MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDY A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ VE SVĚTĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Iveta TESAŘOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav ANDRLÍK, Ph. D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Mzdy a mzdové účetnictví ve světě vypracovala samostatně pod vedením Ing. Břetislava Andrlíka, Ph. D. a veškerou pouţitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu pouţitých zdrojů. Ve Znojmě dne 25. listopadu 2010 Iveta Tesařová

3 Poděkování Ráda bych vyjádřila poděkování vedoucímu bakalářské práce, Ing. Břetislavu Andrlíkovi, Ph. D., za jeho odbornou pomoc a cenné rady při vypracování bakalářské práce.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou mzdových systémů v České republice a ve vybraných státech světa. V teoretické části jsou rozebrány základní pojmy pouţívané v oblasti odměňování závislé práce a povinných odvodů z vyplácených mezd. Praktická část se věnuje jednotlivým mzdovým systémům ve vybraných státech světa: České republice, Švédsku, Velké Británii, Itálii, Slovenské republice, Irsku a Austrálii. Závěr práce se zabývá srovnáním mzdových systémů mezi jednotlivými státy. Klíčová slova: mzda, odměňování, daň ze mzdy, příspěvky na sociální pojištění ABSTRACT The Bachelor work occupies with problems of wage-payment plans in the Czech republic and chosen world's countries. Basic concepts used in the sphere of remuneration for dependent work and compulsory payment from paid wages are discussed in theoretical part. Practical part presents several wage-payment plans in chosen world's countries : Czech Republic, Sweden, Great Britain, Italy, Slovak Republic, Ireland and Australia. The end of my work compares wage-payment plans of several countries. Key words: wage, remuneration, payroll tax, contributions to social insurance

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST ODMĚŇOVÁNÍ ZÁVISLÉ PRÁCE Mzdová politika Mzdový systém Mzda Funkce mzdy Mzdové formy Sjednání mzdy Ochrana mzdy POVINNÉ ODVODY Z PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Daň z příjmu ze závislé činnosti Pojistné na sociální pojištění PRAKTICKÁ ČÁST ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE A POVINNÉ ODVODY VE VYBRANÝCH STÁTECH Odměňování práce a povinné odvody v České republice Odměňování závislé práce Daň z příjmů ze závislé činnosti Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení Odměňování práce a povinné odvody ve Švédsku Odměňování závislé práce Daň z příjmů ze závislé činnosti Sociální pojištění Odměňování práce a povinné odvody ve Velké Británii Odměňování závislé práce Daň z příjmů ze závislé činnosti Sociální pojištění Odměňování práce a povinné odvody v Itálii Odměňování závislé práce... 52

8 Daň z příjmů ze závislé činnosti Sociální pojištění Odměňování práce a povinné odvody ve Slovenské republice Odměňování závislé práce Daň z příjmů ze závislé činnosti Sociální pojištění Odměňování práce a povinné odvody v Irsku Odměňování závislé práce Daň z příjmů ze závislé činnosti Sociální pojištění Odměňování práce a povinné odvody v Austrálii Odměňování závislé práce Daň z příjmů ze závislé činnosti Sociální pojištění SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MZDOVÝCH SYSTÉMŮ VYBRANÝCH STÁTŮ Odměňování závislé práce Daň z příjmů ze závislé činnosti Sociální pojištění Srovnání výpočtu měsíční mzdy a míry zdanění ZÁVĚR A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJU SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A PŘÍLOH PŘÍLOHY... 98

9 1. ÚVOD Mzdové účetnictví patří k důleţitým a náročným ekonomickým oblastem. Většina zemí má ve svém zákonném uspořádání zakotveny základní principy vztahující se na všechny zaměstnance, a to zásady rovného zacházení, ochranu zdraví při práci, diskriminaci, adekvátní mzdové ohodnocení za práci. Z široké problematiky týkající se mzdové tematiky je práce zaměřena na oblast odměňování závislé práce v podnikatelském prostředí, to znamená na zaměstnance, kteří pobírají za vykonanou práci mzdu. Mzda bývá často hlavním motivujícím kriteriem pro zaměstnance při sjednávání pracovněprávního vztahu, protoţe pro většinu z nich je rozhodujícím nebo dokonce i jediným druhem příjmů. Zaměstnanec pracuje hlavně proto, aby získal prostředky pro uspokojení svých potřeb a samozřejmě i potřeb své rodiny. Pro zaměstnavatele je zvolení optimálního mzdového systému zase důleţité z hlediska nákladovosti. Samozřejmě nejlepším řešením je nalezení takového kompromisu vyhovujícího všem zúčastněným stranám. Další důleţitou oblastí související se mzdovou problematikou jsou zákonné povinné odvody z vyplácených mezd, těmi jsou zpravidla odvody daně a příspěvků na sociální pojištění. V rámci odměňování závislé práce je hlavně pro zaměstnance podstatná otázka, jaké částky musí ze své mzdy odvést a to jak z oblasti daňové, tak i z oblasti příspěvků na sociální pojištění. Pro zaměstnavatele vznikají v této souvislosti nemalé problémy a to zejména z hlediska správného dodrţování zákonných předpisů, vzhledem k jejich častým změnám. Povinnosti plynoucí ze zaměstnávání osob, jak z oblasti odměňování, tak hlavně z oblasti povinných odvodů, jsou tedy v kaţdém státě stanoveny zákony. Jednotlivé mzdové systémy jsou dány dlouhodobým historickým vývojem, jsou ovlivněny společenským a právním řádem kaţdého státu, hospodářským rozvojem a tradicí. 9

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je s vyuţitím metody deskripce a komparace mzdových systémů v České republice a ve vybraných státech světa navrhnout změny aplikovatelné v České republice. Teoretická část práce se zabývá analýzou důleţitých pojmů ze zvolených okruhů souvisejících se mzdovou problematikou. V rámci odměňování závislé práce pak problematikou utváření mezd v podnikatelské sféře, sjednávání mzdy a její ochranou v oblasti minimálních mezd. V rámci daňové problematiky pak postavením osobní důchodové daně v rámci daňového systému a vysvětlením pojmů pouţívaných v souvislosti se zdaňováním práce. V oblasti sociálního zabezpečení pak pouţitím metody deskripce funkcí sociálního zabezpečení. Cílem praktické části je s pouţitím metody deskripce podat informace o mzdových systémech jednotlivých vybraných států světa v uvedených oblastech. Zvolenými státy jsou Česká republika, Švédsko, Velká Británie, Itálie, Slovensko, Irsko a Austrálie. Následně se tato část věnuje za pomocí syntézy shrnutí získaných údajů a komparaci daňového zatíţení jednotlivých zemí. V teoretické části práce jsou vyuţity poznatky z odborné literatury, většina dat v praktické části je čerpána z oficiálních internetových zdrojů jednotlivých zemí, zejména pak ze stránek ministerstev financí. Uvedená data se vztahují ke zdaňovacímu období roku 2010, popřípadě k aktuálnímu zdaňovacímu období v zemích, kde zdaňovací období není kalendářním rokem, a týkají se zaměstnance - daňového rezidenta. Tím je poplatník s neomezenou daňovou povinností (zdaňuje své celosvětové příjmy obvykle na území stálého bydliště). V závěru práce jsou na základě získaných poznatků z jednotlivých zemí doporučeny změny aplikovatelné v České republice. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 3. ODMĚŇOVÁNÍ ZÁVISLÉ PRÁCE Odměňování závislé práce patří do významné oblasti pracovněprávních vztahů, kterým je pracovní právo. Na základě definice jde o samostatný soubor právních norem, které upravují společenské vztahy vznikající při námezdní práci a vztahy s nimi úzce související (GALVAS, 2002, s. 5). Pojmem námezdní práce rozumíme určitou opakující se činnost, která probíhá v určitém čase a prostoru a to za účelem dosaţení výdělku - mzdy. Tato námezdní práce je konána v podmínkách nadřízenosti a podřízenosti. Z hlediska nadřízenosti se jedná o zaměstnavatele, který práci organizuje a kontroluje, vytváří vhodné pracovní podmínky, má z ní uţitek a nese případná rizika spojená s výkonem této práce. Ve vztahu podřízenosti je k němu zaměstnanec, který dle jeho pokynů práci osobně vykonává a je za ni odměňován. Tento vztah nazýváme závislou prací Mzdová politika Z hlediska zaměstnavatele je rozhodným nástrojem v procesu odměňování mzdová politika, která patří k nejdůleţitějším činnostem v oblasti lidských zdrojů. Systém odměn je schopen ovlivnit do značné míry produktivitu práce jednotlivých zaměstnanců i strategické směry rozvoje firmy. Pokud je odměňování řízeno nesprávným způsobem, můţe vést k vysoké úrovni fluktuace, nespokojenosti s prací, nízké produktivitě a nesplnění strategických cílů. Cíle, které zaměstnavatel svou mzdovou politikou sleduje, jsou podle KLEIBLA, DVOŘÁKOVÉ, ŠUBRTA (2001) tyto: získat kvalifikované pracovníky, stimulovat k výkonu a ţádoucímu pracovnímu chování, zajistit spravedlivou mzdovou diferenciaci uvnitř firmy, udrţet celkový objem vyplácených mzdových prostředků v rozsahu, který svou výší neohroţuje konkurenční schopnost firmy, 11

12 Při utváření cílů a nástrojů firemní mzdové strategie je nutno brát v úvahu jednak vlivy vnitřního prostředí firmy, ale zároveň i vlivy vnější (KLEIBL, HŰTTLOVÁ, DVOŘÁKOVÁ, 1998). Obrázek 1: Vnější a vnitřní faktory ovlivňující mzdovou strategii firmy Faktory vnějšího prostředí firmy firmyfirmyfirmy konkurence na trhu zboţí konkurence na trhu práce sociální politika právní rámec ekonomické nástroje Faktory vnitřního prostředí firmy ekonomická situace firmy strategie firmy, firemní cíle systém řízení a informační úroveň úúroveňíúúúroveň úrove ní technologická a inovační úroveň úúroveň úroveň lidských zdrojů Zdroj: KLEIBL, HŰTTLOVÁ, DVOŘÁKOVÁ, (1998), vlastní úprava Nerespektováním těchto vlivů můţe dojít k ohroţení finanční stability firmy, sníţení účinnosti mzdového systému a tím i k ohroţení splnění plánovaných cílů společnosti. Ve většině evropských zemí dochází k neobyčejné souběţnosti tendencí v rámci politik odměňování. Mezi základní čtyři tendence patří: hledání flexibility většina firem se snaţí o rozšíření variabilní části odměny, aby se co nejvíce přiblíţila k moţným ekonomickým rizikovým změnám a mohla na ně včas reagovat, substituce kompetence za pracovní místo jako základ pro odměňování je totiţ čím dál tím těţší stabilně definovat pracovní místo s jasnou a pevně určenou pozicí v hierarchii organizace, integrace mzdových politik do politik zaměstnanosti ve snaze udrţet zaměstnanost některé podniky v krizové situaci sniţují objem mezd, zvýšení komplexnosti systémů odměňování vypracování komplexních systémů tak, aby odpovídaly ekonomickým podmínkám, strategiím firmy i poţadavkům zaměstnanců a jejím cílům (LIVIAN, PRAŢSKÁ, 1997). 12

13 V problematice odměňování zaměstnanců je tedy klíčovým problémem vytvoření spravedlivého, jasného a motivujícího systému odměňování. Měl by vyhovovat nejen potřebám konkrétního podniku, ale i jeho zaměstnancům a měl by být jimi akceptován, popřípadě i spoluutvářen Mzdový systém Systém odměňování má tedy v procesu formování lidských zdrojů organizace, jejich struktury a vlastností mimořádně významnou úlohu (KLEIBL, HŰTTLOVÁ, DVOŘÁKOVÁ, 1998). Zpravidla je v organizaci tvořen: mzdovým systémem podniku, který zahrnuje tvorbu a uplatňování mzdových systémů a jeho jednotlivých nástrojů, systémem odměn a poţitků mimo mzdového charakteru, kterým se působí na pracovní výkon, chování a postoje pracovníků jak k práci, tak i k firmě. Mzdový systém podle TOMŠÍHO (2008, s. 214) slouţí především: jako nástroj rozdělování prostředků na mzdy, jako nástroj stimulace k dosahování cílů zaměstnavatele, jako mechanismus regulace personálních nákladů, jako prostředek ochrany zaměstnanců ve mzdové oblasti. Od mzdového systému se především očekává splnění jeho stimulační funkce a tím zajištění náleţitého zájmu zaměstnanců na plnění úkolů zaměstnavatele. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům mzdu na základě souhrnu podmínek (TOMŠÍ, 2008, s. 214), které mzdový systém obsahuje. Těmito podmínkami pro poskytování mezd jsou: ukazatele, dle kterých zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci mzdu, způsob sledování a vyhodnocování plnění těchto ukazatelů, 13

14 peněţní částky (sazby), způsob jejich navyšování nebo sniţování podle plnění mzdových ukazatelů. Při formulaci podmínek odměňování zaměstnanců hrají roli i takové vlivy, jako např. moţnosti kariérního růstu, jistota zaměstnání, loajalita s vývojem organizace, samostatnost při organizování pracovní doby a doby volna, poměry na trhu práce a další. Cílem mzdového systému je stanovit mzdu za vykonanou práci v souladu se zásadami odpovídajícími mzdové politice firmy, tj. nastavit mzdový systém tak, aby odpovídal její ekonomické a obchodní situaci. Bez ujasněných cílů, očekávání a východisek není ale moţné mzdový systém tvořit Mzda Mzda je peněţité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci a to podle její sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti (VYBÍHAL, 2009, s. 83). Mzda je tedy plněním za vykonanou práci, nikoli plněním vyplývajícím z pouhé existence pracovního poměru. Proto zaměstnanci v zásadě nepřísluší mzda, pokud práci nevykonává. Dosaţení mzdy bývá hlavním důvodem vstupu zaměstnance do pracovního poměru a zaměstnavatel je proto povinen přidělovat zaměstnanci práci, odměňovat ho za vykonanou práci a vytvářet mu podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů Funkce mzdy Lze odvodit tři základní funkce, které mzda plní z ekonomického hlediska. 1. Směrovací (alokační) funkce Dochází k pohybu/ přesunu pracovních sil tím směrem, kde je mzdová úroveň nejvyšší. Z pohledu pracovníka jde tedy o to, aby prodal svoji pracovní sílu za nejvýhodnějších podmínek. 14

15 2. Vyrovnávací funkce Stanovením mzdy (ceny práce) dochází k vyrovnání nabídky práce a poptávky po práci v určitém časovém úseku. Cena práce v okamţiku vyrovnání nabídky s poptávkou je cenou rovnováţnou pro daný časový úsek a segment trhu. Na výši ceny práce tím dochází k determinaci dalších procesů (např. výše nezaměstnanosti). 3. Selektivní funkce Výše mezd je pro zaměstnavatele exogenně určeným faktorem (úroveň mezd na trhu práce, legislativa a smluvní omezení). Daná úroveň mezd ovlivňuje náklady. Zaměstnavatel musí být schopen zhodnotit tento nákladový faktor v kvalitě produkce tak, aby dosáhl zisku. Pokud se mu to nepodaří, má na trhu komparativní nevýhodu vysokých nákladů, coţ můţe vést k tomu, ţe jako výrobce odpadne ze soutěţe. Tím mzda působí jako selektivní faktor, který vyčlení ty výrobce, kteří mzdové náklady zhodnotí a na ty, kteří ze soutěţe odpadnou (KLEIBL, HŰTTLOVÁ, DVOŘÁKOVÁ, 1998, s. 5). Vedle těchto funkcí v ekonomickém rozměru, nelze opomenout i její funkce z pohledu právního. V této oblasti plní mzda tyto čtyři základní funkce: 1. Alimentační funkce Je základní funkcí mzdy, bývá označována téţ jako funkce sociální nebo zabezpečovací. Jak jiţ bylo řečeno, mzda je zpravidla cílem, kvůli kterému zaměstnanec pracovněprávní vztah uzavírá a mzda je tudíţ rozhodujícím činitelem při zajištění potřebných ţivotních nákladů nejenom zaměstnance, ale i osob na něm ekonomicky závislých. 2. Regulační funkce mzdy Významná funkce mzdy, která se na rozdíl od ostatních, projevuje i vně individuálních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jednak například na regionální úrovni na trhu práce v podobě trţního mechanismu, kdy dochází k upřednostnění ţádaných oborů či profesí a tím i obvykle k nárůstu mezd v tomto odvětví aţ do nasycení poptávky. Zároveň dochází k ovlivnění v makroekonomickém měřítku, kde nelze opominout regulační funkci celkového objemu vyplacených mezd. Ta významně ovlivňuje jednak vývoj cen a jednak koupěschopnost obyvatelstva, která je jedním z nejvýznamnějších činitelů inflace. 15

16 3. Kompenzační funkce mzdy U této funkce jde o náhradu určitých nevýhod vůči zaměstnanci, které z vykonávání některých prací vyplývají. Jedná se například o fyzicky či psychicky náročnou práci, práci v rizikovém pracovním prostředí, v nepřetrţitém nebo vícesměnném prostředí apod. Náhrada těchto ztěţujících pracovních podmínek zaměstnanců probíhá zpravidla zvýšením celkového příjmu za určitou časovou jednotku nebo formou příplatku. 4. Stimulační a motivační funkce mzdy Výsledkem obou těchto funkcí mzdy je ovlivnění chování zaměstnance prostřednictvím očekávané či dosahované mzdy. Je v zájmu zaměstnavatele poskytnout takovou mzdu, aby zaměstnance stimulovala k co nejvyšším a nejkvalitnějším výkonům. Je tedy ţádoucí, aby zaměstnanci byli hmotně zainteresováni na dosaţení stanovených ukazatelů, daných výší či strukturou jejich mzdy. Obecně rozdílné stanovení mezd mezi jednotlivé zaměstnance, profese či skupiny, nazýváme mzdovou diferenciací (GALVAS, 2002, s. 284). Ve vztahu k jednotlivci mzda jednoznačně plní funkci stimulu k práci. Tento podnět pak můţe být podle KLEIBLA, HŰTTLOVÉ,DVOŘÁKOVÉ (1998, s. 5) zaměřen v souladu s potřebami a cíli organizace na podněcování zájmu pracovníka k těmto procesům: ţádoucímu výkonu, kvalitě činnosti, rozvoji kvalifikace a schopností, identifikaci zájmu pracovníka s organizací (tzn. loajalita k podniku a jeho cílům). Mzda můţe být tedy pouhým nástrojem rozdělení prostředků určených na mzdy, bez dalších jiných očekávání nebo naopak zásadním nástrojem stimulace k plnění nejrůznějších úkolů a dosahování nejrůznějších cílů a výsledků jednotlivců, kolektivu nebo celé organizace. Mzdou lze upevnit vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a zavést pocit spravedlnosti, a tím přispívat k naplnění obchodní strategie. 16

17 Mzdové formy V politice odměňování se můţeme setkat s různými formami mzdy, které představují určitý soubor metod, pomocí nichţ lze vytvářet závislost mzdy zaměstnance na výsledcích jeho práce a na jeho osobním přístupu k této práci. Základní formou mzdy je časová mzda, která je poskytovaná podle odpracovaného času. Časová mzda je součinem mzdové sazby (mzdového tarifu stanoveného nejčastěji podle sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce) a odpracovaného času za určité období. Nejčastější časovou mzdou podle TOMŠÍHO (2008, s. 255) je: časová mzda hodinová-daná součinem mzdové sazby a počtu odpracovaných hodin, časová mzda měsíční, daná mzdovým tarifem stanoveným na období kalendářního měsíce. Měsíční sazby se stanovují ve stejné výši nezávisle na počtu pracovních dnů v měsíci, mzdu nebo část mzdy lze také stanovovat ještě na jiná období, na směnu, na období kalendářního dne, týdne, dekády, čtvrtletí, rok apod. Pro účely stanovení základní mzdy se hodinové a měsíční mzdové sazby nejčastěji diferencují podle sloţitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Zásadní postavení časové mzdy v systému forem mzdy vychází zejména ze skutečnosti, ţe je nejsrozumitelnější a nejjednodušší jak pro zaměstnance, tak i pro podnikovou administrativu, je nejstarší a zároveň nejrozšířenější formou mzdy, bývá pouţívána v kombinaci s dalšími formami mzdy a to převáţně u nemanuálních zaměstnanců. Avšak motivační role této formy mzdy je podle KOCOURKA, TRYLČE (1996, s. 162) omezená, pokud není spojena s výsledky práce a výkonností zaměstnanců. Další formou mzdy je úkolová mzda, která je poskytovaná za splnění určitého úkolu. Úkol můţe být vyjádřen dvěma způsoby (TOMŠÍ, 2008, s. 256): dobou určenou na provedení určité práce, která se stává standardem-normou. Plnění úkolu se pak vyjadřuje spotřebou normovaného času, nikoli skutečného, a mzda se vypočítá jako násobek počtu hodin normovaného času a mzdové sazby, 17

18 počtem jednotek mnoţství (kusů) nebo provedením určitých normovaných prací na jednotce mnoţství, tzv. mzda za kusy. Mzda za kusy se vypočítává jako součin úkolové sazby (ta udává mzdu za jednotku mnoţství a vypočítává se jako součin normovaného času na výrobu jednotky mnoţství a mzdové sazby) a počtu jednotek mnoţství. Úkolová mzda nese sice zvláštní označení, ale v podstatě jde také o časovou mzdu danou násobkem času a mzdových sazeb, ovšem času normovaného. Zpravidla je úkolová mzda pouţívána při odměňování výrobních dělníků. Náklady na zavedení úkolové by neměly převýšit efekt z růstu produktivity práce, tj. úspory nákladů na jednotku produkce. Podmínky zavedení úkolové mzdy (KLEIBL, HŰTTLOVÁ, DVOŘÁKOVÁ, 1998, s. 97): zajištění technických a organizačních poţadavků pro plynulé plnění pracovních úkolů, to znamená dodání materiálu, surovin, polotovarů, výrobní dokumentace, nástrojů apod. v poţadovaném mnoţství a kvalitě na pracoviště, zajištění kontroly mnoţství a kvality odvedené práce, ovlivnění plnění výkonových norem přímo dělníky, nesmí docházet k ohroţení bezpečnosti práce a zdraví pracovníků. To znamená, ţe v pracovním prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazů by tato forma mzdy pouţívána být neměla, protoţe u zaměstnanců by, při snaze o zvyšování svých pracovních výsledků, mohlo dojít k ohroţení bezpečnosti a zdraví. Dalším typem mzdy, na které je zaměstnanec přímo zainteresován, je podílová mzda a provizní mzda (TOMŠÍ, 2008, s. 258). Podílová mzda je mzda nebo část mzdy stanovená podílem z určitého mnoţství zpravidla v hodnotovém vyjádření. Měsíční mzda je pak součin příslušného hodnotového faktoru (obratu, trţeb apod.) a podílové sazby v %. Při stanovení podílové sazby v % se vychází z poměru předpokládané měsíční mzdy a velikosti hodnotového ukazatele za toto měsíční období, a to podle vzorce (1): očekávaná měsíční mzda zaměstnance x 100 (1) velikost hodnotového ukazatele za měsíc 18

19 Provizní mzda je sice určitým typem podílové mzdy, je ale poskytována v podmínkách větší míry samostatnosti zaměstnance a zhodnocuje efektivnost v širších souvislostech. Obchodní zástupce s provizní mzdou si například sám určí mnoţství a strukturu prodávaného zboţí, okruh kupujících, postup a cenu prodeje, má větší pravomoc ovlivňovat náklady prodeje apod. Provizí se tedy zpravidla sdělují výsledky zaměstnance v širším kontextu, neţ je vývoj jednoho hodnotového ukazatele. Nevýhodou této mzdové formy je obtíţnost a sloţitost stanovení procentních sazeb a to vţdy předem, coţ znamená stanovit předpokládaný objem trţeb (GALVAS, 2002, s. 311). Její výhodou je určitě vysoká motivace zaměstnanců v oblasti kvality poskytovaných sluţeb. Pouţití této mzdové formy se doporučuje tam, kde je stabilní sortiment zboţí a sluţeb. V zájmu odstranění nevýhod, které s sebou můţe přinášet samostatné uplatnění časové, úkolové nebo podílové mzdové formy, je moţno je účelově kombinovat nebo doplnit některou další mzdovou formou. Nejpouţívanější je kombinace časové a podílové mzdy (smíšená mzda), která umoţňuje přiměřenou stimulaci výkonu a oslabuje jednostrannou závislost na úzce orientovaném ukazateli (TOMŠÍ, 2008, s. 259). Tyto základní mzdové formy mohou být dle potřeby kombinovány s řadou doplňkových mzdových forem. Doplňkovou formou mzdy, která umoţňuje s velkou variabilitou a pruţností motivovat zaměstnance jsou prémie a odměny. Prémie (TOMŠÍ, 2008, s. 260) se tradičně pouţívají k ocenění pracovních výsledků, kvalitě prováděné práce, dodrţování stanovených termínů apod. a to v těch případech, kdy lze předem stanovit měřitelné ukazatele a pevnou závislost plnění ukazatele a mzdových sazeb. Prémie ale podle KOCOURKA, TRYLČE (1996) musí být vázána na takové ukazatele, které zaměstnanec je schopen svým úsilím ovlivnit. Naproti tomu odměny (TOMŠÍ, 2008, s. 260) se pouţívají v případech, kdy nelze stanovit jednoznačný měřitelný ukazatel ani jeho závislost na mzdové sazbě. Dalšími doplňkovými formami mzdy mohou být různá jednorázová mzdová zvýhodnění, jako jsou odměny na dovolenou nebo k vánocům, odměny k ţivotnímu a pracovnímu 19

20 výročí, věrnostní prémie, mimořádné a jednorázové odměny, bonusy, tantiémy a účast na hospodářském výsledku (KLEIBL, HŰTTLOVÁ, DVOŘÁKOVÁ, 1998). Tato zvýhodnění se obvykle pouţívají k určité příleţitosti nebo jako odměna za mimořádné pracovní výsledky. Z tohoto hlediska jsou pro zaměstnance vysoce motivační, protoţe jsou obvykle vypláceny po odvedení práce. Zaměstnavatel pomocí širokého rozsahu mzdových forem můţe zvolit takový systém odměňování, kterým budou jeho zaměstnanci dostatečně motivováni k bezchybnému plnění pracovních úkolů Sjednání mzdy Při sjednávání mzdy se uplatňuje princip autonomie vůle, tj. svobodného rozhodování zúčastněných subjektů (na rozdíl třeba od platu), přesto zde samozřejmě najdeme limity, např. v otázce minimální mzdy. Mzda můţe být sjednána v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo jiné smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem či mzdovým výměrem. Obvykle je ujednání o mzdě obsahem kolektivních smluv uzavíraných mezi odborovými orgány a zaměstnavateli, podnikových kolektivních smluv nebo kolektivních smluv vyššího stupně (KOCOUREK, TRYLČ, 1996). Podniková kolektivní smlouva se uzavírá v rámci jednoho zaměstnavatele a to mezi příslušným odborovým orgánem a zaměstnavatelem. Naproti tomu kolektivní smlouvu vyššího stupně uzavírá vyšší odborový orgán a organizace zaměstnavatelů, přičemţ tato kolektivní smlouva přesahuje rámec jednoho podniku a zpravidla se uzavírá pro větší skupiny zaměstnanců. Odborová organizace je svou podstatou organizace sociální, která se snaţí zlepšovat materiální a pracovní podmínky zaměstnanců a jejich rodin. Pokud údaje o způsobu odměňování, o termínu, místě výplaty mzdy a dalších pracovněprávních podmínkách neobsahuje pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen informovat o nich zaměstnance písemně a to do určitého časového období od vzniku pracovního poměru. 20

21 Ochrana mzdy V problematice ochrany mzdy jsem se zaměřila na oblast, jejímţ nástrojem ochrany je institut minimální mzdy. Jak jiţ bylo uvedeno, mzda je chápáno jako plnění, které dostáváme za vykonanou práci. Zpravidla je i cílem, proč byl pracovněprávní vztah uzavřen a proto vyţaduje zvýšenou ochranu. Ochrana mzdy je zakotvena v řadě mezinárodních právních dokumentů. Těmito základními dokumenty jsou Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Evropská sociální charta a nejdůleţitějším dokumentem je Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 95 o ochraně mzdy, Tyto dokumenty jsou jakousi kostrou či páteří celé právní úpravy ochrany mzdy, avšak jednotlivé podrobnosti a detaily jsou ponechány na úpravách jednotlivých států. Nejzávaznější projevy principu ochrany mzdy můţeme rozdělit do dvou souběţně působících oblastí (GALVAS, 2002, s. 291). Jednou z nich je tedy ochrana minimální výše mzdy, kterou má zaměstnanec v budoucnu za svoji práci obdrţet a druhá je pak ochrana mzdy zaměstnancem jiţ dosaţené. To znamená, ţe právní úprava ochrany mzdy obsahuje nutná opatření při stanovení výše mzdy a při výplatě jiţ vyčíslené mzdy. Ochrana minimální výše mzdy se projevuje hned na začátku sjednávání mzdových podmínek. Jedná se o omezení určité části smluvní volnosti účastníků tím, ţe ukládá povinnost zaměstnanci a zaměstnavateli sjednat mzdu nejméně v takové výši, jeţ je stanovena zpravidla zákonnou úpravou. Takovéto omezení smluvní volnosti má ale velký ochranný význam právě pro zaměstnance, protoţe jim zaručuje za vykonanou práci určitou minimální částku příjem, který musejí obdrţet, a chrání je tak proti vykořisťování ze strany zaměstnavatelů. Tato minimální částka se někdy nazývá také minimální cena práce. V západoevropských zemích je někdy označována jako ochrana před hmotnou nouzí (GALVAS, 2002, s. 292). Tuto minimální mzdu musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci vţdy, pokud zaměstnanec vykonal určitou práci, za kterou mu vznikl na tuto mzdu nárok. 21

22 Minimální mzda je tedy nejniţší přípustná výše odměny za práci. Je obvykle stanovena v určité základní hodinové sazbě pro odlišné věkové kategorie zaměstnanců nebo pro stanovenou týdenní pracovní dobu. Její správné nastavení je důleţité i z hlediska sniţování nezaměstnanosti, protoţe minimální mzda by měla být vyšší neţ vyplácené sociální dávky. Ve většině zemí je pouţívána jako důleţitý motivační faktor. Například Evropské státy usilují o co nejvyšší rozdíl mezi ţivotním minimem a minimální mzdou. V tomto případě jsou občané motivováni přijmout jakoukoliv práci, která jim zaručí podstatně vyšší ţivotní standard neţ pobírání sociálních dávek (GOLA, 2009). Institut minimální mzdy můţete nalézt i v právu Evropského společenství. Zde existují dva druhy mechanismů jeho utváření. Prvním je stanovení minimální mzdy v právním předpise, druhým je stanovení minimální mzdy kolektivní smlouvou po dohodě sociálních partnerů. Ukotvení institutu minimální mzdy v zákoně je výhodné tam, kde je kolektivní vyjednávání málo rozvinuté. 4. POVINNÉ ODVODY Z PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Výše odměny sjednané v rámci pracovněprávních vztahů je uváděna v podobě hrubého příjmu, tj. před sraţením zákonných odvodů, kterými jsou platby daně a odvody na sociální pojištění a které je zaměstnavatel povinen ze zúčtovaného hrubého příjmu srazit Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň je povinná, nenávratná a zákonem zaručená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní (KUBÁTOVÁ, 2005, s. 9). Povinnost platit daň patří mezi základní občanské povinnosti. Je stanovena na základě závazné právní normy, kterou je v případě daní zákon. Podle VANČUROVÉ, LÁCHOVÉ (2006, s 9-10) je nutné jednoznačné a srozumitelné stanovení velikosti daní, kterými se přispívá na společné potřeby. Neúčelovost daní spočívá v tom, ţe v okamţiku platby nevíme, co bude z těchto prostředků financováno. Neekvivalentní je daň v tom smyslu, ţe 22

23 díl, kterým se jednotlivec podílí na společných příjmech, nemá téměř ţádný vliv na tom, v jaké výši se bude podílet na výdajích veřejných rozpočtů. Pravidelnost daně spočívá v jejím vybírání ve stejných intervalech. Moderní daně plní celou řadu funkcí vyplývající z existence veřejného sektoru, který je součástí ekonomiky a zajišťuje takové funkce, které nedokáţe zajistit trh např. sociální sluţby, školství apod. Těmi nejdůleţitějšími jsou následující (KUBÁTOVÁ, 2006, s. 19): fiskální funkce - je primární funkcí daně, je to schopnost získávání finančních prostředků do veřejných rozpočtů, ze kterých jsou pak financovány veřejné výdaje, alokační funkce uplatňuje se v případě neefektivnosti trhu v alokaci zdrojů, redistribuční funkce je důleţitá, protoţe lidé nepovaţují rozdělení důchodů a bohatství vzniklých fungováním trhu za spravedlivé. Umoţňuje státu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším, stabilizační funkce jejím prostřednictvím daně přispívají ke zmírňování výkyvů v ekonomice v zájmu zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. Národní ekonomiky pouţívají k naplnění veřejných rozpočtů ne jednu velkou, ale několik menších daní, které mají mezi sebou různé vazby. V této souvislosti hovoříme o soustavě daní neboli daňovém systému. Daňový systém je souhrn všech daní, které se na daném, zpravidla státním, území vybírají (VANČUROVÁ, LÁCHOVÁ, 2006, s. 33). Charakteristika dobrého daňového systému je podle VERMEENDA, PLOEGA, TIMMERA (2008, s. 59) tato: dostatečné a stabilní příjmy daňový systém by měl shromáţdit dostatečné příjmy na pokrytí veřejných výdajů, účinnost systém by měl být co nejvíce neutrální při dosahování cílů. To znamená minimálně narušovat hospodářský výběr a minimalizovat nadměrnou zátěţ, spravedlnost, jak vertikální, tak horizontální vertikální spravedlnost předpokládá, ţe vláda přerozděluje vyšší příjmy na domácnosti s niţšími příjmy a to způsobem, který je vnímán jako spravedlivý. Daňový systém by měl vládě umoţnit toto 23

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více