Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK"

Transkript

1 Zápis ze 7. schůze SK RVŠ 13. září 2012, Praha UK Přítomni: /19/ Delegáti a delegátky: /13/ Irena Armutidisová (AVU), Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Michal Melichárek (AAVŠ), Kateřina Polínková (VŠB TUO), Michal Rudecký (UTB), Nikoleta Sýkorová (VŠKV), Markéta Šestáková (VŠTE), Ondřej Šín (VŠFS), Zdeněk Vondra (VŠE), Helena Zrůstová (MU) Náhradníci a náhradnice s právem hlasovacím: /6/ Petr Dvořák (VUT), Štěpán Esterle (VŠPJ), Eliška Jandová (ŠAVŠ), Lukáš Kaplan (ČZU), Martin Petrus (UHK), Kamila Veselá (VŠH) Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním: Hana Bendžíková (MU), Helena Morozová (ZČU), Martin Ovsík (UTB), Samuel Zajíček (UK) Omluveni: Delegáti a delegátky: Barbora Adolfová (AMU), Eva Kašpárková (JAMU), Stanislav Kučera (ČZU), Daniel Kunz (OU), Johana Lomová (VŠUP), Petr Pacher (PA), Petr Rataj (SLU), Ivana Rösslerová (UPa), Daniel Suchánek (ŠAVŠ), Marie Štěrbová (VFU), David Řezáč (UO) Náhradníci a náhradnice: Marek Bukovan (VŠB TUO), Pavla Černá (UJEP), Martin Günzel (JU), Josef Kaštil (UPOL), Eva Koudelková (UPa), Vít Kulíšek (SLU), Barbora Kunzová (ČVUT), Pavel Lojda (JAMU), Jana Pospíšilová (VŠE), Jiří Tomek (VŠTE) Hosté: Slaven Elčić (externí člen LeK), Markéta Havelková (externí členka KSEZ), Tereza Jurečková (externí členka KVTČ), Miroslav Makajev (externí člen LeK)

2 1. Vystoupení ministra školství, mládeže a tělovýchovy Předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek přivítal přítomné a uvedl ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Petra Fialu, a náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství, Tomáše Hrudu. Následně předal ministrovi slovo. Ministr v úvodu poděkoval za možnost diskuse se studentskými zástupci. Dále se věnoval významným agendám ve vysokém školství a plánovaným změnám. Uvedl, že je jeho záměrem modifikovat dosavadní podobu reformy vysokých škol, která vyvolávala nesouhlas jak po obsahové stránce, tak díky způsobu prosazování. V přípravě věcného záměru zákona o vysokých školách tak nebude pokračovat, změny ve vysokoškolské legislativě hodlá realizovat prostřednictvím novelizací stávajícího zákona o vysokých školách. Tyto novelizace se mají týkat dvou okruhů poplatkové agendy a ostatních změn (zmínil zejména akreditační proces, mechanismy zajišťování kvality nebo funkční místa profesorů). Součástí revize poplatkové agendy bude i zavedení zápisného. Změny shrnuté ve druhém okruhu by měly odrážet potřeby vysokých škol a vést k jejich zkvalitnění. Ministr zdůraznil, že považuje za důležité, aby tyto dvě agendy byly projednávány odděleně, jednalo by se tedy o dvě různé novely zákona o vysokých školách. Příprava věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (VZZ FPS) pokračovat bude, norma se ale podle slov ministra nebude orientovat na zavedení školného. VZZ FPS by se měl začít projednávat v září a předložen vládě by měl být do konce roku Obsahová novela by se měla s reprezentací vysokých škol začít projednávat v říjnu a připravena by měla být rovněž do konce roku, o poplatkové novele by pak reprezentace měla začít jednat v listopadu a ke konečné podobě by měl návrh dospět v lednu Ministr vyjádřil přesvědčení, že změny ve vysokém školství potřebují podporu a nesmějí negovat to, co na vysokých školách funguje dobře. Ministr dále představil současný předpoklad stavu prostředků určených pro vysoké školy na rok Oproti loňskému roku by mělo dojít k navýšení o 5 %, do vysokých škol by se mělo z veřejných rozpočtů investovat celkem 21,3 miliard korun. Současně dojde k 5% snížení limitů nově přijímaných ke studiu; v důsledku toho poroste normativ (příspěvek na vzdělávání přepočtený na studenta). Ministr uvedl, že se nejedná o zvýhodnění vysokých škol oproti regionálním, ale o kompenzaci dlouhodobého trendu v minulosti, kdy v regionálním školství docházelo k poklesu počtů žáků a zvyšování investovaných prostředků, zatímco v sektoru vysokých škol tomu bylo naopak. Uvedl také, že navýšení normativu by mělo přispět ke zvýšení kvality vysokých škol. V této souvislosti také zmínil, že MŠMT podpoří dobrovolnou integraci vysokých škol, a to veřejných i soukromých, za účelem dosažení vyšší kvality.

3 Ministr rovněž stručně vysvětlil stávající situaci v čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU: Operační program Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI) je podle něj stabilizovaný a funguje relativně dobře (dílčí nedostatky se týkají zpoždění nebo udržitelnosti), v Operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK) však došlo v minulosti (zejména v letech 2010 a 2011) k řadě pochybení, v jejichž důsledku vznesla Evropská komise požadavek autokorekcí ve výši přibližně 750 milionů korun. Pokud by se nepodařilo podobu autokorekcí s EK dojednat, mohla by následná výše korekcí tuto částku ještě převýšit. Ministr také uvedl, že je třeba vyvinout značné úsilí, aby došlo ze strany EK k obnovení důvěry. V závěru svého vystoupení vyslovil ministr přesvědčení, že by do budoucna měla fungovat pravidelná a konstruktivní spolupráce MŠMT a SK RVŠ. Předseda SK RVŠ poděkoval ministrovi školství za vystoupení a otevřel k němu diskusi. V ní vystoupili Marek Hodulík, Petr Baierl, Michal Rudecký, Helena Morozová, Samuel Zajíček, Miroslav Jašurek, Michal Melichárek a Kateřina Polínková. Z diskuse vyplynulo zejména to, že MŠMT v tuto chvíli nemá připravené konkrétní návrhy novelizací zákona o vysokých školách, jejich podoba se bude vyjednávat s vysokoškolskými reprezentacemi na základě katalogu témat, který MŠMT připraví. Projednávání nové legislativy bude probíhat jinou formou než doposud, se zapojením společné pracovní skupiny ČKR a RVŠ, jež se podílela na přípravě VZZ VŠ, ministr v současnosti nepočítá. Konkrétní postup projednávání je odpovědností náměstka pro výzkum a vysoké školství Tomáše Hrudy, ministr ale potvrdil princip maximální otevřenosti jednání. Michal Rudecký položil otázku na podobu zápisného; ministr Fiala uvedl, že zatím nemá žádný konkrétní návrh, ale vychází z představy, kterou formuloval materiál Perspektivy dalšího vývoje českého vysokého školství. V něm zápisné představuje částku zhruba 2500,- Kč za semestr. Ministr konstatoval, že tento materiál považuje za rozumný a domnívá se, že situace se od chvíle, kdy vznikl, příliš nezměnila. Předseda SK RVŠ v této souvislosti připomněl, že materiál Univerzity Karlovy reagoval na plán zavedení tzv. odloženého školného, obsažený v Bílé knize terciárního vzdělávání z ledna 2009 a jednalo se o téma k široké diskusi, nikoliv o konkrétní návrh na změnu vysokoškolské legislativy. K samotné revizi poplatkové agendy ministr dodal, že v úvahu připadá zrušení či omezení povinnosti veřejné vysoké školy využívat prostředky získané na poplatcích výhradně ve prospěch stipendijních fondů. Maximální výši zápisného také hodlá zakotvit v zákoně. Diskuse se týkala také současné situace na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ministr Fiala uvedl, že případ považuje za relativně vyřešený, zejména s ohledem na zájem a ochranu současných studujících na FPR ZČU. Podle něj by studující neměli usilovat o další právní úkony v souvislosti s rozhodnutími o akreditacích, ani o jejich vynucenou revizi, protože by tím poškodili především sami sebe. Připustil, že Akreditační komise ČR postupovala v tomto případě poměrně tvrdě, připomněl ale v této souvislosti na vyhrocenost celé situace.

4 Předseda Legislativní komise Marek Hodulík upozornil na skutečnost, že současná situace (studující v programu Právo a právní věda nejsou členy akademické obce fakulty, ale univerzity) má dopad na kvalifikaci budoucích absolventů například pro výkon exekutorské profese je v České republice potřeba být absolventem právnické fakulty. Helena Morozová rovněž podotkla, že současná situace je nejasná i z hlediska zastoupení těchto studujících v orgánech akademické samosprávy ZČU. Michal Melichárek se dotázal, zda MŠMT má zpracovanou strategii integrace soukromých vysokých škol. Ministr upřesnil, že cílem MŠMT není integraci řídit, ale podporovat ji ve smysluplné míře tam, kde se docílí pozitivního efektu na činnost daných institucí. Uvedl, že v současné době může nastat situace, kdy soukromým vysokým školám brání v integraci pouze obava ze ztráty akreditace; to nelze považovat za dobrý trend i s přihlédnutím k ochraně studentů. Co se týče slučování veřejných vysokých škol, ministr v něm vidí potenciál pro diverzifikaci vysokoškolských institucí. Uvedl, že není příliš nakloněn administrativnímu rozčlenění veřejných vysokých škol (odkázal se přitom na mediální interpretaci, podle které by v České republice mělo do budoucna být pět výzkumných univerzit) a upřednostňuje jejich diferenciaci právě samotnou jejich činností. Konstatoval, že dalším mechanismem podpory takové diverzifikace je zahrnutí ukazatele kvalitativních výkonů do pravidel financování vysokých škol, a také nastavení čerpání prostředků z evropských fondů. Ministr na závěr vyzval přítomné, aby formulovali případné vlastní podněty k činnosti MŠMT. Samuel Zajíček vyjádřil přesvědčení, že by se ze současné situace v čerpání evropských prostředků měla vyvodit osobní odpovědnost. Ministr konstatoval, že vzhledem k době, ve které k chybám došlo, není takový postih zcela snadný, ubezpečil ale přítomné, že usiluje o eliminaci dalších chyb, které by se podobně projevily v budoucnu. V souvislosti s tím informoval o zastavení či alespoň dočasném pozastavení, dokud nedojde k výrazným změnám Individuálního projektu národního KREDO, který nebyl kvalitně připraven a jeho realizace by nebyla v souladu s českou legislativou. Petr Baierl konstatoval, že zásadním problémem je absence pevných koncepčních opor rezortu školství. Ministr uvedl, že v současné době zahajuje přípravu Strategie rozvoje vzdělávací soustavy 2020, která by v případě, že ji Vláda ČR schválí, měla takovou koncepční oporu představovat. Heda Čepelová uvedla, že MŠMT má značné rezervy v systematické analýze vysokoškolského prostředí, což vede k potřebě častého zadávání nákladných a nesourodých ad hoc studií a nedostatku relevantních informací o vysokém školství. Náměstek Hruda odpověděl, že tento problém ministerstvo vnímá a realizuje kroky, které směřují k systémovému řešení této agendy a odstranění duplicit. Předseda SK RVŠ poděkoval ministrovi i náměstkovi za účast a zahájil schůzi.

5 2. Zahájení Místopředseda pro organizaci a řízení Michal Melichárek stručně představil pořad jednání, nikdo nepodal návrh na jeho změnu nebo doplnění. Program jednání byl schválen tichým souhlasem jako usnesení č. 12/07/ Zpráva o činnosti P SK RVŠ Dne 21. června proběhlo 5. zasedání předsednictva Rady vysokých škol (P RVŠ). Významným bodem jednání bylo financování veřejných vysokých škol zástupci MŠMT představili analýzu financování VŠ ve srovnání s regionálním školstvím, jejíž výsledky korespondují se sdělením ministra výše. Předseda SK RVŠ rovněž upozornil, že se Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol nesešla od jara, kdy byly stanoveny limity počtu nově přijímaných ke studiu. Dalším předmětem jednání P RVŠ byl spor některých veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR, který se týká metodiky hodnocení výzkumu, vývoje a inovací ( kafemlejnek ) a probíhající veřejné výměny názorů mezi čelnými představiteli těchto institucí. Dne 27. června bylo přijato společné usnesení předsednictva SK RVŠ a užšího předsednictva RVŠ, kterým se reprezentace vyjádřily k zahájení a průběhu disciplinárního řízení se studentem FPR ZČU Tomášem Hnetilou za jeho aktivity vyvíjené v souvislosti s děním na této fakultě. Usnesení je dostupné na webu SK RVŠ. Miroslav Makajev doplnil, že disciplinární řízení s T. Hnetilou v důsledku opatření ministra, kterým fakticky došlo ke zrušení členství studentů magisterského programu Právo a právní věda v akademické obci FPR ZČU, dále nepokračuje. Dne 9. července proběhlo v návaznosti na jednání P RVŠ setkání zástupců AV ČR a Rady. Cílem setkání bylo iniciovat diskusi o východiscích a přístupech k metodice financování výzkumu, vývoje a inovací, a případných společných perspektivách. Téhož dne se uskutečnilo také jednání užšího předsednictva RVŠ s ministrem Fialou, obsah jednání se v zásadě překrývá s obsahem vystoupení ministra v úvodu schůze. Ve dnech července a 7. září jednalo předsednictvo SK RVŠ. Jednání se týkala zejména fungování komisí, skupin a sekce, přípravy konference studentských akademických senátorů a Ceny Jana Opletala, dále přípravy pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu (PD FPS) a jednání s autory VZZ FPS. Ve dnech 7. a 16. srpna, 5. září pak probíhalo jednání s autory VZZ FPS, iniciované autorským týmem (Frankl, Svoboda, Dombrovská) na základě rozhodnutí ministra. Této agendě se věnuje samostatný bod schůze.

6 4. Zpráva o činnosti komisí Předseda Komise pro sociální a ekonomické záležitosti Dominik Dvořák informoval, že se komise zabývala přípravou pozičního dokumentu k FPS a plánováním workshopu k financování vysokého školství, který by měl členům a členkám SK RVŠ zajistit základní vhled do této agendy. Předseda Legislativní komise Marek Hodulík uvedl, že se komise zabývala situací na FPR ZČU, dále problematickými studijními předpisy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, a přispěním LeK ke konferenci akademických senátorů. Štěpán Esterle, pověřený vedením Komise pro vysokoškolskou samosprávu, informoval o přípravě konference akademických senátorů. Zdeněk Vondra z Komise pro vědeckou a tvůrčí činnost uvedl, že se komise věnovala zejména agendě spolupráce s Akreditační komisí ČR, je dohodnutý termín setkání zástupců SK RVŠ s její předsedkyní. 5. Informace z akademických obcí Přítomní se vzájemně stručně seznámili se současným děním v akademických obcích jednotlivých vysokých škol. 6. Poziční dokument k finanční pomoci při studiu Předseda KSEZ uvedl návrh pozičního dokumentu k finanční pomoci při studiu. Samotný dokument krátce představila Markéta Havelková, externí členka KSEZ. Dokument má za cíl stanovit obecný rámec postojů k FPS, není odpovědí ani vymezením se proti nějakému stávajícímu návrhu systému FPS. Zabývá se východisky, principy, cíli, cílovou skupinou, nástroji a zdroji FPS. Jeho pracovní verze je dostupná na intranetu. Předseda KSEZ informoval o dalším postupu do 30. září mohou členové a členky SK RVŠ zasílat připomínky k současnému návrhu, po tomto datu je KSEZ do dokumentu zapracuje a výslednou verzi předloží k projednání plénu na výjezdní schůzi v říjnu. Zdeněk Vondra vznesl dotaz, zda je vhodné, aby SK RVŠ přijímala programové dokumenty takového charakteru. Po krátké diskusi předseda SK RVŠ přislíbil toto téma zařadit na jednání výjezdní schůze.

7 7. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům Předseda SK RVŠ připomněl, že VZZ FPS byl v únoru projednán Legislativní radou vlády. Ta jej doporučila schválit ve znění svých připomínek, kterých je celá řada a některé významně ovlivňují rozsah a podobu FPS. Je nyní možné postupovat tak, že se VZZ FPS pokusí připomínkám LRV vyhovět, pokud by pak rada návrh schválila, může být dokument v krátkém časovém horizontu předložen k projednání Vládě ČR. Předseda SK RVŠ informoval, že v červenci autoři VZZ FPS iniciovali obnovení jednání a představili aktuální koncepci dokumentu. VZZ FPS se v základních parametrech nezměnil nejdůležitějším pilířem zůstávají půjčky garantované státem, poskytované přes komerční banky, a to ve výši maximálně ,- Kč za semestr. Půjčka má sloužit na krytí životních nákladů, nebude se tedy dokladovat účel jejího využití. Na půjčku by měl mít nárok každý student vysoké školy ve věku do 30 let, a to v rozsahu standardní doby studia v daném studijním programu, navýšené o jeden rok. Autoři navrhovali nejprve omezení příjemců pouze na osoby studující v prezenční formě studia, v diskusi je nyní alternativní návrh, kdy by se oprávněnost k čerpání půjčky vztahovala k absenci pravidelného příjmu. Kromě půjček zavádí VZZ FPS modifikaci stavebního spoření tzv. spoření na vzdělání. Systém v navrhované podobě nebude rozpočtově neutrální, není zřejmé, z jakých prostředků by byla hrazena jeho implementace a provoz. Předseda SK RVŠ konstatoval, že kromě zápisů z jednotlivých jednání s autory záměru nemá komora aktuálně k dispozici žádný ucelený dokument, popisující návrh systému FPS. 8. Změny ve vysokoškolské legislativě Předseda SK RVŠ informoval o připravované novela zákona o VŠ, která vychází z iniciativy předsedkyně školského výboru (VVVKMT PSP ČR) Anny Putnové (TOP 09). Novela zavádí některá opatření zaměřená na studující rodiče a rodičky. Návrh novely bude výbor projednávat dne 3. října, v PSP zatím prošel prvním čtením. Souběžně se připravuje změna zákona o podpoře vědy a výzkumu. Rada vysokých škol vznesla k návrhu novely tři připomínky, pouze jedna však byla přijata u zbývajících dvou proto RVŠ z rozhodnutí UP RVŠ trvá na rozporu. 9. Oslavy Mezinárodního dne studentstva 2012 Tajemnice SK RVŠ Heda Čepelová informovala, že letošní oslavy Mezinárodního dne studentstva budou zahrnovat tradiční vzpomínkovou akci u památníku Jana Opletala a Václava Sedláčka v Praze, dále udělení Ceny Jana Opletala a konferenci studentských akademických senátorů.

8 Předseda SK RVŠ stručně představil Cenu Jana Opletala. Jedná se o ocenění, které uděluje SK RVŠ zejména za zásluhy o rozvoj akademické samosprávy, obhajobu studentských práv, podpory studentské participace apod. Cena se uděluje vždy v prvním roce stálého zasedání komory. Tajemnice SK RVŠ následně stručně představila organizaci nominací, vyhodnocení, vyhlášení a propagace Ceny; všechny informace budou do konce září dostupné na speciálních webových stránkách. Slaven Elčić, který vede Pracovní skupinu pro PR, apeloval na přítomné, aby o Ceně informovali své akademické obce. 10. Výjezdní schůze SK RVŠ Předseda SK RVŠ konstatoval, že termín výjezdní schůze byl stanoven na října, tedy na dobu, kdy bude probíhat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Ubezpečil přítomné, že této skutečnosti bude přizpůsoben program prvního dne zasedání. Z následné diskuse vyplynulo, že tento souběh by ve většině případů neměl znamenat významnou překážku v účasti. 11. Různé Kateřina Polínková připomněla, že Komise pro vysokoškolskou samosprávu dosud nezvolila svého předsedu. Předseda SK RVŠ odpověděl, že k volbě dojde na následující schůzi. Zapsala: Za správnost: Heda Čepelová, tajemnice Miroslav Jašurek, předseda Michal Melichárek, místopředseda pro organizaci a řízení

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK

Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Zápis z 11. schůze SK RVŠ 24. ledna 2013, Praha UK Přítomni: /22/ Delegáti a delegátky: /18/ Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 16. schůze SK RVŠ

Zápis z 16. schůze SK RVŠ Zápis z 16. schůze SK RVŠ 13. června 2013, Praha (UK) Přítomni: 21 Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Štěpán Esterle (VŠPJ), Marek Hodulík (UPOL),

Více

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014)

Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) Zápis z 27. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2012-2014) 11. září 2014, Praha (UK) Přítomni: 15 Delegáti a delegátky: 14 Petr Baierl /ZČU/, Aneta Hašková /OU/, Marek Hodulík /UPOL/, Hugo Kysilka /ČVUT/, Miroslav

Více

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 19 Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

Školská politika České republiky a aplikace vybraných konceptů analýzy policy

Školská politika České republiky a aplikace vybraných konceptů analýzy policy Eva Kurucová, Eva Lešková, Kamila Neumanová, Hana Marečková, Milan Sedláček Školská politika České republiky a aplikace vybraných konceptů analýzy policy Working Paper č. 28 Příspěvek byl vypracován v

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL (pohled druhé strany ) Jan Slovák slovak@muni.cz, Brno, leden 2012 Text, který se Vám dostává do ruky, je mojí reakcí na šikovně sepsaný materiál Samuela Zajíčka

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr.

1/2006 Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Vážení čtenáři, http:// www.smocr.cz, e-mail: smocr@ smocr. 14. ROČNÍK 1/2006 Z OBSAHU Primátoři českých měst ve Štrasburku Jak hlasovali poslanci Z Rady Svazu Hodnocení našich úspěchů na poli legislativy MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz,

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doc. Ing. Karel Šperlink,

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 22. leden 2015, Praha (UK) Delegáti a delegátky: Tereza Kicková /AAVŠ/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Martin

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č.

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. 140 Přítomni: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., Mgr. Jiří Dienstbier,

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL Praha 2012 Úvod Text, který se Vám dostává do ruky, reaguje na momentální snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření nového zákona o

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více