Podmínky pronájmu nebytových prostor Bufet Univerzitní 22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky pronájmu nebytových prostor Bufet Univerzitní 22"

Transkript

1 Podmínky pronájmu nebytových prostor Bufet Univerzitní 22 Pronajímatel: Západočeská univerzita v Plzni Sídlo: Univerzitní 8, Plzeň IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat za zadavatele: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka Kontaktní osoba: Ing. Petr Beneš Telefon: Předmět nájmu Předmětem nájmu jsou nebytové prostory nacházející se v objektu Univerzitní 22, Plzeň (v přízemí budovy) na pozemku parc. č. 8424/26 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří u Katastrálního úřadu Plzeň, katastrální pracoviště Plzeň-město na LV 5587 pro obec a katastrální území Plzeň. Pronajaté nebytové prostory mají celkovou plochu cca 260 m 2, z toho atrium činí 160,10 m 2 (bez suchého bazénu). Cena nájemného byla stanovena ve výši 2.000,- Kč za 1 m 2, kromě atria, kde je stanovena cena nájemného ve výši 1.000,- Kč za m 2. Účel nájmu Účelem nájmu je zajištění provozu bufetu ve stanovené provozní době pro studenty a zaměstnance ZČU a další osoby, tj. veřejnost, v prostorách bufetu v přízemí budovy Univerzitní 22, Plzeň. Provozem bufetu se rozumí zhotovení případně nákup jídel, dovoz a výdej jídel, prodej doplňkového sortimentu, nealkoholických nápojů a dalšího gastronomického zboží. Způsob, forma a místo podávání nabídek Uchazeč podává nabídku písemně, a to jedno vyhotovení v listinné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči. Uchazeč může svoji nabídku podat

2 prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň nebo osobně v pracovních dnech a v pracovních hodinách na podatelně ZČU, a to nejpozději do 19. prosince 2011 do 9:00 hodin (podatelna úřední doba 8:00-14:00 hod.). Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem NEOTVÍRAT Pronájem nebytových prostor bufetu Univerzitní 22. Na obálce musí být uvedeno jméno a adresa odesílatele. Požadavky na nájemce - provozovatele bufetu Nájemce zajistí v níže uvedené provozní době provoz bufetu pro studenty a zaměstnance ZČU a další osoby, tj. veřejnost, v prostorách bufetu v přízemí budovy Univerzitní 22, Plzeň. Provozem bufetu se rozumí zhotovení případně nákup jídel, dovoz a výdej jídel, prodej doplňkového sortimentu, nealkoholických nápojů a dalšího gastronomického zboží. Nájemce zajistí následující minimální provozní dobu bufetu: 1. v měsících září až červen : PO až PÁ 7,00 17,00 hodin 2. v měsíci červenci : PO až PÁ 8,00 14,00 hodin 3. při výuce kombinovaného studia (rozpis bude nájemci doručen písemně ) SO 8,00 13,00 hodin Nájemce zajistí dostupnost minimálního nabídkového listu (dále také jako MNL) v následujícím složení nejméně od začátku provozní doby do 13,00 hod.: o Min. 3 položky teplých rychlovek typu hamburger, párek v rohlíku (rohlík, párek, hořčice, kečup), obložená houska se sekanou (houska, sekaná, list salátu, plátek rajčete, kečup), min. 3 druhy salátů, min.1 z toho zeleninový o min. 1 druh obloženého chlebíčku o min. 3 druhy plněných baget nebo toustů o min. 2 druhy pečiva o pivo o min. 2 druhy balené vody Nájemce se dále zavazuje zajišťovat: a) prodej doplňkového sortimentu o další pekařské výrobky o mléčné výrobky o uzeniny a sýry o cukrovinky o cukrářské výrobky b) prodej teplých a studených nealkoholických nápojů (káva, čaj, minerálky, pivo, limo atd.). Nápoje je možno prodávat jako točené nebo balené skleněná láhev, plech. S výjimkou piva je zakázán prodej alkoholických nápojů. c) prodej gastronomického zboží (bagety, bramboráky, výrobky studené kuchyně atd.). Zároveň se nájemce zavazuje zajistit pro ZČU na základě jeho písemných objednávek další gastronomické služby:

3 o dodávky pro sekretariáty (bez donášky do kanceláří) s tím, že uvedenou službu včetně její specifikace bude nutné písemně objednat nejméně 1 den předem. Nájemce na své náklady a nebezpečí zajistí: o vybavení svých zaměstnanců a dalších spolupracujících osob osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky, o lékařské prohlídky svých zaměstnanců a dalších osob v souladu s právními předpisy, o dodržování provozních, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, o dozor nad BOZP svých zaměstnanců a dalších spolupracujících osob na pracovišti, o proškolení svých zaměstnanců a dalších spolupracujících osob v oblasti obsluhy technologických zařízení před zahájením provozu bufetu, o udržování čistoty zařízení a vybavení bufetu o odvoz a likvidaci zbytků jídel o úklid prostor bufetu o mytí příborů a nádobí o odvoz a likvidaci odpadu o nakládání s potravinářským tukem a oleji v souladu s příslušnými právními předpisy. Pronajímatel zřídí elektronickou knihu stížností. Připomínky je nájemce provozovatel bufetu povinen vypořádat, resp. zjednat nápravu ve lhůtě jednoho pracovního dne následujícího po obdržení stížnosti. Pronajímatel za účelem kontroly kvality poskytovaných služeb v rámci nájemní smlouvy provede nejméně 2x ročně vyhodnocení provozu bufetu. V rámci hodnocení přihlédne pronajímatel i k četnosti stížností a způsobu jejich vypořádání. Před instalací potravinového či nápojového automatu a chladících nebo mrazících boxů v prostorách bufetu je nájemce povinen si vyžádat předchozí souhlas pronajímatele. Nájemce provozovatel bufetu nebude v prostorách bufetu prodávat cigarety ani žádné jiné tabákové výrobky. Jídlo určené k přímé konzumaci v prostorách bufetu bude podáváno ve skleněném nebo porcelánovém nádobí spolu s nerezovými příbory. Jídlo odnášené z prostor bufetu bude baleno do papíru nebo plastových nádob. V prostorách bufetu bude umístěn dochucovací stolek (cukr, mléko, umělé sladidlo, sůl, pepř, hořčice, kečup, papírové ubrousky). Další informace pro uchazeče prostory bufetu si může uchazeč prohlédnout dne 9. prosince 2011 od 9:30 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před objektem Rektorát (Univerzitní 8, Plzeň). prostory bufetu jsou zakresleny v Příloze č. 1 těchto podmínek

4 smlouva na pronájem nebytových prostor bufetu bude uzavřena na dobu neurčitou výše nájmu za nebytové prostory je pevně daná, uchazeč je povinen tuto cenu akceptovat. Jedná se o výši nájmu bez zahrnutí cen za související služby (např. el. energii, teplo, vodu). Zpracování nabídkové ceny MNL Jídlo Párek v rohlíku (1 ks) Obložená houska se sekanou Vlašský salát Rohlík ( 1 ks ) Obložený chlebíček šunkový ( l ks ) Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH Celkem S výjimkou cen za 1 ks uvede uchazeč cenu na 100 g výrobku. Zpracování nabídkové ceny ve formě výše uvedené tabulky bude součástí nabídky uchazeče jako Příloha č.1 Nabídky. Dále uchazeč jako součást své nabídky předloží: Přílohu č. 2 : Nabídkový list doplňkového prodeje Přílohu č. 3 : Návrh vybavení prostor bufetu stolky a židlemi s barevným vyobrazením uvažovaného nábytku Přílohu č. 4 : Koncepci provozování bufetu v rozsahu max.1 strany A4 textu Hodnotící kritéria Nabídky budou hodnoceny 7-mi člennou komisí. Jednání komise je neveřejné. Dílčí hodnotící kritéria jsou: a) výše nabídkové ceny MNL - váha dílčího kritéria 25% b) koncepce provozu bufetu - váha dílčího kritéria 50% c) pestrost doplňkového prodeje - váha dílčího kritéria 15% d) vybavení prostor bufetu stolky a židlemi - váha dílčího kritéria 10% V rámci dílčího kritéria ad a) bude komise hodnotit celkovou nabídkovou cenu všech jídel bez DPH. V rámci dílčího kritéria ad b) bude komise hodnotit celkový záměr zajištění provozu bufetu, a to koncepci MHL, příklady doplňkového sortimentu a doplňkových služeb obsahujících např. způsob výdeje jídel, mytí použitého nádobí a příborů a počet lidí, které budou provoz bufetu zajišťovat, plánované umístění chladících a mrazících boxů (jídelních a nápojových automatů) atd.

5 V rámci dílčího kritéria ad c) bude komise hodnotit pestrost a vhodnost sortimentu doplňkového prodeje. V rámci dílčího kritéria ad d) bude zadavatel hodnotit plánované využití prostoru včetně designu nábytku. Pro hodnocení nabídek hodnotící komise použije bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. pro kritérium uvedené pod písm. a) - výše nabídkové ceny - získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, tj. pro kritérium uvedené pod písm. b) - koncepce zajištění stravování - sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Hodnocení podle bodovací metody provede komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Obchodní a platební podmínky uchazeče pronajímatel se nezavazuje k žádnému minimálnímu počtu odebíraných jídel za den, ani k minimálním tržbám realizovaným v bufetu, pronajímatel nebude uchazeči hradit náklady za zmařená (nevydaná) jídla, ani žádné jiné ztráty související s provozem bufetu, v ceně nájmu není zahrnuto parkovací místo nájemce ZČU akceptuje pouze vjezd pro zásobování (nakládku a vykládku zboží), nájemce provozovatel bufetu se zavazuje akceptovat stravovací poukázky, přičemž hotovost za nákup za ně bude vracet nejméně ve výši 5,- Kč. Obsah nabídky Za úplnou bude považována nabídka v českém jazyce obsahující: identifikační údaje uchazeče; výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

6 zpracování nabídkové ceny MNL ve formě výše uvedené tabulky jako Příloha č.1 Nabídky; Přílohu č. 2 : Nabídkový list doplňkového prodeje, Přílohu č. 3 : Návrh vybavení prostor bufetu stolky a židlemi s barevným vyobrazením uvažovaného nábytku, Přílohu č. 4 : Koncepci provozování bufetu v rozsahu max.1 strany A4 textu, prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu konání interního výběrového řízení, tj. až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem; Předkládané doklady a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Veškerá čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Příloha: č. 1 půdorysné schéma prostor bufetu V Plzni dne 1. prosince 2011 za ZČU Ing. Antonín Bulín, M.B.A., v.r. kvestor

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2

Pronájem stravovacího zařízení a kantýn v objektech Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha 2 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ 3. kolo Pronájem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Datum 3.11.2011 KONCESNÍ DOKUMENTACE Provozování vodovodů a kanalizace obce Únětice řízení podle ustanovení 5 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),

Více

Zadávací podmínky k nabídkovému řízení

Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Zadávací podmínky k nabídkovému řízení Město Nový Jičín (dále jen zadavatel ) v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlašuje nabídkové řízení na nájem nebytových prostor

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Zajištění stravování pro studenty a zaměstnance II.

Zajištění stravování pro studenty a zaměstnance II. O B C H O D N Í P O D M Í N K Y Příloha č. 1 ZD k veřejné zakázce dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako zákon ) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení veřejné zakázky

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Město Petřvald KONCESNÍ DOKUMENTACE pro Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě ZADAVATEL: MĚSTO PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Obsah 1. Zadavatel...3 2. Subjekt zastupující

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace veřejné zakázky Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Směrnice Městské části Praha Zbraslav č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 18 odst. 5 dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více