Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy."

Transkript

1 Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek (obec či kraj), státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba (škola) 2. Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Základní mzda a) úkolová je třeba sestavit výkaz práce, ve kterém je uveden druh práce, jednotka a sazba za jednotku, např. 70 Kč/hod. Na konci měsíce se doplňuje množství vykonané práce. b) časová mzda musí být stanoven tarif (měsíční či hodinový) a údaje o počtu odpracovaných dní (hodin), např Kč/měsíc. Příplatky Za práci přesčas náleží zaměstnanci mzda v takové výši, kterou by dostal, kdyby tutéž práci vykonával ve stanovené době, a navíc příplatek (zvýhodnění) za to, že tuto práci vykonával v nestandardních pracovních podmínkách, tedy přesčas. Tento příplatek musí činit nejméně 25 % průměrného výdělku. Dále se může jednat o tyto příplatky: za práci ve svátek (100 % průměrného výdělku), za práci v noci, za práci ve zhoršeném pracovním prostředí apod. Prémie a odměny Podnikatel má možnost poskytovat ke zvýšení motivace svých zaměstnanců výkonnostní prémie či jiné odměny. Jejich výši a podmínky pro jejich přiznání stanoví zpravidla interním předpisem. Náhrada mzdy Jedná se o mzdy za neodpracovaný čas, na které mají pracovníci nárok (mzdy za dovolenou, státem uznané svátky apod.). Čistá mzda = hrubá mzda zákonné srážky Ćástka k výplatě = čistá mzda ostatní srážky + nemocenské dávky Srážky ze mzdy a) zákonné srážky srážky srážené zaměstnanci z hrubé mzdy účetním bez potřeby jeho souhlasu (záloha na daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnancem) b) ostatní srážky srážky sráženy zaměstnanci z čisté mzdy na základě dohody o srážkách ze mzdy (např. spoření, pojištění) nebo nařízené soudem (např. výživné alimenty) Nemocenské dávky Nemocenské dávky se naopak zaměstnanci přičítají k čisté mzdě. Jedná se například o dávky při pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny. 1 odst. 2, 109 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 2 odst. 3, 109 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce -1-

2 Výplata mzdy Mzda se vyplácí zaměstnanci v hotovosti (VPD) nebo převodem na osobní účet zaměstnance (VBÚ). Současně s výplatou mzdy je zaměstnavatel povinen dát zaměstnanci písemné vyúčtování mzdy, z něhož je zřejmá výše mzdy a druh jednotlivých složek mzdy (např. záloha na daň z příjmu, sleva) a výše a druh provedených srážek. Vyúčtování se praxi nazývá: vyúčtování mzdy, mzdový lístek, lidově výplatnice či výplatní páska. Zaokrouhlování při výpočtu mzdy Zaokrouhlování na celé stokoruny nahoru (používáme při výpočtu základu daně superhrubé mzdy): Příklad: Kč po zaokrouhlení Kč Kč po zaokrouhlení Kč Kč po zaokrouhlení Kč Kč po zaokrouhlení Kč Zaokrouhlování na celé koruny nahoru (používáme při výpočtu zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnancem a firmou/zaměstnavatelem): Příklad: 755,10 Kč po zaokrouhlení 756 Kč 755,50 Kč po zaokrouhlení 756 Kč 755,70 Kč po zaokrouhlení 756 Kč Zaokrouhlování na celé koruny dolu (používáme při výpočtu slev na dani): Příklad: 755,10 Kč po zaokrouhlení 755 Kč 755,50 Kč po zaokrouhlení 755 Kč 755,70 Kč po zaokrouhlení 755 Kč Výpočet čisté mzdy a částky k výplatě Příklad: Firma (zaměstnavatel) má jednoho zaměstnance, který podepsal Prohlášení k dani 3, jehož základní mzda dosažená v příslušném měsíci činí Kč, zaměstnavatel poskytl zaměstnanci odměnu za splnění náročného pracovního úkolu ve výši Kč. Zaměstnanci je ze mzdy strhávána částka 500 Kč, která je mu zasílána na jeho životní pojištění. Zaměstnanec je ženatý a má dceru, které je 12 let a chodí do základní školy. (Ze zadání vyplývá, že slevu, kterou zaměstnanec uplatňuje, je sleva na poplatníka a měsíční daňové zvýhodnění na dítě.) 1) Vypočteme tzv. superhrubou mzdu 4 (základ daně z příjmu): K výpočtu potřebujeme znát: Hrubou mzdu (HM) HM = Základní mzda + odměna HM = Kč = Kč 3 Pokud by zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani, firma (zaměstnavatel) při výpočtu zálohy na daň z příjmu nepřihlíží ke slevám na dani a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění. Firma (zaměstnavatel) zaměstnanci s nepodepsaným Prohlášením k dani neodečítá od zálohy na dani slevy a daňová zvýhodnění viz bod 2) Výpočet zálohy na daň. 4 Pojem superhrubá mzda v zákoně nenajdeme, nicméně vešel do obecné povědomosti jako označení základu daně z příjmu sloužícího k výpočtu zálohy na dani počítaného metodikou používanou od

3 Zdravotní pojišťění hrazené firmou/zaměstnavatelem (ZPF)..9 % z HM (9 % z Kč) Sociální pojištění hrazené firmou/zaměstnavatelem (SPF) 25 % z HM (25 % z Kč) ZPF = HM * 0,09 = * 0,09 = Kč SPF = HM * 0,25 = * 0,25 = Kč Superhrubá mzda (základ daně) = HM + ZPF + SPF (zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru) Superhrubá mzda (základ daně) = = po zaokrouhlení Kč 2) Vypočteme zálohu na daň (sníženou o slevy na dani) K výpočtu potřebujeme znát: Základ daně (tzv. superhrubou mzdu) Kč Záloha na daň = základ daně (tzv. superhrubá mzda) * sazba rovné daně z příjmu (15 %) Záloha na daň = * 0,15 = Kč Od zálohy na daň z příjmu odečteme uplatňované měsíční slevy na dani včetně částky odpovídající měsíčnímu daňovému zvýhodnění na vyživované dítě 5 (v našem příkladě odečítáme slevu na poplatníka a měsíční daňové zvýhodnění na dítě): Sleva na Měsíční Roční - poplatníka (starobního důchodce) - na manžela/manželku 6 (manžel/manželka je držitelem ZTP/P) 1970 Kč (1970 Kč) Kč ( Kč) Kč ( Kč) - poživatele invalidního důchodu I. a II. stupně 210 Kč Kč - poživatele invalidního důchodu III. stupně 420 Kč Kč - držitele průkazu ZTP/P 1345 Kč Kč - studenta 335 Kč Kč Měsíční daňové zvýhodnění na dítě (dítě je držitelem průkazu ZTP/P) 967 Kč (1934 Kč) Kč ( Kč) Maximální limit pro daňový bonus 4350 Kč Kč 5 Pokud je uplatněno měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě či na vyživované dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, a součet slev na daň včetně měsíčního zvýhodnění na dítě bude vyšší než záloha na daň (záloha na daň po odečtení slev na daň včetně měsíčního zvýhodnění na dítě vyjde záporná, tj. se znaménkem - ). Pak má zaměstnanec nárok ještě na bonus na dítě. Daňový bonus se stává součástí výpočtu čisté mzdy. Čistá mzda = HM záloha na daň z příjmu (snížená o slevy na dani a daňové zvýhodnění) ZP SP + daňový bonus. Daňový bonus (záporný rozdíl zálohy na dani a slev na dani a měsíčního zvýhodnění na dítě) je zaměstnanci vyplacen, pouze pokud činí jeho roční výše alespoň 100 Kč a maximálně lze vyplatit daňový bonus pouze do částky Kč měsíčně ( Kč ročně). Podmínkou však je, že roční příjmy zaměstnance musí být minimálně ve výši 6-ti násobku minimální mzdy (minimální mzda pro rok 2011 je stanovena ve výši Kč hrubého), tj Kč. Daňový bonus může uplatnit vždy pouze jeden rodič - daňový poplatník. Daňový bonus a jeho zahrnutí do výpočtu čisté mzdy nemusíte umět. 6 Sleva na manžela/manželku se zúčtovává pouze ročně, nikoli měsíčně. Slevu lze uplatnit pouze, pokud vlastní příjmy manžela/manželky nepřesáhnou ročně Kč a manželé spolu žijí v jedné domácnosti. -3-

4 Záloha na daň po odečtení daňových slev a zvýhodnění = = 483 Kč (v našem příkladě uplatňujeme slevu na poplatníka, tj Kč a měsíční daňové zvýhodnění na dítě, tj. 967 Kč). 3) Vypočteme zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnancem Zdravotní pojišťění hrazené zaměstnancem (ZP)..4,5 % z HM (4,5 % z Kč) Sociální pojištění hrazené zaměstnancem (SP)..6,5 % z HM (6,5 % z Kč) ZP = HM * 0,045 = * 0,045 = 765 Kč SP = HM * 0,065 = * 0,065 = Kč 4) Vypočteme čistou mzdu a částku k výplatě Čistá mzda = HM Záloha na daň z příjmu (snížená o slevy na dani) ZP SP + daň. bonus Čistá mzda = = Kč Částka k výplatě = čistá mzda ostatní srážky ze mzdy (v našem příkladě životní pojištění) Částka k výplatě = Částka k výplatě = Kč. Abychom mohli mzdy zaúčtovat, potřebujeme ještě znát výši zdravotního a sociálního pojištění (pojistného) hrazeného firmou/zaměstnavatelem (ZPF a SPF). Výpočet zdravotního a sociálního pojištění (pojistného) hrazeného firmou (zaměstnavatelem) Příklad: Firma (účetní jednotka) má 3 zaměstnance, kteří dosáhli v daném měsíci následující hrubé mzdy: 1. zaměstnanec Kč 2. zaměstnanec Kč 3. zaměstnanec Kč ZPF a SPF se počítá z celkového úhrnu hrubých mezd, tj. musíme sečíst hrubé mzdy všech zaměstnanců a ze součtu vypočítat: Zdravotní pojišťění hrazené firmou/zaměstnavatelem (ZPF)..9 % ze součtu HM Sociální pojištění hrazené firmou/zaměstnavatelem (SPF) 25 % ze součtu HM ZPF = součet HM * 0,09 = ( ) * 0,09 = Kč SPF = součet HM * 0,25 = ( ) * 0,25 = Kč Firma (účetní jednotka) uhradila za své zaměstnance v daném měsíci Kč na zdravotním a Kč na sociálním pojištění. -4-

5 Nezapomínejte, že zaměstnanci musejí ještě uhradit zdravotní (ZP) a sociální pojištění (SP) ze svého příjmu (každý ze své hrubé mzdy). ZP (4,5 % z HM) a SP (6,5 % z HM) hrazené zaměstnanci odvádí za zaměstnance též firma (zaměstnavatel). Účtování mezd (pro zjednodušení předpokládejme, že firma má jediného zaměstnance pobírajícího hrubou mzdu ve výši Kč) Účtovací Pol. Datum Doklad Text Kč předpis MD D ZVL 1 Hrubá mzda ZVL 1 Záloha na daň z příjmu ZVL ZVL 1 5a ZVL 1 5b ZVL 1 Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem (4,5 %) Sociální pojištění hrazené zaměstnancem (6,5 %) Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9 %) Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25 %) / / / / ZVL 1 Ostatní srážky ze mzdy (pojištění) VBÚ 1 Výplata mzdy zaměstnanci na jeho účet VBÚ 1 Odvod záloh na daň z příjmu VBÚ VBÚ 1 Účty Odvod zdravotního pojištění (4,5 % + 9 %) Odvod sociálního pojištění (6,5 % + 25 %) Zaměstnanci 336 Zúčtování s institucemi sociálního pojištění a zdravotního pojištění 336/100 Zúčtování se ZP (zdravotní pojišťovnou) 336/200 Zúčtování s OSSZ (okresní správou sociálního zabezpečení) 342 Ostatní přímé daně 379 Jiné závazky (ostatní srážky ze mzdy zaměstnanců, např. pojištění, výživné, spoření, úhradu půjček apod.) 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 524/100 Zdravotní pojištění 524/200 Sociální pojištění -5-

6 Poznámky (nemusíte umět, pouze pro úplnost): Maximální roční vyměřovací základ Od se zavedl roční vyměřovací základ (místo dosavadního měsíčního) pro odvod sociálního a zdravotního pojištění stejný jak pro OSVČ tak nově i pro zaměstnance. U sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnanci, je v roce 2011 stanovena maximální výše ročního vyměřovacího základu, tzv. maximálního stropu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění hrazeného zaměstnancem na 72násobek průměrné měsíční mzdy stanovené vyhláškou pro rok 2011 na Kč. Maximální roční vyměřovací základ (strop) je tedy pro rok 2011: Kč (72 * = ). Pokud dojde během roku u zaměstnance k dosažení ročního stropu, přestává zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnancem firma (zaměstnavatel) za zaměstnance odvádět. Povinnost doplatit rozdíl pojistného v plné výši Jestliže je hrubá mzda zaměstnance nižší než Kč 7, pak je zaměstnanec povinen doplatit rozdíl na zdravotním pojištění v plné výši 13,5 % z hrubé mzdy (4,5 % hrazené zaměstnancem + 9% hrazených zaměstnavatelem = 13,5 %), tj. zaměstnanec musí zaplatit Kč. Zaměstnanec s hrubou mzdou nižší než Kč tedy doplácí Kč na zdravotním pojištění nejen za sebe (4,5 % z hrubé mzdy), ale také za firmu (zaměstnavatele) (9 %). Povinnost doplatit zdravotní pojištění v plné výši se nevztahuje na osoby: s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení; která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání; která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takovou osobu se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů; která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné; za kterou je plátcem pojistného stát. 7 Výše minimální mzdy je pro rok 2011 stanovena právě na Kč hrubého. -6-

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Analýza mzdového systému ve firmě XY. Michaela Vychodilová

Analýza mzdového systému ve firmě XY. Michaela Vychodilová Analýza mzdového systému ve firmě XY Michaela Vychodilová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mzdového systému společnosti XY. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou

Více

Démonia DIS 10/2013 1/ VÝPLATA NÁHRADY MZDY SE VRACÍ NA PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Démonia DIS 10/2013 1/ VÝPLATA NÁHRADY MZDY SE VRACÍ NA PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI O B S A H: 1/ VÝPLATA NÁHRADY MZDY SE VRACÍ NA PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI 2/VYHLÁŠKA MPSV 296/2013 Sb., KTEROU SE STANOVÍ VÝŠE VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠE PŘEPOČÍTACÍHO

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců Legal, accounting and tax aspects of employees remuneration Štěpánka Erbenová Plzeň

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Mzdové účetnictví Bc. Jana Kubištová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Sladká JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program:

Více