GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Praha 4, Budějovická 7, P.O. BOX 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 140 96 Praha 4, Budějovická 7, P.O. BOX 12"

Transkript

1 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL Praha 4, Budějovická 7, P.O. BOX 12 k rukám ředitelky / ředitele školy SPISOVÁ ZNAČKA --- VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Vrlík / Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou možnosti pracovního uplatnění absolventů Vaší školy v řadách příslušníků bezpečnostního sboru Celní správy České republiky (dále jen CS ČR ). V souvislosti s tím bychom Vás chtěli zároveň požádat o nápomoc v této věci. Jedná se o mimořádnou příležitost k získání pracovního uplatnění ve služebním poměru u celních úřadů na vybraných vyšších odborných pozicích CS ČR. Nabízíme zajímavou, stabilní a perspektivní práci příslušníka bezpečnostního sboru, s možností dalšího rozvoje a kariérního růstu včetně možností dalšího vzdělávání, zvyšování kvalifikace a seberealizace. CS ČR bude vyhlašovat výběrová řízení na volná služební místa příslušníků bezpečnostního sboru, která nelze v současné době obsadit jinými příslušníky bezpečnostních sborů (z nižších služebních hodností). Jedná se o výběrová řízení, do kterých se na základě ustanovení 22 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 361/2003 Sb. ), může přihlásit občan, splňující některý z příslušných oborů vzdělání, které jsou k těmto služebním místům přiřazeny. U daných pozic se zejména jedná o vybrané kmenové obory 18, 21, 23, 26, 28, 36, 37, 39, 41, 63, 65, 68, 78 či 79. Výčet konkrétních přiřazených studijních oborů z příslušné skupiny bude součástí příslušného vyhlášeného výběrového řízení, které bude zveřejněno na stránkách v sekci kariéra/služební poměr v termínu od do (předpokládaný datum ukončení podeje přihlášek do výběrového řízení). Již v průběhu podejů přihlášek budou účastníci průběžně vysílání na vyšetření zdravotní a osobnostní (tzv. psychologické) způsobilosti. Následně pak bude realizován pohovor zaměřený zejména na ověření - základních znalostí pravidel pravopisu psaný krátký diktát, - základních znalostí o náplni celního řízení, a nebo daňového řízení, resp. povědomí o CS ČR a jejich kompetencích (informace na (např. záložka O nás O české CS, Naše úkoly, Kompetence, Organizační struktura ), - povědomí o rozdílu pracovního poměru a služebního poměru. Naše nabídka se týká zejména výběrových řízení vyhlášených na neobsazená služební místa ve služební hodnosti inspektor v hodnostním označení praporčík, tzn. druhé nejvyšší hodnosti pro středoškolsky vzdělaného příslušníka, na pozici: BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ TELEFON / INTERNET: ČNB, Praha 1

2 Referent celního řízení - hlavní náplní služebního místa na této pozici jsou odborné činnosti spojené s přidělováním celně chváleného určení zboží dováženému nebo vyváženému v rámci mezinárodního obchodního i neobchodního styku členských zemí Evropské unie se třetími zeměmi. Jde především o projednávání a propouštění zboží do navržených celních režimů, s čímž je spojená kontrola dováženého zboží zaměřená na správnost deklarovaného sazebního zařazení zboží, celní hodnoty, původu zboží a dodržování dalších obchodně politických a netarifních opatření včetně vyměřování cla a dalších poplatků spojených s dovozem zboží. Referent daňového řízení - hlavní náplní služebního místa na této pozici je vedení daňového řízení v oblasti spotřebních a ekologických daní spravovaných orgány celní správy včetně vyměřování, předepisování, popřípadě i vrácení daní a další kontrolní činnosti prováděné na základě právních předpisů s nepřímým vztahem ke spotřebním daním, např. minerálních olejů, paliv, lihu, tabákových a dalších vybraných výrobků. Referent daňového dozoru - hlavní náplní služebních míst na této pozici je zajišťování stálé přítomnosti u plátců daní, výkon dozorových činností pří výrobě a denaturaci lihu a provádění fyzických kontrol v oblasti správy spotřebních a ekologických daní apod. Místa služebního působiště těchto služebních míst jsou u: Celního úřadu Praha Ruzyně - přímo v areálu mezinárodního letiště Václava Havla v Ruzyni nebo na celní poště na ulici Plzeňské v Praze 5 (v budoucnu je předpokládáno přestěhování celní pošty do hlavního překladového terminálu České pošty, s.p., v Praze 10 - Hostivaři), Celního úřadu pro hlavní město Prahu v Praze 1 nebo v Praze 10, Celního úřadu pro Středočeský kraj - na územním pracovišti ve Zdibech nebo na územním pracovišti v Nupakách. Na základě Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, jsou všechna uvedená služební místa zařazena do 5. tarifní třídy. Dle Nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014, náleží těmto služebním místům základní tarif ve výši 17660,- Kč. Po odsloužení každých dalších 3 let je v souvislosti s posunem do vyššího platového stupně tarif navyšován v průměru cca o 700,- Kč. Součástí platového ohodnocení všech služebních míst na uvedených pozicích je, vedle základního platového tarifu, také zvláštní příplatek ve výši 2000,- Kč (3000,- Kč u funkce referent daňového dozoru), který je poskytován na základě ustanovení 120 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb. V závislosti na kvalitě a množství odváděné práce je nově přijatému příslušníkovi po odsloužených 5 měsících od nástupu poskytováno také osobní ohodnocení. Průběh dotčených výběrových řízení se řídí ustanoveními 14, 15, 17 a 18 odst. 2) zákona č. 361/2003 Sb., tzn., že se ho může zúčastnit státní občan České republiky, který je starší 18-ti let a má dosažené středoškolské vzdělání v některém z oborů stanovených pro příslušné služební místo zakončené maturitní zkouškou, je bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům, osobnostně, fyzicky a zdravotně způsobilý (nesmí mít nemoci uvedené v oddíle III vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní klasifikaci podle sloupce II). Dále nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost, což se týká i členství v řídících a kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost, a musí být bez příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí. Fyzická způsobilost je u funkce referent celního řízení a referent daňového řízení posuzována v rámci zdravotní prohlídky. U funkce referent daňového dozoru pak navíc testem fyzické zdatnosti, a to v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dopisu. Tímto však není popřeno to, že i ostatní příslušníci CS ČR by měli zmíněný rozsah fyzické zdatnosti plnit, neboť

3 v průběhu svého působení ve služebním poměru v rámci kariérního postupu by neplnění fyzické zdatnosti mohlo být překážkou. S úctou a pozdravem Bc. Přemysl Vrlík, v.r. vedoucí oddělení 402 Lidských zdrojů Generální ředitelství cel Praha

4 Rozsah testování fyzické způsobilosti pro typovou funkci referent daňového dozoru Test 1 ČLUNKOVÝ BĚH 4x10 m Ověřovaná schopnost rychlostní obratnost převážně dolních končetin Úkol uběhnout vzdálenost 4x10 m stanoveným způsobem v co nejkratším čase, Popis start (na povel) vedle mety, běží se šikmo mezi metami, meta č. 2 se obíhá, stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1; třetí úsek se běží přímo, následuje dotek mety č. 2, rychlý obrat a při průběhu kolem mety č. 1 se zastavuje čas Měření čas měřený s přesností na desetinu sekundy Potřeby stopky, dvě mety cca 40 cm vysoké, 10 m rovného, neklouzavého terénu Bodové hodnocení testu , ,4 2 15, ,2 3 15, ,0 4 14, ,8 5 14, ,5 6 13, ,3 7 12, ,1 8 12,3 18 9,8 9 11,9 19 9, ,6 20 9,4 Za každé další zrychlení o 0,2 s se připočítává 1 bod. Test B za každé zrychlení o 0,1 s se připočítávají 2 body. Test 2 KLIKY DO VZPORU LEŽMO (opakovaně) Ověřovaná schopnost vytrvalostní a dynamická síla trojhlavého svalu pažního, svalstva hrudníku a svalů pletence ramenního Úkol max. počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou, pro test A kategorie I v časovém limitu 2 minut splnit 50 opakování Popis pro skupinu MUŽI Popis pro skupinu ŽENY Měření Potřeby leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, hlava směřuje vpřed; dopnutím paží v loktech vzpor ležmo; pokrčením paží v loktech lehkým dotekem hrudníku o ležící zarážku velikosti PET-lahve a zpět do kliku; trup je zpříma, pánev nevysazuje, ani neprohýbá leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, hlava směřuje vpřed, nohy se dotýkají podložky koleny; dopnutím paží v loktech vzpor ležmo; pokrčením paží v loktech lehkým dotekem hrudníku o ležící zarážku velikosti PET-lahve a zpět do kliku; trup je zpříma, pánev nevysazuje, ani neprohýbá počet správně provedených cviků bez přerušení neklouzavá podložka Bodové hodnocení testu

5 Za každé 2 kliky navíc se připočítává 1 bod. Test A odpočtu 85 cviků se za každých 5 provedení přičítají 2 body Test 3 CELOMOTORICKÝ TEST CMT (opakovaně po dobu 2 minut) Ověřovaná schopnost silově-obratnostní vytrvalost svalů fázických i postulárních Úkol Popis Měření Potřeby maximální počet cviků, stanoveným způsobem ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z podložky, přejít zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále se pokračuje přes dřep do lehu na vzpřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přes sed a dřep do stoje spatného; za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku počet správně provedených cviků stopky, měkčí podložka Bodové hodnocení testu Za každý 1 cvik do stoje spatného navíc se připočte 1 bod. Test 4 BĚH NA 1000 m Ověřovaná schopnost vytrvalostní síla převážně svalů dolních končetin Úkol uběhnout vzdálenost 1000 m v co nejkratším čase Popis skupinový start (počet běžců se volí podle počtu organizátorů, na 2 organizátory max. 15 běžců), běžícím se průběžně sděluje čas Měření Potřeby čas měříme s přesností na 1 s přehledný, přesně vyměřený okruh nebo úsek tratě s rovným povrchem, bez výrazného převýšení, stopky, startovní čísla, píšťalka nebo startovací pistole Bodové hodnocení testu 4 1 6: :00 2 6: :50 3 5: :40 4 5: :30 5 5: :20 6 4: :10 7 4: :05 8 4: ::00 9 4: :55

6 10 4: :50 Za každé další zrychlení o 5 s se připočítává 1 bod. Skupina Skupina S1M S1Z min. počet bodů v každém z testů 3 3 min. počet bodů celkem Skupina S2M S2Z min. počet bodů v každém z testů 2 2 min. počet bodů celkem Skupina S3M S3Z min. počet bodů v každém z testů 1 1 min. počet bodů celkem 12 8 skupina muži ženy S1M/S1Z do 45 let do 40 let S2M/S2Z let let S3M/S3Z nad 55 let nad 50 let

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková

Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lenka Gajdůšková Analýza zaměstnanecké struktury Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lenka Gajdůšková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnanecké struktury Hasičského

Více

ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV ŽIVOTNÍHO STYLU NA ÚROVEŇ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Vohrna Tělesná

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS. ředitele Státního oblastního archivu v Praze O B S A H. Ročník 2015 V Praze dne 17. 8. 2015 Částka: 9/2015

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS. ředitele Státního oblastního archivu v Praze O B S A H. Ročník 2015 V Praze dne 17. 8. 2015 Částka: 9/2015 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS ředitele Státního oblastního archivu v Praze Ročník 2015 V Praze dne 17. 8. 2015 Částka: 9/2015 O B S A H Řád pro výběrová řízení pro obsazení volného služebního místa ve Státním oblastním

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁKON ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Hlava

Více