POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra kontroly a řízení jakosti POSOUZENÍ IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO SEBEHODNOCENÍ DLE EFQM MODELU EXCELENCE V BONATRANS GROUP, A.S. Studentka: Vedoucí bakalářské práce: Konzultant: doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. Ing. Kamil Košťál, MBA, Bonatrans Group, a.s. Ostrava 2007

2 Zásady pro vypracování bakalářské práce I. Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. Uspořádání bakalářské práce: 1. Titulní list 4. Textová část BP 2. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 5. Seznam použité literatury 3. Obsah BP 6. Přílohy II. ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře. Za titulním listem následují tyto Zásady pro vypracování bakalářské práce. ad 2) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě a vlastnoručně podepsáno studentem s uvedením data odevzdání BP a adresy trvalého pobytu studenta. V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. ad 3) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. ad 4) Textová část BP obvykle zahrnuje: úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se zadáním BP, vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému, závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. BP bude zpracována v rozsahu min. 25 a max. 35 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy písmo Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje horní, dolní 2,5 cm, levý 3,5 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 6). Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich pramen u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité literatury.

3 Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu snižují klasifikaci práce. ad 5) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze světových jazyků. Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět podle ČSN ISO 690. ad 6) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti. III. se odevzdá ve třech vyhotoveních, knihařsky svázaných. Vnější desky budou označeny takto: nahoře: uprostřed: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra BAKALÁŘSKÁ PRÁCE dole: Rok Jméno a příjmení Kromě těchto třech knihařsky svázaných výtisků bude kompletní práce odevzdána také jedenkrát v elektronické formě. IV., která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Ostrava Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava

4 PROHLÁŠENÍ STUDENTKY Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Ostravě: podpis studentky

5 PROHLAŠUJI, ŽE: jsem byla seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména 35 - užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a 60 - školní dílo. beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB - TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít ( 35 odst. 3). souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB - TUO. bylo sjednáno, že s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona. bylo sjednáno, že užít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). beru na vědomí, že odevzdáním své bakalářské práce souhlasím s jejím zveřejněním podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek její obhajoby. V Ostravě: Adresa trvalého pobytu studentky: Kaštanová 1111/ Olomouc jméno a příjmení studentky

6 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Milanu Hutyrovi, CSc. za jeho odbornou pomoc, cenné podněty a připomínky, za jeho vstřícné jednání a podporu. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Kamilu Košťálovi, MBA ze společnosti Bonatrans Group a.s. za poskytnutí tématu bakalářské práce, za jeho čas a ochotu při spolupráci.

7 ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HRUBÁ, J. Posouzení implementace výstupů z provedeného sebehodnocení dle EFQM Modelu Excelence v Bonatrans Group a.s. Ostrava: Katedra kontroly a řízení jakosti, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, 77 s., vedoucí: Hutyra, M. se zabývá posouzením implementace výstupů z provedeného sebehodnocení dle EFQM Modelu Excelence v Bonatrans Group a.s. V úvodních kapitolách je popsán samotný EFQM Model Excelence a přístupy k provádění sebehodnocení. Dále je popsán postup provádění sebehodnocení ve společnosti Bonatrans Group a.s. a je uveden seznam silných stránek a oblastí ke zlepšování z tohoto sebehodnocení. Následně jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení stavu slabých stránek a ke zlepšení jednotlivých kritérií. Nad rámec zadání bakalářské práce je řešena problematika hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Výsledky tohoto hodnocení by měly vést ke zlepšení kritérií 3 a 7 EFQM Modelu Excelence. ABSTRACT OF BACHELOR THESIS HRUBÁ, J. The Analysis of the Implementation of Outputs from the Self-Assessment Carried Out according to the EFQM Excellence Model in Bonatrans Group a.s. Ostrava: Department of Quality Management, Faculty of Metallurgy and Material Engineering, VSB - Technical University of Ostrava, 2007, 77 p. Bachelor thesis, supervisor: Hutyra, M. The bachelor thesis is dealing with the analysis of the implementation of outputs from the self-assessment carried out according to the EFQM Excellence Model in Bonatrans Group a.s. Introduction chapters describe the EFQM Excellence Model itself and approaches to self-assessment applications. After it the process of the self-assessment realization is described and the list of strengths and areas for improvement from this self-assessment is presented. Subsequently steps to weaknesses and criterion improvement are proposed. In addition to submission of the bachelor thesis questions of the evaluation of employees satisfaction is solved. Results of this evaluation should lead to the improvement of criterions 3 and 7 of the EFQM Excellence Model.

8 OBSAH OBSAH...I SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...II 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP A.S PROFIL A HISTORIE SPOLEČNOSTI VYRÁBĚNÝ SORTIMENT ZÁKAZNÍCI JAKOST A BEZPEČNOST SEBEHODNOCENÍ DLE EFQM MODELU EXCELENCE CHARAKTERISTIKA A POPIS EFQM MODELU EXCELENCE SEBEHODNOCENÍ POJEM A VÝZNAM SEBEHODNOCENÍ PŘÍSTUPY A METODY SEBEHODNOCENÍ KVANTIFIKACE VÝSLEDKŮ SEBEHODNOCENÍ SEBEHODNOCENÍ VE SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP A.S. A JEHO VÝSTUPY SEZNAM SILNÝCH STRÁNEK A OBLASTÍ KE ZLEPŠOVÁNÍ KVANTIFIKACE VÝSLEDKŮ PROVEDENÉHO SEBEHODNOCENÍ POSOUZENÍ STAVU IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ Z PROVEDENÉHO SEBEHODNOCENÍ NÁVRH OPATŘENÍ VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ NÁVRH ŘEŠENÍ SLABÝCH STRÁNEK HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘÍPRAVA HODNOCENÍ VLASTNÍ REALIZACE ANKETY A JEJÍ VÝSLEDKY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY PŘÍLOHA A PŘÍLOHA B PŘÍLOHA C PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E I

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Zkratka AET BSC EFQM Význam Autonomní tým Balanced Score Card European Foundation for Quality Management (čes. Evropská nadace pro management jakosti) EMS Environmental Management System (čes. Systém environmentálního managementu) EQA European Quality Award (čes. Evropská cena za jakost) HRR Human Resources Ratio (čes. Sociální kapitál společnosti) HZP Hutnická zaměstnanecká pojišťovna IFS Podnikový informační systém IPA Institut Produktionstechnik und Automatisierung (čes. Institut výrobní techniky a automatizace) IT Informační technologie MD Mechanické dílny OIT Odbor informačních technologií OP Odbor personalistiky OŘJ Odbor řízení jakosti POK Provoz obrobna kol PR Public Relations (čes. Styk s veřejností) PVK Provoz válcovna kol PVN Provoz výroba náprav THP Technicko-hospodářský pracovník TPM Total Productive Maintenance (čes. Komplexní produktivní údržba) TQM Total Quality Management UIC Union Internationale des Chemin de fer (čes. Mezinárodní železniční unie) ÚGŘ Útvar generálního ředitele ÚFŘ Útvar finančního ředitele ÚLŘ Útvar logistického ředitele ÚMŘ Útvar marketingového ředitele ÚNŘ Útvar nákupního ředitele ÚOŘ Útvar obchodního ředitele ÚTŘ Útvar technického ředitele ÚVŘ Útvar výrobního ředitele ŽDB Železárny a drátovny Bohumín II

10 1 ÚVOD V posledních několika desetiletích stoupl význam jakosti tak dramaticky, že se někdy hovoří o revoluci jakosti. Proto by společnosti, které chtějí v ostrém konkurenčním prostředí uspět, měly problematice managementu jakosti věnovat zásadní pozornost. Jednou z koncepcí přístupu k managementu jakosti je i EFQM Model Excelence, který je mj. využíván pro účely sebehodnocení. Sebehodnocení organizaci umožňuje jasně identifikovat její silné stránky a oblasti, ve kterých by mělo být podniknuto další zlepšování a tím dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti. se zabývá posouzením implementace výstupů z provedeného sebehodnocení dle EFQM Modelu Excelence ve společnosti Bonatrans Group a.s. Cílem práce je navrhnout opatření, která povedou k lepšímu využití výsledků sebehodnocení a ke zlepšení stavu jednotlivých kritérií EFQM Modelu Excelence. Ve druhé kapitole je stručně charakterizována historie a výrobní program společnosti Bonatrans Group a.s. Následující kapitola je věnována charakteristice EFQM Modelu Excelence, přístupům a metodám provádění sebehodnocení a jeho kvantifikace. Čtvrtá kapitola je zaměřena na realizované sebehodnocení z roku 2005 ve společnosti Bonatrans Group a.s. a jeho výstupy. Další kapitola se zabývá posouzením implementace výstupů z provedeného sebehodnocení v době, kdy autorka práce začala se společností Bonatrans Group a.s. spolupracovat, tj. květen V následující kapitole jsou navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení slabých stránek u jednotlivých kritérií. Nad rámec zadání bakalářské práce bylo realizováno hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Výsledky tohoto hodnocení by měly vést vedení společnosti k přijetí takových opatření, která povedou ke zlepšení kritérií 3 a 7 EFQM Modelu Excelence

11 2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP A.S. 2.1 PROFIL A HISTORIE SPOLEČNOSTI Společnost Bonatrans Group a.s. se zabývá vývojem, konstrukcí, výrobou a dodávkami dvojkolí a jeho dílů pro městské, příměstské, dálkové i vysokorychlostní vozy, pro vozy nákladní, lokomotivy i pro vozy se speciálním určením. Výroba dvojkolí a jeho dílů začala v Bohumíně vybudováním nového provozu pro výrobu železničního dvojkolí v roce 1966 v rámci dnešního podniku ŽDB a.s., jehož počátky založení sahají do roku 1885, kdy berlínští průmyslníci Albert Hahn a Heinrich Eisner postavili v Bohumíně rourovnu. Akciová společnost Bonatrans a.s. vznikla na základě smlouvy o prodeji závodu Železniční dvojkolí, který do té doby vlastnila společnost ŽDB a.s. Dnem se právním nástupcem společnosti Bonatrans a.s. stala společnost Bonatrans Group a.s., jelikož došlo k fůzi těchto společností. Společnost Bonatrans Group a.s. má 946 kmenových zaměstnanců, z toho 238 THP. Organizační struktura společnosti je znázorněna na obr. 1. Obr. 1 Organizační struktura společnosti Bonatrans Group a.s

12 2.2 VYRÁBĚNÝ SORTIMENT Společnost Bonatrans Group a.s. vyvíjí a dodává tyto výrobky: Dvojkolí kompletní železniční dvojkolí pro všechny aplikace, včetně montáže komponentů, jako jsou brzdové kotouče, ložiskové skříně, pohony a převodovky, tlumiče hluku atd. Šíře rozměrů sahá od nejmenších dvojkolí pro nízkopodlažní plošinové vozy pro přepravu kamiónů až po ta největší lokomotivní dvojkolí. Sortiment zahrnuje jak dvojkolí pro velká nápravová zařízení s vysokou odolností proti tepelnému namáhání u nákladních vagónů, tak dvojkolí pro vysoké rychlosti a pro další speciální použití. Kola široký sortiment válcovaných železničních kol všech rozměrů a konstrukcí, které odpovídají různým druhům použití, včetně otvorů v desce kola, tlumičů hluku a vibrací a brzdových kotoučů upevněných na desce kola. Specifickým výrobkem jsou pryží odpružená kola s vysokou mírou tlumení hluku a vibrací. Nápravy hnací nápravy s více sedly, nápravy se zpevněným povrchem sedel, nehnací železniční nápravy pro osobní i nákladní aplikace, odlehčené nápravy s podélným vrtáním umožňující přesnou diagnostiku za provozu a další. Kotouče a obruče ačkoliv s postupným nasazováním monoblokových kol do provozu ubývá obručových kol, je stále v provozu těchto kol hodně. Proto Bonatrans Group a.s. dodává kompletní sortiment náhradních kotoučů i obručí, tj. vozové, lokomotivní i tramvajové. Společnost dále dodává opracované obruče pro pryží odpružená kola. Brzdové kotouče pro montáž na kolo nebo pro montáž na nápravu. Veškeré výrobky jsou vyráběny a dodávány dle mezinárodních předpisů železniční unie UIC nebo dle předpisů jednotlivých železničních správ. 2.3 ZÁKAZNÍCI Bonatrans Group a.s. je největším dodavatelem železničních dvojkolí v Evropě. Jak je uvedeno v Bonatrans (2007), za uplynulá léta společnost vyrobila více než 4 miliony kol, z toho více než 2,1 miliony ve dvojkolích, přes 1,4 milionů obručí a více než 1,2 miliony náprav. Kola Bonatrans jsou v provozu ve více než 60 zemích na 5 kontinentech

13 Mezi zákazníky společnosti patří přední evropské i světové železnice jako DB (Německo), SNCF (Francie), ÖBB (Rakousko), PKP (Polsko), ČD (Česká republika), ŽSSK (Slovensko), MÁV (Maďarsko), železnice v Severní Americe a mnohé další. Dále Bonatrans Group a.s. dodává své výrobky výrobcům nových vozů jako je Siemens Transportation System, Bombardier Transportation, Alstom Transport, Kawasaki Rail Car, Škoda DT, ČKD Vagonka, Trinity Rail a dalším. 2.4 JAKOST A BEZPEČNOST Závod Železniční dvojkolí ŽDB a.s. získal začátkem roku 1993 jako první podnik v České republice certifikát ISO Proto považuje Bonatrans Group a.s. požadavky na systém managementu jakosti dle ISO 9001:2000 za nezbytný základ a je zájem o to, aby skutečný systém jakosti ve společnosti tyto požadavky značně převyšoval. Oblast systémů managementu jakosti je v Bonatrans Group a.s. spolu s ochranou životního prostředí (společnost je držitelem certifikátu ISO ) a s bezpečností a ochranou zdraví při práci (Bonatrans Group a.s. je držitelem certifikátu OHSAS ) spojena v jednotném Integrovaném systému řízení. V roce 2000 získala společnost prestižní ocenění Cenu České republiky za jakost 2000 v kategorii velkých podniků nad 250 zaměstnanců. V roce 2005 byl firmou zahájen projekt Implementace EFQM Modelu Excelence. Cílem tohoto projektu je zavést ve společnosti soustavné zlepšování dle parametrů tohoto modelu a v budoucnu tak aspirovat na velmi prestižní ocenění Evropskou cenu za jakost

14 3 SEBEHODNOCENÍ DLE EFQM MODELU EXCELENCE V této kapitole se seznámíme s EFQM Modelem Excelence a přiblížíme si také problematiku sebehodnocení, tzn. že si přiblížíme jednotlivé metody, které lze pro sebehodnocení použít. 3.1 CHARAKTERISTIKA A POPIS EFQM MODELU EXCELENCE EFQM Model Excelence je nejuznávanějším evropským modelem TQM, který v roce 1999 navázal na předchozí Evropský model TQM. Ten vyvinula v roce 1991 Evropská nadace pro management jakosti (EFQM). Jen pro připomenutí doplňme, že pojem Total Quality Management se začal pro systémy celopodnikového řízení v japonských firmách používat již v sedmdesátých letech 20. století. Postupně se tato koncepce rozpracovávala i v prostředí amerických firem, jak je uvedeno např. v Juran (1999), a v dnešní době je považována spíše za filozofii managementu jakosti a to z toho důvodu, že, narozdíl např. od koncepce ISO, jde o otevřený systém, který není nijak svázán normami či předpisy. Podobně jako normy ISO řady 9000 i EFQM Model Excelence je neustále inovován. Zatím poslední úpravy tohoto modelu proběhly v roce EFQM Model Excelence je modelem, který připouští, že existuje celá škála přístupů k dosažení udržitelné Excelence. Jak uvádí Nenadál (2005b), jako Excelence je chápáno vynikající působení v oblasti řízení a dosahování výsledků, vycházející ze souboru základních principů. Dle EFQM (2003a) jde o těchto 8 základních principů: Orientace na výsledky: Excelence je dosahováním takových výsledků, které uspokojí všechny zainteresované strany organizace. Zaměření na zákazníka: Excelence je vytvářením trvalé hodnoty pro zákazníky. Vůdcovství a stálost účelu: Excelence je inspirujícím vůdcovstvím, které je odvozeno od vize a je doprovázeno stálostí účelu. Management prostřednictvím procesů a faktů: Excelence je řízením organizace prostřednictvím souboru vzájemně souvisejících systémů, procesů a faktů. Rozvoj a zapojení lidí: Excelence je maximalizace příspěvků zaměstnanců díky jejich rozvoji a zapojení. Neustálé učení se, inovace a zlepšování: Excelence je výzvou současnému stavu a efektivní změnou s využitím procesů učení se k tvorbě inovací a příležitostem ke zlepšování

15 Rozvoj partnerství: Excelence je rozvíjením a udržováním partnerství s přidanou hodnotou. Sociální odpovědnost: Excelence je aktivitami, které jdou daleko za rámec minimálních legislativních požadavků a kterými organizace usiluje o pochopení a uspokojování všech zainteresovaných stran ve společnosti. Na obrázku 2, který je použit z EFQM (2003b), je znázorněna provázanost těchto procesů. Obr. 2 Provázanost základních principů EFQM Modelu Excelence EFQM Model Excelence má 9 základních kritérií, která jsou dále členěna na 32 dílčích kritérií. Hlavními kritérii jsou: Kritérium 1: Vedení Kritérium 2: Politika a strategie Kritérium 3: Lidé Kritérium 4: Partnerství a zdroje Kritérium 5: Procesy Kritérium 6: Výsledky vzhledem k zákazníkům Kritérium 7: Výsledky vzhledem k zaměstnancům Kritérium 8: Výsledky vzhledem ke společnosti Kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti Prvních pět kritérií se označuje jako Nástroje a prostředky a to z toho důvodu, že tato kritéria poskytují návod na to, jak lze dosahovat nadprůměrných výsledků. Dosahované výsledky jsou posuzovány ve zbývajících čtyřech kritériích

16 Schéma modelu, jež je převzato z EFQM (2003c), je znázorněno na obrázku 3. Procenta, resp. body, definují váhu hlavních kritérií. Obr. 3 EFQM Model Excelence (verze z roku 2003) Jak uvádí Nenadál (2002), EFQM Model Excelence je v praxi používán ve třech hlavních oblastech: Slouží jako inspirace pro ty organizace, které hledají cestu ke zdokonalování svých manažerských systémů. Je používán jako báze pro ocenění těch firem, které se ucházejí o Evropskou cenu za jakost nebo její národní ekvivalenty. Tato aplikace při oceňování firem v České republice je popsána v Prachař (2005). Pro účely sebehodnocení. 3.2 SEBEHODNOCENÍ Před tím, než se začneme zabývat přístupy a metodami sebehodnocení, měli bychom si vlastní pojem a význam sebehodnocení přiblížit POJEM A VÝZNAM SEBEHODNOCENÍ Jak je uvedeno v EFQM (2000), sebehodnocení je všezahrnující, systematické a pravidelné přezkoumávání činností a výsledků organizace, jež je založeno na bázi EFQM Modelu Excelence. Sebehodnocení organizaci umožňuje: jasně identifikovat její silné stránky a oblasti, ve kterých by mělo být podniknuto další zlepšování, - 7 -

17 plánovat činnosti zlepšování, které jsou následně hodnocené z pohledu dosaženého pokroku. Výrazem všezahrnující je myšleno to, že proces sebehodnocení musí zahrnovat všechny činnosti organizace bez výjimky a musí také zahrnovat aspekty dosahování ekonomických i mimofinančních výsledků jednotlivých organizací. Výraz systematický v sobě zahrnuje požadavek na to, aby se sebehodnocení stalo samozřejmou součástí systému managementu organizace. Samozřejmostí se musí stát i systematická práce se zjištěními z procesu sebehodnocení. Periodicita sebehodnocení je závislá na ochotě organizace vynakládat zdroje na tento proces. Jak bude uvedeno dále, existuje několik metod sebehodnocení, mezi nimiž jsou poměrně značné rozdíly v náročnosti i přesnosti, nicméně všechny metody mají společný základní algoritmus, který je uveden v Nenadál (2005a). Tento algoritmus je znázorněn na obrázku 4. Obr. 4 Základní algoritmus sebehodnocení - 8 -

18 Jak je z obrázku 4 zřejmé, na samém počátku musí být dosaženo shody o účelnosti a skutečné potřebě realizace sebehodnocení. Tato shoda musí nastat mezi členy vrcholového vedení, protože právě vrcholové vedení organizací je klíčovým a jednoznačným zákazníkem pro proces sebehodnocení. V návaznosti na tento krok by měl být vypracován harmonogram postupu a plán sebehodnocení. To je záležitostí koordinátora týmu sebehodnocení, který je jmenován vrcholovým vedením. Vypracovaný plán sebehodnocení určí rozsah sebehodnocení, stanoví předběžné nároky na lidské, finanční a materiálové zdroje a rozhodne se v něm také o tom, v jaké organizační jednotce bude sebehodnocení provedeno jako první. Zde existují v podstatě dvě možnosti. Buď už při prvním sebehodnocení bude posuzována celá organizace, nebo bude první sebehodnocení pojato hlavně jako učící se proces a bude nasazeno formou pilotního projektu pouze v určitých částech organizace. Tato druhá možnost může být zajímavá hlavně pro velké firmy, ale její nevýhodou může být fakt, že vedení se o stavu celé organizace nic nedozví. Sebehodnocení je týmovou metodou. V dalším kroku tedy vedení organizace tento tým sestaví, formálně jej jmenuje a definuje jeho pravomoci a odpovědnosti. Součástí tohoto kroku musí být i specializovaný výcvik týmu posuzovatelů. Náročnost a délka takovéhoto výcviku je závislá na použité metodě sebehodnocení. Jak uvádí Nenadál (2005a), jako minimální se z pohledu kvality sebehodnocení jeví alespoň dvoudenní výcvik. Po ukončení výcviku se tým rozhodne pro použití některé z metod sebehodnocení a vypracuje konečnou verzi plánu sebehodnocení. Tato konečná verze plánu by měla být komunikována s vedoucím hodnocené organizační jednotky a samozřejmě i s vrcholovým vedením. Realizace sebehodnocení dle vybrané metody je poslední z kroků, který bezprostředně souvisí s tímto procesem. Výstupem sebehodnocení by měl být seznam slabých stránek (příležitostí ke zlepšování). Tento seznam by měl posloužit jako vstup pro rozhodování o směrech a oblastech dalšího zlepšování, které by mělo opět být v rukou vrcholového vedení. Seznam slabých stránek by měl být součástí závěrečné sebehodnotící zprávy. Vzhledem k tomu, že sebehodnocení je systematickým procesem, mělo by vrcholové vedení rozhodnout o tom, jak často bude sebehodnocení v organizaci opakováno. Chceme-li sebehodnocení využívat k analýze trendů, mělo by být prováděno každý rok. Avšak s ohledem na to, že sebehodnocení je velmi náročné na čas i na zdroje, je možno interval mezi jednotlivými sebehodnoceními prodloužit až na dva roky

19 3.2.2 PŘÍSTUPY A METODY SEBEHODNOCENÍ Nyní si tedy stručně přiblížíme jednotlivé metody sebehodnocení a zmíníme si hlavní výhody a nedostatky u jednotlivých metod. Jak je uvedeno v Nenadál (2004), mezi hlavní metody sebehodnocení patří: metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA), metoda pro forma, metoda maticového diagramu, metoda workshopu, metoda dotazníková, metoda zapojení spolupracovníků, metoda dle ISO 9004:2000. Metoda simulace Evropské ceny za jakost (EQA) je kopií postupu uchazečů o Evropskou cenu za jakost. Tato metoda je nejnáročnějším, avšak nejobjektivnějším přístupem k sebehodnocení a je podmíněna využitím posuzovatelů, kteří absolvovali speciální výcvik v EFQM. Realizace této metody trvá nejméně několik měsíců a její využití je velmi nepravděpodobné u začínajících organizací. Její použití je naopak nutností u organizací, které se v budoucnu hodlají zúčastnit soutěže o Evropskou cenu za jakost. Základní výhody a nedostatky této metody jsou uvedeny v tabulce 1. Tab. 1 Výhody a nedostatky metody simulace Evropské ceny za jakost výhody Poskytuje velmi přesné výsledky a možnost přímého porovnání se žadateli o EQA Seznam silných stránek a oblastí pro zlepšování je vypracován odbornými posuzovateli Zpracovávání zprávy je příležitostí ke komunikaci uvnitř firmy Je příležitostí pro interní benchmarking Metoda simulace Evropské ceny za jakost nedostatky Je nejpracnější a nejnáročnější na zdroje Je nevhodná pro ty organizace, které se teprve seznamují s filozofií EFQM Modelu Excelence a s jeho aplikací Metoda pro forma se používá tehdy, chceme-li snížit pracnost a náklady sebehodnocení při zachování poměrně vysoké objektivity provedeného sebehodnocení. Tato metoda je založena na použití předem vytvořených formulářů a je doporučeno použít

20 jeden formulář na jedno dílčí kritérium EFQM Modelu Excelence. Základní výhody a nedostatky této metody jsou uvedeny v tabulce 2. Tab. 2 Výhody a nedostatky metody pro forma Metoda pro forma výhody Vyplňování formuláře je snazší než psaní hodnotící zprávy Poskytuje vyčerpávající seznam silných stránek a oblastí pro zlepšení Přesnost procentuálního vyhodnocení se blíží přesnosti vyhodnocení při použití metody simulace EQA Je vhodná i pro realizaci prvního sebehodnocení v jakékoliv organizaci nedostatky Soubor vyplněných formulářů nevypovídá o kultuře TQM v organizaci tak spolehlivě jako sebehodnotící zpráva vytvořená metodou simulace EQA Opakovaným použitím stejných formulářů je možno nabýt dojmu, že sebehodnocení je rutinní proces a hrozí tak nebezpečí stereotypů při posuzování Metoda maticového diagramu je nejméně komplikovanou, avšak i nejméně přesnou a objektivní metodou sebehodnocení. Tato metoda využívá předem vytvořenou matici. Tato matice má devět sloupců, což odpovídá počtu hlavních kritérií EFQM Modelu Excelence. Počet řádků v této matici je závislý na rozhodnutí, kolik úrovní dosaženého stavu bude v matici definováno. Jak uvádí Nenadál (2004), doporučuje se, aby počet řádků byl roven 10, tzn., že pro každé z hlavních kritérií EFQM Modelu Excelence je maticí vypracován soubor deseti vyhlášení o reálné úrovni plnění požadavků modelu. Dosaženou úroveň hodnotí tým posuzovatelů přidělením bodů od 1 do 10. Základní výhody a nedostatky této metody jsou uvedeny v tabulce 3. Tab. 3 Výhody a nedostatky metody maticového diagramu Metoda maticového diagramu výhody nedostatky Je několikanásobně rychlejší a méně náročná než metoda simulace EQA Neobsahuje standard EQA a neumožňuje tak porovnání s uchazeči o EQA Je jednoduchá na použití Výsledkem je konstatování o dosažené úrovni systému managementu, nikoliv Díky ní lze do sebehodnocení začlenit seznam silných a slabých stránek kohokoliv ve firmě Pokrok lze hodnotit snadno, rychle se Procentuální vyhodnocení je obtížné odhalují nedostatky a tím i oblasti pro možná zlepšení Podporuje týmovou práci a vzájemnou komunikaci Výsledné hodnocení je pouze hrubým odhadem skutečné úrovně systému managementu

21 Metoda workshopu je jedinou z metod sebehodnocení, která vyžaduje aktivní zapojení vrcholového vedení a to z toho důvodu, že vrcholové vedení zde má přímou odpovědnost jak za vyhodnocení stavu organizace, tak i za sběr a vyhodnocení dat. Metoda workshopu je jedinečná v tom, že předpokládá účast minimálně jednoho vycvičeného posuzovatele, který hraje roli moderátora a rádce, nikoliv arbitra. Základní výhody a nedostatky této metody jsou uvedeny v tabulce 4. Tab. 4 Výhody a nedostatky metody workshopu Metoda workshopu výhody nedostatky Je jedním z nejlepších způsobů, jak Vyznačuje se méně precizním přístupem než metoda simulace EQA zabezpečit pochopení a angažovanost vrcholového vedení pro EFQM Model Vyžaduje výcvik vrcholového vedení Excelence k sebehodnocení a vynikající přípravu Diskuse o silných a slabých stránkách Existuje možnost nerealistického vytváří společný názor na současný vyhodnocení současného stavu stav organizace Vyžaduje značné nároky na čas pro Vedení organizace má příležitost stát každého z vrcholového vedení, aniž by se týmem jim ubylo všech standardních pracovních povinností Seznam silných a slabých stránek je vypracován přímo členy vrcholového vedení Metoda dotazníková je přístupem, který má nejblíže k procesům interních auditů systémů managementu jakosti. Pro tuto metodu byl Evropskou nadací pro management jakosti vytvořen speciální dotazník, kde je každému z hlavních kritérií přisouzena sada hodnotících otázek a míra naplnění požadavků je pak ohodnocena procenty od 0 po 100. V tabulce 5 jsou uvedeny základní výhody a nedostatky této metody. Tab. 5 Výhody a nedostatky dotazníkové metody Metoda dotazníková výhody nedostatky Je jednou z nejméně pracných a zdrojově náročných metod sebehodnocení Zaměstnanci nemusí vždy plně pochopit smysl otázek Není nutná účast externích posuzovatelů Je nutné pečlivě zvážit, koho dotazníkem oslovit Je možno aplikovat počítačovou podporu Je vhodným prostředkem pro seznámení se s filozofií TQM Podporuje komunikaci Neumožňuje srovnání s hodnocením uchazečů o EQA

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje Konference setkání Zdravé kraje Implementace a udržování Modelu excelence EFQM, verze 2013, v podmínkách Krajského úřadu Libereckého kraje 12.února 2015 Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence

Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence Co chci říci? Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence Ing. Petr Kazík Ostravská univerzita AHRA Je to inspirativní? Je to použitelné? Je to náročné? Je to nutné? 18.9.2012 2 Proč audit procesu RLZ?

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy

Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy Company LOGO Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy Obsah Vize Převedení gesce nový útvar na MVČR Základní principy, soutěž MVČR CAF, benchmarking řízení financí Shrnutí a východiska VIZE Veřejná správa

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické (Doplnění Studijního a zkušebního řádu MVŠO, čl. 20 Bakalářské práce) Verze: 1 Platnost od: 1. 9. 2012 Zpracoval: Schválil: Prorektorát pro studijní a pedagogické

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 7/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 7/2015 Účinnost dokumentu od: 1 3 2015 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č 7/2015 Zásady pro vypracování diplomové, bakalářské práce Řízená kopie č: Razítko: 1/14

Více