VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese U Lesíka 3547/11, Znojmo. Sociální služby jsou poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb., standardů kvality sociálních služeb a dle Zřizovací listiny vydané zřizovatelem Městem Znojmem. Vnitřní pravidla jsou závazná pro všechny uživatele sociální služby domov se zvláštním režimem a pro ostatní občany, kteří se s vědomím organizace zdržují v prostorách poskytování sociální služby. I. Zahájení poskytování sociální služby 1. Nový uživatel je v den zahájení poskytování sociální služby přijat sociálním pracovníkem a vedoucí oddělení. Sociální pracovník s uživatelem dohodne poslední podmínky pro poskytování sociální služby. Vedoucí oddělení seznámí uživatele s prostředím a harmonogramem dne sociální služby a v nejbližších dnech provede seznámení s klíčovým pracovníkem a s primární sestrou, kteří předají podrobné informace o poskytování sociální služby. S uživatelem začíná individuální plánování, kterého je povinen se zúčastnit. 2. Pracovníci sociální služby, rodinní příslušníci či blízké osoby pomohou uživateli s vybalením osobních věcí a s ubytováním v domově. 3. Při zahájení služby má uživatel povinnost pravdivě a úplně informovat poskytovatele o skutečnostech o svém zdravotním stavu, které se přímo týkají poskytované služby (dietní, pohybová a jiná omezení atd.). II. Ubytování 1. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 2. Domov se zvláštním režimem se nachází v I. patře budovy A a v I. a II. patře budovy B. 3. Uživatel je ubytován na pokoji, který je s ním dojednán v rámci sociálního šetření. 4. Pokud během poskytování sociální služby uživatel zjistí, že je pro něj ubytování nevyhovující např. z důvodu nevyhovujícího soužití dvou uživatelů, může podat písemnou žádost o přestěhování. V případě uvolnění místa na jiném pokoji, je toto

2 místo nabídnuto žadateli o přestěhování. Vhodnost přestěhování konzultuje s uživatelem vedoucí oddělení, sociální pracovník a klíčový pracovník. 5. Uživatel má možnost přihlásit si trvalý pobyt na adresu Domova pro seniory Znojmo. 6. Uživatelé bydlí v pokojích s vybavením domova. Základní vybavení pokojů v budově A: lůžko, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň, stůl, židle, lampička, v některých pokojích i kuchyňská linka. Základní vybavení pokojů v budově B: lůžko, noční stolek, police, uzamykatelná šatní skříň, stůl, židle, lampička, šatní stěna, botník, televize. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, sošky, fotografie, hrníčky, květiny apod. Po dohodě s vedoucí oddělení lze dovybavit pokoj i vlastním drobným nábytkem např. křeslem. Užívání vlastních elektrospotřebičů lze jen po domluvě s vedoucí oddělení nebo sociální pracovnicí. Na spotřebičích se provádí jednou za rok revize. Koncesionářské poplatky za používání vlastního rádia nebo televize platí každý uživatel ze svých prostředků. Pokud uživatel používá televizi v budově B (svoji nebo zařízení), koncesionářské poplatky jsou součástí úhrady za ubytování. Podmínky soužití dvou uživatelů v jednom pokoji je určováno vzájemnou domluvou mezi těmito uživateli. Oba uživatelé mají stejné právo na pokoj a jeho vybavení. 7. Poštovní zásilky pro uživatele jsou doručovány poštovní doručovatelkou každý pracovní den přímo do zařízení. Obyčejné zásilky jsou předávány buď prostřednictvím sociální pracovnice, nebo je uživateli přidělena vlastní poštovní schránka umístěná v přízemí budovy A, kterou si bude sám vybírat. Doporučené dopisy, peněžní poukázky jsou předávány uživatelům prostřednictvím poštovní doručovatelky. K odesílání obyčejných poštovních zásilek slouží poštovní schránka umístěná poblíž zařízení. 8. V prostorách sociální služby je zakázáno kouřit. Uživatelům je ke kouření vyhraněn prostor ve vchodu do přízemí budovy A, venku před budovou A a na zahradě budovy B. 9. Poplatky za komunální odpady je povinen hradit každý uživatel sám na podatelně MÚ Znojmo nebo na požádání prostřednictvím sociální pracovnice. 10. Oblečení a ostatní prádlo uživatele, je uživatel povinen si označit příslušným číslem sjednaným v průběhu sociálního šetření. Označení se uvádí na vnitřní stranu prádla, tak aby nebylo na první pohled patrné. Službu konající personál, může uživateli pomoci prádlo označit. Zařízení nenese odpovědnost za ztrátu neoznačeného prádla. 2

3 11. V domově nelze chovat zvířata. Návštěvy uživatelů, které přivedou zvířata, jsou tuto skutečnost povinni nahlásit personálu. Zvířata musí být neustále pod dohledem návštěvy a musí být bezpečně zajištěna (vodítko, náhubek, klec). Návštěva se zvířetem se může zdržovat pouze v prostorách klubovny, aktivizačních místností, v odpočinkových zónách nebo ve vestibulu budov. Uživatelé na jednolůžkových pokojích mohou přijímat návštěvy se zvířaty. Ve výjimečných případech mohou po domluvě spolubydlících takové návštěvy na vícelůžkový pokoj. Pokud se zvířata budou po domově pohybovat bez dozoru návštěvy, může personál tuto návštěvu vykázat z domova. 12. V domově nelze přechovávat zbraně, nebezpečné chemikálie jako i jiné věci, které by svou povahou ohrožovali uživatele a personál. Pokud personál nazná, že tyto předměty ohrožují společné soužití mezi uživateli, nebo znemožňují poskytování sociální služby, mohou předměty po uvědomění uživatele odstranit, nebo pokud bude akutně ohroženo zdraví uživatele, jiných uživatelů nebo personálu, přivolá personál příslušnou záchranou složku (tel. č.: 150, 155, 158 či 112). 13. Po dohodě s uživatelem se provádí pravidelná kontrola kuchyňské linky, skříně a nočního stolečku, aby se zabránilo ohrožení personálu a uživatelů. 14. Každý pokoj je uzamykatelný a uživatel služby má vlastní klíč od pokoje. Na pokoji se může uživatel pro zabezpečení soukromí uzavřít pomocí vnitřní záklopky na vstupních dveřích. Personál má k dispozici generální klíč, kterým se lze v případě potřeby (např. při ohrožení zdraví a života) dostat do všech pokojů uživatelů služby. Uživatelům je doporučeno uzamykat pokoj vždy při jeho opuštění. 15. V zařízení není bráněno soužití osob opačného pohlaví na jednom pokoji. Nejde-li o manžele, nebo vztah druh družka, jsou ubytováni zvlášť muži a zvlášť ženy. 16. Pokoje uživatelů jsou označeny jménem a příjmením uživatele, který v pokoji bydlí. Označení pokojů slouží pro orientaci personálu, návštěv a poštovních doručovatelů v zařízení. 17. V zařízení jsou na veřejných místech vyvěšeny nástěnky s informacemi o narozeninách uživatelů za příslušný měsíc (bez uvedení roku narození), fotky z volnočasových, kulturních a společenských akcí zařízení. Souhlas/nesouhlas se zveřejněním těchto informací je vyjednáván v rámci sociálního šetření. Uživatel může své vyjádření kdykoliv změnit. 18. Domov pro seniory Znojmo je otevřené zařízení, to znamená, že z něj libovolně klienti mohou odcházet, nebo se do něj vracet. Odchod a příchod je doporučeno nahlásit 3

4 službu konajícímu personálu. Důvodem je kontrola počtu klientů v Domově při nouzové či havarijní situaci (požár, evakuace, ). Některá oddělení domova se zvláštním režimem jsou celodenně uzavřena, klientům, kteří zvládnou orientaci v budově a mimo ni jsou vchody a východy z těchto oddělení zpřístupněny. Pokud uživatel neumí zhodnotit rizika odchodu ze zařízení (komplikace zdravotního stavu, neorientovanost ve vnějším prostředí), je mu poskytnut doprovod pracovníka nebo dobrovolníka. 19. Pokud uživatel nechce využívat poskytování služby v zařízení Centra sociálních služeb Znojmo, p. o., může si podat žádost do jiného zařízení. III. Odpovědnost za škodu 1. Uživatel domova se zvláštním režimem, který není schopen posoudit své jednání, nezodpovídá za škodu způsobenou na majetku domova, pokud je škoda stanovena do výše 1000 Kč. 2. Uživatel domova odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku domova (pokud je škoda větší než částka v odst. 1), nebo na majetku jiných osob (spolubydlící). Jde-li o věci, nebo předměty, které mu byly dány domovem k užívání (lůžkoviny, deky), odpovídá za ně a za šetrné zacházení s nimi. Uživatel služby je povinen upozornit zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je třeba odvrátit. Způsobí-li škodu více uživatelů služby, odpovídají za ni podle své účasti. Při jejich řešení postupují obě strany podle obecně závazných ustanovení občanského zákoníku. IV. Úschova cenných věcí 1. V případě, že nemá uživatel jinou možnost, lze prostřednictvím sociální pracovnice převzít do úschovy jeho cenné věci, peněžní hotovost popř. vkladní knížky. 2. Cennosti, které uživatel nepředá do úschovy, si může uložit v uzamykatelné šatní skříni, v budově B jsou skříně navíc opatřeny uzamykatelnou vnitřní skříňkou, za takto uložené cennosti je uživatel plně zodpovědný. Do fólií umístěných ve skříních doporučujeme uživatelům vložit kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. 3. Domov pro seniory nezodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, kterou nepřevzalo do úschovy. 4. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenností, které má uživatel služby u sebe nezabezpečené (např. z důvodu dlouhodobé hospitalizace, zhoršení psychického, zdravotního stavu uživatele ) převezme sociální pracovnice po dohodě s všeobecnou 4

5 sestrou, nebo klíčovým pracovníkem a se souhlasem uživatele služby věci do úschovy. V případě, že uživatel souhlas vyslovit nemůže (např. zhoršení zdravotního stavu) je tato úschova provedena za přítomnosti svědků nebo na základě domluvy s rodinou. Pominou-li důvody takovéhoto převzetí, sociální pracovnice uživateli služby tyto cennosti vrátí. V. Stravování 1. Stravování se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni. Jsou zde připravovány tři druhy jídel včetně dietních. 2. Uživatel si může vybrat, zda chce dodržovat dietní režim doporučený lékařem a bude se stravovat dietně či nikoliv. Pokud je uživatel schopný posoudit výběr stravy, je za výběr odpovědný uživatel, v opačném případě posuzuje výběr klíčový pracovník ve spolupráci s nutriční terapeutkou, rodinou nebo opatrovníkem. 3. Uživatel, který má racionální stravu (dietu č. 3), má možnost výběru oběda ze dvou variant. Výběr uživatel provede s pomocí klíčového pracovníka vždy 14 dní před měsícem, ve kterém chce požadovanou stravu odebrat. Pracovník může poskytnout uživateli obrázkovou příručku, která mu zjednoduší volbu mezi jídly. Uživatel má možnost změnit svůj výběr, a to tak, že nahlásí změnu klíčovému pracovníkovi či jinému službu konajícímu personálu nejpozději 2 dny před dnem, na který chce provést změnu. Při přijetí klienta do domova je mu automaticky nahlášena varianta oběda č. 1. Klient si může obědy volit na následující týden, tzn., aby mezi výběrem byl rozestup min. 1. pracovní týden (5 dnů). 4. Strava se podává v následujícím doporučeném časovém rozmezí: Podávání stravy v jídelně: snídaně: 8:00-8:30 oběd: 12:00-12:30 večeře: 17:30 18:00 Podávání stravy na pokojích: snídaně: 8:00-9:00 oběd: 11:00-12:00 večeře: 17:30 18:00 5

6 Doba výdeje stravy může být mimořádně přizpůsobena technickým a provozním možnostem sociální služby, změna výdeje je vždy předem uživatelům oznámena prostřednictvím nástěnek a pracovníků sociální služby. 5. Uživatel si dle svých individuálních možností může zvolit, zda se bude stravovat v jídelně, v klubovně, v aktivizačních místnostech nebo na pokoji. Na pokojích se doporučuje podávat jídlo uživatelům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů docházet do jídelny. Svačiny jsou podávány na pokoji. 6. Uživatelům je doporučováno, aby se ke společnému stravování ve společných prostorách dostavovali řádně a čistě oblečeni. 7. V případě potřeby pozdějšího příchodu informuje uživatel předem vedoucí oddělení, popř. službu konající personál příslušné sociální služby, který vše nahlásí kuchyni. 8. Vlastní potraviny si mohou uživatelé služby odkládat na místa k tomu určená (vlastní chladnička, kuchyňská linka, noční stolek apod.) a to dle povahy potravin, eventuelně uložit do společné chladničky umístěné na každém oddělení, zde doporučujeme své potraviny označit jménem nebo s označením pomáhá službu konající personál. 9. Je zakázáno přechovávat zbytky jídla na pokojích, chodbách, balkonech ani jiných místech objektu, či vyhazovat z oken a balkonů nebo jimi krmit zvířata, popř. pohazovat v okolí domova. 10. Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a způsobu podávání jídla přímo obsluhujícímu personálu nebo vedoucí kuchařce, nebo jiným pracovníkům. 11. Uživatelé se mohou účastnit stravovací komise. Komise se účastní ředitelka, vedoucí kuchařka, vrchní sestra, vedoucí oddělení, nutriční terapeut, skladová účetní a dle zájmu uživatelé domova. Komise se schází minimálně jednou za měsíc. VI. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Naše zařízení poskytuje uživatelům služby zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě 24 hod. denně. Zdravotní péče je poskytovaná na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele. 2. Ošetřovatelská péče se poskytuje všem uživatelům. 3. Po přijetí do zařízení, mají uživatelé služby možnost registrace u praktického lékaře, který ordinuje v zařízení. V zařízení je uplatňováno právo svobodné volby lékaře. Zůstane-li uživatel registrován u svého praktického lékaře, musí si lékařské ošetření, vyšetření, medikaci apod. zajistit sám, popř. za pomoci rodinných příslušníků. 6

7 Uživatel k tomuto účelu zajistí a předá všeobecné sestře výpis ze své zdravotnické dokumentace včetně medikace a průběžně informuje o změně svého zdravotního stavu či medikace. V případě, že si uživatel zvolí praktického lékaře ordinujícího v domově, tak všeobecná sestra zažádá u původního praktického lékaře o zdravotní dokumentaci nebo o její aktuální výpis. 4. Poskytovatel zodpovídá za zdravotní stav uživatele individuálně dle schopnosti posouzení svého zdravotního stavu a dopadu jednání na zdravotní stav. 5. Do zařízení dochází pravidelně praktický lékař. Uživatelům jsou zajišťována odborná vyšetření dle doporučení praktického lékaře. U nepříznivého zdravotního stavu uživatele lze zajistit přepravu na odborné vyšetření sanitou dle ordinace odborného nebo praktického lékaře. 6. Na přání uživatelů jsou v zařízení prováděny noční kontroly. Pokud v nočních hodinách dojde ke zhoršení zdravotního stavu u uživatele, který si kontroly nepřál, poskytovatel nezodpovídá za případné následky. 7. Na každém pokoji je signalizace, pomocí které může uživatel v případě potřeby přivolat službu konající personál. 8. Pokud si uživatel nepřeje noční kontroly i přes to, že je ohroženo jeho zdraví nebo život a pokud není schopen adekvátně rozpoznat nutnost kontrol, poskytovatel provádí noční kontrolu dle posouzení ošetřujícího personálu, zákonného zástupce nebo ve spolupráci s rodinou. 9. Poskytovatel zabezpečuje všem uživatelům poskytovaných služeb péči a pomoc odpovídající jejich fyzickému a psychickému stavu. 10. Veškeré úrazy, změny zdravotního stavu doporučujeme ihned nahlásit službu konajícímu personálu. VII. Hygiena 1. Uživatelé jsou povinni ve společných místnostech a ve svých pokojích udržovat pořádek a čistotu. 2. Hygienu mohou uživatelé vykonávat v koupelnách u pokojů, nebo v centrálních bezbariérových koupelnách v budově A i B. 3. U imobilních uživatelů je hygiena vykonávána v souladu s ošetřovatelskými standardy a pracovními postupy za dohledu nebo asistence personálu. 4. Kadeřnické, pedikérské a masérské služby jsou zajištěny externím docházením odborníků do zařízení. Tito pracovníci nejsou zaměstnanci Centra sociálních služeb 7

8 Znojmo, p. o. Uživatelé služby si zajistí poskytování těchto služeb sami nebo nahlásí potřebu těchto služeb personálu, který je v případě imobility doprovodí do prostor, kde se služby poskytují nebo jsou tyto služby zajišťovány přímo na pokojích uživatelů. VIII. Doba klidu 1. Doba nočního klidu v našem zařízení je stanovena od 22:00 hod do 6:00 hod. V době nočního klidu nejsou uživatelé služby rušeni, s výjimkou ošetřovatelských úkonů, podávání léků nebo kontrol personálu. 2. Denní režim uživatelů služeb není nijak omezen, určují si ho sami, dle svých zájmů a potřeb. IX. Vycházky 1. Uživatelé mohou volně a bez omezení pobývat mimo budovu. Doporučuje se, aby před opuštěním budovy ohlásil uživatel odchod a místo kam odchází, rovněž nahlásil svůj příchod službu konajícímu personálu, který případně zajistí doprovod. X. Pobyt mimo zařízení 1. Uživatel služby může přechodně pobývat mimo zařízení. 2. Uživateli je doporučeno odhlášení pobytu nahlásit všeobecné sestře a to nejméně 2 kalendářní dny předem do 9.00, před víkendem (sobota a neděle) do čtvrtka 9.00 z důvodu vrácení částky v hodnotě potravin za neodebraná jídla. Uživateli bude vrácena částka odpovídající úhradě za cenu potravin podle počtu dnů strávených mimo zařízení. Nevrací se provozní náklady. Pobyt ve zdravotnickém zařízení je vždy ohlášeným pobytem mimo zařízení. Před odchodem uživatele služby mimo domov mu budou předány potřebné léky. 3. Domov rozlišuje celodenní a částečnou nepřítomnost. Při celodenní nepřítomnosti (celých 24 hodin, tzn. 00:00-24:00) se vrací úhrada za stravu za celý den bez provozních nákladů. Nevrací se v době nepřítomnosti částka za ubytování. O částečnou nepřítomnost se jedná v případě odchodu v průběhu dne. Uživateli se vrátí úhrada za stravu, kterou neodebral a která byla řádně odhlášena. Provozní náklady se nevrací. 4. V případě ohlášeného pobytu uživatele mimo zařízení se uživateli vrátí částka odpovídající přiznanému příspěvku na péči, a to za každý kalendářní den v měsíci (celých 24 hodin, tzn. od půlnoci jednoho dne do půlnoci druhého dne), pokud nepobývá uživatel ve zdravotnickém zařízení. 5. Za předem neoznámený pobyt uživatele se přeplatek nevrací. 8

9 XI. Návštěvy 1. Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy neomezeně. Návštěvě je doporučeno, aby se při příchodu ohlásila službu konajícímu personálu. 2. V době nočního klidu je návštěva možná pouze se souhlasem službu konajícího personálu. Návštěvy by neměly rušit noční klid, pořádek a léčebný, ošetřovatelský nebo hygienický režim uživatelů. 3. Návštěvy jsou přijímány na pokoji nebo ve společných prostorách k tomu určených - klubovna na patře budovy A, aktivizační místnosti a odpočinkové zóny v budově B, lavičky na zahradě a v okolí domova. Na vícelůžkových pokojích by návštěva měla brát ohled na spolubydlícího. 4. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitelka CSS Znojmo p. o., na doporučení lékaře, krajské hygienické stanice návštěvy omezit, popř. zrušit. XII. Stížnosti 1. V případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby má uživatel právo vyjádřit svou stížnost písemně na adrese poskytovatele, ústně pracovníkům poskytovatele případně elektronicky na níže uvedené adrese nebo telefonicky na uvedených číslech. 2. Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti obdrží podavatel nejpozději do 28 kalendářních dnů od data jejího podání. Pokud je stížnost podána anonymně, je vyrozumění vyvěšeno na veřejných nástěnkách. 3. V případě nespokojenosti s vyřízení stížnosti se mohou stěžovatelé obrátit přímo k poskytovateli nebo nezávislé instituci. Kontakty: CSS Znojmo, p. o., U Lesíka 11, Znojmo Ředitelka: Jarmila Eliášová Tel.: , Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Znojmo, nám. Armády č. 8, Znojmo 9

10 tel.: , Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno tel.: , Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 fax: , Senior telefon - tel.: bezplatná linka pro seniory - sociální služba pro pomoc v jakékoli nesnázi funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. XIII. Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele 1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat zásady stanovené Vnitřními pravidly domova se zvláštním režimem a poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem o sociálních službách a jeho prováděcích předpisů. 2. Uživatel se zavazuje dodržovat Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem upravující poskytování sociální služby v zařízení poskytovatele. 3. V případě opakovaného porušování vnitřních pravidel uživatelem, je uživatel na toto porušování pravidel písemně upozorněn, vč. uvedení následků dalšího takového porušení (ukončení poskytování sociální služby formou výpovědi ze strany poskytovatele). Opakovaným porušením Vnitřních pravidel poskytovatele se rozumí skutečnost, že byl uživatel na porušení Vnitřních pravidel min. 3x písemně upozorněn. 4. Za porušování vnitřních pravidel uživatelem se považuje také nadměrné, opakované užívání alkoholu v zařízení, které vyvolá následné nevhodné chování, které obtěžuje ostatní uživatele a personál v zařízení. Dále se za porušení vnitřních pravidel považují krádeže, fyzické, verbální a sexuální útoky na jiné uživatele, dobrovolníky, praktikanty a personál. 5. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které by měly dopad na obsah těchto vnitřních pravidel, je poskytovatel přepracuje dle platné legislativy. XIX. Závěrečná ustanovení 10

11 Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem nabývají účinnosti dnem a ruší v plném rozsahu Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem z S vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni uživatelé služby a zaměstnanci domova se zvláštním režimem CSS Znojmo, p. o. 11

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese,. Sociální služby jsou poskytované

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. poskytuje

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Domácí řád pro domov pro seniory a domov se zvláštním reţimem

Domácí řád pro domov pro seniory a domov se zvláštním reţimem Domácí řád pro domov pro seniory a domov se zvláštním reţimem Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. využívá k poskytování sociální služby typu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem místo, které

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb Domácí řád oddělení sociálních lůžek I. Poskytování služeb Sociální lůžka poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 18 vyhlášky

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č.

DOMÁCÍ ŘÁD. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec. Metodika č. Nemocnice Žatec, o.p.s. Zvláštní ambulantní péče ve zdrav. zařízení ústavní péče Husova 2796 438 01 Žatec DOMÁCÍ ŘÁD Metodika č. 7 ÚVOD Zvláštní ambulantní péče v Žatci svými službami poskytuje péči a

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice

Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy Příloha

Více

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH

Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, Dubí 3 - Pozorka DOMÁCÍ ŘÁD OBSAH Seniorcentrum POHODA Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 - Pozorka Tel.: +420 471 212 009, +420 777 66 55 59 E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz WWW: www.seniorcentrum-pohoda.cz

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY

DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY 1 DOMÁCÍ ŘÁD (vnitřní pravidla A) Domova pro seniory Velké Březno DOMOV PRO SENIORY Úvod Tento domácí řád upravuje pravidla bydlení v Domově pro seniory Velké Březno a vymezuje práva a povinnosti všech

Více

Domácí řád sociálních služeb

Domácí řád sociálních služeb Vnitřní předpis číslo 6/2008 Platnost od 1.7.2008 Název předpisu Organizace Domácí řád sociálních služeb Adresa pracoviště Cheb, Na Vyhlídce 20 Odpovědná osoba Plnění kontroluje IČO: 18233392, sídlo: Cheb,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace

DOMOV POD LÍPOU, poskytovatel sociálních služeb Lipník 110 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Tel: 326 307 647 Příspěvková organizace Informace o společném soužití uživatelů 1 Vymezení organizace Název organizace: Domov pod lípou poskytovatel sociálních služeb Domov pod lípou poskytuje sociální službu dětem, mládeži, dospělým od 3 30

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov se zvláštním režimem budova C

Domov se zvláštním režimem budova C SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov se zvláštním režimem budova C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice Přílohy

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo. Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo. Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory Telefon: 515 26 48 04 - ředitelka 515 22 53 67 sociální pracovnice

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád

Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, IČ: Domácí řád Medela-péče o seniory o.p.s. Ostravice 86, 739 14 IČ: 021 41 531 Domácí řád 1 I. Úvod 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově se zvláštním režimem,

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Vnitřní pravidla pro kolektivní soužití Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Vnitřní pravidla pro kolektivní soužití Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Vnitřní pravidla pro kolektivní soužití Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Vnitřní pravidla pro kolektivní soužití upravují vzájemné vztahy mezi uživateli,

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře

Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře Příloha smlouvy č. 1 Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní pravidla ) upravují blíže

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda

DOMÁCÍ ŘÁD. Alternativní forma pro Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz Ředitel:

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Domácí řád Domácí řád Centra sociálních služeb města Letovice,

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem NAŠE PRAVIDLA Domova se zvláštním režimem Závaznost: Sociální pracovnice, PSS, SZP, vedoucí služby Zodpovědná osoba: Vedoucí služby Spoluúčast na tvorbě metodického postupu: zaměstnanci ÚOSS, PSS, vedoucí

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze

Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Domácí řád DD Jesenec, p.o. zjednodušená verze Čl. 1 Domácí řád Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců Jesenec, p. o. (v textu dále jen Domov ) a vychází

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SLUNCE

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více