Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: Fax:

2 Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: praha 5, Štefánikova 78/5, PSČ 15 Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: bankovní činnost v rozsahu udělené licence Kód banky: 221 Telefonické spojení: Fax: Oficiální web: Obsah Úvodní slovo představenstva 4 Zpráva představenstva k výsledkům za rok Hospodářské výsledky 7 Bilance aktiv a pasiv 7 Kapitálové vybavení 7 Obchodní činnost 7 Systém opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 9 Cíle a výzvy pro rok O nás 12 Bankovní licence 12 Činnost ERB v roce ERB jako součást společenského a kulturního dění 13 Správa a řízení Banky 14 Složení představenstva 14 Složení dozorčí rady 14 Struktura akcionářů 15 Organizační struktura ERB k 31. prosinci Struktura regulovaného konsolidačního celku k 31. prosinci Risk management 18 Organizační uspořádání 18 Řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace 18 Řízení tržních rizik 19 Řízení rizika likvidity 2 Řízení operačního rizika 2 Zpráva o vztazích 21 Zpráva dozorčí rady 23 Účetní závěrka za rok končící Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání dle vyhlášky č. 123/27 Sb. 49 Kapitál a kapitálová přiměřenost Banky 49 Poměrové ukazatele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě za rok

3 Úvodní slovo představenstva Vážení klienti, obchodní partneři a kolegové, předkládáme Vám výroční zprávu Banky za rok 213 společně s účetní závěrkou sestavenou podle právních předpisů platných v České republice a ověřenou nezávislým externím auditorem. V uplynulém roce oslavila Evropsko-ruská banka, a.s. (dále jen Banka ) pět let od získání bankovní licence vydané Českou národní bankou. Během této doby se Banka etablovala na tuzemském bankovním trhu, kde získala stabilní postavení. To Bance umožnilo získat si důvěru drobných i větších vkladatelů a vytvořit si kvalitní úvěrové portfolio. Hospodářské výsledky Banky v roce 213 byly do značné míry ovlivněny celkovou výkonností ekonomiky České republiky. Po prohlubování poklesu hrubého domácího produktu v roce 212 přetrvával pokles i v průběhu většiny roku 213, ačkoliv se tento propad v průběhu roku 213 snižoval. Teprve v posledním čtvrtletí roku 213 došlo k oživení a růstu HDP, v rámci kterého očekáváme pokračování tohoto pozitivního trendu i v roce 214. Celkový meziroční pokles HDP v průběhu roku 213 o,9 % byl způsoben převážně poklesem investic do fixního kapitálu. Výdaje domácností na konečnou spotřebu stejně jako aktivní saldo zahraničního obchodu v ročním úhrnu stagnovaly. finančních výsledků promítlo zvýšení nákladů na riziko a související tvorbu opravných položek. V důsledku nenaplnění obchodního plánu v oblasti výnosů vykázala Banka v roce 213 ztrátu. Přes tuto skutečnost a v souladu se svými dlouhodobými strategickými cíli pokračovaly v roce 213 investice Banky do rozvoje informačního systému, dalšího rozvoje vybavení pobočkové sítě a přípravy nových produktů s cílem udržet a dále zlepšovat vysokou kvalitu služeb Banky. Vedení Banky bude společně se všemi zaměstnanci usilovat v roce 214 o naplnění cílů stanovených pro tento rok. Očekáváme, že příští rok pozitivně přispěje k dalšímu naplňování dlouhodobé strategie Banky. Hlavní prioritou jsou pro nás dlouhodobé vztahy s klienty založené na vzájemné důvěře. Rádi bychom tímto klientům poděkovali za spolupráci, jejich důvěru a loajalitu. I v roce 214 uděláme vše pro to, abychom dále zlepšovali naše služby a byli silným, stabilním a důvěryhodným finančním partnerem všech našich klientů. Významnou roli v rozvoji Banky mají její zaměstnanci. Jsme si vědomi, že růst Banky v loňském roce by nebyl možný bez jejich vysokého pracovního nasazení. Dovolte nám proto poděkovat našim zaměstnancům za profesionální přístup a odvedený pracovní výkon. Cíle Banky pro rok 213 se vztahovaly především k rozvoji obchodních aktivit, rozšíření nabídky služeb pro podnikovou a soukromou klientelu a posílení kvality poskytovaných služeb. Zvyšování kvality poskytovaných služeb patří mezi trvalé strategické cíle. Věříme, že naši klienti ocenili pokroky Banky v této oblasti i rozšíření nabídky produktů v loňském roce. Jednalo se především o nabídku služeb v oblasti financování fyzických i právnických osob, depozitních produktů a elektronického bankovnictví. Roman Jakubovič Popov předseda představenstva Jiří Vaňhara místopředseda představenstva Alexander Valerjanovič Lebeděv člen představenstva V průběhu roku 213 Banka provedla úpravy v organizační struktuře, které zefektivnily obchodní procesy a měly další pozitivní vlivy na vnitřní řídící a kontrolní systém. Součástí hlavních záměrů pro rok 213 byly také finanční cíle Banky. V souladu s plánovaným záměrem došlo v prvním pololetí 213 k posílení kapitálu formou podřízeného dluhu. V průběhu roku 213 se Bance podařilo téměř zdvojnásobit objem klientských vkladů. Banka si tak zachovává vysokou likviditu, jejíž přebytky investuje na mezibankovním trhu a do bonitních dluhopisů na mezinárodních finančních trzích. Ve finančních výsledcích Banky se promítl negativní ekonomický vývoj v České republice přetrvávající po většinu roku 213 a snížená poptávka po financování a dalších finančních službách. Bance se tak nepodařilo naplnit plánovaný objem čistých úrokových výnosů a výnosů z měnových operací. Vedle toho se, v důsledku obezřetného přístupu Banky, do 4 5

4 Zpráva představenstva k výsledkům za rok 213 Hospodářské výsledky KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE Úrokové výnosy představují nejvýznamnější složku výnosů Banky, přičemž jejich podíl na celkových výnosech ve srovnání s předchozím obdobím vzrostl. Čisté úrokové výnosy dosáhly v roce 213 hodnoty tis. Kč. Suma aktiv Pohledávky za klienty Přijaté vklady Správní náklady Banky v roce 213 vzrostly na tis. Kč, což představuje růst o 16 % oproti tis. Kč v roce 212. Hlavní položku správních nákladů tvoří náklady na zaměstnance, které vzrostly o 2 %, tedy více než v období 212/211, kdy narostly o 13 %. Ztráta běžného období Čisté úrokové výnosy Čistá tvorba opravných položek, rezerv a zisku z odepsaných pohledávek vzrostla na hodnotu 3 55 tis. Kč v roce 213 ve srovnání s tis. Kč v roce 212. Čisté výnosy z poplatků HV před zdaněním a čistou tvorbou opravných položek Odpisy, tvorba, rozpuštění a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Daň z příjmů Hospodářský výsledek před zdaněním a čistou tvorbou opravných položek, rezerv a zisku z odepsaných pohledávek dosáhl záporné hodnoty tis. Kč. V roce 212 Banka vykázala čistý zisk před zdaněním a tvorbou opravných položek ve výši tis. Kč. V roce 213 hospodařila Banka se ztrátou ve výši tis. Kč. Bilance aktiv a pasiv Celková výše kapitálu Tier Bilanční suma Banky se zvýšila na tis. Kč, tj. meziroční posílení o 61,9 %. Celková výše regulatorního kapitálu Kapitálová přiměřenost Tier 1 Kapitálová přiměřenost ,52 % 14,27 % ,63 % 21,61 % ,68 % 29,62 % Celkové pohledávky Banky z úvěrů vůči nefinančním podnikům, fyzickým osobám podnikatelům a fyzickým osobám ke konci roku 213 činily tis. Kč, což představuje meziroční růst o 17,9 %. Podíl právnických osob a fyzických osob podnikatelů na pohledávkách celkem činí přibližně 86 % a pohledávky vůči fyzickým osobám 14 %. Suma aktiv (tis. Kč) Čisté úrokové výnosy (tis. Kč) Vklady přijaté od klientů v průběhu roku 213 vzrostly na tis. Kč, což znamená růst o 76,8 % oproti tis. Kč v roce 212. Z hlediska splatnosti tvoří 76 % termínované vklady a 24 % vklady splatné na požádání K 31. prosinci 213 Banka vykázala poměr úvěrů ku vkladům na úrovni 4 %. Banka nadále udržuje relativně vysoký objem rychle likvidních aktiv Kapitálové vybavení Pohledávky za klienty (tis. Kč) Přijaté vklady (tis. Kč) Banka v roce 213 zvýšila regulatorní kapitál o 1 tis. EUR. Celková výše regulatorního kapitálu k 31. prosinci 213 dosáhla hodnoty tis. Kč. Kapitálová přiměřenost Banky ve výši 14,27 % ke konci roku 213 převyšuje minimální stanovenou úroveň 8 %. Kapitálová přiměřenost Tier 1 kapitálu činila 1,52 %. Obchodní činnost Odpisy, tvorba a použití opravných položek (tis. Kč) HV před zdaněním a tvorbou opravných položek (tis. Kč) Obchodní činnost Banky v průběhu roku 213 navazovala na aktivity z předchozích let s cílem dále upevňovat a rozvíjet pozici Banky na finančním trhu České republiky. Rozvoj obchodní činnosti korespondoval s nastavenými prioritami a strategickými záměry. Banka se stejně jako v předchozích letech zaměřovala jak na zkvalitňování svého portfolia, tak i na jeho další růst. V rámci obchodní činnosti rozšířila v roce 213 Banka nabídku svých produktů, což vedlo k dalšímu rozšiřování počtu našich klientů

5 S cílem zvýšit výnosy volných finančních prostředků Banka v roce 213, v souladu s novou investiční strategií, nakoupila do svého portfolia dluhopisy bonitních zahraničních emitentů. Banka dále zahájila obchodní spolupráci s novými bankovními partnery. Doplnění investiční strategie a nastavené parametry investování do cenných papírů jsou v souladu s celkovou strategií řízení rizik Banky. Hlavními pilíři obchodní činnosti Banky jsou retailové a firemní bankovnictví. Výsledky těchto dvou segmentů mají klíčový vliv na výsledky celé Banky. Retailové bankovnictví V aktivních retailových operacích zůstává hlavním produktem Banky osobní úvěr se zástavou nemovitosti, a to jak standardní hypoteční úvěr, tak úvěr na jiný účel pro občany ČR i cizince s trvalým nebo bez trvalého pobytu v České republice. Nabídka depozitních produktů Banky pro drobné klienty zahrnuje celou řadu produktů, např. klasický termínovaný vklad, termínovaný vklad FIX, spořicí účet s výpovědní lhůtou, apod. Pro kontakt s Bankou mohou klienti využít internetu i osobní návštěvy na obchodním místě. Společným jmenovatelem depozitních produktů Banky je jejich jednoduchost, srozumitelnost a jednoznačné nastavení výnosových parametrů. Vývoj vkladů v roce 213 potvrdil správnost této strategie Banky. Banka rovněž upevnila svoji pozici na bankovním trhu v nabídce financování zahraničněobchodních transakcí formou poskytování úvěrů za použití instrumentů exportního/importního financování, odkupu pohledávek apod. Tyto transakce jsou obvykle uzavírány s využitím zajišťovacích a platebních nástrojů pro dokumentární transakce, jakými jsou dokumentární akreditivy a záruky. Systém opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Banka si je plně vědoma svojí odpovědnosti, kterou má jako povinná osoba úvěrová instituce v oblastech prevence a ochrany před legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Banka věnuje velkou pozornost vytváření efektivního a účinného systému řízení rizik a vnitřních zásad pro tuto oblast. Jeho nedílnou součástí je pravidelné školení zaměstnanců a vykonávání průběžné kontrolní činnosti. ERB v průběhu své existence investovala významný objem finančních prostředků do vývoje informačních systémů a kontrolních prvků pro oblast AML. Všechny prvky systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu včetně systému kontrol jsou pravidelně aktualizovány podle legislativních a regulatorních požadavků, nejnovějších poznatků či doporučení regulátora pro oblast AML. Pro retailové klienty Banka dále nabízela celou řadu dalších služeb včetně široké nabídky platebních karet a platebních služeb. Nabídka zahrnuje i konkurenceschopné směnárenské služby, kde veškeré konverze jsou poskytovány bez poplatků a ERB jako jedna z mála bank v České republice realizuje FX operace v ruských rublech. Firemní bankovnictví Pro udržení kvalitní správy portfolia a neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, rozšířila Banka v loňském roce tým firemního bankovnictví. U aktivních operací pro firemní klientelu Banka klientům nabízela celou řadu osvědčených úvěrových produktů od provozního financování po úvěry na investice. Z hlediska klientských segmentů se Banka primárně zaměřila na segment drobných a středních podnikatelů, kteří vykazují růstový a exportní potenciál. Banka navázala spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., jejíž záruční produkty umožňují Bance rozšířit nabídku úvěrových produktů do segmentu drobných a středních podnikatelů. Nespornou výhodou Banky je nabídka služeb pro podnikatele, jejichž obchodní aktivity se orientují na Ruskou federaci a Společenství nezávislých států. V tomto teritoriu Banka vedle vlastních expertů využívá i bohaté zkušenosti sesterské instituce První česko-ruské banky, s.r.o., se sídlem v Moskvě. Banka tak dokáže těmto podnikatelům nabídnout nejenom vhodné formy financování, ale díky znalosti lokálních podmínek také poradenství. I v roce 213 Banka aktivně vyhledávala nové obchodní příležitosti, což v konečném důsledku přineslo mnoho nových obchodních partnerství. Banka podporovala a podporuje investice do moderních technologií. 8 9

6 Cíle a výzvy pro rok 214 V roce 214 by mělo pokračovat zlepšování makroekonomického prostředí. Česká ekonomika se postupně zotavuje z hospodářského poklesu, který přetrvával až do třetího čtvrtletí roku 213. Zda se jedná o dlouhodobý trend, se ukáže až v průběhu roku 214 a v roce 215. Vzhledem k otevřenosti tuzemské ekonomiky bude pokračování tohoto oživení významně záviset na vývoji okolního prostředí. Postupné hospodářské oživování může přinést příznivější podmínky pro podnikání Banky a tím také pro naplnění cílů stanovených na finanční rok 214. Nadále však platí, že i v roce 214 bude Banka čelit řadě výzev, jako je například limitovaná poptávka po úvěrových službách a zvýšená úroveň finančních rizik a nejistot, které mají tlumící efekt na rozvoj podnikatelských aktivit soukromého sektoru. Cíle pro rok 214 vycházejí ze strategického záměru dále rozvíjet konkurenceschopnost Banky, která flexibilně zajišťuje potřeby klientů působících v mezinárodním obchodu v geografickém prostoru Evropy a Společenství nezávislých států. Poskytováním komplexních služeb Banka usiluje o budování dlouhodobých vztahů s klienty, které jsou předpokladem pro trvale udržitelný růst Banky při obezřetném řízení všech souvisejících finančních a nefinančních rizik. Mezi hlavní dlouhodobé strategické cíle ERB patří: - využití synergického efektu přítomnosti bankovní skupiny na trzích v České republice a Ruské federaci; - budování pozice na českém bankovním trhu založené na důvěře a loajalitě svých klientů; - poskytování individualizovaných služeb v oblasti platebního styku s Ruskou federací; - hrát významnou úlohu na trhu financování exportních a investičních aktivit směrem do Ruské federace; - být významným českým bankovním domem pro specifickou klientelu; - vždy ctít individuální přístup ke každému klientovi a společně najít způsob, jak naplnit jeho cíle; - být v nejširším povědomí rusky hovořící klientely na českém trhu; - poskytovat špičkové služby retailového bankovnictví včetně směnárenských operací se zaměřením na rusky hovořící klientelu; - kontinuálně zvyšovat efektivnost využití a alokace lidských zdrojů a jejich rozvoj; - neustále zlepšovat řízení rizik a zefektivňovat obchodní, řídící a kontrolní procesy. Obdobně jako v roce 213 se i v roce 214 chce Banka zaměřit na tyto klíčové oblasti: - rozvoj obchodních aktivit; - rozšíření nabídky služeb pro podnikovou a soukromou klientelu a posílení kvality poskytovaných služeb; - finanční cíle. Rozvoj obchodních aktivit a rozšíření nabídky služeb pro všechny klienty představují dva vzájemně provázané cíle, které patří mezi základní předpoklady úspěšného rozvoje činnosti Banky. Banka bude usilovat o rozvoj spolupráce se stávajícími klienty i získávání nových klientů. Banka se chce zaměřit na oslovení klientů mimo jiné z oblasti lehkého i těžkého strojírenství, energetiky a nových technologií, které Banka považuje za perspektivní v dlouhodobém horizontu. Banka věří, že těmto klientům může nabídnout zkušenosti a kontakty z východoevropských trhů, kde existují zajímavé a dlouhodobé exportní možnosti. Rozšíření nabídky služeb Banka předpokládá ve všech segmentech včetně nabídky nových produktů v oblasti kontokorentních a spotřebitelských úvěrů pro drobnou klientelu a úvěrů zajištěných nemovitostmi. V rámci plnění finančních cílů plánuje Banka v 1. pololetí 214 další posílení kapitálového vybavení prodloužením stávajících podřízených dluhů a dalším období navýšením kapitálu. Tento krok umožní udržení vysoké úrovně kapitálové přiměřenosti při rostoucím úvěrovém portfoliu, které přináší očekávané zvýšené nároky na kapitálové požadavky zejména k úvěrovému riziku. U hlavních položek bilance vedení Banky předpokládá, že obdobně jako v předchozích letech bude zachován dvouciferný růst a vedení Banky věří, že v roce 214 Banka dosáhne mírného zisku, kdy hlavním zdrojem by měl být růst úrokových výnosů a přísná kontrola správních nákladů. Vedení Banky bude společně se všemi zaměstnanci usilovat o naplnění cílů stanovených pro rok 214. Věříme, že tento rok bude úspěšný a pozitivně přispěje k naplňování dlouhodobé strategie Banky. 1 11

7 O nás Bankovní licence Evropsko-ruská banka, a.s. působí na bankovním trhu na základě licence vydané Českou národní bankou dle rozhodnutí č.j. 28/5397/57 ze dne 17. dubna 28. Činnosti Banky jsou na základě udělené licence následující: - přijímání vkladů od veřejnosti; - poskytování úvěrů; - investování do cenných papírů na vlastní účet; - finanční pronájem (finanční leasing); - platební styk a zúčtování; - vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků; - poskytování záruk; - otevírání akreditivů; - obstarávání inkasa; - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); - poskytování bankovních informací; - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; - činnosti, které přímo souvisejí s výše uvedenými činnostmi. Banka zahájila svoji činnost dne 7. dubna 29 a vykonává všechny činnosti uvedené v licenci. Činnost ERB v roce 213 Rozšíření produktu Běžný účet (od pod názvem Platební účet ) o deset nových měn (v rozsahu: platební styk a pokladní transakce). Účty v těchto měnách jsou rovněž dostupné prostřednictvím IBS. Možnost založení produktu Termínovaný vklad FIX prostřednictvím IBS. Rozšíření nabídky produktu Studentský účet pro klienty od 16 let. Možnost změny limitů k debetní kartě včetně možnosti žádat o změnu limitu prostřednictvím IBS. ERB jako součást společenského a kulturního dění V roce 213 se Banka aktivně zúčastnila významných kulturních a společenských akcí s regionálním i mezinárodním významem. Mezi nejvýznamnější akce se řadí: ročník Benefičního galavečera Trebbia, kde Banka byla jedním z hlavních partnerů a účelem této významné akce je udělení a předání cen Nadačního fondu TREBBIA jakožto výraz uznání podnikatelům, mecenášům a umělcům. Evropské ceny Trebbia jsou udělovány za podporu kultury a umění, tvůrčí činnost, přínos k dialogu národních kultur a za celoživotní dílo. - XII. ročník česko-ruského plesu, který proběhl za reprezentativní účasti hostů z Ruské federace i České republiky v paláci Žofín. Akci tradičně organizuje Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS, která pomáhá českým firmám vyhledávat partnery v ruskojazyčných zemích. - Partnerská podpora Občanského sdružení Antona Erpse k záchraně hřbitova v obci Malá Zubovščina. - Podpora série koncertních vystoupení petrohradského souboru Grad Quartet, držitele Ceny UNESCO pro mladé talenty, které se uskutečnily ve dnech 18. až 2. září 213 v Brně, Olomouci a Karlových Varech

8 Správa a řízení Banky Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají a podepisují libovolní dva jeho členové společně. Složení představenstva Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Roman Jakubovič Popov Předseda představenstva a generální ředitel Datum narození: 3. března 1972 Bydliště: Rublevskoe šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 12. května 29 Den vzniku členství v představenstvu: 12. května 29 JUDr. Jiří Vaňhara Místopředseda představenstva a vrchní ředitel Datum narození: 8. května 1963 Bydliště: Pod Viničkou 752, Libčice nad Vltavou, PSČ Den vzniku funkce: 26. září 211 Den vzniku členství v představenstvu: 26. září 211 Andrey Leonidovič Nyupenko Místopředseda dozorčí rady Datum narození: 26. ledna 1964 Bydliště: Praha 6, Pod Kaštany 116, PSČ 16 Den vzniku funkce: 16. listopadu 212 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. listopadu 212 Ing. David Částek Člen dozorčí rady Datum narození: 14. září 1968 Bydliště: Praha 8, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 186 Den vzniku funkce: 22. dubna 29 Den vzniku členství v dozorčí radě: 22. dubna 29 Struktura akcionářů Akcionář Banky s kvalifikovanou účastí na Bance k 31. prosinci 213: - Roman Jakubovič Popov je ovládající osobou společnosti PČRB a současně i ovládající osobou Evropsko-ruské banky, a.s.; přímá kvalifikovaná účast 1 %. Alexander Valerjanovič Lebeděv Člen představenstva a vrchní ředitel Datum narození: 6. srpna 1971 Bydliště: Novozavodskaja 23, Moskva, Ruská federace Den vzniku členství v představenstvu: 12. května 212 Složení dozorčí rady Dozorčí rada má 3 členy. Vzhledem ke skutečnosti, že Banka má více než 5 zaměstnanců, jsou 2 členové voleni a odvoláváni valnou hromadou a 1 člen volen zaměstnanci. Olga Vasiljevna Arsenťjevová Předsedkyně dozorčí rady Datum narození: 29. srpna 1964 Bydliště: ul. Akademika Anochina 2/4, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 24. dubna 29 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. července

9 Organizační struktura ERB k 31. prosinci 213 Struktura regulovaného konsolidačního celku k 31. prosinci 213 Valná hromada Roman jakubovič popov Dozorčí rada Představenstvo 1% 1% 1 Odbor vnitřního auditu 2 Compliance officer Vrchní ředitel úseku 1 Místopředseda představenstva a vrchní ředitel úśeku 2 Předseda představenstva a generální ředitel Člen představenstva a vrchní ředitel úseku 3 Vrchní ředitel úseku 4 Vrchní ředitel úseku 5 OOO První česko-ruská banka IČ: Datum zápisu: Adresa: Moskva, , Lobačevskogo 27, Ruská federace Předmět činnosti: banka Evropsko-ruská banka, a.s. IČ: Datum zápisu: Adresa: Praha 5, Štefánikova 78/5, PSČ 15, Česká republika Předmět činnosti: banka 1 Úsek vnitřní správy a služeb 2 Klientský úsek 3 Úsek informačních technologií a platebních instrumentů 4 Obchodní úsek 5 Úsek financí 1% 1% 1% 11 Kancelář představenstva 21 Odbor strukturovaného financování 31 Odbor provozu IT 41 Odbor Treasury / Dealing 51 Odbor controllingu a reportingu Výbor řízení aktiv a pasiv (ALCO) OOO PČRB-Finance OOO VEKTRA 12 Odbor vnitřní správy 14 Odbor právních služeb 15 Odbor bezpečnosti 16 Odbor úvěrového portfolia 221 Oddělení Praha 22 Klientský odbor 222 Expozitura KV 23 Úvěrový odbor 24 Odbor klientských akvizic 32 Odbor rozvoje IT a vývoje produktů 33 Odbor Back-office 34 Odbor kontroly plateb 411 Oddělení pokladní činnosti 52 Odbor účetnictví a personálních věcí 53 Odbor řízení rizik 54 Odbor vymáhání pohledávek úvěrový výbor (úv) škodní komise IČ: Datum zápisu: Adresa: Moskva, , Lobačevskogo 27, Ruská federace Předmět činnosti: Činnost v oblasti účetnictví a auditu, konzultační činnost v otázkách obchodních činností a správy, ostatní finanční zprostředkování, pomocná činnost v oblasti finančního zprostředkování ZPIF VEKTRA IČ: Datum zápisu: Adresa: Moskva, 12547, 2-ya Brestskaya 8, Ruská federace Předmět činnosti: uzavřený podílový investiční fond IČ: Datum zápisu: Adresa: Moskva, 12547, 2-ya Brestskaya 8, Ruská federace Předmět činnosti: investiční společnost (správa investičních fondů, podílových investičních fondů a nestátních penzijních fondů) 25 Odbor marketingu 16 17

10 Risk management Systém řízení rizik Banky je založen na regulatorních pravidlech pro banky a vnitřní strategii řízení rizik, která stanovuje základní rámec pro tuto oblast. Strategie řízení rizik upravuje celkový systém řízení rizik, jeho základní principy, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů a útvarů ERB, informační toky a základní kontrolní mechanismy. Na celkovou strategii řízení rizik navazují strategie pro řízení jednotlivých rizik - strategie řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace, strategie řízení tržních rizik, strategie řízení rizika likvidity, strategie řízení operačního rizika, strategie řízení kapitálu a kapitálové přiměřenosti, investiční strategie a strategie řízení vnitřně stanoveného kapitálu. Riziko nadměrné páky Banka řídí v rámci dobrovolného monitoringu vývoje hodnoty ukazatele pákového poměru České národní banky. Při řízení rizik Banka uplatňuje konzervativní přístup a řídí se těmito základními principy: - důsledně je odděleno řízení rizik od obchodní činnosti, - Banka má nastaveny postupy pro schvalování nových obchodů, - Banka pro jednotlivá rizika využívá soustavu vnitřních limitů, které omezují expozici vůči finančním rizikům, - každý obchod je podroben nezávislému hodnocení, - Banka průběžně vyhodnocuje všechna rizika, - vedení Banky je pravidelně informováno o míře podstupovaných rizik, - Banka pravidelně provádí stresové testování a zpětné testování, - systém řízení rizik je průběžně sledován a vyhodnocován. Organizační uspořádání Útvarem odpovědným za řízení rizik v Bance je Odbor řízení rizik, který je součástí Úseku financí. Systém řízení rizik rovněž zahrnuje dva výbory, a to Výbor pro řízení aktiv a pasiv a Úvěrový výbor. Výbor pro řízení aktiv a pasiv nemá rozhodovací pravomoc. Úvěrový výbor má omezenou rozhodovací pravomoc, a to ve vztahu k úvěrům poskytovaným fyzickým osobám se zástavou nemovitosti. Pravomoc Úvěrového výboru je dále omezena definovanými parametry úvěrových případů z hlediska produktu, objemu, měny a splatnosti. V ostatních případech je rozhodovací pravomoc na představenstvu Banky. Řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace Úvěrové obchody jsou hlavní obchodní činností Banky. Úvěrové riziko tak pro Banku představuje nejvýznamnější finanční riziko, na jehož řízení je kladen velký důraz. S ohledem na strukturu poskytovaných produktů je Banka vystavena zejména úvěrovému riziku investičního portfolia. Úvěrové riziko obchodního portfolia je, vzhledem k jeho výši a struktuře, minimální. Úvěrové riziko na klienta (resp. protistranu) či na ekonomicky spjatou skupinu klientů je omezováno vnitřními limity, které jsou stanoveny na nižší úrovni než regulatorní limity. Z dalších limitů, které Banka stanovuje, je aktivně využíván zejména limit na zemi, případně region, což úzce souvisí s obchodní strategií Banky, která je významně směřována na Ruskou federaci (klienty se sídlem v Ruské federaci nebo mající obchodní a ekonomické vazby na Ruskou federaci). Před poskytnutím každého úvěrového produktu Banka hodnotí úvěrovou bonitu klienta. Analýze je podrobena zejména finanční situace klienta, obchodní a finanční plán, schopnost splácet závazky vůči Bance z generovaného cash flow a předchozí úvěrová historie klienta. Bonitu klientů Banka rovněž průběžně vyhodnocuje během trvání smluvního vztahu s klientem. Ke snižování úvěrových rizik Banka používá všechny techniky, které je možné využít v rámci standardizovaného přístupu. Zajištění pohledávek ve vztahu ke klientům bylo realizováno zejména těmito nástroji: zástava nemovitého majetku, zástava movitého majetku, ručení třetí osoby a zajištění pohledávkami. Definici pohledávek po lhůtě splatnosti a pohledávek se znehodnocením Banka přejímá z regulatorních předpisů. V případě nových klientů Banka často zařazuje pohledávky klienta nejprve mezi sledované (dle pravidel České národní banky) a teprve po získání pozitivních zkušeností s klientem jsou pohledávky přeřazeny mezi standardní. Pohledávky ve vztahu ke klientům jsou posuzovány individuálně, s výjimkou portfolia klientů s nepovolenými debety na běžných účtech vzniklých z titulu neuhrazení poplatků Bance, které jsou v případě klientů bez úvěrového vztahu k Bance nebo s úvěrovým vztahem k Bance v kategorii standardní nebo sledované hodnoceny portfoliově. Stresové testování pohledávek za klienty je prováděno na základě tří základních scénářů, které berou v úvahu potenciální zhoršení bonity klientů, zhoršení ekonomických podmínek v určitém regionu a snížení hodnoty zajištění. Řízení tržních rizik Z tržních rizik je Banka vystavena riziku měnovému a úrokovému. Měnové riziko Banka ve sledovaném období obchodovala převážně s měnami CZK, RUB, EUR, USD, GBP, CHF a v menším objemu i v dalších měnách. Na čistou otevřenou pozici v jednotlivých měnách i celkovou čistou měnovou pozici Banka stanovila vnitřní limity, jejichž využití je denně sledováno. Denně je, v souladu s regulatorními požadavky, počítán kapitálový požadavek k měnovému riziku obchodního a investičního portfolia. Vedení Banky je denně informováno o výsledcích propočtů. Banka snižuje měnové riziko pomocí měnových derivátů. V roce 213 Banka používala k řízení a uzavření měnových pozic operace typu FX forward a FX swap, které byly sjednávány na období do tří měsíců

11 V souladu s regulatorními předpisy je pravidelně prováděno stresové testování měnového rizika. O výsledcích jsou měsíčně předkládány zprávy vedení Banky. Podrobnější informace týkající se měnových derivátů jsou uvedeny v účetní závěrce za rok 213. Úrokové riziko Úrokové riziko investičního portfolia (IP) je testováno pomocí GAP analýzy, kdy jsou jednotlivá úrokově citlivá aktiva a pasiva (v členění na jednotlivé měny i agregovaně) rozdělena podle zbytkové doby do nejbližšího data přecenění. Kumulativní GAP je porovnáván s kapitálem Banky. Rovněž je měsíčně vyhodnocován vliv standardizovaného úrokového šoku představovaného paralelním posunem výnosové křivky o 2 bp oběma směry na kapitál Banky. Pro účely vnitřně stanoveného kapitálového požadavku k úrokovému riziku IP, je analogický šok vyhodnocován také pro posun o největší mezidenní změnu fixingu úrokových sazeb za posledních 25 dnů. O rozsahu podstupovaného úrokového rizika je pravidelně informováno vedení Banky. Maximální celkový dopad nepříznivého vývoje úrokových sazeb ve smyslu standardizovaného úrokového šoku na kapitál Banky v průběhu roku 213 nepřesáhl 4 %. Obchodní portfolio Obchodní portfolio Banky, které tvořily měnové deriváty typu FX swap a FX forward, je denně přeceňováno. Změna reálné hodnoty je vykazována do výkazu zisku/ztrát Banky. Řízení rizika likvidity Při řízení rizika likvidity Banka denně provádí analýzu skutečné a očekávané zbytkové splatnosti aktiv a pasiv. Riziko likvidity Banka sleduje pomocí stanovených vnitřních ukazatelů, které tvoří ucelenou soustavu limitů pro sledování a omezení rizika likvidity v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Banka také provádí stresové testování likvidní pozice aplikací dvou stresových scénářů. Vývoj likvidity a plnění stanovených limitů ukazatelů likvidity Banka denně vyhodnocuje a informuje vedení Banky. Banka má připraven pohotovostní plán pro případ mimořádných okolností ovlivňujících její likviditu. Řízení operačního rizika Cílem řízení operačního rizika je minimalizovat toto riziko při současném zajištění požadovaných činností Banky. Základními prvky pro řízení operačního rizika jsou: zpracování adekvátní vnitřní metodiky, nastavení účinného kontrolního systému a vytvoření databáze událostí operačního rizika. Banka sleduje a vyhodnocuje události operačního rizika, analyzuje příčiny jejich vzniku a závažnost. Průběžně jsou přijímána opatření usilující o minimalizaci výskytu událostí operačního rizika. Zpráva o vztazích Propojené osoby Představenstvu ERB je známo, že od 27. března 212 do 31. prosince 213 byla ERB přímo ovládána Romanem Jakubovičem Popovem, narozen 3. března 1972, občan Ruské federace; kvalifikovaná účast (přímá i nepřímá) 1 %. Představenstvu ERB je známo, že v roce 213 ovládající osoba ovládala níže uvedené společnosti, které využily služeb ERB na základě již dříve existujících smluv: - PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, s.r.o. (dále jen PČRB ), IČ: , se sídlem Lobačevskogo 27, Moskva, Ruská federace - SWICORD s.r.o., IČ: , se sídlem Na Výsluní 21/13, 1 Praha 1 - BESOURE s.r.o., IČ: , se sídlem Štefánikova 78/5, 15 Praha 5 - DRACEANOR s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Kaštany 117/19, 16 Praha 6 - KELDAN INVESTMENT LIMITED, IČ: , se sídlem Britské panenské ostrovy - ROYALINE INVESTMENTS LTD., IČ: , se sídlem Britské panenské ostrovy Operace s propojenými osobami v průběhu roku 213 Smlouvy uzavřené se spřízněnou osobou - PČRB: - Smlouva č /13/52 o podřízeném dluhu ze dne Depozitní smlouva č. 3/213826/1 ze dne (3/13/78) - Depozitní smlouva č. 3/213919/1 ze dne (3/13/85) - Agentská smlouva č. 1/13/ФЛ ze dne (26/13/3) - Depozitní smlouva č. 3/212926/1 ze dne (3/12/69) ve znění dodatku č. 1 ze dne (3/13/79) - Smlouva č /12/73 o termínovaném vkladu PČRB v ERB ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne (3/12/73), dodatku č. 2 ze dne (3/13/1) a dodatku č. 3 ze dne (3/13/12) S ovládající osobou byly ke konci roku 213 aktivní tyto smlouvy: - Dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručitele č. 132/2.1/3.1/212 - Dohoda o ručení včetně písemného prohlášení ručitele č. 1332/2.1/3.4/213 S osobami ovládanými ovládající osobou nebyly v roce 213 uzavřeny žádné smlouvy. ERB ze všech výše uvedených smluv ani z dále uvedených ostatních právních úkonů nevznikla žádná újma. Organizační struktura řízení operačního rizika zahrnuje představenstvo, které je hlavní rozhodovací úrovní, Odbor řízení rizik, Odbor bezpečnosti, plnící funkci krizového koordinátora, a Odbor vnitřního auditu. 2 21

12 Ostatní právní úkony V průběhu účetního období byly v zájmu či na popud ovládající osoby anebo osob ovládaných ovládající osobou učiněny následující právní úkony, ostatní opatření, plnění či protiplnění: - Faktury přijaté od PČRB ve výši Kč. - Zisk z postoupených pohledávek ve výši Kč. - Agentské poplatky za služby poskytnuté ze strany PČRB, ve výši Kč. Další přijatá opatření Banka nepřijala žádná další opatření ve prospěch či na podnět ovládající osoby a propojených osob. Poskytovaná plnění a protiplnění Poskytovaná plnění a protiplnění z výše uvedených smluv byla provedena za běžných obchodních podmínek. Prohlášení vedení společnosti Představenstvo prohlašuje, že do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a ERB vyhotovené dle 66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období od 1. ledna 213 do 31. prosince 213 uvedlo veškeré informace, které jsou mu známé, o: - struktuře propojených osob, - smlouvách mezi ERB a propojenými osobami, - jiných právních úkonech učiněných ERB v zájmu těchto osob, - veškerých opatřeních přijatých ERB, nebo - uskutečněných ERB v zájmu nebo na popud těchto osob. Tato Zpráva o vztazích byla schválena představenstvem Banky k předložení Valné hromadě. V Praze, dne 18. března 214 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada Evropsko-ruské banky, a.s. (dále jen Banka ) v roce 213 zajišťovala úkoly, které jí náleží ze zákona a stanov Banky. Dohlížela na činnost představenstva, finanční situaci Banky a na plnění povinností vyplývajících z příslušných právních norem. Dozorčí rada v roce 213 pracovala ve tříčlenném složení a sešla se celkem sedmkrát na svých pravidelných zasedáních. V souladu s ustanovením 44 zákona o auditorech vykonává v Bance činnost Výboru pro audit dozorčí rada. Dozorčí rada sledovala postup sestavování účetní závěrky, hodnotila a kontrolovala účinnost vnitřního kontrolního systému, vnitřního auditu a systému řízení rizik. Nemalou část činnosti též představovalo sledování průběhu povinného auditu a nezávislosti interního auditu Banky. Dozorčí rada, na základě vlastního přezkoumání, konstatuje, že účetní závěrka Banky byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. ověřila účetní závěrku Banky a vyjádřila výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti. Dozorčí rada dále konstatuje, že tato výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Banky za rok 213 a o vyhlídkách budoucího vývoje Banky. Dozorčí rada dále prověřila Zprávu o vztazích a potvrzuje její úplnost a správnost. Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři Banky v působnosti valné hromady schválit účetní závěrku v podobě navržené představenstvem. Dozorčí rada děkuje představenstvu a zaměstnancům Banky za spolupráci v roce 213. V Moskvě, dne 3. dubna 214 Statutární orgán účetní jednotky Podpis JUDr. Jiří Vaňhara místopředseda představenstva a vrchní ředitel Olga Vasiljevna Arsentjevová předsedkyně dozorčí rady Alexander Valerjanovič Lebeděv člen představenstva a vrchní ředitel 22 23

13 Rozvaha k 31. prosinci 213 Účetní závěrka za rok končící AKTIVA Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem Závazky vůči bankám PASIVA v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky vůči klientům v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy ostatní Podřízené závazky Základní kapitál splacený Neuhrazená ztráta z předchozích období Ztráta za účetní období Pasiva celkem Poznámka Podrozvaha k 31. prosinci 213 Podrozvahová aktiva Poskytnuté přísliby a záruky Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Odepsané pohledávky Podrozvahová aktiva celkem Podrozvahová pasiva Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Podrozvahová pasiva celkem Poznámka

14 Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 213 Výnosy z úroků a podobné výnosy 19 z toho: z dluhových cenných papírů Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Poznámka Všeobecné informace Evropsko-ruská banka, a.s. (dále jen Banka ) je akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 15. července 28 oddíl B, vložka Banka má jednu pobočku, kterou v dubnu 21 otevřela v Karlových Varech. Sídlo Banky je Štefánikova 78/5, 15 Praha 5, Česká republika a identifikační číslo Činnost Banky spočívá zejména v: - přijímání vkladů od veřejnosti, - poskytování úvěrů, - investování do cenných papírů na vlastní účet, - finanční pronájem (finanční leasing), - platební styk a zúčtování, - vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, - poskytování záruk, - otvírání akreditivů, - obstarávání inkasa, - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), - poskytování bankovních informací, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, - činnosti, které přímo souvisejí s výše uvedenými činnostmi. Akcie 6 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč, plně splacené. Od 27. března 212 je jediným akcionářem Banky Roman Jakubovič Popov. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Ztráta z běžné činnosti před zdaněním Účetní postupy Daň z příjmů odložená Ztráta z běžné činnosti po zdanění Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince Základní zásady vedení účetnictví Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu, je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a realizovatelných finančních nástrojů reálnou hodnotou. Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak a účetní závěrka není konsolidována. Základní kapitál Neuhrazená ztráta Zůstatek k 1. lednu Čistá ztráta za účetní období Zůstatek k 31. prosinci 212 Čistá ztráta za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Cizí měny Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen ČNB ) k rozvahovému dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty jako Zisk z finančních operací

15 2.3. Okamžik uskutečnění účetního případu Pro účetní zachycení finančních aktiv a závazků platí následující pravidla: Dle typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, cenných papírů, den provedení platby nebo inkasa z účtu klienta, den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtování příkazů banky v clearingovém centru, ČNB, okamžik připsání platby dle zprávy (výpis ze systému SWIFT, avízo banky apod.) došlé od korespondenta, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, deriváty, den vydání nebo převzetí záruky nebo úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. Pevné termínové operace spolu s nákupem a prodejem finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Pro odúčtování finančních aktiv a závazků platí následující pravidla: Finanční aktivum nebo jeho část Banka odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Banka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. Finanční závazek nebo jeho část zanikne, pokud je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou, se zúčtuje do zisků nebo ztrát Finanční deriváty a zajišťování Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, jsou nejprve zachyceny v podrozvaze v pořizovací ceně a následně oceňovány reálnou hodnotou, přičemž zisky a ztráty ze změny reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce zisky a ztráty z finančních operací. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí, které vycházejí pouze z dostupných tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Banky tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. V rozvaze jsou všechny deriváty vykazovány spolu s ostatními spotovými operacemi v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Banku negativní. V podrozvaze jsou spotové a pevné termínové operace vykázány zvlášť. Oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací, zajišťovací účetnictví není využíváno Cenné papíry držené do splatnosti Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry zařazené Bankou do této kategorie, které splňují podmínky zařazení do této kategorie, tj. jsou s pevným datem splatnosti, a které Banka zamýšlí a je schopna držet je do splatnosti. Cenné papíry držené do splatnosti jsou oceňovány naběhlou hodnotou Výnosové a nákladové úroky Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu za použití metody efektivní úrokové míry odvozené ze skutečné pořizovací ceny. Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období. Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo závazku. Při výpočtu efektivní úrokové míry Banka bere v úvahu veškeré smluvní peněžní toky plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosy z nesplácených úvěrů jsou rovněž časově rozlišovány a zahrnovány do zůstatku příslušného úvěru. Tyto částky jsou brány v úvahu při stanovení opravné položky na nesplácené úvěry. Výjimkou z těchto pravidel jsou poplatky spojené s přípravou smluvní dokumentace u komplexních obchodních případů, které se ihned vykážou jako výnosy z poplatků a provizí Sankční úroky Sankční úrokové výnosy, které nebyly uplatněny nebo byly prominuty, jsou vyloučeny z úrokových výnosů do doby jejich inkasa. Výnosy, které již byly uplatněny, nejsou odúčtovány Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize jsou vykazovány na akruálním principu k datu poskytnutí služby. Poplatky a provize za sjednání transakce pro třetí stranu nebo z podílu na tomto jednání jsou vykázány v okamžiku dokončení transakce, ke které se vztahují. Poplatky za obhospodařování a správu aktiv a za poradenské služby jsou vykazovány na akruálním principu na základě smluv o poskytnutí těchto služeb Pohledávky Pohledávky vytvořené Bankou se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti a na základě toho Banka stanovuje k jednotlivým pohledávkám ztrátu ze znehodnocení. Pokud Banka přímo neodepíše část pohledávky odpovídající ztrátě ze znehodnocení, tvoří k této části pohledávky opravnou položku. Nedobytné pohledávky se zpravidla odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem Společnost s rozhodujícím vlivem (dále také dceřiná společnost ) je společnost ovládaná Bankou, v níž Banka může určovat finanční a provozní politiku s cílem získat přínosy z činnosti společnosti. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné trvalé snížení hodnoty Rezervy Rezervy jsou tvořeny v případě, že jsou splněna následující kritéria: - existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, - je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž pravděpodobné znamená pravděpodobnost vyšší než 5 %, - je možné přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku/ plnění. Všechny rezervy jsou zahrnuty v pasivech. Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost je vykázáno ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění

16 2.12. Opravné položky Banka musí nejdříve posoudit, zda existuje důvod pro snížení rozvahové hodnoty jednotlivých úvěrů. Jednotlivé úvěry jsou tříděny do pěti kategorií dle definic vydaných ČNB (standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové). Úvěry se selháním (nestandardní, pochybné, ztrátové) zahrnují nesplacenou jistinu a naběhlé výnosové úroky s příslušenstvím a jsou po splatnosti více než 9 dnů nebo vykazují jiná porušení smluvních podmínek nebo zhoršenou finanční situaci dlužníka. Sledované pohledávky zahrnují nesplacenou jistinu a naběhlé výnosové úroky s příslušenstvím a nejsou po splatnosti déle než 9 dní. Opravné položky jednotlivých úvěrů korigují nominální hodnotu jednotlivých pohledávek. Výše opravných položek k pohledávkám a ostatním rizikovým aktivům vychází z ocenění vymahatelné částky z těchto aktiv k rozvahovému dni po zohlednění současné hodnoty zajištění při nuceném prodeji. Pokud Banka zjistí, že se některé jednotlivé pohledávky vyznačují shodnými rysy majícími vliv na snížení jejich rozvahové hodnoty, zahrne tyto pohledávky do portfolia stejnorodých pohledávek, a posuzuje tyto pohledávky jako portfolio. Ke snížení rozvahové hodnoty portfolia stejnorodých pohledávek Banka přistupuje v důsledku událostí, které nastaly po vzniku pohledávek, a to na základě existence pozorovatelných dat, která indikují snížení očekávaných budoucích peněžních toků z tohoto portfolia, ačkoliv toto snížení nelze ještě identifikovat pro jednotlivé pohledávky zařazené do portfolia. Opravné položky jsou tvořeny ke sledovaným pohledávkám a k pohledávkám v selhání za klienty po odečtení skutečné hodnoty zajištění těchto pohledávek a k portfoliu debetních zůstatků na běžných účtech klientů, které jsou dle vnitřních pravidel Banky kategorizovány jako nestandardní. Tvorba opravné položky se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem jednotlivých aktiv ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost je vykázáno ve výnosech. Opravné položky k majetku vedenému v cizí měně se tvoří v této cizí měně. Kurzové rozdíly se vykazují stejně jako kurzové rozdíly z ocenění majetku, k němuž se vztahují Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané životnosti při uplatnění následujících ročních odpisových sazeb: Budovy a stavby Zařízení, inventář a motorová vozidla Hlavní bankovní systém Ostatní bankovní a klientské systémy Nebankovní software 5 let 3 1 let 1 let 6 let 3 roky Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivé majetkové položky je aktivováno a odepisováno Daň z přidané hodnoty Banka je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou včetně daně z přidané hodnoty. Banka neuplatňuje DPH na vstupu vzhledem k tomu, že poměr příjmů podléhajících DPH k celkovým příjmům Banky nedosahuje takové výše, aby bylo pro Banku ekonomické DPH na vstupu uplatňovat. DPH na vstupu (s výjimkou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) je okamžitě účtována do nákladů Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi účetní hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Banka očekává její realizaci Náklady na zaměstnance Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují i odměny členům představenstva. Banka v současné době nerealizuje příspěvky na soukromé penzijní připojištění pro své zaměstnance. K financování státního důchodového plánu provádí Banka pravidelné odvody do státního rozpočtu Spřízněné strany Banka definovala své spřízněné strany v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran následovně: Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek: a) strana i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou nebo je pod společným ovládáním s účetní jednotkou (jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky); ii) má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv; nebo iii) spoluovládá takovouto účetní jednotku; b) strana je přidruženým podnikem účetní jednotky; c) strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem; d) strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku; e) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a) nebo d); f) strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni podstatný vliv přímo nebo nepřímo jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v dané straně má přímo nebo nepřímo takovýto jednotlivec; nebo Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez ohledu na to, zda je účtována cena. Za klíčové členy managementu Banka považuje pouze členy představenstva. Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 4-5, 12-14, 17-24, 26, Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 3 31

17 3 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pokladní hotovost Povinné minimální rezervy Běžné vklady u centrální banky Termínové vklady u centrální banky Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank celkem Banka může využívat peněžní prostředky uložené na účtu povinných minimálních rezerv u ČNB za podmínky dodržení stanovené průměrné výše rezerv v udržovacím období. Povinné minimální rezervy představují povinné vklady Banky u ČNB. Tyto vklady jsou úročeny dvoutýdenní repo sazbou pro českou korunu, která k 31. prosinci 213 a k 31. prosinci 212 činila,5 %. 4 Pohledávky za bankami Běžné účty u bank Termínové vklady u ostatních bank Ostatní pohledávky za bankami Pohledávky za bankami celkem Z výše uvedených pohledávek za bankami k 31. prosinci 213 je v sesterské bance - PRVNÍ ČESKO- RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným (dále jen PČRB ) uloženo tis. Kč na běžných účtech (k 31. prosinci 212: tis. Kč) a tis. Kč na termínovém vkladu (k 31. prosinci 212: Kč). Tyto pohledávky byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti v podstatě za stejných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným bankám a i přes značnou koncentraci vkladů do této spřízněné bankovní instituce podle názoru vedení Banky nepředstavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko, ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy. Banka v průběhu let 212 a 213 neodepsala žádné pohledávky za bankami. 5 Pohledávky za klienty 5.1. Pohledávky dle typu dlužníka 31. prosince prosince prosince prosince Kvalita portfolia pohledávek Pohledávky vůči klientům lze dle definic vydaných ČNB analyzovat takto: 31. prosince prosince 212 Standardní Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za klienty celkem Opravná položka (poznámka 1) Účetní hodnota pohledávek za klienty celkem Současnou hodnotu přijatých zástav za úvěry klientům lze analyzovat takto: Nemovitosti Finanční majetek Ostatní hmotný majetek Ostatní aktiva Přijaté zástavy za úvěry klientům celkem V roce 213 byly restrukturalizovány pohledávky v celkovém objemu tis. Kč (212: tis. Kč). Pohledávka je považována za restrukturalizovanou, pokud Banka poskytla dlužníkovi úlevu, protože by jí pravděpodobně vznikla ztráta, pokud by tak neučinila. Za restrukturalizovanou pohledávku se nepovažuje pohledávka vzniklá obnovením krátkodobého úvěru, pokud dlužník plnil povinnosti vyplývající z úvěrové smlouvy Úvěry spřízněným stranám Standardní pohledávky za fyzickými osobami zahrnují tyto úvěry spřízněným stranám: Členové představenstva Členové dozorčí rady Ostatní vedoucí zaměstnanci Členové představenstva PČRB Úvěry spřízněným stranám celkem 31. prosince prosince 212 Přírůstky Úbytky prosince prosince Pohledávky za právnickými osobami Pohledávky za fyzickými osobami Ostatní pohledávky za klienty Pohledávky za klienty celkem Opravná položka (poznámka 1) 31. prosince prosince Všechny úvěry spřízněným stranám byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti v podstatě za stejných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným klientům a podle názoru vedení nepředstavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko, ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy. 6 Cenné papíry 6.1. Cenné papíry držené do splatnosti Účetní hodnota pohledávek za klienty celkem Dluhové cenné papíry včetně státních bezkuponových dluhopisů Cenné papíry držené do splatnosti k 31. prosinci 213 zahrnují dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě tis. Kč (212: tis. Kč), při průměrném úroku 6,3 % p.a. a jsou splatné v letech Reálná hodnota těchto dluhových cenných papírů k 31. Prosinci 213 činila tis. Kč (212: tis. Kč)

18 7 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 7.1. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem Banka v průběhu roku 211 pořídila dceřinou společnost, kterou následně přejmenovala na ERB Systems s.r.o. Dceřiná společnost má identifikační číslo a jejím sídlem je Štefánikova 78/5, 15 Praha 5, Česká republika. Jejím předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ale do konce roku 213 nedošlo k zahájení její činnosti. 31. prosince 213 Pořizovací cena Čistá účetní hodnota 2 2 Pořizovací cena (tis. Kč) 8 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek K 1. lednu 212 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 212 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Vyřazení Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 212 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 213 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Vyřazení Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 213 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Nominální hodnota (tis. Kč) Podíl (%) Software Nedokončené investice Společnost celkem Vlastní kapitál (tis. Kč) 2 Základní kapitál (tis.kč) Provozní dlouhodobý hmotný majetek K 1. lednu 212 Pořizovací cena Oprávky a opravné položky na snížení hodnoty Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 212 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Vyřazení Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 212 Pořizovací cena Oprávky a opravné položky na snížení hodnoty Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 213 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Vyřazení Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 213 Pořizovací cena Oprávky a opravné položky na snížení hodnoty Zůstatková hodnota Banka nepoužívá majetek získaný na základě smluv o finančním leasingu. K 31. prosinci 213 a 31. prosinci 212 Banka nevlastnila žádný majetek zatížený zástavním právem Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 9 Ostatní aktiva Budovy a pozemky Zařízení Nedokončené investice Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Odpisy celkem prosince prosince 212 Pohledávky za různými dlužníky Kladná reálná hodnota derivátů Odložená daňová pohledávka (poznámka 27) Poskytnuté provozní zálohy Uspořádací účty Ostatní pohledávky Ostatní aktiva celkem Opravné položky na snížení hodnoty (poznámka 11) Účetní hodnota

19 1 Náklady a příjmy příštích období Náklady příštích období k 31. prosinci 213 činily tis. Kč (31. prosince 212: tis. Kč). Banka v rámci nákladů příštích období časově rozlišila zejména provozní náklady spojené se správou a údržbou bankovního informačního systému v roce Opravné položky, rezervy a odpisy aktiv Banka vykazovala následující rezervy a opravné položky k rizikovým aktivům: Ostatní rezervy Rezervy na poskytnuté záruky (poznámka 18) Opravné položky Pohledávky za klienty (poznámka 5) Ostatní aktiva (poznámka 9) Změnu stavu rezerv lze analyzovat takto: K 1. lednu 212 Kurzové rozdíly K 31. prosinci 212 Tvorba Rozpuštění Kurzové rozdíly K 31. prosinci 213 Změnu stavu opravných položek lze analyzovat takto: K 1. lednu 212 Tvorba Rozpuštění Kurzové rozdíly K 31. prosinci 212 Tvorba Použití Rozpuštění Kurzové rozdíly K 31. prosinci 213 Pohledávky za klienty prosince prosince 212 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Rozpuštění rezerv na pohledávky a záruky 155 Rozpuštění opravných položek na pohledávky a záruky Výnosy z dříve odepsaných pohledávek vůči klientům Rezervy na poskytnuté záruky Ostatní aktiva Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Odpisy pohledávek vůči klientům - 34 Náklady na postoupení pohledávek Tvorba rezerv a opravných položek k pohledávkám a zárukám Použití rezerv a opravných položek k pohledávkám a zárukám Nedobytné pohledávky jsou odepisovány do nákladů v případech, kdy vedení Banky neočekává jejich další vymožitelnost a jsou vykázány v řádku Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám spolu s použitím již dříve vytvořených opravných položek. O zařazení odepsaných pohledávek do podrozvahové evidence rozhoduje Banka individuálně v případě, že u dané pohledávky předpokládá její další vymáhání. 12 Závazky vůči bankám Závazky vůči sesterské bance PČRB Závazky vůči ostatním bankám Závazky vůči bankám celkem Vedení Banky se domnívá, že vklady od spřízněných stran byly přijaty v zásadě za stejných podmínek a úrokových sazeb, jako srovnatelné transakce s jinými klienty realizovanými ve shodné době a podle názoru vedení Banky nebyla v těchto případech použita jiná než obvyklá úroková sazba a tyto vklady nevykazují odlišné riziko likvidity či jiné nepříznivé faktory. 13 Závazky vůči klientům Závazky splatné na požádání Termínové účty se splatností Termínové účty s výpovědní lhůtou Závazky vůči klientům celkem Vklady od spřízněných stran Dceřiné společnosti a ostatní společnosti pod společnou kontrolou Ostatní spřízněné obchodní společnosti Členové představenstva Členové dozorčí rady Vklady od spřízněných stran celkem Banka vedla k 31. prosinci 213 účty obcím o celkovém objemu tis. Kč (k 31. prosinci 212: tis. Kč). Banka nevede žádné účty státním institucím prosince prosince prosince prosince prosince prosince

20 14 Podřízený dluh Dne 1. března 211 Banka obdržela podřízený dluh od PČRB ve výši 2 tis. EUR (ekvivalent 51 6 tis. Kč přepočtený kurzem ČNB k 31. prosinci 211 ve výši 25,8 CZK/EUR), který je splatný dne 1. března 223. Tento dluh je úročen sazbou 6 % p.a. a úrok je vyplácen měsíčně. Akcionáři Jméno a sídlo Roman Jakubovič Popov (předseda představenstva) Rublovskoe šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Podíl (%) 1 Dne 29. června 212 banka obdržela druhý podřízený dluh od PČRB ve výši 2 tis. EUR (ekvivalent 5 28 tis. Kč přepočtený kurzem ČNB k 31. prosinci 212 ve výši 25,14 CZK/EUR), který je splatný dne 29. června 224. Tento dluh je úročen sazbou 6 % p.a. a úrok je vyplácen měsíčně. Dne 22 dubna 213 banka obdržela třetí podřízený dluh ve výši 1 tis. EUR (ekvivalent tis. Kč přepočtený kurzem ČNB k ve výši 27,43 CZK/EUR), který je splatný dne 22. dubna 225. Tento dluh je úročen ve výši 6 % p.a. a úrok je vyplácen měsíčně. Všechny tři tyto dluhy jsou podřízeny všem ostatním závazkům Banky a tvoří součást dodatkového kapitálu definovaného ČNB pro účely stanovení kapitálové přiměřenosti Banky. 15 Ostatní pasiva 31. prosince prosince 212 Závazky vůči různým věřitelům Záporné reálné hodnoty derivátů (poznámka 28) Dohadné účty pasivní Závazky v průběhu vypořádání Závazky vůči různým věřitelům k 31. prosinci 213 zahrnují závazek vůči členům představenstva Banky ve výši 723 tis. Kč (k 31. prosinci 212: 661 tis. Kč). Banka neměla k 31. prosinci 213 a k 31. prosinci 212 žádné závazky po splatnosti vůči finančním orgánům, orgánům sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 16 Výnosy a výdaje příštích období Výdaje příštích období z toho: fond pojištění vkladů ostatní provozní výdaje mzdové náklady poradenství 17 Vlastní kapitál a rozdělení zisku Základní kapitál zprostředkování finančních služeb 31. prosince prosince Banka v roce 212 vykázala čistou ztrátu ve výši tis. Kč. Ztráta byla převedena do neuhrazené ztráty minulých let rozhodnutím akcionáře ze dne 29. dubna 213. Rozhodnutí o způsobu uhrazení ztráty za rok 213 ve výši tis. Kč nebylo k datu schválení účetní závěrky učiněno. Vlastní kapitál Banky k 31. prosinci 213 činil tis. Kč (k 31. prosinci 212: tis. Kč). Regulatorní kapitál Banky k 31. prosinci 213 činil tis. Kč (k 31. prosinci 212: tis. Kč). Pokles vlastního i regulatorního kapitálu Banky z důvodu neuhrazených kumulativních ztrát má za následek snižující se kapitálovou přiměřenost. Bez významných kapitálových injekcí by byl ohrožen předpoklad trvání Banky. 18 Eventuality a přísliby Přísliby poskytnutí úvěru, záruky za úvěry třetím stranám, záruky z poskytnutých směnečných akceptů a akreditivy vystavují Banku úvěrovému riziku a ztrátě v případě nedodržení podmínek ze strany klienta. V průběhu běžné podnikatelské činnosti vznikají různé přísliby a potenciální závazky, které jsou provázeny prvky úvěrového rizika, úrokového rizika a rizika likvidity. Potenciální pasiva lze členit takto: Poskytnuté přísliby Za ostatní banky Za ostatní klienty Poskytnuté přísliby celkem Poskytnuté záruky Za banky ve skupině (PČRB) dceřiné společnosti a ostatní spřízněné osoby Za ostatní klienty Poskytnuté záruky celkem Rezerva na poskytnuté záruky Zůstatková hodnota poskytnutých záruk celkem K 31. prosinci 213 Banka přijala záruky ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 212: tis. Kč). Bance v roce 213 a 212 nevznikly žádné závazky vyplývající z výkonu svěřeneckých povinností. Záruky přijaté od PČRB k 31. prosinci 213 představují tis. Kč (k 31. prosinci 212: tis. Kč). 19 Výnosy z úroků a podobné výnosy prosince prosince Úvěry poskytnuté klientům Mezibankovní transakce Dluhopisy Ostatní finanční transakce prosince prosince 212 Výnosy z úroků a podobné výnosy celkem Upsaný 6 Splacený Výnosové úroky z mezibankovních transakcí s PČRB v roce 213 tvořily tis. Kč (212: tis. Kč). Výnosové úroky od ostatních spřízněných stran v roce 213 tvořily tis. Kč (212: 627 tis. Kč). Dle odhadu vedení Banky bylo v roce 213 do výnosů zahrnuto tis. Kč úroků z úvěrů v selhání (212: 8 81 tis. Kč). Částka odpuštěných sankčních úroků z prodlení za rok 213 představuje 27 tis. Kč (212: tis. Kč)

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Konsolidovaná výroční zpráva

Konsolidovaná výroční zpráva Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Údaje o konsolidačním celku Zpráva dozorčí rady Equa bank a. s. Zpráva o vztazích 03 14 65 Základní údaje o hospodařeni Equa bank a. s. Dozorčí rada Equa bank a. s. Auditovaná

Více

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13 Výroční zpráva Živnostenské banky, a.s., za rok 2002 OBSAH Strana Složení dozorčí rady a představenstva 3 Zpráva dozorčí rady 4 Úvod místopředsedy představenstva ke zprávě představenstva 5 Zpráva představenstva

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo.............................................................................................. 4 Základní ekonomické ukazatele...........................................................................

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 The Royal Bank of Scotland N.V. pobočka Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Organizační struktura banky 3. Řízení bankovních rizik 4. Ochrana banky před zneužitím při legalizaci výnosů

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka

výroční zpráva 2008 2009 UNIBON sazba David Stypka výroční zpráva 2008 spolehlivý NEJENŽE DISPONUJE SILNÝM KAPITÁLOVÝM VYBAVENÍM, KTERÉ ZABEZPEČUJE DOSTATEČNÉ KRYTÍ VEŠKERÝCH RIZIK, JIMŽ JE PŘI SVÉM PODNIKÁNÍ VYSTAVEN, ALE ZÁROVEŇ ŘÁDNĚ A DŮSLEDNĚ ADAPTUJE

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz

Heršpická 5. 658 26 Brno. Tel.: +420 543 525 111. Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK CZ. mail@volksbank.cz. www.volksbank.cz VOLKSBANK CZ Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: +420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 mail@volksbank.cz www.volksbank.cz 4 Dan Trantina (1965) Ranní probouzení 30 x 30 cm, olej na plátně, 2002 OBSAH VÝROČNÍ

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 2 3 Obsah Obsah... 3 Nejdůležitější hospodářské výsledky... 4 Úvodní slovo představenstva...

Více