Výroční zpráva 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. část Základní škola

2 Učitelé, správní rada, školská rada, pedagogická ředitelka a ředitelky o. p. s. děkují všem sponzorům a příznivcům Pramínku za finanční, materiální a morální pomoc. Září 2014

3 Obsah Základní údaje o škole... 2 Přehled oborů vzdělávání... 4 Personální zabezpečení činnosti školy... 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Speciálně pedagogická péče, prevence rizikového chování Akce školy ve školním roce Údaje o zapojování do rozvojových a mezinárodních programů Spolupráce školy s dalšími subjekty Provozně-technické inovace Údaje o hospodaření školy Závěr Přílohy

4 Základní údaje o škole Základní škola zahájila činnost registrací MŠMT do sítě škol v budově bývalých jeslí na Heyrovského 13 v Brně. Založena byla jako pokračování výchovně vzdělávací koncepce Step by step Začít spolu, kterou MŠ Heyrovského 11 realizovala od roku Ke sloučení obou zařízení došlo v roce Obě budovy poskytl do bezplatného užívání ÚMČ Brno-Bystrc. Ve školním roce 2013/2014 se v Pramínku vzdělávalo 208 dětí, z toho 118 dětí v mateřské škole a 90 žáků v základní škole. Zaměření školy individuální vzdělávání a výchova podle schopností žáků, s důrazem na přípravu pro život spolupráce s rodinou získávání vědomostí, dovedností, návyků v centrech aktivit (speciálně zařízené pracovní prostředí tříd mateřské i základní školy) integrace dětí s postižením i mimořádně nadaných slovní hodnocení naučit žáky přijímat změny a vyrovnat se s nimi Název: Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. Organizační forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelky: Mgr. Eliška Kovářová PaedDr. Božena Havelková Ředitelky o. p. s.: Mgr. Eliška Kovářová PaedDr. Božena Havelková Pedagogická ředitelka: Mgr. et Bc. Irena Rotreklová od zastupující Mgr. Helena Hlouchová Předsedkyně Dozorčí rady: Mgr. Markéta Zapletalová od Bc. Monika Holcnerová Datum založení organizace: 25. srpna 1997 Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1998 Datum poslední aktualizace školského rejstříku: červenec 2014 Škola sdružuje: 1. Mateřskou školu kapacita 125 dětí IZO: Základní školu kapacita 150 žáků IZO: Školní družinu kapacita 150 žáků IZO: Školní jídelnu kapacita 250 jídel IZO:

5 Adresa sídla: Heyrovského 13, Brno-Bystrc Telefon: , Web: IČO: Oddíl a vložka o. p. s. v obchodním rejstříku: oddíl 0, vložka č. 42 Bankovní spojení: č. ú /0100, KB expozitura Brno-Královo Pole Správní rada obecně prospěšné společnosti předseda: členové: Olga Vašková JUDr. Miroslav Pindeš, MUDr. Leo Havelka, PhDr. Athéna Alchazidu, Ing. Andrea Ježková, Ing. Arturo Quintero, Ing. Petr Hubacz, Ing. Jiří Kříž, Bc. Barbora Dvořáková Dozorčí rada obecně prospěšné společnosti předseda: členové: Školská rada základní školy předseda: členové: Monika Holcnerová Mgr. Věra Smejkalová, Hana Šívarová Dagmar Lovecká Mgr. Martina Dvořáková Bc. Barbora Dvořáková Systém řízení školy Od v souladu s novelou zákona o obecně prospěšných společnostech došlo ke změně organizační struktury organizace. Ředitelky organizace Mgr. Eliška Kovářová a PaedDr. Božena Havelková jsou statutárním orgánem, jednají a podepisují jménem školy. Od byla jmenována Mgr. Bc. Irena Rotreklová pedagogickou ředitelkou. Správní rada se ve školním roce 20013/2014 sešla dvakrát. Pedagogická ředitelka školy předkládá Správní radě ke schválení výroční zprávu. Pedagogickou ředitelku školy zastupují dva jmenovaní zástupci ředitele (v MŠ a v ZŠ). V době nepřítomnosti ředitelky jsou pověřeny jejím zastupováním. Pedagogické rady, metodické sdružení, porady vedení školy se konají v souladu s organizačním zabezpečením školního roku. Pravidelně jsou vyhodnocovány uložené úkoly. Jsou prováděny plánované i průběžné hospitace a kontroly činnosti jednotlivých pracovníků školy, o výsledcích jsou vedeny záznamy. 3

6 Vedoucí metodických setkání a třídní učitelé jsou pověřováni konkrétními úkoly, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce a vedou k naplňování cílů a metod programu Začít spolu. Ostatní pracovníci zabezpečují akce, výstavy, koncerty apod. dle pokynů vedení školy. Statutární zástupci, ředitelé o. p. s. svolávají minimálně dvakrát ročně Správní radu. Kontrolní činnost Správní rady vykonává Dozorčí rada, která provádí revize hospodářské činnosti společnosti a správnost Výroční zprávy. Údaje o výsledcích kontrol Ve dnech listopadu 2013 proběhla kontrola ČŠI. Zpráva a protokol o kontrole viz příloha č. 1 této Výroční zprávy. Ve dnech 4., 6. a 9. června 2014 proběhla následná kontrola ČŠI v MŠ zpráva a protokol viz příloha č. 2. Audit za rok 2013, výsledek auditu: viz příloha č. 3. Kontrola Krajské hygienické stanice provozu školní jídelny proběhla Přehled oborů vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. pracuje podle Školního vzdělávacího programu Pramínek, jeden žák ve druhé a jeden žák ve třetí třídě byl vzděláván podle přílohy ŠVP ZV LMP. Ve škole byl jeden žák vzdělávaný podle programu Pomocná škola. Podle oboru pomocná škola se na naší škole mohou vzdělávat dva žáci. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pramínek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pramínek, příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením Vzdělávací program Pomocná škola 24035/97-22 Všechny děti mají vypracovaný individuální výchovně-vzdělávací plán, který vychází z individuálních schopností a možností každého jedince. Individuální plány jsou projednávány s rodiči a odborníky PPP a SPC. Škola spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry v Brně, s pediatry a specializovanými pracovišti a se základními školami v Brně. Ve škole je prováděna speciální a logopedická péče. Pro další zkvalitnění fyzické i psychické kondice našich integrovaných žáků se zdravotním postižením zabezpečujeme 1x týdně rehabilitační cvičení. U všech žáků se stanovují optimální pedagogické, zdravotní a výchovné postupy pro co nejkvalitnější rozvoj osobnosti. Každý žák má založenou svoji osobní dokumentaci, v níž lze vidět a sledovat rozvoj, ke kterému došlo během docházky do naší školy. Rodičům i široké veřejnosti zprostředkováváme další služby dle jejich přání a požadavků, např. kurz Efektivního rodičovství (psychologické přednášky o výchově dětí), logopedickou ambulanci pro žáky ZŠ a děti z MŠ. Pro rodiče, kteří měli zájem zapsat dítě do mateřské školy, byl pořádán seminář o metodách Začít spolu a pravidelné setkávání v Klubíčku (adaptační pobyty jedenkrát týdně spojené s tvořením a prací v Centrech aktivit.) 4

7 Organizace školního roku Organizace školního roku se řídí podle pedagogicko-organizačních opatření MŠMT ČR pro státní školy. V rámci školního roku byly zařazeny dva dny ředitelské ho volna. Pedagogická rada se během školního roku sešla 6x. Rodiče byli informováni o Výroční zprávě školy, Plánu práce školy na školní rok, o Zprávě auditora, výsledcích revize Dozorčí rady, hospodaření školy, individuálních studijních plánech a o připravovaných akcích na třídních schůzkách a na schůzkách s vedením Občanského sdružení rodičů. Třídní učitelky pravidelně, případně častěji dle potřeby, zvaly rodiče na konzultace o prospěchu žáků a o společném postupu při sestavování a zabezpečování plnění individuálních vzdělávacích plánů. Prezentace školy v tisku a médiích Český rozhlas Brno, opakovaně vysílání rozhlasového programu Randevouz, Mladá fronta Dnes, Česká televize, Bystrcké noviny, Součásti školy Statistické údaje z jednotlivých součástí školy Školní rok 2013/2014 Počet tříd / oddělení Počet ročníků Počet žáků / strávníků Základní škola ,0 Školní družina ,3 Školní jídelna Průměrný počet žáků na třídu/oddělení Základní škola Ve školním roce 2013/2014 byl sedmým rokem realizován ŠVP Pramínek, číslo jednací 236/2014. V 5. třídě se vzdělával jeden žák podle vzdělávacího programu Pomocná škola, jeden žák ve 2. třídě a jeden žák ve 3. třídě se vzdělával podle přílohy Školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Během celého školního roku zástupkyně ředitele školy Mária Kristenová metodicky pracovala s pedagogickými pracovníky. Speciální pedagogové se podíleli na individuální péči integrovaných žáků. Závěry kontrolní a hospitační činnosti Na základě hospitací provedených v jednotlivých třídách jsme zjistili, že výuka probíhala podle příslušných vzdělávacích programů. Při plánování a přípravě výuky vycházeli pedagogičtí pracovníci ze struktury žáků ve třídě a jejich schopností. Ve všech sledovaných hodinách byly pomůcky využívány funkčně a účelně. Psychohygienické zásady byly dodržovány. Vyučování se vyznačovalo pestrostí metod a forem práce, bylo pečlivě připraveno. Ve třídách vládla příjemná, klidná a přátelská pracovní atmosféra. Učitelé důsledně vedou žáky k toleranci, ale i k pocitu odpovědnosti, přičemž se snaží respektovat osobnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí, rozvoj tvořivého myšlení a komunikace. Je třeba rozvíjet týmovou spolupráci učitelek a asistentů pedagoga v MŠ a ZŠ. 5

8 Školní družina Školní družina byla rozdělena na tři oddělení. V pracovní pozici vedoucí vychovatelky pokračovala Bc. Lucie Esterková, DiS. Ve školní družině byl realizován Školní vzdělávací program školní družiny, který navazuje na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pramínek. Během pobytu v družině se žáci věnovali činnostem, které vycházejí z podstaty a charakteru konkrétní náplně práce - tedy odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti i přípravě na vyučování. Odpočinková část je nezbytně důležitá. Žáci bývají po vyučování unaveni, a proto tohoto času využíváme převážně k relaxaci a poslechu pohádek. V rámci zájmových a rekreačních činností se snažíme děti zapojit do společných aktivit, kde se učí respektovat kamaráda, a to jako partnera při hře, či jako pomocníka při konstruktivních a výtvarných činnostech. V rámci přípravy na vyučování se zabýváme plněním domácích úkolů nebo formou didaktických her opakujeme aktuálně probírané učivo. Školní družina využívá jednotlivé třídy ZŠ, kde jsou vybavena centra aktivit, které slouží k rozvoji různých typů inteligence. Pro pobyt žáků venku školní družina využívala dle počasí zahradu na Heyrovského 13, kde hrají různé hry a využívají sportovní nářadí a náčiní. Někteří žáci pobyt ve školní družině přerušují docházku do zájmových kroužků. Základní škola organizovala následující kroužky: Keramika, Dílny, Španělština, Sportovní hry, Starý pařez. Byla také zajištěna výuka hry na flétnu, kytaru, piano a bicí. Školní družina se během školního roku věnovala několika projektům. Žáci pokračovali s projektem Světluška (nadační fond Českého rozhlasu), který se zabývá pomocí lidem se zrakovým postižením. Školní jídelna Jídelníček splňuje normy, je vyvážený. Žáci mají v jídelníčku pravidelně zařazenou čerstvou zeleninu, ovoce a mléčné výrobky. Zeleninové saláty si žáci nabírají samostatně, případně s dopomocí paní vychovatelky. Rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ hradí pouze spotřebu potravin, ostatní náklady jsou hrazeny z dotace MŠMT ČR (stejně jako u státních škol - příspěvkových organizací). Personální zabezpečení činnosti školy V základní škole pracovalo 7 učitelů (přepočteno na plný úvazek 6,27), z toho 1 učitelka anglického jazyka na úvazek 0,82. Provoz školní družiny zajišťovaly 3 vychovatelky (přepočteno na plný úvazek 2,0). S integrovanými žáky ZŠ pracovalo 5 pedagogických asistentů (přepočteno na plný úvazek: 2,65). Speciální pedagogové měli úvazek 1,00. Úklid prostor ZŠ zajišťovaly 2 provozní pracovnice (přepočteno na plný úvazek 1,75). Provoz ZŠ zajišťovalo celkem 21 zaměstnanců (přepočteno na plný úvazek: 14,49). Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Učitelky ZŠ + Vychovatelky ŠD spec. pedagog do 35 let 3 1 nad 35 do 45 let 3 2 nad 45 do 55 let 2 0 nad 55 let do důchodového věku 1 v důchodovém věku 1 0 6

9 Rodičovská dovolená 2 0 Celkem 12 3 Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Kvalifikace Pedagog. pracovníků (přep. na plný úvazek) Učitelky ZŠ 6,27 6,27 Vychovatelky ŠD 2,0 2,0 Asistenti pedagoga 2,65 2,65 Speciální pedagog 1,0 1,0 Pedagogičtí pracovníci celkem 11, Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Z toho odb. kvalif. (přep. na plný úvazek) Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů Renata Štíbalová: UJEP Olomouc, obor Učitelství 1. stupeň ZŠ Alena Bradáčová: UJEP Olomouc, obor Speciální pedagogika předškolního vzdělávání Pavla Přikrylová: SPgŠ Boskovice, obor Vychovatelství a předškolní pedagogika Prohlubování odborné kvalifikace Absolvované společné semináře pro pedagogické pracovníky Školení BOZP a PO všech pracovníků - srpen Začít spolu seminář pro nové pedagogické pracovníky, lektor Havelková, Rotreklová Keramická dílna pro učitele MŠ a ZŠ Alena Bradáčová- listopad Kurz efektivního rodičovství Iveta Kosová Vzdělávací program MS Office Individuálně absolvované semináře pro pedagogické pracovníky PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Mgr. Helena Hlouchová Manažerské dovednosti řídících pracovníků Manažerské dovednosti řídících pracovníků Stáž vedoucích pracovníků škol JmK ve slovinských školách Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Letní škola Střediska služeb školám - Manažerská kvalita ICT - Smart do škol 7

10 Mgr. Hana Hložková Písmo Comenia Skript Ing. Pavla Přikrylová Mgr. Eliška Vintrová ICT - Smart do škol Jak popularizovat vědu v ZŠ - MU Brno Intuitivní pedagogika Angličtina Smileys - letní kurz angličtina bez učebnic Body percussion (hra na tělo) workshopy Nejkrásnější příběhy pro naše děti - práce se slovy Jarmila Divišová Škola hrou Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014 Dne 8. ledna 2013 připravila paní učitelka Mária Kristenová ve spolupráci s ostatními pedagogy Pohádkovou školičku pro děti a jejich rodiče, kteří se zajímali o přijetí dítěte do naší školy. Zápis do základní školy proběhl ve dnech 16. a 17. ledna Zúčastnilo se jej celkem 24 rodičů a dětí. Rodiče čtyř dětí požádali o odklad školní docházky. Rodiče pěti dětí se rozhodli, že dítě nenastoupí do naší ZŠ. Celkem bylo do 1. třídy přijato 15 žáků. Rozhodnutí ředitele Typ rozhodnutí Počet Počet odvolání Nepřijetí 0 0 O přijetí k povinné školní docházce 20 0 O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Přestup ze ZŠ 0 0 Přípravka malého školáka Od září 2013 do června 2014 probíhala v dopoledních hodinách Přípravka malého školáka. Účastnily se jí děti předškolního věku naší MŠ. Obsahem byl rozvoj a upevnění pracovních dovedností, sebeobsluhy, jemné i hrubé motoriky. Paní učitelka Hana Hložková, která se dětem věnovala v prostorách MŠ se dále zaměřila na rozvoj slovní zásoby, grafomotoriky, procvičování paměti prostřednictvím didaktických her, písniček a říkadel. Od března, kdy paní učitelka nastoupila na mateřskou dovolenou ji zastupovala paní učitelka Jarmila Hlouchová. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ZŠ Pramínek 90 žáků, z toho bylo 11 žáků integrovaných. Nikdo neplnil povinnou školní docházku ve škole v zahraničí. 8

11 Podle programu individuálního vzdělávání dle 41 školského zákona se vzdělával jeden žák ve 2. třídě. Během školního roku přešel jeden žák z 1. třídy na základní školu pro mimořádně nadané děti. Všichni žáci 1. až 4. ročníku byli hodnoceni v prvním i druhém pololetí slovně, žáci 5. ročníku byli hodnoceni známkami. V 5. třídě bylo 16 žáků, z nichž 11 bylo přijato na víceleté gymnázium, 1 žák na výběrovou základní školu s rozšířenou výukou a do základní školy s 2. stupněm přecházeli 4 žáci. Přechod žáků po ukončení 5. ročníku Název školy počet žáků Klasické a španělské gymnázium, Brno 2 Gymnázium J. G. Mendela, Brno 1 ZŠ Sirotkova, matematická třída, Brno 1 EKO gymnázium, o. p. s., Brno 4 Biskupské gymnázium, Brno 2 Gymnázium Brno-Řečkovice 1 Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14 1 Jiné základní školy 4 Celkové hodnocení a klasifikace žáků ve školním roce 2013/2014 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo bez vyznamenání Neprospělo Průměrná absence na žáka , , , , ,13 Celkem ,96 Individuální integrace ve školním roce 2013/2014 Důvod integrace Počet dětí Asistenti Mimořádně nadaný 0 - Mentální postižení 2 2 Vady zraku 1 - Vady řeči 3 - S více vadami 1 1 VPCH 1 1 VPU 2 - Autisté 1 1 Tělesné postižení 0 0 Celkem 11 5 Vady zraku a VPCH v jedné třídě, pracoval jen jeden asistent. 9

12 Asistentská péče V základní škole pracovalo pět asistentů pedagoga, kteří pomáhali třídním učitelům, speciálním pedagogům a vychovatelům při zabezpečování výchovně vzdělávací činnosti a při různých školních i mimoškolních aktivitách. Pomáhali žákům v strukturaci a organizaci práce ve vyučování. Spolupodíleli se na výchovné práci zaměřené na rozvoj a zkvalitnění společenského chování, pomáhali žákům při komunikaci se spolužáky a pedagogy, při přizpůsobování se školnímu prostředí. Pozorovali a vyhodnocovali chování žáků. Přizpůsobovali a upravovali žákům učební látku. Jejich pracovní náplní byla příprava pomůcek a pracovních listů do jednotlivých předmětů. Práce školních poraden Logopedická poradna: Výchovný poradce a metodik prevence: PaedDr. Božena Havelková Mgr. Iveta Kosová Speciálně pedagogická péče, prevence rizikového chování Náplň speciálně pedagogické péče ve školním roce 2013/2014: - péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením ve spolupráci s třídními učiteli, speciálními pedagogy školy a rodiči - konzultace s třídními učiteli, doporučení žáků na vyšetření do PPP, SPC - ve škole jsou běžně využívány prvky zážitkové pedagogiky, je možnost pracovat na posilování sebevědomí, sebepřijetí, vztazích v kolektivu, posilování kolektivní důvěry, posilování návyků zdravého životního stylu, vhodného využívání volného času - vztahy mezi dětmi školy jsou utužovány i při různých mezitřídních akcích - škola se účastní projektu Otevřené školy, organizuje akce pro děti, rodiče a veřejnost, kde se prohlubují vztahy pracovníků školy a rodiny - péče o talentované žáky, konzultace se speciálními pedagogy a třídními učiteli - péče o žáky s výchovnými problémy, pomoc při řešení výchovných problémů, konzultace s paní učitelkou 2. třídy ohledně problémového chování žáků v této třídě - informace žákům 5. ročníku a jejich zákonným zástupcům o termínech a podmínkách přijímacího řízení na osmiletá gymnázia, jazykové školy, školy s matematickou třídou ve spolupráci se třídním učitelem 5. třídy - na škole je zajištěna velmi dobrá pravidelná spolupráce školy s rodinou, možnost neformálních kontaktů učitele, rodičů a dětí při akcích jako Den rodiny, vítání prvňáčků, pálení čarodějnic, vánoční vystoupení Zimní Pramínkování a trhy na Zimním Pramínkování, celoškolní karneval, loučení s pátou třídou na Zahradní slavnosti a další - lektorování pravidelných intenzivních Kurzů efektivního rodičovství - pro rodiče, případně pro pedagogické pracovníky - prevence rizikového chování zpracování Preventivního programu školy a Programu proti šikanování - v 1. až 5. třídě postupně proběhly preventivní programy - organizace a příprava programu Dne dětí ve spolupráci s 5. třídou - v červnu trávila ZŠ a MŠ společný týden na škole v přírodě, i zde se využívala možnost pracovat na sebevědomí jedince, posilování kolektivů i mezitřídních vztahů 10

13 Informační technologie Připojení školních počítačů k internetu zajišťuje firma Netbox. Škola provozuje a průběžně aktualizuje své webové stránky na adrese kde jsou k dispozici základní údaje a informace o činnosti školy. Akce školy ve školním roce ZÁŘÍ Vítání žáků v 1. třídě ZOO Brno adopce 3. třída Výukový program Doprava, jak na to, dopravní hřiště 1. a 2. třída Návštěva Hasičského záchranného sboru 2. třída Projekt MU Sluneční zahrada 2. třída Projekt sdružení Rezekvítek Voda kolem nás 3. a 4. třída Výukový program na zahradě MU Kejbaly Barvy podzimu ŘÍJEN Brněnský dráček celoškolní projekt Preventivní program nadace Podané ruce - O Sněhurce třída Preventivní program nadace Podané ruce - Netolismus 4. a 5. třída Podzimní dny rodiny Návštěva arboretra Mendelovy univerzity 4. třída Podzimní sběr papíru Pasování na čtenáře v knihovně Bystrc 1. třída Výstava na hradě Špilberk Krystlíza her 4. třída Výukový program CVČ Bystrouška U babička na dvorku 1. třída Konzultace IVP LISTOPAD Halloween Vynášení světla 4. třída Dny rodiny Návštěvy školky v ZŠ Kurz Efektivní rodičovství Celoškolní soutěž v deskových hrách Exkurze do řezbářské dílny 3. a 4. třída Muzeum Anthropos Návštěva vystoupení ZUŠ Radmily Chmelové Vánoční program CVČ Bystrouška Vánoce 1. třída PROSINEC Posada Cvičení v tělocvičně s kamarády z MŠ Seminář Začít spolu 11

14 Besídky tříd Divadlo Polárka Dlouhý, Široký a Bystrozraký třída Turnaj ve florbale Vánoční dopoledne 1. třída Zimní pramínkování vánoční vystoupení, výstava a jarmark všech tříd ve Společenském centru Výukový program studentů MU pro 4. a 5. třídu Výchovný koncert Pavla Šporcla 4. třída Vánoční program v Diecézním muzeu Katedrály sv. Petra a Pavla 4. třída Výukový program na Petrově Půjdem spolu do Betléma 2. třída Výukový program Ekocentra kouzlo Vánoc 2. třída Vystoupení na náměstí Svobody - 4. a 5. třída LEDEN Pohádková školička pro budoucí prvňáčky Zápis do 1. třídy Výchovný koncert skupiny Musica animae v bystrckém kostele třída Projekt sdružení Rezekvítek Voda kolem nás 3. a 4. třída Výukový program v Moravském zemském muzeu Velká Morava 4. třída Přednáška studentů LF MU stomatologie Zdravé zuby třída Výukový program gymnázia ECO 5. třída ÚNOR Karneval ve Společenském centru Preventivní program nadace Podané ruce - Úvod do závislostí - 4. třída Preventivní program nadace Podané ruce - Nemocné království - 2. třída Výukový program Lidské tělo 1. třída Výukový program v planetáriu Buňka, buňka, buňka 2. třída Beseda s cestovatelem Ladislavem Kolbabou Severní Amerika 4. třída Divadlo Polárka - 5. třída BŘEZEN Společenský večer pro rodiče a žáky Divadlo Radost O líné babičce 4. třída Výukový program CVČ Bystrouška Velikonoce 1. třída Matematická olympiáda Program ZŠ Heyrovského Páťák DUBEN Turnaj deskových her školní kolo Návštěva knihovny Čítárna u čerta 2. třída Pálení čarodějnic 1. třída Konzultace IVP Exkurze na stavbě 3. třída 12

15 Výukový program Doprava, jak na to, dopravní hřiště Špilberk Kasematy prohlídka s průvodcem 4. třída Exkurze na stavbu 3. třída Den Země Program ke Dni Země se ZŠ Zemědělská Mexický den třída Výstava Mendlovo muzeum 4. a 5. třída KVĚTEN Schůzka rodičů budoucích prvňáčků Jarní dny rodiny Hispánský den Exkurze ve spalovně a kompostárně SAKO třída Výukový program ZOO Afrika 3. třída Výlet Lysice 4. a 5. třída Dopravní hřiště 3. a 5. třída Interaktivní výstava na BVV Naše cesta ŠD Anglické zpívání se studenty MU Výukový program v BONGU 5. třída Preventivní program nadace Podané ruce - Hudební nástroje - 2. a 3. třída Výstava v Moravském zemském muzeu Velikonoce ŠD Výstava v Mendelově muzeu Archeologie 4. třída Projekt sdružení Rezekvítek Voda kolem nás 3. a 4. třída Den dětí Duhová zahrada ČERVEN Škola v přírodě MŠ, 1., 2. a 3. třída ZŠ Škola v přírodě a 5. třída ZŠ Švp Zámeček Hodonín 4. a 5. třída Švp Nesměř - MŠ, třída Divadlo Radost Bylo nás pět - 4. a 5. třída Sportovní den v Lužánkách Návštěva Planetária - 5. třída ZOO 1. třída Exkurze na VUT Brno Horniny a nerosty Cvičný požární poplach Zahradní slavnost rozloučení s žáky 5. ročníku Škola v přírodě: Na školu v přírodě ve dvou turnusech. Nejprve jela 4. a 5. třída na zámeček Hodonín. Pak odjížděla MŠ společně s třídou do Nesměře. Oba dva turnusy skončily bez zdravotních problémů i úrazů. Všichni se vrátili obohaceni o nevšední zážitky a velice spokojeni s programem a s pozorováním krás přírody. 13

16 Akce uskutečněné ve šk. roce 2013/2014 ve spolupráci s FF MU Brno Mexická posada s rozbíjením piňaty předvánoční oslava v mexickém stylu (prosinec 2013) Předvánoční oslava se konala tradičně, jako každý rok ve Společenském centru v Bystrci. Úvod patřil krátkému vystoupení dětí z kroužku španělštiny. Pak následovaly zábavné aktivity, hry a soutěže na mexická témata, ochutnávání tradičních pamlsků. Vyvrcholením celého odpoledne bylo rozbíjení piňaty, kterého se české děti ujímají se stejnou radostí a stejným zápalem jako jejich vrstevníci v Mexiku. Hispánský den V květnu naši žáci strávili den na ZŠ Zemědělská, kde ve spolupráci se studenty FF MU Brno bylo připravené kvalitní projektové dopoledne také v rámci projektu Otevřené školy. Učitelé ze spolupracující školy tuto akce hodnotili pozitivně. Na tuto akci navazoval Mexický den na ZŠ Pramínek též plný her a tvořivých aktivit. Účast školy v soutěžích BRNĚNSKÝ HRNEK VIII. Již tradičně se žáci ZŠ účastnili Keramické soutěže Brněnský hrnek. FLORBALOVÝ TURNAJ Florbalový turnaj se konal v prosinci 2013 a naši školu reprezentovali žáci 4. a 5. třídy. TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH Údaje o zapojování do rozvojových a mezinárodních programů V letošním školním roce 2013/2014 jsme se nezapojili do žádného mezinárodního programu. Jsme zapojeni do projektů EU Ovoce do škol a EU PENÍZE ŠKOLÁM. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Projekt EU Peníze do škol Nadále pokračujeme ve využívání počítačového centra v 5. třídě. Pomocí interaktivních tabulí, které také nově přibyly k vybavení tříd, mohou žáci práci s různými počítačovými aplikacemi zhlédnout prostřednictvím názorné instruktáže. Původní počítače se rozdělily do jednotlivých tříd, kde je v současné době lze využívat např. k práci v textových editorech nebo k práci s výukovými programy. 14

17 Projekt EU a ČR Ovoce do škol Pátým rokem jsme se zapojili do projektu EU a ČR Ovoce do škol, který umožňuje ve školách poskytnout žákům 1-5. tříd zcela zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, balené čerstvé ovoce a zeleninu, pokud je bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel. Dále balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují předešlé přísady a neobsahují konzervanty. Projekt ZŠ a MŠ Pramínek o. p. s. Brno Přírodní učebna Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali a dokončili práci v projektu Přírodní učebna, díky kterému se naše zahrada stala místem nejen pro příjemné setkávání a relaxaci, ale i vzdělávání. Snažíme se o to, aby si děti přírody vážily a naučily se o ni pečovat. Projekt je financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP a je realizován díky aktivitám učitelů, žáků, rodičů a přátel školy. Díky financím z prostředků Revolvingového fondu MŽP jsme vybudovali nové jezírko, které slouží jako prostor vhodný k obývání vodními bezobratlými živočichy. Na terasách vznikly díky dřevěným stolům s lavičkami učebny v přírodě, ve vyvýšených dřevěných záhoncích byly vysázeny bylinky. Projekt Magistrátu města Brna: Síť brněnských otevřených škol Naše škola pátým rokem pracuje v Síti brněnských otevřených škol. Snažíme se vytvořit prostor k setkávání více různých generací (učitelé, rodiče, žáci), který rozvíjí přímou komunikaci (alternativa k přemíře elektronické komunikace ). Organizováním akcí pro širokou veřejnost se dále snažíme naplnit cíle Otevřených škol a být nejen našim rodičům vždy připraveni je vzít mezi sebe, ale stávat se iniciátorem rozvojových vizí v oblasti celoživotního učení, zájmového vzdělávání, výchovy, sociálního klimatu školy, ale i řešení problémů místní obce a veřejnosti. Ve školní družině si každý den od hod. do hod. hrajeme deskové hry, které byly pořízeny v rámci projektu Otevřené školy, do něhož je zapojen i Pramínek. Mezi nejoblíbenější hry patří Pentago, Ubongo, Galaxy trucker, Byl jednou jeden život, Blokus či Cartagena. Technické školky Technické školky je projekt číslo CZ.1.07/1.1.16/ GG OPVK Jihomoravského kraje, který realizují žáci třídy ZŠ Pramínek, o. p. s. v Brně. Je podpořen z financí ve výši 85% EU a 15% z rozpočtu ČR. Tomuto projektu předcházela činnost dětí předškolního věku. Myšlenka vznikla ve vedení firmy PREFA Kompozity a.s. Brno, kdy její ředitel s manažerkou projektu z VUT proškolili v roce 2011 tým učitelek MŠ, aby mohly metodicky zpracovat náměty pro děti mateřských škol. V únoru 2012 proběhlo v Národní technické knihovně vyhlášení ceny Technologické agentury ČR a soutěže Nejlepší spolupráce roku a Česká inovace 2011 pod souhrnným názvem projektu Festival české inovace. První místo získal projekt Technické školky předložený VUT v Brně, společností PREFA Kompozity a.s., Základní školou a Mateřskou školou Pramínek, o. p. s., Českou manažerskou asociací, o.s. a společností EGP INVEST, s.r.o. Projekt Technické školky byl zahájen a bude ukončen Zapojení učitelé a žáci získávají teoretické i praktické vědomosti a dovednosti. Ke kontrole KÚ JmK bylo již předáno pět monitorovacích zpráv. Připravován byl metodický materiál Stavby, Hudba, Dopravní prostředky a stroje, Stromy. 15

18 Školní projekt Voda kolem nás Školní projekt byl financován z projektu OPVK Environmentální vzdělávací programy Rezekvítku pro jihomoravské školy, číslo CZ.1.07/1.1.16/ Účast naší školy na tomto projektu byla bezplatná. Cílovou skupinou byli žáci 3. a 5. třídy a celková doba trvání projektu byla od září 2013 do června Hlavním cílem projektu bylo to, že žáci vyhodnocovali význam vody na Zemi pro člověka i pro další organismy, uvědomovali si vliv člověka na vodu a nutnost s vodou zacházet šetrně, uvědomovali si vliv na okolní život a rozvíjeli vlastní iniciativu a aktivní přístup. Projekt naplňoval RVO v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova. Školní projekt Voda kolem nás byl rozdělen na šest období doplněn třemi výukovými programy. Ke každé části projektu dostal pedagog v elektronické podobě manuálu s aktivitami na dané období a sadu pracovních listů. Naší škole byla darována sada pomůcek pro školní projekt. Na závěr projektu žáci realizovali svůj nápad a vytvořili k němu výstup, který prezentovali na veřejném ukončení projektu. Projekt Brněnský dráček Jedná se o setkání žáků 1. stupně brněnských škol, jehož hlavní myšlenkou je prezentace vědomostí a dovedností žáků tříd. Žáci prvního stupně si tak prohlubují znalosti o našem městě Brně. Projekt přispívá k obohacení osobností žáků, vzájemně se seznamují s městskými částmi, ze kterých soutěžící žáci jsou. Týmy žáků (6 členů) obhajují své znalosti o Brně v různých oborech. Porota byla složená z pedagogů zúčastněných škol, vyhlašují se tři nejúspěšnější týmy. Vyvrcholením bylo předání putovního Brněnského dráčka. Záštitu nad projektem přijal primátor statutárního města Brna Roman Onderka. Akce Brněnský dráček probíhala v hotelu Santon. Součástí bylo občerstvení a oběd pro všechny zúčastněné. Všechny potěšila příjemná atmosféra a společně strávené chvíle. Spolupráce školy s dalšími subjekty Občanské sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pramínk, o. p. s. - OSR Občanské sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s. je dobrovolným sdružením občanů podporujících činnosti Pramínku. Jeho výbor jedná za členy OSR s vedením o. p. s. Občanské sdružení rodičů dále podporuje aktivity rodiny, organizuje brigády (např. úprava areálu školy), pořádá pro děti každoroční Karneval a podílí se na přípravě Společenského večera rodičů, žáků, pedagogů a přátel Pramínku. Praxe studentů PF MU Brno VOŠ zdravotnická, Brno VOŠ sociálně právní Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Návštěvy studentů a učitelů ve výuce. 16

19 Realizují u nás průběžnou a souvislou praxi. Ve školním roce 2008/2009 jsme se stali fakultní školou. Filozofická fakulta Studenti hispanistiky z Ústavu románských jazyků a literatur vedou v Pramínku pod odborným dohledem PhDr. Atheny Alchazidu, PhD. kroužek španělštiny, připravují vánoční zvyky španělsky mluvících zemí. Na jaře se konají Hispánské dny. VUT Stavební fakulta a PREFA Kompozity a.s., EGP Invest s.r.o., Česká manažerská asociace spolupracují na realizaci projektu Technické školky. Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bystrc Podílíme se na přípravě společných projektů, besed, kvizů, výstav dětských prací, výuky v knihovně, televizního vysílání a exkurzí do knihařské dílny. Prvňáčci jsou každoročně pasováni na čtenáře. Aktivně se zapojujeme do projektů knihovny. Sokolovna Bystrc Realizují se zde hodiny tělesné výchovy a sportovních kroužků ZŠ i MŠ. ZŠ Pastviny Probíhají zde hodiny plavání. Zoologická zahrada Brno Některé třídy si adoptovaly zvířátko a přispívají na jeho chov. Navštěvujeme výukové programy, malujeme obrázky, účastníme se soutěží. Rezekvítek Připravuje školení učitelů a výukové programy pro žáky, představují nám a zapůjčují nové pomůcky. V tomto školním roce jsme společně realizovali projekt Voda kolem nás Pedagogicko-psychologická poradna Brno Kohoutova, Zachova, Hlinky, Hybešova a Speciálně pedagogické centrum Veslařská, Sekaninova, Štolcova Spolupracujeme při vyšetření poruch učení a chování, sestavování individuálních plánů, doporučují integrace. Spolupracujeme při integraci žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků. Společnost SITA CZ a.s. Svoz tříděného odpadu. Lesy města Brna Spolupráce při realizaci projektu Přírodní zahrada. 17

20 Provozně-technické inovace Celoškolního rázu Škola zakoupila 1interaktivní tabuli a diaprojektor z projektu Technické školky Vybavení školní zahrady odpadkové koše, truhlíky a rostliny z prostředků projektu MŽP Přírodní zahrada Úpravy v budově školy na Heyrovského 11 oprava kotelny, topení čištění koberců různé časté opravy (vodovodní kohoutky, splachovadla, WC prkýnka.) oprava pískoviště oprava části nejvíce poškozeného chodníku Úpravy v budově školy na Heyrovského 13 malování prostoru 1. třídy splátky firmě za úpravu třídy opravy podlahy ve třídách čištění koberců různé opravy (vodovodní kohoutky, splachovadla, WC, kuchyně) budování přírodní zahrady v celém areálu školní zahrady z financí projektu MŽP Údaje o hospodaření školy Podrobné údaje jsou v příloze č Zpráva auditora o auditu o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k Nákladové a výnosové účty ve všech významných ohledech věrně zobrazují vykazovaný hospodářský výsledek ke dni a rozdělení a použití hospodářského výsledku společnost ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s. je v souladu s platnými zákony a účetními předpisy a ověřuje se bez výhrad. NÁKLADY CELKEM ,00 VÝNOSY CELKEM ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,00 18

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. za rok. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s.

Výroční zpráva. za rok. Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o.p.s. DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB: zajišťování výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých zajišťování speciálně pedagogické,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Odborářů 345,530 09 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: PhDr.Michal Havlíček manažer školy: Mgr.Klára

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více