Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK)"

Transkript

1 Zápis z 20. schůze SK RVŠ 5. prosince 2013, Praha (UK) Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: /17/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Vlasta Hledíková (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Lucie Jochmannová (JU), Aneta Kozáková (OU), Michal Melichárek (AAVŠ), Lukáš Miklas (PA), František Moulis (VŠCHT), Martin Petrus (UHK), Jan Poupě (AVU), Michal Rudecký (UTB), Radim Řihák (SLU), Daniel Thibaud (UO), Marie Štěrbová (VFU), Jan Vácha (TUL) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /2/ Filip Příhoda (MU), Eliška Vojtková (VŠUP) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Alena Hegerová (OU), Jana Kudrnová (UHK), Miroslav Makajev (UK), Pavlína Novotná (VŠCHT), Jan Vodňanský (VŠPJ) Omluveni: Delegáti a delegátky: Jan Kozubík (MU), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Daniel Suchánek (ŠAVŠ), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Petra Pavlová (UPCE) Náhradníci a náhradnice: Marek Bukovan (VŠB TUO), Petr Dvořák (VUT), Lukáš Kaplan (ČZU), Josef Kaštil (UPOL), Petr Mareček (ČVUT), Helena Morozová (ZČU), Apolena Rychlíková (AMU), Michael Vávra (UPCE), Kamila Veselá (VŠH) Hosté: Hana Bendžíková (KSEZ SK RVŠ), Dominik Gurín (LK SK RVŠ), Ondřej Haška (KVS SK RVŠ), Markéta Havelková (KSEZ SK RVŠ), Martina Chromá, Jan Jindra (KVTČ SK RVŠ)

2 Zahájení Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné, představil předsedu Rady vysokých škol Jakuba Fischera, který se schůze účastnil jako host, a stručně nastínil pořad jednání. Na základě domluvy s místopředsedou pro zahraniční záležitosti Michalem Melichárkem navrhl předseda SK RVŠ předřadit původní body 6 (Erasmus+ aktuální informace) a 4 (Informace o zahraničních cestách) jako body 1 a 2. Z organizačních důvodů zároveň předseda SK RVŠ navrhl nezařadit původní bod 7 (UniApps aktuální informace). Program schůze ve znění navržených změn byl schválen tichým souhlasem jako usnesení č. 13/20/1. 1. Erasmus + aktuální informace Místopředseda pro zahraniční záležitosti zrekapituloval, že se jedná výsledek více než ročního jednání evropských struktur mezi jinými i Evropské studentské unie (ESU) o budoucnosti mobilitního programu Erasmus a dalších podobných programů. Hlavní dohodnutou změnou je sjednocení všech programů podporujících mobilitu studujících a mladých lidí (nově tak bude zahrnovat podporu pro znevýhodněné nebo například agendu sportu) a celkové navýšení rozpočtu na tento jednotný program. Významnou změnou je zavedení systému půjček pro studující v magisterských oborech, který připomíná schéma odloženého školného. Tento institut ESU kritizuje kromě nejasností ohledně toho, kdo bude takové půjčky poskytovat a administrovat, považuje také za vhodnější nástroj podpory mobilit nevratné granty, protože nevystavují studující riziku zadlužení. Místopředseda pro zahraniční záležitosti zároveň upřesnil, že o detailní podobě programu ERASMUS+ se bude ještě na různých úrovních jednat, zatím jsou dohodnuty jen výše zmíněné obecné parametry. 2. Informace o zahraničních cestách Místopředseda pro zahraniční záležitosti informoval o své účasti na 65. plenárním zasedání (Board Meeting) Evropské studentské unie, které se konalo od 26. listopadu do 2. prosince v chorvatském Záhřebu. Na zasedání byla projednávána tzv. Kaunaská deklarace, která se věnuje internacionalizaci vysokého školství a její podpoře, poziční dokument k evropským řídícím strukturám, a dále materiál soustředěný na nadcházející volby do Evropského parlamentu, jehož cílem bylo vytvořit koordinovaný apel, na jehož základě by se kandidáti zavázali podporovat dostupnost studia, nezvyšování finanční zátěže na straně studujícíh (plateb za studium) apod. Tento dokument ( Manifesto ) byl nakonec přijat jako nezávazný. Podrobnější informace jsou k dispozici na intranetu SK RVŠ.

3 Místopředseda pro zahraniční záležitosti zároveň oznámil, že k tomuto okamžiku rezignuje na svou funkci v SK RVŠ. Poděkoval všem členům a členkám komory za spolupráci, stručně zhodnotil své působení i činnost celé komory po dobu jeho mandátu a popřál přítomným mnoho dalších úspěchů. Předseda SK RVŠ poděkoval Michalovi Melichárkovi za dosavadní práci. 3. Prezentace výsledků šetření EUROSTUDENT V Jakub Fischer, který je zároveň hlavím garantem šetření EUROSTUDENT V, podrobně představil výsledky výzkumu. Jde o českou verzi celoevropského výzkumného projektu EUROSTUDENT, jehož cílem je získat informace o životních podmínkách a postojích vysokoškolských studujících, potažmo sociální dimenzi vysokoškolského studia. Do výzkumu se mohly zapojit všechny vysoké školy v ČR, reálně se jej zúčastnilo více než studujících. Výzkum se zabýval pěti hlavními tematickými okruhy: prostupností studia, vztahem studujících ke škole, životními podmínkami studujících, jejich mezinárodní mobilitou a studiem zdravotně znevýhodněných studentů a studentek. Podrobná zpráva z výzkumu je k dispozici zde. Mezi hlavní zjištění patří skutečnost, že životní podmínky i postoje studujících se významně liší v návaznosti na studovaný obor (sledovány byly rozdíly mezi skupinami studijních programů) a to jak v otázkách socio-ekonomických, tak v záležitostech týkajících se spíše subjektivního hodnocení (například plán pokračovat v dalším studiu). Rozdíly jsou v některých ohledech patrné i mezi kombinovanou a prezenční formou studia, a to zejména z hlediska demografické a socio-ekonomické struktury studujících (typ předchozího vzdělání, ekonomická aktivita před započetím studia, věk studujících) a také v některých aspektech týkajících se organizace studia (čas strávený plněním studijních povinností). Na druhou stranu nebyly mezi studujícími obou forem studia identifikovány významné rozdíly v tom, nakolik se cítí být součástí akademické obce školy, kterou studují. Většina sledovaných indikátorů také vykazuje významnou souvislost se socio-ekonomickými determinanty, jako je vzdělání rodičů nebo pohlaví respondenta. Z šetření také vyplývá, že 75 % studujících v bakalářských programech má v plánu pokračovat v dalším stupni studia, téměř 15 % studujících pak uvádí, že v tomto ohledu ještě nemají jasno celkový potenciál studujících, kteří mají ambice pokračovat v magisterském studiu, tvoří tak až 90 % těch, kteří studují na bakalářském stupni. To neodpovídá záměru MŠMT snížit do roku 2020 prostupnost bakalářského a magisterského studia na 50 %. Předseda SK RVŠ poděkoval Jakubovi Fischerovi za účast i prezentaci. Bylo dohodnuto, že SK RVŠ shromáždí případné náměty a hypotézy k dalším analýzám a diskusi, které následně poskytne výzkumnému týmu projektu.

4 4. Informace o činnosti předsednictva Předseda SK RVŠ informoval, že komora uspořádala u příležitosti Mezinárodního dne studentstva v neděli 17. listopadu tradiční pietní shromáždění před pamětní deskou Jana Opletala a Václava Sedláčka. Akce plynule navázala na slavnostní setkání před Hlávkovou kolejí v gesci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, se kterým SK RVŠ řadu let úspěšně spolupracuje. Dne 21. listopadu proběhl 6. Sněm RVŠ, na kterém byly projednávány mimo jiné ekonomické informace a proběhla prezentace Registru uměleckých výstupů (obecné informace zde; představená publikace zde). Před zahájením jednání pléna proběhlo též zasedání předsednictva SK RVŠ, které se věnovalo zejména organizačním záležitostem členské agendě, složení komisí a pracovních skupin. Místopředseda pro organizaci a řízení Martin Petrus konstatoval, že užší předsednictvo osloví ty externí členy a členky, kteří a které se dlouhodobě neúčastní práce komory, a pokud neprojeví aktivní zájem pokračovat v externím členství, bude jim odejmuto. Předsednictvo dále pověřilo Legislativní komisi, aby zpracovala přehledový dokument k nezákonným poplatkům na veřejných vysokých školách, stanovisko a jeho odůvodnění tyto podklady následně bude projednávat plénum. Předseda SK RVŠ dále informoval, že 17. prosince proběhne jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Uvedl také, že Akreditační komise ČR plánuje v průběhu jara uskutečnit hodnocení třech vysokých škol podrobnější informace o hodnocení budou rozeslány em. Místopředseda pro organizaci a řízení připomněl také, že by předsedové komisí měli zpracovat plán činnosti své komise pro následující rok. Zdůraznil, že považuje za podstatné, aby plány činností podporovaly zapojení a aktivity členů a členek komisí. 5. Informace o činnosti komisí a pracovních skupin Předsedkyně Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS) Aneta Kozáková informovala, že komise dokončuje sborník ze Studentské konference akademických senátorek a senátorů (KAS 2.0), který bude rozeslán členům komory a účastníkům konference společně s PF SK RVŠ. KVS se dále věnovala přípravě novelizace Statutu Ceny Jana Opletala v této fázi se soustředila zejména na principy fungování Výboru Ceny a nominací do něj. Podle návrhu KVS by Statut měl zahrnovat výčet institucí, které mají být ve Výboru zastoupeny, či obdobné obecné předpoklady pro nominaci, složení Výboru by měla připravovat právě komise a schvalovat by jej mělo celé plénum. Finalizaci návrhu novely by KVS měla dokončit v průběhu března. Komise se také zabývala přípravou příručky pro nové členy a členky SK RVŠ, tuto agendu má na starosti Tereza Arnoldová. V neposlední řadě KVS projednávala svůj plán činnosti pro rok 2014.

5 Předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ) Michal Rudecký uvedl, že se komise zabývala nelegálními poplatky na veřejných vysokých školách. V uplynulém měsíci komise získávala informace od zástupců jednotlivých vysokých škol (zvolených do SK RVŠ nebo členů a členek akademických senátů VŠ), po vyjádření Legislativní komise by měl být zpracován výsledný dokument pro plénum. KSEZ se rovněž zabývá výsledky šetření EUROSTUDENT V; předseda KSEZ uvedl, že závěrečný termín pro uplatnění podnětů k další analýze a diskusi bude 5. ledna. Komise následně tyto podněty předloží předsednictvu. Pavlína Novotná informovala, že se Komise pro vzdělávací a tvůrčí činnost (KVTČ) zabývala výsledky šetření EUROSTUDENT V a připravovaným šetřením mezi doktorskými studujícími, dále možnostmi využití výsledků výzkumu pro hodnocení kvality doktorského studia. KVTČ se rovněž zabývala metodikou hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Hana Bendžíková uvedla, že členům Pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti (PRASK ZZ) byl rozeslán návrh na zapojení do mezinárodního výzkumu o studijní mobilitě z podkladů však nebyla zřejmá adresnost ani potenciál pro zapojení SK RVŠ. Předseda SK RVŠ připomněl Manifest projednávaný na 65. plenárním zasedání ESU a vyjádřil přesvědčení, že by bylo vhodné, aby se jím PRASK ZZ ještě zabývala. František Moulis, pověřený vedením Pracovní skupiny pro doktorské studium (PRASK DS) informoval, že se skupina zabývala podobně jako KVTČ diskusí o připravovaném šetření mezi doktroskými studujícími. Byl také aktualizován seznam členů a členek skupiny. Tajemnice a tisková mluvčí SK RVŠ Heda Čepelová uvedla, že se Pracovní skupina pro PR (PRASK PR) zabývala přípravou nového webu SK RVŠ, zejména připomínkám k jeho struktuře a designu. Do příští schůze budou zapracovány připomínky vznesené z řad členů a členek skupiny a také doplněny dosud chybějící části obsahu. 6. Informace z akademických obcí Přítomní členové a členky SK RVŠ se vzájemně stručně informovali o aktuálním dění ve svých akademických obcích. 7. Termíny schůzí SK RVŠ v roce 2014 Předseda SK RVŠ představil plán termínů zasedání SK RVŠ v roce 2014, který schválilo předsednictvo. Tentokrát zahrnuje také termíny obou významných plánovaných akcí pro studentské senátory a senátorky jarního Workshopu, který proběhne 11. dubna, a podzimního KASu, který se uskuteční října. Dokument s termíny schůzí je dostupný na webu SK RVŠ.

6 8. Různé Místopředseda pro organizaci a řízení připomněl přítomným, že po skončení zasedání proběhne přátelské vánoční posezení, kam jsou všichni srdečně zváni. Zakončení Předseda SK RVŠ poděkoval přítomným za práci pro SK RVŠ v tomto roce a popřál všem mnoho úspěchů v novém roce. Nadcházející 21. schůze SK RVŠ se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Martin Petrus, místopředseda pro organizaci a řízení

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 16. schůze SK RVŠ

Zápis z 16. schůze SK RVŠ Zápis z 16. schůze SK RVŠ 13. června 2013, Praha (UK) Přítomni: 21 Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK

Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Přítomni: /19/ Delegáti a delegátky: /13/ Irena Armutidisová (AVU), Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK),

Více

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 19 Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková

Více

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 11. září 2014, Praha (UK) Přítomni: 15 Delegáti a delegátky: 14 Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Miroslav

Více

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 22. leden 2015, Praha (UK) Delegáti a delegátky: Tereza Kicková /AAVŠ/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Martin

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů II. V Praze dne 19. května 2011 Výroční zpráva za rok 2010 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byla zřízena dne 10. října 2001 usnesením vlády č. 1033,

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Z á p i s. z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014

Z á p i s. z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014 Z á p i s z 12. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. ledna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR P. Baran. Úvodem omluvil neúčast

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Tento sborník má za úkol to, co sborníky jiné, tedy rekapitulovat a také informovat všechny ostatní. Proto Vám přeji, ať dobře poslouží!

Tento sborník má za úkol to, co sborníky jiné, tedy rekapitulovat a také informovat všechny ostatní. Proto Vám přeji, ať dobře poslouží! SBORNÍK Slovo úvodem Vážení čtenáři. Právě jste otevřeli sborník, který vychází z prvního ročníku unikátní konference, kterou pořádala Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ), národní studentská

Více

Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2010

Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2010 Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2010 Vznik Rady: 17. září 1997 způsob: usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č 581 poslední aktualizace Statutu: 29. března 2010 usnesení

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

Téma: 20 let Českého výboru ICOM

Téma: 20 let Českého výboru ICOM v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 1 ročník 14 Téma: 20 let Českého výboru ICOM 200 let českého muzejnictví www.cz-museums.cz MUZEA A VELKÁ VÁLKA 100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více