Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě Datum projednání v pedagogické radě Podpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: , pošta Hrabětice, tel.: , Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala Mgr. Eva Plešová Datum projednání ve školské radě Datum projednání v pedagogické radě Podpis

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku 3. Zabezpečení činnosti školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí k základnímu vzdělávání, přijetí k předškolnímu vzdělávání 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších kontrol 11. Údaje o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění) 12. Základní údaje o hospodaření školy 13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 15. Údaje o předložených a školu realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 17. Zhodnocení a závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Sídlo: Šanov, Komenského 241, Hrabětice, okres Znojmo IČ: Vymezení činnosti: Předmětem činnosti příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatel školy: Obec Šanov, Hlavní 65, Šanov, IČ Ředitelka školy: Mgr. Eva Plešová Tel.: Školská rada: Mgr. Edita Wolfová, Jitka Pražáková, Ferdinand Salaba, funkční období od Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku Základní škola Šanov je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol s identifikátorem zařízení (IZO) , obory vzdělávání C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a environmentální výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi, vytváří základy pro celoživotní učení, má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ve školním roce 2011/2012 probíhalo vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a jeho příloh Školního vzdělávacího programu Šance pro všechny vytvořeného na základě RVP ZV-LMP a Školního vzdělávacího programu pro školní družinu vytvořeného na základě ŠVP ZV. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Školka plná pohody vytvořeného na základě RVP PV. 3. Zabezpečení činnosti školy Školní rok začal 1. září 2011 v devíti ročnících, osmi třídách. Na 1. stupni se vyučovalo ve čtyřech třídách, jedna třída na 1. stupni byla tvořena spojenými ročníky, a to 3. a 5. Na druhém stupni se vyučovalo ve čtyřech třídách. Děti v MŠ byly rozděleny do dvou tříd. 3

4 Škola není bezbariérová. Žáci tělesně postižení školu nenavštěvují. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování byli integrováni v běžných třídách. Celkem bylo integrováno 5 žáků, tři žáci s poruchou učení, v péči PPP Znojmo, jeden žák s poruchou sluchu v péči SPC Kyjov a jeden žák s LMP v péči SPC Brno Kociánka, pro tohoto žáka byla na doporučení SPC a se souhlasem KV JmK, odboru školství, zřízena funkce asistenta pedagoga. Ředitelka školy pověřila činností třídní učitele, vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí učitelku mateřské školy a vedoucí školní jídelny. Žákům byly bezplatně poskytnuty učebnice a učební texty. V souladu se zněním 6 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. obdrželi žáci 1. třídy základní školní vybavení z rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání (č.j / ) v celkové hodnotě ,-Kč, včetně 200,- Kč na žáka na školní potřeby a žákům se zdravotním postižením ve druhém a vyšších ročnících byly bezplatně poskytnuty školní potřeby ve výši 100Kč na žáka. Žákům 2. stupně byly zdarma zapůjčeny učebnice, za úhradu pracovní sešity, ostatní školní potřeby (pomůcky do VV, rýsovací potřeby, kalkulátory apod.)byly v režii rodičů. Ředitelka školy zřídila pedagogickou radu jako poradní orgán, jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy, pedagogická rada ve školním roce zasedala 5x, projednávala zásadní záležitosti vzdělávání, výchovy a činnosti školy. Z jednání byl pořízen zápis. Řízení školy probíhalo v souladu s Organizačním řádem školy, jehož součástí byly směrnice upravující jednotlivé oblasti chodu školy. Základními dokumenty byly Školní řád základní školy, jehož součástí byl klasifikační řád, Školní řád mateřské školy, Řád školní družiny. S dokumenty byli seznámeni zaměstnanci školy, žáci i zákonní zástupci. Škola organizovala školní výlety a další školní akce související se školním kurikulem. Lyžařský kurz a plavecký výcvik žáků jsme v tomto školním roce neorganizovali z důvodů velmi nízkého počtu přihlášených zájemců. Organizaci LVK připravujeme na školní rok 2012/2013 a organizaci plaveckého výcviku pro žáky ročníku ve školním roce 2012/2013 a následném. Školní družina má zřízeno jedno oddělení a vychovatelka pracuje podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Školní jídelna má dvě pracoviště ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ. Školní jídelna ZŠ poskytuje stravování cizích strávníků v hospodářské činnosti, o tuto službu je v obci velký zájem. Žáci si mohli půjčovat knihy v žákovské knihovně a učitelé v učitelské knihovně. Na rozšíření knižního fondu pro žáky jsme využili část prostředků z rozvojového programu Na cestě k moderní škole, zaměřeného na rozvoj informační a čtenářské gramotnosti, a to o tituly, které by zvýšily zájem žáků o četbu. Prostory pro školní knihovnu, studovnu či klub chybí. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro jejich bezpečnost a ochranu a kontroluje jejich dodržování. Počty žáků, dětí, strávníků Základní škola: celkem 145 (stav k ) 4 1. stupeň stupeň Ch 10 Ch 10 Ch 4 Ch 5 Ch2 Ch 10 Ch 11 Ch 6 Ch 7 D 10 D 10 D 11 D 10 D 4 D 8 D 13 D 6 D 8

5 Pohyb žáků v průběhu školního roku: Počet žáků přijatých k základnímu vzdělávání od šk. roku 2011/2012: 21 Počet žáků, jimž byl povolen odklad na školní rok 2012/2013: 2 Počet žáků, kteří k přestoupili z jiné školy: 5 Počet žáků, kteří k přestoupili do jiné školy: 1 V průběhu roku přestoupili z jiné školy: 6 V průběhu roku přestoupili do jiné školy: 8 Počet žáků na konci školního roku 2011/2012: 143 Mateřská škola: celkem 40 dětí Počet dětí přijatých k celodennímu provozu: 39 Počet dětí přijatých k polodennímu provozu: 1 Počet dětí přijatých na omezenou délku docházky: 0 V průběhu roku ubylo dětí: 1 V průběhu roku přibylo dětí: 1 Školní družina: celkem 30 počet oddělení ŠD počet dětí ŠD počet vychovatelů ŠD 1 30 fyz. 1 / přepoč. 0,75 Školní jídelna počty strávníků ve šk. roce 2011/2012 Strávníci Děti MŠ Žáci 1. st. Žáci 2. st. Závodní strav. Celkem ŠJ MŠ ŠJ ZŠ celkem Počet obědů uvařených v hospodářské činnosti: Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepočtené osoby Kvalifikovaní (fyzické osoby) Doplňování vzdělání Mateřská škola stupeň stupeň 8 7,63 6,68 1 Školní družina 1 0, Asistent pedagoga 1 0, Celkem 17 15,63 15,68 1 Provozní zaměstnanci školy Fyzické osoby Přepočtené osoby Mateřská škola 1 0,94 5

6 Základní škola 4 2,71 Celkem 5 3,65 Počet pracovníků školního stravování Zařazení Fyzické osoby Přepočtené osoby Vedoucí stravování 1 0,7 Kuchaři 3 2,8 Provozní pracovníci - úklid 0 0,2 Kuchaři hospodářská činnost 1 1 Celkem 5 4,7 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí k základnímu vzdělávání, přijetí k předškolnímu vzdělávání Dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydala ředitelka rozhodnutí: Zápis k povinné školní docházce pro následující školní rok (2012/2013) Přijetí k základnímu vzdělávání 11 Nepřijetí k základnímu vzdělávání (děti 5leté) 0 Odklad školní docházky 1 Odvolání 0 Přestup z jiné školy v průběhu roku 2011/2012 Přestup z jiné školy 11 Zápis do mateřské školy od následujícího školního roku (2012/2013) Přijetí k předškolnímu vzdělávání 20 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 Ukončení předškolního vzdělávání 0 Odvolání 0 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospěl/a s vyznamenáním 6 Prospěl/a Neprospěl/a (*) Neprospěl/a po oprav.zk. Opakují Celkem za 1. stupeň

7 Celkem za 2. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří vykonávali opravné zkoušky Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet 2009/ / / Neomluvená absence: Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 44, průměr: 0,3 Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 87, průměr: 0,59 Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: 224, průměr: 1,57 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 2011/2012 Učební obor 7 Maturitní obory Gymnázia 8 letá 0 Gymnázia 6 letá 0 Gymnázia 4 letá 4 SOŠ 5 Konzervatoř 0 Celkem přijatých žáků ke střednímu vzdělávání 16 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 15 nižší ročník 1 Celkem 16 Počet absolventů, kteří získali doložku o dosažení základního vzdělání: Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.1 Poskytování školních poradenských služeb Ve škole bylo zřízeno pracoviště školních poradenských služeb. Zahrnovalo činnost výchovné poradkyně, která zajišťovala poradenské služby pro žáky a rodiče v oblasti školní neúspěšnosti, integrační program a kariérové poradenství, činnost metodika prevence, který koordinoval a participoval na činnostech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a činnost třídních 7

8 učitelů, kteří vykonávali výchovnou práci zaměřenou na osobnostní a sociální rozvoj. Služby byly poskytovány formou individuální reedukační práce, skupinové reedukační práce v dyslektickém kroužku a kroužku logopedické péče, třídnických hodin (pro žáky) a konzultací (pro žáky a pro rodiče) Výchovné poradenství Výchovná poradkyně poskytovala informace a koordinovala činnosti pedagogů při práci s žáky s SPU (zohledněné nebo integrované). Monitorovala ve spolupráci s vyučujícími případnou školní neúspěšnost. Vytypovaným žákům byla posléze věnována patřičná pozornost vedoucí k nápravě, popřípadě byli po konzultaci s rodiči posláni k diagnostice v PPP. Participovala na vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP). IVP byly konzultovány s odbornými pracovišti. IVP pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) byl vytvořen podle ŠVP ZV-LMP Šance pro všechny. Žákům individuálně integrovaným byla věnována rozšířená péče formou reedukačních hodin, jednomu žákovi byl po schválení Krajským úřadem Jihomoravského kraje přidělen asistent pedagoga. Zohlednění žáci byli zařazeni do dyslektického kroužku, v němž probíhala skupinová reedukace. Dyslektický kroužek pracoval 1x týdně pod vedením dyslektické asistentky Mgr. Fodorové. Logopedický kroužek nebyl otevřen, ve šk. roce 2011/2012 nebyl diagnostikován žádný žák se špatnou výslovností. V hodinách reedukace se s jednotlivými žáky pracovalo podle jejich specifických potřeb. Byla zařazována cvičení na koncentraci pozornosti, prostorové orientace, práce s textem, cvičení na hláskovou analýzu a syntézu, krátké a dlouhé samohlásky, měkké a tvrdé slabiky, práce se čtenářskými tabulkami, čtenářským okýnkem, práce s DIPO pomůckami. Žákům byly zadávány týdenní domácí úkoly. U některých žáků byla občas nedostatečná domácí příprava. U starších žáků rovněž další rozvoj čtenářských dovedností a následně byla zlepšována práce s textem a porozumění textu. Druh speciální péče Žáci integrovaní v ZŠ Šanov/v péči SPC 3 Žáci integrovaní v ZŠ Šanov/v péči PPP 2 Zohledněni žáci 13 Žáci odesláni k diagnostice v PPP 5 Počet žáků s individuální reedukací 4 Žáci zařazeni do dyslektického kroužku 4 Žáci zařazeni do logopedického kroužku 0 Počet Poradenství v oblasti prevence SPJ Na základě vyhodnocení MPP předchozího školního roku zpracovala školní metodička prevence Minimální preventivní program školy na období roku 2011/2012. Škola se snažila předcházet výchovným problémům vytvářením jasných pravidel v rámci zásad slušného chování, monitorováním nežádoucího chování jedinců v jeho zárodku. Vedla žáky k důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem. Primární prevence je začleněna do formálního kurikula školy, je součástí neformálních činností školy, zahrnuje všechny účastníky vzdělávacího procesu - žáky, rodiče i zaměstnance školy, realizuje se v různých formách od začátku předškolního vzdělávání. 8

9 Škola využívá kázeňských opatření dle školního řádu. Závažné případy škola řeší s OSPOD Znojmo. Ve školním roce 2011/2012 byl s orgánem sociálně-právní ochrany dětí řešen případ podezření na zanedbávání péče, po kontrole ze strany OSPOD se situace napravila. Primární prevence byla uskutečňována různými formami a metodami. Byla vytvořena nástěnka, která plnila informační službu, jak postupovat v tíživých situacích, na koho se obrátit v případě nouze, telefonní čísla pro tyto případy. MPP se daří úspěšně plnit v těch částech, které si škola zajišťuje sama nebo které jsou součástí výuky. Velmi dobrá spolupráce je s Policií ČR v Hrušovanech n. Jev. Ve školním roce 2011/2012 byly v rámci prevence SPJ realizovány následující aktivity: Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor IZS práce hasičů exkurze do HS Hruš. n. J ,7,8,9 70 Sportovní den školní projekt Zdravá svačinka projekt 1. stuopeň Tvořivé dílny, Vánoční jarmark celoškolní projekt září - duben Zdravé zuby celost.projekt ,8,9 44 Beseda o kyberšikaně Policií ČR Objev svůj rytmus Harmonia univerzális ,4,5,6,7,8 85 Prevence zubního kazu Dental Alarm září - květen 4,5 20 Bezpečně na silnici Besip ,7 19,23 Řekni drogám Ne vyučující VZ Pálení čarodějnic upevňování sociálních vazeb školní projekt Srdíčkové dny humanita se nás týká třídní projekt ,9 30 Kriminalita mládeže policie ČR Dětský den- prožitková aktivita pro rodiče a děti OS, obec, škola ,7 19 Pobytový program Středisko Březová V rámci prevence SPJ se nám daří začlenit prvky zdravého životního stylu a související prevence do programu školy. Minimalizovat nepřátelské klima ve škole. Třídní učitelé pracují s žáky podle plánu třídního učitele, činnosti jsou zaměřené především na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Výchovná práce se uskutečňuje formou výchovných chvilek v 1., 2. a 3. ročnících nebo formou třídnických hodin ve 4. až 9. ročnících. 9

10 Nedaří se nám zcela ovlivnit kouření u některých žáků. Ne vždy se nám daří předcházet problémovému chování (agrese) u některých jedinců a účinně spolupracovat s jejich rodiči. Stále řešíme sklony k záškoláctví u některých žáků vyšších ročníků. 7.2 Řešení nežádoucích jevů ve školním roce 2010/2011 (srovnání s rokem 2010/2011) Nežádoucí jev 2010/ /2012 Kouření - 1 případ /9. ročník Alkohol 1 případ /5. ročník - Drogy - - Záškoláctví 5 případů/ 3., 6., 8. ročník 3 případy/ ročník Fyzická šikana - - Psychická šikana - - Fyzické útoky - - Vandalismus - - Kriminalita majetkové 1 - povahy Zanedbávání dítěte - 1 případ/1., 4. ročník 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Forma vzdělávání Studium na zvýšení kvalifikace 2 Kurzy Počet poznámka (akreditace) Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti / environmentální výchovy Konverzační kurz Aj - pokročilí / Školení PowerPoint / Putování za historií / Koukej, kudy šlapeš 1 osvědčení Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací 1 osvědčení Jak zvládat náročné situace ve škole a komunikaci s rodiči 1 osvědčení Práce v programu VIS 1 osvědčení Prevence zvládání agresivity u dětí s důrazem na dospívání 1 osvědčení Elektronická šikana a jak ji řešit 1 osvědčení Seminář pro příjemce výzev globálních grantů OPVK 2 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola vybírá a realizuje aktivity, které mají souvislost se školním vzdělávacím programem, se záměrem postupného dosažení jednotlivých kompetencí. Projekty, projektové dny i další činnosti byly naplánované tak, aby se žáci aktivním způsobem učili, získávali pracovní zkušenosti, učili se komunikaci a spolupráci. 10

11 Plavecký výcvik Ve školním roce 2011/2012 jsme plavecký výcvik neorganizovali, vzhledem k vzdálenosti plavecké školy (Znojmo), organizujeme PV vždy pro celý první stupeň se záměrem naplnit autobus, tudíž v současnosti prošli dvouletým kurzem všichni žáci 1. stupně. Další kurz byl plánován na školní rok 2012/2013. Vzhledem k tomu, že se snížila příslušná státní neinvestiční dotace, z níž by se mohl zčásti tento kurz hradit, musel by ho rodiče hradit v plném rozsahu. Po provedení průzkumu na jaře 2012, z něhož vyplynul ze strany zákonných zástupců nezájem o plavecký výcvik (účastnilo by se 19 žáků ze 78), jsme plavecký kurz pro školní rok 2012/13 nezajišťovali. Lyžařský výcvikový kurz Vzhledem k nízkému počtu zájemců o LVK se tento ve školním roce 2011/2011 neuskutečnil. Environmentální výchova Škola se řídila plánem Environmentální výchovy, který byl v uplynulém školním roce průběžně naplňován. Podrobnosti jeho plnění odrážejí následující body: v červnu byl ukončen sběr papíru celkem bylo sesbíráno 6258 kg papíru, do sběru se zapojily všechny třídy. Nejvíce papíru nasbírali: Davčíková (2. tř.) 676 kg, Nováková (4. tř.) 641 kg, Porubská (1. tř.) 387 kg. Na vyhodnocení a utřídění výsledků se podílel Bc. Josef Wolf společně s žáky 7. ročníku v rámci předmětu Ekologický seminář; 2. sběr léčivých bylin proběhl sběr černého bezu (výsledky u zástupce ředitele); 3. práce na pozemku v letošním školním roce probíhaly práce na pozemku v rámci předmětu Pracovní výchova v 7. ročníku; 4. projekt Recyklohraní - první rok se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní. V tomto školním roce spočívala hlavní činnost ve sběru elektroodpadu, vysloužilých mobilních telefonů a baterií. Součástí tohoto projektu je i možnost zapojit se do plnění úkolů zabývající se environmentální tématikou na plnění se tento školní rok žádná třída nepodílela cílem je zařadit plnění těchto úkolů do příštího roku (zejména do předmětu Ekologický seminář v 7. ročníku); 5. V rámci projektu Recyklohraní se škola zúčastnila akce Věnuj mobil, kdy žáci přinášeli do školy vysloužilé mobilní telefony, které byly následně odvezeny k recyklaci. Na naší škole se vybralo celkem 15 mobilních telefonů; 6. Vánoční jarmark v prosinci 2011 se uskutečnila na naší škole akce s názvem Tvořivé dílny, na které žáci I. a II. stupně zhotovovali výrobky s vánoční tématikou. Žáci při výrobě pracovali s různými druhy přírodních materiálů; 7. projekt Ovoce do škol v celém školním roce se naše škola zapojila do tohoto projektu, jehož cílem bylo vyvolat u dětí zájem o zdravou výživu a uvědomit si její důležitost. Žáci dostávali jednou za čtrnáct dní na svačinu 1 ks ovoce nebo zeleniny; 8. exkurze do jaderné elektrárny Dukovany účastnili se žáci 9. ročníků společně s vybranými žáky ze ZŠ Hevlín; 9. exkurze do cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou účastnili se žáci 9. ročníku;

12 10. na červen byla pro žáky 9. ročníku naplánována exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Byla domluvena exkurze i ubytování na 3 dny (exkurze měla být spojena se školním výletem) nakonec se výlet neuskutečnil z důvodu nízkého zájmu žáků o tento školní výlet; 11. ve třídách II. stupně bylo zavedeno třídění papíru jako sběrná nádoba slouží papírová krabice od ubrousků tímto způsobem ve třídách funguje třídění papíru, nadále však chybí nádoby na sběr plastů. 12. projekt Den Země se v letošním školním roce neuskutečnil kvůli špatnému počasí byl zahájen nový projekt s názvem NATURA 2000, jehož cílem je seznámit žáky s evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi v okolí naší školy. Každé třídě byla přidělena jedna evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast, o které si v rámci předmětu Přírodopis zjistí důležité informace a v příštím školním roce proběhne do těchto míst exkurze; 13. Pálení čarodějnic žáci 9. ročníku uspořádali pro ostatní žáky II. stupně terénní soutěž, jejíž součástí bylo 5 stanovišť, na kterých žáci plnili připravené úkoly; pro žáky 1. stupně připravili vyučující tematický den; 14. exkurze do Planetária v Brně všechny třídy I. i II. stupně se zúčastnily výukových programů v planetáriu Brno; programy byly vybírány tak, aby byly přiměřené věku jednotlivých tříd; 15. zakoupení 15 ks krabičkových lup, 15 ks buzol, 15 ks klíčů k určování vodních bezobratlých živočichů, 15 ks klíčů k určování půdních bezobratlých živočichů; 16. vytvoření seznamu pomůcek, metodických materiálů a knih zabývající se environmentální výchovou; 17. ukončení specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy součástí vypracované závěrečné práce je i roční plán environmentálního vzdělávání na naší škole pro následující školní rok. Dopravní výchova. Zejména na 1. stupni klademe důraz na dopravní výchovu. Žáci probírali následující témata: 1. ročník - bezpečná cesta do školy - chůze po chodníku, stezka pro chodce - bezpečné přecházení vozovky na rovném a přehledném úseku, po přechodu pro chodce, nadchodu a podchodu - význam světelných signálů pro chodce - schopnost rozeznat nebezpečná místa - nebezpečná místa pro přecházení vozovky - vidět a být viděn reflexní materiály za snížené viditelnosti - užívání cyklistické přilby - bezpečného chování v automobilu autosedačky a bezpečnostní pásy - zásady bezpečného chování v hromadné dopravě (nastupování, vystupování, chování při jízdě, chování na zastávce) 12

13 - bezpečná místa pro hry dětí, sáňkování, lyžování 2. ročník - chůze po silnici (krajnice vozovka), nebezpečná místa pro chůzi po silnici - chůze přes železniční přejezd bez závor i se závorami - nebezpečí, která hrozí chodcům za snížené viditelnosti - druhy hromadné dopravy - vidět a být viděn reflexní materiály za snížené viditelnosti - zásady bezpečného chování v automobilu autosedačky a bezpečnostní pásy - způsoby pomoci starým a nemocným lidem v prostředích hromadné dopravy - zásady kázně a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu (nepřekážet, neomezovat, neohrožovat ostatní) - zásady chování při jízdě v automobilu zádržné systémy - výcvik základních dovedností na kole přilba 3. ročník - doplňovat zásady správného chování chodce - místa a úseky, kam je chodcům vstup zakázán - vidět a být viděn reflexní materiály za snížené viditelnosti - zásady bezpečného chování v automobilu autosedačky a bezpečnostní pásy - světelné signály a pokyny policisty v silničním provozu - pravidla pro bezpečnou jízdu na in-line, skateboardu a koloběžce - vozidla se zvláštními výstražnými znameními a reakce na tyto signály - způsob přivolání první pomoci při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění Ve 4. a 5. ročnících byl zařazen Projekt Dopravní výchova, zaměřený na získávání teoretických znalostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu s následným ověřením v praktické části, byl určen žákům 4. a 5. ročníku. Výuka probíhala vždy v úterý 27.9., , 31.1., a pod vedením p. Vysočana. První čtyři lekce byly věnovány teoretickým vědomostem o bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním provozu. Zakončením teorie byl vědomostní test absolvovaly děti jízdu zručnosti, kde mohly uplatnit získané vědomosti. Úspěšní absolventi získali průkaz cyklisty. Projekt Dopravní výchova se dětem líbil a hodnotily ho kladně. Ovoce a zelenina do škol Žáci po celý školní rok dostávali ovoce, zeleninu a nápoje, byli seznámeni s projektem Ovoce do škol, k tomuto tématu byl v hodinách vymezen prostor pro doprovodné aktivity, zejména v hodinách Vv, Pv, Hv. Zvláště jsme význam ovoce a zeleniny rozebrali v projektu Zdravá svačina. Zdravé zuby V rámci výchovy k zdravému životnímu stylu se žáci pravidelně účastní akce Zdravé zuby (www.zdravezuby.cz ). Cílem tohoto programu je zlepšení zubního zdraví u dětí. V tomto školním roce jsme rozšířili program také pro žáky 2. stupně, pro které byla uspořádána přednáška s praktickým nácvikem správné ústní hygieny studenty LF MU Brno DentalAlarm Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti 13

14 Mimořádnou pozornost jsme věnovali rozvoji čtenářské informační gramotnosti, a to ve všech ročnících i předmětech. Tato oblast byla podporována projektem OPVK Na cestě k moderní škole. Bylo vytvořeno množství vzdělávacích materiálů (digitálních učebních materiálů nebo pracovních listů), jejichž účelem je inovovat, zefektivnit a zatraktivnit výuku. Zahraniční zájezd Škola zorganizovala jednodenní zájezd do Vídně. Žákům bylo umožněno konfrontovat svou znalost cizího jazyka, schopnost dorozumět se v cizojazyčném prostředí. Zájmové vzdělávání Činnost školní družiny V letošním školním roce bylo přihlášeno do ŠD 33 dětí ročníku, 16 chlapců a 14 děvčat.vedoucí vychovatelka je pí Václavková. Provoz ŠD byl od hod hod. Do družiny byli přihlášeni převážně žáci 1. a 2. ročníku. Děti také docházely do zájmových kroužků: Pondělí hod. Míčové hry pod vedením p.uč. Lenky Spišiakové Úterý hod. Kroužek dovedných rukou pod vedením p.olgy Kubišové Středa hod. Sborový zpěv pod vedením p.uč.josefa Wolfa Čtvrtek hod. Atletický a gymnastický kroužek pod vedením p.uč. Blažkové a p.uč.tobolákové Nedostatek spatřujeme v tom, že chybí samostatná třída nebo prostor pro ŠD. Jinak materiální zajištění a vybavení je dostačující. Veřejně prospěšná činnost Žáci členové pěveckého sboru pod vedením svého vedoucího jsou důležitou součástí organizace občanských setkání Setkání seniorů a Vítání občánků pořádaných Obecním úřadem v Šanově. Snažíme se postupně rozvíjet spolupráci s místním Okrašlovacím spolkem. V průběhu školního roku byly organizovány různé aktivity projekty, sportovní dny, matematické dny, olympiády v různých předmětech, soutěže, koncerty, exkurze, výlety. Žáci v doprovodu svých pedagogů se zúčastnili mnoha veřejných akcí a mohli prokázat svou angažovanost. Výčet aktivit ve školním roce 2011/2012 měsíc aktivita zaměření cílová skupina září o Slavnostní zahájení školního roku o Sběr papíru zahájení Malá školní slavnost Environmentální výchova, Všichni žáci, rodiče, veřejnost Všichni žáci o Židé v průběhu staletí zahájení projektu Člověk a společnost Multikulturní výchova Žáci 2. stupně říjen 14 o Dopravní výchova o Exkurze MG Brno o Exkurze Hasiči Hrušovany Člověk a jeho svět, prevence SPJ Umění a kultura Člověk a zdraví, prevence žáci ročníku Žáci 9. ročníku Žáci 7. ročníku

15 listopad prosinec leden nad Jevišovkou o Sportem proti nudě o Návštěva knihovny o Burza škol o Tvořivé dílny o Vánoční jarmark o Školní kolo dějepisné olympiády o Školní kolo olympiády v ČJ o Setkání s rodiči vycházejících žáků o DentalAlarm o Srdíčkové dny o Exkurze do cukrovaru o Pythagoriáda o Předvánoční setkání na Emině zámku o Zahraniční zájezd Vídeň o Soutěž v přehazované/odbíjené o Vánoční příběhtematický vzděl. program o Vánoční koncert/ vystoupení pěveckého sboru o Třídní besídky, předvánoční sportování o Návštěva divadla o Exkurze Dukovany o Divadlo Brno o Kurz předškoláka únor o Dějepisná olympiáda okr. kolo o Divadlo Znojmo o Zápis do 1. třídy o Objev svůj rytmus o Návštěva divadla SPJ Člověk a zdraví, prevence SPJ rozvoj čtenářské gramotnosti Výchovné poradenství Esteticko-výchovný projekt, prevence SPJ Člověk a společnost Jazyk a literatura Výchovné poradenství Člověk a zdraví Člověk a zdraví, VDO Člověk a příroda, EV Matematické dovednosti Veřejně prospěšná činnost, angažovanost Jazyk a jazyková komunikace Člověk a zdraví Umění a kultura Osobnostní a společenská výchova, prevence SPJ Osobnostní výchova, člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a příroda Umění a kultura Výchovné poradenství Člověk a společnost Jazyk a jazyková komunikace Prevence SPJ Umění a kultura Žáci 2. stupně Žáci 2. třídy Žáci 9. ročníku Všichni žáci, rodiče, veřejnost Žáci 2. stupně Žáci 8. a 9. ročníku Rodiče vycházejících žáků Žáci ročníku Žáci 7. ročníku Žáci 9. ročníku Žáci 8. ročníku Pěvecký sbor, dramatický kroužek Žáci ročníku Žáci ročníku Žáci ročníku Dramatický kroužek Pěvecký sbor Všichni žáci Žáci 1. stupně Žáci třídy Žáci 2. stupně Děti předškolního věku 2 žákyně Krulová K. Hlusková Ji.(9.tř.) Žáci 2. stupně Děti předškolního Žáci stupně Žáci 1. stupně březen o Divadlo Brno-večerní představení o Den matematických dovedností (matematický cvrček, klokánek, klokan) o Školní kolo biologické olympiády o Okresní kolo Olympiády v ČJ Umění a kultura Matematika a její aplikace Člověk a příroda Jazyk a jazyková komunikace Žáci 2. stupně Všichni žáci Žáci 2. stupně Žákyně Krulová K., Machová J.(9.tř.) 15

16 o Zdravé zuby o Planetárium Brno o Pythagoriáda okr. kolo Člověk a jeho svět, prevence SPJ Člověk a příroda Člověk a příroda Žáci 1. stupně Žáci ročníku Žák Pražák M. (5.tř.) duben květen červen o Za školu čtoucí projekt o Setkání se seniory o Znojemský slavíček okresní kolo o Planetárium Brno o Coca-cola pohár o Beseda Úřad práce Znojmo o Příběhy bezpráví o Divadlo Znojmo o Pálení čarodějnic o Otvírání studánky o Turnaj Mc Donald Cup o Regonální konverzační soutěž v NJ, AJ ZŠ Pražská o Návštěva divadla o Beseda právní vědomí o Dopravní výchova dopravní hřiště o Poznáváme Prahu 2denní zájezd o Setkání se seniory o Dětský den o Učíme se létat beseda o dravých ptácích o Školní výlety o Běh pro zdraví o Operka vystoupení žáků pro 2 MŠ a seniory o Sběr bezu o Slavnostní ukončení školního roku Jazyk a jazyková komunikace Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a příroda Člověk a zdraví Výchovné poradenství Člověk a společnost Jazyk a jazyková komunikace Člověk a příroda Člověk a zdraví (lidové tradice) Veřejně prospěšná činnost Člověk a zdraví Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Prevence SPJ Člověk a jeho svět, prevence Člověk a společnost, umění a kultura Člověk a společnost Prevence SPJ Člověk a příroda Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova; Člověk a zdraví Člověk a společnost, umění a kultura Environmentální výchova, osobní angažovanost Závěrečná školní slavnost Žáci 2. stupně Pěvecký sbor Žákyně Wolfová (3.tř.) Žáci 1. a 2. ročníku vybraní žáci 8. ročníku Žáci 8. a 9. ročníku Žáci 1. a 2. stupně Žáci 2. stupně Pěvecký a dramatický kroužek Žáci 1. stupně Žáci 9. ročníku Žáci 2. stupně Žáci ročníku Žáci ročníku Žáci 2. stupně Pěvecký sbor Všichni žáci/veřejnost Všichni žáci Žáci 1. stupně, ročník Všichni žáci Pěvecký sbor Všichni žáci Žáci, rodiče, veřejnost Aktivity mateřské školy jsou součástí samostatné výroční zprávy MŠ Šanov, která je přílohou výroční zprávy. 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10.1 Kontroly 16

17 V období 2011/2012 neproběhla žádná inspekční činnost Řešení stížností Ve školním roce 2011/2012 nebyla řešena žádná stížnost. 11. Údaje o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění) V období 2011/2012 nebyla podána žádná písemná žádost o poskytnutí informace, tudíž žádná žádost nebyla ani odmítnuta. V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti a informace podané ústně, které nevyžadovaly přípravu na odpověď. 12. Základní údaje o hospodaření školy Výnosy z činnosti hlavní činnost hospodářská činnost Příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu Příspěvky a dotace na provoz ze ÚSC Dotace EU peníze školám Tržby z prodeje služeb ,56 Stravné Stravné cizí strávníci Školné ZÚ Výnosy celkem , Náklady na činnost hlavní činnost hospodářská činnost Spotřeba materiálu , Spotřeba energie ,92 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Opravy a udržování ,00 Cestovné 4673 Ostatní služby ,7 Mzdy SP+ZP FKSP Ostatní sociální náklady (náhrady nemoc) Smluvní pokuty a úroky z prodlení 200 Jiné pokuty a penále 440 Ostatní náklady z činnosti (pojištění) Náklady celkem , Výsledek hospodaření

18 Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav fondu ,09 Tvorba fondu ,24 Užití fondu KS k ,33 Rezervní fond Počáteční stav fondu 0 Tvorba fondu zlepšený výsledek hospodaření nespotřebované dotace z rozpočtu EU Užití fondu 0 KS k ,6 13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou EU. 14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Škola do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání není zapojena. 15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/2012 ( ) škola zahájila realizaci projektu OP VK s motivačním názvem Na cestě k moderní škole schváleného pod reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ s celkovou výší finanční podpory Kč. Projekt je zaměřen především na rozvoj informační a čtenářské gramotnosti, realizace je rozvržena do dvou let, předpokládané datum ukončení je zahájila škola realizaci projektu OP VK s motivačním názvem Náš kraj náš domov registrovaný pod číslem CZ.1.07/1.1.16/ s finanční podporou ve výši ,70 Kč. Předpokládané datum ukončení je Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole pracuje základní organizace ČMOS PŠ, sdružuje celkem 7 členů. Pravidla vzájemných vztahů jsou stanovena v Kolektivní smlouvě. Je vytvořen systém hodnocení zaměstnanců zaměřený především na plán osobního rozvoje každého zaměstnance, je vytvořen systém školení a vzdělávání zaměstnanců, pracovní řád pro zaměstnance organizace, rozvrh pracovní doby a přestávek v práci. Je vedena evidence pracovní doby. Plnění závazků zaměstnavatele vyplývajících z kolektivní smlouvy je průběžně kontrolováno. 17. Zhodnocení a závěr Činnost školy je koncepční a plánovitá. Prohlubováním kvalifikace zaměstnanců, které je realizováno v souladu s plánem DVPP a pracovním zařazením zaměstnance, jeho školními aktivitami a 18

19 potřebami školy s ohledem na finanční možnosti usilujeme o neustálé zlepšování podmínek pro vzdělávání. V průběhu školní roku 2011/2012 škola využívala při vzdělávání žáků různorodé metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, učební pomůcky a didaktické materiály s cílem maximálního využití individuálních možností jednotlivých žáků. Během roku v rámci rozvojového programu vznikla škála vzdělávacích materiálů, pracovních listů a digitálních učebních materiálů, které jsou umístěny na intranetu školy a přístupné všem pedagogům školy pro další využití. Vedle klasické formální výuky stále více zařazujeme neformálních aktivity-přírodovědné vycházky, praktické činnosti v přírodě, vzdělávací programy, exkurze, preferujeme činnostní učení. Zařazovali jsme aktivity, při nichž mohou žáci srovnávat vlastní schopnosti a předpoklady (soutěže, olympiády) se spolužáky v rámci vlastní školy i škol regionu. Tyto aktivity měly různorodá zaměření (humanitní, přírodovědné, sportovní, umělecké, pracovní, umělecké), aby měl každý žák příležitost zažít úspěch a byl motivován k dalšímu učení. Od letošního roku využíváme vlastní žákovské knížky, které zohledňují potřeby školy, součástí je Vlastní hodnocení žáka v jednotlivých čtvrtletích. Žák má přehled o tom, jaké schopnosti musí rozvíjet, aby dosahoval dobrých školních výsledků. Postupně zlepšujeme materiální vybavení potřebné k dosahování našich vzdělávacích cílů, k tomu využíváme vedle dotací zřizovatele a státu prostředků získaných z evropských fondů, ale také od laskavých dárců. Letos nás podpořili tradiční sponzoři Cukrovar a.s., Okrašlovací spolek Šanov a firma FIPS Štefan Spišiak. V době školních prázdnin jsme očekávali dokončení 2 nových učeben v nástavbě školy a rekonstrukci hygienických zařízení, okolnosti však způsobily, že realizace byla posunuta, což má za důsledek přehodnocení postupu v záměru materiálního rozvoje školy a zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. V souvislosti se zlepšováním podmínek pro vzdělávání je naším dalším cílem zrekonstruovat budovu ve dvoře školy tzv. garáž, která je ve špatném stavu. Přestavbou by vznikly nové prostory pro vzdělávání, rádi bychom je využívaly jako další učebnu. Její využití by v dopoledních hodinách mohlo sloužit jako odborná učebna, ateliér nebo v odpoledních hodinách jako prostor pro školní družinu. V budově by byl také prostor pro umístění zahradního nářadí pro práci na pozemku a místo pro ukládání papíru ze sběru, které je jedním z prostředků ekologické výchovy žáků (třídění odpadu). Bude li dokončena nástavba a opravena uvedená budova, umožní nám to ve školní zahradě vybudovat učebnu v přírodě pokusnou zahradu (užitkovou i odpočinkovou), což umožní zefektivnit výuku ekologické výchovy, přírodovědy, přírodopisu, pracovní výchovy a zároveň by vznikl relaxační venkovní prostor pro žáky, což by bylo plně v souladu s koncepcí environmentální výchovy naší školy. Pro tento záměr potřebujeme podporu zřizovatele. Ve spolupráci se zřizovatelem došlo k navýšení kapacity v MŠ do r. 2015, a to ze 40 na 44, aby bylo vyhověno zvýšenému zájmu rodičů o umístění dětí do tohoto zařízení. Vzhledem k velikosti prostor stávající budovy, bylo s ohledem na hygienické normy toto navýšení maximálně možné. Toto navýšení si vyžádalo zvýšení výdajů na úpravy, které byly podmínkou KHS k vydání potřebného souhlasu. Tyto úpravy si vyžádaly náklady ve výši Kč. Také byla zpracována projektová dokumentace na poslední etapu rekonstrukce elektroinstalace přízemí a suterénu budovy školy, kterou plánujeme na příští rok. V Šanově 15. října 2012 Mgr. Eva Plešová, ředitelka školy 19

20 Příloha: Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Ředitelka školy Mgr. Eva Plešová Adresa MŠ Karlovská 124 Druh a typ MŠ Celodenní MŠ 2 oddělení 40 dětí Provoz MŠ Údaje o zaměstnancích mateřské školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti V MŠ je celkem 6 zaměstnanců, z toho 3 pedagogické pracovnice a 3 provozní pracovnice Alena Blechová - vedoucí učitelka Zdenka Tischlerová - učitelka Hana Janíková - učitelka Kateřina Dušková - vedoucí školní jídelny do Hana Kašparová -vedoucí školní jídelny od Naděžda Kalinová - kvalifikovaná kuchařka Dana Navrátilová - uklízečka topička Všechny učitelky mají potřebnou kvalifikaci v oboru učitelství mateřských škol. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelky se účastní vzdělávacích akcí, které nabízí informační centrum a pedagogické středisko Znojmo. Výchovně vzdělávací činnost Ve školním roce bylo přijato 19 dětí z celkového počtu přihlášených 19 dětí. Školní vzdělávací program Školka plná pohody vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily 20

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola, Šatov. okres Znojmo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více