Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK"

Transkript

1 Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU), Johana Lomová (VŠUP), Michal Melichárek (AAVŠ), Martin Petrus (UHK), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Petr Rataj (SLU), Michal Rudecký (UTB), David Řezáč (UO), Nikoleta Sýkorová (VŠKV), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Marie Štěrbová (VFU), Zdeněk Vondra (VŠE), Helena Zrůstová (MU) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /4/ Petr Dvořák (VUT), Eva Koudelková (UPCE), Apolena Rychlíková (AMU), Kamila Veselá (VŠH) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Miroslav Makajev (UK), Helena Morozová (ZČU), Martin Ovsík (UTB), Daniel Thibaud (UO), Jiří Tomek (VŠTE) Omluveni: Delegáti a delegátky: Petr Pacher (PA), Daniel Suchánek (ŠAVŠ) Náhradníci a náhradnice: Hana Bendžíková (MU), Marek Bukovan (VŠB TUO), Pavla Černá (UJEP), Eliška Jandová (ŠAVŠ) Hosté: Slaven Elčić (externí člen LK SK RVŠ), Markéta Havelková (externí členka KSEZ SK RVŠ), Samuel Zajíček (AS UK)

2 Zahájení Předseda SK RVŠ přivítal přítomné a stručně představil návrh programu schůze. K návrhu nikdo nevznesl připomínky ani doplnění, program byl schválen tichým souhlasem jako usnesení č. 13/11/ Informace o činností předsednictva Předseda SK RVŠ informoval, že se dne 17. ledna uskutečnilo 9. zasedání Předsednictva RVŠ, jehož se zúčastnil i náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Tomáš Hruda. Jednání se týkalo zejména současného stavu přípravy novely zákona o vysokých školách (viz bod 5 schůze) a také nově nastalé legislativní situace v návaznosti na přijetí zákona č. 501/2012, kdy by veřejné vysoké školy měly své hospodaření převést do tzv. režimu státní pokladny. Veřejné vysoké školy si podle této právní úpravy mají zřídit účty u České národní banky, prostřednictvím kterých jim budou distribuovány veřejné prostředky. Mělo by být umožněno zachování a využívání stávajících účtů škol, tedy převod prostředků, není ale zřejmé, za jakých podmínek. Česká konference rektorů i Rada vysokých škol vyjádřily výrazné obavy z možných dopadů a nejistotu ohledně dalšího fungování vysokých škol v těchto podmínkách, včetně rizika destabilizace vysokoškolského prostředí. Rada vysokých škol se domnívá, že toto opatření, jehož hlavní motivací je zřejmě potřeba posílení státního dohledu, je v rozporu s deklarovanými záměry Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) posílit autonomii vysokých škol. Předseda RVŠ Jakub Fischer bude nadále jednat s ministrem financí o možnosti vynětí veřejných vysokých škol z okruhu institucí, kterých se režim státní pokladny týká. Usnesení Předsednictva Rady vysokých škol je veřejně k dispozici zde: Dalším projednávaným tématem byla situace v programu ERASMUS z iniciativy Evropské komise se jedná o novém přístupu k zahraničním mobilitám, kdy by se stávající programy soustředily do jednoho. Součástí změn v pojetí mobilitních programů má být i zavedení půjček, zejména na podporu studia celého cyklu navazujícího magisterského studia v zahraničí. Proti navrhovaným změnám se již ostře vymezila Evropská studentská unie. V tuto chvíli se jedná o postoji členských zemí Evropské unie, výsledkem může být kompromisní návrh. Kateřina Polínková vznesla dotaz na výhledy financování mobilitních programů. Předseda SK RVŠ uvedl, že pravděpodobnost úplného zastavení podpory těchto aktivit je téměř nulová, podstatné změny se ale mohou týkat zdrojů a způsobů jejich financování. Předseda SK RVŠ dále informoval o plánovaném semináři v rámci projektu Bologna Experts , který má komora uspořádat společně se slovenskou reprezentací vysokoškolských studujících, Študentskou radou vysokých škôl. Seminář by se měl týkat vládních politik a změn v českém a slovenském vysokém školství. Uskuteční se na přelomu dubna a května 2013 v Brně, za každou stranu by se jej mělo zúčastnit zhruba 15 osob.

3 Místopředseda pro zahraniční záležitosti Michal Melichárek připomněl, že SK RVŠ je také členskou organizací mezinárodní federace doktorských studujících (EURODOC). Spolupráce na této úrovni zahrnuje především komunikaci prostřednictvím ových konferencí a několikrát ročně přímou účast na jednání. V tuto chvíli se však koordinací spolupráce na úrovni EURODOC nikdo aktivně nevěnuje. Vyzval proto přítomné doktorandy a doktorandky, aby se na něj v případě zájmu o spolupráci na úrovni EURODOC obrátili. 2. Informace o činnosti komisí, sekce a pracovních skupin Předseda SK RVŠ konstatoval, že z důvodu nepřítomnosti předsedů komisí před jednáním nezasedala Komise pro sociální a ekonomické záležitosti ani Legislativní komise. Členové a členky Sekce soukromých vysokých škol nebyli přítomni v počtu, který by sekci umožňoval usnášeníschopnost. Předseda Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost Petr Baierl uvedl, že se komise věnovala přípravě plánu činnosti, zabývala se dále také změnami v programu ERASMUS a spoluprací s Akreditační komisí. Předseda Komise pro vysokoškolskou samosprávu Štěpán Esterle informoval, že komise pracuje na vytvoření sborníku ze Studentské konference akademických senátorek a senátorů 2012, zahájila také diskusi o změnách Statutu Ceny Jana Opletala, respektive o možné změně koncepce celé ceny. Na příštím jednání by již mělo být jasné stanovisko komise k této věci. KVS také připravila plán činnosti na nadcházející rok. Místopředseda pro zahraniční záležitosti Michal Melichárek uvedl, že pracovní skupina pro zahraniční záležitosti se bude zabývat dalším rozvojem zahraniční spolupráce SK RVŠ, zejména možností přímého zapojení do projektů Evropské studentské unie, spoluprací se studentskými organizacemi zemí V4(+) a se slovenskou ŠRVŠ. Slaven Elčić, který je pověřen vedením pracovní skupiny pro PR, informoval, že skupině byl předložen návrh loga studentské právní poradny. Informoval také o akronymu PODPORA - právní odborná poradna. 3. Informace z akademických obcí Přítomní se vzájemně stručně informovali o současném dění na svých vysokých školách. Delegátky za OU a VŠB TUO informovaly o postupu při vyjednávání sloučení obou vysokých škol. Delegáti za UHK a VUT informovali o záměru otevřít mateřskou školu při jejich univerzitách.

4 4. Volba místopředsedy pro organizaci a řízení Předseda SK RVŠ připomněl, že na předchozí schůzi do třetího kola volby postoupili kandidáti Martin Petrus a Markéta Šestáková. Vyzval přítomné, aby navrhli členy volební komise pro třetí kolo volby. Navrženi byli: Štěpán Esterle, Marek Hodulík, Nikoleta Sýkorová a Ondřej Šín. SK RVŠ jednomyslně schválila volební komisi v navrženém složení jako usnesení č. 13/11/02. Předsedou volební komise se stal Štěpán Esterle. Oba kandidáti následně představili sebe i své aktivity formou prezentací. Proběhla krátká diskuse, po které bylo zahájeno třetí kolo volby. Předseda volební komise vysvětlil pravidla volby a dohlédl na řádnou distribuci volebních lístků. Bylo vydáno 22 hlasovacích lístků, odevzdáno 22 hlasovacích lístků, z toho 20 platných. Pro Martina Petruse se vyjádřilo 12 hlasů, pro Markétu Šestákovou 8 hlasů. Místopředsedou pro organizaci a řízení byl zvolen Martin Petrus. 5. Příprava novely zákona o vysokých školách Předseda SK RVŠ informoval o dosavadním postupu v jednání o novele zákona o vysokých školách. Od 13. prosince 2012 se zástupci vysokých škol, nominovaní za tímto účelem do pracovní skupiny, setkávali se zástupci MŠMT dvakrát týdně. Výsledkem těchto jednání by měl být upravený katalog reformních témat, který MŠMT plánuje zveřejnit do 25. ledna. O tomto upraveném katalogu bude poté opětovně jednat s pracovní skupinou, tato jednání by měla uzavřít diskuse, na kterou budou přizváni i další členové předsednictev RVŠ i ČKR. MŠMT posléze připraví paragrafové znění novely, které projde vnitřním i vnějším připomínkovým řízením. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala deklaroval záměr předložit návrh novely Vládě ČR do konce března Předseda Legislativní komise Marek Hodulík uvedl, že k průběhu jednání a předloženým dílčím materiálům se ve dnech 7., 8. a 11. ledna opakovaně sešla Legislativní komise RVŠ. Její další jednání proběhne 18. února, mělo by shrnovat dosavadní diskuse k novele jako celku a formulovat návrhy stanovisek pro Sněm RVŠ, který se uskuteční 21. února. Předseda SK RVŠ informoval o změnách v připravovaném obsahu novely, jak zatím vyplynuly z dosavadních jednání. Upozornil, že z původního plánu uzavírat jednotlivé tematické okruhy přímo na jednáních MŠMT upustilo, mimo jiné i proto, že okruhy témat jsou vzájemně propojené. Vzhledem k rychlosti projednávání nepředcházela některým závěrům dostatečně podrobná diskuse. Výstupy z jednání se neopírají o písemně stvrzený konsenzus, klíčové proto bude až paragrafové znění návrhu novely.

5 V oblasti profilace studijních programů, která v zásadě nahrazuje diskusi o diverzifikaci vysokých škol jako institucí, bylo dosaženo shody na tom, že by se neměla vztahovat na doktorský cyklus studia. Tři typy profilovaných studijních programů profesní, akademický a výzkumný tedy mají školy realizovat jen v bakalářském a magisterském cyklu. Za tímto účelem MŠMT vydá jako podzákonný předpis standardy, které budou podrobněji definovat náležitosti jednotlivých profilů. Na profily studijních programů bude MŠMT navazovat jejich financování i podmínky akreditace. Zajišťování kvality ve vysokém školství bude nově pracovat s institucionálními akreditacemi, které mají v zásadě stvrzovat schopnost instituce fungovat jakožto vysoká škola. MŠMT pracuje s termínem ověřit funkčnost vnitřního systému zajišťování kvality, podrobnější vymezení zřejmě nebude součástí přímo novely zákona o vysokých školách, MŠMT jej upraví podzákonnými předpisy standardy. Dalším prvkem bude akreditace oblastí vzdělávání, která bude vysoké škole umožňovat vytváření, realizaci a rušení vlastních studijních programů v dané oblasti. MŠMT zatím pracuje s návrhem 39 oblastí vzdělávání, který vznikl v projektu Q-Ram. Podmínky pro udělení akreditace oblasti vzdělávání, respektive náležitosti, které bude muset vysoká škola splňovat, aby takovou akreditaci získala, stanoví MŠMT standardy. MŠMT rovněž hodlá vyhodnocovat to, do jaké míry odpovídá činnost školy (vnitřní systém zajišťování kvality a výstupy vzdělávací činnosti) ambicím školy, v případě, že činnost školy nebude ve výborném souladu s ambicemi, bude škola nucena akreditovat jednotlivé studijní programy obdobně, jako je tomu dosud. Nově také bude zřízena Národní akreditační agentura (NAA), která bude samostatným správním úřadem a ve správním řízení bude udělovat či odnímat akreditace a současně také provádět vnější hodnocení vysokých škol. Předsedu NAA bude jmenovat vláda, do procesu nominací i některých činností NAA však má vstupovat i vysokoškolská reprezentace. Současný systém ustavování docentů a profesorů bude zachován, vznikne ale institut, který umožní zapojení do akademické a vědecké činnosti na úrovni profesorské pozice osobám mimo akademické prostředí. Pro účely akreditací se má rovněž nově posuzovat výkon všech osob na příslušném pracovišti, ne pouze počet osob s titulem docenta a profesora či jejich výkony. Na úrovni řízení dojde k posílení role správních rad, které budou nově spolurozhodovat společně s akademickým senátem o návrhu rozpočtu, kontraktu a návrhu podkladů k akreditačnímu řízení. Správní rada bude moci v případě rozporu s postojem AS vrátit senátu návrh k novému projednání; toto veto správní rady bude AS moci přehlasovat 3/5 většinou všech členů. MŠMT také přislíbilo stanovit předpoklady pro výkon člena správní rady veřejné vysoké školy. Předseda SK RVŠ uvedl, že současná podoba návrhu je prezentována jako kompromis mezi postojem vysokých škol a Svazu průmyslu a dopravy. Novou a zásadní kompetencí rektora bude pravomoc dojednávat s MŠMT kontrakt, který posléze předkládá AS ke schválení. Kontrakt bude novým nástrojem financování vysokých škol, jehož prostřednictvím se bude rozdělovat 90 % prostředků určených na činnost vysokých škol. Každá vysoká škola bude povinna si vyjednat kontrakt na tři roky, ten bude obsahovat cíle a závazky, kterých chce vysoká škola za tuto dobu dosáhnout (včetně počtu studujících/absolventů v daných studijních programech či oblastech).

6 Předseda SK RVŠ upozornil na možnost, že tímto opatřením bude ministerstvu de facto umožněno centrálně plánovat počty absoventů v jednotlivých studijních programech, což je prvek, který se v českém vysokém školství objevil naposledy před rokem Pokud se rektor vysoké školy nedohodne s MŠMT na podobě kontraktu, bude jeho nesjednání mít dopady na činnost vysoké školy v podobě redukce finančních prostředků na 90 %, jejich využití bude stanoveno jednostranným rozhodnutím MŠMT. Novela zákona o vysokých školách upraví kontraktové financování spíše na obecné úrovni, podrobnější podmínky a náležitosti stanoví ministerstvo v podzákonném předpisu. David Řezáč upozornil na skutečnost, že princip stanovování počtů absolventů na Univerzitě obrany funguje, protože se jedná o státní a rezortně příslušnou školu. Vzhledem k postihům, které implikuje neplnění stanovených počtů, to považuje za výrazné omezení autonomie vysoké školy. Petr Dvořák vznesl dotaz týkající se způsobu posuzování nových institucí konkrétně fakult v případě, že u nich přirozeně nebude možné hodnotit výkon několik let zpětně. Předseda SK RVŠ uvedl, že se domnívá, že se vznikem nových útvarů na úrovni vysokých škol či fakult MŠMT výhledově nepočítá. Kvalifikované stanovisko k tomuto trendu však podle něj bude možné zaujmout až v návaznosti na podobu paragrafového znění novely, kde bude proces akreditace a hodnocení popsán. V diskusi dále vystoupili také Miroslav Makajev, Apolena Rychlíková a Samuel Zajíček. David Řezáč se dotázal, na kterých částech návrhu nyní panuje shoda mezi reprezentacemi a MŠMT. Předseda SK RVŠ konstatoval, že obecné stanovisko k návrhu novely zatím ČKR ani RVŠ nezaujaly, klíčový bude zřejmě návrh paragrafového znění novely. 6. Poplatky na vysokých školách aktuální informace Předseda SK RVŠ informoval, že P SK RVŠ schválilo usnesení k nezákonným poplatkům na vysokých školách v tom smyslu, v jakém se na předchozí schůzi vyjádřilo plénum SK RVŠ. Usnesení spolu s projednaným podkladovým materiálem analýzou zpracovanou Helenou Zrůstovou bylo zasláno náměstkovi Hrudovi. Podle posledních informací se MŠMT tímto podnětem zabývá a mělo by v dohledné době zveřejnit své stanovisko. 7. Různé Tajemnice SK RVŠ Heda Čepelová požádala přítomné o případné návrhy na lokalitu konání 13. výjezdní schůze SK RVŠ, která proběhne ve dnech března.

7 Zakončení Předseda SK RVŠ poděkoval členům a členkám za účast a ukončil schůzi. 12. schůze SK RVŠ se uskuteční 21. února na půdě Univerzity Karlovy v Praze, v bezprostřední návaznosti na jednání Sněmu RVŠ. Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Martin Petrus, místopředseda pro organizaci a řízení

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání

Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Průběžná zpráva Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Členové Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání Prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., předseda, University of Cambridge Doc. Marie Bohatá,

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL Praha 2012 Úvod Text, který se Vám dostává do ruky, reaguje na momentální snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření nového zákona o

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ

SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ SME FIT: Business Support Programme II. SOCIÁLNÍ DIALOG V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPĚ 1 Sociální dialog v České republice a v Evropě materiál vypracovaný v souvislosti s projektem Business Support Programme

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací Podklad pro jednání RHSD Březen 2015 1. ÚVOD Podle programového prohlášení

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více