Výroční zpráva Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, , Praha 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, , Praha 5

2 Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: akciová společnost bankovní činnost v rozsahu udělené licence Kód banky: 2210 Telefonické spojení: Fax: Oficiální web: 2

3 Obsah Úvodní slovo představenstva... 4 Zpráva představenstva k výsledkům za rok Hospodářské výsledky... 7 Bilance aktiv a pasiv... 7 Kapitálové vybavení... 7 Obchodní činnost... 7 Systém opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu... 9 Cíle a výzvy pro rok O nás Bankovní licence Činnost ERB v roce ERB jako součást společenského a kulturního dění Správa a řízení Banky Složení představenstva Složení dozorčí rady Struktura akcionářů Organizační struktura ERB k 31. prosinci Struktura regulovaného konsolidačního celku k 31. prosinci Risk management Organizační uspořádání Řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace Řízení tržních rizik Řízení rizika likvidity Řízení operačního rizika Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora za rok končící Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání dle vyhlášky č. 123/2007 Sb Kapitál a kapitálová přiměřenost Banky Poměrové ukazatele Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě za rok

4 Úvodní slovo představenstva Vážení klienti, obchodní partneři, akcionáři a kolegové, dovolte nám informovat vás o výsledcích hospodaření Evropsko-ruské banky, a.s. (dále také ERB nebo též Banka ) a předložit vám výroční zprávu Banky společně s účetní závěrkou sestavenou podle právních předpisů platných v České republice a ověřenou nezávislým auditorem. Hospodářské výsledky Banky v roce 2012 byly do značné míry ovlivněny celkovou výkonností ekonomiky České republiky. Po zpomalení růstu hrubého domácího produktu v roce 2011, kdy v jednotlivých čtvrtletích se přírůstek HDP postupně snižoval, se v roce 2012 potvrdil negativní trend snižování výkonnosti ekonomiky. Tento trend se promítl do poklesu výkonu ekonomiky za celý rok 2012 o 1,2 % oproti roku Hlavní příčiny recese byly spojeny se slabou domácí poptávkou, ke které se v posledním čtvrtletí přidalo oslabení zahraniční poptávky. Cíle Banky pro rok 2012 se vztahovaly ke třem hlavním oblastem: zvyšování kvality poskytovaných služeb, rozvoj a zefektivňování vnitřních procesů a finanční cíle. Oblast zvyšování kvality poskytovaných služeb patří mezi trvalé strategické cíle. Banka proto i v roce 2012 pracovala na postupném zkvalitňování poskytovaných služeb. Věříme, že naši klienti ocenili pokroky Banky v této oblasti i rozšíření nabídky produktů. Plány Banky směřující k rozvoji a zefektivňování vnitřních procesů byly naplněny. Banka upravila organizační strukturu tak, aby existovalo jasné oddělení obchodních a neobchodních útvarů Banky. Dále došlo k implementaci nového motivačního modelu a systému hodnocení kvality a úspěšnosti práce jednotlivých zaměstnanců. Ve finančních výsledcích Banky se promítl celkový negativní ekonomický vývoj v České republice a snížená poptávka po financování. Bance se tak nepodařilo naplnit plánovaný objem poskytnutých úvěrů, což mělo negativní vliv na čisté úrokové i neúrokové výnosy. Vedle toho se zhoršená výkonnost promítla do zvýšení nákladů na riziko a související tvorbu opravných položek, které významně ovlivnily dosažený hospodářský výsledek. Zisk před zdaněním a čistou tvorbou opravných položek dosáhl mírně kladné hodnoty. Na druhou stranu, po zohlednění nákladů na úvěrové riziko, vykázala Banka ztrátu. V roce 2012 došlo k dalšímu posílení kapitálu přijetím podřízeného dluhu. Kapitálová přiměřenost Banky tak nadále výrazně převyšuje minimální stanovenou úroveň. 4

5 Na závěr nám dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům za profesionální přístup a odvedený pracovní výkon. Roman Jakubovič Popov předseda představenstva Jiří Vaňhara místopředseda představenstva Alexander Valerjanovič Lebeděv člen představenstva 5

6 Zpráva představenstva k výsledkům za rok 2012 (v tis. Kč) KLÍČOVÉ FINANČNÍ UKAZATELE Suma aktiv Pohledávky za klienty Přijaté vklady Ztráta běžného období Čisté úrokové výnosy Čisté výnosy z poplatků HV před zdaněním a čistou tvorbou opravných položek Odpisy, tvorba, rozpuštění a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Daň z příjmů Celková výše kapitálu Tier Celková výše regulatorního kapitálu Kapitálová přiměřenost Tier 1 17,53% 26,68% 62,56 % Kapitálová přiměřenost 21,49% 29,62% 62,56 % Suma aktiv (tis. Kč) Čisté úrokové výnosy (tis. Kč) Pohledávky za klienty (tis. Kč) Přijaté vklady (tis. Kč) Odpisy, tvorba a použití opravných položek (tis. Kč) HV před zdaněním a tvorbou opravných položek (tis. Kč)

7 Hospodářské výsledky Úrokové výnosy představují nejvýznamnější složku výnosů Banky, přičemž jejich podíl na celkových výnosech se ve srovnání s předchozím obdobím ještě zvýšil. Čisté úrokové výnosy dosáhly v roce 2012 hodnoty tis. Kč. V meziročním srovnání s rokem 2011 tak posílily o 100,2 %. Nárůst pramení především z růstu úvěrového portfolia. Obdobně jako v roce 2011 se pozitivně vyvíjely zisky z finančních operací, které dosáhly výše tis. Kč, tj. o 61,2 % více než v předchozím roce. Správní náklady Banky vzrostly na tis. Kč, což představuje růst o 14,7 % oproti tis. Kč v roce Hlavní položku správních nákladů tvoří náklady na zaměstnance, které vzrostly o 13,6 %, tedy méně než v období 2011/2010, kdy narostly o 24,6 %. Čistá tvorba opravných položek se výrazně zvýšila na hodnotu tis. Kč ke konci roku 2012 ve srovnání s 995 tis. Kč v roce Zisk před zdaněním a tvorbou opravných položek dosáhl kladné hodnoty tis. Kč. V roce 2011 byla tato položka záporná ve výši tis. Kč. V roce 2012 hospodařila Banka se ztrátou ve výši tis. Kč. Oproti roku 2011 se výsledná ztráta snížila o 38,4 %. Bilance aktiv a pasiv Bilanční suma Banky se zvýšila na tis. Kč, tj. meziroční posílení o 55,3 %. Celkové pohledávky Banky z úvěrů vůči nefinančním podnikům, fyzickým osobám podnikatelům a fyzickým osobám ke konci roku 2012 činily tis. Kč, což představuje meziroční růst o 105,1 %. Podíl právnických osob a fyzických osob podnikatelů na pohledávkách celkem činí přibližně 86 % a pohledávky vůči nepodnikajícím fyzickým osobám 14 %. Vklady přijaté od klientů v průběhu roku 2012 vzrostly na tis. Kč, což znamená růst o 111,4 % oproti tis. Kč v roce Z hlediska splatnosti tvoří 65 % termínové vklady a 35 % vklady splatné na požádání. K 31. prosinci 2012 Banka vykázala poměr úvěrů ke vkladům na úrovni 59,9 %. Banka nadále udržuje relativně vysoký objem rychle likvidních aktiv. Kapitálové vybavení Banka v roce 2012 zvýšila regulatorní kapitál o 2 mil. EUR. Celková výše regulatorního kapitálu k 31. prosinci 2012 dosáhla hodnoty tis. Kč. Kapitálová přiměřenost Banky ve výši 21,49 % ke konci roku 2012 výrazně převyšuje minimální stanovenou úroveň 8 %. Kapitálová přiměřenost Tier 1 kapitálu činila 17,53 %. Obchodní činnost Obchodní činnost Banky v průběhu roku 2012 navazovala na aktivity z předchozích let s cílem dále rozvinout pozici Banky na finančním trhu České republiky. Banka učinila pozitivní posun v naplňování nastavených priorit a strategických záměrů. 7

8 Retailové a firemní bankovnictví tvoří dva hlavní pilíře obchodní činnosti Banky. Vzhledem k přetrvávajícím nejistotám na trzích cenných papírů, včetně cenných papírů se státním rizikem, Banka ani v roce 2012 neinvestovala žádné prostředky do produktů investičního bankovnictví. Na druhou stranu Česká republika nadále patří mezi nejstabilnější země regionu. Proto se Banka v závěru roku 2012 rozhodla doplnit svoji investiční strategii o možnost investování do krátkodobých cenných papírů s investičním rizikem České republiky, pro které existuje aktivní REPO trh a je možné, v případě potřeby, prostřednictvím těchto cenných papírů operativně získat likvidní prostředky. Do těchto cenných papírů Banka bude investovat volné likvidní prostředky jako alternativu ke krátkodobým depozitním úložkám na českém mezibankovním trhu. Doplnění investiční strategie a nastavené parametry investování do cenných papírů jsou v souladu s celkovou strategií řízení rizik Banky. Retailové bankovnictví V aktivních retailových operacích je hlavním produktem Banky osobní úvěr se zástavou nemovitosti, a to jak standardní hypoteční úvěr, tak úvěr na jiný účel pro občany ČR i cizince s trvalým nebo bez trvalého pobytu v České republice. S ohledem na implementované rizikové standardy Banka úvěry bez zajištění retailovým klientům neposkytuje. Nabídka depozitních produktů Banky pro drobné klienty zahrnuje celou řadu produktů, např. klasický termínový vklad, termínový vklad FIX, spořicí účet s výpovědní lhůtou, apod. Pro kontakt s Bankou mohou klienti využít internetu i osobní návštěvy na obchodním místě. Společným jmenovatelem depozitních produktů Banky je jejich jednoduchost, srozumitelnost a jednoznačné nastavení výnosových parametrů. Vývoj vkladů v roce 2012 potvrdil správnost této strategie Banky. Pro retailové klienty Banka dále nabízela celou řadu dalších služeb včetně široké nabídky platebních karet a platebních služeb. Nabídka zahrnuje i konkurenceschopné směnárenské služby, kde veškeré konverze jsou poskytovány bez poplatků a jako jedna z mála bank v České republice realizujeme FX operace v ruských rublech. Firemní bankovnictví V oblasti firemního bankovnictví znamenal rok 2012 pokračování v postupném naplňování definovaných cílů. U aktivních operací pro firemní klientelu Banka klientům nabízela celou řadu úvěrových produktů od provozního financování a exportních úvěrů až po úvěry na investice. Z hlediska klientských segmentů jsme se primárně zaměřili na segment drobných a středních podnikatelů, kteří vykazují růstový a exportní potenciál a své obchodní aktivity orientují především na Ruskou federaci a Společenství nezávislých států. V tomto teritoriu Banka vedle vlastních expertů využívá i bohaté zkušenosti partnerské instituce První česko-ruské banky se sídlem v Moskvě. Banka tak dokáže svým klientům nabídnout nejenom vhodné formy financování, ale díky znalosti lokálních podmínek také poradenství. Banka samozřejmě také pečlivě sledovala možnosti financování investičních projektů v České republice s výjimkou developerských projektů, které Banka s ohledem na vývoj na trhu nemovitostí považuje za příliš rizikové. Naopak, Banka podporuje investice do moderních 8

9 technologií. V roce 2012 se Banka podílela na financování výstavby závodu na ekologickou recyklaci výrobků z pryže. Velký potenciál Banka vidí v oblasti dokumentárních operací. Mezi hlavní poskytované produkty v roce 2012 patřily především platební záruky, záruky za předloženou nabídku (bid bond), záruky za náležité plnění apod. Systém opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Banka si je plně vědoma svojí odpovědnosti, kterou má jako povinná osoba úvěrová instituce v oblastech prevence a ochrany před legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Banka věnuje velkou pozornost vytváření efektivního a účinného systému řízení rizik a vnitřních zásad pro tuto oblast. Jeho nedílnou součástí je pravidelné školení zaměstnanců a vykonávání průběžné kontrolní činnosti. ERB v průběhu své existence investovala významný objem finančních prostředků do vývoje informačních systémů a kontrolních prvků pro oblast AML. Všechny prvky systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu včetně systému kontrol jsou pravidelně aktualizovány podle legislativních a regulatorních požadavků, nejnovějších poznatků či doporučení regulátora pro oblast AML. 9

10 Cíle a výzvy pro rok 2013 V roce 2013 by mělo dojít ke zlepšení makroekonomického prostředí. Česká ekonomika se bude pravděpodobně postupně zotavovat z hospodářského poklesu zaznamenaného v roce Výraznější oživení pak lze očekávat až v roce Mírné a postupné hospodářské oživování přinese i příznivější podmínky pro podnikání Banky a tím také pro naplnění cílů stanovených na finanční rok Nadále však platí, že i roce 2013 bude Banka čelit řadě výzev, jako je například limitovaná poptávka po úvěrových službách a zvýšená úroveň finančních rizik a nejistot, které mají tlumící efekt na rozvoj podnikatelských aktivit soukromého sektoru. Cíle pro rok 2013 vycházejí ze strategického záměru vytvořit konkurenceschopnou finanční instituci, která flexibilně zajišťuje potřeby svých klientů aktivně působících v mezinárodním obchodu v geografickém prostoru Evropy a Společenství nezávislých států. Poskytováním komplexních služeb Banka usiluje o budování dlouhodobých vztahů s klienty, které jsou předpokladem pro trvale udržitelný růst Banky při obezřetném řízení všech souvisejících finančních a nefinančních rizik. Pro rok 2013 si Banka stanovila hlavní cíle ve třech klíčových oblastech: rozvoj obchodních aktivit, rozšíření nabídky služeb pro podnikovou a soukromou klientelu a posílení kvality poskytovaných služeb, finanční cíle. Rozvoj obchodních aktivit a rozšíření nabídky služeb pro všechny klienty představují dva vzájemně provázané cíle, které patří mezi základní předpoklady úspěšného rozvoje činnosti Banky. V oblasti rozvoje obchodních aktivit Banka v roce 2011 a 2012 aktivní akviziční činností získala nové klienty z oblasti strojírenství. Jedná se o velmi perspektivní klienty s růstovým potenciálem, jejichž výrobky jsou plně konkurenceschopné na zahraničních trzích. Zájem o jejich produkci je i mezi renomovanými zahraničními společnostmi s rozvinutou distribuční sítí. Banka proto bude usilovat o rozvoj spolupráce s těmito klienty a předpokládá, že se jí podaří získat i další klienty z oblasti lehkého i těžkého strojírenství, které Banka považuje za perspektivní v dlouhodobém horizontu. Banka věří, že těmto klientů může nabídnout zkušenosti a kontakty z východoevropských trhů, kde existují zajímavé a dlouhodobé exportní možnosti. Rozšíření nabídky služeb Banka předpokládá ve všech segmentech včetně nabídky nových produktů pro zahraniční studenty. Integrální součástí hlavních záměrů definovaných pro rok 2013 jsou také finanční cíle Banky. V 1. pololetí 2013 Banka plánuje další posílení kapitálu formou podřízeného dluhu. Tento krok umožní udržení vysoké úrovně kapitálové přiměřenosti při rostoucím úvěrovém portfoliu, které přináší očekávané zvýšené nároky na kapitálové požadavky zejména k úvěrovému riziku. U hlavních položek bilance vedení Banky předpokládá že, obdobně jako v předchozích letech, bude zachován dvouciferný růst. Vedení Banky předpokládá, že v roce 10

11 2013 Banka dosáhne mírného zisku v řádu jednotek milionů, kdy hlavním motorem by měl být růst úrokových výnosů a přísná kontrola správních nákladů. Vedení Banky bude společně se všemi zaměstnanci usilovat o naplnění cílů stanovených pro rok Věříme, že tento rok bude úspěšný a pozitivně přispěje k naplňování dlouhodobé strategie Banky. 11

12 O nás Bankovní licence Evropsko-ruská banka, a.s. působí na základě licence vydané Českou národní bankou dle rozhodnutí č.j. 2008/5397/570 ze dne 17. dubna Činnosti Banky jsou na základě udělené licence následující: přijímání vkladů od veřejnosti; poskytování úvěrů; investování do cenných papírů na vlastní účet; finanční pronájem (finanční leasing); platební styk a zúčtování; vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků; poskytování záruk; otevírání akreditivů; obstarávání inkasa; směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); poskytování bankovních informací; obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; činnosti, které přímo souvisejí s výše uvedenými činnostmi. Banka zahájila svoji činnost dne 7. dubna 2009 a vykonává všechny činnosti uvedené v licenci. Činnost ERB v roce 2012 Dne 1. května 2012 byl uveden do provozu nový produkt Studentský účet. Dne 1. prosince 2012 byla uvedena do provozu nová služba Termínovaný vklad FIX zakládaný na pobočce. Dne 20. prosince 2012 byl uveden do provozu nový produkt Odkup pohledávek. ERB jako součást společenského a kulturního dění V roce 2012 se naše Banka aktivně zúčastnila následujících významných kulturních a společenských akcí, které jsou důležité pro naše klienty a obchodní partnery: Czech Top 100 Česko-ruský podnikatelský ples na Žofíně Partner golfového turnaje Czech 100 Best Grand Golf Prix Dýšina Cup 12

13 Správa a řízení Banky Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají a podepisují libovolní dva jeho členové společně. Složení představenstva Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Roman Jakubovič Popov Předseda představenstva a generální ředitel Datum narození: 30. března 1972 Bydliště: Rublevskoe šosse 11/2, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 12. května 2009 Den vzniku členství v představenstvu: 12. května 2009 JUDr. Jiří Vaňhara Místopředseda představenstva a vrchní ředitel Datum narození: 8. května 1963 Bydliště: Pod Viničkou 752, Libčice nad Vltavou Den vzniku funkce: 26. září 2011 Den vzniku členství v představenstvu: 26. září 2011 Alexander Valerjanovič Lebeděv Člen představenstva a vrchní ředitel Datum narození: 6. srpna 1971 Bydliště: Novozavodskaja 23, Moskva, Ruská federace Den vzniku členství v představenstvu: 12. května 2012 Složení dozorčí rady Dozorčí rada má 3 členy. Vzhledem ke skutečnosti, že Banka má více než 50 zaměstnanců, jsou 2 členové voleni a odvoláváni valnou hromadou a 1 člen volen zaměstnanci. Olga Vasiljevna Arsenťjevová Předsedkyně dozorčí rady Datum narození: 29. srpna 1964 Bydliště: ul. Akademika Anochina 2/4, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 24. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. července 2008 Andrey Leonidovič Nyupenko Místopředseda dozorčí rady Datum narození: Bydliště: Novočeremuškinskaja 71/32, Moskva, Ruská federace Den vzniku funkce: 16. listopadu 2012 Den vzniku členství v dozorčí radě: 15. listopadu

14 Poznámka: Do 15. listopadu 2012 funkci místopředsedy dozorčí rady zastával Nikolaj Viktorovič Miťušenkov. Ke dni sestavení výroční zprávy nebyla změna složení dozorčí rady zapsána do Obchodního rejstříku. Ing. David Částek Člen dozorčí rady Datum narození: Bydliště: Praha 8, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ Den vzniku funkce: 22. dubna 2009 Den vzniku členství v dozorčí radě: 22. dubna 2009 Struktura akcionářů Akcionář Banky s kvalifikovanou účastí na Bance k 31. prosinci 2012: Roman Jakubovič Popov je ovládající osobou společnosti PČRB a současně i ovládající osobou Evropsko-ruské banky, a.s.; kvalifikovaná účast (přímá i nepřímá) 100 % 14

15 Organizační struktura ERB k 31. prosinci

16 Struktura regulovaného konsolidačního celku k 31. prosinci 2012 Roman Jakubovič Popov 100 % 100 % OOO První česko-ruská banka IČ: Datum zápisu: Adresa: Moskva, , Lobačevskogo 27, Ruská federace Předmět činnosti: banka Evropsko-ruská banka, a.s. IČ: Datum zápisu: Adresa: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ , Česká republika Předmět činnosti: banka 100 % 100 % 100 % OOO PČRB-Finance IČ: Datum zápisu: Adresa: Moskva, , Lobačevskogo 27, Ruská federace Předmět činnosti: Činnost v oblasti účetnictví a auditu, konzultační činnost v otázkách obchodních činností a správy, ostatní finanční zprostředkování, pomocná činnost v oblasti finančního zprostředkování OOO VEKTRA IČ: Datum zápisu: Adresa: Moskva, , 2-ya Brestskaya 8, Ruská federace Předmět činnosti: investiční společnost (správa investičních fondů, podílových investičních fondů a nestátních penzijních fondů) ZPIF VEKTRA IČ: Datum zápisu: Adresa: Moskva, , 2-ya Brestskaya 8, Ruská federace Předmět činnosti: uzavřený podílový investiční fond 16

17 Risk management Systém řízení rizik Banky je založen na regulatorních pravidlech pro úvěrové instituce a vnitřní strategii řízení rizik, která stanovuje základní rámec pro tuto oblast. Strategie řízení rizik upravuje celkový systém řízení rizik, jeho základní principy, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů a útvarů ERB, informační toky a základní kontrolní mechanismy. Na celkovou strategii řízení rizik navazují strategie pro řízení jednotlivých rizik - strategie řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace, strategie řízení tržních rizik, strategie řízení rizika likvidity, strategie řízení operačního rizika, strategie a řízení rizika kapitálu a kapitálové přiměřenosti a investiční strategie. Při řízení rizik Banka uplatňuje konzervativní přístup a řídí se těmito základními principy: důsledně je odděleno řízení rizik od obchodní činnosti, Banka má nastaveny postupy pro schvalování nových obchodů, Banka pro jednotlivá rizika využívá vnitřní limity, které omezují expozici vůči finančním rizikům, každý obchod je podroben nezávislému hodnocení, Banka průběžně vyhodnocuje všechna rizika, vedení Banky je pravidelně informováno o míře podstupovaných rizik, Banka pravidelně provádí stresové testování, systém řízení rizik je průběžně sledován a vyhodnocován. Organizační uspořádání Útvarem odpovědným za řízení rizik v Bance je Odbor řízení rizik, který je součástí Úseku financí. Systém řízení rizik rovněž zahrnuje dva výbory, a to Výbor pro řízení aktiv a pasiv a Úvěrový výbor. Výbor pro řízení aktiv a pasiv nemá rozhodovací pravomoc. Úvěrový výbor má omezenou rozhodovací pravomoc, a to ve vztahu k úvěrům poskytovaným fyzickým osobám se zástavou nemovitosti. Pravomoc Úvěrového výboru je dále omezena definovanými parametry úvěrových případů z hlediska produktu, objemu, měny a splatnosti. V ostatních případech je rozhodovací pravomoc na představenstvu Banky. Řízení úvěrového rizika a rizika koncentrace Úvěrové obchody jsou hlavní obchodní činností Banky. Úvěrové riziko tak pro Banku představuje nejvýznamnější finanční riziko, na jehož řízení je kladen velký důraz. S ohledem na strukturu poskytovaných produktů je Banka vystavena zejména úvěrovému riziku bankovního portfolia. Úvěrové riziko obchodního portfolia je, vzhledem k jeho výši a struktuře, minimální. Úvěrové riziko na klienta (resp. protistranu) či na ekonomicky spjatou skupinu klientů je omezováno vnitřními limity, které jsou stanoveny na nižší úrovni než regulatorní limity. Z dalších limitů, které Banka stanovuje, je aktivně využíván zejména limit na zemi, případně region, což úzce souvisí s obchodní strategií Banky, která je významně směřována na Ruskou 17

18 federaci (klienty se sídlem v Ruské federaci nebo mající obchodní a ekonomické vazby na Ruskou federaci). Před poskytnutím každého úvěrového produktu Banka hodnotí úvěrovou bonitu klienta. Analýze je podrobena zejména finanční situace klienta, obchodní a finanční plán, schopnost splácet závazky vůči Bance z generovaného cash flow a předchozí úvěrová historie klienta. Bonitu klientů Banka rovněž průběžně vyhodnocuje během trvání smluvního vztahu s klientem. Ke snižování úvěrových rizik Banka používá všechny techniky, které je možné využít v rámci standardizovaného přístupu. Zajištění pohledávek ve vztahu ke klientům bylo realizováno zejména těmito nástroji: zástava nemovitým majetkem, zástava movitého majetku, ručení třetí osoby a zajištění pohledávkami. Definici pohledávek po lhůtě splatnosti a pohledávek se znehodnocením Banka přejímá z regulatorních předpisů. V případě nových klientů Banka zpravidla nejprve zařazuje pohledávky klienta mezi sledované (dle regulace České národní banky) a teprve po získání pozitivních zkušeností s klientem jsou pohledávky přeřazeny mezi standardní. Pohledávky ve vztahu ke klientům jsou posuzovány individuálně, s výjimkou debetů na běžných účtech (do Kč na jednoho klienta) vzniklých z titulu neuhrazení poplatků Bance, které jsou hodnoceny portfoliově a jsou k nim vytvářeny opravné položky jako k portfoliu pohledávek. Na toto portfolio je nahlíženo jako na portfolio nestandardních pohledávek (s ohledem na maximální dobu řešení jejich splacení) a adekvátně zmíněnému hodnocení jsou vytvářeny opravné položky ve výši 20 %. Stresové testování pohledávek za klienty je prováděno na základě tří základních scénářů, které berou v úvahu potenciální zhoršení bonity klientů, ekonomických podmínek v určitém regionu a snížení hodnoty zajištění. Banka dodržuje regulatorní limity angažovanosti investičního portfolia. Řízení tržních rizik Z tržních rizik je Banka vystavena riziku měnovému a úrokovému. Měnové riziko Banka ve sledovaném období obchodovala s CZK, RUB, EUR, USD, GBP a CHF. Na otevřenou pozici v jednotlivých měnách i celkovou otevřenou měnovou pozici Banka stanovila vnitřní limity, jejichž využití je denně sledováno. Denně je, v souladu s regulatorními požadavky, počítán kapitálový požadavek k měnovému riziku obchodního a investičního portfolia. Vedení Banky je denně informováno o výsledcích propočtů. Banka snižuje měnové riziko pomocí měnových derivátů. V roce 2012 Banka používala k řízení a uzavření měnových pozic operace typu FX forward a FX swap, které byly uzavírány maximálně na dobu jednoho měsíce. V souladu s regulatorními předpisy je pravidelně prováděno stresové testování měnového rizika. O výsledcích jsou minimálně čtvrtletně předkládány zprávy vedení Banky. 18

19 Podrobnější informace týkající se měnových derivátů jsou uvedeny v účetní závěrce za rok Úrokové riziko Úrokové riziko investičního portfolia je testováno pomocí GAP analýzy, kdy jsou jednotlivá úrokově citlivá aktiva a pasiva (v členění na jednotlivé měny i agregovaně) rozdělena podle zbytkové doby do nejbližšího data přecenění. Kumulativní GAP je porovnáván ke kapitálu Banky. Rovněž je vyhodnocován vliv standardizovaného úrokového šoku představovaného paralelním posunem výnosové křivky o 100 bp a 200 bp oběma směry na kapitál Banky. O rozsahu podstupovaného úrokového rizika je pravidelně informováno vedení Banky. Obchodní portfolio Obchodní portfolio Banky, které tvořily měnové deriváty typu FX swap a FX forward, je denně přeceňováno. Změna reálné hodnoty je vykazována do zisku/ztráty Banky. Řízení rizika likvidity Při řízení rizika likvidity Banka denně provádí analýzu skutečné a očekávané zbytkové splatnosti aktiv a pasiv. Riziko likvidity Banka sleduje pomocí stanovených vnitřních ukazatelů, které tvoří ucelenou soustavu limitů pro sledování a omezení rizika likvidity v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Banka také provádí stresové testování likvidní pozice aplikací dvou stresových scénářů. Vývoj likvidity a plnění stanovených limitů ukazatelů likvidity Banka denně vyhodnocuje a informuje vedení Banky. Banka má připraven pohotovostní plán pro teoretický případ mimořádných okolností ovlivňujících její likviditu. Řízení operačního rizika Cílem řízení operačního rizika je minimalizovat toto riziko při současném zajištění požadovaných činností Banky. Základními prvky pro řízení operačního rizika jsou: zpracování adekvátní vnitřní metodiky, nastavení účinného kontrolního systému a vytvoření databáze událostí operačního rizika. Banka sleduje a vyhodnocuje události operačního rizika, analyzuje příčiny jejich vzniku a závažnost. Průběžně jsou přijímána opatření usilující o minimalizaci výskytu událostí operačního rizika. Organizační struktura řízení operačního rizika zahrnuje představenstvo, které je hlavní rozhodovací úrovní, Odbor řízení rizik, Odbor bezpečnosti, plnící funkci krizového koordinátora, a Odbor vnitřního auditu. 19

20 Zpráva o vztazích Propojené osoby Představenstvu ERB je známo, že do 30. ledna 2012 byla ERB: a) přímo ovládána následujícími osobami: - PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, Moskva, ul. Lobačevskogo 27, , Ruská federace; kvalifikovaná účast (přímá) 19,90 %. - Roman Jakubovič Popov, narozen 30. března 1972, občan Ruské federace; kvalifikovaná účast (přímá i nepřímá) 94,92 %, z toho přímá 80,10 % b) nepřímo ovládána následujícími osobami: - Viktor Jakovlevič Lorenc, narozen 8. prosince 1946, občan Ruské federace; kvalifikovaná účast (nepřímá) 5,08 %. Představenstvu ERB je známo, že od 30. ledna 2012 do 27. března 2012 byla ERB přímo ovládána následujícími osobami: - PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným (dále jen PČRB ), Moskva, ul. Lobačevskogo 27, , Ruská federace; kvalifikovaná účast (přímá) 19,90 %. - Roman Jakubovič Popov, narozen 30. března 1972, občan Ruské federace; kvalifikovaná účast (přímá i nepřímá) 100 %, z toho přímá 80,10 % Představenstvu ERB je známo, že od 27. března 2012 byla ERB přímo i nepřímo ovládána Romanem Jakubovičem Popovem, narozen 30. března 1972, občan Ruské federace; kvalifikovaná účast (přímá i nepřímá) 100 %. Představenstvu ERB je známo, že v roce 2012 ovládající osoba ovládala níže uvedené společnosti, které využily služeb ERB na základě již dříve existujících smluv: - PČRB, s.r.o., IČ: , se sídlem Lobačevskogo 27, Moskva, Ruská federace - SWICORD s.r.o., IČ: , se sídlem Na Výsluní 201/13, Praha 10 - BESOURE s.r.o., IČ: , se sídlem Štefánikova 78/50, Praha 5 - DRACEANOR s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Kaštany 1107/19, Praha 6 - KELDAN INVESTMENT LIMITED, IČ: , se sídlem Britské panenské ostrovy - ROYALINE INVESTMENTS LTD., IČ: , se sídlem Britské panenské ostrovy 20

21 Operace s propojenými osobami v průběhu roku 2012 Smlouvy uzavřené se spřízněnou osobou - PČRB: - Dohoda č /12/ ze dne o zrušení nájemní smlouvy uzavřené dne Smlouva č /12/ ze dne o mlčenlivosti uzavřená se zaměstnancem PČRB S. V. Fillippovem - Smlouva č /12/ ze dne o mlčenlivosti uzavřená se zaměstnancem PČRB S. N. Raicevem - Smlouva č /12/ ze dne o mlčenlivosti uzavřená se zaměstnankyní PČRB D. S. Parsegovou - Smlouva č /11/ o termínovaném vkladu PČRB v ERB ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne (03/11/000065) a dodatku č. 2 ze dne (03/12/000021) - Depozitní smlouva č. 03/ /01 ze dne (03/12/000026) ve znění dodatku č. 1 ze dne (03/12/000033) - Depozitní smlouva č. 03/ /01 ze dne (03/12/000027) ve znění dodatku č. 1 ze dne (03/12/000032) - Depozitní smlouva č. 03/ /01 ze dne (03/12/000031) ve znění dodatku č. 1 ze dne (03/12/000068) - Smlouva č /12/ o podřízeném dluhu ze dne Depozitní smlouva č. 03/ /01 ze dne (03/12/000069) - Smlouva č /12/ o termínovaném vkladu PČRB v ERB ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne (03/12/000073) - Smlouva č /2.1/3.1/2012 o zřízení zástavního práva k pohledávce z termínovaného vkladu ze dne (25/ ) - Smlouva č /07-72 ze dne o cesi pohledávky od PČRB (24/12/000036), dle mírové smlouvy ze dne Smlouva č /12-03 ze dne o cesi pohledávky od PČRB (24/12/000037), dle úvěrové smlouvy /12-03 ze dne Smlouva č /12-06 ze dne o cesi pohledávky od PČRB (24/12/000038), dle úvěrové smlouvy /12-06 ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne Agentská smlouva č. 02/12/ЮЛ ze dne (26/12/000039) ke smlouvě č /07-72 ze dne o cesi pohledávky (24/12/000036) - Agentská smlouva č. 03/12/ЮЛ ze dne (26/12/000041) ke smlouvě č /12-03 ze dne o cesi pohledávky (24/12/000037) - Agentská smlouva č. 04/12/ЮЛ ze dne (26/12/000040) ke smlouvě č /12-06 ze dne o cesi pohledávky (24/12/000038) - Agentská smlouva č. 01/12/ФЛ ze dne (26/12/000059) - Agentská smlouva č. 01/12/ЮЛ ze dne (26/12/000014) - Smlouva č /12-01 ze dne o cesi pohledávky do PČRB (24/10/000017) - Smlouva č /10-25 ze dne o cesi pohledávky od PČRB (24/12/000013) 21

22 - Smlouva o kompenzaci k postoupeným pohledávkám č /10/ ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne (03/11/000047), dodatku č. 2 ze dne (03/11/000108) a dodatku č. 3 ze dne (26/12/000017) Smlouvy s ovládající osobou - p. Romanem Jakubovičem Popovem - Smlouva o termínovaném vkladu ze dne Dohoda ze dne o zrušení smlouvy o termínovaném vkladu ze dne Smlouva o termínovaném vkladu ze dne S osobami ovládanými ovládající osobou nebyly v roce 2012 uzavřeny žádné smlouvy. ERB ze všech výše uvedených smluv ani z dále uvedených ostatních právních úkonů nevznikla žádná újma. Ostatní právní úkony V průběhu účetního období byly v zájmu či na popud ovládající osoby anebo osob ovládaných ovládající osobou učiněny následující právní úkony, ostatní opatření, plnění či protiplnění: - Faktury vystavené na PČRB v souhrnné výši Kč, - Faktury přijaté od PČRB ve výši Kč. Další přijatá opatření Banka nepřijala žádná další opatření ve prospěch či na podnět ovládající osoby a propojených osob. Poskytovaná plnění a protiplnění Poskytovaná plnění a protiplnění z výše uvedených smluv byla provedena za běžných obchodních podmínek. 22

23 Prohlášení vedení společnosti Představenstvo prohlašuje, že do zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a ERB vyhotovené dle 66a, odst. 9, Obchodního zákoníku pro účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 uvedli veškeré informace, které jsou mu známé, o: - struktuře propojených osob, - smlouvách mezi ERB a propojenými osobami, - jiných právních úkonech učiněných ERB v zájmu těchto osob, - veškerých opatřeních přijatých ERB, nebo - uskutečněných ERB v zájmu nebo na popud těchto osob. Tato zpráva o vztazích byla schválena představenstvem Banky k předložení valné hromadě. V Praze, dne 29. března 2013 Statutární orgán účetní jednotky JUDr. Jiří Vaňhara místopředseda představenstva a vrchní ředitel Alexander Valerjanovič Lebeděv člen představenstva a vrchní ředitel Podpis 23

24 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada Evropsko-ruské banky, a.s. (dále jen Banka ) v roce 2012 zajišťovala úkoly, které jí náleží ze zákona a stanov Banky. Dohlížela na činnost představenstva, finanční situaci Banky a na plnění povinností vyplývajících z příslušných právních norem. Dozorčí rada v roce 2012 pracovala ve tříčlenném složení a sešla se celkem šestkrát na svých pravidelných zasedáních. V souladu s ustanovením 44 zákona o auditorech vykonává v Bance činnost Výboru pro audit dozorčí rada. Dozorčí rada sledovala postup sestavování účetní závěrky, hodnotila a kontrolovala účinnost vnitřního kontrolního systému, vnitřního auditu a systému řízení rizik. Nemalou část činnosti též představovalo sledování průběhu povinného auditu a nezávislosti statutárního auditora Banky. Dozorčí rada, na základě vlastního přezkoumání, konstatuje, že účetní závěrka Banky byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. ověřila účetní závěrku Banky a vyjádřila výrok bez výhrad. Dozorčí rada dále konstatuje, že tato výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Banky za rok 2012 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření Banky. Dozorčí rada dále prověřila Zprávu o vztazích a potvrzuje její úplnost a správnost. Na základě těchto skutečností dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři Banky v působnosti valné hromady schválit účetní závěrku v podobě navržené představenstvem. Dozorčí rada děkuje představenstvu a zaměstnancům Banky za spolupráci v roce V Moskvě, dne 24. dubna 2013 Olga Vasiljevna Arsentjevová předsedkyně dozorčí rady 24

25 Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora za rok končící

26 ROZVAHA K 31. PROSINCI 2012 (v tis. Kč) AKTIVA Poznámka 31. prosince prosince 2011 Pokladní hotovost a pohledávky u centrálních bank Pohledávky za bankami v tom: splatné na požádání ostatní pohledávky Pohledávky za klienty v tom: splatné na požádání ostatní pohledávky Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem (v tis. Kč) PASIVA Poznámka 31. prosince prosince 2011 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám v tom: splatné na požádání ostatní závazky Závazky vůči klientům v tom: splatné na požádání ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy ostatní Podřízené závazky Základní kapitál splacený Neuhrazená ztráta z předchozích období Ztráta za účetní období Pasiva celkem

27 PODROZVAHA K 31. PROSINCI 2012 (v tis. Kč) Podrozvahová aktiva Poznámka 31. prosince prosince 2011 Poskytnuté přísliby a záruky Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Odepsané pohledávky 52 0 Podrozvahová aktiva celkem (v tis. Kč) Podrozvahová pasiva Poznámka 31. prosince prosince 2011 Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Podrozvahová pasiva celkem

28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012 Poznámka Rok končící 31. prosince 2012 (v tis. Kč) Rok končící 31. prosince 2011 Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Ztráta z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Ztráta z běžné činnosti po zdanění

29 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2012 (v tis. Kč) Základní kapitál Neuhrazená ztráta Celkem Zůstatek k 1. lednu Ztráta za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Ztráta za účetní období Zůstatek k 31. prosinci

30 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Evropsko-ruská banka, a.s. (dále jen Banka ) je akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze dne 15. července 2008 oddíl B, vložka Banka má jednu pobočku, kterou v dubnu 2010 otevřela v Karlových Varech. Sídlo Banky je Štefánikova 78/50, Praha 5, Česká republika a identifikační číslo Akcie ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Struktura akcionářů Od 27. března 2012 je jediným akcionářem Banky Roman Jakubovič Popov. Činnost Banky spočívá zejména v: - přijímání vkladů od veřejnosti, - poskytování úvěrů, - investování do cenných papírů na vlastní účet, - finanční pronájem (finanční leasing), - platební styk a zúčtování, - vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, - poskytování záruk, - otvírání akreditivů, - obstarávání inkasa, - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), - poskytování bankovních informací, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, - činnosti, které přímo souvisejí s výše uvedenými činnostmi. 30

31 2 ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady vedení účetnictví Účetní závěrka, obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a související přílohu, je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškami vydanými Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro finanční instituce. Je sestavena na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován oceněním finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak a účetní závěrka není konsolidována. Výhled Banky Hlavním úkolem Banky zůstává i nadále rozvoj produktů souvisejících s financováním mezinárodního obchodu s akcentem na komoditní financování vývozů z Ruské federace; projektové financování, spojené s odstraňováním ekologických zátěží a dále pak provozní financování perspektivních malých a středních podniků v úvěrové oblasti, které by společně měly zajistit ziskovost Banky v dalším období. V oblasti pasivních obchodů chce Banka zůstat atraktivní pro drobné a střední vkladatele - rezidenty České republiky, kteří mohou využít přítomnosti Banky v Praze a v Karlových Varech, popřípadě jsou připraveni komunikovat prostřednictvím internetu v rámci celé České republiky. (b) Cizí měny Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen ČNB ) k rozvahovému dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě z finančních operací. (c) Okamžik uskutečnění účetního případu Pro účetní zachycení finančních aktiv a závazků platí následující pravidla: - Finanční aktiva a závazky se zachycují v okamžiku, kdy se Banka stane smluvní stranou transakce. - Účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. 31

32 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (c) Okamžik uskutečnění účetního případu (pokračování) Pro odúčtování finančních aktiv a závazků platí následující pravidla: - Finanční aktivum nebo jeho část Banka odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Banka tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. - Finanční závazek nebo jeho část zanikne, pokud je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou, se zúčtuje do zisků nebo ztrát. (d) Finanční deriváty Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, jsou nejprve zachyceny v podrozvaze v pořizovací ceně a následně oceňovány reálnou hodnotou. Reálné hodnoty jsou odvozeny z modelů diskontovaných peněžních toků, které vycházejí z dostupných tržních údajů. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění. K rozvahovému dni vedení Banky tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce ostatní aktiva, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce ostatní pasiva, je-li jejich reálná hodnota pro Banku negativní. Oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování jsou součástí zisku nebo ztráty z finančních operací, zajišťovací účetnictví není využíváno. (e) Výnosové a nákladové úroky Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu. Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo závazku a rozdělení úrokových výnosů nebo nákladů během stanoveného období. Efektivní úroková míra je míra, kterou se diskontují očekávané peněžní toky do splatnosti nebo nejbližšího data změny úrokové sazby na současnou hodnotu finančního aktiva nebo závazku. 32

33 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (e) Výnosové a nákladové úroky (pokračování) Při výpočtu efektivní úrokové míry Banka bere v úvahu veškeré smluvní peněžní toky plynoucí z finančního nástroje (např. opce na předčasné splacení), ale nezahrnuje do výpočtu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje veškeré poplatky placené nebo přijaté mezi smluvními stranami, které jsou součástí efektivní úrokové míry, transakčních nákladů a veškeré prémie nebo diskonty. Výnosy z nesplácených úvěrů jsou rovněž časově rozlišovány a zahrnovány do zůstatku příslušného úvěru. Tyto částky jsou brány v úvahu při stanovení opravné položky na nesplácené úvěry. (f) Sankční úroky Sankční úrokové výnosy, které nebyly uplatněny nebo byly prominuty, jsou vyloučeny z úrokových výnosů do doby jejich inkasa. Výnosy, které již byly uplatněny, nejsou odúčtovány. (g) Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize jsou vykazovány na akruálním principu k datu poskytnutí služby. Poplatky a provize za sjednání transakce pro třetí stranu nebo z podílu na tomto jednání jsou vykázány v okamžiku dokončení transakce, ke které se vztahují. Poplatky za obhospodařování a správu aktiv a za poradenské služby jsou vykazovány na akruálním principu na základě smluv o poskytnutí těchto služeb. (h) Pohledávky Pohledávky vytvořené Bankou se vykazují v naběhlé hodnotě snížené o opravnou položku. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti a na základě toho Banka stanovuje k jednotlivým pohledávkám ztrátu ze znehodnocení. Pokud Banka přímo neodepíše část pohledávky odpovídající ztrátě ze znehodnocení, tvoří k této části pohledávky opravnou položku. Nedobytné pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka. (i) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem Společnost s rozhodujícím vlivem (dále také dceřiná společnost ) je společnost ovládaná Bankou, v níž Banka může určovat finanční a provozní politiku s cílem získat přínosy z činnosti společnosti. Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné trvalé snížení hodnoty. 33

34 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (j) Rezervy Rezervy jsou tvořeny, existuje-li závazek v důsledku událostí, k nimž došlo v minulosti, je pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku. Všechny rezervy jsou zahrnuty v pasivech. Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny, v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost je vykázáno ve výnosech. Rezerva se tvoří ve měně, ve které Banka předpokládá plnění. (k) Opravné položky Banka musí nejdříve posoudit, zda existuje důvod pro snížení rozvahové hodnoty jednotlivých úvěrů. Jednotlivé úvěry jsou tříděny do pěti kategorií dle definic vydaných ČNB (standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové). Úvěry v selhání (nestandardní, pochybné, ztrátové) zahrnují nesplacenou jistinu a naběhlé výnosové úroky s příslušenstvím a jsou po splatnosti více než 90 dnů nebo vykazují jiná porušení smluvních podmínek nebo zhoršenou finanční situaci dlužníka. Sledované pohledávky zahrnují nesplacenou jistinu a naběhlé výnosové úroky s příslušenstvím a nejsou po splatnosti déle než 90 dní. Opravné položky jednotlivých úvěrů snižují naběhlou hodnotu jednotlivých pohledávek. Výše opravných položek ke klasifikovaným pohledávkám a ostatním rizikovým aktivům vychází z ocenění vymahatelné částky z těchto aktiv k rozvahovému dni po zohlednění současné hodnoty zajištění při nuceném prodeji. Pokud Banka zjistí, že se některé jednotlivé pohledávky vyznačují shodnými rysy majícími vliv na snížení jejich rozvahové hodnoty, zahrne tyto pohledávky do portfolia stejnorodých pohledávek, a posuzuje tyto pohledávky jako portfolio. Ke snížení rozvahové hodnoty portfolia stejnorodých pohledávek Banka přistupuje v důsledku událostí, které nastaly po vzniku pohledávek, a to na základě existence pozorovatelných dat, která indikují snížení očekávaných budoucích peněžních toků z tohoto portfolia, ačkoliv toto snížení nelze ještě identifikovat pro jednotlivé pohledávky zařazené do portfolia. 34

35 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (k) Opravné položky (pokračování) Opravné položky jsou tvořeny ke sledovaným pohledávkám a k pohledávkám v selhání za klienty po odečtení skutečné hodnoty zajištění těchto pohledávek a k portfoliu debetních zůstatků na běžných účtech klientů, které jsou dle vnitřních pravidel Banky kategorizovány jako nestandardní. Tvorba opravné položky se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem jednotlivých aktiv ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost je vykázáno ve výnosech. Opravné položky k majetku vedenému v cizí měně se tvoří v této cizí měně. Kurzové rozdíly se vykazují stejně jako kurzové rozdíly z ocenění majetku, k němuž se vztahují. (l) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané životnosti následovně: Budovy a stavby Zařízení, inventář a motorová vozidla Inventář Hlavní bankovní systém Ostatní bankovní a klientské systémy Nebankovní software 50 let 3 10 let 3 10 let 10 let 6 let 3 roky Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivé majetkové položky je aktivováno a odepisováno. 35

36 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (m) Daň z přidané hodnoty Banka je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Banka neuplatňuje DPH na vstupu vzhledem k tomu, že poměr příjmů podléhajících DPH k celkovým příjmům Banky nedosahuje takové výše, aby bylo pro Banku ekonomické DPH na vstupu uplatňovat. DPH na vstupu (s výjimkou dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) je okamžitě účtována do nákladů. (n) Odložená daň Odložená daň se vykazuje ze všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Banka očekává její realizaci. (o) Náklady na zaměstnance Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují i odměny členům představenstva. K financování státního důchodového plánu provádí Banka pravidelné odvody do státního rozpočtu. (p) Spřízněné strany Společnost je považována za spřízněnou osobu, pokud: a) přímo nebo nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků: i. kontroluje, je kontrolována nebo je pod společnou kontrolou se subjektem (včetně dceřiných a sesterských společností); ii. má podíl v subjektu, který představuje podstatný vliv nad Bankou; nebo iii. se podílí na kontrole Banky; b) je přidruženým podnikem; c) je společným podnikem (joint venture), v němž je Banka podílníkem; d) je členem klíčového vedení nebo orgánů Banky; e) je nejbližším rodinným příslušníkem některé z osob uvedených v a) nebo d); f) je subjekt přímo nebo nepřímo kontrolovaný, společně kontrolovaný nebo pod podstatným vlivem kterékoli osoby uvedené v d) nebo e) či s výrazným hlasovacím právem, jímž disponuje kterákoli osoba uvedená v d) nebo e); 36

37 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (p) Spřízněné strany (pokračování) Za transakce se spřízněnou osobou se považují veškeré převody zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými osobami, a to bez ohledu na to, zda se jedná o úplatný nebo bezúplatný převod. Za klíčové členy managementu Banka považuje pouze členy představenstva. Významné transakce a zůstatky jsou uvedeny v poznámkách 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 (d). (q) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem, a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 3 POKLADNÍ HOTOVOST A VKLADY U CENTRÁLNÍCH BANK (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Pokladní hotovost Povinné minimální rezervy Běžné vklady u centrální banky Termínové vklady u centrální banky Celkem Banka může využívat peněžní prostředky uložené na účtu povinných minimálních rezerv u ČNB za podmínky dodržení stanovené průměrné výše rezerv v udržovacím období. Povinné minimální rezervy jsou úročeny do výše stanovené povinnosti průměrnou úrokovou sazbou pro čtrnáctidenní repo operace ČNB platné během měsíčního udržovacího období, která k 31. prosinci 2012 činila 0,05% p.a. (k 31. prosinci 2011: 0,75 % p.a.). 37

38 4 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Běžné účty u bank Termínové vklady u ostatních bank Ostatní pohledávky za bankami Celkem Z výše uvedených pohledávek za bankami k 31. prosinci 2012 je v sesterské bance - PRVNÍ ČESKO- RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným (dále jen PČRB") uloženo tis. Kč na běžných účtech (2011: tis. Kč) a tis. Kč na termínovém vkladu (2011: 0 Kč) a 0 Kč v ostatních pohledávkách (2011: tis. Kč). Tyto pohledávky byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti v podstatě za stejných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným bankám a podle názoru vedení nepředstavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko, ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy. Banka v průběhu let 2012 a 2011 neodepsala žádné pohledávky za bankami. 5 POHLEDÁVKY ZA KLIENTY (a) Pohledávky dle typu dlužníka (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Pohledávky za soukromými právnickými a fyzickými osobami Pohledávky za klienty Ostatní pohledávky za klienty Celkem Opravná položka (poznámka 10) Celkem (b) Kvalita portfolia pohledávek Pohledávky vůči klientům lze dle definic vydaných ČNB analyzovat takto: (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Standardní Sledované Nestandardní Pochybné Pohledávky za klienty celkem Opravné položky Účetní hodnota pohledávek za klienty celkem

39 5 POHLEDÁVKY ZA KLIENTY (pokračování) Současnou hodnotu přijatých zástav za úvěry klientům lze analyzovat takto: (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Nemovitosti Finanční majetek Ostatní hmotný majetek Ostatní aktiva Celkem V roce 2011 nedošlo k restrukturalizaci pohledávek. V roce 2012 došlo k restrukturalizaci pohledávek za klienty v celkové výši tis. CZK. Pohledávka je považována za restrukturalizovanou, pokud Banka poskytla dlužníkovi úlevu, neboť by jí pravděpodobně vznikla ztráta, pokud by tak neučinila. Za restrukturalizovanou pohledávku se nepovažuje pohledávka vzniklá obnovením krátkodobého úvěru, pokud dlužník plnil povinnosti vyplývající z úvěrové smlouvy. (c) Úvěry spřízněným stranám Standardní pohledávky za klienty zahrnují k 31. prosinci 2012 úvěry za členy dozorčí rady ve výši tis. Kč (2011: tis. Kč) a úvěry za ostatními spřízněnými osobami ve výši tis. Kč (2011: tis. Kč). Všechny úvěry spřízněným stranám byly poskytnuty v rámci běžné podnikatelské činnosti v podstatě za stejných podmínek a úrokových sazeb, které byly ve stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným klientům a podle názoru vedení nepředstavovaly vyšší než běžné úvěrové riziko, ani nevykazovaly jiné nepříznivé rysy. 6 ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM VLIVEM Banka v průběhu roku 2011 pořídila dceřinou společnost, kterou následně přejmenovala na ERB Systems s.r.o. Dceřiná společnost má identifikační číslo a jejím sídlem je Štefánikova 78/50, Praha 5, Česká republika. Jejím předmětem činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ale v průběhu roku 2012 nedošlo k zahájení její činnosti. Hodnota této účasti byla k 31. prosinci 2012 následující: (v tis. Kč) Čistá účetní hodnota Pořizovací cena Nominální hodnota Základní kapitál Vlastní kapitál Podíl (%) Pořizovací cena

40 7 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) Software Nedokončené investice Celkem K 1. lednu 2011 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 2011 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 2011 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 2012 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Vyřazení Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 2012 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota

41 7 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (pokračování) Provozní dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) K 1. lednu 2011 Budovy a pozemky Zařízení Nedokončené investice Celkem Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 2011 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Vyřazení Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 2011 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 2012 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Vyřazení Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 2012 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Banka nepoužívá majetek získaný na základě smluv o finančním leasingu. K 31. prosinci 2012 a 2011 Banka nevlastnila žádný majetek zatížený zástavním právem. 41

42 7 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (pokračování) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku Odpisy celkem OSTATNÍ AKTIVA (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Pohledávky za různými dlužníky Kladná reálná hodnota derivátů (poznámka 27(d)) Odložená daňová pohledávka (poznámka 26) Zálohy na daň z příjmu Poskytnuté provozní zálohy Uspořádací účty Ostatní pohledávky Ostatní aktiva celkem Opravné položky na snížení hodnoty (poznámka 10) Zůstatková hodnota NÁKLADY A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Náklady příštích období k 31. prosinci 2012 činily tis. Kč (2011: tis. Kč). Banka v rámci nákladů příštích období časově rozlišila zejména provozní náklady spojené se správou a údržbou bankovního informačního systému v roce OPRAVNÉ POLOŽKY, REZERVY A ODPISY AKTIV Banka vykazovala následující rezervy a opravné položky k rizikovým aktivům: (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Ostatní rezervy Rezervy na poskytnuté záruky (poznámka 17) Opravné položky Pohledávky za klienty (poznámka 5) Ostatní aktiva (poznámka 8)

43 10 OPRAVNÉ POLOŽKY, REZERVY A ODPISY AKTIV (pokračování) Změnu stavu rezerv a opravných položek lze analyzovat takto: (v tis. Kč) Rezervy na poskytnuté záruky OP k Pohledávkám za klienty OP k Ostatním pohledávkám K 1. lednu Tvorba Použití Rozpuštění Kurzové rozdíly K 31. prosinci Tvorba Rozpuštění Kurzové rozdíly K 31. prosinci Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Rozpuštění rezerv na záruky Rozpuštění opravných položek na pohledávky Výnosy z dříve odepsaných pohledávek vůči klientům 0 11 Celkem Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Odpisy pohledávek vůči klientům Náklady na postoupení pohledávek na PČRB Tvorba rezerv a opravných položek k pohledávkám a zárukám Použití rezerv a opravných položek k pohledávkám a zárukám 0 39 Celkem Nedobytné pohledávky jsou odepisovány proti rezervám, opravným položkám nebo přímo do nákladů v případech, kdy je vedení Banky přesvědčeno, že jejich splatnost je nereálná. O zařazení odepsaných pohledávek do podrozvahové evidence rozhoduje Banka individuálně v případě, že u dané pohledávky předpokládá její další vymáhání. 43

44 11 ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM A DRUŽSTEVNÍM ZÁLOŽNÁM (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Závazky vůči sesterské bance PČRB Závazky vůči ostatním bankám Závazky vůči bankám celkem Vedení Banky se domnívá, že vklady od spřízněných stran byly přijaty v zásadě za stejných podmínek a úrokových sazeb, jako srovnatelné transakce na mezibankovním trhu realizované ve shodné době a podle názoru vedení Banky nebyla v těchto případech použita jiná než obvyklá úroková sazba a tyto vklady nevykazují odlišné riziko likvidity či jiné nepříznivé faktory. 12 ZÁVAZKY VŮČI KLIENTŮM (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Závazky splatné na požádání Termínové účty se splatností Termínové účty s výpovědní lhůtou Celkem Banka nevede žádné účty státním institucím nebo obcím. Vklady od spřízněných stran (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Dceřiná společnost Ostatní spřízněné obchodní společnosti Členové představenstva Členové dozorčí rady Vklady od spřízněných stran celkem Vedení Banky se domnívá, že výše uvedené vklady byly přijaty v zásadě za stejných podmínek a úrokových sazeb, jako srovnatelné transakce s jinými klienty realizované ve shodné době a podle názoru vedení Banky nebyla v těchto případech použita jiná než obvyklá úroková sazba a tyto vklady nevykazují odlišné riziko likvidity či jiné nepříznivé faktory. 44

45 13 OSTATNÍ PASIVA (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Závazky vůči různým věřitelům Záporné reálné hodnoty derivátů (poznámka 27(d)) Dohadné účty pasivní Závazky v průběhu vypořádání Celkem Závazky vůči různým věřitelům k 31. prosinci 2012 zahrnují závazek vůči členům představenstva Banky ve výši 661 tis. Kč (2011: 688 tis. Kč). K 31. prosinci 2012 a 2011 Banka neměla závazky po splatnosti z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z veřejného zdravotního pojištění ani evidované daňové nedoplatky. 14 VÝNOSY A VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Výdaje příštích období z toho: mzdové náklady poradenství zprostředkování finančních služeb fond pojištění vkladů ostatní provozní výdaje Celkem PODŘÍZENÝ DLUH Rok 2011 Banka obdržela podřízený dluh od PČRB ve výši tis. EUR (ekvivalent tis. Kč přepočtený kurzem ČNB k 31. prosinci 2011 ve výši 25,80 CZK/EUR) dne 10. března 2011, který je splatný dne 11. března Tento dluh je úročen sazbou 6 % p.a. a úrok je vyplácen měsíčně. Rok 2012 Banka obdržela další podřízený dluh od PČRB ve výši tis. EUR (ekvivalent tis. Kč přepočtený kurzem ČNB k 31. prosinci 2012 ve výši 25,14 CZK/EUR) dne 29. června 2012, který je splatný dne 1. července Tento dluh je úročen sazbou 6 % p.a. a úrok je vyplácen měsíčně. Oba tyto dluhy jsou podřízeny všem ostatním závazkům Banky a tvoří součást dodatkového kapitálu definovaného ČNB pro účely stanovení kapitálové přiměřenosti Banky. 45

46 16 VLASTNÍ KAPITÁL A ROZDĚLENÍ ZISKU Základní kapitál Základní, plně splacený kapitál Banky k 31. prosinci 2012 a 2011 činil tis. Kč a byl tvořen akciemi v nominální hodnotě Kč. Akcionáři 31. prosince 2011 Roman Jakubovič Popov (předseda představenstva) Rublovskoe šosse 11/2, Moskva, Ruská federace 80,1 % PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným Lobačovskogo 27, Moskva, Ruská federace 19,9 % Celkem 100,0 % 31. prosince 2012 Roman Jakubovič Popov (předseda představenstva) Rublovskoe šosse 11/2, Moskva, Ruská federace 100,0 % Celkem 100,0 % Úhrada ztráty Banka v roce 2011 vykázala čistou ztrátu ve výši tis. Kč. Ztráta byla převedena do neuhrazené ztráty minulých let. Rozhodnutí o způsobu uhrazení ztráty za rok 2012 ve výši tis. Kč nebylo k datu schválení účetní závěrky učiněno. 17 EVENTUALITY A PŘÍSLIBY Přísliby poskytnutí úvěru, záruky a akreditivy vystavují Banku úvěrovému riziku a ztrátě v případě nedodržení podmínek ze strany klienta. (tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Poskytnuté přísliby Za ostatní banky Za ostatní klienty Poskytnuté přísliby celkem Poskytnuté záruky Za banky ve skupině (PČRB) a ostatní spřízněné osoby Za ostatní klienty Poskytnuté záruky celkem Rezerva na poskytnuté záruky Zůstatková hodnota poskytnutých záruk celkem

47 17 EVENTUALITY A PŘÍSLIBY (pokračování) K 31. prosinci 2012 Banka přijala záruky ve výši tis. Kč (2011: tis. Kč). Bance v roce 2012 a 2011 nevznikly žádné závazky vyplývající z výkonu svěřeneckých povinností. Záruky přijaté od PČRB k 31. prosinci 2012 představují tis. Kč (2011: tis. Kč). 18 VÝNOSY Z ÚROKŮ A PODOBNÉ VÝNOSY (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Mezibankovní transakce Úvěry poskytnuté klientům Ostatní finanční transakce Výnosy z úroků a podobné výnosy celkem Výnosové úroky z mezibankovních transakcí s PČRB v roce 2012 tvořily tis. Kč (2011: 785 tis. Kč). Výnosové úroky od ostatních spřízněných stran v roce 2012 tvořily 627 tis. Kč (2011: tis. Kč). 19 NÁKLADY NA ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Mezibankovní transakce Vklady klientů Náklady na úroky a podobné náklady celkem Nákladové úroky z mezibankovních transakcí s PČRB v roce 2012 tvořily tis. Kč (2011: tis. Kč). Nákladové úroky z vkladů klientů neobsahují významné úroky ostatním spřízněným stranám. 20 VÝNOSY Z POPLATKŮ A PROVIZÍ (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Domácí a zahraniční platební styk Přijaté poplatky a provize spojené s poskytováním úvěrů Poplatky z akreditivů Poplatky z vydaných záruk Celkem Výnosy z poplatků a provizí od PČRB a ostatních spřízněných stran v roce 2012 činily tis. Kč (2011: 611 tis. Kč). 47

48 21 NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Domácí a zahraniční platební styk Provize za zprostředkovatelskou činnost Ostatní Celkem Náklady na platební styk s PČRB v roce 2012 činily 30 tis. Kč (2011: 13 tis Kč). Ostatní náklady na poplatky ve výši 522 tis. Kč tvoří agentské poplatky zaplacené PČRB v roce 2012 (2011: 4 tis. Kč). 22 ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Obchodování s cizími měnami a kurzové rozdíly Obchodování s deriváty Zisk z finančních operací celkem Zisk z obchodování s cizími měnami s PČRB v roce 2012 činil tis. Kč (2011: Zisk 848 tis. Kč). Banka vykázala zisk z obchodování s deriváty s PČRB ve výši tis. Kč (2011: ztráta tis. Kč). 23 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Výnosy z pronájmu Ostatní výnosy z běžné činnosti Ostatní provozní výnosy celkem Výnosy z pronájmu od PČRB v roce 2012 činily 51 tis. Kč (2011: 202 tis. Kč). 24 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Příspěvek Fondu pojištění vkladů Ostatní provozní náklady Ostatní provozní náklady celkem

49 25 SPRÁVNÍ NÁKLADY (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Náklady na zaměstnance Náklady na údržbu informačních systémů Nájemné a leasing Ostatní správní náklady Náklady na právní a daňové poradenství Náklady na odměny auditorské společnosti povinný audit roční účetní závěrky jiné ověřovací služby Náklady na reklamu Ostatní náklady na poradenství Náklady na fyzickou bezpečnost provozu Náklady na platební prostředky Náklady na správu a údržbu budovy Správní náklady celkem Správní náklady za PČRB v roce 2012 činily 43 tis. Kč (2011: 14 tis. Kč). Náklady na zaměstnance lze analyzovat následujícím způsobem: (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Mzdy a odměny členům představenstva Osobní náklady a odměny zaměstnanců Sociální náklady a zdravotní pojištění Náklady na zaměstnance celkem Statistika zaměstnanců 31. prosince prosince 2011 Průměrný počet zaměstnanců Počet členů představenstva 3 3 Počet členů dozorčí rady

50 26 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daňový náklad zahrnuje: (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Splatný daňový náklad 0 0 Odložený daňový náklad Daňový náklad celkem Splatná daň byla vypočítána následovně: (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Ztráta před zdaněním Výnosy nepodléhající zdanění Daňově neuznatelné náklady Rozdíl účetních a daňových odpisů Daňový základ Splatná daň z příjmu ve výši 19 % 0 0 Odloženou daň lze analyzovat následovně: (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Odložený daňový závazek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Odložený daňový závazek celkem Odložená daňová pohledávka Daňově odečitatelné ztráty minulých let Ostatní Odložená daňová pohledávka celkem Čistá odložená daňová pohledávka (poznámka 8) Odložená daňová pohledávka z daňových ztrát činí k 31. prosinci 2012 celkem tis. Kč (2011: tis. Kč), avšak část ve výši tis. Kč (2011: tis. Kč) nebyla zaúčtována, neboť její uplatnění v budoucnosti není pravděpodobné. Při výpočtu odložené daně byla použita sazba daně z příjmu 19 %. 50

51 26 DAŇ Z PŘÍJMŮ (pokračování) Změnu čisté odložené daňové pohledávky lze analyzovat následovně: (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2011 Čistá odložená daňová pohledávka k 1. lednu Odložený daňový náklad ze změny přechodných rozdílů Čistá odložená daňová pohledávka k 31. prosinci FINANČNÍ RIZIKA (a) Strategie užívání finančních nástrojů Banka přijímá vklady od klientů pevně i pohyblivě úročené na různě dlouhá období a jejich investováním do kvalitních aktiv, spolu s vlastními zdroji Banky, se snaží dosáhnout příznivých úrokových marží. Banka současně při umístění aktiv pečlivě sleduje hledisko zachování dostatečné likvidity pro úhradu všech splatných závazků. Banka v souladu s bankovní licencí obchoduje s finančními nástroji (měnovými deriváty) s cílem zajistit svou měnovou pozici v souladu s platnými regulatorními pravidly a současně využít krátkodobých výkyvů ve vývoji měnových kurzů. Vedení Banky je denně informováno o výši angažovaností vyplývajících z obchodního portfolia a o čerpání vnitřních i regulatorních limitů vztahujících se k angažovanosti Banky. V případě výkyvů či čerpání limitů, které se blíží stanoveným limitům, jsou vedením Banky přijímána adekvátní opatření k uzavření tržních pozic. Banka poskytuje také záruky a jiné přísliby, jako například akreditivy a ostatní obdobné závazky. (b) Úvěrové riziko Banka snižuje úroveň podstupovaného úvěrového rizika stanovováním limitů rizik akceptovatelných ve vztahu k jednomu dlužníkovi, skupině dlužníků a zeměpisným segmentům. Tato rizika jsou periodicky sledována a minimálně čtvrtletně přezkoumávána. Limity úvěrového rizika podle zeměpisného segmentu jsou minimálně ročně schvalovány představenstvem. Banka nepoužívá při posuzování pohledávek hodnocení externích ratingových agentur. Externí ratingové hodnocení používá Banka pouze jako podklad při stanovení vnitřního ratingu pro hodnocení pohledávky. Banka nepoužívá k realokaci úvěrového rizika úvěrové deriváty ani sekuritizaci, využívá však zástavy a jiné formy zajištění úvěrových rizik. 51

52 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (b) Úvěrové riziko (pokračování) Členění aktiv podle zeměpisných segmentů 31. prosince 2012 (v tis. Kč) Tuzemsko Aktiva Evropská unie Ostatní Evropa USA Kazachstán Celkem Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Majetkové účasti Ostatní aktiva Aktiva celkem prosince 2011 (v tis. Kč) Tuzemsko Aktiva Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Evropská unie Ostatní Evropa USA Kazachstán Celkem Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Majetkové účasti Ostatní aktiva Aktiva celkem Banka omezuje riziko na země, v nichž umísťuje svá aktiva, pomocí limitů, které jsou minimálně jednou ročně přehodnocovány. 52

53 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (c) Tržní riziko Banka je vystavena tržnímu riziku vznikajícímu z otevřených pozic v úrokových sazbách a měnách, které podléhají všeobecným i specifickým pohybům na trhu a změnám v proměnlivosti tržních sazeb nebo měnových kurzů. Banka obchoduje v měnách CZK, RUB, EUR, USD, CHF a GBP. Měnová pozice Banky je sledována denně, vedením Banky jsou stanoveny tzv. signální limity pro každou měnu zvlášť a zároveň agregovaně na všechny měny. Měnová pozice je zajišťována zejména prostřednictvím uzavírání měnových derivátů (s maximální splatností do 1 měsíce). Čtvrtletně je prováděno stresové testování na % pokles či vzrůst měnových kurzů obchodovaných měn a prověřována výše kapitálového požadavku k měnovému riziku. Dalším z tržních rizik, kterému je Banka vystavena, je úrokové riziko. Zmíněné riziko je, s ohledem na časovou strukturu cizích zdrojů a způsob stanovování úrokových sazeb na straně aktiv, pro Banku nevýznamné. Stresové testování úrokové pozice Banka v prvním pololetí 2012 prováděla čtvrtletně. Ve druhém pololetí 2012 Banka přešla na měsíční periodu stresového testování úrokové pozice. Expozici vůči úrokovému riziku Banka sleduje prostřednictvím gapové analýzy pro každou jednotlivou měnu samostatně a agregovaně za všechny měny. Jednotlivá aktiva a pasiva jsou rozdělena do časových košů s ohledem na zbytkovou dobu do splatnosti fixně úročených položek a podle data úrokového přecenění u instrumentů s pohyblivou úrokovou sazbou. Citlivost na změny tržních úrokových sazeb je měřena pomocí změny současné hodnoty aktiv a pasiv při aplikaci standardizovaného úrokového šoku ve formě paralelního posunu výnosových křivek o 200 bazických bodů oběma směry. Výsledkem daného testování v průběhu roku 2012 bylo zjištěno, že maximální dopad nepříznivého vývoje úrokových sazeb do regulatorního kapitálu Banky činí méně než 4 %. (d) Finanční deriváty OTC (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2011 Kladná reálná hodnota finančních derivátů (poznámka 8) Záporná reálná hodnota finančních derivátů (poznámka 13) Reálná hodnota finančních derivátů celkem Finanční deriváty byly oceněny na základě oceňovacích technik, které využívají výhradně dostupné tržní údaje. 53

54 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (d) Finanční deriváty OTC (pokračování) 31. prosince 2012 (v tis. Kč) Deriváty k obchodování Nominální hodnota Kladná reálná hodnota Záporná reálná hodnota Měnové forwardy a swapy Celkem prosince 2011 (v tis. Kč) Deriváty k obchodování Nominální hodnota Kladná reálná hodnota Záporná reálná hodnota Měnové forwardy a swapy Celkem Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty. K 31. prosinci 2012 neměla Banka žádné deriváty k obchodování se sesterskou bankou PČRB (2011: kladná reálná hodnota derivátů uzavřených s PČRB tvořila 5 tis. Kč a záporná 25 tis. Kč). Deriváty, byť poskytují efektivní finanční zajištění pozic Banky z pohledu řízení rizik, nesplňují dle platných českých účetních předpisů kritéria zajišťovacího účetnictví a účtuje se o nich jako o derivátech k obchodování. Oceňovací rozdíly těchto derivátů jsou rovněž vykázány ve výkazu zisku a ztráty. Výše uvedená tabulka obsahuje detailní přehled o nominálních jistinách a reálných hodnotách finančních derivátů Banky otevřených ke konci roku. Tyto deriváty umožňují Bance převést, změnit nebo snížit příslušná měnová rizika. Nominální hodnoty slouží pro objemové porovnání s nástroji vykázanými v rozvaze, ale nepředstavují expozici Banky vůči úvěrovým nebo tržním rizikům. (e) Měnové riziko Finanční pozice a peněžní toky Banky jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn. Představenstvo stanovuje limity na měnové pozice podle měn a v součtu. Limity jsou stanoveny na úrovni regulatorních požadavků. Plnění těchto limitů je denně sledováno. Následující tabulka shrnuje expozici Banky vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje aktiva a závazky Banky v zůstatkových hodnotách uspořádané podle měn. 54

55 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (e) Měnové riziko (pokračování) 31. prosince 2012 (v tis. Kč) CZK EUR USD RUB Ostatní Celkem Aktiva Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Majetkové účasti Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Podřízený dluh Rezervy Ostatní pasiva Pasiva celkem Čistá výše rozvahových aktiv / pasiv (-) Čistá výše podrozvahových měnových pozic Čistá otevřená měnová pozice

56 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (e) Měnové riziko (pokračování) 31. prosince 2011 (v tis. Kč) CZK EUR USD RUB Ostatní Celkem Aktiva Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Majetkové účasti Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Podřízený dluh Ostatní pasiva Pasiva celkem Čistá výše rozvahových aktiv / pasiv (-) Čistá výše podrozvahových měnových pozic Čistá otevřená měnová pozice (f) Úrokové riziko Finanční pozice a peněžní toky Banky jsou vystaveny riziku pohybů běžných tržních úrokových sazeb. S ohledem na skutečnost, že úrokové riziko je z hlediska Banky minimální, nebyly v roce 2012 vedením Banky explicitně stanoveny limity, které by omezovaly výši rozdílů úrokových sazeb. Nicméně v rámci procesu schvalování úrokových sazeb pro pasivní obchody Banky (jako celek) i pro jednotlivé aktivní obchody je vždy pečlivě zvažována i akceptovatelnost úrokového rizika, které v důsledku zmíněných obchodů bude Banka podstupovat. Následující tabulka shrnuje expozici Banky vůči úrokovému riziku. Tabulka obsahuje úročená aktiva a závazky Banky v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle bližšího z termínů vypořádání, ocenění nebo splatnosti. Nefinanční aktiva a závazky jsou uvedeny v kategorii ostatní aktiva a pasiva nespecifikováno. 56

57 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (f) Úrokové riziko (pokračování) 31. prosince 2012 (v tis. Kč) Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let Více než 5 let Nespecifikováno Celkem Aktiva Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Podřízený dluh Rezervy Ostatní pasiva Pasiva celkem Čistá výše aktiv / pasiv (-)

58 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (f) Úrokové riziko (pokračování) 31. prosince 2011 (v tis. Kč) Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let Více než 5 let Nespecifikováno Celkem Aktiva Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Podřízený dluh Ostatní pasiva Pasiva celkem Čistá výše aktiv / pasiv (-) (g) Riziko likvidity Banka je vystavena každodennímu čerpání svých dostupných peněžních zdrojů z overnight vkladů, běžných účtů, splatných vkladů, čerpání úvěrů, záruk a vypořádání derivátů. Banka neudržuje peněžní zdroje pro uspokojení všech těchto potřeb, protože ze zkušeností vyplývá, že s vysokou mírou pravděpodobnosti lze určit minimální úroveň reinvestování splatných zdrojů. Představenstvo stanovuje limit minimálního podílu splatných prostředků, které jsou nutné k uspokojení takových čerpání, a limit minimální úrovně mezibankovních a jiných půjček, které musí být k dispozici k pokrytí neočekávaného objemu čerpání. Řízení rizika likvidity vychází ze systému schváleného představenstvem banky. Riziko likvidity Banky je sledováno denně prostřednictvím analýzy odlivu a přílivu finančních prostředků a soustavy ukazatelů pro krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou likvidní pozici Banky. Pro jednotlivé definované ukazatele jsou stanoveny závazné limity. Banka pravidelně provádí stresové testování likvidní pozice aplikací základního a alternativního stresového scénáře. 58

59 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (g) Riziko likvidity (pokračování) Následující tabulka člení aktiva a závazky Banky podle příslušných pásem splatnosti na základě zbytkové doby splatnosti k datu účetní závěrky. 31. prosince 2012 (v tis. Kč) Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let Více než 5 let Nespecifikováno Celkem Aktiva Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Podřízený dluh Rezervy Ostatní pasiva Pasiva celkem Čistá výše aktiv / pasiv (-)

60 27 FINANČNÍ RIZIKA (pokračování) (g) Riziko likvidity (pokračování) 31. prosince 2011 (v tis. Kč) Do 3 měsíců 3-12 měsíců 1-5 let Více než 5 let Nespecifikováno Celkem Aktiva Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Podřízený dluh Ostatní pasiva Pasiva celkem Čistá výše aktiv / pasiv (-) (h) Operační riziko Banka definuje operační riziko jako riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších událostí, včetně rizika právního. Řízení operačního rizika zahrnuje identifikaci, sběr a vyhodnocování událostí operačního rizika. Banka identifikované události vyhodnocuje z pohledu příčiny jejich vzniku a závažnosti. Cílem řízení operačního rizika je minimalizovat pravděpodobnost vzniku při současném zajištění požadovaných činností Banky. 60

61 28 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci Schválení Tato účetní závěrka byla schválena představenstvem Banky k předložení valné hromadě. 15. dubna 2013 Jiří Vaňhara místopředseda představenstva a vrchní ředitel Alexander Valerjanovič Lebeděv člen představenstva a vrchní ředitel 61

62 Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání dle vyhlášky č. 123/2007 Sb. Kapitál a kapitálová přiměřenost Banky Regulatorní kapitál Výši a strukturu regulatorního kapitálu Banky ukazuje níže uvedená tabulka. Regulatorní kapitál je tvořen kapitálem Tier 1 a Tier 2. Kapitál Tier 1 zahrnuje splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku. Kapitál Tier 2 zahrnuje podřízený dluh A. Údaje o kapitálu v tis. Kč 31. prosince prosince 2011 Celkový kapitál Souhrnná výše původního kapitálu (Tier 1) Jednotlivé kladné složky původního kapitálu: Zapsaný a splacený základní kapitál Povinné rezervní fondy 0 0 Neuhrazená ztráta z předchozích období Ztráta za běžné účetní období Odčitatelné položky z původního kapitálu: Nehmotný majetek jiný než goodwill Souhrnná výše dodatkového kapitálu (Tier 2) Podřízený dluh A Souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0 Souhrnná výše odčitatelných položek 0 0 Banka používá pro propočet kapitálových požadavků standardizovaný přístup, a to jak pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku, tak pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku. Z kapitálových požadavků k tržnímu riziku je propočítáván pouze kapitálový požadavek k měnovému riziku. Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku Banka používá přístup BIA, který je propočítáván na základě dat z auditovaných účetních závěrek za roky 2009 až Konkrétní výše kapitálových požadavků podle standardizovaného přístupu/příp. přístupu BIA je uvedena v následující tabulce. 62

63 Údaje v tis. Kč 31. prosince prosince 2011 Kapitálové požadavky celkem Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA k podnikovým expozicím Kap. pož. při STA k retailovým expoz Kap. pož. při STA k ostatním expoz Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem Kap. pož. při STA k měnovému riziku Kap. pož. k operačnímu riziku celkem Kap. pož. k oper. riziku při BIA Vnitřně stanovený kapitál Banka má schválenou vnitřní metodiku pro propočet vnitřně stanovených kapitálových zdrojů a vnitřně stanovené potřeby kapitálu. V průběhu roku 2012 Banka stanovovala vnitřně stanovené kapitálové zdroje jako položky vstupující do regulatorního kapitálu bez zohlednění odpočtu nehmotného majetku. Vedle rizik, ke kterým je alokován regulatorní kapitál, Banka v roce 2012 stanovovala vnitřní potřebu kapitálu rovněž ke strategickému riziku a reputačnímu riziku, a to ke každému ze zmíněných rizik na úrovni 5 % ze součtu všech regulatorně stanovených kapitálových požadavků, a dále vnitřní potřebu kapitálu k riziku koncentrace. Vnitřní potřeba kapitálu v souhrnu ke konci roku 2012 činila tis. Kč. S účinností od 1. března 2013 představenstvo Banky schválilo novou metodiku výpočtu potřeby vnitřně stanoveného kapitálu. Vnitřně stanovené kapitálové zdroje Banka nově definuje jako položky, které vstupují do regulatorního kapitálu pro účely krytí minimálních kapitálových požadavků rizik Pilíře I. Metodika stanovení vnitřní potřeby kapitálu rozděluje rizika na rizika Pilíře I a rizika Pilíře II. U rizik Pilíře I Banka stanovuje vnitřní potřebu kapitálu v souladu s pravidly Vyhlášky č. 123/2007 Sb., a počítá přirážku k těmto požadavkům. U rizik Pilíře II Banka explicitně podle interní metodiky určuje vnitřní kapitál k riziku koncentrace (zahrnuje koncentraci zemí a velkých angažovaností), k úrokovému riziku investičního portfolia, strategickému riziku, reputačnímu riziku a riziku likvidity. 63

64 Poměrové ukazatele Poměrové ukazatele 31. prosince prosince 2011 Kapitálová přiměřenost (%) 21,49% 29,62 % Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) v % - 0,76% - 1,90 % Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE) v % - 5,10% - 7,89 % Aktiva na jednoho zaměstnance (tis. Kč) Správní náklady na jednoho zaměstnance (tis. Kč) Ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance (tis. Kč)* *Poznámka: Pro výpočet byl použit evidenční počet zaměstnanců k 31. prosinci 2012 a

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Výroční zpráva 213 Evropsko-ruská banka, a.s. www.erbank.cz Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/5, 15, Praha 5 Tel.: +42 236 73 757 Fax: +42 236 73 75 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S.

1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S. 1 Evropsko-ruská banka Výroční zpráva 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A.S. 2 Obsah Úvodní slovo představenstva... 3 Komentář představenstva k výsledkům za rok 2009... 4 Hospodářský výsledek...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více