VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012"

Transkript

1 m Vyšlo 25. září 2012 číslo 4/2012 cena 10 Kč Z OBSAHU: Údajné tunelování rozpočtu Centrem zdraví, Besedy se spisovatelkou Březinovou, Vzpomínky na Afriku, Postup fotbalového mužstva do 1. A třídy, Nová vyhláška, Virtuální procházka po Bohuňovicích VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012 Foto: Karel & Jana Matonovi SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ FOTBAL BOHUŇOVICE (strana 2) (strana 14) ZPRÁVY Z OBCE BOHUŇOVICKÉ MAŽORETKY (strana 3) (strana 15) TUNELOVÁNÍ ROZPOČTU CENTRUM KULIČKY (strana 7) (strana 16) ŠTĚSTÍ - NEŠTĚSTÍ KRAJSKÉ VOLBY (strana 11) (strana 17) KNIHOVNA BOHUŇOVICE NÁZORY OBČANŮ (strana 12) (strana 18) VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PROGRAM KINA (strana 13) (strana 21) KRUH PŘÁTEL HUDBY SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (strana 13) (strana 21)

2 2. strana BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 1. ročník, číslo 4/2012 Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Tiskne: Properus, s.r.o. v nákladu 350 ks Toto číslo vychází v Bohuňovicích dne 25. září Vychází 5krát ročně. Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 25. listopadu 2012 Odpovědný redaktor, grafika: Michal Prutyszyn K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Simona Indráková, Bc. Michal Štýbnar, Eva Dokoupilová, Mgr. Jana Faltysová, Olga Korytárová, MC Kuličky o.s., Jana a Karel Matonovi, Ing. Jiří Petřek, Sokol Bohuňovice Vladislava Ťuková, Obecní úřad Bohuňovice 6. května 109, Bohuňovice Tel: Fax.: Úřední hodiny: Pondělí Středa Slovo redakce - Místní národní výbor Za co Pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid. Za co Pane Bože, za co? Nechals nás se napálit. I tak je možno hodnotit stav dnešní politiky. V říjnu tohoto roku nás čekají opět volby, tentokrát do zastupitelstev krajů. Proto na úvod slova z písně Pánubohu do oken. Blížící se krajské volby nám jistě přinesou různé sliby a velké plány na změny. A je jen na nás, komu uvěříme, nebo která kandidující strana nás osloví. Do boje o křesla v říjnových volbách do krajského zastupitelstva se v Olomouckém kraji přihlásilo celkem osmnáct politických subjektů. Více k volbám naleznete na 17. straně ve článku Volby Možná by se dalo říci, že politika je svinstvo. Ovšem jako každá jiná činnost, i politika je především o lidech, v tomto případě o politicích a voličích. Ve zprávách stále slyšíme o podezření z korupce některých ministrů, exministrů, poslanců, hejtmanů a jejich náměstků či primátorů a starostů. Nabízí se otázka - Proč se spousta gaunerů drží stále u moci? Odpověď je zřejmá. Nejspíš jen díky slepým obdivovatelům a také populistickým krokům našich politiků. Proč bychom jinak volili stále ty stejné? Snad se hodí i slova Tomia Okamury, To se to panečku krade, když nám k tomu veřejnost tleská. V termínu letošních krajských voleb se dostaneme do druhé poloviny volebního období bohuňovických zastupitelů. K aktuálním zprávám o činnosti zastupitelstva se dočtete více v následující rubrice Zprávy z obce. Krátce se pouze zmíním o nové vyhlášce o veřejném pořádku. Ta vymezuje dobu nočního klidu po kterou musí být zachován klid a používání hlučných strojů v nevhodnou denní dobu. To znamená, že o nedělích a svátcích už trávník neposekáme. S největší pravděpodobností získá právě tato vyhláška řadu příznivců i odpůrců. A do jaké skupiny patříte Vy? Více o nové vyhlášce najdete na 22. straně. Také v tomto vydání zpravodaje se objevují články s určitými pohledy na různou problematiku. Jsem přesvědčen o tom, že pouze jejich vydáním lze upozornit na nedostatky či možné problémy, vysvětlit čtenářům jak se věci mají apod. Není podstatné zda je autorem starosta, opoziční zastupitel, host na jednání zastupitelstva či návštěvník fitness centra. Všichni autoři čerpají jistě z vlastních zkušeností a pohledů na danou věc. Každý názor je cenný. Na závěr se s Vámi podělím o velmi zajímavý objev. Před budovou kina, resp. Mateřskou školkou Moravská Loděnice, se každý čtvrtek objeví popelnice. Ovšem není to obyčejná popelnice, pochází až z dob socialismu. Usuzuji tak z nápisu na ní, tedy MNV, což je zkratka pro Místní národní výbor. Tyto národní výbory vykonávaly v Československu správu obcí a to v letech Tak tedy prosím Místní národní výbor v Bohuňovicích - nekoupíme novou popelnici? Tuto dejme raději do muzea. Michal Prutyszyn šéfredaktor BZ

3 3. strana Zprávy z obce Tradičně se pokusím ve výčtu nejdůležitějších rozhodnutí rady obce a zastupitelstva podat jakýsi faktografický přehled o dění v obci a práci samosprávy v období od posledního čísla časopisu Od minulého čísla časopisu jednala rada obce šestkrát. V měsíci červnu 2012 proběhla dvě jednání rady (RO), v červenci jedno a v srpnu tři jednání rady. V červnu proběhla dvě zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 14 a 15 a počátkem září zasedání ZO č. 16. Upět uvádím výčet usnesení rady podle tématických oblastí s tím, že si nekladu za cíl uvést naprosto všechna usnesení. Kdo má zájem o úplný výčet všech usnesení, může využít naše obecní www stránky (www.bohunovice.cz), kde jsou všechna usnesení zveřejněna. K investicím a dotacím vzala rada obce na vědomí: - průběh a výsledek výběrového řízení na dodávku kompostérů včetně protokolu hodnotící komise - získaný příspěvek na opravu ubytovny Centra zdraví ve výši 650 tis. Kč z dotačního titulu Olomouckého kraje Významné projekty Olomouckého kraje a průběžná opatření ke zlepšení hospodaření Centra zdraví - zahájení ročního zkušebního provozu ČOV Bohuňovice - že žádost o dotaci z dotačního titulu OPŽP na zateplení DPS získala akceptační číslo - uzavření kupní smlouvy na dodávku kompostérů s vítězem výběrového řízení firmou ELKOPLAST CZ s.r.o. - podání žádosti o dotaci z ROP na akci Revitalizace centra obce Bohuňovice včetně splnění podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí - že naše obec uspěla s žádostí o dotaci na vybudování cyklostezky z Bohuňovic do Štarnova s napojením na cyklostezku do Šternberka - že Správa silnic Olomouckého kraje zahájila generální rekonstrukci mostu na komunikaci III/4469 v Trusovicích - dokončení kontroly FÚ na akci z r Datová distribuční síť, která byla dotována z prostředků EU a ČR s výsledkem kontroly, že obec dodržela podmínky dotace a neporušila rozpočtovou kázeň K investicím a dotacím rada obce schválila: - objednávku na dopracování projektové dokumentace do úrovně stavebního povolení na zázemí hřiště v Trusovicích dle nabídky Ing. Jiřího Grohmanna - jednání o posunutí termínu dokončení realizace věžového vodojemu na rok 2013 zejména s ohledem na zpoždění v přípravě výběrového řízení na zhotovitele dle novely zákona o zadávání veřejných zakázek a neexistenci prováděcích vyhlášek - na základě vydané metodiky ROP nový záměr žádosti o dotaci z ROP na fyzickou revitalizaci spočívající v chodníku od nádraží a dále kolem zkratky, obnova MK kolem ZŠ včetně řešení dopravy dětí do školy a parkové úpravy kolem dětského hřiště dle zpracované studie ateliéru BONMOT - v souladu s doporučením hodnotící komise uzavření smlouvy na dodávku kompostérů s firmou ELKOPLAST CZ s.r.o., která podala dle kritérií výběrového řízní nejvýhodnější nabídku - finanční podíl Obce Bohuňovice na projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice do výše 30% způsobilých výdajů projektu a 100% nezpůsobilých výdajů t.j. do celkové výše tis. Kč z rozpočtu obce pro rok 2013 a finanční prostředky na financování provozu projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice v předpokládané výši ,- Kč/ rok pro r objednávku na zajištění PD na malometrážní byt v ulici Ke Hřbitovu dle nabídky Ing. Jiřího Grohmanna - znění smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního titulu Významné projekty Olomouckého kraje na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ubytovacího křídla Centra zdraví Bohuňovice - uzavření smluv o výpůjčce zahradních kompostérů s uchazeči z řad občanů obce a vlastníků nemovitostí na území obce v předloženém znění a vzala na vědomí jejich bezproblémové rozdání žadatelům - podání žádosti o dotaci na dopracování projektové dokumentace plánované cyklostezky do Štarnova z Regionálního fondu na přípravu projektů na Střední Moravě a v případě schválení dotace realizaci projektové dokumentace u Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy K opravám a údržbě vzala rada obce na vědomí: - jednání s představiteli skupiny ČEZ o požadované přeložce rozvodny NN včetně VO v ulici Pod Lipami a nedokončené přeložce VN v Koutech K opravám a údržbě rada obce schválila: - uzavření smlouvy na záruční a pozáruční servis dětských hřišť s firmou Ing. Tomáš Tomsa v předloženém znění - objednávku na aktualizaci projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na technickou infrastrukturu v ulici Ke Hřbitovu s firmou Alfaprojekt Olomouc a.s. - v návaznosti na stanovisko rady obce č. 13 ze dne smlouvu o dílo na pořízení projektové dokumentace a stavebního povolení na akci Modernizace provozního zázemí sport. areálu v Bohuňovicích s firmou STYLE STUDIO s.r.o. v upraveném znění - výrobu a usazení nových vrat a oken do objektu bývalé vodárny na Pile dle předložených nabídek - nezbytnou opravu hasičského vozidla FORD dle nejvýhodnější nabídky předložené panem Jaroslavem Krystem - doplnění dopravního značení u úpravny vody a zrcadla u železničního přejezdu dle nabídky firmy SEKNE s.r.o. - dílčí přeznačení cyklotrasy v Trusovicích dle nabídky koordinátora značení pana Zapletala - doplnění veřejného osvětlení v ulici U Nádraží po demontáži souběžného vedení NN dle nabídky fy Elpramont, s.r.o. K obecnímu majetku rada obce vzala na vědomí: - dokončení bezúplatného převodu pozemku p.č. 129/30 pod místní komunikací mezi bytovkami v k.ú. Trusovice z majetku ČR do majetku obce - že Olomoucký kraj rozhodl v druhé etapě podpory obnovy vybavení hasičů o příspěvku pro JSDH Bohuňovice ve výši ,- Kč - že schválením nového územního plánu obce pominuly důvody k dříve

4 4. strana provedenému bezúplatnému převodu pozemků p.č. 140/15 a 147/6, k.ú. Moravská Loděnice z majetku ČR do majetku obce a je třeba je státu vrátit - žádost paní Vidličkové vedoucí pěveckého sboru o možnost zkoušení v Kulturním domě v místnosti v prvním poschodí s tím, že rada doporučila CZ Bohuňovice s.r.o. vyhovět této žádosti K obecnímu majetku rada obce schválila: - zabezpečení provozní budovy na ČOV mřížemi na oknech a realizaci ON-LINE připojení řídícího SW ČOV - nákup čtyř kusů nových pneu na cisternovou stříkačku hasičů dle nabídky Pneuservisu Tovéř a nákup dvou kusů náhradních tlakových lahví k dýchacím přístrojům zásahové jednotky hasičů JPO II od firmy Dräger - objednání záručních a pozáručních oprav místních komunikací a plošnou rekonstrukci MK ve Výmole dle nabídky firmy JHF Heřmanovice - přijetí neinvestičního příspěvku 47 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na financování JSDH v Olomouckém kraji pro JSDH Bohuňovice - prodejní ceny starých dlažeb získaných po rekonstrukcí chodníků a zpevněných ploch K podnětům a tématu zastupitelstva obce vzala rada obce na vědomí: - výsledky hospodaření CZ Bohuňovice, s.r.o. za 5 měsíců roku 2012 a zprávu o revizi smluv mezi obcí Bohuňovice a CZ Bohuňovice, s.r.o. a rozbor výdajů na rekonstrukci Kulturního domu ve vazbě na návrh okamžitého navrácení provozování KD pod obec - výsledky jednání s manažerem prevence kriminality v Olomouckém kraji a jeho příslib zúčastnit se veřejného zasedání ZO k tomuto tématu - pracovní návrh mapy obce s vyznačenými ulicemi, který by měl sloužit k veřejné diskusi k návrhu na pojmenování a přejmenování některých ulic Rada obce doporučila zastupitelstvu obce: - rozhodnout o rozsahu díla Generální rekonstrukce elektrorozvodů v ZŠ dle výsledků výběrového řízení a finančních možností obce - schválit příspěvky na podporu zájmové činnosti v obci dle předloženého návrhu takto: chovatelé volejbalistky SDH Trusovice myslivci zahrádkáři Kuličky šachisté hokejisti Mažoretky holubáři fotbalisté Western Club rybáři Rotor LBT Český svaz žen RaftKlub SDH Bohuňovice rekreační sport tenisté schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 183/11 a 183/12 v k.ú. Trusovice včetně zpevněné polní komunikace dle nabídky Pozemkového fondu ČR - schválit obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku v rušení nočního klidu a v používání hlučných nástrojů a zařízení v nevhodnou denní dobu - schválit smlouvu č s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku p.č.140/15 v k.ú. Moravská Loděnice a smlouvu č s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku p.č.147/6 v k.ú. Moravská Loděnice v předloženém znění - schválit upravený rozpočet na r v předloženém znění V oblasti školství vzala rada obce na vědomí: - že výběrové řízení na generální rekonstrukci elektrorozvodů v budově ZŠ vyhrála firma ELPREMO s.r.o. za nabídkovou cenu ,- Kč včetně DPH a s pětiletou zárukou V oblasti školství rada obce schválila: - uzavření smlouvy o dílo na generální rekonstrukci elektrorozvodů v budově ZŠ s vítězem výběrového řízení firmou ELPREMO s.r.o. v plném uvažovaném rozsahu - na žádost ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice výjimku z počtu žáku pro školní rok 2012/ na žádost ředitelky ZŠ a MŠ Bohuňovice čerpání rezervního fondu školy na dofinancování zakoupeného nábytku do MŠ 6. května a dofinancování malování ve škole - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na generální rekonstrukci elektrorozvodů ve škole na práce nad rámec zakázky a s tím spojený několikadenní posun termínu dokončení díla Kromě výše uvedeného rada obce vzala na vědomí: - dokončení přeložky vedení telekomunikační sítě v ulici V Drahách - stížnost na opakované výrazné rušení nočního klidu v předzahrádce restaurace U Borovice, které je nad rámec možné tolerance obyvatel - protokol o kontrole výkonu státní správy Obecním úřadem Bohuňovice v oblasti územního plánování s výrokem, že souhrnně lze konstatovat, že problematika územního plánování je na Obecním úřadě v Bohuňovicích vedena dobře - že naše obec získala za rok 2011 od společnosti EKO-KOM, a.s. za vytříděné odpady z naší obce částku ,50 Kč - nové úkoly obce při zabezpečování voleb do krajských zastupitelstev - návrh rozdělení příspěvků na činnost zájmových skupin v obci pro r pozitivní dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní na daňové příjmy naší obce, které by se tak mohly od r navýšit až o třetinu - výsledky jednání s DI k doplnění dopravního značení v obci a k návrhům opatření k vyšší dopravní bezpečnosti v obci - možnost umístění reklamních nosičů na sloupy veřejného osvětlení v rámci předvolební kampaně - plnění rozpočtu obce ke dni a návrh upraveného rozpočtu na r. 2012

5 5. strana Kromě výše uvedeného rada obce schválila: - mimořádný příspěvek ve výši ,- Kč pro Bohuňovické mažoretky na úhradu části nákladů spojených s reprezentací obce na Mistrovství Evropy mažoretek EMA 2012 ve francouzském městě Mazamet - smlouvu na hudebně zábavný pořad pro setkání seniorů 2012 s uměleckou agenturou Zuzana Rausová - změnu smluv na dodávky elektřiny a plynu na r dle výsledků internetové aukce tak, že dodavatelem elektřiny i plynu bude fa Centropol - částečnou náhradu škody způsobenou vymrštěným štěrkem od strunové sekačky při úpravě veřejného prostranství u RD č.p návrhy opatření, které mají vést k přesnějšímu vykazování tříděného odpadu sbíraného i mimo svozovou firmu - rozpočtový výhled Obce Bohuňovice na období v předloženém znění Jak bylo uvedeno, zastupitelstvo obce jednalo třikrát. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 14 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zásady pro vydávání obecního zpravodaje Bohuňovický zpravodaj 2. Redakční radu Bohuňovického zpravodaje ve složení Michal Prutyszyn, Jiří Baťa, Simona Indráková a Michal Štybnar 3. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 4. Plnění rozpočtu obce ke dni 30. dubna 2012 II. Schvaluje 1. Upravený rozpočet obce na r ve vyrovnané výši ,- Kč 2. Prodej části pozemku p.č. 136/9, k.ú. Moravská Loděnice, konkrétně 885m2, panu Petru Hradilovi, Na Zahrádkách 493, Bohuňovice pro rozvoj jeho podnikání za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že v kupní smlouvě bude zabráněno spekulativnímu nákupu 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 4. Nový jednací řád zastupitelstva obce dle návrhu rady obce upraveného na pracovních schůzkách zastupitelů a ověřeného ministerstvem vnitra III. Ukládá 1. Radě obce zajistit revizi smluv s CZ Bohuňovice, s.r.o. a předložit zprávu o výsledku na nejbližším jednání zastupitelstva obce 2. Radě obce oslovit konzultanta z oboru prevence kriminality s cílem získat informace o kamerových systémech či jiných možnostech zajištění bezpečnosti v obce Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 15 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Informace k prevenci kriminality a kamerových systémům od manažera prevence kriminality v Olomouckém kraji Bc. Michala Poláčka II. Schvaluje 1. Realizaci generální rekonstrukce elektrorozvodů v ZŠ v plném rozsahu s vítězem výběrového řízení 2. Odložení realizace investiční akce podpořené z OPŽP Rozšíření skupinového vodovodu Bohuňovice na rok Záměr realizace projektu Revitalizace centra Obce Bohuňovice 4. Spolufinancování realizace a udržitelnosti projektu Revitalizace centra Obce Bohuňovice do výše 30% předpokládaných nákladů III. Ukládá 1. Místní policii, aby vyhodnotila bezpečnostní situaci včetně trestných činů a přestupků v Obci Bohuňovice za poslední 3 roky 2. Radě obce zpracovat mapu Bohuňovic se zvýrazněnými ulicemi, které by mohly být vhodné k přejmenování, tato mapa bude součástí ankety, ve které se budou moci vyjádřit všichni občané obce ke všem ulicím 3. Radě obce zajistit studie včetně ocenění na opravu lávky u kapličky v Trusovicích Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 16 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce 2. Plnění rozpočtu obce ke dni 31. července 2012 II. Schvaluje 1. Pana Radomíra Staroštíka za pátého člena Kontrolního výboru zastupitelstva obce Bohuňovice 2. Rozdělení příspěvků na podporu zájmové činnosti obce pro rok 2012 dle předloženého návrhu 3. Bezúplatný převod pozemků p.č. 183/11 a 183/12 v k.ú. Trusovice včetně stavby zpevněné komunikace dle nabídky Pozemkového fondu ČR 4. Uzavření smlouvy č s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku p.č.140/15 v k.ú. Moravská Loděnice 5. Uzavření smlouvy č s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu pozemku p.č.147/6 v k.ú. Moravská Loděnice 6. Upravený rozpočet obce na r ve vyrovnané výši ,- Kč 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o veřejném pořádku v upraveném znění III. Ukládá 1. Radě obce vypracovat návrh podmínek veřejné výzvy k provozování kina, kulturního domu a Centra zdraví. Jako obvykle se zmíním o aktuálních akcích, které v mezidobí mají nějaký vývoj, či byly dokončeny. Mnoho rodičů a zejména školáků určitě zajímalo, zda se podaří během prázdnin zahájit, provést a dokončit generální opravu elektrorozvodů v naší základní škole. Po loňské rozsáhlé akci zateplení budovy s výměnou oken a rekuperací vzduchu šlo o další etapu vedoucí k dokončení generální obnovy

6 6. strana této budovy. Stejně jako vloni se i letos podařilo zvládnout vše v plánovaném termínu i rozsahu a školní rok mohl být řádně zahájen. V budově školy tak zbývá vyměnit rozvody a radiátory ústředního topení, což ale není díky již dříve provedené generální rekonstrukci kotelny tak akutní potřeba, jako byly například elektrorozvody. Většina z Vás zaznamenala, že se nám podařilo dokončit dotovanou akci spočívající v získání a rozdání (zapůjčení) kompostérů na biologicky rozložitelný odpad. Podle zájmu občanů i následné odezvy se zdá, že tento počin povede ke kompostování na vlastních pozemcích a tím ke snížení celkového objemu zbytkového odpadu v popelnicích. To by mohlo vést k úspoře v nákladech na likvidaci odpadů v obci. Čtyři sta deset kompostérů o objemu 900 litrů a 90 kompostérů o objemu 600 litrů, které již využívají konkrétní občané obce, by mělo být na obsahu popelnic znát. Největší akce loňského roku - Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod podpořená dotací z Operačního programu životní prostředí, byla předána do zkušebního provozu. Ten bude trvat ještě celý rok a teprve po něm bude možno akci zcela dokončit i administrativně.. Další vetší akce, která probíhá na území obce, je generální oprava mostu na komunikaci III. tř v Trusovicích. O tuto obnovu žádáme cca 10 let. V r se podařilo prosadit provedení projektové dokumentace, v r stavební povolení a až letos, po dvojnásobném prodloužení stavebního povolení, konečně Olomoucký kraj na tento most uvolnil peníze. Most bude průjezdný i pro větší vozidla, bude mít i jednostranný chodník. Je to investiční akce Olomouckého kraje, obec na stavbu nijak nepřispívá a ani nemá právo zásadně ovlivňovat její průběh. Většina z Vás zřejmě zaznamenala i opravu železničního přejezdu u nádraží. Tato akce v režii Českých drah nedopadla tak, jak obec při připomínkování projektové dokumentace požadovala. Především jsme požadovali chodník na obou stranách, protože s ohledem na rodinný dům, který brání v rozhledu, by byl přechod po chodníku na druhé straně nepoměrně bezpečnější. I v průběhu realizace obec tento fakt připomínkovala a po nepříliš vstřícné reakci Českých drah si začala zajišťovat podpůrná stanoviska orgánů státní správy s cílem prosadit doplnění i druhostranného chodníku. Při vědomí toho, že s Českými drahami je to vždy běh na delší trať, projednali jsme s DI, zakoupili a umístili na sloup veřejného osvětlení zrcadlo, které dává chodcům i řidičům šanci se zavčas vidět. Ke snížení nebezpečí střetu přispívá i nově umístěná značka u pekárny omezující rychlost na 30km/hod. Skupina ČEZ provedla odstranění vzdušný rozvodů elektrického vedení v ulici U Nádraží a uložila je do země. Protože současně odstranila i sloupy, na nichž bylo veřejné osvětlení (VO) a nabízená cena za zachování VO byla pro obec nepřijatelná, bylo nasmlouváno pouze souběžné připoložení vedení VO a rozhlasu do země. Doplnění svítidel zajistíme sami. Bude to v nejbližší možné době, aby tato poměrně frekventovaná cesta nebyla v noci bez světla. Na cyklostezce bylo obnoveno vandaly poničené odpočívadlo. Uvidíme, zda bude někomu opravené odpočívadlo vadit natolik, že se ho pokusí opět zničit. Kdo si přečetl pozorně usnesení rady, určitě zaznamenal, že jsme uspěli s žádostí o dotaci na další úsek cyklostezky, tentokrát z Bohuňovice do Štarnova s napojením na již vybudovaný úsek do Šternberka. V příštím roce by mohla být tato akce společně s obcí Štarnov realizována. Protože současně uspělo v dotačním řízení i město Olomouc s Hlušovicemi a vybuduje úsek z Olomouce do Hlušovic, který se naváže na již vybodovanou cyklostezku k nám, budou tak spojena bezpečnou cyklostezkou dvě města a napojeny 4 vesnice. Přes zimu nás však čeká mnoho práce na dopracování projektu a přípravě realizace. Během prázdnit organizovala obec množství menších údržbových akcí nejen na venkovním majetku, ale i uvnitř budov. Pravidelná a z tohoto pohledu největší údržbová akce proběhla v Centru zdraví. Každoročně během pouze pětidenní odstávky je prováděna údržba nemovitého majetku tohoto zařízení, které plně vlastní obec, ale provozuje obecní společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. I letos se podařilo vše dokončit tak, že již šestý den, tedy v sobotu 8. září mohl být obnoven provoz tohoto zařízení. Pochvala za to patří nejen firmám, které téměř před deseti lety toto dílo dokončily a každým rokem provádějí pozáruční servis a opravy, ale především všem zaměstnancům tohoto zařízení, pro něž je týdenní každoroční odstávka prakticky nepřetržitou pětidenní směnou při průběžném a závěrečném úklidu všech prostor. Tolik zprávy z obce. Ing. Jiří Petřek starosta obce

7 7. strana K financování a údajnému tunelování rozpočtu obce Centrem zdraví V tomto článku se pokusím komplexně popsat problematiku Centra zdraví v historických i současných souvislostech a podmínkách. Důvodem je fakt, že běžný občan není tak detailně informován zejména o ekonomickém modelu provozování Centra zdraví a díky tomu vznikají různé spekulace vydatně živené lidmi, kteří hledají na naší obci pouze negativa. Ke kritice Centra zdraví pak využívají i toho, že takzvaná finanční a ekonomická gramotnost je dle objektivních průzkumů mezi obyvateli na velmi nízké úrovni. Výjimkou údajně nejsou ani podnikatelé. Podávám (snad) stručný faktografický přehled, který by měl většinu problematiky vyjasnit i lidem bez ekonomického či manažerského vzdělání. Podotýkám, že jde pouze o doložitelná fakta a žádné spekulace. A. Krátce fakta o historii Centra zdraví 1. Centrum zdraví vzniklo rekonstrukcí objektu dříve vlastněného JZD Dolany se sídlem v Bohuňovicích. Komplex tehdy zvaný Plecháč, byl po listopadové revoluci po r postupně vlastníkem pronajímán, různými nájemci devastován a nakonec prodán. Jak se později ukázalo, nový majitel (firma ARTEKO) nekoupil od JZD Dolany se sídlem v Bohuňovicích tento objekt v centru obce za účelem jeho oprav a smysluplného provozování, ale jen k okradení banky, která mu na koupi půjčila. Stále chátrající stav nijak netížil ani bývalého vlastníka, ani nového vlastníka a ani banku, která ve finále zaznamenala cca 40 mil. Kč účetní ztráty. Vadilo to jen občanům obce a tehdejšímu zastupitelstvu, které se rozhodlo v r zakoupit celý objekt především pro ubytovací křídlo s cílem pomoci lidem z okolí při katastrofálních povodních. Obec celý komplex včetně pozemků koupila v r za 2 mil. Kč. od zástavního věřitele Komerční banky Praha. 2. Po koupi se podařilo získat státní dotaci na opravu ubytovacího křídla (4.2 mil. Kč) a ubytovna začala plnit svou funkci. Byla provozována obcí. 3. Postupem času na základě usnesení zastupitelstva obce bylo rozhodnuto, že ze zbývající části komplexu vznikne multifunkční zařízení s krytým bazénem využitelným především pro výuku plavání, ale také pro koupání pro veřejnost. Pamětníci jistě potvrdí, že léta snili a několikrát se za předešlého režimu skládali na koupaliště, protože to byl bez nadsázky sen několika generací. Tento sen byl otevřením Centra zdraví splněn ve formě, o níž se našim předkům nesnilo možnost celoročního koupání a relaxace. 4. Vybudování Centra zdraví se podařilo za pomoci různých získaných dotací tak, že mohlo být v r slavnostně otevřeno. Celkem se včetně kupní ceny k datu otevření proinvestovalo cca 52 mil. Kč, přičemž vložené obecní peníze za cca 6 let byly kolem 7-mi mil. Kč. Vše ostatní byly získané dotace. 5. Obec si před rozhodnutím o rekonstrukci a v průběhu rekonstrukce nechala zpracovat dvě studie proveditelnosti, z nichž vyplynulo, že s ubytovnou a s atrakcemi malého aquaparku, lze zajistit provozní soběstačnost tohoto zařízení. To by bylo ojedinělé, protože tento druh občanské vybavenosti vlastní města a všude výrazně dotují provoz. Města razantními dotacemi provozu svých bazénů a aquaparků mimo jiné zásadním způsobem ovlivňují tržní ceny vstupného. Pak i zařízení, která by měla ambici v normálním tržním prostředí prosperovat, se musí také provozně dotovat, aby měly srovnatelné vstupné. Nikdy se nepředpokládalo, že tato občanská vybavenost je komerční zařízení (podnik), které si má časem vydělat i na vloženou investici. B. Počátek provozování Centra zdraví 1. Obec vybrala před zahájením provozu ve výběrovém řízení ředitelku Centra zdraví a provoz zahájila tak, že zaměstnanci v Centru zdraví byli evidováni, jako zaměstnanci obce. T.j. Centrum zdraví bylo provozováno obcí v rámci rozpočtu obce, jako organizační složka. Podobně bylo tehdy provozováno kino i Kulturní dům. 2. Po výpovědi ředitelky Centra zdraví, kterou podala sama ředitelka z dnes známých důvodů její přechod do dokončeného zařízení Delfínek v Olomouci, byl na její místo jmenován třetí v pořadí uchazečů ve výběrovém řízení (zmíněno v bodě B1) stávající ředitel. Uchazeč druhý v pořadí požadoval mzdu cca 2.3 x vyšší než stávající ředitel a nebyl zejména proto pro obec přijatelný. C. Obecní majetek a nejznámější modely jeho provozování a údržby. 1. Obce byly zřízeny zákonem. Jsou veřejnoprávními korporacemi, nejsou zřízeny za účelem zisku a jejich hlavním posláním je uspokojování potřeb občanů. V obecnější rovině to znamená, že obce vlastní, provozují a udržují vlastní (obecní) majetek a pro společnost dělají takové služby, které nejsou podnikatelsky zajímavé, nebo je požadují zákony. Některé činnosti požaduje po obcích stát (např. školy, školky, přenesenou státní správu), některé kraj (např. zásahové jednotky hasičů, regionální cyklostezky, zařízení regionálního významu), ostatní jsou dány společenskou poptávkou, t.j. potřebami občanů obce a okolí (parky, hřiště, sportovní, kulturní a relaxační zařízení, veřejná prostranství, komunikace a služby obecního úřadu...). Takové provozy mohu být jen obtížně ziskové, přesto jsou pro společnost důležité a mnohdy nepostradatelné. 2. Obecní majetek tak slouží převážně k uspokojování potřeb občanů, výjimečně i k vlastnímu podnikání (hospodářská činnost). O tento majetek je třeba pečovat s péčí řádného hospodáře, obnovovat ho, modernizovat a mnohdy také budovat něco zcela jiného, co přináší vývoj společnosti a společenská poptávka (např. moderní sportoviště, komunikační systémy, relaxační zařízení...). 3. K údržbě obecního majetku mívají obce obvykle vlastní pracovníky (to převládá u těch nejmenších obcí), městské podniky (to převládá u velkých i menších měst), kombinaci obojího (u ostatních obcí a měst). Kromě toho využívají prakticky všechny obce soukromých podniků, které zabezpečují některé provozy, na základě smluv o dílo či mandátních smluv (u nás např. provoz vodovodu, provoz optické datové sítě a kabelové televize). Pomocí soukromých podniků je např. prováděna údržba zeleně a různé odborné činnosti, které by nebylo efektivní provozovat vlastními pracovníky

8 8. strana (např. veškeré revize, bezpečnost práce a pod.). Investiční aktivity obce a velké opravy jsou převážně zajišťovány smluvně na základe veřejných soutěží na zhotovitele. 4. Provozování služeb prostřednictvím obecních společností má pro obce mnoho výhod, proto je obce zřizují či zakládají. Nejběžnějším modelem provozování na obcích je příspěvková organizace (u nás je to Základní škola a mateřská škola Bohuňovice ). Jde o samostatný právní subjekt, který má bezúplatně svěřen obecní majetek a dostává od zřizovatele (obce) prostředky na provoz (energie, drobné opravy, obnovu movitého majetku... u nás ročně cca 2.6 mil. Kč). Mzdové prostředky jsou u školských zařízení poskytovány státem prostřednictvím kraje. Jiným poměrně rozšířeným modelem provozování jsou obchodní společnosti (akciové společnosti či společnosti s ručením omezením), v nichž mají obce majetkový podíl, nebo je dokonce vlastní ze 100%. U nás je to například společnost CZ Bohuňovice, s.r.o., která provozuje Centrum zdraví. Tyto společnosti samostatně hospodaří a protože pro svého zakladatele (obec či skupinu obcí) provádějí požadovanou činnost, mají od svých zakladatelů nastaveny takové podmínky, které jim umožňují požadované služby provozovat. Většinou jde totiž o provozy, které nejsou již z principu ziskové. Takové společnosti dostávají od svých zakladatelů služné, což je prakticky částečné dotování provozu. Protože však takové společnosti samy vyvíjejí ekonomickou činnost, nejde o 100%-ní dotaci provozu (jako u příspěvkových organizací), ale jen o část příjmů, které je třeba doplnit na pokrytí provozních nákladů. Na obcích (u nás rovněž) je běžně používán i poměrně zvláštní model provozování obecního majetku, kdy se např. sportovní areál, který ze 100% vlastní obec, pronajme za 1,- Kč/rok zájmové skupině (u nás TJ Sokol Bohuňovice). Tato zájmová skupina nad pronajatým obecním majetkem provozuje svou činnost (i obecně velmi lukrativní hospodu) a část výtěžku z ní používá na běžnou údržbu areálu. Všechny modely mívají zejména na menších obcí (u nás rovněž) jedno společné. Obce si nechávají ve svém vlastnictví nemovitý majetek a veškeré investice a velké opravy hradí samy i přesto, že provozování má na starosti jiný právní subjekt. D. Provozování Centra zdraví prostřednictvím obecní společnosti (současný model provozování) 1. Provedenou ekonomickou analýzou již v r po několika měsících od zahájení provozu a po mnoha jednáních s daňovými poradci a právníky bylo zastupitelstvem rozhodnuto o založení společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o.. Tato společnost 100%-ně vlastněná obcí byla založena s hlavním úkolem - provozovat celé zařízení na základě nájemní smlouvy a díky daňovým zákonům a vlastním podnikatelským aktivitám ušetřit na provozních výdajích. Nájemné bylo stanoveno na ,- Kč/měsíčně. Výše nájmu byla stanovena s ohledem na nutnost dodržet doporučení daňových poradců, ale zejména s ohledem na to, že společnost je ve 100%-ním vlastnictví obce a pokud nebude prosperovat, stejně bude muset být provoz dotován z rozpočtu obce ( služné za zabezpečování služeb obcí požadovaných zakladatelem, t.j. obcí). Nemovitý majetek měl zůstat v majetku obce (což platí dodnes). Hlavní finančně-ekonomický motiv tohoto modelu provozování obecního majetku (prostřednictvím obecní společnosti) byl daňový. Zejména zákon o DPH. Oproti modelu příspěvkové organizace (např. naše škola) je společnost s ručením omezením (s.r.o.) nepoměrně efektivnější model. Tento způsob provozování je také výrazně efektivnější a průhlednější, než provozování pod obcí. 2. Obecní společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. nelze na druhé straně považovat za zcela normální obchodní společnost známou ze soukromé sféry, kde soukromí vlastníci společnosti s ručením omezením si například na konci roku rozdělí zisky (pokud jsou). Nic takového se v této společnosti nedělo a dít ani nemůže, protože vlastníkem společnosti je obec, která není založena za účelem zisku. Vlastníka společnosti v tomto případě zastupuje rada obce, která je součástí zastupitelstva obce. Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. má také svou dozorčí radu složenou z členů zastupitelstva. Chcete-li, lze také říci, že obec po společnosti chce, aby pro občany obce a nejen pro ně zajišťovala služby pro veřejnost přínosné (koupání, relaxaci, výuku plavání, ubytování, ale také školní družinu a část školky). Jak bylo uvedeno výše, když někdo (v tomto případě obchodní společnost) pro obec dělá nějaké služby, musí za to obec něco zaplatit. U nás nejde o desítky milionů ročně, jako například v Olomouckém Aquaparku či několik milionů ročně, jako v Uničově. V posledních dvou letech to bylo vždy 500 tis. Kč/rok. Předtím, kdy nebyla ekonomická recese, společnost nepotřebovala žádnou provozní dotaci. Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. má od obce záměrně nastavené výhodné podmínky provozování, což je určitým vkladem obce a platbou za provozované služby. Především má společnost nízký nájem za nemovitý majetek, který používá. Není to však 0,- Kč/rok, ani 1,- Kč/rok, ale 120 tis. Kč/ rok. Společnost však ví, že když se jí nebude dařit ze svých výnosů a z vlastních podnikatelských aktivit zabezpečovat všechny obcí požadované služby a další obcí nastavené parametry (např. netržní výši nájmu pro družinu) obec (její zakladatel a 100% vlastník) se bude muset rozhodnout, zda bude provoz dotovat, nebo zařízení zavřít. Proto také nejde o normální komerční společnost. 3. Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o., přestože nakupovala od svého vzniku ze svých vlastních výnosů záložní motory, čerpadla, nábytek a další vybavení Centra zdraví a zajišťovala pravidelnou údržbu a obnovu pronajatého majetku, vykazovala během prvních let v tomto modelu provozování poměrně vysoký kladný přebytek hospodaření. Proto obec prodala společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. movitý majetek umístěný v Centru zdraví (t.j. vybavení ubytovny a další movité předměty). Z hlediska majetku obce šlo jen o účetní operaci. Finančně na tom vydělala obec (získala peníze za prodej movitých věcí). O tyto věci však nepřišla, jen přešly evidenčně do majetku jí 100%-ně vlastněné společnosti. Prodělala společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. Tento účetní prodělek byl však záměrný. Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. tak mohla několik let vykazovat účetní ztrátu a neplatit tak daň ze zisku, který by jinak ve společnosti byl. Krom toho se předpokládalo, že prosperita CZ Bohuňovice, s.r.o. bude pokračovat stále a bude možno např. postupně zvyšovat cenu pronájmu, a tím čerpat ze společnosti další peníze do rozpočtu obce. 4. V roce 2009 (7. rok provozování) začala společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. vykazovat skutečnou účetní ztrátu a hrozilo, že bude vyčerpán 200 tis. vklad obce při založení společnosti (základní kapitál). Zastupitelstvo obce rozhodlo

9 9. strana dne o navýšení základního kapitálu o 600 tis. Kč. Skutečná ekonomická ztráta společnosti již nebyla způsobena nějakou účetní operací, ale byla způsobena zejména ekonomickou recesí a dalšími vlivy. Krize ve stavebnictví znamenala pokles obsazenosti ubytovny. Dalším důvodem byly obavy obyvatel a jejich následné šetření na činnostech, které mohou omezit, t.j. volný čas. Dalším důvodem bylo postupné navyšování jiných možných aktivit pro využívání volného času a nárůst konkurence v okolí. Prakticky rozhodujícím prvkem zhoršení hospodaření bylo každoroční výrazné navýšení cen energií, které se i přes moderní a efektivní technická opatření v Centru zdraví, jako je kogenerace a rekuperace, nedalo nahradit navýšením tržeb. Významným prvkem je i navýšení snížené sazby DPH, která byla při zahájení provozu 5% a nyní je již 14%. Rozdíl 9% na snížené sazbě DPH, kterou jsou zatíženy služby v Centru zdraví znamená při cca 6-ti milionové roční tržbě vyšší odvod DPH o 540 tis. Kč/ročně, než v r Všechny tyto vlivy nelze zahrnout do ceny služeb, protože by odradily návštěvníky. Tržby by se tím snížily, ale náklady nikoliv (počet zaměstnanců v zařízení je stejný i když je v prostoru 10 lidí či 100 lidí současně, redukci neumožňují bezpečnostní a další předpisy). Nemožnost stanovit tržní ceny, t.j. promítnout zvýšené ceny energií a sazby DPH do ceny vstupného, jak je to běžné v podnikatelské sféře, je způsobena i pokřiveným trhem v této oblasti (viz konstatování v bodě A odst. 5). 5. Skutečné účetní ztráty přetrvávají dodnes. V r poskytla obec provozní dotaci 500 tis. Kč a v r rovněž 500 tis. Kč. To je 1 mil. Kč a jsou to jediné provozní dotace do Centra zdraví od obce za 9 let provozu. (Pozn. navýšení základního kapitálu není provozní dotace a dotace na provoz Kulturního domu a kina jsou rozhodnutím zastupitelstva účetně odděleny od provozu Centra zdraví středisko 2 a 3). 6. Rekapitulujeme-li výnosy a náklady obce ve vazbě na společnost CZ Bohuňovice, s. r o. zjistíme, že za 9 let provozu byl jen příjem obce z nájmu ,- Kč. Příjem obce z prodeje movitých věcí byl společností uhrazen postupně z výnosů v letech 2004, 2005, 2006 a 2007 ve výši celkem ,- Kč. Jen z těchto dvou položek získala obec z vlastních výnosů společnosti částku ,- Kč. Na druhé straně poskytla obec společnosti provozní dotaci jen 1 mil. Kč. Pro korektnost je třeba konstatovat, že účetně vedená neuhrazená ztráta společnosti z minulých let je v současné době celkem ,29 Kč. Toto je však účetní parametr, který by bylo třeba postupně dostat do hodnot blížících se nule. Pro zajímavost lze také konstatovat, že pokud by obec nechala v r společnosti movitý majetek jen v nájmu a neprodávala by ho, nezískala by z jejího prodeje ,- Kč, ale finanční situace společnosti by dnes byla zcela jiná. Společnost by měla na účtech kromě základního kapitálu ve výši 800 tis. ještě přes 400 tis. z vlastní činnosti a zastupitelstvo by se nemuselo zabývat dotováním provozu. Společnost to takto neudělala, protože valná hromada (rada obce s vědomím zastupitelstva obce) rozhodla o způsobu získání výnosů společnosti do rozpočtu obce (prodejem movitého majetku obecní společnosti). E. Provozování kina a Kulturního domu prostřednictvím společnosti CZ Bohuňovice s.r.o. 1. Dne schválilo zastupitelstvo obce usnesení, cituji: ZO schvaluje pronájem kina obecní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o.. která bude kino provozovat s garancí obce, že prokazatelná provozní ztráta bude obcí vykryta. Tento krok byl proveden z důvodů daňových. Obec, jako provozovatel kulturního zařízení, byť by byla plátcem DPH, nemá nárok na odpočet (tedy vrácení) DPH na vstupu (z investice či opravy vložené do kina). Obec investovala v kině do nového topení a rozhodla se po poradě a analýze daňové poradkyně k tomuto kroku. Na základě dobrých daňově výhodných zkušeností s provozováním kina se ZO dne usneslo, cituji ZO schvaluje pronájem Kulturního domu společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o, která bude KD provozovat s garancí obce, že prokazatelná provozní ztráta bude kryta obcí. V obou případech je uzavřena jednak nájemní smlouva mezi obcí a společností CZ Bohuňovice, s.r.o., u kina je to ,- Kč/rok a u Kulturního domu je to rovněž ,- Kč/rok, a také Smlouva o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů 2. Plnění smluv pro poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů je realizováno tak, že čtvrtletně je z obecního rozpočtu zasílána společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. zálohově finanční částka na krytí předpokládané provozní ztráty (podobně, jako většina z nás platí zálohově energie a plyn). Zálohové platby zaslané během roku jsou na konci roku přísně zúčtovatelné. CZ Bohuňovice, s.r.o. musí předložit detailní rozbor nákladů a výnosů samostatně za Kino a za Kulturní dům. Účetně jsou tyto provozy vedeny samostatně jako střediska. Pokud poskytnuté zálohy během roku jsou vyšší, než prokazatelná provozní ztráta, vzniká přeplatek, který společnost musí vrátit obci. Pokud vznikne nedoplatek, má společnost nárok na doplacení prokazatelné ztráty. U provozu Kina a Kulturního domu nejde o zasílání nějaké paušální částky, se kterou si může společnost dělat co chce a která by sanovala provozní ztrátu Centra zdraví (zejména vodní zóny s ubytovnou). Jde o zcela oddělané účtování (střediska). 3. Pro úplnost je třeba dodat, že za to, že se společnost CZ Bohuňovice, s. r. o. zavázala za obec Bohuňovice provozovat Kino a Kulturní dům, může si uplatnit k prokazatelným výdajům obou středisek částku 25% na krytí režijních nákladů celé společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. za provozování (něco jako služné ). Pro příklad služného nemusíme chodit daleko, Magistrát města Olomouce platí služné společnosti provozující Aquapark Olomouc ve výši 32 mil. Kč/ ročně. V našem případě je to za Kulturní dům i Kino okolo 100 tis. Kč/rok podle výsledků roku. Tuto jedinou částku lze považovat za další dotaci obce společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. ve vztahu k provozování Kina a Kulturního domu. Mimochodem tato částka nedosahuje částky, která se spoří tímto modelem provozování na DPH. Tuto daň by musela zaplatit obec, pokud by Kino a Kulturní dům provozovala sama. Jako veřejnoprávní korporace nemá v tomto případě obec nárok na odpočet DPH u kulturních provozů. 4. Samostatnou otázkou je, proč jsou v kině a v kulturním domě od samého počátku kalkulovány provozní ztráty. 5. U kina je kalkulace poměrně jednoduchá. Cenová politika distributorů filmů je taková, že film na sebe vydělá jen v případě prakticky zaplněného sálu. A to

10 10. strana jsou zaměstnanci placeni jen za hodiny, které přímo stráví v kině, jinak tuto práci dělají víceméně z lásky k této kultuře. Při pohledu na průměrnou návštěvnost lze jednoduše konstatovat, že čím méně představení odehrajeme, tím menší ztrátu kino vykáže. Každý ekonom musí po tomto zjištění doporučit zavřít kino, protože se bez provozní dotace nedá provozovat. Otázka na veřejnost je tedy máme dále provozovat ztrátové kino, nebo ho zrušit a ať si zájemci zajedou do multikin, dokud ještě jsou? Jinou otázkou je, zda nelze najít nějaký doprovodný provoz v kině, který by umožnil i provozování kina. Zatím to vypadá tak, že by se dal najít způsob využití prostor kina na něco jiného, ale myšlenka, že by současně jiné využití umělo vydělat na ztrátovost kina je zcela nereálná. 6. U Kulturního domu je kalkulace výrazně složitější. Kulturní dům byl opraven za účelem provozování kulturních a společenských aktivit. Základním mnohokrát diskutovaným tématem je cena za využívání Kulturního domu. Tím, že zastupitelstvo od samého počátku počítalo z krytím provozní ztráty, dalo najevo, že chce i nadále mít výhodné (tedy dotované) vstupné pro zájmové skupiny i pro rodinné slavnosti. Další důležitý parametr provozu je, že nově opravené prostory Kulturního domu je třeba ošetřovat pravidelně a víceméně poloprofesionálně. Ne tak, jak byl udržován a předáván Kulturní dům před rekonstrukcí. 7. Závěrem k tomuto oddílu E chci připomenout, že cílem tohoto článku není tvrdit, že Kino či KD nemůže být provozován bez dotací obce. Cílem je ukázat na to, že z hlediska Centra zdraví jde o naprosto samostatné provozy spjaté s výnosy Centra zdraví pouze přes částku služného ve výši cca 100 tis. Kč/rok a že využití či nevyužití kina a nastavení cen a využití pro další veřejnost má v rukou zastupitelstvo obce. Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. může jen navrhovat, co by dle jejího názoru vedlo ke snížení ztráty či ziskovosti kina a Kulturního domu. U Kulturního domu zcela logicky bude navrhovat odstranění dotovaného vstupného a kalkulaci alespoň nákladových cena za každou akci. To je však proti prvotnímu zájmu zastupitelstva, že Kulturní dům bude pro zájmové skupiny a občany s velmi příznivými (tedy dotovanými) cenami. Není reálné chtít po zájmových skupinách organizovat plesy a současně zvednout nájem s energiemi ze současných cca 7-9 tis. Kč za akci na tržních tis. Kč F. K pojmu tunelování 1. Údajně je obecní rozpočet tunelován prostřednictvím společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. Především je třeba upozornit na to, že již z toho důvodu, že společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. je 100% vlastněná obcí, nemůže docházet k žádnému vyvádění obecního majetku do soukromých rukou, což je podstata tunelování. 2. Údajně je CZ Bohuňovice s.r.o. skrytě dotována m.j. tím, že dává nájem škole za prostory, kde má škola 2 oddělení družiny a využívá je i pro mateřskou školu. Pronájem je 450,-Kč/m2/ rok plochy, včetně spotřeby energií. Celkem používá škola 237m2 plochy. Nájmy nebytových prostor běžně používaných v obci (byť jde o nepoměrně méně lukrativní prostory, než je Centrum zdraví) jsou při započtení energií přes 1000,- Kč/m2/rok. Pokud by v Centru zdraví nebyla družina a byly by prostory pronajaty za běžné nájemné, získala by společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. ročně navíc přes 130 tis. Kč. Na základě uvedených čísel zřejmě není třeba dále vysvětlovat, že obec nedotuje CZ Bohuňovice, s.r.o. přes příspěvek na provoz školy, ale že CZ Bohuňovice, s.r.o. doplácí na to, že z rozhodnutí obce, svého zakladatele a majitele, musí za nižší ceny poskytnout prostory školní družině a mateřské škole. Zcela soukromé společnosti by se to nemohlo stát. Ta by dala škole buď komerční nájem, nebo výpověď. 3. Pokud zapomeneme dřívější výnosy společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. (jak bylo uvedeno v oddíle D, článek 6), které čerpala obec, a rekapitulujeme dnes nastavené finanční toky mezi obcí a CZ Bohuňovice s.r.o., pak je výsledek následující. Obec poskytuje provozní dotaci 500 tis. Kč/rok. Na nájemném získá 120 tis. Kč, na nájmu školní družiny ušetří 130 tis. Kč. Skutečná roční provozní dotace od obce tak je 250 tis. Kč/rok, což je při rozpočtu obce kolem 30-ti milionů ročně určitě snesitelná částka na zajištění provozu této občanské vybavenosti a příspěvek k zaměstnanosti v obci. Další dopady úspor na DPH nebudu pro její složitost vysvětlovat a uvedu jen jeden příklad. Letos jsme museli zainvestovat do havarijního stavu ubytovny a podařilo se nám získat i podporu z Olomouckého kraje, protože ubytovna je m.j. ubytovacím zařízením pro krizové situace v Olomouckém kraji. Investice včetně dotace je cca 1.4 mil. Kč. Je to částka bez DPH, protože díky tomuto modelu provozování obec ušetřila na DPH 280 tis. Kč, tedy více, než je letošní skutečná provozní dotace. G. Závěrem Ti z Vás, kteří dočetli pojednání o Centru zdraví až sem, určitě chápou, že nejde o jednoduše objasnitelný problém. Každé takové nepříliš jednoduché téma je slušným prostorem pro pomluvy a spekulace a mudrování těch, kteří problému nerozumějí, nebo sice rozumějí, ale záměrně chtějí věci popisovat negativně. Poslední zasedání zastupitelstva obce uložilo radě obce vypracovat návrh podmínek veřejné výzvy k provozování kina, kulturního domu a Centra zdraví. Cílem části zastupitelů je nabídnout k provozování kino i kulturní dům, případně i Centrum zdraví soukromému sektoru s cílem zajistit ziskovost kina, kulturního domu i Centra zdraví. Nechci nyní spekulovat o tom, zda lze provozovat kino či kulturní dům bez provozní dotace. Podmínky pro cizí subjekty však nemohou být měkčí, než má obecní společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. Ta musí m.j. plnit vůli svého zakladatele, tedy obce. Cokoliv obecní společnost ze svých výnosů či z provozní dotace nakoupí, je prakticky zakoupeno do majetku obce. Jestliže obec rozhodne například o snížení nájemného školní družině, obecní společnost musí poslechnout, i když se jí tím zvýší provozní ztráta. A tak dále. Jsem osobně sám zvědav, zda se podaří najít podmínky provozování, které by byly podnikatelsky zajímavé, a zda provozy, které jsou ve všech městech a obcích ztrátové (a nepoměrně více, než u nás), mohou při soukromém modelu provozování přinést obci zisk, současně nadstandardní údržbu obecního majetku a současně plnění prakticky jakýchkoliv dodatečných požadavků samosprávy. Sestavil: Petřek

11 11. strana Štěstí - neštěstí Dnešní doba i když s tím asi mnozí souhlasit nebudou, je velice šťastná. Nemáme hladomory, války, morové epidemie ani strach ze smrti hladem. Pracuješ máš se dobře, nepracuješ, máš se taky dobře. O takovémto životě se našim předkům ani nezdálo, nebo spíše snívali o něm. Přesto ale i v tomto blahobytu je stále více těch, kteří šťastní nejsou a zažívají pekelné stavy. Hmotné zabezpečení přináší spokojenost a úspěch v práci zase vnitřní uspokojení a krátkodobou radost. Tyto dílčí úspěch však na oplátku zase člověka uvězňují v materiální polovině života, ta duchovní půle naopak strádá. Harmonie je o vyváženosti. Tak jako při chůzi používáme levou i pravou nohu souběžně, tak v životě musíme rozvíjet jak materiální, tak i duchovní složku. Jinak budeme kulhat a točit se v kruhu a ladná, účinná chůze se změní ve směšné motání se. Štěstí není závislé na vnějším okolí, štěstí je stav duše. Duše, nespoutané s tělem, neuvízlé ve hmotě, duše, která je spojená s všudypřítomným božím světlem a láskou. Duše silné a pokorné, radující se i jen s prostého svého bytí. Je to protipól materiálního. Čím více štěstí rozdáme, tím více ho dostaneme. Život je dar a požehnání. A požehnání, které není přijato, mění se v prokletí. Vidím kolem sebe stále více lidí, trpících vyprahlostí duše. Lidi, kterým chybí vnitřní klid a vyrovnanost, kteří mají ve svých těkavých očích místo zářivého světla strach a smutek nebo jsou již plni jedu a zášti. Toto je však problém, který lidstvo trápí již od jeho vzniku. Jsou to stále tytéž problémy, které se opakují z generace na generaci v bludném kruhu stále dokola. Krásně to popsal jeden z našich největších myslitelů a duchovních reformátorů, učitel národů, přerovák Jan Amos Komenský, o kterém se sice učíme, ale více méně nikdo nezná jeho práci a jeho nadčasová díla. Jde o rozhovor Truchlivého, který neustále lká nad bídou svého života a nad nespravedlivostí, která jej stíhá. Jako oponenti mu jsou střídavě Víra, Rozum a Kristus. Tento krátký výňatek je z odpovědi Krista. Pro lepší četbu a pochopení obsahu je tato část přeložena ze staročeštiny do moderního jazyka. Věřím, že to nebude nudné čtení. místní kovář Jiří Baťa Ze spisu Jana Amose Komenského: Truchlivý Chceš li tedy býti zachován, ukážu ti k tomu tuto dokonalou cestu: Přestaň si vybírat, jaký by měl být tvůj osud, nebo jaký by měl být osud jiných lidí na světě a nechej to na starost mně. Přestaň svým mozkem činit rozdíl mezi štěstím a neštěstím a pokládej za štěstí všechno, co pochází z mé ruky, byť by se jednalo i o žalář, šibenici, hranici a podobně. Přestaň se ohlížet, co ve světě šustí a chřestí a hleď, abys jenom mně tiše sloužil a se zavřenýma očima věřil, že tebe i jiné své vyvolené vedu přímou cestou k potěšení, byť by se ti to jevilo jako cesta k zármutku, nebo alespoň jako nějaké divné motání a okolkování. Odlož, pravím, svůj rozum, chceš-li dojít k uklidnění mysli a odlož zcela i svou vůli. Ani nechtěj, ani nežádej, ba ani nepomýšlej na to, aby něco jinak bylo, než já činím. Modlit se ke mně můžeš. Dovoluji ti přednášet mně svoje těžkosti. Ba co víc, já ti to přikazuji. Ale posuzovat, trápit se nad tím, co se děje, to nedovoluji. Ani bát se a lekat se něčeho nešťastného. To je znamením nevěry. Já vím, že se o sebe bojíš a schováváš se za obecné dobro. Ale chceš-li býti v bezpečí a ničeho se na světě nebát, poslechni tuto radu: Svěř se mi zcela a se vším všudy do ochrany. Přijmu tě pod svá křídla a nedobude tě žádný, leda, kdo by mne přemohl. Poruč mně, pravím, všechno, co máš, tělo i duši, čest i majetek, zdraví i nemoc a všechny své příhody, délku svého života i čas a způsob tvé smrti. Zkrátka, přestaň se starat, co se s tebou nebo jinými má dít a přenechej to s důvěrou mně. Já se o to postarám. Budu tvým štítem a bdělým strážcem, budu tě chovat jako ve stanu, v skrýši svého obličeje a jako v městě obehnaném hradbami. Přikážu svým andělům, aby tě opatrovali na všech tvých cestách jako vojenská stráž a kde to bude zapotřebí, aby tě na rukou nosili. Ba dokonce já sám tě budu nosit a pečovat o tebe, abys neklesl. A pak li bys klesl, abys si neublížil. Půjdeš přes oheň a vodu (neboť to si vyhrazuji, že tě povedu, kudy já to uznám za vhodné), budu s tebou, aby tě proud nestrhl a oheň nezachvátil. Zkrátka, budeš šťastný a bude ti dobře.

12 12. strana Obecní knihovna Bohuňovice Besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou Ve středu 6. června a ve čtvrtek 7. června dopoledne navštívila naši knihovnu jedna ze současných úspěšných spisovatelek literatury pro děti a mládež Ivona Březinová. Na besedy se spisovatelkou byli pozváni žáci třídy zdejší školy. Paní Březinová se představila stručným životopisem a žáci se dozvěděli, jak se dělá kniha, a to po stránce spisovatelské Konec června je v bohuňovické knihovně vždy ve znamení pasování dětí z prvních tříd na čtenáře. I letos tomu nebylo jinak, slavnostního aktu se zúčastnilo celkem 55 prvňáčku. Tento rok byli poprvé pasováni i žáci ze štarnovské školy. Děti přišly do knihovny v kostýmech i knihařské, jak složitá je cesta od nápadu nového titulu až po autorský podpis. Spisovatelčina literární tvorba, která čítá více než 50 titulů, je velmi různorodá. Píše pohádky pro nejmenší děti, encyklopedie o zvířatech, doplněné nezbytným CD, knížky o různých závislostech pro teenagery, příběhy pro dospělé. Mezi knížkami pro dospívající čtenáře nejvýrazněji upoutala série dívčích románů Holky na vodítku Jmenuji se Ester, Jmenuji se Alice a Jmenuji se Martina. Romány jsou komponovány jako výpovědi dívek léčících se z různých závislostíí či psychických poruch (gamblerství, drogy, anorexie či bulimie) v psychiatrické léčebně. Spisovatelka nám také prozradila, že připravuje nové romány s pracovním názvem Kluci na řetězu (knihy budou pojednávat o závislost na alkoholu, počítačových hrách, sociální síti, mobilním telefonu ) Ivona Březinová pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a mnohé její povídky i knižní texty byly přepracovány jako četba na pokračování. V současné Pasování na čtenáře pohádkových postav. Nejprve však musely splnit různé úkoly, přivolat si kouzelným zaklínadlem Knihomolku Pohádkovou. Dále je čekala spousta zajímavého povídání o knihách, hry a hádanky. Před tím než došlo k samotnému pasování prvňáčků na čtenáře, době vede seminář tvůrčího psaní na Literární akademii a v této souvislosti se věnuje i editorské činnosti. Za své knižní tituly získala už mnohá ocenění - například Zlatou stuhu za titul Začarovaná třída nebo za knihu pro dívky Jmenuji se Ester, která získala i Cenu knihovníků v anketě SUK 2002; dalšími oceněnými knihami jsou Lentilka pro dědu Edu nebo titul Báro, nebreč a další.. Více o autorce se dočtete na: Po ukončení besed si někteří žáci zakoupili od spisovatelky knihu, o kterou měli zájem. musely všechny děti předvést své čtenářské dovednosti a slíbit, že s knihami budou pěkně zacházet. Jako památku na tento významný den si malí čtenáři odnesli čtenářský průkaz do knihovny na 1 rok zdarma, pamětní list a knížku Školníci od spisovatele Miloše Kratochvíla, kterou knihovna získala díky projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Video z této akce si můžete prohlédnou na Eva Dokoupilová, knihovnice

13 13. strana Obecní knihovna Bohuňovice si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií africké divočiny Provozní doba knihovny pondělí OO úterý pátek Obecní knihovna Bohuňovice 6. května 617 kontakt: tel: září - listopad 2012 Kruh přátel hudby v Bohuňovicích Na závěr uplynulé koncertní sezóny si pravidelní i náhodní posluchači mohli v sobotu 16. června vychutnat bonusové dostaveníčko se souborem Vocallica. Toto amatérské pěvecké sdružení vzniklo v červnu 2005 ve Šternberku a od září 2010 vystupuje jako sextet. Vocallica zpívá na vernisážích, charitativních akcích, při různých společenských příležitostech a je také stále častěji zvána na festivaly a další veřejná vystoupení. Zúčastnila se například Mezinárodního festivalu pěveckých souborů ve Vrbně pod Pradědem, Valentova hudebního podzimu v Bělotíně, Otevírání studánky ve Staré Vodě, vernisáže Antonína Lukavského a Alexandra Taťouna v Olomouci. Vystoupila na Vánočním koncertu s olomouckým Swingovým orchestrem v Redutě, na festivalu Klimkovický podzim a festivalu Šternberk zpívá, na Trnkobraní ve Vizovicích. Spolupracuje při doprovodných vystoupeních v rámci Ecce Homo ve Šternberku, s dechovou hudbou Dolanka (vánoční koncert) a při dalších kulturních akcích. Pro pobavení a dobrou náladu v zajímavých úpravách pro 6 různých lidských hlasů zazněly v sálku bohuňovické základní umělecké školy písně Karla Hašlera a Jaroslava Ježka, známé skladby autorů divadla Semafor a dalších, americké písně z let minulého století, jazz, swing, soudobé melodie i pro nás nezvyklé a o to zajímavější africké písně. To vše s vtipným komentářem všech účinkujících, kteří neváhali pro dokreslení atmosféry nasadit si tykadla při Mravenčí ukolébavce, nebo použít dobové pokrývky hlavy při Bábinčině Maršovském valčíku. Vocallica si vysloužila dlouhotrvající potlesk pro takřka profesionální a přitom netradiční provedení jednotlivých skladeb, kterými potěšila všechny přítomné v horkém letním podvečeru. Novou sezónu jsme tentokrát zahájili nezvykle brzy, již v neděli 26. srpna. Do Bohuňovic zavítal mladý velice talentovaný houslista Miroslav Ambroš, kterého na klavír doprovázela jeho matka Zuzana Ambrošová, profesorka pražské konzervatoře. Umělci přednesli méně známé skladby B. Martinů, L. van Beethovena, G. F. Händela, E. W. Korngolda, S. Bodorové a P. de Sarasata a za svůj skvělý výkon si od vděčných posluchačů právem vysloužili opakovaný potlesk vestoje. Koncert se uskutečnil v rámci Hudebního festivalu Bohuslava Martinů organizovaného a podporovaného nadací Český hudební fond. K naší velké radosti mezi nás po dlouhé době zavítal zakladatel a dlouholetý neúnavný organizátor kruhů přátel hudby na Moravě pan Jan Morávek, který si s námi s potěšením vyslechl celý koncert. Na závěr si vás dovoluji pozvat na následující koncerty v rámci výše uvedeného festivalu: Sobota ve 14 hodin: Ivan Štraus (housle, viola) a Michaela Štrausová (housle). Úterý v 17 hodin: Jan Páleníček (violoncello) a Jitka Čechová (klavír). Sobota v 18 hodin: Klavírní kvarteto B. Martinů (housle, viola, violoncello, klavír). Za KPH Bohuňovice Mgr. Jana Faltysová

14 14. strana Krásný pocit zažili nejen hráči a funkcionáři ale hlavně fandové bohuňovického fotbalu. Po dlouhých 12 letech se podařilo to, na co se určitě všichni moc těšili a jsou rádi, že se to povedlo. Přišel postup do I.A třídy!!! Cesta za postupem byla dlouhá a nebyla vůbec jednoduchá. Tak jako v každém sportovním odvětví přišla zranění a ne vždy se utkání povedlo tak, jak by si všichni přáli. Před sezónou si mužstvo pod vedením zkušeného trenéra Leoše Kalvody dalo jako hlavní cíl hrát dobrý, kombinační fotbal, který mají diváci rádi a hlavně, aby padaly branky. Tento cíl se podařil a po podzimu bylo naše mužstvo s náskokem tří bodů na prvním místě. Po dlouhé zimní přestávce a zimní přípravě se všichni těšili co přinese jaro. Trenér Leoš Kalvoda z pracovních důvodů musel u mužstva skončit a na jeho Bohuňovický mládežnický fotbal reprezentovala v sezóně 2011/2012 tři družstva starší žáci, mladší žáci a tým starších benjamínků. Velký počet našich hráčů propůjčených do vyšších soutěží ( Sigma, HFK, Uničov, ) a malý zájem o fotbal u této věkové kategorie pak zapříčinil, že jsme nebyli schopni poskládat a přihlásit dorostenecký tým. Na nedostatek zájmu o fotbal si však jednoznačně nemůžeme stěžovat u těch nejmladších sportovců. V uplynulé sezóně se do tréninků benjamínků, vedených trenéry Jakubem Benešem a Miroslavem Chromcem, zpravidla zapojovalo okolo 40 hráčů ve věkovém rozmezí od 6 do 11 let. Vzhledem k tomuto vysokému počtu bylo do soutěže přihlášeno i družstvo mladších žáků, do kterého byla natrvalo posunuta zhruba desítka našich benjamínků. Ačkoliv se naši mladí fotbalisté museli každý zápas měřit se starším a fyzicky vyspělejším Fotbal Bohuňovice Postup našeho fotbalového mužstva do I.A třídy místo nastoupil Michal Jurčík s asistentem Jakubem Benešem. V úvodním utkání jara mužstvo zajíždělo na hřiště Kožušan, kde na úvod vyhrálo 1:3 a chytlo začátek jara. Po tomto utkání přišla šňůra čtyř vyhraných utkání za sebou, kde třešničkou na dortu byla domácí výhra nad Velkým Týncem, kdy naše mužstvo prohrávalo už 1:3, ale během sedmi minut utkání otočilo a vyhrálo 4:3, když vynikající atmosféru vytvořili domácí fanoušci!!! Klíčovým momentem celého jara bylo utkání ve Velké Bystřici, kde se hrálo o Mládežnický fotbal v Bohuňovicích soupeřem, svou fotbalovostí dokázali tyto nedostatky nahradit a v soutěži obsadili skvělé druhé místo ve II. třídě mladších žáků skupiny B. V následné baráži pak sice podlehli druhému ze skupiny A, Tršicím, konečné čtvrté místo z dvaceti okresních týmů a především předváděná hra našich chlapců však zaslouží velké uznání. Benjamínci pokračovali v této sezóně v tradičním turnajovém systému a nevedli si vůbec špatně. Díky posunu některých hráčů do starší kategorie bylo umožněno střádat první minutky na hřišti mnohem většímu počtu hráčů než tomu bývalo dříve. Chlapci se sice opět pasovali se staršími protivníky, důležité však nikdy nebyly výsledky, ale radost ze hry a snaha seznámit hráče s mistrovskými zápasy. V zimní přestávce hráči všech tří kategorií absolvovali soustředění v Loučné nad Desnou, kde bylo možno využít první místo, tedy utkání o šest bodů. Hráči Bohuňovic před televizní kamerou zahráli vynikající utkání a výhrou 1:3 udělali důležitý krok za postupem. Naše mužstvo mohlo o postupu rozhodnout už v domácím utkání s mužstvem Chválkovic, a výhrou si zajistit postup. Ve sportu však není nikdy nic jisté, přesto, že hráči Bohuňovic po poločase vedli 1:0, a hned na začátku druhé půle zvýšili na 2:0, skončilo utkání smírně remízou 2:2 a na vytoužený postup se muselo ještě čekat. Dlouho očekávaný moment nastal na hřišti Majetína, kdy naši borci vyhráli jednoznačně 0:7 a bylo to doma!!! Co říct závěrem Přejeme našim fotbalistům, ať se jim v I.A třídě daří, hrají pěkný fotbal, padá hodně branek a hráčům se vyhýbají zranění!!! Sportu zdar a fotbalu zvláště. haly místní školy, umělé trávy a bazénu v nedalekém Šumperku, či pouze okolních kopců. Za zmínku take stojí úspěchy benjamínků na halových turnajích. Naši chlapci dokázali vyhrát turnaje v Tovačově nebo Hlubočkách, z výborně obsazeného turnaje v Litovli pak přivezli třetí místo, když za sebou nechali například týmy z Hulína či Vyškova a byli poraženi pouze mládežníckým velikánem Vítkovicemi. Do nového soutěžního ročníku již kvůli nedostatečnému počtu hráčů nemohlo být přihlášeno družstvo starších žáků, příhlasili jsme však navíc jeden benjamínkovský tým mladší benjamínky (hráči narozeni roku 2004 a mladší). Věřím, že i tato sezona přinese další úspěchy a především radost všem fanouškům, rodičům a hráčům, a že i v tomto roce budeme úspěšně reprezentovat naši obec. Budeme rádi pokud nás přijdete podpořit!

15 15. strana Mažoretky z Bohuňovic na Mistroství Evropy EMA Ve dnech se ve francouzském městě Mazamet konal 14. ročník Mistrovství Evropy mažoretek EMA. V kategorii formace baton senior reprezentovaly Českou republiku mažoretky z Bohuňovic - Bohunky. Z dalších českých týmů se v různých kategoriích šampionátu zúčastnily například mažoretky z Prostějova, Jaroměře, Vítkova či Chebu. Na Mistrovství Evropy se Bohunky kvalifikovaly v národním šampionátu, kdy jim umístění na Mistrovství Moravy zajistilo postup na Mistrovství republiky. V kategorii formace baton senior obsadily ve Vyškově druhé místo a tím si zajistily účast na Mistrovství Evropy. Do města Mazamet na jihu Francie se sjelo přes tři tisíce mažoretek z celé Evropy. V pátek byla soutěž zahájena slavnostním ceremoniálem za účasti všech soutěžících, funkcionářů svazu mažoretek EMA a významných osobností města Mazamet. Soutěž mažoretkových skupin se skládala ze dvou disciplín pochodového defilé a pódiové sestavy. Bohunky se ve své kategorii setkaly se silnými soupeřkami, mimo jiné ze Slovinska, Slovenska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska či Francie. Jako první soutěžní disciplína proběhlo v sobotu pochodové defilé. Tady měly mažoretky za úkol projít trasu v délce 60 m spolu s provedením secvičené choreografie a to v časovém limitu max. 2 minuty. V neděli pak probíhala soutěž v klasických pódiových sestavách. Systém hodnocení na úrovni evropského šampionátu je výrazně odlišný od systému hodnocení v České republice. Přesto se české mažoretkové týmy ve Francii v žádném případě neztratily a těšily se velkému zájmu, zejména ze strany diváků. V neděli večer byla celá soutěž ukončena slavnostním vyhlášením výsledků. Mažoretky Bohunky obsadily v celkovém pořadí v kategorii formace baton senior 13. místo. Za nimi v zůstaly i mažoretky z pořádající Francie, která je všeobecně považována za kolébku tohoto sportu. Příští rok se Mistrovství mažoretek EMA bude poprvé konat v České republice. Budeme dělat všechno proto, aby naše skvělé mažoretky reprezentovaly Bohuňovice ještě úspěšněji a aby plně zúročily své doposud získané zkušenosti, dneska již mezinárodní úrovně. Mažoretky Bohunky zažily neopakovatelnou atmosféru vrcholového soutěžního klání a odvezly si řadu nových, cenných zkušeností a spoustu nezapomenutelných zážitků. Touto cestou děkují všem svým vytrvalým sympatizantům a zvláště pak těm, kteří je jakkoliv podpořili a účast na Mistrovství Evropy jim tak pomohli zrealizovat. Bez této jejich podpory a pomoci bychom svých úspěchů dosáhnout nedokázaly. Fotografie a videozáznamy z Mistrovství Evropy mažoretek EMA naleznete na webových stránkách: Olga Korytárová, vedoucí mažoretek

16 16. strana Mateřské centrum Kuličky, o.s. Bohuňovice slaví 3. narozeniny Mateřské centrum Kuličky bylo založeno v květnu Základním posláním mateřského centra (dále jen MC) je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálnímu setkávání rodin s malými dětmi. V MC najdou maminky příležitost k aktivnímu trávení času s dětmi od samého narození až po předškolní věk. Dětem poskytuje MC program na základě jejich dovedností a schopností. Učí se navazovat kontakty s ostatními dětmi a komunikovat mezi sebou. MC Kuličky, o.s. je nevýdělečnou organizací, kvalitní a profesionálně realizované aktivity pro rodiče s dětmi se však bez finančních prostředků a darů neobejdou. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci. Rádi bychom věřili, že se nám podařilo vytvořit místo pro společná setkávání matek, dětí i celých rodin. MC Kuličky provozuje klasický týdenní program pro děti a dále jsou připraveny i mimořádné akce (více informací na Touto cestou bychom Vás rádi pozvali na oslavu 3. narozenin MC Kuličky, která se uskuteční dne od 14:00hod. v Kulturním domě v Trusovicích. Pro děti je zde připravená pirátská diskotéka, tombola, pestrý doprovodný program a bohaté občerstvení. Víčka pro Lucku Kalendář akcí MC Kuličky: a Bazárek dětského a těhotenského oblečení a sportovních potřeb Pirátská diskotéka (od 14:00hod v Kulturním domě v Trusovicích) Ježíškova pošta Ikea (předvánoční zájezd do Brna) Výroba adventních věnců Prosinec Mikuláš Vánoční jarmark Srdečně Vás všechny zveme do našeho MC Kuličky a na výše uvedené akce!!! Šestnáctiměsíční Lucinka je vážně nemocná. Její zoufalí rodiče pro ni usilovně shánějí peníze na léčbu. Rodina proto přes sociální síť vyhlásila sbírku víček od PET - lahví. Potřeba je nasbírat 28 tun plastových víček, aby bylo možné zaplatit terapii v lázních pro nemocnou Lucinku z Hlušovic. Víčka budou odevzdána do sběrny, výkupní cena je kolem 5,50 Kč za kilo víček. Víčka od PET - lahví vhazujte prosím do určených sběrných nádob. Sběrná místa: Obecní úřad, knihovna, MC Kuličky, Market Zuzka, Česká pošta (red) Děkuji Vám, a lidem z Bohuňovic za pomoc při sbírání víček. Víčkám zdar. Jana Petráková

17 17. strana Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kdo se stane novým hejtmanem Olomouckého kraje? O tom se rozhodne v nadcházejících říjnových volbách do zastupitelstev krajů, z nichž vzejde 55 členů Zastupitelstva Olomouckého kraje. Do voleb se přihlásilo celkem osmnáct politických stran. Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12. října 2012 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 13. října 2012 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. V Bohuňovicích bude jedna volební místnost a to v Kulturním domě. Oproti minulému hlasování čeká voliče řada změn. Nově budou moci lidé využít voličský průkaz a vhodit hlasovací lístek v kterékoliv volební místnosti v kraji, kde bydlí. Ovšem je třeba požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad, buď to osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Díky novele volebního zákona mají voliči také větší možnost ovlivnit kdo zasedne v krajských lavicích. Doteď potřeboval kandidát alespoň deset procent preferenčních hlasů, aby se posunul před lídra kandidátky. Hranice deseti procent byla snížena na pět procent. Tzv. kroužkování zůstává stejné. Občané budou moci kroužkovat čtyři kandidáty. Před čtyřmi lety se krajských voleb v Olomouckém kraji zúčastnilo 15 politických subjektů. K volbám tehdy přišlo procent voličů. Výsledky voleb v roce 2008: ČSSD 39.8 % ODS 20.3 % KSČM 15.8 % KDU-ČSL 8.8 % Nezávislí starostové pro kraj 3.3 % Šance pro náš kraj 3.2 % Strana zelených 2.7 % Nezávislí 2.2 % A kdo se uchází o naši přízeň nyní? ČSSD, Česká pirátská strana, DSSS, Koalice pro Olomoucký Kraj společně se starosty, KSČM, Koruna Česká, Moravané, Národní socialisté levice 21.století, Nezávislá volba, Nezávislí, ODS, Suverenita - Blok Jany Bobošíkové Změna pro Olomoucký kraj, Strana Práv Občanů Zemanovci, Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, Strana svobodných občanů, Strana soukromníků České republiky, TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj, Volte Pravý Blok Informace k volbám naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje: nebo na stránách obce: (red) inzerce Nová tvář, nebo kariérní politici? Olomoucký kraj čekají na podzim volby do krajského zastupitelstva, a tedy rozhodování o novém hejtmanovi. Některé strany nominovaly protřelé politické matadory, ODS vsadila na novou tvář. Do čela kandidátky postavila ředitelku neziskového Muzea Olomoucké pevnosti, Markétu Záleskou. Někteří hejtmanští kandidáti se mohou pochlubit hodinami odsezenými na schůzích, úspěšnými i neúspěšnými kandidaturami nebo roky ve volených funkcích. Markétu Záleskou voliči poznají spíše díky jejímu životnímu a profesnímu příběhu, který dosud nebyl spojen s kariérní politikou. Žena regionu, která opravuje pevnost Hlavní aktivitou dlouholeté překladatelky je v současnosti Muzeum Olomoucké pevnosti, díky kterému ožívá zapomenutá část centra Olomouce. Muzeu se daří opravovat Korunní pevnůstku a vdechovat jí i bohatý kulturní život. Mé aktivity v Muzeu Olomoucké pevnosti bych srovnala s řízením středně velké firmy: musela jsem shánět finance, zadávat projekty, řídit stavbu, věnovat se propagaci a po zprovoznění pevnůstky zařizuji i kulturní program, popisuje svoji činnost Markéta Záleská. Celý život Markéty Záleské je spjat s Olomouckým krajem. Osobně sice pocházím z Olomouce, ale jak má rodina, tak i různé aktivity mne spojují i s dalšími částmi našeho kraje. Můj táta bydlí na Šumpersku, máma strávila část života v Prostějově a já dnes učím cestovní ruch na vysoké škole v Přerově, říká žena, která si v letech 2010 a 2012 za svoji práci v kraji vysloužila titul Žena regionu. a organizuje farmářské trhy Korunní pevnůstka není ovšem jediným úspěšným projektem, který Markéta Záleská uvedla v život. V posledních letech doslova ze země vydupala Hanácký farmářský trh, který v Olomouci pořádá již druhým rokem. K nápadu pořádat trhy ji přivedl zájem o zdravé potraviny i postřehy ze zahraničí, které získala jako turistická průvodkyně. Na našem venkově je hodně farmářů, kteří vyrábí kvalitní potraviny, a to často typické pro náš kraj. Díky přímému kontaktu s nimi jsem navíc získala informace o problémech venkova i našeho zemědělství, které bych chtěla zúročit jako kandidátka v krajských volbách, uzavírá Markéta Záleská.

18 18. strana Hospodaření Centra zdraví Prakticky na každém zastupitelstvu se projednává hospodaření Centra zdraví s.r.o. Jak už název napovídá, jedná se o společnost s ručením omezeným, která je navíc ve vlastnictví obce, tudíž pomocí ní se snaží obec podnikat. Pokud nemáte doma internet a přesně nevíte, co slovo podnikatel resp. podnikání znamená, mohu Vám říci, a věřím, že většina Vás to ví, že podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku. V našem případě je důležité slovíčko zisk. Z toho vyplývá, že obec asi moc dobrým podnikatelem nebude, když už několikátý rok je CZ s.r.o ve ztrátě a na to nemusím být studovaný, abych to dokázal posoudit. Zastupitelstvo navštěvuji celkem pravidelně a už je to více, než rok, co se zastupitelé dohodli, že je s tím nutno něco udělat, když už ten bazén a kulturní dům máme. Můžeme se plácat po zádech a chlubit se tím, jak jsme oproti ostatním obcím moderní a napřed, když máme krásný bazén. Možná je nasnadě ale i otázka, proč ho ostatní obce nemají, možná tím, že jejich rozpočet to neutáhne a představitelé obce jsou prozíravější, dokáží peníze lépe investovat a mají pud sebezáchovy. Odpověď nechám na Vás. Pokud byste měli v pronájmu hospodu a na tu byste museli každý měsíc doplácet např. 50 tisíc korun, tak by Vás to pravděpodobně zruinovalo a sami byste si řekli, že na podnikání zřejmě nemáte, tedy pokud byste neměli movitou babičku, která by Vám každý měsíc srovnávala ztrátu. A v principu obec je taková movitá babička, která zaplatí vše. Přirovnání není ale úplně trefné, neboť Vám by to bylo neetické z babičky vysávat peníze a snažili byste se Vaše podnikání zefektivnit a dostat se do plusu. Obci to zřejmě špatné nepřijde a ředitel Centra zdraví může i nadále houpat nohama, protože žádné sankce z toho pro něj neplynou, ať je dluh 200 nebo 300 tisíc babička to vždy uhradí. Jsou to peníze náš všech a je jasné, že když člověk odevzdá daně, tak už neřeší, na co konkrétně jsou peníze použity. Platit daň je přece povinnost. Pokud by ale chodil pan Izák dům od domu a vybíral by od každého 2000 na fungování bazénu, kulturního domu a kina a řekl Vám, že např. na opravy chodníků a opravu družiny z toho nebude použita ani koruna, tak by se situace asi rázem změnila. Samozřejmě, tohle celé je k zamyšlení. Dalšími stěžejními body podnikání jsou například marketingové záměry, podnikatelský plán, analýza rizik, ekonomická analýza, finanční analýza atd. Nemusím se asi zmiňovat, že o ničem takovém jsem na zastupitelstvu od pana ředitele neslyšel. Ano, je pravda, že si p. Izák nechal polepit firemní auto, ale pokud stojíte více jak dva metry od auta,- nemáte šanci ji přečíst. Ale aspoň něco. Jeho věčné vyjadřování se k úplně nekonkrétním věcem je opravdu k zamyšlení, tudíž bychom měli zvážit, zda-li je to člověk na svém místě a nebo se pouze veze na vlně jménem Dotace Centra zdraví. Zvláště, když tu vlnu popoháníte Vy všichni svými těžce vydělanými penězi. Proto jako jediné řešení je pronajmout Centrum zdraví soukromníkovi, který by se musel trochu jinak otáčet a který by si takovou ztrátu dovolit. Otázkou je, kdo by do tak šíleného projektu šel Reklama na ticho v Centru zdraví Jsem občasným návštěvníkem bohuňovického fitka, když se sem tam donutím trýznit své tělo. Kdo jste se někdy odhodlali navštívit jakékoliv fitness centrum, tak Vám určitě neuniklo, že v každém pořádném fitku je i pořádná hudba, která nás nabudí k lepším výkonům a zastíní tak naše hekání způsobené nedostatkem fyzičky. Z toho vyplývá, jak je hudba ve fitness centru důležitá. K snadnému naplnění tohoto kritéria nám tedy stačí zakoupit např. mini hifi systém. Ještě snadnější by se mohla zdát jeho pořizovací cena, která se ani nemusí dostat přes tři tisíce, aby nám kvalitně hifi věž ozvučila malé prostory fitka. Myslím si, že tak závratná částka to zase není, aby bylo těžké realizovat její koupi. Zvlášť pokud zohledníme, že se na nic ve fitku, od založení v roce 2003, nesáhlo. O stavu zástěny ve sprchovém koutu se mi ani moc mluvit nechce, to je potřeba vidět. Stroje jsou všechny stejné. Polstrování na strojích se mění dva měsíce. A když se zlomí dřevěná část lavičky, tak nejjednodušší je ji zkrátit. Ručky a západky na závaží tam nejsou doteď. Možná se tam časem záhadně objeví a nebo pro ně bude muset opravdu p. Izák zajet do Makra a za 500 kč je koupit. Já si rád počkám, ale bohužel nevím, která varianta je pravděpodobnější, když si vzpomenu na zkušenost s rádiem. Důležité je, že se tam za nemalou částku vymalovalo, kvůli tomu taky do fitka všichni chodíme(?). Nebo se mýlím? To byla ale pouze odbočka. Zpět k rádiu. Na začátku fungování centra zdraví hrála všude hudba ze zabudovaných reproduktorů, které jsou všechny propojeny a tak asi chápete, že starší generace nechtěla poslouchat při koupání metal a ve fitku se zrovna moc dobře na dechovku také necvičí. Jediným kompromisem tedy byla koupě rádia pro fitko. Překvapení se nekonalo. Tedy vlastně konalo, protože rádio musel donést jeden z návštěvníků fitka. Takže se omlouvám těm, co si mysleli, že p. Izák opravdu zajel do elektra a koupil ho. My jsme byli u vytržení a mohli jsme si konečně pouštět písničky z CDček. Jak to tak ale v dnešní době bývá, nic nevydrží věčně. A tak se po pár letech každodenního používání rádio porouchalo. Byla potřeba koupit tedy nové. Po dotazu vznesenému panu řediteli se dostalo odpovědi, že nové rádio není potřeba, ať si pustíme hudbu ze zabudovaných reproduktorů. My jsme to naivně zkusili, ale nic se nedělo. Pan Izák nám vysvětlil, že raději nic v reproduktorech neběží, aby ho náhodou nepokutovala OSA (ochranný svaz autorský). A tak personálu fitka nezbylo, než sáhnout do svých peněz a koupit mini hifi věž za své peníze. Ano, souhlasím s Vámi, je to těžko uvěřitelné. Hifi věž stála 1500 korun a na stůl se dala pokladnička, do které se od návštěvníků fitka dobrovolně vybíral příspěvek. Pokud byste byli šéfem jakéhokoliv podniku, tak byste určitě reagoval tak, že byste

19 19. strana řekl zaměstnanci, ať pokladničku okamžitě schová a nabídl byste řešení. Zase Vás musím zklamat. Mně jako šéfovi by to bylo trapné, jaký stín to vrhá na moji společnost, ale p. Izák kolem kasičky vesele chodil a bylo mu to úplně jedno. To samé předvedla ekonomka centra zdraví, která chodí do fitka cvičit. Já bych se hanbou propadl, ale asi mám špatný pohled na věc. Pan ředitel bys asi rád, že rádio tedy nemusí dotovat. Dopadlo to tak, že peněz se moc neshromáždilo, jelikož každý si řekne, když si platím vstupné, tak přeci nebudu ještě přispívat na rádio a je to logické. My se tady bavíme o milionové dotaci a ani není na rádio za 1500 korun. Když už tam pravidelně nechávám tři kila (bohužel ne tuku), tak očekávám i nějakou inovaci a Ilustrační foto (r) snahu jít s dobou. Takhle funguje prostě centrum zdraví. Je to k zamyšlení, tento alibismus. Možná na to máte jiný názor. Asi by se měl pan ředitel nad tím, jak posunout Centrum zdraví dál a ne pérovat zaměstnance, že nemají zarovnané baterie ve sprše a nebo nakřivo ručník a lehátko v sauně. Zvláště, pokud si vzpomenu na jeho výstupy na zastupitelstvu, které mají k dokonalosti také daleko. Ve výsledku mám obavy z toho, abychom si nemuseli do fitka nosit své vlastní činky a do bazénu si nosit vodu v kýblech, pokud se budeme chtít koupat Kdybych já to tam kvůli těm lidem neměl aspoň tak rád tak bych už tam nechodil. Michal Štýbnar Před nějakým časem se Mojmír veřejně zamýšlel nad mým odchodem ze zastupitelstva. Zprvu jej totiž mrzelo (a dával mi to i najevo), že jsem tak oslabil tým lidí, kteří mají na dění v obci odlišný pohled než starosta Petřek, kteří mají jiné názory. Mojmír mne ale pochopil. Pochopil, že jsem nechtěl působit proti lidem, se kterými jsem byl zvolen. Následně to i veřejně ocenil, což mne potěšilo. Již delší dobu na oplátku hodně přemýšlím o přínosu Mojmíra pro naši obec a rozhodl jsem se, že mu napíši toto veřejné poděkování. Mojmíre, veřejně Ti tímto děkuji za všechno, co jsi pro obec udělal. Plně docenit nesmírné množství energie a času, který jsi obci nezištně věnoval, jsem schopen až nyní, kdy se problematice obce sám naplno věnuji. Nezištně u Tebe platí více než stoprocentně, protože Ti odměnou byly pouze pomlouvačné útoky ze strany starosty Petřeka, který neopomněl v posledních Pohledech vyzdvihovat zásluhy svého nepostradatelného místostarosty. Ten však na základě prokázání vědomého porušování zákonů sám musel podat abdikaci. Tvou práci pro obec vidí starosta a lidé jím ovlivňováni pouze jako kritiku vlastní osoby. Vůbec si ve své nabubřelé sebestřednosti neuvědomují, jak přesný byl a je tvůj objektivní odhad situace. Zřejmě nikdy nepřiznají a veřejně Poděkování a omluva Mojmírovi Fryčákovi už vůbec ne, že vůbec kdy pochybili a že tvá kritika jejich činnosti a prosazených rozhodnutí byla oprávněná, že věci, před kterými jsi varoval, se nyní plní. Musím před Tebou smeknout, že jsi byl schopen nadčasově prohlédnout možná rizika některých obecních aktivit, které starosta veškerou silou své osobnosti prosazoval. Myslím tím v poslední době hodně kontroverzní téma CENTRUM ZDRAVÍ. Jsem velkým příznivcem sportu a také aktivní relaxace. Líbí se mi špičková, krásná a drahá auta (třeba Porsche nebo Ferrari). Pokud by mi však EU na jeho koupi dávalo 5/6 dotace nechtěl bych ho! Proč? No protože bych si nemohl dovolit auto s takovou spotřebou a s takovými náklady na údržbu. Toto platí v plné míře i o CENTRU ZDRAVÍ. Jako dnes si pamatuju, když jsme spolu téměř před deseti lety o tomto problému mluvili. Měl jsi stoprocentní pravdu, že to nebude vydělávat, že se to naopak bude muset dotovat. Uměls také velmi dobře odhalit skryté dotování a zamlžování skutečné situace CENTRA ZDRAVÍ ( přes školu, kino, KD, hasiče...) Články starosty Petřeka v Pohledech o údajné prosperitě v době, kdy se tunelují peníze přes školu apod. jsou stále plné lží a polopravd. Bohužel se dnes nenajde nikdo tvých kvalit a vidění, který by dokázal tyto bludy uvést do pravého světla. Při jednom rozhovoru mi starosta řekl, že jsou dva lidé v obci, se kterými by si nesedl k jednacímu stolu - s Tebou, a s Fr. Čoukou. Myslím, že u Tebe je důvodem to, že jsi prokoukl starostovo velmi zvláštní pojetí demokracie a vládnutí na obci, a že jsi na to otevřeně upozorňoval. Kritiku snesou jen skutečné osobnosti a lidé pevného charakteru. Pro Tvoji informaci:starosta Petřek a spol. stále nedodržují zákon o obcích, jednací řád zastupitelstva obce, opakovaně neplní usnesení, neohlašují střety zájmů při milionových změnách hodnot pozemků, na soukromé soudy jezdí v pracovní době služebním autem apod. To však pro tebe jistě není žádným překvapením. Je toho ještě mnoho, o čem by se dalo psát, co vidím a co mne trápí až dnes, co ty jsi viděl již mnoho let a bojoval proti tomu. Tehdy jsem měl tvé reakce za přehnané, ale dnes vidím, že byly velmi mírné. Takže, Mojec, ještě jednou díky, že jsi mně (a dalším) otevřel oči! Budeme se snažit pokračovat v tvém započatém díle a nenechat tady beztrestně páchat nepravosti, kterých se dnes a denně dopouštějí současní radní. Snad se nám jednou podaří dosáhnout toho, že obec Bohuňovice bude dobrým hospodářem, že bude otevřená všem názorům bez výjimky, respektovat zájmy občanů a bez osobních předsudků objektivně a zodpovědně rozhodovat. Tvůj kamarád od děcka Petr Ženčica

20 20. strana Slepice, ty se v Bohuňovicích chovají nejvíce Do správného vesnického zpravodaje se jistě hodí také příspěvek o kuru domácím. Slepice či slípka nebo také slépka, slepica, zdánlivě obyčejný pták pobíhající babičce na dvorku. Ovšem slepice není žádný domácí mazlíček, ale poměrně hloupé zvíře. Kdo je jiného názoru, nechť si přečte (dle doporučení idnes.cz) knihu Betty MacDonaldové Vejce a já, nebo se sám pustí do chovu slepic. Co se týče krmení nejsou slepice náročné. Můžete jim dát biologický odpad z vaší kuchyně, ale i třeba vnitřnosti. Potravu v podobě brouků a červů si zvládnou obstarat sami. Abychom zajistili užitkovost a zdraví nosnic ve snášce je vhodné zajistit kompletní krmivo. Chovatelům, kteří mají vlastní obiloviny Ing. Libor Ustrnul (ředitel Divize krmných směsí MJM Litovel) doporučuje doplňkové krmivo DS N 50%. Z názvu plyne jeho použití. Smícháním 50 % obilných šrotů a 50 % doplňkového krmiva si vyrobíte kvalitní krmnou směs pro nosnice. Kompletní krmiva jsou ověřena v řadě chovů. Nosnice Vám vynaloženou péči vrátí vysokou a dlouhou snážkou. Schopnost dosahovat vysoké snášky je dána ze 40 % geneticky a z 60 % ji ovlivňuje vnější prostředí. Slepice vyžadují stejné péče jako každé jiné domácí zvíře. Proto: chovejte nosnice v čistých vydezinfikovaných kurnících, max. 7 až 8 nosnic na m 2, na 4 až 5 nosnic 1 snáškové hnízdo a 1 m hřadu, alespoň 10 cm místa u krmítka a 3 cm u napáječky, teplota C, světlo hodin. Víte, že? Předkem našich slepic je kur divoký pocházející z Indie, kde byl domestikován před 5000 lety. V ČR se chová 4, 1 mil. nosnic ve velkochovech a 4,6 mil. v chovech domácích. Hmotnost vajec za snáškové období asi 11x převyšuje hmotnost vlastní nosnice. Vaječná skořápka se tvoří více jak 12 hodin a nosnice na ní spotřebuje přes 2 g vápníku. Klenba vaječné skořápky je tak pevná, že na čtyřech vejcích můžete postavit jídelní stůl. Zdroj: Slepice do každé rodiny. Jak je chovat krok za krokem. Hobby.cz [online] Dostupné z: USTRNUL, Libor. Slepice, ty se chovají nejvíce. MJM magazín. 2012, léto Pátek hodin hodin Pátek hodin Úterý hodin PROGRAM KINA BOHUŇOVICE na měsíc ŘÍJEN 2012 Nová česká komedie OKRESNÍ PŘEBOR : Poslední zápas Pepíka Hnátka Americká komedie PRCI, PRCI, PRCIČKY : školní sraz Americká animovaná komedie DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu 102 minut, vstupné 70,- Kč 113 minut, vstupné 70,- Kč 94 minut, vstupné 60,- Kč Pátek hodin hodin Pátek Americké akční dobrudružné drama MEZI VLKY Britsko-francouzsko-italské drama MILÁČEK hodin Vstupenky si můžete zajistit v předprodeji na tel.: , minut, vstupné 70,- Kč 102 minut, vstupné 70,- Kč

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více