MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014"

Transkript

1 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý starosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Bc. Václav Filip pověřený vedoucí odboru Lenka Sitterová pověřená vedoucí oddělení správy majetku

2 d1) záměr darování stavby silnice I/20, připojovací pruh Hradiště Praha a částí pozemků parc. č. 921/6 a parc. č. 921/8 v k. ú. Písek do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR připojovací pruh u Billy NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení záměr darování stavby silnice I/20, připojovací pruh Hradiště Praha a částí pozemků - parc. č. 921/6 díl a o výměře 38 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2013 ze dne z pozemku parc. č. 921/6 k. ú. Písek) a parc. č. 921/8 díl b o výměře 152 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2013 ze dne z pozemku parc. č. 921/8 k. ú. Písek) vše k. ú. Písek do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Praha 4 Nusle, Na Pankráci 546/56. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy. Důvodová zpráva: Město Písek je investorem stavby silnice I/20, připojovací pruh Hradiště Praha. Po dokončení byla stavba zkolaudována, zaměřena a vyhotoven geometrický plán č /2013 ze dne (viz. příloha č. 1). Stavba připojovacího pruhu, která bude předána do vlastnictví ŘSD ČR, se mimo jiné nachází i na pozemcích parc. č. 921/6 a parc. č. 921/8 vše k. ú. Písek, které jsou ve vlastnictví města Písek. Dle GP č /2013 ze dne se jedná o díl a o výměře 38 m 2 odděleného z pozemku parc. č. 921/6 a díl b o výměře 152 m 2 odděleného z pozemku parc. č. 921/8 k. ú. Písek. Nyní bude provedeno majetkové vypořádání stavby a pozemků pod stavbou, tzn. že části pozemků parc. č. 921/6 díl a a parc. č. 921/8 díl b budou spolu se stavbou připojovacího pruhu převedeny do vlastnictví ŘSD ČR. Toto majetkové vypořádání je na základě závazku města obsaženého v prohlášení investora stavby ze dne schváleného usnesením ZM č. 141/13 ze dne Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkové komise: Komise doporučuje darování stavby a pozemků. Vyjádření odboru dopravy: Souhlasí a doporučuje přijmout usnesení a) dle návrhu. Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska ÚPnSÚ Písek k darování předmětných pozemků bez připomínek. - parc.č.921/6, 921/8 k.ú.písek ÚPnSÚ Písek zahrnuje do plochy místních komunikací. Rozpracovaný návrh ÚP Písek na základě doplňujících průzkumů a rozborů zahrnuje předmětné pozemky jako součást plochy dopravní infrastruktury silniční (DI-S). Vyjádření MSP s.ro.: Bez připomínek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválit darování pozemků (usnesení a). Vztah k rozpočtu: stránka 2 (celkem 22)

3 - Legislativní rámec: - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p. Vztah ke strategickému plánu: - Přílohy: č. 1 - geometrický plán č /2013 č. 2 - Prohlášení investora stavby stránka 3 (celkem 22)

4 Příloha č. 1 - geometrický plán č /2013 stránka 4 (celkem 22)

5 Příloha č. 2 Prohlášení investora stavby stránka 5 (celkem 22)

6 d2) přijetí daru nabíjecí stanice pro elektromobily od společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení přijetí daru nabíjecí stanice pro elektromobily včetně RFID čtečky od společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o., Thámova 13, Praha 8, a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: Město Písek obdrželo nabídku od společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o., Thámova 13, Praha 8 dar nabíjecí stanice pro elektromobily. Jedná se o nabíjecí stanici z produkce této společnosti. Společnost nabízí nabíjecí stanice vybavené RFID čtečkou s možností kontroly a účtování elektrické energie nebo bez ní. Výkon stanice 22 kw, 2x zásuvka T2. Cena nabíjecí stanice (bez DPH) EVF1S22P22R EVlink parkoviště -samostatně stojící montáž - 22kw 2xT2 RFID ,-Kč Nutná investice ze strany města v souvislosti s instalací stanice činí cca tis. Kč. Předpokládaným místem umístění by bylo místo vjezdu v městském areálu v Sedláčkově ulici. Nutností provozování nabíjecí stanice je následné uzavření servisní smlouvy se společností Schneider Electric. Předpokládaná částka servisních prací by činila 3.000,- Kč/rok. Servisní smlouva by byla uzavřena mezi správcem - Městské služby s.r.o., a firmou Schneider Electric a bude pokrývat pravidelnou roční kontrolu včetně prodloužení záruky na 5 let. Záležitost provozu byla konzultována se společností Městské služby s.r.o., které by byly budoucím provozovatelem této stanice. Přijetí daru je chápáno jako první krok k nastartování elektromobility v Písku. Ředitel společnosti zdůraznil, že pro realizaci daru je nezbytně nutné, aby se nabíjecí stanice stala součástí strategie města na rozvoj elektromobility a v širším kontextu i rozvoji turistického ruchu. Město by společně se společností Schneider Electric mělo realizovat PR akci na podporu této spolupráce a zapracovat toto do strategie rozvoje cestovního ruchu. Společnost Schneider Electric vyhotovila návrh darovací smlouvy, kterou předkládáme ke schválení (viz. příloha č. 2) Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen právním oddělením městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje přijetí daru nabíjecí stanice se čtečkou. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Městských služeb s.r.o.: Souhlasí s přijetím daru nabíjecí stanice se čtečkou. stránka 6 (celkem 22)

7 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit přijetí daru (usnesení a). Vztah k rozpočtu: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: č. 1 Nabídka od společnosti Schneider Electric č. 2 Návrh darovací smlouvy č. 3 Katalogový list nabíjecí stanice (samostatná příloha pdf) stránka 7 (celkem 22)

8 Příloha č. 1 Nabídka od společnosti Schneider Electric stránka 8 (celkem 22)

9 Příloha č. 2 návrh darovací smlouvy NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE D a r o v a c í s m l o u v a uzavřená podle podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi Schneider Electric CZ, s.r.o. Sídlo: Thámova 13, CZ , Praha 8 IČO: DIČ: CZ Zastoupenou: Ing. Jaroslavem Žlábkem generálním ředitelem společnosti Bankovní spojení: č. ú /0100 vedený u Komerční banka (dále jen dárce) a Město Písek adresa: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB / účet příjmový Zastoupené: JUDr. Ondřejem Veselým, starostou (dále jen obdarovaný) I. Dárce na základě této smlouvy bezplatně převádí obdarovanému vlastnické právo k věci - nabíjecí stanici pro elektromobily. Hodnota daru je ,- Kč bez DPH (slovy stodvacetosmtisícsedmsetosmdesát korun českých). Specifikace daru je přílohou č. 1 této smlouvy. Dar je určen na rozvoj a podporu rozvoje cestovního ruchu se zaměřením na elektromobilovou dopravu a pro využití jako nabíjecí stanice pro elektromobily jak ve vlastnictví nebo držbě města Písek a jeho organizací, tak i třetích osob. II. Obdarovaný dar přijímá a použije ho pouze pro účel specifikovaný v článku I. této smlouvy. Město Písek se zavazuje zapracovat nabíjecí stanici pro elektromobily do strategie rozvoje cestovního ruchu. III. Dar bude fyzicky předán jednateli společnosti Městské služby Písek s.r.o., Josefu Hrádkovi, a to na základě předávacího protokolu, po podpisu této smlouvy. IV. Dar se poskytuje v souladu s 20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. stránka 9 (celkem 22)

10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. V. VI. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. V Písku dne:.. dárce Schneider Electric CZ, s.r.o. obdarovaný město Písek Příloha: Katalogový list Příloha č. 3 katalogový list nabíjecí stanice (samostatná příloha pdf) stránka 10 (celkem 22)

11 d3) zřízení služebnosti ve prospěch města Písek Posílení výtlaku splaškové kanalizace z průmyslové zóny v Písku Povodí Vltavy s.p. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení zřízení služebnosti, spočívající ve strpění a provozování tlakové kanalizace v rámci stavby Posílení výtlaku splaškové kanalizace z průmyslové zóny v Písku na části pozemku parc. č. 602/4 k. ú. Písek ve prospěch města Písek a práva přístupu a příjezdu na tyto pozemky. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114 jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Povodím Vltavy, s.p., závodem Horní Vltava, se sídlem České Budějovice, Litvínovická sil. 5 jako budoucím povinným ze služebnosti za jednorázovou náhradu ve výši Kč + DPH. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy. Důvodová zpráva: Město Písek je investorem stavby s názvem Posílení výtlaku splaškové kanalizace z průmyslové zóny v Písku. V rámci této akce je potřeba do části pozemku parc.č. 602/4 vodní plocha tok umělý k.ú. Písek uložit tlakovou kanalizaci. Pozemek parc.č. 602/4 k.ú. Písek je ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši Kč + DPH. Odbor RIMM předkládá zastupitelstvu města návrh na schválení zřízení služebnosti uložení tlakové kanalizace v rámci stavby Posílení výtlaku splaškové kanalizace z průmyslové zóny. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje zřízení služebnosti. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Výdaj z rozpočtu kapitoly RIMM Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p Pravidla města Písku P/15 Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: č. 1 - Situace č. 2 Katastrální mapa č. 3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stránka 11 (celkem 22)

12 Příloha č. 1 Příloha č. 2 stránka 12 (celkem 22)

13 Příloha č. 3 stránka 13 (celkem 22)

14 stránka 14 (celkem 22)

15 stránka 15 (celkem 22)

16 d4) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Písek uložení dešťové kanalizace v rámci stavby Cyklostezka Písek Smrkovice SÚS JčK NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve strpění a provozování řadu dešťové kanalizace v rámci stavby Cyklostezka - Písek Smrkovice na části pozemku parc. č. 2171/11 k. ú. Písek ve prospěch města Písek a práva přístupu a příjezdu na tento pozemek. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a Jihočeským krajem Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10 jako povinným ze služebnosti inženýrské sítě. Geometrický plán na zaměření služebnosti inženýrské sítě byl vyhotoven na náklady oprávněného. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: Rada města přijalo na svém jednání dne : U s n e s e n í č. 447/12 Rada města po projednání souhlasí se zřízení věcného břemene práva uložení řadu dešťové kanalizace v rámci stavby Cyklostezka Písek - Smrkovice na části pozemku parc.č. 2171/11 k.ú. Písek ve prospěch města Písek a práva přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem opravy a údržby této kanalizace. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114 jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Jihočeským krajem Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10 jako budoucím povinným z věcného břemene. V souvislosti s NOZ schvaluje věcná břemena a služebnosti ve prospěch obce zastupitelstvo města. Z tohoto důvodu předkládá odbor RIMM ke schválení smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje zřízení služebnosti. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p., 102 Pravidla města Písku P/15 Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: stránka 16 (celkem 22)

17 č. 1 Situace č. 2 Geometrický plán č. 3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě Příloha č. 1 stránka 17 (celkem 22)

18 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany Jihočeský kraj České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ IČ: DIČ: CZ j e d n a j í c í p r o s t ř e d n i c t v í m Správa a údržba silnic Jihočeského kraje právní forma: příspěvková organizace Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném KS v Č.Budějovicích, odd.pr,vložka 173, datum zápisu zastoupená Ing. Janem Štíchou ředitelem organizace IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB České Budějovice Č. účtu: /0100 /dále povinný / a Město Písek se sídlem Velké náměstí 114/3, Písek zastoupené JUDr. Ondřejem Veselým, starostou města IČO: /dále jen oprávněný/ Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě stránka 18 (celkem 22)

19 / dále též služebnost /podle 1257 a násl., Občanského zákoníku I. PŘEDMĚT SMLOUVY Povinný - Jihočeský kraj prohlašuje a prokazuje, že je na základě ustanovení 1 odst. 1 zákona č. 157/2000 Sb, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a 9 odstavce 1 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemcích komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, výlučným vlastníkem pozemku parc. č. KN 2171/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 577 m2, který je zapsán na LV č. 496 pro obec Písek a k.ú. Písek u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek. Příspěvková organizace Jihočeského kraje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje má k tomuto pozemku právo hospodaření na základě zřizovací listiny ze dne schválené usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje pod č.j.: 183/2002/ZK, v platném znění a je v souladu s právními předpisy oprávněna k uzavření této smlouvy. Oprávněný uložil do pozemku parc. č. KN 2171/11 v k.ú. Písek řad dešťové kanalizace v rámci stavby: Cyklostezka Písek - Smrkovice. Na základě této smlouvy se zřizuje ve prospěch oprávněného právo služebnost, která zakládá právo uložit zařízení, dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav zařízení a právo provádět na zařízení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, to vše na části pozemku parc.č. KN 2171/11 v k.ú. Písek v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č /2013. Geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy. II. POVINNOST POVINNÉHO Povinný je povinen strpět užívání zařízení v rozsahu stanoveném touto smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě. III. POVINNOST OPRÁVNĚNÉHO Oprávněný je povinen nést v plné míře náklady spojené se zřízením, zachováním, údržbou, opravami a úpravami zařízení a dále je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k omezování vlastnického práva vlastníka nad nezbytnou míru. Oprávněný je odpovědný za případnou škodu vzniklou v souvislosti s výkonem práva odpovídajícího služebnosti dle této smlouvy. Služebnost se zřizuje bezúplatně. Služebnost zaniká: IV. POPLATEK V. ZÁNIK SLUŽEBNOSTI 1. Nastane-li taková trvalá změna na věci, že již nemůže sloužit účelu, pro který bylo toto právo sjednáno. 2. Zrušením smlouvy písemnou dohodou smluvních stran. VI. PŘECHOD PRÁVA Služebnost se zřizuje k pozemku parc. č. KN 2171/11 v k.ú. Písek, zavazuje tedy každého vlastníka tohoto pozemku ve vztahu k oprávněnému. stránka 19 (celkem 22)

20 VII. VZNIK SLUŽEBNOSTI Služebnost vznikne zápisem služebnosti do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho provedení, k okamžiku, kdy návrh na vklad vlastnického práva došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Do té doby jsou zúčastněné strany svými projevy vázány. Smluvní strany se dohodly, že oprávněný po podpisu této smlouvy podá příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na zahájení řízení o povolení vkladu věcného břemena (služebnosti) dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany se zavazují učinit nebo podat všechny potřebné a účelné úkony nebo prohlášení tak, aby vklad mohl být neprodleně proveden. VIII. ZÁPIS NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ Smluvní strany žádají, aby na základě této smlouvy byl proveden v katastru nemovitostí na LV č. 496 pro k.ú. Písek na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovišti Písek příslušný zápis. IX. NÁKLADY A POPLATKY Náklady spojené s vyhotovením této smlouvy a vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí oprávněný. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ V neupravených částech se tato smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě řídí ustanoveními občanského zákoníku 1257 a násl.. Smluvní strany touto smlouvou prohlašují za vzájemně vypořádané závazky tak, jak byly založeny dne ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k nemovitosti specifikované v čl. I. smlouvy. Tato smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla schválena Zastupitelstvem města Písku dne , usnesením č.. Smluvní strany výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu a že byla podepsána na důkaz souhlasu s jejím obsahem. Oprávněný bere dále na vědomí tu skutečnost, že povinný ve smyslu 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zpracovává a shromažďuje osobní údaje oprávněného za účelem vyhotovení této smlouvy. Oprávněný výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby povinný ve smyslu 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů shromáždil a zpracoval o oprávněném údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně na pozemku bude oprávněný realizovat. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu. V Českých Budějovicích dne: V Písku dne: za Správa a údržba silnic Jihočeského kraje za město Písek Ing.Jan Štícha, ředitel příspěvkové organizace JUDr. Ondřej Veselý, starosta stránka 20 (celkem 22)

21 d5) odstoupení od uzavřené kupní smlouvy prodej st. parc. č. 2472/14 včetně budovy garáže vše k. ú. Písek, vnitroblok Kollárova 1577 žadatelka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení 1. odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ze dne na prodej pozemku st. parc. č. 2472/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 se stavbou bez čp/če, garáže vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky za kupní cenu ve výši Kč ,-- a to ke dni , s tím, že bude uhrazena smluvní pokuta ve výši Kč 2.912,-- na účet města. (sml. č g) 2. odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ze dne na prodej pozemku st. parc. č. 2472/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 se stavbou bez čp/če, garáže vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky za kupní cenu ve výši Kč ,-- a to ke dni , s tím, že nebude uhrazena smluvní pokuta ve výši Kč 2.912,-- na účet města. (sml. č g) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 133/14: Zastupitelstvo města schvaluje: 5. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy - prodej pozemku st. parc. č. 2472/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 se stavbou bez čp/če, garáže vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky za kupní cenu ve výši Kč ,--. (sml. č g) Na základě přijatého usnesení byla dne uzavřená se žadatelkou kupní smlouva na prodej pozemku st. parc. č. 2472/14 včetně budovy garáže vše k. ú. Písek (viz. příloha č. 1). Po uzavření kupní smlouvy mělo dojít k úhradě kupní ceny a nákladů na vyhotovení geometrického plánu v celkové výši Kč ,--, a to do Dne však byla na odbor RIMM doručena žádost žadatelky o odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, vzhledem k tomu, že se dostala do nečekané finanční tíživé situace a nemůže si dovolit úhradu kupní ceny. Dle uzavřené kupní smlouvy čl. V. má město Písek právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud kupující neuhradí kupní cenu a náklady na vyhotovení geometrického plánu. Ve smlouvě v čl. III. je dále uvedeno, že si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupující se zaplacením kupní ceny a nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však Kč 2.000,--. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. Vzhledem k výše uvedenému je nyní zastupitelstvu města předložen návrh na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy a to ke dni , s tím, že by dle smlouvy měla být uhrazena smluvní pokuta ve výši Kč 2.912,--. Pozn. Pozemek st. parc. č. 2472/14 včetně budovy garáže vše k. ú. Písek bude po odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nabídnut ve výběrovém řízení obálkovou metodou stránka 21 (celkem 22)

22 minimálně za cenu dle znaleckého posudku vlastníkům bytů v domech č. p. 1576, č. p. 1577, č. p a č. p Kollárova. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují odstoupení od uzavřené kupní smlouvy s tím, že bude uhrazena smluvní pokuta ve výši Kč 2.912,--. (usnesení 1a+2c) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitostí měla být příjmem v rozpočtu města na rok 2014, kap Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 uzavřená kupní smlouva ze dne neveřejná příloha č. 2 - žádost žadatelky neveřejná příloha Příloha č. 1 - neveřejná příloha Příloha č. 2 neveřejná příloha stránka 22 (celkem 22)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o prodeji PL U Honzíčka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene č. 4100934324. (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

L I B E R E C. Ing. Jiří Horák, ved. odboru strateg. rozvoje a dotací. Návrh usnesení

L I B E R E C. Ing. Jiří Horák, ved. odboru strateg. rozvoje a dotací. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ Státní pozemkový úřad kladně vyhodnotil

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný )

jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný ) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 Obec Kamenná sídlo: IČ: 00373761 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Kamenná 46,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 29. 3. 2012 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

geometrickým plánem číslo 705-212/2012, zhotoveným HOUDEK spol. s r.o., bez dalšího finančního doplatku. u k l á d á

geometrickým plánem číslo 705-212/2012, zhotoveným HOUDEK spol. s r.o., bez dalšího finančního doplatku. u k l á d á S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012 Bod pořadu jednání: Věc: Cyklostezka Jungmannova majetkoprávní vypořádání Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Jitka

Více

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM Smlouva na zhotovení projektové dokumentace ZŠ Otická (zateplení, výměna oken) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SoVB r08v02 Obec Pletený Újezd IČO:00234796 DIČ: CZ00234796 Sídlo: Kladenská 40, 27351 Pletený Újezd Zastoupená: Jaroslavem Kolbekem, starostou obce email: pleteny.ujezd@cbox.cz č. účtu: 11129141/0100

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 15.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní

Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní Kancelář městského úřadu Zastupitelstvo města Lysá nad Labem dne 17. 2. 2016 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní Zpráva se předkládá z důvodu : vypořádání dědického

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOKI Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-036-011-15. Darovací smlouvy na Křížovou cestu Na Zvonici. ze dne 29.9.2015. Rada městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-036-011-15. Darovací smlouvy na Křížovou cestu Na Zvonici. ze dne 29.9.2015. Rada městské části Rada městské části 1. s c h v a l u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-036-011-15 ze dne 29.9.2015 Darovací smlouvy na Křížovou cestu Na Zvonici 1.1. darovací smlouvu mezi městskou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

D A R O V A C Í S M L O U V A

D A R O V A C Í S M L O U V A D A R O V A C Í S M L O U V A Smluvní strany: František Juřina r. č. trvale bytem a Anežka Juřinová r. č. trvale bytem jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu:

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu: Smi. č. 2011/178 Kupní smlouva Smluvní strany: ^rozdávající strana: AMříto Poděbrady, IČ 00239640, >$še sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSC 290 31, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.04.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti Číslo smlouvy budoucího povinného: Smlouva o budoucím zřízení služebnosti uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14 Konané dne: 19.05.2016 Materiál číslo: 14/7/1 Název materiálu a návrh usnesení: 14/7/1 Převod pozemků u Boroveckých rybníků Státní pozemkový úřad

Více

KUMSP08D6U41. X. Smluvní strany. - .-.-- J -.-.- r0k - - '- -----

KUMSP08D6U41. X. Smluvní strany. - .-.-- J -.-.- r0k - - '- ----- Číslo smlouvy oprávněného: 9/2015/Ba KUMSP08D6U1 Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti uzavřená dle ustanovení 76 zákona č. 58/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

K u p n í s m l o u v a

K u p n í s m l o u v a K u p n í s m l o u v a číslo smlouvy: 9414000342/179155 uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1108000725/104 ze dne 10. 12. 2008 Prodávající: Město Česká Lípa adresa: náměstí

Více

S M L O U V U O N Á J M U P O Z E M K U

S M L O U V U O N Á J M U P O Z E M K U Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace se sídlem U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín IČ: 44164289, DIČ CZ 699001303 zastoupená Ing. Jaroslavem Hyjánkem, ředitelem bankovní spojení: KB Hodonín

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p.

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 01N/12/2011. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. 01N/12/2011. prodeje BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1054-13 V JABLONSKÉHO ULICI č.p. MĚSTO HOŘICE Strana 1 (celkem 6) Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Kupní smlouva. Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, Český Dub Zastoupeno starostou PaedDr., PhDr. Jiřím Milerem PhD.

Kupní smlouva. Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, Český Dub Zastoupeno starostou PaedDr., PhDr. Jiřím Milerem PhD. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Alexandr Šoljak U Soudu 363/10, Liberec 2 Tel. 485 252 150, fax 485 252 155, 166 e-mail: ak-sekretariat@spolak.cz Kupní smlouva Dále uvedeného dne, měsíce a roku tyto strany v

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě podle 1785 a následujících občanského zákoníku

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě podle 1785 a následujících občanského zákoníku Strana 1 (celkem 4) číslo smlouvy - SÚSJčK: B VB/l06/17/CB/Šo Jihočeský kraj se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ: 708 90 650 DIČ: CZ 708 90 650 prostřednictvím organizace hospodařící

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 799 ze dne 11.11.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 799 ze dne 11.11.2015 č.j.: 844/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 799 ze dne 11.11.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 4435/20 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015 č.j.: 791/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 742 ze dne 07.10.2015 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - havarijní oprava hydroizolace suterenu kuchyně Rada městské

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: / u (1) vlastník Město Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 29031, Poděbrady I, IČ: 00239640 zastoupené: PhDr. Langr Ladislav,

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Č. SMLOUVY : SML/209/2015 UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad... 2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv... 5 Článek

Více