POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra kontroly a řízení jakosti POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO SEBEHODNOCENÍ DLE EFQM MODELU EXCELENCE V BONATRANS GROUP, A.S. Studentka: Vedoucí bakalářské práce: Konzultant: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. Ing. Kamil Košťál, MBA, Bonatrans Group, a.s. Ostrava 2007

2 Zásady pro vypracování bakalářské práce I. Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. Uspořádání bakalářské práce: 1. Titulní list 4. Textová část BP 2. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 5. Seznam použité literatury 3. Obsah BP 6. Přílohy II. ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. Za titulním listem následují tyto Zásady pro vypracování bakalářské práce. ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě a vlastnoručně podepsáno studentem s uvedením data odevzdání BP a adresy trvalého pobytu studenta. V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. ad 3) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. ad 4) Textová část BP obvykle zahrnuje: úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se zadáním BP, vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému, závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. BP bude zpracována v rozsahu min. 25 a max. 35 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy písmo Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje horní, dolní 2,5 cm, levý 3,5 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 6). Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich pramen u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité literatury.

3 Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu snižují klasifikaci práce. ad 5) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze světových jazyků. Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět podle ČSN ISO 690. ad 6) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. III. se odevzdá ve třech vyhotoveních, knihařsky svázaných. Vnější desky budou označeny takto: nahoře: uprostřed: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra BAKALÁŘSKÁ PRÁCE dole: Rok Jméno a příjmení Kromě těchto třech knihařsky svázaných výtisků bude kompletní práce odevzdána také jedenkrát v elektronické formě. IV., která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Ostrava Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

4 PROHLÁŠENÍ STUDENTKY Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Ostravě: podpis studentky

5 PROHLAŠUJI, ŽE: jsem byla seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména 35 - užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a 60 - školní dílo. beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB - TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít ( 35 odst. 3). souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB - TUO. bylo sjednáno, že s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona. bylo sjednáno, že užít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). beru na vědomí, že odevzdáním své bakalářské práce souhlasím s jejím zveřejněním podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek její obhajoby. V Ostravě: Adresa trvalého pobytu studentky: Kaštanová 1111/ Olomouc jméno a příjmení studentky

6 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Milanu Hutyrovi, CSc. za jeho odbornou pomoc, cenné podněty a připomínky, za jeho vstřícné jednání a podporu. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Kamilu Košťálovi, MBA ze společnosti Bonatrans Group a.s. za poskytnutí tématu bakalářské práce, za jeho čas a ochotu při spolupráci.

7 ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HRUBÁ, J. Posouzení implementace výstupů z provedeného sebehodnocení dle EFQM Modelu Excelence v Bonatrans Group a.s. Ostrava: Katedra kontroly a řízení jakosti, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, 77 s., vedoucí: Hutyra, M. se zabývá posouzením implementace výstupů z provedeného sebehodnocení dle EFQM Modelu Excelence v Bonatrans Group a.s. V úvodních kapitolách je popsán samotný EFQM Model Excelence a přístupy k provádění sebehodnocení. Dále je popsán postup provádění sebehodnocení ve společnosti Bonatrans Group a.s. a je uveden seznam silných stránek a oblastí ke zlepšování z tohoto sebehodnocení. Následně jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení stavu slabých stránek a ke zlepšení jednotlivých kritérií. Nad rámec zadání bakalářské práce je řešena problematika hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Výsledky tohoto hodnocení by měly vést ke zlepšení kritérií 3 a 7 EFQM Modelu Excelence. ABSTRACT OF BACHELOR THESIS HRUBÁ, J. The Analysis of the Implementation of Outputs from the Self-Assessment Carried Out according to the EFQM Excellence Model in Bonatrans Group a.s. Ostrava: Department of Quality Management, Faculty of Metallurgy and Material Engineering, VSB - Technical University of Ostrava, 2007, 77 p. Bachelor thesis, supervisor: Hutyra, M. The bachelor thesis is dealing with the analysis of the implementation of outputs from the self-assessment carried out according to the EFQM Excellence Model in Bonatrans Group a.s. Introduction chapters describe the EFQM Excellence Model itself and approaches to self-assessment applications. After it the process of the self-assessment realization is described and the list of strengths and areas for improvement from this self-assessment is presented. Subsequently steps to weaknesses and criterion improvement are proposed. In addition to submission of the bachelor thesis questions of the evaluation of employees satisfaction is solved. Results of this evaluation should lead to the improvement of criterions 3 and 7 of the EFQM Excellence Model.

8 OBSAH OBSAH...I SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...II 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP A.S PROFIL A HISTORIE SPOLEČNOSTI VYRÁBĚNÝ SORTIMENT ZÁKAZNÍCI JAKOST A BEZPEČNOST SEBEHODNOCENÍ DLE EFQM MODELU EXCELENCE CHARAKTERISTIKA A POPIS EFQM MODELU EXCELENCE SEBEHODNOCENÍ POJEM A VÝZNAM SEBEHODNOCENÍ PŘÍSTUPY A METODY SEBEHODNOCENÍ KVANTIFIKACE VÝSLEDKŮ SEBEHODNOCENÍ SEBEHODNOCENÍ VE SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP A.S. A JEHO VÝSTUPY SEZNAM SILNÝCH STRÁNEK A OBLASTÍ KE ZLEPŠOVÁNÍ KVANTIFIKACE VÝSLEDKŮ PROVEDENÉHO SEBEHODNOCENÍ POSOUZENÍ STAVU IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO SEBEHODNOCENÍ NÁVRH OPATŘENÍ VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ NÁVRH ŘEŠENÍ SLABÝCH STRÁNEK HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘÍPRAVA HODNOCENÍ VLASTNÍ REALIZACE ANKETY A JEJÍ VÝSLEDKY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY PŘÍLOHA A PŘÍLOHA B PŘÍLOHA C PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E I

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Zkratka AET BSC EFQM Význam Autonomní tým Balanced Score Card European Foundation for Quality Management (čes. Evropská nadace pro management jakosti) EMS Environmental Management System (čes. Systém environmentálního managementu) EQA European Quality Award (čes. Evropská cena za jakost) HRR Human Resources Ratio (čes. Sociální kapitál společnosti) HZP Hutnická zaměstnanecká pojišťovna IFS Podnikový informační systém IPA Institut Produktionstechnik und Automatisierung (čes. Institut výrobní techniky a automatizace) IT Informační technologie MD Mechanické dílny OIT Odbor informačních technologií OP Odbor personalistiky OŘJ Odbor řízení jakosti POK Provoz obrobna kol PR Public Relations (čes. Styk s veřejností) PVK Provoz válcovna kol PVN Provoz výroba náprav THP Technicko-hospodářský pracovník TPM Total Productive Maintenance (čes. Komplexní produktivní údržba) TQM Total Quality Management UIC Union Internationale des Chemin de fer (čes. Mezinárodní železniční unie) ÚGŘ Útvar generálního ředitele ÚFŘ Útvar finančního ředitele ÚLŘ Útvar logistického ředitele ÚMŘ Útvar marketingového ředitele ÚNŘ Útvar nákupního ředitele ÚOŘ Útvar obchodního ředitele ÚTŘ Útvar technického ředitele ÚVŘ Útvar výrobního ředitele ŽDB Železárny a drátovny Bohumín II

10 1 ÚVOD V posledních několika desetiletích stoupl význam jakosti tak dramaticky, že se někdy hovoří o revoluci jakosti. Proto by společnosti, které chtějí v ostrém konkurenčním prostředí uspět, měly problematice managementu jakosti věnovat zásadní pozornost. Jednou z koncepcí přístupu k managementu jakosti je i EFQM Model Excelence, který je mj. využíván pro účely sebehodnocení. Sebehodnocení organizaci umožňuje jasně identifikovat její silné stránky a oblasti, ve kterých by mělo být podniknuto další zlepšování a tím dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti. se zabývá posouzením implementace výstupů z provedeného sebehodnocení dle EFQM Modelu Excelence ve společnosti Bonatrans Group a.s. Cílem práce je navrhnout opatření, která povedou k lepšímu využití výsledků sebehodnocení a ke zlepšení stavu jednotlivých kritérií EFQM Modelu Excelence. Ve druhé kapitole je stručně charakterizována historie a výrobní program společnosti Bonatrans Group a.s. Následující kapitola je věnována charakteristice EFQM Modelu Excelence, přístupům a metodám provádění sebehodnocení a jeho kvantifikace. Čtvrtá kapitola je zaměřena na realizované sebehodnocení z roku 2005 ve společnosti Bonatrans Group a.s. a jeho výstupy. Další kapitola se zabývá posouzením implementace výstupů z provedeného sebehodnocení v době, kdy autorka práce začala se společností Bonatrans Group a.s. spolupracovat, tj. květen V následující kapitole jsou navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení slabých stránek u jednotlivých kritérií. Nad rámec zadání bakalářské práce bylo realizováno hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Výsledky tohoto hodnocení by měly vést vedení společnosti k přijetí takových opatření, která povedou ke zlepšení kritérií 3 a 7 EFQM Modelu Excelence

11 2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP A.S. 2.1 PROFIL A HISTORIE SPOLEČNOSTI Společnost Bonatrans Group a.s. se zabývá vývojem, konstrukcí, výrobou a dodávkami dvojkolí a jeho dílů pro městské, příměstské, dálkové i vysokorychlostní vozy, pro vozy nákladní, lokomotivy i pro vozy se speciálním určením. Výroba dvojkolí a jeho dílů začala v Bohumíně vybudováním nového provozu pro výrobu železničního dvojkolí v roce 1966 v rámci dnešního podniku ŽDB a.s., jehož počátky založení sahají do roku 1885, kdy berlínští průmyslníci Albert Hahn a Heinrich Eisner postavili v Bohumíně rourovnu. Akciová společnost Bonatrans a.s. vznikla na základě smlouvy o prodeji závodu Železniční dvojkolí, který do té doby vlastnila společnost ŽDB a.s. Dnem se právním nástupcem společnosti Bonatrans a.s. stala společnost Bonatrans Group a.s., jelikož došlo k fůzi těchto společností. Společnost Bonatrans Group a.s. má 946 kmenových zaměstnanců, z toho 238 THP. Organizační struktura společnosti je znázorněna na obr. 1. Obr. 1 Organizační struktura společnosti Bonatrans Group a.s

12 2.2 VYRÁBĚNÝ SORTIMENT Společnost Bonatrans Group a.s. vyvíjí a dodává tyto výrobky: Dvojkolí kompletní železniční dvojkolí pro všechny aplikace, včetně montáže komponentů, jako jsou brzdové kotouče, ložiskové skříně, pohony a převodovky, tlumiče hluku atd. Šíře rozměrů sahá od nejmenších dvojkolí pro nízkopodlažní plošinové vozy pro přepravu kamiónů až po ta největší lokomotivní dvojkolí. Sortiment zahrnuje jak dvojkolí pro velká nápravová zařízení s vysokou odolností proti tepelnému namáhání u nákladních vagónů, tak dvojkolí pro vysoké rychlosti a pro další speciální použití. Kola široký sortiment válcovaných železničních kol všech rozměrů a konstrukcí, které odpovídají různým druhům použití, včetně otvorů v desce kola, tlumičů hluku a vibrací a brzdových kotoučů upevněných na desce kola. Specifickým výrobkem jsou pryží odpružená kola s vysokou mírou tlumení hluku a vibrací. Nápravy hnací nápravy s více sedly, nápravy se zpevněným povrchem sedel, nehnací železniční nápravy pro osobní i nákladní aplikace, odlehčené nápravy s podélným vrtáním umožňující přesnou diagnostiku za provozu a další. Kotouče a obruče ačkoliv s postupným nasazováním monoblokových kol do provozu ubývá obručových kol, je stále v provozu těchto kol hodně. Proto Bonatrans Group a.s. dodává kompletní sortiment náhradních kotoučů i obručí, tj. vozové, lokomotivní i tramvajové. Společnost dále dodává opracované obruče pro pryží odpružená kola. Brzdové kotouče pro montáž na kolo nebo pro montáž na nápravu. Veškeré výrobky jsou vyráběny a dodávány dle mezinárodních předpisů železniční unie UIC nebo dle předpisů jednotlivých železničních správ. 2.3 ZÁKAZNÍCI Bonatrans Group a.s. je největším dodavatelem železničních dvojkolí v Evropě. Jak je uvedeno v Bonatrans (2007), za uplynulá léta společnost vyrobila více než 4 miliony kol, z toho více než 2,1 miliony ve dvojkolích, přes 1,4 milionů obručí a více než 1,2 miliony náprav. Kola Bonatrans jsou v provozu ve více než 60 zemích na 5 kontinentech

13 Mezi zákazníky společnosti patří přední evropské i světové železnice jako DB (Německo), SNCF (Francie), ÖBB (Rakousko), PKP (Polsko), ČD (Česká republika), ŽSSK (Slovensko), MÁV (Maďarsko), železnice v Severní Americe a mnohé další. Dále Bonatrans Group a.s. dodává své výrobky výrobcům nových vozů jako je Siemens Transportation System, Bombardier Transportation, Alstom Transport, Kawasaki Rail Car, Škoda DT, ČKD Vagonka, Trinity Rail a dalším. 2.4 JAKOST A BEZPEČNOST Závod Železniční dvojkolí ŽDB a.s. získal začátkem roku 1993 jako první podnik v České republice certifikát ISO Proto považuje Bonatrans Group a.s. požadavky na systém managementu jakosti dle ISO 9001:2000 za nezbytný základ a je zájem o to, aby skutečný systém jakosti ve společnosti tyto požadavky značně převyšoval. Oblast systémů managementu jakosti je v Bonatrans Group a.s. spolu s ochranou životního prostředí (společnost je držitelem certifikátu ISO ) a s bezpečností a ochranou zdraví při práci (Bonatrans Group a.s. je držitelem certifikátu OHSAS ) spojena v jednotném Integrovaném systému řízení. V roce 2000 získala společnost prestižní ocenění Cenu České republiky za jakost 2000 v kategorii velkých podniků nad 250 zaměstnanců. V roce 2005 byl firmou zahájen projekt Implementace EFQM Modelu Excelence. Cílem tohoto projektu je zavést ve společnosti soustavné zlepšování dle parametrů tohoto modelu a v budoucnu tak aspirovat na velmi prestižní ocenění Evropskou cenu za jakost

14 3 SEBEHODNOCENÍ DLE EFQM MODELU EXCELENCE V této kapitole se seznámíme s EFQM Modelem Excelence a přiblížíme si také problematiku sebehodnocení, tzn. že si přiblížíme jednotlivé metody, které lze pro sebehodnocení použít. 3.1 CHARAKTERISTIKA A POPIS EFQM MODELU EXCELENCE EFQM Model Excelence je nejuznávanějším evropským modelem TQM, který v roce 1999 navázal na předchozí Evropský model TQM. Ten vyvinula v roce 1991 Evropská nadace pro management jakosti (EFQM). Jen pro připomenutí doplňme, že pojem Total Quality Management se začal pro systémy celopodnikového řízení v japonských firmách používat již v sedmdesátých letech 20. století. Postupně se tato koncepce rozpracovávala i v prostředí amerických firem, jak je uvedeno např. v Juran (1999), a v dnešní době je považována spíše za filozofii managementu jakosti a to z toho důvodu, že, narozdíl např. od koncepce ISO, jde o otevřený systém, který není nijak svázán normami či předpisy. Podobně jako normy ISO řady 9000 i EFQM Model Excelence je neustále inovován. Zatím poslední úpravy tohoto modelu proběhly v roce EFQM Model Excelence je modelem, který připouští, že existuje celá škála přístupů k dosažení udržitelné Excelence. Jak uvádí Nenadál (2005b), jako Excelence je chápáno vynikající působení v oblasti řízení a dosahování výsledků, vycházející ze souboru základních principů. Dle EFQM (2003a) jde o těchto 8 základních principů: Orientace na výsledky: Excelence je dosahováním takových výsledků, které uspokojí všechny zainteresované strany organizace. Zaměření na zákazníka: Excelence je vytvářením trvalé hodnoty pro zákazníky. Vůdcovství a stálost účelu: Excelence je inspirujícím vůdcovstvím, které je odvozeno od vize a je doprovázeno stálostí účelu. Management prostřednictvím procesů a faktů: Excelence je řízením organizace prostřednictvím souboru vzájemně souvisejících systémů, procesů a faktů. Rozvoj a zapojení lidí: Excelence je maximalizace příspěvků zaměstnanců díky jejich rozvoji a zapojení. Neustálé učení se, inovace a zlepšování: Excelence je výzvou současnému stavu a efektivní změnou s využitím procesů učení se k tvorbě inovací a příležitostem ke zlepšování

15 Rozvoj partnerství: Excelence je rozvíjením a udržováním partnerství s přidanou hodnotou. Sociální odpovědnost: Excelence je aktivitami, které jdou daleko za rámec minimálních legislativních požadavků a kterými organizace usiluje o pochopení a uspokojování všech zainteresovaných stran ve společnosti. Na obrázku 2, který je použit z EFQM (2003b), je znázorněna provázanost těchto procesů. Obr. 2 Provázanost základních principů EFQM Modelu Excelence EFQM Model Excelence má 9 základních kritérií, která jsou dále členěna na 32 dílčích kritérií. Hlavními kritérii jsou: Kritérium 1: Vedení Kritérium 2: Politika a strategie Kritérium 3: Lidé Kritérium 4: Partnerství a zdroje Kritérium 5: Procesy Kritérium 6: Výsledky vzhledem k zákazníkům Kritérium 7: Výsledky vzhledem k zaměstnancům Kritérium 8: Výsledky vzhledem ke společnosti Kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti Prvních pět kritérií se označuje jako Nástroje a prostředky a to z toho důvodu, že tato kritéria poskytují návod na to, jak lze dosahovat nadprůměrných výsledků. Dosahované výsledky jsou posuzovány ve zbývajících čtyřech kritériích

16 Schéma modelu, jež je převzato z EFQM (2003c), je znázorněno na obrázku 3. Procenta, resp. body, definují váhu hlavních kritérií. Obr. 3 EFQM Model Excelence (verze z roku 2003) Jak uvádí Nenadál (2002), EFQM Model Excelence je v praxi používán ve třech hlavních oblastech: Slouží jako inspirace pro ty organizace, které hledají cestu ke zdokonalování svých manažerských systémů. Je používán jako báze pro ocenění těch firem, které se ucházejí o Evropskou cenu za jakost nebo její národní ekvivalenty. Tato aplikace při oceňování firem v České republice je popsána v Prachař (2005). Pro účely sebehodnocení. 3.2 SEBEHODNOCENÍ Před tím, než se začneme zabývat přístupy a metodami sebehodnocení, měli bychom si vlastní pojem a význam sebehodnocení přiblížit POJEM A VÝZNAM SEBEHODNOCENÍ Jak je uvedeno v EFQM (2000), sebehodnocení je všezahrnující, systematické a pravidelné přezkoumávání činností a výsledků organizace, jež je založeno na bázi EFQM Modelu Excelence. Sebehodnocení organizaci umožňuje: jasně identifikovat její silné stránky a oblasti, ve kterých by mělo být podniknuto další zlepšování, - 7 -

17 plánovat činnosti zlepšování, které jsou následně hodnocené z pohledu dosaženého pokroku. Výrazem všezahrnující je myšleno to, že proces sebehodnocení musí zahrnovat všechny činnosti organizace bez výjimky a musí také zahrnovat aspekty dosahování ekonomických i mimofinančních výsledků jednotlivých organizací. Výraz systematický v sobě zahrnuje požadavek na to, aby se sebehodnocení stalo samozřejmou součástí systému managementu organizace. Samozřejmostí se musí stát i systematická práce se zjištěními z procesu sebehodnocení. Periodicita sebehodnocení je závislá na ochotě organizace vynakládat zdroje na tento proces. Jak bude uvedeno dále, existuje několik metod sebehodnocení, mezi nimiž jsou poměrně značné rozdíly v náročnosti i přesnosti, nicméně všechny metody mají společný základní algoritmus, který je uveden v Nenadál (2005a). Tento algoritmus je znázorněn na obrázku 4. Obr. 4 Základní algoritmus sebehodnocení - 8 -

18 Jak je z obrázku 4 zřejmé, na samém počátku musí být dosaženo shody o účelnosti a skutečné potřebě realizace sebehodnocení. Tato shoda musí nastat mezi členy vrcholového vedení, protože právě vrcholové vedení organizací je klíčovým a jednoznačným zákazníkem pro proces sebehodnocení. V návaznosti na tento krok by měl být vypracován harmonogram postupu a plán sebehodnocení. To je záležitostí koordinátora týmu sebehodnocení, který je jmenován vrcholovým vedením. Vypracovaný plán sebehodnocení určí rozsah sebehodnocení, stanoví předběžné nároky na lidské, finanční a materiálové zdroje a rozhodne se v něm také o tom, v jaké organizační jednotce bude sebehodnocení provedeno jako první. Zde existují v podstatě dvě možnosti. Buď už při prvním sebehodnocení bude posuzována celá organizace, nebo bude první sebehodnocení pojato hlavně jako učící se proces a bude nasazeno formou pilotního projektu pouze v určitých částech organizace. Tato druhá možnost může být zajímavá hlavně pro velké firmy, ale její nevýhodou může být fakt, že vedení se o stavu celé organizace nic nedozví. Sebehodnocení je týmovou metodou. V dalším kroku tedy vedení organizace tento tým sestaví, formálně jej jmenuje a definuje jeho pravomoci a odpovědnosti. Součástí tohoto kroku musí být i specializovaný výcvik týmu posuzovatelů. Náročnost a délka takovéhoto výcviku je závislá na použité metodě sebehodnocení. Jak uvádí Nenadál (2005a), jako minimální se z pohledu kvality sebehodnocení jeví alespoň dvoudenní výcvik. Po ukončení výcviku se tým rozhodne pro použití některé z metod sebehodnocení a vypracuje konečnou verzi plánu sebehodnocení. Tato konečná verze plánu by měla být komunikována s vedoucím hodnocené organizační jednotky a samozřejmě i s vrcholovým vedením. Realizace sebehodnocení dle vybrané metody je poslední z kroků, který bezprostředně souvisí s tímto procesem. Výstupem sebehodnocení by měl být seznam slabých stránek (příležitostí ke zlepšování). Tento seznam by měl posloužit jako vstup pro rozhodování o směrech a oblastech dalšího zlepšování, které by mělo opět být v rukou vrcholového vedení. Seznam slabých stránek by měl být součástí závěrečné sebehodnotící zprávy. Vzhledem k tomu, že sebehodnocení je systematickým procesem, mělo by vrcholové vedení rozhodnout o tom, jak často bude sebehodnocení v organizaci opakováno. Chceme-li sebehodnocení využívat k analýze trendů, mělo by být prováděno každý rok. Avšak s ohledem na to, že sebehodnocení je velmi náročné na čas i na zdroje, je možno interval mezi jednotlivými sebehodnoceními prodloužit až na dva roky

19 3.2.2 PŘÍSTUPY A METODY SEBEHODNOCENÍ Nyní si tedy stručně přiblížíme jednotlivé metody sebehodnocení a zmíníme si hlavní výhody a nedostatky u jednotlivých metod. Jak je uvedeno v Nenadál (2004), mezi hlavní metody sebehodnocení patří: metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA), metoda pro forma, metoda maticového diagramu, metoda workshopu, metoda dotazníková, metoda zapojení spolupracovníků, metoda dle ISO 9004:2000. Metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA) je kopií postupu uchazečů o Evropskou cenu za jakost. Tato metoda je nejnáročnějším, avšak nejobjektivnějším přístupem k sebehodnocení a je podmíněna využitím posuzovatelů, kteří absolvovali speciální výcvik v EFQM. Realizace této metody trvá nejméně několik měsíců a její využití je velmi nepravděpodobné u začínajících organizací. Její použití je naopak nutností u organizací, které se v budoucnu hodlají zúčastnit soutěže o Evropskou cenu za jakost. Základní výhody a nedostatky této metody jsou uvedeny v tabulce 1. Tab. 1 Výhody a nedostatky metody simulace Evropské ceny za jakost výhody Poskytuje velmi přesné výsledky a možnost přímého porovnání se žadateli o EQA Seznam silných stránek a oblastí pro zlepšování je vypracován odbornými posuzovateli Zpracovávání zprávy je příležitostí ke komunikaci uvnitř firmy Je příležitostí pro interní benchmarking Metoda simulace Evropské ceny za jakost nedostatky Je nejpracnější a nejnáročnější na zdroje Je nevhodná pro ty organizace, které se teprve seznamují s filozofií EFQM Modelu Excelence a s jeho aplikací Metoda pro forma se používá tehdy, chceme-li snížit pracnost a náklady sebehodnocení při zachování poměrně vysoké objektivity provedeného sebehodnocení. Tato metoda je založena na použití předem vytvořených formulářů a je doporučeno použít

20 jeden formulář na jedno dílčí kritérium EFQM Modelu Excelence. Základní výhody a nedostatky této metody jsou uvedeny v tabulce 2. Tab. 2 Výhody a nedostatky metody pro forma Metoda pro forma výhody Vyplňování formuláře je snazší než psaní hodnotící zprávy Poskytuje vyčerpávající seznam silných stránek a oblastí pro zlepšení Přesnost procentuálního vyhodnocení se blíží přesnosti vyhodnocení při použití metody simulace EQA Je vhodná i pro realizaci prvního sebehodnocení v jakékoliv organizaci nedostatky Soubor vyplněných formulářů nevypovídá o kultuře TQM v organizaci tak spolehlivě jako sebehodnotící zpráva vytvořená metodou simulace EQA Opakovaným použitím stejných formulářů je možno nabýt dojmu, že sebehodnocení je rutinní proces a hrozí tak nebezpečí stereotypů při posuzování Metoda maticového diagramu je nejméně komplikovanou, avšak i nejméně přesnou a objektivní metodou sebehodnocení. Tato metoda využívá předem vytvořenou matici. Tato matice má devět sloupců, což odpovídá počtu hlavních kritérií EFQM Modelu Excelence. Počet řádků v této matici je závislý na rozhodnutí, kolik úrovní dosaženého stavu bude v matici definováno. Jak uvádí Nenadál (2004), doporučuje se, aby počet řádků byl roven 10, tzn., že pro každé z hlavních kritérií EFQM Modelu Excelence je maticí vypracován soubor deseti vyhlášení o reálné úrovni plnění požadavků modelu. Dosaženou úroveň hodnotí tým posuzovatelů přidělením bodů od 1 do 10. Základní výhody a nedostatky této metody jsou uvedeny v tabulce 3. Tab. 3 Výhody a nedostatky metody maticového diagramu Metoda maticového diagramu výhody nedostatky Je několikanásobně rychlejší a méně náročná než metoda simulace EQA Neobsahuje standard EQA a neumožňuje tak porovnání s uchazeči o EQA Je jednoduchá na použití Výsledkem je konstatování o dosažené úrovni systému managementu, nikoliv Díky ní lze do sebehodnocení začlenit seznam silných a slabých stránek kohokoliv ve firmě Pokrok lze hodnotit snadno, rychle se Procentuální vyhodnocení je obtížné odhalují nedostatky a tím i oblasti pro možná zlepšení Podporuje týmovou práci a vzájemnou komunikaci Výsledné hodnocení je pouze hrubým odhadem skutečné úrovně systému managementu

21 Metoda workshopu je jedinou z metod sebehodnocení, která vyžaduje aktivní zapojení vrcholového vedení a to z toho důvodu, že vrcholové vedení zde má přímou odpovědnost jak za vyhodnocení stavu organizace, tak i za sběr a vyhodnocení dat. Metoda workshopu je jedinečná v tom, že předpokládá účast minimálně jednoho vycvičeného posuzovatele, který hraje roli moderátora a rádce, nikoliv arbitra. Základní výhody a nedostatky této metody jsou uvedeny v tabulce 4. Tab. 4 Výhody a nedostatky metody workshopu Metoda workshopu výhody nedostatky Je jedním z nejlepších způsobů, jak Vyznačuje se méně precizním přístupem než metoda simulace EQA zabezpečit pochopení a angažovanost vrcholového vedení pro EFQM Model Vyžaduje výcvik vrcholového vedení Excelence k sebehodnocení a vynikající přípravu Diskuse o silných a slabých stránkách Existuje možnost nerealistického vytváří společný názor na současný vyhodnocení současného stavu stav organizace Vyžaduje značné nároky na čas pro Vedení organizace má příležitost stát každého z vrcholového vedení, aniž by se týmem jim ubylo všech standardních pracovních povinností Seznam silných a slabých stránek je vypracován přímo členy vrcholového vedení Metoda dotazníková je přístupem, který má nejblíže k procesům interních auditů systémů managementu jakosti. Pro tuto metodu byl Evropskou nadací pro management jakosti vytvořen speciální dotazník, kde je každému z hlavních kritérií přisouzena sada hodnotících otázek a míra naplnění požadavků je pak ohodnocena procenty od 0 po 100. V tabulce 5 jsou uvedeny základní výhody a nedostatky této metody. Tab. 5 Výhody a nedostatky dotazníkové metody Metoda dotazníková výhody nedostatky Je jednou z nejméně pracných a zdrojově náročných metod sebehodnocení Zaměstnanci nemusí vždy plně pochopit smysl otázek Není nutná účast externích posuzovatelů Je nutné pečlivě zvážit, koho dotazníkem oslovit Je možno aplikovat počítačovou podporu Je vhodným prostředkem pro seznámení se s filozofií TQM Podporuje komunikaci Neumožňuje srovnání s hodnocením uchazečů o EQA

CHARAKTERISTIKA EFQM MODELU EXCELENCE

CHARAKTERISTIKA EFQM MODELU EXCELENCE CHARAKTERISTIKA EFQM MODELU EXCELENCE A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Model Excelence nám dal novou dimenzi řízení. Byli jsme si vědomi toho, že bychom měli dělat mnoho věcí jinak, ale až model

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Provádění preventivních opatření

Provádění preventivních opatření Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění preventivních opatření Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/11 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje Konference setkání Zdravé kraje Implementace a udržování Modelu excelence EFQM, verze 2013, v podmínkách Krajského úřadu Libereckého kraje 12.února 2015 Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Implementace aktualizovaného Modelu CAF

Implementace aktualizovaného Modelu CAF Implementace aktualizovaného Modelu CAF Informování všech zaměstnanců úřadu o procesu implementace Modelu CAF Městský úřad Slaný 7.6.2011 Ing. Pavel Herink Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Řízení neshodného produktu

Řízení neshodného produktu Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Řízení neshodného produktu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1

Více

Příloha 1. Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP

Příloha 1. Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP Příloha 1 Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP Náležitosti a uspořádání textové části VŠKP je určeno v tomto pořadí: a) titulní list b) zadání VŠKP c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Management

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2012 O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA Den vydání: 2. 7. 2012 Platnost: 2. 7. 2012 Účinnost:

Více

Management kvality (jakosti)

Management kvality (jakosti) Management kvality (jakosti) Reforma VS modernizace ve VS Ekonomičnost účinnost - efektivita veřejných rozhodování a řízení 1. Produktové inovace (orientace na inovace produktů MHD, vzdělávání, kultura

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy

Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy Company LOGO Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy Obsah Vize Převedení gesce nový útvar na MVČR Základní principy, soutěž MVČR CAF, benchmarking řízení financí Shrnutí a východiska VIZE Veřejná správa

Více

Provádění opatření k nápravě

Provádění opatření k nápravě Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění opatření k nápravě Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence

Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence Co chci říci? Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence Ing. Petr Kazík Ostravská univerzita AHRA Je to inspirativní? Je to použitelné? Je to náročné? Je to nutné? 18.9.2012 2 Proč audit procesu RLZ?

Více

Model Excelence EFQM. Být dobrý v čemkoli je dobré. Máme na to? Příklad dobré praxe Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Model Excelence EFQM. Být dobrý v čemkoli je dobré. Máme na to? Příklad dobré praxe Krajský úřad Královéhradeckého kraje Model Excelence EFQM Být dobrý v čemkoli je dobré. Máme na to? Příklad dobré praxe Krajský úřad Královéhradeckého kraje Libor Košťál, vedoucí odboru kancelář ředitelky I. 1 15.9.- 16.9.2016 2 Proč jsme

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více