Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253"

Transkript

1 Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území města. Obyvatel se nejvíce dotkne akce Revitalizace náměstí 9. května, která ovlivní negativně život obyvatel města zejména v jeho centru. Smyslem rekonstrukce náměstí je vytvořit prostranství, které lidé vyhledávají k vzájemnému setkávání a pořádání různých kulturních a společenských akcí. Po ukončení prací vznikne centrum, které bude dobře reprezentovat naše mladé město. Další větší akcí, kterou připravujeme, je rekonstrukce ulic Mírová a Na Kopaninách. Seznam plánovaných akcí roku 2014 je samozřejmě mnohem delší a čtenáři NN se s plánem mohli seznámit v prosincovém čísle novin. Během roku budeme veřejnost o připravovaných akcích průběžně informovat. Přelom roku je obdobím bilancování, skládání účtů a přijímání předsevzetí. Trochu neskromně si troufám napsat, že rok 2013 byl pro naše město rokem vcelku úspěšným. Chtěl bych proto poděkovat všem členům zastupitelstva města, členům výborů a komisí, všem spolkům, a také zaměstnancům města za práci v roce Děkuji prostě všem, kteří se zasloužili o hladký chod města a přispěli k obohacení veřejného života. Rok 2014 je rokem dvojích voleb. Na jaře nás čekají volby do evropského parlamentu a na podzim volby komunální. Přeji proto voličům šťastnou ruku při výběru poslanců, aby vývoj v Evropě, republice i v našem městě byl ku prospěchu všech občanů. Ať je rok 2014 rokem šťastným a úspěšným pokud možno pro nás pro všechny! Jan Martinec, starosta Jménem zastupitelstva a zaměstnanců města hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2014 přejí všem spoluobčanům a příznivcům našeho města Jan Martinec, starosta a Bohumír Nikl, místostarosta. Citát Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí. Václav Havel

2 Městský úřad informuje... PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST SDRUŽENÍ A SPOLKŮ V ROCE 2014 (v tis. Kč) Oddíl TJ Karate Ždírec n.d. 5 Zoufalci Ždírec n.d. futsal 3 TJ Sokol Horní Studenec 3 SK DEKORA Ždírec n.d. 440 ZŠ a MŠ Ždírec n.d. nohejbal 6 Myslivecké sdružení Horní Studenec 5 Myslivecké sdružení Ždírec n.d. 5 Český svaz žen Ždírec n.d. 2 Klub seniorů 60 Klub přátel cyklistiky Ždírec n.d. 7 Klub maminek CPRD 13 Osadní výbor Benátky 4 SDH Údavy 16 SDH Ždírec n.d. 36 SDH Kohoutov 37 Svaz tělesně postižených Chotěboř 2 Zbyněk Mrkvička pojízdná prodejna 10 Oblastní charita Havlíčkův Brod 10 A divadlo Havlíčkův Brod 2 Klub filatelistů Krucemburk 2 Český svaz včelařů 2 Centrum pro zdravotně postižené Havl. Brod 2 FOKUS Vysočina středisko Chotěboř 10 Benediktus Chotěboř 5 Nadace pro transplantaci kostní dřeně 3 ZO ČSOP Křížová 3 Domov seniorů Drachtinka Hlinsko 10 Nemocnice Havlíčkův Brod 10 Celkem příspěvky ,00 Kč Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu v roce 2014 Výše poplatku pro rok 2014 zůstává na základě rozhodnutí zastupitelstva města zachována na úrovni roku Zachování výše platby je možné díky dobrému třídění odpadů obyvateli města a následným získáním příspěvků za třídění odpadů od společnosti EKO KOM. Sazba poplatku pro rok 2014: 1. sazba poplatku pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území města je stanovena ve výši 492 Kč/rok, 2. sazba poplatku za stavbu sloužící k individuální rekreaci je stanovena ve výši 540 Kč/rok. Místní poplatek od poplatníků dle bodu 1. bude vybírán ve 2 splátkách se splatností do a , dle bodu 2. do Tříkrálová sbírka 2014 Tříkrálová sbírka 2014 proběhne v havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu ve dnech ledna. Její výtěžek je určen především na zakoupení nového automobilu pro Sociálně aktivizační službu, finanční zajištění služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod a přímou pomoc potřebným. Také ve Ždírci nad Doubravou a místních částech města vyjdou do ulic skupinky Tříkrálových koledníků. Skupinky tří králů s průvodcem, řádně zapečetěnou kasičkou a s logem Charity budou procházet ulicemi, zvonit u dveří bytů a domů. Nabídnou příležitost předat dar pro potřebné a poprosí o příspěvek do zapečetěných kasiček s logem Charity. Všechny skupiny bude doprovázet plnoletý člověk, který bude mít u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky. Moc vám děkujeme za vaše dary a pomoc. Piotr Balewicz, správce farnosti Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr usnesení z 19. za se dá ní za stu pi telstva města, ko na né ho Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 13 hostů zasedání Zastupitelstvo města: 1. schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou na rok 2014, který určuje příjmy a výdaje ,00 Kč, 2. schvaluje využití rezervního fondu v roce 2014 ve výši ,00 Kč, 3. stanovuje příspěvek města Ždírec n.d. ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve výši ,00 Kč. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje příspěvky z rozpočtu města na činnost občanských sdružení, organizací a spolků v r dle předloženého návrhu, 2. pověřuje starostu podpisem smluv o příspěvku na činnost. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje rozpočet města, který určuje výši příjmů a výdajů v roce 2014 podle rozpočtových kapitol dle návrhu předloženého městským úřadem: a) příjmy jsou stanoveny ve výši ,00 Kč, b) výdaje jsou stanoveny ve výši ,00 Kč, c) financování je stanoveno ve výši ,00 Kč, 2. ukládá městskému úřadu zapracovat rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v rámci kapitol do jednotlivých paragrafů a položek v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města na roky dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo města schvaluje směrnici Dispoziční oprávnění a oběh 2 účetních dokladů Městského úřadu Ždírec nad Doubravou v roce 2014 v předloženém znění. Zastupitelstvo města: 1. bere bez připomínek na vědomí rozpočet Svazku obcí Podoubraví na rok 2014, který je vyrovnaný a určuje příjmy a výdaje svazku ve výši ,00 Kč, 2. bere bez připomínek na vědomí a schvaluje rozpočet Svazku obecních lesů Přibyslav na rok 2014, který je vyrovnaný a určuje příjmy ve výši ,00 Kč a výdaje ve výši ,00 Kč. Zastupitelstvo města bere bez připomínek na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města v roce Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje jako prodávající o úplatném převodu stavby Ždírec nad Doubravou splašková kanalizace

3 Zasedání zastupitelstva a rady města pro 3RD (tj. výtlačného řadu PE 75 délky 39,0 m, elektrické přípojky CYKY 4x16 délky 22,7 m a čerpací stanice betonové DN 2100 výšky 4150 mm), umístěné na pozemcích parc.č. 14, 9/3, 445/1, 413/7, 412/16, 412/9 a st. 129 v k.ú. Ždírec n.d. kupující společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČ za smluvní cenu Kč bez DPH, 2. pověřuje starostu města podpisem smlouvy kupní. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. EP /VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ na provedení stavby Ždírec n/d, p. Kasal, čp. 20, přeložka NN na pozemku parc.č. 441/5 k.ú. Ždírec n.d., 2. pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ na uložení kabelu NN na pozemcích parc.č. 342/124, 342/165, 343/6 a 343/7, k.ú. Ždírec n.d., 2. jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč, 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o uzavření kupní smlouvy na prodej plynárenského zařízení, tj. STL plynovodu DN 63 v délce 43,5 m a 2 ks domovních přípojek DN 32 v délce 19,75 m na křižovatce ulic Jižní, U Pikulky a Nad Řekou společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČ , 2. schvaluje zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodu a 3 ks domovních přípojek na pozemcích v k.ú. Ždírec n.d., parc.č. 342/92 a 342/1, 3. pověřuje starostu města podpisem smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene. Zastupitelstvo města rozhoduje o podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku parc.č. 51/24 k.ú. Stružinec do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města přijímá obecně závaznou vyhlášku města Ždírec nad Doubravou č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnou od Zastupitelstvo města: 1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne mezi Krajem Vysočina a obcemi z Kraje Vysočina, sdruženými k realizaci projektu ISNOV, 2. pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou 2. etapa, reg.č. CZ.1.11/3.3.00/ ; smlouvu uzavírá Město Ždírec nad Doubravou s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, 2. pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města: 1. schvaluje plán financování obnovy vodohospodářského majetku města Ždírec nad Doubravou na roky , 2. zřizuje Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku města Ždírec nad Doubravou, 3. schvaluje statut Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku města Ždírec nad Doubravou, 4. rozhoduje o tvorbě fondu v minimální výši ,00 Kč ročně a vedení těchto prostředků na samostatném účtu města. Zastupitelstvo města bere bez připomínek na vědomí zprávu místostarosty o činnosti Služeb města Ždírec n.d. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění: 1. k zastupování města na členské schůzi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi v roce 2014 starostu města Jana Martince, 2. k zastupování města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2014 starostu města Jana Martince. 3 Zastupitelstvo města stanovuje termíny zasedání v roce 2014: 20. zasedání zastupitelstva města , hod. 21. zasedání zastupitelstva města , hod. 22. zasedání zastupitelstva města , hod. 23. zasedání zastupitelstva města , hod. Výběr ze zápisu z 63. schůze rady města, konané Smlouva se SFŽP Rada města schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsanou náměstkem ředitele SFŽP dne Smlouvu uzavírá SFŽP ČR a město Ždírec nad Doubravou na podporu realizace akce Revitalizace zeleně ve Ždírci nad Doubravou. Výběr ze zápisu z 64. schůze rady města, konané Pasportizace hrobových míst Rada města: 1) schvaluje cenovou nabídku spol. GPlus s.r.o. Pardubice na provedení pasportizace hrobových míst na hřbitově v Horním Studenci a zavedením do projektu GObec a schvaluje objednání prací, nabídnutá cena za práce činí Kč, realizace do , 2) schvaluje zakoupení 2 ks modulů aplikace GObec v ceně Kč a to modulu Správa hrobových míst (kompletní evidence hřbitovnictví, automatické tiskové výstupy) a modulu Pasportizace (dopravní značení, městský mobiliář, veřejná zeleň). Provozní záležitosti ZŠ a MŠ Rada města: 1) bere na vědomí zvolení 2 zástupců ZŠ a MŠ Ždírec n.d. do školské rady; členy školské rady, zástupci ZŠ a MŠ Ždírec n.d., jsou s platností od Mgr. Miroslava Bažoutová a Mgr. Marie Pavlíčková, 2) schvaluje uzavření mateřské školy ZŠ a MŠ Ždírec n.d. v období od do Smlouva kupní a smlouva o věcném břemeni Rada města: (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) 1) rozhoduje na základě usnesení zastupitelstva města z o uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní o uzavření kupní smlouvy na prodej plynárenského zařízení, tj. STL plynovodu DN 63 v délce 35 m a 2 ks domovních přípojek v ulici Jižní, U Pikulky a Nad Řekou společnosti VČP Net, s.r.o. Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ: , 2) schvaluje na základě usnesení zastupitelstva města z o uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní zřízení věcného břemen pro uložení STL plynovodu a 3 ks domovních přípojek na pozemcích v k.ú. Ždírec n.d., parc.č. 342/92 a 342/1. Prominutí nájemného Rada města rozhoduje na základě žádosti čj. MŽ/1614/ o prominutí nájemného za rok 2013 za pronájem části pozemku parc.č. 342/76 z důvodu nerealizace stavby dle nájemní smlouvy. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb Rada města rozhoduje, že město uzavře s platností k se spol. OK COMP, s.r.o., IČ: , smlouvu na poskytování telekomunikačních služeb připojení k internetu za podmínek dle předložené cenové a technické nabídky. Investice, opravy majetku města Rada města: 1) schvaluje objednání instalace 2 ks měřičů rychlosti projíždějících vozidel v místní části Údavy u společnosti DOSIP Servis s.r.o. Okříšky za podmínek dle rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina; cena za dodání a instalaci činí Kč vč. DPH, termín realizace do , 2) schvaluje náhradu betonových silničních obrubníků na akci Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci nad Doubravou za obrubníky kamenné; cena Kč, realizace v roce 2014, 3) schvaluje úhradu víceprací spol. KOVAČKA s.r.o. Žďár n.s. na akci Zateplení pavilonu školní jídelny po odečtení penalizace ve výši Kč za nedodržení termínu dokončení stavby: a) náklady na vícepráce nad rámec projektu provedené vně objektu: zateplení přístavby pro vzduchotechniku, izolace základů a odvod dešťových vod, odstranění starých topných kanálů, chodník z betonové dlažby: Kč, b) náklady na vícepráce nad rámec projektu provedené uvnitř objektu: odstranění obložení soklu chodeb, provedení omítek: Kč, c) náklady na vícepráce vyvolané technologickými změnami po odečtené penalizaci: ocelové kotvící hmoždinky, dřevěná nosná konstrukce střechy, změna vrchní vrstvy fasády, změna střešní krytiny, náhrada polystyrenu styrodurem: Kč, d) méněpráce: Kč, e) vícenáklady celkem: Kč bez DPH. Pronájem pozemku Rada města pronajímá část pozemku parc.č. 925/2 o výměře 20 m 2 M. Ficbauerovi, žádost č.j. MŽ/1271/2013, na dobu určitou od do Podmínky pronájmu dle usnesení rady města z Příspěvek na akci Rada města rozhoduje o poskytnutí příspěvku ve výši Kč Osadnímu výboru Benátky na úhradu nákladů spojených s akcí Dětský den Darovací smlouva Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijetí daru ve výši Kč od Kraje Vysočina za první místo v soutěži obcí My třídíme nejlépe Smlouva o umístění a provozování stavby Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provozování stavby č. SUPS/504/2013 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. na umístění zemního kabelu NN na pozemku parc.č v k.ú. Ždírec n.d. Kabel NN je určen k napájení osvětlení přechodu pro chodce v místní části Nové Ransko. Minibus pro SDH Rada města: 1) schvaluje koupi ojetého osobního vozidla (minibus pro 8-9) pro potřeby SDH; automobil nahradí stávající minibus peugeot, r.v. 1996; koupi je možné provést do konce roku 2013, 2) pověřuje starostu a velitele SDH Ždírec n.d. výběrem vozidla a předložením návrhu koupě automobilu radě města. Různé: Rada města bere na vědomí: 1) požadavky Osadního výboru Údavy na práce v roce 2014, 2) poděkování pana Vladimíra Pokorného za blahopřání k životnímu jubileu, 3) místostarosta informoval radu o přípravách na rozsvícení vánočního stromu Výběr ze zápisu z 65. schůze rady města, konané Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města: 1) schvaluje na základě novely zákona č. 137/2006 Sb. s platností od Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. a jejich hodnocení, 2) ruší Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu přijatá radou města Úprava nájemného Rada města: 1) rozhoduje o úpravě výše nájemného z nebytových prostor v I. NP domu na Mírové ul. 119 prostory lékárny, 2) stanovuje roční nájemné z nebytových prostor dle odst. 1) s platností od do s tím, že nájemné bude hrazeno ve čtvrtletních platbách předem. Investice, opravy majetku města Rada města rozhoduje o úhradě nákladů na kabeláž rozvodů datové sítě v budovách ZŠ a MŠ ve výši ,39 Kč vč. DPH. Zimní údržba běžeckých stop Rada města: a) schvaluje uzavření smlouvy o údržbě lyžařských běžeckých stop v období prosinec 2013 / březen 2014 na úseku Sobíňov Radostín s Josefem Švejdou, b) souhlasí, aby město Ždírec nad Doubravou uzavřelo smlouvu na údržbu celé trasy s tím, že po ukončení zimní sezóny vyúčtuje obci Sobíňov 11 % nákladů na údržbu a městysi Krucemburk 31 % nákladů, c) rozhoduje, že na údržbu stop lze čerpat z rozpočtu města, kapitola 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města tělovýchova, maximální částku ve výši Kč vč. DPH, d) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo dle bodu a). Školská rada při ZŠ a MŠ Rada města bere na vědomí zvolení 2 zákonných zástupců nezletilých žáků ZŠ a MŠ Ždírec n.d. do školské rady; členy školské rady, zástupci žáků ZŠ a MŠ Ždírec n.d., jsou s platností od Ladislav Polánský a Iva Lázničková. Souhlas s podnájmem Rada města souhlasí s tím, aby ZŠ a MŠ Ždírec n.d. uzavřela podnájemní smlouvu na dobu určitou od do na podnájem učebny pro potřeby výuky jazyků spol. Jazyková škola Sejfi, Pavlíček, v.o.s. Chotěboř. Příspěvek Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Rada města rozhoduje o poskytnutí jednorázového příspěvku Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Ždírec n.d. ve výši Kč za organizaci sběru druhotných surovin ve 4.Q Uzavření smlouvy o dílo Rada města uzavírá smlouvu o dílo: 1) s Jaroslavem Duškem na provádění technickohospodářských prací souvisejících s hospodařením v městských lesích v době od do , 2) s Miroslavem Pecou na provádění technickohospodářských prací souvisejících s hospodařením v městských lesích v době od do Projekt rekonstrukce budovy KZM Rada města: 1) rozhoduje o změně termínu pro předání projektu Rekonstrukce budovy KZM na , 2) schvaluje částečnou úhradu projektových prací (projekt pro SP) ve výši Kč vč. DPH. Pojistná smlouva obnova Rada města schvaluje obnovu pojistné smlouvy č na období od , uzavřenou se spol. Kooperativa pojišťovna a.s.; výše pojistného je při pojistných podmínkách dle stávající smlouvy nižší o 5 % a činí Kč/rok. Různé: Rada města bere na vědomí oznámení spol. DARUMA spol. s r.o. o zprovoznění zvukového informačního panelu ve Žďáru nad Sázavou s informacemi o městě Ždírec nad Doubravou. Jan Martinec Služby města Ždírec n.d. informují... Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Zodpovědná osoba: Vosecký Pavel tel , Suchý František tel Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel , a Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Mimo uvedenou dobu v úterý a ve čtvrtek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel a Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel a Ing. Bohumil Nikl Sběrný dvůr bude ve středu uzavřen. Na aktuální téma Svoz komunálního odpadu se přesouvá ze středy na sobotu Ing. Bohumír Nikl Sběr starého papíru Město Ždírec nad Doubravou společně se ZŠ a MŠ Ždírec n.d. od listopadu 2011 organizují sběr starého papíru. V roce 2013 bylo uspořádáno celkem deset kol sběru. Při sběru starého papíru vypomáhají zaměstnanci Služeb města Ždírec nad Doubravou při obsluze kontejnerů. Celkem bylo v letošním roce sebráno kg starého papíru a Město Ždírec n.d. převedlo na účet Sdružení rodičů Kč. Od začátku společné akce bylo sebráno kg starého papíru a na účet Sdružení rodičů bylo převedena finanční částka ve výši Kč. 5 Peníze z účtu Sdružení rodičů byly použity na zdokonalení výuky cizích jazyků ve třídách, na jízdné na okrskové a okresní soutěže, jak sportovní tak znalostní, na ceny na sportovní dny a karnevaly, na ceny na projektové dny pro soutěžící družstva Den Země, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, na Den dětí a Mikuláše a na ceny za sběr papíru, kde (pokračování na str. 6)

6 Na aktuální téma (pokračování ze str. 5) byli hodnoceni nejlepší jednotlivci a nejlepší třídy. Poděkování zaslouží děti, rodiče, učitelé a všichni ostatní, kdo při sběru starého papíru pomáhají. Třiďme odpad, vyplatí se to. Ing. Bohumír Nikl Sběr starého papíru Rok kg Kč 2011 (od ) kg Kč kg Kč kg Kč Celkem kg Kč My třídíme nejlépe v Kraji Vysočina 2013 Kraj Vysočina na podporu udržení a zkvalitnění tříděného sběru odpadů vyhlásil na rok 2013 pro všechny obce Kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému EKO KOM, Asekol a Elektrowin tradiční soutěž s názvem My třídíme nejlépe. Realizátorem soutěže je Agentura Dobrý den, s.r.o., Pelhřimov. V soutěži mezi 23 obcemi v Kraji Vysočina s počtem obyvatel od 2001 do za období IV. čtvrtletí 2012 až III. čtvrtletí 2013 se umístilo město Ždírec nad Doubravou v hlavní soutěži na 1. místě. Odměnou za 1. místo je darovací smlouva s finančním příspěvkem ve výši 60 tis. Kč pro odpadové hospodářství obce, diplom, Česká kniha rekordů s kapitolou TŘIĎTE ODPAD a 2 volné vstupenky do Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov, jehož součástí je i miniexpozice EKOREKORDŮ. My třídíme nejlépe v Kraji Vysočina 2013 vyhlášení soutěže Vyhlášení soutěže se konalo v Jihlavě v budově krajského úřadu. Převzetí cen se za Město Ždírec nad Doubravou zúčastnili starosta pan Jan Martinec, místostarosta Ing. Bohumír Nikl a vedoucí služeb města pan Bohuslav Němec. Finanční příspěvek bude využit na nákup kontejnerů na tříděný odpad, kniha rekordů a vstupenky byly věnovány základní škole. Za tento výsledek patří poděkování všem našim občanům, kteří se zapojují do třídění sběru odpadů. Ing. Bohumír Nikl Zástupci města pan Martinec, Ing. Nikl a pan Němec převzali ceny za 1. místo 6

7 Na aktuální téma Rozsvícení vánočního stromu Sv. Mikuláš, družina andělů a čert První adventní neděle ve Ždírci n.d. přinesla už tradičně možnost strávit pohodové nedělní odpoledne na náměstí. Mnoho návštěvníků ze Ždírce a okolí se stali svědky už Informování občanů formou SMS bude zdarma Město Ždírec nad Doubravou provozuje obecní rozhlas ve všech svých obcích. Od má město v plánu v rámci zkvalitnění informovanosti občanů zřídit informování formou krátkých textových zpráv. Zprávy, které se hlásí místním rozhlasem, budou formou krátké textové zprávy (SMS) rozesílány zdarma. Pokud máte o toto zasílání textové zprávy zájem, sdělte na podatelnu městského úřadu telefonní číslo, na které chcete zprávy posílat. Kontakt na podatelnu: tel. č Ing. Bohumír Nikl Lékárna ŽIVA ve Ždírci n.d. Lékárna ŽIVA ve Ždírci nad Dou bravou oznamuje svým zákazníkům, že v naší lékárně nově ušetří 30 Kč za každý recept. Platí při výdeji léčivého přípravku, který je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dále nabízíme pravidelnou nabídku akčních produktů v rámci projektu Dobrá lékárna. V průběhu ledna pro Vás připravujeme věrnostní karty. Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: Sbor a Sboreček ZŠ a MŠ Ždírec n.d. 11. slavnostního rozsvícení velké vánoční jedle. Byla to také příležitost pro klidné zastavení v uspěchaném předvánočním čase, pro setkání s přáteli. Tato adventní neděle je rovněž dnem rozsvícení prvních adventních světýlek. Koňské spřežení běloušů pana Janovského z Chlumu přivezlo sv. Mikuláše s družinou andělů a čerta. Za spřežením přišel průvod dětí a rodičů s lampióny štěstí. Krátce po sedmnácté hodině byl rozsvícen sv. Mikulášem a jeho doprovodem vánoční strom. Hudební program tradičně připravila základní škola. Sbor a Sboreček ZŠ a MŠ Ždírec n.d. zazpíval krásné vánoční písně pod vedením paní Adamové a paní Hojné. Mikuláš a andělé pod stromečkem nadělovali dětem drobné dárečky. O dobrou náladu se celý podvečer starala hudební skupina Jarda Bílek band. Výborný vánoční punč pro návštěvníky připravila paní Martincová. Celou akci zkušeně moderovala paní Horáková. Poděkování za přípravu celé akce patří zaměstnancům města a základní školy a všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. Ing. Bohumír Nikl Co nového na Vysočině... Slovo hejtmana Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm čeká. V osobním životě nevíme, jen leccos tušíme. Ve veřejném životě víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře volby do evropského parlamentu, na podzim volby senátní a do obecních zastupitelstev. Zastavím se u těch, jež jsou nám nejbližší. Města a obce už pomalu bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních samospráv patří dlouhodobě k těm, jimž jejich voliči důvěřují nejvíce. Myslím, že oprávněně. Daří se jim přes jejich nelehkou pozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné i proto, že se nevěnují politickým hrátkám a půtkám, ale většinou jim jde o společnou každodenní práci ve prospěch zájmu občanů. Za krajskou samosprávu bych rád zdůraznil velmi dobrou spolupráci měst a obcí s naším úřadem. Zároveň doufám, že se v blízké budoucnosti zlepší součinnost krajů s nově usta- (pokračování na str. 8)

8 Co nového na Vysočině... (pokračování ze str. 7) venou vládou, protože všichni víme, že ta nebyla v minulém období ideální. Obyvatelům Kraje Vysočina přeji v roce 2014 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci i v soukromém životě. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Family Point v Havlíčkově Brodě Family Point, který od letošního jara jako jediný v regionu funguje, sídlí v objektu Českého svazu žen v havlíčkobrodské Horní ulici. Je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině. Zřizovatelem je Kraj Vysočina. Myšlenka Family Pointu pochází z Brna, kde si tuto značku oficiálně zaregistrovalo Centrum pro rodinu a sociální péči. Právě v jihomoravské metropoli vzniklo první kontaktní pracoviště. To druhé je právě v Havlíčkově Brodě. Bezplatnou službu si již stihly oblíbit rodiny v Havlíčkově Brodě. Návštěvu Family Pointu bychom rádi nabídli také těm, kteří sice v Havlíčkově Brodě nebydlí, ale jsou častými či méně častými návštěvníky města. Jezdí sem za prací, jednají na úřadech, navštěvují lékaře, nakupují tu. Family Point nabízí zázemí pro přebalení, nakojení nebo ohřátí dětské stravy. Rodiče si tu mohou oddychnout a jejich děti si pohrát v dětském koutku. Místo otevřené rodinám zároveň slouží jako informační centrum o možnostech rodinných aktivit a službách pro rodinu v Kraji Vysočina. K tomu nabízí bezplatné využíti internetu či informací o poradenských službách, které se vážou k rodinné problematice. O potřebný servis se tu vždy stará jedna pracovnice. Co poskytuje Family Point v Havlíčkově Brodě: možnost nakrmit a přebalit dítě semináře, přednášky vyhledává akce pro rodiny výlety, výstavy poradí v oblasti kariéry příjemné prostředí pro trávení volných chvil internet pro veřejnost NÁVŠTĚVNÍ HODINY: Pondělí čtvrtek Pátek KDE NÁS NAJDETE: Horní ulice 197, Havlíčkův Brod Přijďte nás navštívit... Naše kontakty: telefon web: Míla Průšová, vedoucí Family Pointu v Havlíčkově Brodě Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko Nový rok MUDr. Michael Chlud Smetanova 568, Skuteč tel MUDr. Jan Konývka Nádražní 548, Hlinsko tel MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko tel MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 tel MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko tel Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Černobílá kronika Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíce listopadu 2013 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel v době od hodin dne do 7.20 hodin dne po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna u levých zadních dveřích vnikl do osobního motorového vozidla zn. Renault Laguna. Vozidlo prohledal a ze zavazadlového prostoru odcizil plastový kufřík s příslušenstvím k elektrickému ručnímu nářadí. Vozidlo bylo zaparkováno ve vjezdu domu v ulici V Údolí ve Ždírci nad Doubravou. Poškozeným způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel dne v době od hodin do hodin vnikl po rozbití skleněné výplně oken zadních dveří do dvou osobních motorových vozidel zn. Honda 8 a zn. Subaru Legaci, která byla zaparkována na parkovišti u restaurace Džekův ranč ve Ždírci nad Doubravou. Vozidla prohledal a odcizil notebooky, finanční hotovost, osobní doklady, pánskou příruční tašku, pánskou peněženku, platební kartu, bezdrátové přenosné sluchátko, cestovní tašku s oblečením i dioptrickými brýlemi. Poškozeným způsobil škodu ve výši Kč. Internetový podvod Dvaadvacetiletý muž z Českých Budějovic nabízel na internetovém portálu Bazoš.cz prodej mobilního telefonu zn. Apple iphone 5. Po zaplacení zálohy kupujícím, telefon do současné doby nedodal a přestal s poškozeným komunikovat. Neznámý pachatel na internetovém portálu Aukro.cz nabízel k prodeji mobilní telefon zn. Samsung Galaxy S3. Po zaplacení finanční hotovosti Kč s poškozeným přestal komunikovat, peníze nevrátil a mobilní telefon nedodal.

9 Černobílá kronika Požár Neznámý pachatel v době od hodin dne do 2.26 hodin dne založil požár v uskladněném březovém rázu dřeva na zahradě u rodinného domku v obci Libice nad Doubravou. Požárem byl poškozen skleník a dva rázy dřeva. Poškozenému způsobil škodu ve výši nejméně Kč. pprap. Marie Perková, vrchní asistent Neznámá historie Stezka Liběcká Pokračování z čísla NN 252 Pod Krucemburskem se stezka Liběcká křížila se stezkou Trstenickou, významnou stezkou vedoucí od Prahy přes východní Čechy směrem do Rakouska. Ta vedla směrem od Chrudimi podle toku řeky Chrudimky. Pod Krucemburkem, asi v místech Raneckého rybníka, se stezky křížily. Trstenická pokračovala přes les do Přibyslavi a dále, Liběcká na Moravu. V dnešní Hlubocké ulici v místech domu Máčalových měla stát strážnice, jak udává učitel Kynčl. Bylo zde prázdné místo, kde byly znát jakési valy obrostlé keři. Strážníci zde vykáceli les, zdělali pole a postavili si jakýsi hospodářský dvůr pro svoji obživu. Dvůr stál asi v místech bývalého panského dvora. Zároveň si zde postavili příbytky pro své rodiny. Později postavili jakousi opevněnou tvrz v místech pozdějšího hradu a zámku rodiny Střelů. Jak se původní osada jmenovala, není známo, ale z podložených historických materiálů víme, že se sem uchýlil jakýsi mincmistr Adam z Brna v roce 1241 před Tatary, jejichž hordy v té době sužovaly Moravu. Liběcká stezka vedla z Čáslavi proti proudu řeky Doubravy na Moravu. Vedla přes Žleby, Ronov n.d., kolem Malče do Libice n.d. Z Branišova vedla již nepřístupným pralesem kolem vrchu Homole, Markvartic do Sobíňova, odtud podle toku Doubravy dnešním Novým a Starým Ranskem, lesem nad rybníkem Řekou do Hluboké a pokračovala do Radostína. Dále lesem přes zaniklou osadu Radvanec nedaleko rybníka Velkého Dářka. Odtud směřovala na Polničku a kolem řeky Sázavy na samotu Hynkovec; dnes je v těch místech Pilská nádrž; a dále do Žďáru. Ze Žďáru stezka pokračovala kolem řeky Oslavy směrem na Ostrov nad Oslavnou, přes Radostín nad Oslavou na Velké Meziřící a dále na Moravu. V té době zde nebylo sídlení jako dnes, ani rybníků, byl zde jen hluboký prales. Osídlování tohoto kraje 1. Přibližné hranice Slubického lesa na základě listiny z roku 1242; 2. hranice krucemburského majetku v 15. až 17. století; 3. lokality zmiňované roku 1242; 4. lokality krucemburského panství v pozdním středověku a raném novověku. Podle: Doležel 2004, upraveno zde začalo ve 13. a 14. století, kdy byla založena většina osad. V roce 1892 dva učitelé František Horák a Emanuel Chramosta vždy o prázdninách putovali krajem kolem řeky Doubravy a pátrali po místech, kudy vedla Liběcká stezka. Po třiceti letech jejich usilovné práce vzniklo jedinečné dílo Cesta Liběcká v dějinných proměnách se stezkami vedlejšími a strážnicemi. Kniha byla vydána v roce 1923 a je z ní možno čerpat materiály i dnes. Pavel Vomela Naše škola Škola na začátku roku 2014 Dovolte mi, abych na úvod popřál všem obyvatelům Ždírce nad Doubravou a okolí, čtenářům Našich novin a všem lidem dobré vůle všechno nejlepší, hodně zdraví a trošku potřebného štěstí. Důležité termíny Zápis do prvních tříd se koná ve středu 22. ledna 2014 od do hod. v pavilonu mateřské školy a prvního stupně. Třídní schůzky se konají ve čtvrtek od 16 hodin v jednotlivých třídách. Schůze výboru Sdružení rodičů proběhne též ve čtvrtek v hod. ve sborovně (pavilon P2). Pololetní prázdniny budou v pátek Provoz mateřské školy a školní družiny bude zajištěn. Zápis do mateřské školy proběhne v týdnu do do Vystoupení Sboru a Sborečku V prosinci se několikrát veřejně prezentoval pěvecký sbor školy při rozsvícení vánočního stromu na náměstí, při otevření vánočních trhů ve škole a především při Vánočním koncertu dne Všechna vystoupení byla naprosto precizní a zanechala u přítomných hluboký kulturní zážitek. Mohu potvrdit, že výborné výsledky a úroveň pěveckého sboru je podložena usilovnou prací učitelek a žáků. Rád bych na tomto místě poděkoval a vyjádřil hluboký obdiv práci a nadšení obou vedoucích Martině Hojně a Haně Adamové. Rozpočet na rok 2014 V prosinci schválilo zastupitelstvo města Ždírec na Doubravou rozpočet provozních nákladů určených pro školu a školku. Celkové příjmy a odpovídající výdaje budou v předpokládané výši Kč, přičemž provozní dotace činí Kč. Provozní rozpočet je jednou součástí celkové- (pokračování na str. 10)

10 Naše škola (pokračování ze str. 9) ho rozpočtu školy, další část tzv. neinvestiční výdaje (mzdy, odvody na zdravotní a sociální pojištění, školní pomůcky, další záležitosti vyplývající z pracovně právních vztahů atd.) poskytuje prostřednictvím krajů ministerstvo školství. Působení rodilého mluvčího Domnívám se, že činnost pana Ritchieho Kinga je velice pozitivní a jsem v této souvislosti rád, že jsme se domluvili na další spolupráci. Pan King, který je graduovaný učitel, bude od ledna 2014 působit jako běžný zaměstnanec naší školy se smlouvou na dobu neurčitou. Prostředky na jeho činnost zajistíme z vlastních zdrojů. Děkuji ještě jednou Sdružení rodičů, které poskytlo finanční prostředky ve výši Kč na překlenutí několika měsíců roku Anketa skočila a co bude dál Když jsem připravoval anketu na téma posunutí zahájení výuky o půl hodiny, na osmou hodinu ranní, netušil jsem, jaký zájem vzbudí. Tradice je tradice, a tak se na našich webových stránkách rozpoutal nefalšovaný boj zastánců zachování současného stavu a těch, kteří si myslí, že začínat vyučování už o půl osmé je přece jen trochu brzo. Jak bylo vidět celou dobu na webu, rozdíl mezi oběma tábory byl vždy minimální, a tak se dá říci, že ždírecká veřejnost je rozdělena na dvě téměř identické skupiny. Do 14. hodiny dne , kdy byla anketa odstraněna z webových stránek, se hlasování zúčastnilo více než respondentů a to je překvapivě vysoké číslo, dokazující zájem o tuto záležitost. Zastánců změny bylo 50,8 % a příznivců současného stavu 49,2 %. Je zřejmé, že v případě odpůrců změny hrály velkou roli obavy o dojíždějící žáky. Sám jsem v listopadu několika rodičům osobně celou záležitost vysvětloval a totéž jsem provedl i na schůzce se zástupci rodičů dne Myslím si, že je důležité znovu jednoznačně říci, že posunutí zahájení výuky nelze provést bez dokonalé přípravy. Především je třeba vyřešit příjezdy a odjezdy dojíždějících žáků, kterých je víc než třetina z celkového počtu žáků základní školy. To je ovšem velký problém, který se musí řešit jednáním se zřizovatelem a krajem Vysočina, který objednává a dotuje dopravu žáků do školy a ze školy. Pokud by ta jednání byla úspěšná (jsem v této chvíli spíše pesimista), pak by následoval druhý krok. Podrobný a závazný průzkum zájmů rodičů o posunutí zahájení výuky doprovázený informační kampaní ze strany školy. Pokud by na straně rodičů byl prokazatelný většinový zájem realizovat posunutí začátku výuky, připravili bychom ve škole nezbytná organizační opatření. Nutno však říci, že taková zásadní změna může proběhnout až se začátkem nového školního roku (úmyslně nesděluji jakého, protože jednání o změnách dopravě mohou být komplikovaná). Na základě výsledku ankety oslovím zřizovatele a pokusíme se společně postupovat v dalším řešení této záležitosti. Veřejnost a rodiče budu průběžně informovat o situaci. Velice mě potěšil obrovský zájem o anketu, který zároveň měl za následek zvýšení sledovanosti našich webových stránek. Nástroj Google Analytics nám oznámil, že počet zobrazení našich stránek dosáhl za měsíční období počtu kolem , což je na školní web neuvěřitelné číslo. Jsme rádi, že můžeme poskytovat informace na webu a ještě raději jsme, že se o ně lidé zajímají. Ankety jsou dobrou metodou, jak zvýšit zájem, a proto jsme vám neprodleně připravili další téma. Zajímá nás názor veřejnosti na používání tabletů a dalších přenosných zařízení přímo v každodenní školské praxi. Závěr Rád bych ještě vyjádřil jednu myšlenku. Chci poděkovat a vyjádřit úctu svým kolegům a spolupracovníkům. Za pět měsíců jsme společně dokázali vyřešit bez zbytečného stresování spoustu problémů a úkolů. Oceňuji profesionalitu a pracovitost učitelů, vychovatelek, učitelek mateřské školy a všech provozních zaměstnanců. Doufám, že budeme v roce 2014 i nadále společně pracovat na vytváření co nejlepších podmínek pro vzdělávání našich dětí. Chci též velmi poděkovat vedení města, zastupitelům a všem za podporu, kterou škola dostává. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že takový přístup není vůbec běžný a velice si vážím podpory a vstřícnosti vedení města. Ve Ždírci nad Doubravou dne Mgr. Ota Benc ředitel Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou Základní škola Ždírec nad Doubravou Vybíjená Dne se v tělocvičně naší školy konal turnaj ve vybíjené ročníků, celkem se zúčastnilo šest družstev. Hrálo se systémem každý s každým, proto celé klání trvalo přes dvě hodiny. Všichni hráči byli při hře velmi aktivní, což se odrazilo i v kvalitě jejich výkonů. Zápasy byly poměrně vyrovnané, avšak vítězem mohl být pouze jeden tým. Celý turnaj nakonec dopadl takto: 1. místo 4.B, 2. místo 4.A, 3. místo 5.A, 4. místo 3.A, místo 3.B a 5.B. Všem zúčastněným patří velké poděkování za hru fair play. Monika Konůpková Vítězné družstvo ve vybíjené 10 Návštěva žákovského parlamentu ve Žďáru nad Sázavou Dne jsme byli pozváni na ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou, kde proběhla prezentace žákovského parlamentu za účasti mnoha hostů. Čekali jsme, že se spoustu věcí přiučíme, a bylo tomu tak! Žďárští parlamenťáci nás velmi pěkně pohostili a naučili mnoho věcí. Provedli nás po své škole a ochotně zodpověděli všechny naše otázky. Nahlédli jsme také do některých tříd. Naším překvapením bylo, že žákovský parlament táhne za jeden provaz a pořádá mnoho akcí, o kterých jsme my neměli do té doby ani tušení. Předsedové (pokračování na str. 11)

11 Naše škola (pokračování ze str. 10) mladších a starších parlamenťáků nám ukázali vše, co dosud dokázali nebo co do budoucna chystají, jaké mají cíle a na čem se parlament podílí. Dostali jsme také rady od žďárských učitelů i pana ředitele. Domů jsme odjížděli plni nápadů, emocí, načerpaných sil a radosti z toho, že můžeme konečně pořádně začít. Z Centra Mikulášské tančení Dne navštívila naši školu nebeská výprava v čele s Mikulášem. První dvě vyučovací hodiny poctivě obcházeli všechny třídy prvního stupně, chválili a odměňovali šikovné žáky a kárali zlobivce. Děti jim na oplátku zpívaly písničky, recitovaly básničky, kreslily obrázky, nebo dokonce dávaly zapeklité hádanky přímo čertům. Napětí z dětí spadlo, když se ocitly na karnevalovém reji v tělocvičně. Zde na ně čekala spousta zábavných her a soutěží. S nemalou pomocí učitelek, čertů a andělů se naučily dokonce i nové tance. Všichni jsme si vychutnávali kouzelnou předvánoční atmosféru. Všem organizátorům děkujeme a těšíme se na další ročník,,mikulášského tančení. Soňa Sodomková Dějepisná olympiáda V pondělí 9. prosince 2012 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády s názvem Město v proměnách času. Na soutěžící z 8. a 9. ročníku čekalo 23 soutěžních úkolů, ve kterých museli prokázat své znalosti a vědomosti z období středověké kolonizace, ze zakládání středověkých měst a ze složení měšťanské společnosti ve vrcholném středověku. Vítězem se stal Miloš Havel z 8.A se ziskem 43 bodů, na 2. místě se umístil Martin Křikava z 8.B s 36 body a 3. místo obsadil Vilém Hořínek z 8.A s 28 body. Všem soutěžícím děkujme za účast a vítězi přejeme mnoho štěstí v okresním kole, které proběhne 28. ledna 2014 v Havlíčkově Brodě. Markéta Zrzavá, Zdeněk Drápalík demokratického učení (www.cedu.cz) jsme zdarma dostali zápisníky pro členy parlamentu a mnoho příruček, které nám s prací v parlamentu jistě pomohou. Doufáme, že nám budete držet palce a podporovat nás. Udělejme ze školy místo, kam budeme rádi chodit. Za žákovský parlament Andrea Červinková Vítězové dějepisné soutěže 11 Krajské kolo florbalového turnaje žáci 6. a 7. tříd Sportovní hala TJ Jiskra Havlíčkův Brod hostila v pátek 6. prosince krajské kolo ve florbalu chlapců šestých a sedmých tříd základních škol. V turnaji se představilo celkem 5 družstev, hrálo se systémem každý s každým. Žákům ZŠ Ždírec nad Doubravou se po vítězství v okresním kole otevřela možnost změřit své síly s nejlepšími týmy z kraje Vysočina. Do krajského kola se mimo ZŠ Ždírec nad Doubravou probojovala ZŠ Rudíkov, ZŠ Seifertova Jihlava, ZŠ Žďár n.s. a ZŠ Hradská Humpolec. Naši kluci do turnaje vstoupili s dvojnásobně širší sestavou, než tomu bylo v okresním kole. Za ZŠ Ždírec nastoupilo 15 chlapců, u kterých je potenciál zařazení do florbalového týmu i v dalších ročnících. Jelikož již samotný postup do krajského kola jsme mohli označit za senzaci, rozhodně jsme v kraji nemohli pomýšlet na stupně nejvyšší, avšak zkušenost to pro kluky byla velká. V úvodních zápasech se projevila nesehranost nově začleněných hráčů, z čehož pramenila řada chyb a nepřesností v rozehrávce. V prvním zápase se ZŠ Žďár n.s. ztratili kluci brzké vedení a rozhodující soupeřův gól v poslední minutě dokonal obrat z 0:2 na 3:2. Z kruté porážky se kluci oklepali, a ačkoliv byl zápas s Jihlavou bojovnější, Ždírec s o poznání lepším soupeřem prohrál 1:4. Až nečekaně vyrovnaný zápas předvedli naši kluci s Rudíkovem. Nerozhodný bezbrankový stav držely oba týmy více než polovinu zápasu. Rozhodla nepříjemná střela z větší vzdálenosti, která zapadla za záda jinak opět skvěle chytajícímu Vaškovi Pavlíčkovi. Porážka 1:0 mrzela velmi. V posledním zápase s Humpolcem bojovali naši kluci o čtvrté místo v tabulce. V zápase, kde únava z vysokého tempa odehraných zápasů byla patrná již na všech hráčích, nakonec rozhodla větší bojovnost našich kluků. Vedení 2:0 z první poloviny zápasu i přes jeden obdržený gól v závěru kluci uhájili s konečným výsledkem 2:1. A tak se i Ždírec dočkal vytoužené výhry v turnaji a obsadil pěkné čtvrté místo. Z výhry a postupu do republikové kvalifikace se radovali chlapci ze ZŠ Seifertova Jihlava. Úspěšní střelci ZŠ Ždírec nad Doubravou: Jakub Pospíšil (2), Adam Rybáček (1), Michal Bílek (1), Antonín Lemberk (1) Sestava ZŠ Ždírec nad Doubravou: Václav Pavlíček, Adam Rybáček, Michal Vavroušek, Jakub Pospíšil, Michal Bílek, Jan Borovica, Antonín Lemberk, Ondřej Musil, Jindřich Otava, Daniel Filippi, Matěj Nepovím, Luboš Lempera, Pavel Novotný, Lukáš Adamec, Jiří Pochop Pořadí týmů krajské kolo: 1. ZŠ Seifertova Jihlava 2. ZŠ Rudíkov 3. ZŠ Žďár n.s. 4. ZŠ Ždírec nad Doubravou 5. ZŠ Hradská Humpolec Děkujeme chlapcům za předvedený výkon a vzornou reprezentaci školy. Jiří Hromada a Pavel Vavroušek Pomáháme V listopadu jsme začali spolupracovat s FOKUSEM Vysočina, abychom dětem přiblížili práci takovéhoto druhu organizace a její důležitosti v naší společnosti. Děti se již od raného věku učí pomáhat svým blízkým, kamarádům a naším cílem je rozšířit tyto obzory ještě dál. Pěstovat v nich potřebu pomáhat i ostatním a to nezištně. Naše spolupráce začala výrobou (pokračování na str. 12)

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) plakátků na prodej výrobků z chráněné dílny. Děti se tak i zároveň seznámily s výtvarnou technikou grafickým tiskem. Práce byly velice zdařilé a děti si zaslouží velikou pochvalu. Dalším důležitým momentem bylo setkání s vedoucí střediska FOKUSU Vysočina paní Ing. Mgr. Evou Teclovou, která si udělala čas a pobesedovala s dětmi o tom, co to jsou chráněné dílny, jaká je jejich funkce a o lidech, kteří v nich pracují. Přivezla s sebou na ukázku i výrobky, které jsme při příležitosti vánočních trhů na naší škole prodávali a s nimiž jste se mohli setkat, pokud jste došli až do prostor školní družiny. Děti se celé věci zhostily zodpovědně, a tak se jim podařilo prodat většinu výrobků. Chtěla bych jim touto cestou velice poděkovat, a to zejména Haně Dočekalové a Kristýně Jeníčkové, které si celou tuto prodejní akci vzaly pod patronát. V další vzájemné spolupráci s FOKUSEM Vysočina budeme určitě i nadále pokračovat, protože taková práce přináší radost. Ivana Martincová Prodej na vánočních trzích Beseda s městskou policií Ve středu 13. listopadu k nám do třetího a čtvrtého oddělení školní družiny přijel ředitel městské policie Chotěboř Mgr. Jiří Novotný, aby si s dětmi popovídal o nebezpečí dříve a dnes. Během půlhodinové besedy dětem radil, jak se různým nebezpečím, která dnešní doba přináší, vyhnout nebo jak jim předejít. Na závěr děti ve skupinkách vyplnily testík, ve kterém se ukázalo, co si z besedy zapamatovaly. Za správné odpovědi byly odměněny reflexními pásky. Panu řediteli městské policie velice děkujeme a těšíme se na příště. Adéla Málková Pozorní posluchači ve školní družině Tvořivé odpoledne ve školní družině Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat paním učitelkám MŠ Miladě Uchytilové a Zuzaně Bažoutové, které se v období přestavby pavilonu školní družiny trpělivě a ochotně dělily o svoji třídu s námi ze školní družiny a vycházely nám maximálně vstříc. Dále bych ráda poděkovala vychovatelkám ŠD/ŠK a pí uč. Zuzaně Bažoutové, že svůj volný víkendový čas věnovaly tvorbě maleb v prostorách školní družiny a výzdobě chodeb. Že je teď naše školní družina veselým a příjemným prostředím pro děti a jejich trávení volného času, jste se mohli přesvědčit během vánočních trhů, které byly zároveň dnem otevřených dveří. Ivana Martincová Dne jsme se společně s rodiči sešli ve školní družině, abychom poseděli v předvánočním čase a se svými dětmi si vyrobili vánoční dekoraci. Dětská fantazie je nekonečná, což se promítlo na hotových výrobcích, které byly tak originálně krásné. Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům, že si udělali čas a mohli jsme tak společně strávit příjemné chvíle. Ivana Martincová XXII. VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, který se konal ve středu v sále městského kina. 12

13 Naše škola Mateřská škola Prosinec v mateřské škole, to je hlavně těšení na Ježíška. Aby to těšení rychleji utíkalo, pilně jsme se na vánoční svátky připravovali. Děti si za pomoci paní učitelek zimně a vánočně vyzdobily třídy a šatny. Ustrojily i smrček na zahradě. Vytvářely vánoční přáníčka, svícínky, pekly vánoční cukroví. Nezapomněli jsme ani na obyvatele Domu s pečovatelskou službou, kde děti zazpívaly koledy a předaly přáníčka. Nejdříve ale zavítal do školky Mikuláš s andělem a čertíkem. To bylo najednou slibů, že budou všichni hodní. Mikuláš totiž předčítal hříšníky z knihy hříchů. Čertík s pytlem obcházel, obcházel, ale nakonec odešel s prázdnou. Děti Mikulášovi zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Všichni byli odměněni mikulášskou nadílkou. Vánoční trhy ty už se ve školce konaly po dvanácté. Děti v roli prodavačů byly opět velmi přesvědčivé. Tentokrát se prodalo téměř vše. Moc děkujeme všem nakupujícím. A pak nastal velmi důležitý den, kdy do školky zavítaly maminky, tatínkové, babičky a dědečkové na vánoční besídky. Děti se velice pečlivě připravovaly. Besídky se moc povedly a všichni určitě odcházeli domů spokojení a pyšní na své ratolesti. Předškoláci pak ještě vystoupili v kině na vánočním koncertě, společně se sbory základní školy. Potlesk byl jistě zaslouženou odměnou. Další akce v MŠ: přijelo divadlo Úsměv s Vánoční pohádkou zhlédly děti v kině pásmo pohádek se nám žáci ZUŠ pochlubili hrou na hudební nástroje projekt Já človíček téma Umět se podělit o hračku, úklid hraček konečně přišel do školky Ježíšek a přinesl dětem spoustu krásných dárků. Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli na mikulášskou a vánoční nadílku jak finančně, tak materiálně. Jsou to: P. Urban Stora Enso, F. Kubát Slévárny Nové Ransko, P. Műhlfait DIPP, J. Matějka Autodoprava, O. Novák Modelárna, Z. Otradovský Penzion U Pecinů, MÚ Ždírec n.d., Jednota Ždírec n.d., pan Niederle z Království hraček (Vojnův Městec), J. Filippi, L. Čalkovská, S. Vachušková, G. Záhorová, I. Jirková. Dále chci moc poděkovat všem rodičům, kteří jakýmkoli způsobem naší školce pomáhají. Moc si toho vážíme. Do nového roku přeji všem, za celý kolektiv MŠ, hodně zdraví a osobní pohody. Ale hlavně co nejvíce radosti z dětí. Jiřina Novotná Mikulášská nadílka Vánoční trhy Vánoční besídka 13 Vánoční besídka

14 Sportovní okénko Z ODDÍLU KOPANÉ ASPV... Zimní čtyřboj i letos bez sněhu V sobotu 9. listopadu 2013 se konalo v místních tělocvičnách okresní kolo v ZIMNÍM ČTYŘBOJI. Jak už název napovídá, je to boj ve čtyřech disciplínách, a to skok z místa, šplh, hod medicinbalem a člunkový běh. Rozdělíme-li 110 účastníků z Malče, Chotěboře, Nové Vsi u Chotěboře, Vísky a Ždírce nad Doubravou do několika kategorií, vznikne boj velmi těsný. I v letošním roce jsme zařadili kategorii PŘED- ŠKOLÁCI těch se zúčastnilo 7, další kategorií je NEJMLADŠÍ ŽACTVO tu obsadilo 25 závodníků. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ I. Veronika Burianová, Michaela Havlová a 5. místo Pavlína Havelková. Nejvíce obsazenou kategorií byly NEJMLADŠÍ ŽÁKYNĚ II. Tereza Musilová, Eliška Pátková, Simona Marková, Šárka Slezáková, Barbora Uchytilová, Soňa Nekovářová, Markéta Stará, Lenka Titzová; 2. místo Monika Hanzalová a krásné prvenství patří Kláře Bažoutové. STARŠÍ ŽÁKY- NĚ III. Veronika Šťastná a 3. místo Barbora Ondráčková. Žáků máme málo, ale jsou úspěšní MLADŠÍ ŽÁCI I. krásné 2. místo pro Adama Bažouta, MLADŠÍ ŽÁCI II. 4. místo Pavel Sotona. Za STARŠÍ ŽÁKY III. soutěžil Jaromír Havel 1. místo. Cvičitelé v počtu 25 s pomocí 8 rodičů, kterým děkujeme za pomoc, připravili vynikající doprovodný program, a tak dlouhé čekání na výsledky bylo velmi příjemné. Všichni odcházeli unaveni, ovšem i spokojeni, a cvičenci na předních místech i s pocitem z dobře odvedené práce.

15 Sportovní okénko Samozřejmě nesmím zapomenout na důležitou informaci, a to, že všichni, kdo se umístili na prvních čtyřech místech, postoupili do krajského kola v Havlíčkově Brodě pořádaného v sobotu 23. listopadu Toho dne se sešlo 123 závodníků a na ně dohlíželo 40 rozhodčích. Naši cvičenci se rozhodně neztratili a odvezli si i nějakou tu medaili. Adam Bažout přivezl medaili za 1. místo a ostatní Jaromír Havel, Pavlína Havelková, Markéta Stará, Lenka Titzová, Monika Hanzalová a Barbora Ondráčková se umístili v prvních polovinách tabulek ve svých kategoriích. Cvičencům gratulujeme a cvičitelům děkujeme za dobře odvedenou práci. Dana Vavroušková Účastníci krajského čtyřboje v Havlíčkově Brodě. Zimní čtyřboj ve Ždírci n.d. Rozsvícení vánočního stromu I v letošním roce se první adventní neděli Mikuláš a andělé zúčastnili rozsvícení vánočního stromu. Spousta dětí, občané místní i přespolní zaplnili ždírecké náměstí a byli svědky okamžiku, kdy se z tmavého stromu stal modrý třpytivý a na dálku viditelný. Mikuláše a anděly přivezl kočár tažený koňmi, náměstí ozvučil školní pěvecký sbor a pár slov řekl i pan starosta. Občerstvení bylo zajištěno, a zatímco se děti vrhly na cukrovou vatu, dospělé vedl nos ke svařenému vínu, grogu a punči. Podvečer byl příjemně slavnostní, k poslechu hrála živá kapela a doufám, že lidé odcházeli naladěni časem vánočním.... a příští rok se na vás opět těší Dana Vavroušková a andělská rodina. PODĚKOVÁNÍ Vedení odboru ASPV TJ Tatran děkuje všem cvičitelkám, cvičitelům a těm, kteří nám při akcích pomáhali, za jejich celoroční práci. Cvičencům za vzornou reprezentaci našeho odboru, města i regionu. Všem sponzorům za podporu našich akcí s přáním, aby nám zachovali svoji přízeň. Do nového roku 2014 přejeme hodně štěstí, zdraví a elánu do další práce. Věra Marková Připravujeme... V dalším čísle si připomeneme předvánoční hodiny všech složek, které se konaly až po uzávěrce tohoto čísla, a další události uplynulého roku. 15 Adam Bažout vítěz v kategorii ml. žáci I krajského čtyřboje v Havlíčkově Brodě. Končí čas vánoční a blíží se nový rok Tak se sešel rok s rokem, v obchodech je ještě vánoční výzdoba, mezi regály už pomalu utichá zvuk vánočních koled a za oknem létají bílé vločky. Vánoční svátky jsou už minulostí a rok se nám pomalu blíží do finále. Děti se probírají dárky, tatínkové nemohou dopnout kalhoty, jak jsou přejedení a maminky odmítají překročit práh kuchyně. Kouzlo toho, co naši předkové, považovali za svátky klidu, se rozplývá do neznáma a uspěchává naše životy. Pokud bude v letošním roce či v roce příštím příjemné počasí, najděte si čas na zimní vycházku v křupavém sněhu, a i když zůstanete v teple domova, nezapomeňte na příjemně vonící svařené víno. Zaručeně i kousek cukroví neuškodí a hlavně si stále opakujte, Vánoce jsou svátky klidu a pohody. A i blížící se Silvestr prožijte tak, jak vám je libo. Ve společnosti bujarého veselí a třeba i s dobrou knihou u vyhřátého krbu a na závěr roku 2013 mi nezbývá nic jiného než vám všem popřát, jménem cvičitelského sboru SPV, šťastný nový rok 2014, hodně zdraví, lásky, pohody, elánu do života, a také humoru. Nenechte se strhnout dnešní uspěchanou dobou a věřte, že člověk, i ti ostatní, si musejí najít ve svém životě nějakou radost! Dana Vavroušková

16 Doubravka SDH Údavy Mikuláš 2013 Dne v odpoledních hodinách jsme v prostorách Centra pro rodinu Doubravka netrpělivě vyhlíželi, zda nás navštíví Mikuláš. Do posledních chvíle nebylo jasné, koho s sebou Mikuláš vezme a jestli nezapomene na dárečky. Atmosféra by se dala krájet. Najednou byl slyšet krásný zvuk cinkajícího zvonečku, děti se ztišily a do prostor Doubravky vstoupil Mikuláš, spolu s Andělem a košíky plnými dobrot, dárečků a perníčků. Po čertíkovi snad ani sháňka nebyla. Mikuláš se dětem představil a vysvětlil, že pro tento rok čerta nechal v pekle. Že přeci jen nezlobily tak moc a jsou maličké. Ale upozornil, že poslouchat se občas prostě musí. Děti předaly obrázky, řekly básničku či zazpívaly. A ten, kdo odolal chuti a vůni perníčků, zasedl ke stolečku a svůj perníček si před konzumací nejprve nazdobil. Bylo to velmi příjemné odpoledne pro všechny zúčastněné. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že se za rok zase sejdeme, a tak jako letos, čertíků nebude třeba. Vzhledem k brzké uzávěrce NN budou informace o akci pořádané CPR Doubravka s názvem: Balónky s přáním Ježíškovi uvedeny v následujícím čísle. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří s námi sympatizují, za přízeň, kterou nám v minulém roce projevili. Rok 2013 nám přinesl mnoho pěkných zážitků během společných aktivit, které jsme s láskou všem dětem chystali. Kdo si k nám cestu našel, dá nám snad za pravdu. Doubravce přejeme, aby rozdávala radost dětem a jejich blízkým a nadále plnila cíle, pro které se v našem městě zrodila. Jedním ze základních stavebních pilířů jsou bezpochyby aktivní a nadšené maminky. Milá Doubravko, přejeme Ti štěstí právě na takové maminky, aby chod Centra pro rodinu byl do budoucna zachován. Všem lidem do nového roku 2014 přejeme štěstí, zdraví, pohodu a dostatek lásky! Dům s pečovatelskou službou Předvánoční dění Některé ženy z DPS krásně ozdobily vánoční stromeček Akce a program na měsíc leden najde na našem webu na vývěsce v Centru nebo na Facebooku: Centrum pro rodinu Doubravka. Za kolektiv CpR Doubravka Iva Machková Obyvatele DPS přišel pobavit kouzelník. 16

17 Dům s pečovatelskou službou přišly za doprovodu paní učitelky Mgr. Marie Laušmanové obyvatelům DPS zahrát a zazpívat děti ze Základní školy ve Ždírci nad Doubravou a děti z dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře přišly obyvatelům DPS zazpívat vánoční koledy děti z Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou s paními učitelkami se v Domě s pečovatelskou službou uskutečnilo již tradiční Vánoční posezení s písničkou. Poděkování Chtěli bychom tímto poděkovat paním učitelkám a dětem, které přišly zazpívat vánoční koledy seniorům v Domě s pečovatelskou službou. Všem tím udělaly velikou radost a budeme se těšit, že na nás příští Vánoce nezapomenou. Ještě jednou děkují obyvatelé a zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou. Kultura Posezení s písničkou Klub seniorů Ždírec nad Doubravou Vás zve na Novoroční posezení s písničkou, které se bude konat v úterý 21. ledna 2014 od hodin v novém Domě s pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé! Informace o veškerých kulturních akcích, které pořádá Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou a jiné, najdete na stránkách INFORMAČNÍ CENTRUM V TIC je možno zakoupit: Pohlednice, mapy, turistické známky, turistické vizitky, upomínkové předměty s motivy města aj. Čtyři druhy pexesa: Pexeso Vysočiny; Pexeso Havlíčkův kraj; Pexeso Žďárské vrchy, Za plastikami Michala Olšiaka. PAMĚTNÍ KNIHU OBCE ŽDÍ- RECKÉ. Cena 150 Kč. Havlíčkobrodsko do kapsy + DVD, nebo Vysočina do kapsy + DVD. Cena barevné publikace 290 Kč. Havlíčkobrodsko Vlastivědný sborník 23, 24. Cena 150 Kč. PARTYZÁNSKÁ ODYSEA a osud 17 Věry Pilařové. Tuto knihu si čtenáři mohou v naší městské knihovně vypůjčit, nebo je možné si ji zamluvit. Cena knihy je 350 Kč. ÚDAVY. Historie a současnost obce a SDH. Publikace vydaná k 110. výročí SDH Údavy. Cena 100 Kč. ZA KRÁSAMI 4 REGIONŮ. RO- DINNÝ TURISTICKÝ PRŮVOD- CE, TIPY NA VÝLET. Cena brožury je 30 Kč. Jízdní řády dálkových autobusových linek v chotěbořském regionu vydaný v prosinci Cena 15 Kč.

18 Kultura Kulturní zařízení města Ždírec nad Doubravou (knihovna, IC, galerie Doubravka, kino) Brodská 120, Ždírec n.d. telefon, fax: Otvírací doba: PO hodin ÚT PÁ hodin V PONDĚLÍ JE KNIHOVNA ZAVŘENA! V IC A GALE- RII DOUBRAVKA JE OTEVŘENO PO CELÝ TÝDEN! GALERIE DOUBRAVKA zve na výstavu FOTOKLUBU HLINEČAN Vystavovatelé: kolektiv autorů fotoklubu Hlinečan Vernisáž výstavy proběhne v úterý od hodin Termín výstavy: Na slavnostní zahájení výstavy a malé pohoštění srdečně zvou pořadatelé! MĚSTSKÁ KNIHOVNA VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE - OMLUVA Vyhodnocení dětské malířské soutěže: LETNÍ VZPOMÍNKY V prosincovém čísle Našich noviny při vypisování jmen účastníků soutěže vypadla tři jména soutěžících. Tímto se Aničce Málkové, Simonce Polívkové a Lole Andělové omlouváme. I jim děkujeme za krásné obrázky a čeká je malá odměna. Zdena Lédlová Soutěžící děti z Mateřské školy 1. Nelinka Málková 2. Anetka Jehličková 3. Anička Průchová 4. Kačenka Lázničková, Iva Ptáčníková, Anička Málková, Simonka Polívková a Lola Andělová Iva Georgievová praktická Ayurveda tel.: , e mail: Není větší pročišťující síly nežli vědění, toto vědění potřebujeme, abychom byli zdraví. Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Ždírci nad Doubravou se koná kurz na téma Nejjednodušší metody na získání pevného zdraví 29. ledna a 5. února S novým rokem jsme si dali mnohá předsevzetí, ne vždy se nám ty, která se týkají našeho zdraví, či váhy daří plnit. Tématem tohoto kurzu, bude naše zdraví, psychická pohoda a s ní spojená i radost ze života. Využijme vše, co můžeme ze stravy a pití tak, abychom se cítili co nejlépe. Nejlevnějším a zároveň nejpřirozenějším léčivem je vhodná strava a pití, jen potřebujeme poznání, které suroviny zvolit a jak si jednotlivá léčiva připravit. Některá z probíraných témat nadváha, bolesti kloubů, zad, potíže s vyprazdňování, cukrovka, alergické obtíže, ekzém... Pro účastníky je připraven navíc návrh třídenního jídelníčku, který na začátku nového roku pomůže udržet či obnovit potřebnou energii, podpoří naši psychiku a omladí organismus. Někomu pomůže i splasknout. 18 Radostné pro ití vánoèních svátkù a úspìšné vykroèení do nového roku 2014 pøejí zamìstnanci Kulturního zaøízení mìsta dírec nad Doubravou Kurz je složen ze dvou setkání a témata na sebe volně navazují. Termíny: 29. ledna a 5. února (středa od 17:30 hodin, předpokládaný konec je okolo 19 hodin.). Každý z účastníků bude mít možnost se zeptat na to, co ho nyní nejvíce trápí. Na kurz je vhodné se přihlásit nejlépe mailem na či ústně na tel: , nebo přímo v knihovně. Cena kurzu je 390,- Kč (za oba dva dny). Vezměte si s sebou hrneček, talířek a příbor. Na kurzu bude možné si zakoupit knihy Jídlem ke zdraví a Jídlem k rovnováze a zdraví. Místo konání: Místní knihovna ve Ždírci nad Doubravou.

19 Kultura MĚSTSKÁ KNIHOVNA UPOZORNĚNÍ: Při první návštěvě v novém roce, pokud si čtenář chce něco vypůjčit, nebo výpůjčky prodloužit, je povinen zaplatit poplatek na daný rok. Ceník: Registrační poplatek: Dospělí 100 Kč/rok Děti, studenti 30 Kč/rok Důchodci, jejichž jediným příjmem je starobní nebo invalidní důchod, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 80 Kč/rok Jednorázová výpůjčka (max. 2 knihy, 5 časopisů) 20 Kč Výpůjční doba je 31 dnů, po této době je čtenář povinen si výpůjčky prodloužit! Pokuty z prodlení: 1. upomínka 20 Kč (po 60 dnech) 2. upomínka 30 Kč (po 80 dnech) 3. upomínka 40 Kč (po 100 dnech) Úkony spojené s likvidací škody: ztráta nebo poškození průkazu 20 Kč (děti a mládež 10 Kč) poškození čárového kódu 10 Kč znehodnocení nebo ztráta knihy: stejné vydání téže knihy nebo fotokopie stejného vydání + vazba, nebo plná cena knihy + pokuta 50 Kč (pořizovací náklady) znehodnocení nebo ztráta časopisu: stejné číslo a druh časopisu plná cena daného časopisu Meziknihovní výpůjční služba (MVS): kladné vyřízení požadavku poplatek 10 Kč + poštovné za odeslání knihy zpět do knihovny, která knihu zapůjčila Myslivecký ples Sobíňov Poděkování SPONZORŮM Tradiční karneval s mikulášskou nadílkou se opět vydařil a to jedině díky sponzorům, kteří mají ten největší podíl na uskutečnění této akce. Vždyť letos se nám sešlo 180 dětí a každé si odneslo balíček a malou hračku. Také občerstvení je dosti nákladné. Proto bych chtěl poděkovat za TJ SOKOL Sobíňov, který tuto akci pořádá, těmto sponzorům: Adamcová Gábina Sobíňov, Bílek Titz Sádrokarton Sobíňov, Bílkovi Zelená lékárna Chotěboř, Restaurace Bowling Bar Ždírec n.d., COOP Havl. Brod, Čermák Michal Sobíňov, Česká spořitelna Ždírec n.d., DEKO Draht Ždírec n.d., DIPP Ždírec n.d., Dočekal Pavel Zámečnictví Sobíňov, ELASTA VESTIL s.r.o. Krucemburk, Guhl Luboš Sobíňov, Halama Pavel Panský dům Chotěboř, Hájek Pavel Elektroinstalace Ždírec n.d., Heřmanský Vít Zelenina Chotěboř, Hochmanovi Klempířství Sobíňov, INTER- LIGNUM Krucemburk, Jobová Renata Sobíňov, Krupičková Renata Kadeřnictví Sobíňov, Kolář Hubert Ždírec n.d., Krčová Bohumila Sobíňov, Kudláčkovi Jana a Luděk Sobíňov, Kučera Marcel Sobíňov, Kutílek Roman Ždírec n.d., Květiny IRIS Ždírec n.d., Ležal Ondřej Autoopravna Sobíňov, Ležák Radek Sobíňov, Macháček Eduard Pivnice na stadionu Ždírec n.d., Marek Truhlářství Hudeč, Matějka Tomáš Sobíňov, Málkovi Aleš a Vlasta Sobíňov, Málkovi Stavebniny Ždírec n.d., MEDIN a.s. Nové Město na Moravě, MÚ Ždírec n.d., Myslivecké sdružení Sobíňov, OK Comp Jindra Sobíňov + TLAP NET, OK Comp Ždírec n.d., Ondráčková Michaela Sobíňov, OÚ Sobíňov, Pecina Aleš Štíří Důl, Pekárna ENPEKA, Pekárna VILÉM, PEMA Spojovací materiál Sobíňov, Pešková Blanka Sobíňov, Pivovar Chotěboř, Pojišťovna ALLIANZ Chotěboř, Procházkovi Jan a Jiří Sobíňov, Ptáček Petr KUCHYNĚ Sobíňov, Rak Vít Žďár nad Sázavou, Rosendorfská Hana Přibyslav, SDH Sobíňov, SLÉVÁRNA a MODELÁRNA Nové Ransko, Střípek Jaromír Sobíňov, Štejnar Ladislav Hluboká, Štěpánek Martin Stavitelství Ždírec n.d., Švanda Řeznictví Hlinsko, Truhlářství Sobíňov Kolář, Truhlářství Novák Zdeněk Ždírec n.d., Vachuška Josef Sobíňov, VARIANT Ždírec n.d., Vopršal Miloslav Sobíňov, Vopršalová Zuzana Sobíňov, Zemědělská a.s. Krucemburk. Chceme Vám poděkovat za finanční dary, protože můžeme nakoupit pro všechny děti stejné zboží, nechat upéct dorty pro tři nejhezčí masky, napéct perníčky na uvítanou. Děkujeme i za sladkosti, kterými balíčky doplňujeme. Děti byly určitě spokojené a budou se těšit, stejně jako pořadatelé, že se tato akce bude moci příští rok opět uskutečnit. Za TJ SOKOL Sobíňov Daniel Říčan předseda Svoz účastníků mysliveckého plesu: Krucemburk aut. zast hodin Ždírec n.d. zast. u cukrárny DIPP hodin N. Ransko aut. zast hodin Rozvoz po ukončení plesu zajištěn. Pro příznivce a návštěvníky našeho plesu jsme připravili v myslivecké tombole: několik divočáků srnčí zajíci divoké kačeny a dalších 300 hodnotných cen. 19 Kdo nemá štěstí v tombole, může zkusit oblíbenou,,zvěřinovou dražbu. V myslivecké kuchyni Vás potěší: biftečky z divočáka srnčí svíčková zvěřinový gulášek a další 2-3 zvěřinové speciality. Pro účastníky s vlastní dopravou připraveno parkoviště. Upozornění: pořadatelé upozorňují návštěvníky, že je zakázáno donášet a konzumovat vlastní alkohol. Přejeme příjemné pobavení.

20 Kultura Něco z kultury v našem okolí... CHOTĚBOŘ Kinosál 16. ledna 2014 čtvrtek od hodin SLAVNÉ SVĚTOVÉ MUZIKÁLY Lydie Havláková soprán a průvodní slovo. Vladimír Jelen basbaryton. Daniel Fiedler klavír. Předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč. Sál staré radnice 30. ledna 2014 čtvrtek od hodin HECHT ENSEMBLE Iva Raková klavír, Viktor Mazáček housle, Jiří Poslední viola, Jakub Dvořák violoncello. Předprodej 120 Kč, na místě 140 Kč. HLINSKO Multifunkční centrum 11. ledna 2014 sobota od hodin SOUL OF DANCERS Tanečně divadelní představení, založené na silném příběhu a spojení klasického a moderního tance s tanci hiphopové kultury. Předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč. TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ XI. ročník festivalu ve dnech Prodej vstupenek od na: ky.skutec.cz i na odboru kultury Mě Skuteč a v TIC Městského muzea Skuteč. Program: G. VERDI: RIGOLETTO, 2. března 16 hodin P.I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO, 9. března 16 hodin NOC NA KARLŠTEJNĚ, 16. března 16 hodin PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY, 23. března 16 hodin SMETANOVO TRIO, 27. března 18 hodin O cenu Vítězslava Nováka, 29. března po celý den BAROCCO SEMPRE GIOVANE & GABRIELA DEME- TEROVÁ, 6. dubna 16 hodin VIVAT CAROLUS QUARTUS, 11. dubna 18 hodin G. VERDI: LA TRAVIATA, 13. dubna 16 hodin VANGELIS 1492: CONQUEST OF PARADISE, 25. dubna 21 hodin A. DVOŘÁK: TE DEUM, 27. dubna 18 hodin J. SVĚCENÝ, M. DVOŘÁK: VIVALDIANNO, 2. května 21 hodin L.V. BEETHOVEN: SYMFONIE č. 9 d moll op. 125, 4. května 16 hodin Autoopravna a Pneuservis Radek Malý přeje všem svým zákazníkům i ostatním motoristům hodně pohodových kilometrů v roce 2014 Naše služby: Zprostředkování a příprava na EM+STK Seřízení geometrie Servis klimatizace Opravy elektro Diagnostika Montáž tažných zařízení Servis brzdy, olej atd. Pneuservis Výměny autoskel Pneuservis Poradíme při koupi ojetého automobilu Nové: Úprava řídících jednotek (chiptuning) Řešíme problémy s filtrem pevných částic (FAB) Autoopravna Radek Malý Ždírec nad Doubravou Nádražní 95 tel.: ELEKTROPOS OBCHODNÍ A SERVISNÍ FIRMA Ing. Oldřich Osmík PRODEJ, PORADENSTVÍ, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOMÁCÍ ELEKTRICKÉ, PLYNOVÉ, KOMBINOVANÉ, VOLNĚ STOJÍCÍ A VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE, TOPNÁ TECHNIKA ELEKTRO, PLYN, PEVNÁ PALIVA A PELETY, PRODEJ PC, KANCELÁŘSKÉ TECHNIKY A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU Havlíčkova Chotěboř GSM: Tel. /fax: Podrobný program včetně cen na: ní.skutec.cz Telefonní informace: /487, mobil: ,

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 23. ŘÍJNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/13/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy,

konané dne Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 4. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 15.12.2014 Čís. Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod. Termín z 78. schůze Rady obce Hukvaldy, ze dne 06.10.2014 78 1912 Ukládá

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 27.10.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22. 01. 2014 19. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v hod.

Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v hod. Zápis z 49. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. března v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl (příchod v 19.00), Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více