Aspekty zateplení obvodového pláště panelového BD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aspekty zateplení obvodového pláště panelového BD"

Transkript

1 Aspekty zateplení obvodového pláště panelového BD stupeň: analýza objednatel: SVJ Klapálova Ing. arch. Filip Tomášek filip

2 Aspekty zateplení obvodového pláště panelového BD Klapálkova identifikační údaje místo stavby Klapálkova , Praha 11 - Chodov (p.č. 3491) stupeň / projekční fáze Analýza technických a souvisejících aspektů záměru předmět dokumentace investor / zadavatel zpracovatel dokumentace Předmětem dokumentace je obecná analýza možného technického a materiálového řešení zateplení fasády stávajícího panelového domu, posouzení souvisejících aspektů a poskytnutí maxima informací, relevantních pro zodpovědné rozhodnutí investora o dalším postupu. SVJ Klapálkova IČO: se sídlem: Klapálkova 3121/18, Praha 11 - Chodov zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spis. zn S zastoupené: Ivanem Houštěkem, předsedou výboru Ing. Jaromírem Kičmerem, místopředsedou výboru Markem Štoudem, členem výboru Ing.arch. Filip Tomášek autorizovaný architekt typ A1, č. aut. ČKA Jana Masaryka 293/29, Praha 2, IČO : kancelář: Slezská 2298/5, Praha 2, mob.: ; web: seznam vstupních podkladů _ existující dokumentace objektu (kopie původní projekční dokumentace) _ veřejně dostupné informace (Katastr nemovitostí; geoportalpraha.cz; gis.izscr.cz a pod.) _ vlastní obhlídka objektu

3 Analýza - Obsah : 1) Zadání 2) Výchozí stav, typ objektu 3) Obecné konstrukční principy dodatečného zateplení objektu 4) Materiálové varianty systémů kontaktního zateplení ( ETICS ) 5) Materiálové varianty povrchových úprav a jejich vlastnosti 6) Životnost 7) Související a vyvolané investice 8) Provozně-uživatelské souvislosti 9) Estetické souvislosti a potenciál pro vznik uceleného architektonického řešení 10) Správní souvislosti a povolovací proces 11) Závěr a výsledná doporučení 12) Fotografie referenčních řešení

4 1) Zadání Zvažovaným záměrem investora - SVJ Klapálkova je zateplení fasády stávajícího objektu s cílem dosažení energetických úspor při vytápění objektu. Logickým paralelním záměrem je využití možnosti získání dotace z programu NZÚ ( Nová zelená úsporám ) a tím i ponížení celkové potřebné investice. Za účelem posouzení všech aspektů tohoto záměru - jak po stránce technické, estetické, tak samozřejmě i z hlediska investiční náročnosti - vznikla tato analýza, zahájená úvodní konzultačně-informační schůzkou dne Na základě analýzou shrnutých informací bude postupně zformulováno a upřesněno případné další zadání investorem. 2) Výchozí stav, typ objektu Objekt se nachází v Klapálkově ulici v Praze na Chodově, tedy v jedenáctém pražském obvodu. Jedná se o jeden z nízkopodlažních panelových domů, které byly v této lokalitě zbudovány v druhé polovině osmdesátých let minulého století systémem typové panelové technologie VVÚ-ETA. Jedná se o čtyř-, respektive pětipodlažní objekt, sestávající ze dvou proti sobě posunutých hmot a postavený na středně svažitém pozemku svou podélnou osou souběžně s vrstevnicí. Polozapuštěný suterén tak tvoří ze spodní (severní) strany regulérní patro a je částečně využit pro umístění garážových stání. Ta jsou přístupna z blízké místní obslužné komunikace prostřednictvím částečně zpevněné plochy (zatravňovací dlažba) přilehlého parkoviště. Krom garáží jsou na úrovni suterénu na této severní straně umístěny i zadní vchody objektu. Hlavní vstup do celkem čtyř domovních vchodů (po dvou v každé hmotě) se naopak odehrává ze strany jižní, a sice již o patro výše - na úrovni 1NP. V těchto místech jsou také umístěny domovní zvonky, schránky apod. Prostory v přímé vazbě vedle vchodů jsou řešeny jako nebytové a částečně využity též komerčně. Zapuštění objektu do svažitého terénu je i zde mírně patrno a přístup k hlavním vstupům z okolních chodníčků je tak realizován po krátkých lávkách. Konstrukčně se jedná o objekt s příčnými nosnými stěnami a zavěšeným obvodovým pláštěm, u štítů je pak obvodový plášť nosný. Základ konstrukční soustavy tvoří vnitřní železobetonové stěnové panely tloušťky 190mm a žb dutinové stropní panely téže tloušťky, o rozponu 3 a 6 metrů. Průčelní obvodové panely jsou sendvičové s nosným jádrem tl. 100mm, s mezilehlou tepelně izolační vrstvou z polystyrénu tl. 80mm a se zavěšenou fasádní vrstvou (monierka) s vymývaným povrchem o tloušťce 60mm. Celková tloušťka obvodového pláště průčelí je tak 240mm. Nosné štítové sendvičové panely o celkové tloušťce 290mm pak sestávají z posíleného nosného jádra 150mm, tloušťkou 80mm polystyrenu a 60mm moniérky jsou pak již shodné s panely průčelními. Lodžie, vždy v modulu 6m, jsou zapuštěné. Obvodový plášť zadní lodžiové stěny je pravděpodobně jednovrstvý, pórobetonový. Délka každé z obou hmot objektu je 36,48m, celková délka domu tedy činí 72,96m. Šířka (hloubka) každé hmoty je pak 14,3m, přičemž hmoty jsou proti sobě vzájemně posunuty o polovinu tohoto rozměru. Styk obou hmot je řešen dilatací (20mm).

5 Objekt se nachází vzhledově víceméně v původním stavu - jeho vnější projev dominantně tvoří vymývané panely. Oproti projektu bylo místo prefabrikovaného ocelobetonového zábradlí na lodžiích osazeno zábradlí zámečnické, s rámem z ocelových jackelů a výplní z drátoskla. V rámci údržby a dílčích stavebních úprav (oprav) v novodobé historii byla na objektu již vyměněna původní zdvojená dřevěná okna a balkonové dveře za nové plastové prvky s izolačními dvojskly, v bílé barvě. Stejně tak byla jednotně vyměněna všechna garážová vrata na severní fasádě za nová sekční, rovněž v bílém provedení, a instalovány nové hliníkové vstupní dveře, popřípadě v tomto systému upraveny výkladce nebytových prostorů. 3) Obecné konstrukční principy dodatečného zateplení objektu Z konstrukčního, respektive architektonicko-stavebního hlediska, je možné rozlišovat hned několik způsobů aplikace dodatečné izolace. Nejběžnější formou je takzvané kontaktní zateplení, kdy desky izolantu jsou lepeny a mechanicky kotveny přímo na líc stávajícího obvodového pláště budovy a pečlivě vzájemně sesazovány. Vzniklá souvislá vrstva izolantu je následně přetažena souvrstvím armované povrchové úpravy - stěrkovým tmelem, síťovinou a tenkovrstvou omítkou. Ta je většinou již rovnou probarvena zvoleným barevným tónem. Jedná se o nejběžnější, nejjednodušší a také nejekonomičtější řešení při dodatečném zateplování staveb. Povrchová úprava může být nahrazena též lepeným keramickým obkladem, klinkerovými pásky, či stěrkou na bázi pryskyřičných hmot, kteréžto úpravy jsou většinou voleny no soklech budov. Mimo tento princip lze ve specifických situacích užít i jiné technologie, například nevětraný sendvič tepelné izolace s přizdívkou (typické spíše pro novostavby, ale lze i dodatečně u nízkopodlažních staveb nebo přízemních částí budov), nebo daleko běžnější zateplení s provětrávaným fasádním obkladem na nosném roštu. Toto řešení je užíváno buď v situacích se zvýšenými nároky na odvod vlhkosti, nebo u takového zateplení obvodových plášťů, kde je pro povrchovou úpravu fasády z jakýchkoliv důvodů zvolen fasádní obklad. Tím pak může být takřka jakýkoliv známý stavební materiál - kámen, dřevo, sklo, plechové kazety, probarvené cementovláknité fasádní desky..., apod. K připevnění obkladu a současně uchycení izolantu je využit nosný rošt z hliníkový profilů, popř. dřevěných latí, a pro zateplení je užíváno měkkých forem tepelné izolace z minerálních vláken, tedy rohoží a vaty. Izolace je kladena těsně na líc obvodového zdiva a často ještě překryta neprůvětrnou (avšak paropropustnou) tkaninou s funkcí pojistné hydroizolace, mezi ní a obkladem je však ponechána provětrávaná mezera, umožňující dostatečné proudění vzduchu a odvod vlhkosti. Největšími výhodami popsaného řešení je nadstandardní vzhled a značná životnost, resp. bezúdržbovost, která je víceméně dána charakterem a životností materiálu obkladu a u některých (např. hliníkové kazety, sklo, kámen) je takřka neomezená. Z hlediska pořizovacích nákladů jde však o prémiové řešení, které je oproti kontaktnímu systému ETICS násobně dražší. Bývá proto užíváno spíše u novostaveb prestižního charakteru - u kulturních staveb, významných veřejných a administrativních objektů či jinak reprezentativních budov - a nebo při rekonstrukcích a dodatečném zateplování tam, kde je ze strany investora zásadní požadavek na výjimečný vzhled. V případě běžného zateplení bytového domu je však toto řešení ekonomicky nereálné.

6 4) Materiálové varianty systémů kontaktního zateplení ( ETICS ) Nejběžněji používaným systémem pro dodatečnou tepelnou izolaci domů je tzv. kontaktní zateplení, označované též mezinárodní zkratkou ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems). Jak tato zkratka naznačuje, jedná se o ucelený fasádní systém, který tvoří několik komponentů: - lepící hmota, izolant, kotvící a doplňkové prvky (kotevní hmoždinky, zakládací a nárožní lišty... apod.) a souvrství povrchové úpravy (základní vrstva + výztuž + finální omítka). Vlastnosti systému, stejně jako jeho cena, se pak odvíjí od materiálových subvariant, ze kterých je zateplení poskládáno - a to sice jak z hlediska izolantu, tak i stran materiálu jeho povrchové úpravy. Základní dělení je na a) systémy využívající k izolaci polystyren a b) systémy z minerálních vláken. a) Fasádní polystyren (EPS-F) je materiál na bázi polystyrenových (polymerací styrenu vzniklých) umělých hmot, v daném případě ve formě pěny, a k zateplení fasád je užívaný nejčastěji. Důvodem je jeho snadná opracovatelnost, nízká hmotnost (a tedy i snadná manipulace s ním), velmi dobré tepelně technické parametry, především ale nízká cena, kterýžto parametr většinou při rozhodování drobných investorů, bytových družstev a SVJ, nakonec většinou zvítězí. Za největší nevýhody lze naopak považovat vysoký difuzní odpor a návazně nízkou schopnost fasádního pláště dýchat (propouštět vodní páry), zejména pak ale hořlavost. Při hoření navíc skapává a produkuje toxické plyny. Díky tomu je užití pěnového polystyrenu k zateplení obvodových plášťů limitováno požárními předpisy, které za účelem zabránění (resp. zpomalení) možného šíření požáru po fasádě výškových budov přikazují od požární výšky 12m* na fasádě vytvářet tzv protipožární pásy z nehořlavého izolantu, u budov přesahujících svou požární výškou 22,5m je pak polystyren coby fasádní materiál zcela vyloučen. *POZN: Požární výška je definována jako výška od nástupní plochy protipožárního zásahu k úrovni podlahy posledního podlaží. Limit výšky 12 m vychází ze standardního dosahu běžné požární techniky, respektive z poznatků o výrazně vyšší obtížnosti požárního zásahu u výškových budov. Samozřejmě to však neznamená, že při případném požáru v nižší výšce by snad fasádní polystyren hořel hůře, nebo se požár po fasádě méně šířil. Silný trend dodatečného zateplování objektů a s ním spojený rozvoj trhu stavebních hmot přinesl různé další podvarianty polystyrenu - např "šedý" polystyren s příměsí nanočástic grafitu, zlepšujících dále jeho tepelněizolační schopnosti, nebo tzv. prodyšný ( difuzní ) polystyren, kde difuzní schopnosti opláštění jsou zlepšeny částečnou příčnou perforací desek (materiál sám o sobě však zůstává neprodyšný), popřípadě jejich různé kombinace. V místech, kde je fasáda více exponována zemní vlhkosti nebo srážkové vodě (sníh, odstřikující dešťová voda), se pak používá extrudovaný polystyren nebo tzv. perimetr - materiály, jejichž výrobní postup výrazně omezuje nasákavost.

7 Souhrn technických vlastností - standardní EPS: Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,037-0,040 W/mK Faktor difuzního odporu: μ = Reakce na oheň dle EN : Třída E - hořlavý Souhrn technických vlastností - šedý polystyren s perforací: Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,030-0,033 W/mK Faktor difuzního odporu: μ = Reakce na oheň dle EN : Třída E - hořlavý Souhrn technických vlastností - šedý polystyren s příčnou perforací desek: Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,032 W/mK Faktor difuzního odporu: μ = 7 Reakce na oheň dle EN : Třída E - hořlavý b) Minerální vlákna a desky z nich vyrobené mají proti polystyrenu difuzní odpor naopak velmi nízký a dýchání pláště budovy umožňují velmi dobře. Nad polystyrenem mají vrch také v naprosté nehořlavosti (jsou vyrobeny rozvlákněním čediče), lepších akustických vlastnostech a delší životnosti. Jinými slovy, jedná se o materiál po většině stránek lepší a k zateplování objektů vhodnější, o čemž mezi odbornou veřejností není žádného sporu. Ze všech výše uvedených důvodů je bohužel oproti polystyrenu logicky také o něco dražší, což je častý důvod jeho zavržení u menších staveb a soukromých investorů. Izolační desky z minerálních vláken se ještě dále dělí podle způsobu uspořádání vláken na 1) desky s kolmým vláknem a 2) desky s podélným vláknem. Jejich možné užití se pak řídí preferencemi investora a potažmo projektanta, respektive konkrétními podmínkami stavby a souvisejícími požadavky, neboť kolmá vlákna mají o něco lepší difuzní schopnosti, podélná zas o něco lepší tepelný odpor. Souhrn technických vlastností - minerální izolace: Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,035-0,045 W/mK Faktor difuzního odporu: μ = 1-2 Reakce na oheň dle EN : Třída A1 - nehořlavý *POZN: Základní provzdušnost OP je samozřejmě dána již původní skladbou sendvičových panelů, jejíž izolační vložku tvoří 80 mm polystyrenu. Důležité z hlediska stavební fyziky však je, aby dodatečné zateplení nemělo větší difuzní odpor, než stávající konstrukce, nebo ještě obecněji - difuzní odpor konstrukce by měl směrem k vnějšímu prostředí klesat, zatímco tepelný odpor by měl naopak stoupat. Tomuto požadavku odpovídá použití izolantu z minerálních vláken.

8 5) Materiálové varianty povrchových úprav a jejich vlastnosti Stejně jako jsou k použití různé druhy izolantu, tak i u finálních vrstev existuje více variant a možností, založených na rozdílné materiálové bázi. Povrchové úpravy tak dělíme v základu na disperzní (akrylátové), silikátové, silikonové a minerální. Jejich rozdílnost stran jednotlivých vlastností je patrná z níže uvedené tabulky. Orientační přehled vlastností vybraných typů omítek - zdroj: Ateliér DEK Přednosti a nedostatky hmot v základních pojivových bázích - zdroj: ASB-portal.cz Jednotliví výrobci stavebních hmot mají nicméně škálu často bohatší o různé mezifáze, respektive produkty sic na základní bázi, ale různými aditivy vylepšené v konkrétních dílčích vlastnostech. Vhodnost použití konkrétního typu materiálové báze je závislé na lokálních podmínkách, orientaci ke světovým stranám i na konkrétním typu podkladního izolantu. Nelze tedy předem a bez znalostí kontextu zodpovědně určit, která povrchová úprava ETICS bude pro rekonstrukci nejlepší. Pro zaručení co možná nejlepšího fungování celého systému je vhodná konzultace s techniky jeho dodavatele. Samostatnou otázkou je úprava soklu, respektive přízemních částí zdiva. Jeho funkce je dvojí: z hlediska provozu a údržby se jedná o tu namáhanější část fasádního pláště, především zemní vlhkostí a srážkovou vodou (odstřikování dešťové vody po dopadu na terén, návěje sněhu), ale také přímou vazbou na činnosti a pohyb člověka. Fasáda by zde proto splňovat podmínku vyšší odolnosti.

9 Z architektonického pohledu je to zas část objektu, která je člověku nejblíže - chodec s ní přichází do přímého kontaktu a jako taková by neměla mít apriori charakter nějakého druhořadého okopávaného materiálu, spíše naopak - mělo by se jednat o povrch vzhledný a přátelský, byť odolný. Ideálním spojením výše uvedených požadavků bývá např. obklad klinkerovými pásky, jehož provedení bohužel většinou zabrání vyšší pořizovací cena. Naproti tomu často užívaná (neboť dosažitelná) jemně strukturovaná pryskyřičná kamínková omítka marmolit bohužel působí značně uměle, nepřirozeně a ve výsledku nevzhledně a lacině. Nabízí se však možnost různých dalších obkladů, treláží a jiných prvků, které úpravu soklu dále doplní či architektonicky rozvinou. Odlišení či zdůraznění soklu je nicméně přirozeným až archetypálním znakem většiny staveb, který přispívá k jejich tektonice a přirozené čitelnosti. 6) Životnost Zateplení má předpoklad životnosti minimálně 25 let - tento předpoklad platí pro systémy ETICS, jež byly uvedeny na trh v souladu s platnými Evropskými předpisy. Při správném užívání a údržbě je možno předpokládat i životnost výrazně delší, samozřejmě také za předpokladu správného návrhu a správného provedení. Životnost nicméně ovlivňuje také typ použitých materiálů - životnost izolace z minerálních vláken je tak například udávána jako vyšší, než životnost EPS-F, povrchové úpravy na bázi akrylátových hmot jsou sice mechanicky odolnější než ostatní, ale díky statickému náboji přitahují více prach a tím pádem se i více špiní a hůře odolávají plísním... apod. Jinými slovy - životnost je předurčena kvalitním návrhem, kvalitní realizací z kvalitních materiálů, a pochopitelně také péčí. 7) Související a vyvolané investice Při úvahách o dodatečném zateplení budovy je nutné si uvědomit, že návrh a aplikace ETICS s sebou nutně nese související investice při řešení relevantních stavebních detailů a návazností. Díky rozšíření obvodového pláště o tloušťku izolantu je tak vždy nutné počítat například s osazením nových vnějších okenních parapetů, nových větracích mřížek u fasádních průduchů, nebo s novým oplechováním atiky střechy. V případě posuzovaného objektu Klapálkova se úpravy nutně dotknou také oplechování přístřešků předsazených vstupních zádveří hlavních vchodů a dnešní podoby markýz nad vchody zadními. Pokud se na fasádě objektu nalézají nějaká technická (zejména telekomunikační) zařízení, bude se muset upravit jejich kotvení. U podobně zásadní stavební úpravy všech fasád je logicky potřebná také úprava rozvodů bleskosvodu, a to nejen jejich fasádních částí, ale i - díky kompletně novému oplechování atiky - střešních rozvodů, někdy včetně jímačů. Stavebním úřadem požadovanou součástí dokumentace DSP je proto také projekt nového (resp. úprav stávajícího) bleskosvodu. V případě zateplování lodžií (nutnost vyplyne z požadavků SVJ, respektive z výpočtů dosažených energetických úspor) pak mohou teoreticky vzniknout problémy v místě návazností stávajícího zábradlí na boční lodžiové panely, jejichž tloušťka naroste o tloušťku izolantu, která vzejde z výpočtů. Někdy se tak situace neobejde bez úpravy zábradlí a jeho kotvení.

10 Stejný dopad - tedy nutnost elementárních úprav - bude mít případné zateplení i na další prvky, které byly na některých lodžiích individuálně osazeny, např. systémy mobilního zasklení, sušáky prádla, mříže a pod. 8) Provozně-uživatelské souvislosti Aplikací zateplovacího systému ETICS včetně lepidla a omítkoviny dojde k nárůstu tloušťky fasádního pláště o tloušťku izolantu, plus cca dalších 10-15mm na lepidlo, omítku a vyrovnání nerovností. V součtu se tak bude jednat o nárůst cca 15 až 17cm. Je nutné míti v povědomí, že současně to bude znamenat adekvátní nárůst hloubky vnějšího ostění oken (dnes jen cca 5-6cm) na celkovou hloubku až cca 21-23cm. Z uživatelského hlediska je možné tento fakt vnímat kladně i záporně. Kladné je zvětšení plochy parapetních plechů (např. pro umístění květníku), negativně může být u některých domů naopak vnímán vliv hlubšího ostění na osvětlení a proslunění místností. Avšak s ohledem na extrémní mělkost stávajícího osazení oken by měl být v daném konkrétním případě tento aspekt naprosto zanedbatelný až nulový. Naopak, výsledná tloušťka bude působit daleko přirozeněji. Je rovněž nutné se připravit na fakt, že zateplení obvodového pláště ve spojení s osazením kvalitně těsnících tepelně-izolačních oken (provedeno již v minulosti) bude mít vliv na teplotní a vlhkostní režim vnitřního prostředí bytových jednotek, a je třeba tomu přizpůsobit své dosavadní návyky z hlediska vytápění a větrání. Lidé, uvyklí dosavadnímu topnému režimu, totiž mají po realizaci zateplení tendenci bytové jednotky výrazně přetápět. Problémy s větší těsností obvodového pláště a tím i horší ventilací obytných místností, následně vyšší vlhkostí vnitřního prostředí a souvisejícím výskytem plísní, jsou vázány zejména na výměnu oken. I tak je dobré zdůraznit potřebu důkladného a pravidelného větrání, nebo používání zámků oken v režimu mikroventilace. 9) Estetické souvislosti a potenciál pro vznik uceleného architektonického řešení Přestože investoři -tedy většinou bytová družstva nebo sdružení vlastníků jednotekvynakládají na zateplení panelových domů nemalé částky, mají bohužel často tendenci vnímat tento krok jen jako izolovaný technický problém a neuvědomují si jeho architektonický (tedy provozně-uživatelsky-estetický) rozměr. Způsob provedení izolace totiž ovlivní vzhled a fungování domu a jeho okolí na další desítky let a jak je bohužel patrné z početných příkladů po celé republice - né vždy pozitivně. Skutečně kvalitních realizací je poskrovnu. I z hlediska uživatelského je velká škoda nevyužít příležitost relativně rozsáhlé a úředně povolené stavební akce ke komplexnímu zamyšlení se nad kvalitou svého bydlení a možným zlepšením jeho standardu. V rámci projekční přípravy a následné realizace zateplení je totiž možné relativně snadno učinit kroky, které zlepší jak celkový vzhled domu, tak především uživatelský komfort jednotlivých bytových jednotek, popřípadě lze pro budoucí realizaci takovýchto opatření alespoň vytvořit přípravu a vhodné podmínky - tak, aby k nim mohlo být přistoupeno třeba individuálně. Následný seznam bodů představuje možné kroky, jejichž přínosnost je dobré zvážit:

11 1 / návrh celkového barevného a materiálového řešení Kromě technické a energetické roviny má realizace zateplení domu též rovinu estetickou. Nezpochybnitelný přínos trendu zateplování a souvisejících energetických úspor na straně jedné s sebou bohužel nese určitou živelnost a technicko-estetickou svépomoc objednatelů a realizačních firem na straně druhé. Výsledkem je pak vizuální roztříštěnost, tvůrčí bezradnost, chaos a barevná agrese. Barvy omítek bývají často amatérsky voleny nepřirozeně pestré, jásavé a syté, naplno využívajíc dovednostní škály vzorníků dodavatelů. Opravené fasády domů jsou nezřídka doplněny nejrůznějšími abstraktními motivy, často velmi bizarními a zcela nesouvisejícími se samotnou stavbou a jejím účelem. Pro kvalitní výsledek celé akce je tak klíčové nalezení opodstatněného, střízlivého a elegantního barevného řešení fasád. Výsledkem je nová estetická nekvalita, která s postupující rekonstrukcí jednotlivých domů paradoxně nepřináší do veřejného prostoru faktické zlepšení jeho vizuálního stavu, ale jen jeho radikální změnu. Svou novou barevnou pestrostí jsou domy sice v opozici ke své původní nudné šedi, ale celkový dojem je špatný. Někdejší šedou uniformitu nahrazuje zrovna tak nepřehledný barevný chaos. V případě poučeného a zodpovědného přístupu investora lze přitom snadno dosáhnout elegantního výsledku - stačí nechat architekta posoudit problém a vytvořit decentní a přirozeně elegantní řešení, jehož výsledkem bude architektonicky čistý a soudobý obytný dům, s důstojným výrazem, čitelným funkčním členěním a jasnou sémantikou. 2/ návrh vnějšího stínícího systému pro okna bytových jednotek Stínění pomocí rolet či žaluzií je samozřejmě možné realizovat i na interiérové straně oken, jejich účinnost z hlediska přehřívání bytu je ale minimální a mají tak význam pouze ve smyslu optické clony, vytvářející soukromí. Důvodem je to, že naprostá většina složek slunečního záření prochází bez problému čirým okenním sklem a jejich část se mění na tepelnou složku až po dopadu na překážku. Pokud je tedy roleta či žaluzie uvnitř bytu, teplo prostě vznikne na jejím povrchu a zůstane již také uvnitř. Venkovní žaluzie/rolety jsou proto výrazně účinnější. Posuzovaný objekt má severojižní orientaci hlavních fasád a i při osobním jednání s výborem SVJ byl některými jeho členy zmíněn problém přehřívání bytů okny na jižní fasádě. V souvislosti s novou úpravou obvodového pláště budovy se proto nabízí ideální příležitost pro osazení vnějších stínících prvků, ať už žaluzií či rolet, neboť celková tloušťka zateplení (u kontaktní formy cca mezi centimetry) umožňuje bezproblémové osazení předokenních kastlíků - a to systémově před panel a nikoliv jen nouzově pod nadpražím před okenní rám, kterážto poloha nevhodně zmenšuje plochu okna a stíní místnosti. Kastlíky mohou pak být buď skryté (přetažené omítkou), nebo přiznané s krycím plechem, přičemž druhá varianta má výrazně pozitivní estetický efekt díky vylepšené vizuální proporci okenních otvorů. Současně je žaluzie či roleta sama o sobě velmi atraktivním architektonickým prvkem s elegantním detailem, která dodává fasádě punc prémiovosti. Osazení samotných stínících prvků je možné provést buď hromadně s realizací fasády (zde se nabízí výhoda množstevních slev, které dodavatelé často nabízejí), nebo lze nechat na všech oknech provést pouze přípravu ve formě kastlíků a jejich individuální dostrojení pak ponechat na jednotlivých partajích.*

12 *POZN: Je však nezbytné předem zvolit a následně dodržet jednotný typ a barevné provedení těchto prvků, nejlépe pak od shodného výrobce/dodavatele 3/ návrh nového řešení zábradlí balkonových lodžií, možné rozšíření lodžií Zábradlí balkonů či lodžií je u obytného domu stěžejním architektonickým prvkem, jehož ztvárnění do značné míry definuje vzhled celé stavby - a to až tak, že například určitá jeho forma je typická pro nějakou epochu a s ní je již navždy asociována. To je i případ přítomného standardního panelákového zábradlí z drátoskla v ocelových rámech, jehož nositel zůstává vizuálně panelákem bez ohledu na to, jak jásavou barvu dostane jeho opravená fasáda. Je tedy legitimní a přirozené zamýšlet se nad formou tohoto prvku, který může dát objektu zcela novou tvář. Samozřejmě není žádoucí vyměňovat stávající zábradlí samoúčelně, pokud existuje předpoklad jeho přetrvávající životnosti a je s ním ze strany uživatelů obecná spokojenost. Často je ale zábradlí na rekonstruovaných objektech již v takovém technického stavu, že byť by ještě pár let vydrželo, je rozumné s ohledem na veškeré návaznosti přikročit k jeho rekonstrukci současně s fasádou. Zejména proto, že pozdější výměna a kotvení nových prvků přináší riziko poškození již opravené fasády, nebo je touto skutečností minimálně komplikována. Často také dochází k tomu, že navrhovaná tloušťka zateplení bočních obvodových panelů lodžie koliduje s pozicí existujícího přisazeného zábradlí a vznikají tím neřešitelné architektonické detaily. Stávající zábradlí je v takovém případě nutné zámečnicky upravovat, nebo v těchto místech rezignovat na vhodnou tloušťku zateplení. Pokud jsou součástí zadání rekonstrukce fasády též prvky zábradlí, je opět možné přistoupit k problému komplexněji a navrhnout zásadnější úpravy, směřující ke zvýšení uživatelského standardu - například může nová pozice zábradelní výplně kompenzovat zmenšení lodžie při obkladu její zadní stěny ETICS. Stejně tak je možné do řešení zábradlí zakomponovat umístění kastlíků a vybavit tak žaluziemi i lodžie (právě v rovině zábradlí), nebo lze zmíněné zábradlí připravit na lepší koordinaci se systémy mobilního zasklení. V rámci návrhu zámečnické konstrukce není zcela vyloučeno ani výraznější plošné zvětšení lodžií, respektive jejich větší vyložení. 4/ návrh jednotného systému zasklení balkonových lodžií Zasklívání lodžií pomocí systému posuvných skleněných dílců je dlouhodobý trend, který má mnohá praktická opodstatnění a není třeba se mu bránit. Zejména proto, že systémy jednotlivých výrobců a dodavatelů prošly již určitým vývojem a uživatelsky i esteticky jsou již mnohem sofistikovanější, než kdysi na počátku tohoto trendu. Jako u mnoha jiných dodatečných individualizací je však pro kvalitu celkového působení architektury domu důležitá systémovost a vzhledové sjednocení v rámci objektu. Živelné osazování rozdílnými výrobky od různých dodavatelů vede k chaotickému a roztříštěnému vzhledu domu. Ideální proto je, pokud je systém v rámci fasády aplikován na všech lodžiích bez výjimky, nebo je alespoň projekčně nastaven princip jednotného řešení.

13 5/ ostatní architektonické prvky (markýzy, sokl, okapní chodníčky...) Při komplexním řešení rekonstrukce fasády by měla být věnována pozornost všem souvisejícím architektonickým detailům a návaznostem. Celkový pozitivní dojem totiž vždy vytváří jak celková tvarová i materiálová harmonie, tak promyšlenost a čistota detailů. Proto je důležité tyto návaznosti předem detekovat a následně je projekčně zpracovat. 10) správní souvislosti a povolovací proces Ačkoliv přístup stavebních úřadů se může v různých lokalitách různě lišit -od zcela benevolentního až po naprosto rigidní výklad stavebního zákona- a navzdory častému názoru, že zateplení představuje pouhou stavební úpravu existující stavby, tak v zásadě platí, že zateplením stavebního objektu dochází ke změně jeho vzhledu a změně jeho vnějších rozměrů, potažmo vzdáleností od okolních staveb a sousedních pozemků. Dle konkrétních použitých technologií navíc může mít tento krok dopad do požárně bezpečnostního řešení objektu (hořlavost polystyrenu) a ochrany před atmosférickými vlivy (řešení bleskosvodu). Ze všech výše uvedených důvodů vyžaduje záměr zateplení vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), popřípadě dokumentace pro sloučené řízení DUR/DSP. V rámci této dokumentace pak SÚ požaduje doložit stanovisko statika (stav objektu a jeho vhodnost k aplikaci technologie), požárního specialisty (vyjádření k dopadu na PBŘ stavby) a nový projekt hromosvodu. Samozřejmostí je pak energetický štítek a často bývá vyžadován také Ornitologický průzkum, vyjadřující se k výskytu a hnízdění Rorýse obecného, popř. některých druhů netopýrů. Dotčenými orgány státní správy (DOSS), které se k záměru následně vyjadřují, budou v daném případě s největší pravděpodobností: - odbor životního prostředí městské části Praha 11 - odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, oddělení ochrany přírody a krajiny - odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP-OPP) - Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy - státní energetická inspekce (SEI) V případě, že objekt přímo sousedí s cizím pozemkem (v daném konkrétním případě se jedná o pozemky p.č. 3490/5 a 3490/7 v majetku hl. m. Prahy, přiléhající k oběma štítovým stěnám stavby), pak je nutné stavebnímu úřadu doložit smlouvu s vlastníkem tohoto pozemku, prokazující jeho souhlas s realizací. Dle dosavadních zkušeností s tímto krokem pražský Magistrát coby vlastník obecně nemívá problém. Pokud úpravy pláště budovy zasahují pod terén, nebo se terénu dotknou (například při zateplování suterénního či soklového zdiva, bývá stavebním úřadem požadováno vyjádření správců sítí. Některé stavební úřady se ale spokojí s prohlášením vlastníka pozemku (v daném případě SVJ Klapálkova), že na pozemku se žádné sítě nad rámec konkrétních přípojek nenacházejí.

14 11/ závěr a výsledná doporučení Zateplení posuzovaného objektu je krok, který má z dlouhodobého hlediska jednoznačnou logiku. Celosvětový trend směřuje k účelnějšímu hospodaření s energiemi, čemuž se v zásadě asi nedá moc vytknout, stejně jako nelze očekávat, že by cena energií v budoucnu nějak výrazně klesala, spíše naopak. Panelový dům má tepelně-technickou výhodu hmotných ŽB konstrukcích s výbornými akumulačními schopnostmi, zaručujícími velkou tepelnou setrvačnost, resp. stabilitu vnitřního prostředí. Zateplením se tato výhoda doplní o výhodu menších ztrát. Kromě přímého ekonomického efektu nižších nákladů na vytápění, je tu navíc i pozitivní dopad nepřímý, spočívající v navýšení faktické hodnoty objektu na trhu s nemovitostmi. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že zateplením objektu se tržní cena bytových jednotek zvýší přibližně o 50 až 70 tis. Kč / na byt. Analýza tedy předpokládá plošné zateplení obvodového pláště budovy v úrovni od 1.NP do 4.NP - tedy cele v rozsahu vytápěných obytných prostor domu, což je i nezbytnou podmínkou úspěšného vyřízení případné žádosti o dotaci z NZÚ. Tloušťka zateplení v tomto rozsahu by se pak pravděpodobně pohybovala v rozmezí od 140 do 160 mm (včetně všech souvrství cca 15-17cm), rozhodujícím bude nicméně energetický výpočet. Současně je doporučeno zvážit zateplení suterénního zdiva menší vrstvou tepelné izolace (50-80mm), a to minimálně v oblasti štítových stěn. Zateplení soklu budovy, respektive jejího suterénního podlaží, není - minimálně z pohledu požadavků na získání dotace z NZÚ - nezbytně nutné a jeho případná absence by neměla vést k žádným tepelně technickým závadám. Pokud však bude realizováno, samozřejmě určitým dílem přispěje k lepší tepelné ochraně objektu a omezí možné tepelné mosty. Na úrovni suterénu se sice jedná o provozní nebytové prostory, jejich případné prochládání však sekundárně ovlivňuje teplotu navazujících stavebních konstrukcí a prostorů na úrovni 1.NP. Z hlediska technického, tedy stran samotné izolace a povrchové úpravy: Analýza doporučuje užití izolačních fasádních desek z minerálních vláken s podélnou orientací, coby materiálu s jednoznačnou převahou výhod - jedná se o materiál nehořlavý, s vyšší životností a odolností proti škůdcům, s lepšími akustickými vlastnostmi a s tepelně-technickými parametry, které se blíží polystyrenu. Výrazným kladem tohoto materiálu je vysoká difuzní propustnost, umožňující fasádě domu dýchat.* Tato schopnost, stejně jako ostatní vlastnosti, nicméně závisí na součinnosti všech jednotlivých složek systému, tedy krom izolantu i finální povrchové vrstvy. Obecně jsou doporučovány spíše omítky na silikátové či silikonové bázi, akrylátové naopak spíše zaostávají. Důvodem je především jejich tendence ke špinění (statický náboj přitahuje částečky prachu) a potažmo plísním, a byť jsou mechanicky odolnější, tak jejich životnost je (minimálně z hlediska vzhledu) tímto limitována. Akrylátové omítkoviny mají rovněž vyšší difuzní odpor, což nepředstavuje problém u fasádního polystyrénu, který je neprodyšný sám o sobě, ale u izolace z minerálních vláken by užití akrylátu její vlastnosti zbytečně devalvovalo. Doporučuji tedy počítat s užitím silikonových nebo silikátových hmot, které se k izolacím z minerálních vláken hodí více. Jako vždy i zde bohužel platí: kvalitnější = dražší. V případě, že by se investor rozhodl vydat se úspornější cestou a použít k zateplení fasádní polystyren, bylo by dobré se alespoň orientovat na šedý polystyren, pokud možno opatřený příčnou perforací pro elementární zlepšení difuzních schopností. Nejvhodnější materiálovou bázi pro omítkovinu by pak bylo vhodné konzultovat s výrobcem systému.

15

16

17

18

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

D.1.3a Technická zpráva.

D.1.3a Technická zpráva. Název stavby : Snížení energetické náročnosti ZŠ Železnická 460 SO 03 Jídelna,družina Jičín Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení D.1.3a Technická zpráva. Použité podklady pro zpracování požárně bezpečnostního

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ. -Zdvojení ETICS-

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ. -Zdvojení ETICS- TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA MW -Zdvojení ETICS- Obsah 1a) Založení ETICS s odskokem soklové izolace na stávající izolaci základů... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP zadání pro zpracování konstrukčních úloh 1 AR 2014-2015 Ústav STAVITELSTVÍ I. VSTUPNÍ INFORMACE Příklady, které jsou uvedeny v

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů

Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů Komplexní zateplení panelových domů v detailu - 2D výpočty tepelných mostů Datum: 29.11.2010 Autor: Ing. Jiří Čech, AB Design Studio Zdroj: Konference Pasivní domy 2010 Recenzent: akad. arch. Aleš Brotánek,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Izolace fasád. Průvodce pro investora

Izolace fasád. Průvodce pro investora Izolace fasád Průvodce pro investora Zateplovat se vyplatí! Rozhodnutí o zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu jeho výstavby, neboť se promítá do výhledu mnoha let jeho používání.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VLASTNÍK STAVBY Obec Kaliště Výkresy: 1. Snímek pozemkové mapy 2. Suterén původní stav 3. Suterén

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení Strana 1 (celkem 11) 1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád ostatní zateplení 1.1.1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) Požární bezpečnost Pro návrh

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002160-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Zateplení objektu obecního úřadu s výměnou

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

a) seznam použitých podkladů a ČSN

a) seznam použitých podkladů a ČSN Signature Not Verified Ing.Bohuš Móri 9.4.2013 9:46:27 Ř E Š E N Í P O Ž Á R N Í B E Z P E Č N O S T I a) seznam použitých podkladů a ČSN ČSN 730802 ČSN 730810 ČSN 730818 ČSN 730821 ČSN 730824 ČSN 730834

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola A Úvodní a všeobecná ustanovení Květen 2019 www.baumit.cz Obsah... 3 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...3 A.1.1 Použité zkratky a názvosloví...

Více

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart

Sanace stávajících ETICS. Ladislav Linhart Sanace stávajících ETICS Ladislav Linhart CD pro Vás 2 Nejčastější typy poruch a vad Vady způsobené chybnou montáží Poruchy způsobené podkladem Napadení fasádního líce plísní Mykologický rozbor Ukázka

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR LIBEREC, U OPATROVNY 361 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOKUMENTACE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY V LI BERCI 4/2015 VYPRACOVAL: ING. KAREL VITOUŠ Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stavebnětechnický

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

Fasády kontaktní a provětrávané

Fasády kontaktní a provětrávané Ostrava, Brno, Praha, Liberec,Plzeň / 2019 Fasády kontaktní a provětrávané Jan.juhas@knaufinsulation.com Fukční střecha nemusí být extrémně drahá ani složitá Fasády kontaktní a provětrávané Správné provedení

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU ZÁKLADOVÁ DESKA Stavba bude založena na základových pasech šířky 400 mm, výšky 1200 mm. Vyrovnávací řada ze ztraceného bednění. Pokládka ležaté kanalizace. Pod takto provedené

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení objektu MŠ Tichá 19 Místo: Tichá 3892/19 Jablonec

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola E Zateplovací systémy s keramickým a dekorativním obkladem Květen 2019 www.baumit.cz E. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY S KERAMICKÝM A DEKORATIVNÍM OBKLADEM

Více

Technická zpráva. Identifikační údaje: Zakázka číslo: 03/16

Technická zpráva. Identifikační údaje: Zakázka číslo: 03/16 Technická zpráva Identifikační údaje: Zakázka číslo: 03/16 Identifikace stavby: ZATEPLENÍ OBECNÍCH BUDOV BOLATICE DŮM OBCHODU A SLUŽEB zateplení objektu Stavebník: Obec Bolatice, IČ: 00299847 Obecní úřad

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií

VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY na provedení zateplení obvodového pláště včetně celkové opravy lodžií ZADAVATEL: Společenství Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42 155 00 Praha 5 - Stodůlky IČ: 24289086

Více

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z

Seznam výrobků a materiálů společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám verze z TEPELNÉ IZOLACE EPS (expandovaný polystyren), PIR (polyisokyanurát), PF (fenolitická pěna) Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy Kód SVT DEKPERIMETER 200 DEKPERIMETER SD

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád

Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád Revize normy požární bezpečnosti zateplených fasád Každá stavba musí být navržena a provedena tak, aby v případě požáru byla po určitou dobu zachována nosnost konstrukce, byl uvnitř stavby omezen vznik

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Více životního prostoru

Více životního prostoru Baumit Resolution Zateplovací systém Více životního prostoru Jedinečné tepelněizolační vlastnosti Maximální úspora podlahové plochy Minimální tloušťka obvodové konstrukce Baumit Resolution Extra štíhlá

Více

Odpověď GP na doplňující informace č.1

Odpověď GP na doplňující informace č.1 Odpověď GP na doplňující informace č.1 Akce: Zateplení budovy ZŠ Tyršova 1.stupeň, Rumburk Dne 31.5.2016 a dne 1.6.2016 byla GP doručena žádost o poskytnutí doplňujících informací ze strany uchazeče ve

Více

Lineární činitel prostupu tepla

Lineární činitel prostupu tepla Lineární činitel prostupu tepla Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2018 především s ohledem na změny v normách. Lineární činitel

Více

ZÁSADY ŘEŠENÍ VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ VE SMYSLU ČSN :2016. Ekvivalentní řešení zateplení v oblasti založení a stavebních otvorů

ZÁSADY ŘEŠENÍ VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ VE SMYSLU ČSN :2016. Ekvivalentní řešení zateplení v oblasti založení a stavebních otvorů ZÁSADY ŘEŠENÍ VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ VE SMYSLU ČSN 73 0810:2016 Ekvivalentní řešení zateplení v oblasti založení a stavebních otvorů S D R U Î E N Í E P S â R ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI EKVIVALENTNÍ ŘEŠENÍ

Více