Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě Datum projednání v pedagogické radě Podpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: , pošta Hrabětice, tel.: , Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala Mgr. Eva Plešová Datum projednání ve školské radě Datum projednání v pedagogické radě Podpis

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku 3. Zabezpečení činnosti školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí k základnímu vzdělávání, přijetí k předškolnímu vzdělávání 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších kontrol 11. Údaje o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v platném znění) 12. Základní údaje o hospodaření školy 13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 15. Údaje o předložených a školu realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 17. Zhodnocení a závěr 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Sídlo: Šanov, Komenského 241, Hrabětice, okres Znojmo IČ: Vymezení činnosti: Předmětem činnosti příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatel školy: Obec Šanov, Hlavní 65, Šanov, IČ Ředitelka školy: Mgr. Eva Plešová Tel.: Školská rada: Mgr. Edita Wolfová, Jitka Pražáková, Ferdinand Salaba, funkční období od Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do školského rejstříku Základní škola Šanov je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol s identifikátorem zařízení (IZO) , obory vzdělávání C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9 r. 0 měs. Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a environmentální výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi, vytváří základy pro celoživotní učení, má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Ve školním roce 2011/2012 probíhalo vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a jeho příloh Školního vzdělávacího programu Šance pro všechny vytvořeného na základě RVP ZV-LMP a Školního vzdělávacího programu pro školní družinu vytvořeného na základě ŠVP ZV. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Školka plná pohody vytvořeného na základě RVP PV. 3. Zabezpečení činnosti školy Školní rok začal 1. září 2011 v devíti ročnících, osmi třídách. Na 1. stupni se vyučovalo ve čtyřech třídách, jedna třída na 1. stupni byla tvořena spojenými ročníky, a to 3. a 5. Na druhém stupni se vyučovalo ve čtyřech třídách. Děti v MŠ byly rozděleny do dvou tříd. 3

4 Škola není bezbariérová. Žáci tělesně postižení školu nenavštěvují. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování byli integrováni v běžných třídách. Celkem bylo integrováno 5 žáků, tři žáci s poruchou učení, v péči PPP Znojmo, jeden žák s poruchou sluchu v péči SPC Kyjov a jeden žák s LMP v péči SPC Brno Kociánka, pro tohoto žáka byla na doporučení SPC a se souhlasem KV JmK, odboru školství, zřízena funkce asistenta pedagoga. Ředitelka školy pověřila činností třídní učitele, vedoucí vychovatelku školní družiny, vedoucí učitelku mateřské školy a vedoucí školní jídelny. Žákům byly bezplatně poskytnuty učebnice a učební texty. V souladu se zněním 6 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. obdrželi žáci 1. třídy základní školní vybavení z rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání (č.j / ) v celkové hodnotě ,-Kč, včetně 200,- Kč na žáka na školní potřeby a žákům se zdravotním postižením ve druhém a vyšších ročnících byly bezplatně poskytnuty školní potřeby ve výši 100Kč na žáka. Žákům 2. stupně byly zdarma zapůjčeny učebnice, za úhradu pracovní sešity, ostatní školní potřeby (pomůcky do VV, rýsovací potřeby, kalkulátory apod.)byly v režii rodičů. Ředitelka školy zřídila pedagogickou radu jako poradní orgán, jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy, pedagogická rada ve školním roce zasedala 5x, projednávala zásadní záležitosti vzdělávání, výchovy a činnosti školy. Z jednání byl pořízen zápis. Řízení školy probíhalo v souladu s Organizačním řádem školy, jehož součástí byly směrnice upravující jednotlivé oblasti chodu školy. Základními dokumenty byly Školní řád základní školy, jehož součástí byl klasifikační řád, Školní řád mateřské školy, Řád školní družiny. S dokumenty byli seznámeni zaměstnanci školy, žáci i zákonní zástupci. Škola organizovala školní výlety a další školní akce související se školním kurikulem. Lyžařský kurz a plavecký výcvik žáků jsme v tomto školním roce neorganizovali z důvodů velmi nízkého počtu přihlášených zájemců. Organizaci LVK připravujeme na školní rok 2012/2013 a organizaci plaveckého výcviku pro žáky ročníku ve školním roce 2012/2013 a následném. Školní družina má zřízeno jedno oddělení a vychovatelka pracuje podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Školní jídelna má dvě pracoviště ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ. Školní jídelna ZŠ poskytuje stravování cizích strávníků v hospodářské činnosti, o tuto službu je v obci velký zájem. Žáci si mohli půjčovat knihy v žákovské knihovně a učitelé v učitelské knihovně. Na rozšíření knižního fondu pro žáky jsme využili část prostředků z rozvojového programu Na cestě k moderní škole, zaměřeného na rozvoj informační a čtenářské gramotnosti, a to o tituly, které by zvýšily zájem žáků o četbu. Prostory pro školní knihovnu, studovnu či klub chybí. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro jejich bezpečnost a ochranu a kontroluje jejich dodržování. Počty žáků, dětí, strávníků Základní škola: celkem 145 (stav k ) 4 1. stupeň stupeň Ch 10 Ch 10 Ch 4 Ch 5 Ch2 Ch 10 Ch 11 Ch 6 Ch 7 D 10 D 10 D 11 D 10 D 4 D 8 D 13 D 6 D 8

5 Pohyb žáků v průběhu školního roku: Počet žáků přijatých k základnímu vzdělávání od šk. roku 2011/2012: 21 Počet žáků, jimž byl povolen odklad na školní rok 2012/2013: 2 Počet žáků, kteří k přestoupili z jiné školy: 5 Počet žáků, kteří k přestoupili do jiné školy: 1 V průběhu roku přestoupili z jiné školy: 6 V průběhu roku přestoupili do jiné školy: 8 Počet žáků na konci školního roku 2011/2012: 143 Mateřská škola: celkem 40 dětí Počet dětí přijatých k celodennímu provozu: 39 Počet dětí přijatých k polodennímu provozu: 1 Počet dětí přijatých na omezenou délku docházky: 0 V průběhu roku ubylo dětí: 1 V průběhu roku přibylo dětí: 1 Školní družina: celkem 30 počet oddělení ŠD počet dětí ŠD počet vychovatelů ŠD 1 30 fyz. 1 / přepoč. 0,75 Školní jídelna počty strávníků ve šk. roce 2011/2012 Strávníci Děti MŠ Žáci 1. st. Žáci 2. st. Závodní strav. Celkem ŠJ MŠ ŠJ ZŠ celkem Počet obědů uvařených v hospodářské činnosti: Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby Přepočtené osoby Kvalifikovaní (fyzické osoby) Doplňování vzdělání Mateřská škola stupeň stupeň 8 7,63 6,68 1 Školní družina 1 0, Asistent pedagoga 1 0, Celkem 17 15,63 15,68 1 Provozní zaměstnanci školy Fyzické osoby Přepočtené osoby Mateřská škola 1 0,94 5

6 Základní škola 4 2,71 Celkem 5 3,65 Počet pracovníků školního stravování Zařazení Fyzické osoby Přepočtené osoby Vedoucí stravování 1 0,7 Kuchaři 3 2,8 Provozní pracovníci - úklid 0 0,2 Kuchaři hospodářská činnost 1 1 Celkem 5 4,7 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí k základnímu vzdělávání, přijetí k předškolnímu vzdělávání Dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů vydala ředitelka rozhodnutí: Zápis k povinné školní docházce pro následující školní rok (2012/2013) Přijetí k základnímu vzdělávání 11 Nepřijetí k základnímu vzdělávání (děti 5leté) 0 Odklad školní docházky 1 Odvolání 0 Přestup z jiné školy v průběhu roku 2011/2012 Přestup z jiné školy 11 Zápis do mateřské školy od následujícího školního roku (2012/2013) Přijetí k předškolnímu vzdělávání 20 Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 0 Ukončení předškolního vzdělávání 0 Odvolání 0 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospěl/a s vyznamenáním 6 Prospěl/a Neprospěl/a (*) Neprospěl/a po oprav.zk. Opakují Celkem za 1. stupeň

7 Celkem za 2. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří vykonávali opravné zkoušky Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet 2009/ / / Neomluvená absence: Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2009/2010: 44, průměr: 0,3 Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2010/2011: 87, průměr: 0,59 Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2011/2012: 224, průměr: 1,57 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 2011/2012 Učební obor 7 Maturitní obory Gymnázia 8 letá 0 Gymnázia 6 letá 0 Gymnázia 4 letá 4 SOŠ 5 Konzervatoř 0 Celkem přijatých žáků ke střednímu vzdělávání 16 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 15 nižší ročník 1 Celkem 16 Počet absolventů, kteří získali doložku o dosažení základního vzdělání: Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.1 Poskytování školních poradenských služeb Ve škole bylo zřízeno pracoviště školních poradenských služeb. Zahrnovalo činnost výchovné poradkyně, která zajišťovala poradenské služby pro žáky a rodiče v oblasti školní neúspěšnosti, integrační program a kariérové poradenství, činnost metodika prevence, který koordinoval a participoval na činnostech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a činnost třídních 7

8 učitelů, kteří vykonávali výchovnou práci zaměřenou na osobnostní a sociální rozvoj. Služby byly poskytovány formou individuální reedukační práce, skupinové reedukační práce v dyslektickém kroužku a kroužku logopedické péče, třídnických hodin (pro žáky) a konzultací (pro žáky a pro rodiče) Výchovné poradenství Výchovná poradkyně poskytovala informace a koordinovala činnosti pedagogů při práci s žáky s SPU (zohledněné nebo integrované). Monitorovala ve spolupráci s vyučujícími případnou školní neúspěšnost. Vytypovaným žákům byla posléze věnována patřičná pozornost vedoucí k nápravě, popřípadě byli po konzultaci s rodiči posláni k diagnostice v PPP. Participovala na vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP). IVP byly konzultovány s odbornými pracovišti. IVP pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) byl vytvořen podle ŠVP ZV-LMP Šance pro všechny. Žákům individuálně integrovaným byla věnována rozšířená péče formou reedukačních hodin, jednomu žákovi byl po schválení Krajským úřadem Jihomoravského kraje přidělen asistent pedagoga. Zohlednění žáci byli zařazeni do dyslektického kroužku, v němž probíhala skupinová reedukace. Dyslektický kroužek pracoval 1x týdně pod vedením dyslektické asistentky Mgr. Fodorové. Logopedický kroužek nebyl otevřen, ve šk. roce 2011/2012 nebyl diagnostikován žádný žák se špatnou výslovností. V hodinách reedukace se s jednotlivými žáky pracovalo podle jejich specifických potřeb. Byla zařazována cvičení na koncentraci pozornosti, prostorové orientace, práce s textem, cvičení na hláskovou analýzu a syntézu, krátké a dlouhé samohlásky, měkké a tvrdé slabiky, práce se čtenářskými tabulkami, čtenářským okýnkem, práce s DIPO pomůckami. Žákům byly zadávány týdenní domácí úkoly. U některých žáků byla občas nedostatečná domácí příprava. U starších žáků rovněž další rozvoj čtenářských dovedností a následně byla zlepšována práce s textem a porozumění textu. Druh speciální péče Žáci integrovaní v ZŠ Šanov/v péči SPC 3 Žáci integrovaní v ZŠ Šanov/v péči PPP 2 Zohledněni žáci 13 Žáci odesláni k diagnostice v PPP 5 Počet žáků s individuální reedukací 4 Žáci zařazeni do dyslektického kroužku 4 Žáci zařazeni do logopedického kroužku 0 Počet Poradenství v oblasti prevence SPJ Na základě vyhodnocení MPP předchozího školního roku zpracovala školní metodička prevence Minimální preventivní program školy na období roku 2011/2012. Škola se snažila předcházet výchovným problémům vytvářením jasných pravidel v rámci zásad slušného chování, monitorováním nežádoucího chování jedinců v jeho zárodku. Vedla žáky k důslednému dodržování pravidel stanovených školním řádem. Primární prevence je začleněna do formálního kurikula školy, je součástí neformálních činností školy, zahrnuje všechny účastníky vzdělávacího procesu - žáky, rodiče i zaměstnance školy, realizuje se v různých formách od začátku předškolního vzdělávání. 8

9 Škola využívá kázeňských opatření dle školního řádu. Závažné případy škola řeší s OSPOD Znojmo. Ve školním roce 2011/2012 byl s orgánem sociálně-právní ochrany dětí řešen případ podezření na zanedbávání péče, po kontrole ze strany OSPOD se situace napravila. Primární prevence byla uskutečňována různými formami a metodami. Byla vytvořena nástěnka, která plnila informační službu, jak postupovat v tíživých situacích, na koho se obrátit v případě nouze, telefonní čísla pro tyto případy. MPP se daří úspěšně plnit v těch částech, které si škola zajišťuje sama nebo které jsou součástí výuky. Velmi dobrá spolupráce je s Policií ČR v Hrušovanech n. Jev. Ve školním roce 2011/2012 byly v rámci prevence SPJ realizovány následující aktivity: Datum třída (ročník) počet účastníků Název programu Realizátor IZS práce hasičů exkurze do HS Hruš. n. J ,7,8,9 70 Sportovní den školní projekt Zdravá svačinka projekt 1. stuopeň Tvořivé dílny, Vánoční jarmark celoškolní projekt září - duben Zdravé zuby celost.projekt ,8,9 44 Beseda o kyberšikaně Policií ČR Objev svůj rytmus Harmonia univerzális ,4,5,6,7,8 85 Prevence zubního kazu Dental Alarm září - květen 4,5 20 Bezpečně na silnici Besip ,7 19,23 Řekni drogám Ne vyučující VZ Pálení čarodějnic upevňování sociálních vazeb školní projekt Srdíčkové dny humanita se nás týká třídní projekt ,9 30 Kriminalita mládeže policie ČR Dětský den- prožitková aktivita pro rodiče a děti OS, obec, škola ,7 19 Pobytový program Středisko Březová V rámci prevence SPJ se nám daří začlenit prvky zdravého životního stylu a související prevence do programu školy. Minimalizovat nepřátelské klima ve škole. Třídní učitelé pracují s žáky podle plánu třídního učitele, činnosti jsou zaměřené především na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Výchovná práce se uskutečňuje formou výchovných chvilek v 1., 2. a 3. ročnících nebo formou třídnických hodin ve 4. až 9. ročnících. 9

10 Nedaří se nám zcela ovlivnit kouření u některých žáků. Ne vždy se nám daří předcházet problémovému chování (agrese) u některých jedinců a účinně spolupracovat s jejich rodiči. Stále řešíme sklony k záškoláctví u některých žáků vyšších ročníků. 7.2 Řešení nežádoucích jevů ve školním roce 2010/2011 (srovnání s rokem 2010/2011) Nežádoucí jev 2010/ /2012 Kouření - 1 případ /9. ročník Alkohol 1 případ /5. ročník - Drogy - - Záškoláctví 5 případů/ 3., 6., 8. ročník 3 případy/ ročník Fyzická šikana - - Psychická šikana - - Fyzické útoky - - Vandalismus - - Kriminalita majetkové 1 - povahy Zanedbávání dítěte - 1 případ/1., 4. ročník 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Forma vzdělávání Studium na zvýšení kvalifikace 2 Kurzy Počet poznámka (akreditace) Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti / environmentální výchovy Konverzační kurz Aj - pokročilí / Školení PowerPoint / Putování za historií / Koukej, kudy šlapeš 1 osvědčení Vnitřní kontrola v praxi příspěvkových organizací 1 osvědčení Jak zvládat náročné situace ve škole a komunikaci s rodiči 1 osvědčení Práce v programu VIS 1 osvědčení Prevence zvládání agresivity u dětí s důrazem na dospívání 1 osvědčení Elektronická šikana a jak ji řešit 1 osvědčení Seminář pro příjemce výzev globálních grantů OPVK 2 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola vybírá a realizuje aktivity, které mají souvislost se školním vzdělávacím programem, se záměrem postupného dosažení jednotlivých kompetencí. Projekty, projektové dny i další činnosti byly naplánované tak, aby se žáci aktivním způsobem učili, získávali pracovní zkušenosti, učili se komunikaci a spolupráci. 10

11 Plavecký výcvik Ve školním roce 2011/2012 jsme plavecký výcvik neorganizovali, vzhledem k vzdálenosti plavecké školy (Znojmo), organizujeme PV vždy pro celý první stupeň se záměrem naplnit autobus, tudíž v současnosti prošli dvouletým kurzem všichni žáci 1. stupně. Další kurz byl plánován na školní rok 2012/2013. Vzhledem k tomu, že se snížila příslušná státní neinvestiční dotace, z níž by se mohl zčásti tento kurz hradit, musel by ho rodiče hradit v plném rozsahu. Po provedení průzkumu na jaře 2012, z něhož vyplynul ze strany zákonných zástupců nezájem o plavecký výcvik (účastnilo by se 19 žáků ze 78), jsme plavecký kurz pro školní rok 2012/13 nezajišťovali. Lyžařský výcvikový kurz Vzhledem k nízkému počtu zájemců o LVK se tento ve školním roce 2011/2011 neuskutečnil. Environmentální výchova Škola se řídila plánem Environmentální výchovy, který byl v uplynulém školním roce průběžně naplňován. Podrobnosti jeho plnění odrážejí následující body: v červnu byl ukončen sběr papíru celkem bylo sesbíráno 6258 kg papíru, do sběru se zapojily všechny třídy. Nejvíce papíru nasbírali: Davčíková (2. tř.) 676 kg, Nováková (4. tř.) 641 kg, Porubská (1. tř.) 387 kg. Na vyhodnocení a utřídění výsledků se podílel Bc. Josef Wolf společně s žáky 7. ročníku v rámci předmětu Ekologický seminář; 2. sběr léčivých bylin proběhl sběr černého bezu (výsledky u zástupce ředitele); 3. práce na pozemku v letošním školním roce probíhaly práce na pozemku v rámci předmětu Pracovní výchova v 7. ročníku; 4. projekt Recyklohraní - první rok se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní. V tomto školním roce spočívala hlavní činnost ve sběru elektroodpadu, vysloužilých mobilních telefonů a baterií. Součástí tohoto projektu je i možnost zapojit se do plnění úkolů zabývající se environmentální tématikou na plnění se tento školní rok žádná třída nepodílela cílem je zařadit plnění těchto úkolů do příštího roku (zejména do předmětu Ekologický seminář v 7. ročníku); 5. V rámci projektu Recyklohraní se škola zúčastnila akce Věnuj mobil, kdy žáci přinášeli do školy vysloužilé mobilní telefony, které byly následně odvezeny k recyklaci. Na naší škole se vybralo celkem 15 mobilních telefonů; 6. Vánoční jarmark v prosinci 2011 se uskutečnila na naší škole akce s názvem Tvořivé dílny, na které žáci I. a II. stupně zhotovovali výrobky s vánoční tématikou. Žáci při výrobě pracovali s různými druhy přírodních materiálů; 7. projekt Ovoce do škol v celém školním roce se naše škola zapojila do tohoto projektu, jehož cílem bylo vyvolat u dětí zájem o zdravou výživu a uvědomit si její důležitost. Žáci dostávali jednou za čtrnáct dní na svačinu 1 ks ovoce nebo zeleniny; 8. exkurze do jaderné elektrárny Dukovany účastnili se žáci 9. ročníků společně s vybranými žáky ze ZŠ Hevlín; 9. exkurze do cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou účastnili se žáci 9. ročníku;

12 10. na červen byla pro žáky 9. ročníku naplánována exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Byla domluvena exkurze i ubytování na 3 dny (exkurze měla být spojena se školním výletem) nakonec se výlet neuskutečnil z důvodu nízkého zájmu žáků o tento školní výlet; 11. ve třídách II. stupně bylo zavedeno třídění papíru jako sběrná nádoba slouží papírová krabice od ubrousků tímto způsobem ve třídách funguje třídění papíru, nadále však chybí nádoby na sběr plastů. 12. projekt Den Země se v letošním školním roce neuskutečnil kvůli špatnému počasí byl zahájen nový projekt s názvem NATURA 2000, jehož cílem je seznámit žáky s evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi v okolí naší školy. Každé třídě byla přidělena jedna evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast, o které si v rámci předmětu Přírodopis zjistí důležité informace a v příštím školním roce proběhne do těchto míst exkurze; 13. Pálení čarodějnic žáci 9. ročníku uspořádali pro ostatní žáky II. stupně terénní soutěž, jejíž součástí bylo 5 stanovišť, na kterých žáci plnili připravené úkoly; pro žáky 1. stupně připravili vyučující tematický den; 14. exkurze do Planetária v Brně všechny třídy I. i II. stupně se zúčastnily výukových programů v planetáriu Brno; programy byly vybírány tak, aby byly přiměřené věku jednotlivých tříd; 15. zakoupení 15 ks krabičkových lup, 15 ks buzol, 15 ks klíčů k určování vodních bezobratlých živočichů, 15 ks klíčů k určování půdních bezobratlých živočichů; 16. vytvoření seznamu pomůcek, metodických materiálů a knih zabývající se environmentální výchovou; 17. ukončení specializačního studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy součástí vypracované závěrečné práce je i roční plán environmentálního vzdělávání na naší škole pro následující školní rok. Dopravní výchova. Zejména na 1. stupni klademe důraz na dopravní výchovu. Žáci probírali následující témata: 1. ročník - bezpečná cesta do školy - chůze po chodníku, stezka pro chodce - bezpečné přecházení vozovky na rovném a přehledném úseku, po přechodu pro chodce, nadchodu a podchodu - význam světelných signálů pro chodce - schopnost rozeznat nebezpečná místa - nebezpečná místa pro přecházení vozovky - vidět a být viděn reflexní materiály za snížené viditelnosti - užívání cyklistické přilby - bezpečného chování v automobilu autosedačky a bezpečnostní pásy - zásady bezpečného chování v hromadné dopravě (nastupování, vystupování, chování při jízdě, chování na zastávce) 12

13 - bezpečná místa pro hry dětí, sáňkování, lyžování 2. ročník - chůze po silnici (krajnice vozovka), nebezpečná místa pro chůzi po silnici - chůze přes železniční přejezd bez závor i se závorami - nebezpečí, která hrozí chodcům za snížené viditelnosti - druhy hromadné dopravy - vidět a být viděn reflexní materiály za snížené viditelnosti - zásady bezpečného chování v automobilu autosedačky a bezpečnostní pásy - způsoby pomoci starým a nemocným lidem v prostředích hromadné dopravy - zásady kázně a ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu (nepřekážet, neomezovat, neohrožovat ostatní) - zásady chování při jízdě v automobilu zádržné systémy - výcvik základních dovedností na kole přilba 3. ročník - doplňovat zásady správného chování chodce - místa a úseky, kam je chodcům vstup zakázán - vidět a být viděn reflexní materiály za snížené viditelnosti - zásady bezpečného chování v automobilu autosedačky a bezpečnostní pásy - světelné signály a pokyny policisty v silničním provozu - pravidla pro bezpečnou jízdu na in-line, skateboardu a koloběžce - vozidla se zvláštními výstražnými znameními a reakce na tyto signály - způsob přivolání první pomoci při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění Ve 4. a 5. ročnících byl zařazen Projekt Dopravní výchova, zaměřený na získávání teoretických znalostí v oblasti bezpečnosti silničního provozu s následným ověřením v praktické části, byl určen žákům 4. a 5. ročníku. Výuka probíhala vždy v úterý 27.9., , 31.1., a pod vedením p. Vysočana. První čtyři lekce byly věnovány teoretickým vědomostem o bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním provozu. Zakončením teorie byl vědomostní test absolvovaly děti jízdu zručnosti, kde mohly uplatnit získané vědomosti. Úspěšní absolventi získali průkaz cyklisty. Projekt Dopravní výchova se dětem líbil a hodnotily ho kladně. Ovoce a zelenina do škol Žáci po celý školní rok dostávali ovoce, zeleninu a nápoje, byli seznámeni s projektem Ovoce do škol, k tomuto tématu byl v hodinách vymezen prostor pro doprovodné aktivity, zejména v hodinách Vv, Pv, Hv. Zvláště jsme význam ovoce a zeleniny rozebrali v projektu Zdravá svačina. Zdravé zuby V rámci výchovy k zdravému životnímu stylu se žáci pravidelně účastní akce Zdravé zuby (www.zdravezuby.cz ). Cílem tohoto programu je zlepšení zubního zdraví u dětí. V tomto školním roce jsme rozšířili program také pro žáky 2. stupně, pro které byla uspořádána přednáška s praktickým nácvikem správné ústní hygieny studenty LF MU Brno DentalAlarm Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti 13

14 Mimořádnou pozornost jsme věnovali rozvoji čtenářské informační gramotnosti, a to ve všech ročnících i předmětech. Tato oblast byla podporována projektem OPVK Na cestě k moderní škole. Bylo vytvořeno množství vzdělávacích materiálů (digitálních učebních materiálů nebo pracovních listů), jejichž účelem je inovovat, zefektivnit a zatraktivnit výuku. Zahraniční zájezd Škola zorganizovala jednodenní zájezd do Vídně. Žákům bylo umožněno konfrontovat svou znalost cizího jazyka, schopnost dorozumět se v cizojazyčném prostředí. Zájmové vzdělávání Činnost školní družiny V letošním školním roce bylo přihlášeno do ŠD 33 dětí ročníku, 16 chlapců a 14 děvčat.vedoucí vychovatelka je pí Václavková. Provoz ŠD byl od hod hod. Do družiny byli přihlášeni převážně žáci 1. a 2. ročníku. Děti také docházely do zájmových kroužků: Pondělí hod. Míčové hry pod vedením p.uč. Lenky Spišiakové Úterý hod. Kroužek dovedných rukou pod vedením p.olgy Kubišové Středa hod. Sborový zpěv pod vedením p.uč.josefa Wolfa Čtvrtek hod. Atletický a gymnastický kroužek pod vedením p.uč. Blažkové a p.uč.tobolákové Nedostatek spatřujeme v tom, že chybí samostatná třída nebo prostor pro ŠD. Jinak materiální zajištění a vybavení je dostačující. Veřejně prospěšná činnost Žáci členové pěveckého sboru pod vedením svého vedoucího jsou důležitou součástí organizace občanských setkání Setkání seniorů a Vítání občánků pořádaných Obecním úřadem v Šanově. Snažíme se postupně rozvíjet spolupráci s místním Okrašlovacím spolkem. V průběhu školního roku byly organizovány různé aktivity projekty, sportovní dny, matematické dny, olympiády v různých předmětech, soutěže, koncerty, exkurze, výlety. Žáci v doprovodu svých pedagogů se zúčastnili mnoha veřejných akcí a mohli prokázat svou angažovanost. Výčet aktivit ve školním roce 2011/2012 měsíc aktivita zaměření cílová skupina září o Slavnostní zahájení školního roku o Sběr papíru zahájení Malá školní slavnost Environmentální výchova, Všichni žáci, rodiče, veřejnost Všichni žáci o Židé v průběhu staletí zahájení projektu Člověk a společnost Multikulturní výchova Žáci 2. stupně říjen 14 o Dopravní výchova o Exkurze MG Brno o Exkurze Hasiči Hrušovany Člověk a jeho svět, prevence SPJ Umění a kultura Člověk a zdraví, prevence žáci ročníku Žáci 9. ročníku Žáci 7. ročníku

15 listopad prosinec leden nad Jevišovkou o Sportem proti nudě o Návštěva knihovny o Burza škol o Tvořivé dílny o Vánoční jarmark o Školní kolo dějepisné olympiády o Školní kolo olympiády v ČJ o Setkání s rodiči vycházejících žáků o DentalAlarm o Srdíčkové dny o Exkurze do cukrovaru o Pythagoriáda o Předvánoční setkání na Emině zámku o Zahraniční zájezd Vídeň o Soutěž v přehazované/odbíjené o Vánoční příběhtematický vzděl. program o Vánoční koncert/ vystoupení pěveckého sboru o Třídní besídky, předvánoční sportování o Návštěva divadla o Exkurze Dukovany o Divadlo Brno o Kurz předškoláka únor o Dějepisná olympiáda okr. kolo o Divadlo Znojmo o Zápis do 1. třídy o Objev svůj rytmus o Návštěva divadla SPJ Člověk a zdraví, prevence SPJ rozvoj čtenářské gramotnosti Výchovné poradenství Esteticko-výchovný projekt, prevence SPJ Člověk a společnost Jazyk a literatura Výchovné poradenství Člověk a zdraví Člověk a zdraví, VDO Člověk a příroda, EV Matematické dovednosti Veřejně prospěšná činnost, angažovanost Jazyk a jazyková komunikace Člověk a zdraví Umění a kultura Osobnostní a společenská výchova, prevence SPJ Osobnostní výchova, člověk a zdraví Umění a kultura Člověk a příroda Umění a kultura Výchovné poradenství Člověk a společnost Jazyk a jazyková komunikace Prevence SPJ Umění a kultura Žáci 2. stupně Žáci 2. třídy Žáci 9. ročníku Všichni žáci, rodiče, veřejnost Žáci 2. stupně Žáci 8. a 9. ročníku Rodiče vycházejících žáků Žáci ročníku Žáci 7. ročníku Žáci 9. ročníku Žáci 8. ročníku Pěvecký sbor, dramatický kroužek Žáci ročníku Žáci ročníku Žáci ročníku Dramatický kroužek Pěvecký sbor Všichni žáci Žáci 1. stupně Žáci třídy Žáci 2. stupně Děti předškolního věku 2 žákyně Krulová K. Hlusková Ji.(9.tř.) Žáci 2. stupně Děti předškolního Žáci stupně Žáci 1. stupně březen o Divadlo Brno-večerní představení o Den matematických dovedností (matematický cvrček, klokánek, klokan) o Školní kolo biologické olympiády o Okresní kolo Olympiády v ČJ Umění a kultura Matematika a její aplikace Člověk a příroda Jazyk a jazyková komunikace Žáci 2. stupně Všichni žáci Žáci 2. stupně Žákyně Krulová K., Machová J.(9.tř.) 15

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více