (VŠFS), Jan Vácha (TUL), Michael Vávra (UPCE), Zdeněk Vondra (VŠE) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /5/ Hana Bendžíková (MU), Lukáš Kaplan (ČZU), Jiří Mareček (ČVUT), Daniel Thibaud (UO), Ondřej Vicena (AVU) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Vlasta Hledíková (VŠPJ), Jana Kudrnová (UHK), Miroslav Makajev (UK), Helena Morozová (ZČU) Omluveni: Delegáti a delegátky: Johana Lomová (VŠUP), Petr Rataj (SLU), Daniel Suchánek (ŠAVŠ), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Helena Zrůstová (MU) Náhradníci a náhradnice: Pavla Černá (UJEP), Eliška Jandová (ŠAVŠ), Josef Kaštil (UPOL), Pavlína Novotná (VŠCHT), Martin Ovsík (UTB), Jiří Tomek (VŠTE) Hosté: Slaven Elčić (LK SK RVŠ), Markéta Havelková (KSEZ SK RVŠ), Jan Jindra (KVTČ SK RVŠ)

2 Zahájení Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné a představil program schůze. Nikdo k navrženému znění nevznesl žádný návrh na doplnění ani modifikaci. Pořad jednání byl schválen tichým souhlasem jako usnesení č. 13/16/ Informace o činnosti předsednictva Hlavní náplň činnosti předsednictva komory představovalo pokračující jednání o připravované novele zákona o vysokých školách, kterému se věnuje samostatný bod schůze. Předseda SK RVŠ informoval o společném semináři ŠRVŠ a SK RVŠ, který proběhl ve dnech 20. a 21. května 2013 v Brně. Seminář se týkal současné situace a vývoje vysokého školství v České a Slovenské republice ze studentské perspektivy a proběhl v rámci projektu Bologna Experts Přítomni byli zástupci ministerstev odpovědných za vysoké školství Jan Slovák, expert Individuálního projektu národního Reforma terciárního vzdělávání, za české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; a Peter Plavčan, generální ředitel sekce vysokých škol na Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Akce se zúčastnilo 20 zástupkyň a zástupců z obou reprezentací. Předseda SK RVŠ konstatoval, že seminář obě strany zhodnotily jako přínosný, včetně zapojení do projektu Bologna Experts, a vyjádřil podporu dalším společným akcím takového charakteru. Dne 4. června 2013 se uskutečnilo jednání zástupců vysokoškolské reprezentace s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Fialou k návrhu na změnu vysokoškolského zákona, který by nově upravil proces řízení ke jmenování profesorem. Tuto změnu ministr Fiala veřejně avizoval v návaznosti na situaci předcházející jmenování profesora M. C. Putny, respektive v návaznosti na jednání s prezidentem republiky, se kterým se na nové úpravě jmenovacího řízení dohodl. Novela zákona by měla odejmout prezidentovi republiky pravomoc jmenovat profesory vysokých škol a svěřit tuto kompetenci ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. Půjde o samostatnou novelu vysokoškolského zákona, změna se tedy nepromítne do rozpracované novelizace, o které reprezentace vysokých škol již téměř rok jedná. Předseda SK RVŠ konstatoval, že na návrhu změny nepanuje na straně reprezentace shoda převládá obava z politizace procesu jmenování profesorů a oslabení pozice profesorů. Ministr školství na jednání přislíbil, že novela bude standardním způsobem projednaná se všemi relevantními partnery, včetně reprezentace vysokých škol. Uvedl, že si je vědom i jiných možných variant, jak současnou úpravu řízení ke jmenování profesorem změnit, jako je například možnost svěřit jmenování profesorů společně ministrovi školství a předsedovi vlády. Informoval přítomné také o tom, že v politické reprezentaci vznikají údajně i další alternativní návrhy novely vysokoškolského zákona v této oblasti. V nedávné době byla také rozeslána výzva k zapojení do projektu EUROSTUDENT V, na němž se SK RVŠ rozhodla participovat. V průvodním dopise studujícím je o této spolupráci zmínka. Po ukončení sběru dat počítají realizátoři průzkumu na další spolupráci s komorou při jejich interpretaci a vyhodnocování.

3 2. Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin Předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) Štěpán Esterle informoval, že komise se zabývala vyhodnocením výstupů z Workshopu, který proběhl 19. dubna v Pardubicích, a zapracováním jejich reflexe do přípravy podzimní Studentské konference akademických senátorek a senátorů (KAS 2013). Návrhy zpřístupní KVS v nejbližší době na intranetu. Samotný KAS 2013 bude spojený s výjezdní schůzí komory v říjnu ( října 2013), od čehož komise očekává zejména možnost další spolupráce studentských senátorů a SK RVŠ. Předseda KVS uvedl, že po diskusi se zástupci ŠRVŠ považuje za vhodné zajistit na KAS 2013 také účast zástupců studujících v orgánech akademické samosprávy vysokých škol ze Slovenské republiky tematický průnik zkušeností z obou zemí považuje za přínosný. Další část agendy komise tvořila přípravy novelizace Statutu Ceny Jana Opletala KVS se věnovala zejména koncepci ceny ve vztahu k její známosti a významu. Michal Rudecký informoval, že Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ) se sešla v omezeném počtu, takže pokračovala v přípravě svého plánu činnosti. Předseda Legislativní komise (LeK) Marek Hodulík konstatoval, že komise je plně vytížena projednáváním připravované novely zákona o vysokých školách, včetně úrovně orgánů Rady vysokých škol. František Moulis, pověřený řízením Pracovní skupiny pro doktorské studium (PRASK DS), informoval, že skupina připravuje monitoring doktorského studia v České republice. Za tím účelem zpracovala návrh dotazníku, nyní se věnuje jeho zpřesňování. Předseda SK RVŠ při této příležitosti informoval, že se na něj obrátila předsedkyně Asociácie doktorandov Slovenska, asociace sdružující doktorské studující ve Slovenské republice, s výzvou k možné spolupráci, a přislíbil zprostředkovat tento kontakt PRASK DS. Michal Melichárek, pověřený řízením Pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti (PRASK ZZ) informoval o návrhu memoranda spolupráce SK RVŠ a ŠRVŠ, které je přístupné na intranetu ke konzultaci všem členům a členkám komory. 3. Informace z akademických obcí Akademické senáty Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze zaujaly kritické stanovisko k situaci, která předcházela jmenování docenta M. C. Putny profesorem. Zdeněk Vondra stručně objasnil stávající situaci na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, jejíž podstatou je spor děkana fakulty s několika studentkami uvedl, že celá kauza je nepříjemná vedení školy, akademickým pracovníkům i studujícím a že na straně Akademického senátu VŠE je vůle situaci spravedlivě a rychle vyřešit. Štěpán Esterle oznámil, že se chystá úspěšně absolvovat studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava, a nebude tedy nadále působit jako delegát v SK RVŠ. Poděkoval všem za spolupráci a rozloučil se. Předseda SK RVŠ poděkoval jménem pléna Štěpánovi Esterlemu za jeho činnost v komoře, zejména za úspěšné vedení KVS a popřál mu úspěch v dalších studijních i profesních aktivitách.

4 4. Volba předsedy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti Předseda SK RVŠ konstatoval, že volba byla řádně avizována v pozvánce na schůzi, a požádal přítomné o návrhy na nominace. Ondřej Šín navrhl Michala Rudeckého. Ten s kandidaturou souhlasil. Nikdo nevznesl žádný další návrh na kandidáta. Předseda SK RVŠ proto požádal přítomné o návrhy na členy a členky volební komise. Navrženi byli: Miroslav Makajev, Helena Morozová, Daniel Thibaud. SK RVŠ schválila volební komisi pro volbu předsedy KSEZ v navrženém složení jako usnesení č. 13/16/02 (19-0-1). Předsedou volební komise byl zvolen Daniel Thibaud. Michal Rudecký krátce představil sebe, svou dosavadní činnosti v SK RVŠ i mimo ni, stejně jako představu o činnosti komise do budoucna. Volební komise následně představila pravidla volby a její předseda dohlédl na řádnou distribuci volebních lístků. Následovalo první kolo volby. Bylo vydáno 21 volebních lístků, odevzdáno bylo 21 volebních lístků, z toho 21 platných. Pro kandidáta se vyslovilo 19 hlasů, jeden byl proti, jeden hlas se zdržel. Předsedou Komise pro sociální a ekonomické záležitosti byl zvolen Michal Rudecký. 5. Příprava novely zákona o VŠ aktuální informace Předseda SK RVŠ informoval o dalším postupu přípravy novely vysokoškolského zákona. Ve dnech 14., 17. a 19. června proběhnou k návrhu novely jednání Legislativní komise RVŠ případná další jednání budou avizována prostřednictvím ové konference. Ve čtvrtek 20. června se uskuteční 5. Sněm Rady vysokých škol. Vnější připomínkové řízení k návrhu novely bude ukončeno 23. června, ve dnech 26. a 27. června pak bude probíhat vypořádání připomínek. Z obsahového hlediska návrh zachovává úpravu profilace vysokých škol do tří typů, přičemž umožní i existenci výzkumně orientovaného bakalářského programu. V oblasti akreditací od předchozích verzí návrhu nedošlo k výrazným změnám vyjasnilo se jen postavení orgánu pro zajišťování kvality vysoké školy, který nebude patřit mezi samosprávné orgány. Standardy pro akreditace i přes výhrady vysokoškolské reprezentace plánuje MŠMT upravit podzákonnými normami. Reprezentace se také obává, že nový systém akreditací pro vysoké školy bude znamenat vyšší administrativní zátěž. MŠMT neustoupilo od záměru oslabit postavení fakult na úkor rektora, i zde tedy přetrvávají výhrady ze strany akademické obce. Návrh zachovává institut tzv. měkkého veta, kterým se posilují kompetence správní rady vysoké školy na úkor akademického senátu; zachovává také princip, že akademický senát si navrhuje a schvaluje vlastní jednací řád. Návrh zpřesňuje podmínky zániku mandátu člena správní rady. V oblasti financování vysokých škol návrh upustil od principu klouzavého kontraktu, který by se každoročně aktualizoval, a nově předpokládá pevný tříletý kontrakt. Návrh obsahuje princip, že pokud vysoká škola odmítne uzavřít kontrakt, budou jí určeny prostředky odpovídající předcházejícímu roku, ponížené o 10 % na základě výhrady reprezentace, že MŠMT nemá povinnost kontrakt s vysokou školou uzavřít, návrh zahrnuje i deklaratorní potrvzení tohoto závazku na straně MŠMT.

5 Návrh zahrnuje také změny, které se dotýkají postavení akademických pracovníků v jejich případě bude učiněna výjimka ze zákonníku práce a bude umožněno, aby bez omezení opakovaně uzavírali pracovní poměr na dobu určitou. Předseda SK RVŠ upozornil, že problematický je také návrh na to, aby osobní informace v Registru docentů a profesorů (REDOP) byly volně a kdykoliv přístupné rektorům vysokých škol vzhledem k tomu, že registr obsahuje citlivé údaje, mohla by být narušena zákonná ochrana soukromí. Jako problematický bod zmínil také skutečnost, že podle návrhu studenti nebudou účastníky akreditačního řízení což v případě nestandardních situací, jaká nastala například na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, povede k tomu, že se studenti nebudou moci proti rozhodnutím v akreditačním řízení odvolávat. Následovala diskuse, ve které vystoupili zejména Miroslav Makajev, Daniel Thibaud, František Moulis a Lukáš Kaplan. Předseda SK RVŠ následně představil návrh usnesení. Po krátké diskusi o formulacích SK RVŠ přijala usnesením č. 13/16/03 (17-0-0) následující stanovisko: Studentská komora Rady vysokých škol se seznámila s návrhem novelizace zákona č. 111/1998 Sb. a dalších zákonů ve znění ze dne SK RVŠ v návaznosti na výsledek vypořádání připomínek RVŠ k návrhu ve vnitřním připomínkovém řízení: nesouhlasí s návrhem na posilování kompetencí správní rady vysoké školy na úkor samosprávných orgánů vysoké školy. SK RVŠ je přesvědčena, že navrhovaná úprava nepřispěje ke kvalitě řízení vysokých škol a upozorňuje na to, že dopady návrhu jsou v rozporu s deklarovanými cíli novely zákona. nesouhlasí s návrhem na zásadní oslabení pravomocí fakult a jejich orgánů a požaduje, aby zákon o vysokých školách jasně vymezil pravomoci a odpovědnosti jednotlivých součástí vysoké školy. podporuje zapojení akademické obce do rozhodovacích procesů na všech typech vysokých škol a požaduje proto, aby novela zákona stanovila povinnost zřídit zastupitelský orgán, jehož členové budou demokraticky voleni z řad studentů a akademických pracovníků, i pro soukromé vysoké školy. nesouhlasí s návrhem na zhoršení pracovněprávního postavení akademických pracovníků. Návrh zavádí odlišný pracovněprávní režim akademických pracovníků a zhoršuje jejich postavení vůči ostatním zaměstnancům. SK RVŠ se obává, že navrhovaná úprava bez dalších změn, které by zhoršené postavení akademických pracovníků kompenzovaly, může vést k oslabování akademických svobod na vysokých školách. požaduje jasnou a transparentní definici neslučitelnosti funkce člena Rady Národní akreditační agentury s jinými funkcemi. Navrhovaný výčet je nekoncepční. SK RVŠ se domnívá, že stávající úprava neslučitelnosti u členů Akreditační komise je dostatečná a její zásadní rozšiřování není odůvodněné. odmítá zhoršení právního postavení studentů v návrhu, který studenty zbavuje možnosti být účastníky akreditačního řízení. Řízení ohledně akreditace studijního programu se jednoznačně a bezprostředně týká práv studentů zaručených nejen zákonem o vysokých školách, ale také Listinou základních práv a svobod. upozorňuje na to, že možnost nahlížení do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů ve znění návrhu může vést k nepřiměřeným a neodůvodněným zásahům do práva na soukromí a požaduje, aby informace z tohoto registru byly poskytovány pouze v odůvodněných situacích a v nezbytně potřebném rozsahu.

6 požaduje přesně zakotvit a vyjmenovat v zákoně o vysokých školách Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol, vzhledem k tomu, že orgány reprezentace vysokých škol mají mít oproti současnému stavu výraznou úlohu zejména při zajišťování kvality ve vysokém školství. 6. Různé Předseda SK RVŠ připomněl, že se formálně obrátil na náměstka ministra školství pro vysoké školství Tomáše Hrudu ve věci nezákonných poplatků, které některé veřejné vysoké školy vybírají od svých studujících, a také ve věci návrhu Ministerstva dopravy na zrušení státem garantovaných studentských slev na jízdné. V prvním případě žádá SK RVŠ o obecnější stanovisko MŠMT k typu poplatků, které veřejné vysoké školy nesmějí vybírat. Ve druhém případě je cílem dosáhnout společného jednání MŠMT s ostatními rezorty. Helena Morozová se zeptala na současný vývoj v přípravě evropského programu Erasmus for All, který má nahradit většinu dosavadních mobilitních programů. Konstatovala, že nedostatek informací ohledně dalšího pokračování a podoby mobilitních programů představuje pro studující i vysoké školy reálný problém. Předseda SK RVŠ uvedl, že dosud není schválen rozpočet Evropské unie, výchozí návrh je ale takový, že v programu Erasmus for All budou spíše preferované půjčky na úkor nevratných grantů. Místopředseda pro zahraniční záležitosti Michal Melichárek upozornil na výzvu, se kterou se na SK RVŠ obrátila partnerská polská studentská reprezentace Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Jde o pozvánku na Youth Forum, jehož se může za českou stranu zúčastnit až 5 osob. Bližší informace jsou k dispozici na intranetu. Místopředseda pro zahrniční záležitosti požádal případné zájemce, aby jej kontaktovali. Zakončení Předseda SK RVŠ poděkoval přítomným za účast a popřál všem pěkné prožití prázdnin. Následující schůze se bude konat ve čtvrtek 12. září Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Martin Petrus, místopředseda pro organizaci a řízení

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 11. září 2014, Praha (UK) Přítomni: 15 Delegáti a delegátky: 14 Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Miroslav

Více

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 19 Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková

Více

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 22. leden 2015, Praha (UK) Delegáti a delegátky: Tereza Kicková /AAVŠ/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Martin

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách

Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL (pohled druhé strany ) Jan Slovák slovak@muni.cz, Brno, leden 2012 Text, který se Vám dostává do ruky, je mojí reakcí na šikovně sepsaný materiál Samuela Zajíčka

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Členové Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., předseda, University of Cambridge Doc. Marie Bohatá,

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL Praha 2012 Úvod Text, který se Vám dostává do ruky, reaguje na momentální snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření nového zákona o

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách Verze ze dne 2.9.2011 1 s úpravami dle připomínek členů pracovní skupiny ke dni 5.9.2011 a s úpravami podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Školská politika České republiky a aplikace vybraných konceptů analýzy policy

Školská politika České republiky a aplikace vybraných konceptů analýzy policy Eva Kurucová, Eva Lešková, Kamila Neumanová, Hana Marečková, Milan Sedláček Školská politika České republiky a aplikace vybraných konceptů analýzy policy Working Paper č. 28 Příspěvek byl vypracován v

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Aps 3/2013-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více