VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese U Lesíka 3547/11, Znojmo. Sociální služby jsou poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb., standardů kvality sociálních služeb a dle Zřizovací listiny vydané zřizovatelem Městem Znojmem. Vnitřní pravidla jsou závazná pro všechny uživatele sociální služby domov se zvláštním režimem a pro ostatní občany, kteří se s vědomím organizace zdržují v prostorách poskytování sociální služby. I. Zahájení poskytování sociální služby 1. Nový uživatel je v den zahájení poskytování sociální služby přijat sociálním pracovníkem a vedoucí oddělení. Sociální pracovník s uživatelem dohodne poslední podmínky pro poskytování sociální služby. Vedoucí oddělení seznámí uživatele s prostředím a harmonogramem dne sociální služby a v nejbližších dnech provede seznámení s klíčovým pracovníkem a s primární sestrou, kteří předají podrobné informace o poskytování sociální služby. S uživatelem začíná individuální plánování, kterého je povinen se zúčastnit. 2. Pracovníci sociální služby, rodinní příslušníci či blízké osoby pomohou uživateli s vybalením osobních věcí a s ubytováním v domově. 3. Při zahájení služby má uživatel povinnost pravdivě a úplně informovat poskytovatele o skutečnostech o svém zdravotním stavu, které se přímo týkají poskytované služby (dietní, pohybová a jiná omezení atd.). II. Ubytování 1. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 2. Domov se zvláštním režimem se nachází v I. patře budovy A a v I. a II. patře budovy B. 3. Uživatel je ubytován na pokoji, který je s ním dojednán v rámci sociálního šetření. 4. Pokud během poskytování sociální služby uživatel zjistí, že je pro něj ubytování nevyhovující např. z důvodu nevyhovujícího soužití dvou uživatelů, může podat písemnou žádost o přestěhování. V případě uvolnění místa na jiném pokoji, je toto

2 místo nabídnuto žadateli o přestěhování. Vhodnost přestěhování konzultuje s uživatelem vedoucí oddělení, sociální pracovník a klíčový pracovník. 5. Uživatel má možnost přihlásit si trvalý pobyt na adresu Domova pro seniory Znojmo. 6. Uživatelé bydlí v pokojích s vybavením domova. Základní vybavení pokojů v budově A: lůžko, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň, stůl, židle, lampička, v některých pokojích i kuchyňská linka. Základní vybavení pokojů v budově B: lůžko, noční stolek, police, uzamykatelná šatní skříň, stůl, židle, lampička, šatní stěna, botník, televize. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, sošky, fotografie, hrníčky, květiny apod. Po dohodě s vedoucí oddělení lze dovybavit pokoj i vlastním drobným nábytkem např. křeslem. Užívání vlastních elektrospotřebičů lze jen po domluvě s vedoucí oddělení nebo sociální pracovnicí. Na spotřebičích se provádí jednou za rok revize. Koncesionářské poplatky za používání vlastního rádia nebo televize platí každý uživatel ze svých prostředků. Pokud uživatel používá televizi v budově B (svoji nebo zařízení), koncesionářské poplatky jsou součástí úhrady za ubytování. Podmínky soužití dvou uživatelů v jednom pokoji je určováno vzájemnou domluvou mezi těmito uživateli. Oba uživatelé mají stejné právo na pokoj a jeho vybavení. 7. Poštovní zásilky pro uživatele jsou doručovány poštovní doručovatelkou každý pracovní den přímo do zařízení. Obyčejné zásilky jsou předávány buď prostřednictvím sociální pracovnice, nebo je uživateli přidělena vlastní poštovní schránka umístěná v přízemí budovy A, kterou si bude sám vybírat. Doporučené dopisy, peněžní poukázky jsou předávány uživatelům prostřednictvím poštovní doručovatelky. K odesílání obyčejných poštovních zásilek slouží poštovní schránka umístěná poblíž zařízení. 8. V prostorách sociální služby je zakázáno kouřit. Uživatelům je ke kouření vyhraněn prostor ve vchodu do přízemí budovy A, venku před budovou A a na zahradě budovy B. 9. Poplatky za komunální odpady je povinen hradit každý uživatel sám na podatelně MÚ Znojmo nebo na požádání prostřednictvím sociální pracovnice. 10. Oblečení a ostatní prádlo uživatele, je uživatel povinen si označit příslušným číslem sjednaným v průběhu sociálního šetření. Označení se uvádí na vnitřní stranu prádla, tak aby nebylo na první pohled patrné. Službu konající personál, může uživateli pomoci prádlo označit. Zařízení nenese odpovědnost za ztrátu neoznačeného prádla. 2

3 11. V domově nelze chovat zvířata. Návštěvy uživatelů, které přivedou zvířata, jsou tuto skutečnost povinni nahlásit personálu. Zvířata musí být neustále pod dohledem návštěvy a musí být bezpečně zajištěna (vodítko, náhubek, klec). Návštěva se zvířetem se může zdržovat pouze v prostorách klubovny, aktivizačních místností, v odpočinkových zónách nebo ve vestibulu budov. Uživatelé na jednolůžkových pokojích mohou přijímat návštěvy se zvířaty. Ve výjimečných případech mohou po domluvě spolubydlících takové návštěvy na vícelůžkový pokoj. Pokud se zvířata budou po domově pohybovat bez dozoru návštěvy, může personál tuto návštěvu vykázat z domova. 12. V domově nelze přechovávat zbraně, nebezpečné chemikálie jako i jiné věci, které by svou povahou ohrožovali uživatele a personál. Pokud personál nazná, že tyto předměty ohrožují společné soužití mezi uživateli, nebo znemožňují poskytování sociální služby, mohou předměty po uvědomění uživatele odstranit, nebo pokud bude akutně ohroženo zdraví uživatele, jiných uživatelů nebo personálu, přivolá personál příslušnou záchranou složku (tel. č.: 150, 155, 158 či 112). 13. Po dohodě s uživatelem se provádí pravidelná kontrola kuchyňské linky, skříně a nočního stolečku, aby se zabránilo ohrožení personálu a uživatelů. 14. Každý pokoj je uzamykatelný a uživatel služby má vlastní klíč od pokoje. Na pokoji se může uživatel pro zabezpečení soukromí uzavřít pomocí vnitřní záklopky na vstupních dveřích. Personál má k dispozici generální klíč, kterým se lze v případě potřeby (např. při ohrožení zdraví a života) dostat do všech pokojů uživatelů služby. Uživatelům je doporučeno uzamykat pokoj vždy při jeho opuštění. 15. V zařízení není bráněno soužití osob opačného pohlaví na jednom pokoji. Nejde-li o manžele, nebo vztah druh družka, jsou ubytováni zvlášť muži a zvlášť ženy. 16. Pokoje uživatelů jsou označeny jménem a příjmením uživatele, který v pokoji bydlí. Označení pokojů slouží pro orientaci personálu, návštěv a poštovních doručovatelů v zařízení. 17. V zařízení jsou na veřejných místech vyvěšeny nástěnky s informacemi o narozeninách uživatelů za příslušný měsíc (bez uvedení roku narození), fotky z volnočasových, kulturních a společenských akcí zařízení. Souhlas/nesouhlas se zveřejněním těchto informací je vyjednáván v rámci sociálního šetření. Uživatel může své vyjádření kdykoliv změnit. 18. Domov pro seniory Znojmo je otevřené zařízení, to znamená, že z něj libovolně klienti mohou odcházet, nebo se do něj vracet. Odchod a příchod je doporučeno nahlásit 3

4 službu konajícímu personálu. Důvodem je kontrola počtu klientů v Domově při nouzové či havarijní situaci (požár, evakuace, ). Některá oddělení domova se zvláštním režimem jsou celodenně uzavřena, klientům, kteří zvládnou orientaci v budově a mimo ni jsou vchody a východy z těchto oddělení zpřístupněny. Pokud uživatel neumí zhodnotit rizika odchodu ze zařízení (komplikace zdravotního stavu, neorientovanost ve vnějším prostředí), je mu poskytnut doprovod pracovníka nebo dobrovolníka. 19. Pokud uživatel nechce využívat poskytování služby v zařízení Centra sociálních služeb Znojmo, p. o., může si podat žádost do jiného zařízení. III. Odpovědnost za škodu 1. Uživatel domova se zvláštním režimem, který není schopen posoudit své jednání, nezodpovídá za škodu způsobenou na majetku domova, pokud je škoda stanovena do výše 1000 Kč. 2. Uživatel domova odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku domova (pokud je škoda větší než částka v odst. 1), nebo na majetku jiných osob (spolubydlící). Jde-li o věci, nebo předměty, které mu byly dány domovem k užívání (lůžkoviny, deky), odpovídá za ně a za šetrné zacházení s nimi. Uživatel služby je povinen upozornit zaměstnance na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je třeba odvrátit. Způsobí-li škodu více uživatelů služby, odpovídají za ni podle své účasti. Při jejich řešení postupují obě strany podle obecně závazných ustanovení občanského zákoníku. IV. Úschova cenných věcí 1. V případě, že nemá uživatel jinou možnost, lze prostřednictvím sociální pracovnice převzít do úschovy jeho cenné věci, peněžní hotovost popř. vkladní knížky. 2. Cennosti, které uživatel nepředá do úschovy, si může uložit v uzamykatelné šatní skříni, v budově B jsou skříně navíc opatřeny uzamykatelnou vnitřní skříňkou, za takto uložené cennosti je uživatel plně zodpovědný. Do fólií umístěných ve skříních doporučujeme uživatelům vložit kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. 3. Domov pro seniory nezodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, kterou nepřevzalo do úschovy. 4. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenností, které má uživatel služby u sebe nezabezpečené (např. z důvodu dlouhodobé hospitalizace, zhoršení psychického, zdravotního stavu uživatele ) převezme sociální pracovnice po dohodě s všeobecnou 4

5 sestrou, nebo klíčovým pracovníkem a se souhlasem uživatele služby věci do úschovy. V případě, že uživatel souhlas vyslovit nemůže (např. zhoršení zdravotního stavu) je tato úschova provedena za přítomnosti svědků nebo na základě domluvy s rodinou. Pominou-li důvody takovéhoto převzetí, sociální pracovnice uživateli služby tyto cennosti vrátí. V. Stravování 1. Stravování se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni. Jsou zde připravovány tři druhy jídel včetně dietních. 2. Uživatel si může vybrat, zda chce dodržovat dietní režim doporučený lékařem a bude se stravovat dietně či nikoliv. Pokud je uživatel schopný posoudit výběr stravy, je za výběr odpovědný uživatel, v opačném případě posuzuje výběr klíčový pracovník ve spolupráci s nutriční terapeutkou, rodinou nebo opatrovníkem. 3. Uživatel, který má racionální stravu (dietu č. 3), má možnost výběru oběda ze dvou variant. Výběr uživatel provede s pomocí klíčového pracovníka vždy 14 dní před měsícem, ve kterém chce požadovanou stravu odebrat. Pracovník může poskytnout uživateli obrázkovou příručku, která mu zjednoduší volbu mezi jídly. Uživatel má možnost změnit svůj výběr, a to tak, že nahlásí změnu klíčovému pracovníkovi či jinému službu konajícímu personálu nejpozději 2 dny před dnem, na který chce provést změnu. Při přijetí klienta do domova je mu automaticky nahlášena varianta oběda č. 1. Klient si může obědy volit na následující týden, tzn., aby mezi výběrem byl rozestup min. 1. pracovní týden (5 dnů). 4. Strava se podává v následujícím doporučeném časovém rozmezí: Podávání stravy v jídelně: snídaně: 8:00-8:30 oběd: 12:00-12:30 večeře: 17:30 18:00 Podávání stravy na pokojích: snídaně: 8:00-9:00 oběd: 11:00-12:00 večeře: 17:30 18:00 5

6 Doba výdeje stravy může být mimořádně přizpůsobena technickým a provozním možnostem sociální služby, změna výdeje je vždy předem uživatelům oznámena prostřednictvím nástěnek a pracovníků sociální služby. 5. Uživatel si dle svých individuálních možností může zvolit, zda se bude stravovat v jídelně, v klubovně, v aktivizačních místnostech nebo na pokoji. Na pokojích se doporučuje podávat jídlo uživatelům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů docházet do jídelny. Svačiny jsou podávány na pokoji. 6. Uživatelům je doporučováno, aby se ke společnému stravování ve společných prostorách dostavovali řádně a čistě oblečeni. 7. V případě potřeby pozdějšího příchodu informuje uživatel předem vedoucí oddělení, popř. službu konající personál příslušné sociální služby, který vše nahlásí kuchyni. 8. Vlastní potraviny si mohou uživatelé služby odkládat na místa k tomu určená (vlastní chladnička, kuchyňská linka, noční stolek apod.) a to dle povahy potravin, eventuelně uložit do společné chladničky umístěné na každém oddělení, zde doporučujeme své potraviny označit jménem nebo s označením pomáhá službu konající personál. 9. Je zakázáno přechovávat zbytky jídla na pokojích, chodbách, balkonech ani jiných místech objektu, či vyhazovat z oken a balkonů nebo jimi krmit zvířata, popř. pohazovat v okolí domova. 10. Uživatelé služby se mohou vyjadřovat ke kvalitě, složení a způsobu podávání jídla přímo obsluhujícímu personálu nebo vedoucí kuchařce, nebo jiným pracovníkům. 11. Uživatelé se mohou účastnit stravovací komise. Komise se účastní ředitelka, vedoucí kuchařka, vrchní sestra, vedoucí oddělení, nutriční terapeut, skladová účetní a dle zájmu uživatelé domova. Komise se schází minimálně jednou za měsíc. VI. Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. Naše zařízení poskytuje uživatelům služby zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu nepřetržitě 24 hod. denně. Zdravotní péče je poskytovaná na základě indikace lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění uživatele. 2. Ošetřovatelská péče se poskytuje všem uživatelům. 3. Po přijetí do zařízení, mají uživatelé služby možnost registrace u praktického lékaře, který ordinuje v zařízení. V zařízení je uplatňováno právo svobodné volby lékaře. Zůstane-li uživatel registrován u svého praktického lékaře, musí si lékařské ošetření, vyšetření, medikaci apod. zajistit sám, popř. za pomoci rodinných příslušníků. 6

7 Uživatel k tomuto účelu zajistí a předá všeobecné sestře výpis ze své zdravotnické dokumentace včetně medikace a průběžně informuje o změně svého zdravotního stavu či medikace. V případě, že si uživatel zvolí praktického lékaře ordinujícího v domově, tak všeobecná sestra zažádá u původního praktického lékaře o zdravotní dokumentaci nebo o její aktuální výpis. 4. Poskytovatel zodpovídá za zdravotní stav uživatele individuálně dle schopnosti posouzení svého zdravotního stavu a dopadu jednání na zdravotní stav. 5. Do zařízení dochází pravidelně praktický lékař. Uživatelům jsou zajišťována odborná vyšetření dle doporučení praktického lékaře. U nepříznivého zdravotního stavu uživatele lze zajistit přepravu na odborné vyšetření sanitou dle ordinace odborného nebo praktického lékaře. 6. Na přání uživatelů jsou v zařízení prováděny noční kontroly. Pokud v nočních hodinách dojde ke zhoršení zdravotního stavu u uživatele, který si kontroly nepřál, poskytovatel nezodpovídá za případné následky. 7. Na každém pokoji je signalizace, pomocí které může uživatel v případě potřeby přivolat službu konající personál. 8. Pokud si uživatel nepřeje noční kontroly i přes to, že je ohroženo jeho zdraví nebo život a pokud není schopen adekvátně rozpoznat nutnost kontrol, poskytovatel provádí noční kontrolu dle posouzení ošetřujícího personálu, zákonného zástupce nebo ve spolupráci s rodinou. 9. Poskytovatel zabezpečuje všem uživatelům poskytovaných služeb péči a pomoc odpovídající jejich fyzickému a psychickému stavu. 10. Veškeré úrazy, změny zdravotního stavu doporučujeme ihned nahlásit službu konajícímu personálu. VII. Hygiena 1. Uživatelé jsou povinni ve společných místnostech a ve svých pokojích udržovat pořádek a čistotu. 2. Hygienu mohou uživatelé vykonávat v koupelnách u pokojů, nebo v centrálních bezbariérových koupelnách v budově A i B. 3. U imobilních uživatelů je hygiena vykonávána v souladu s ošetřovatelskými standardy a pracovními postupy za dohledu nebo asistence personálu. 4. Kadeřnické, pedikérské a masérské služby jsou zajištěny externím docházením odborníků do zařízení. Tito pracovníci nejsou zaměstnanci Centra sociálních služeb 7

8 Znojmo, p. o. Uživatelé služby si zajistí poskytování těchto služeb sami nebo nahlásí potřebu těchto služeb personálu, který je v případě imobility doprovodí do prostor, kde se služby poskytují nebo jsou tyto služby zajišťovány přímo na pokojích uživatelů. VIII. Doba klidu 1. Doba nočního klidu v našem zařízení je stanovena od 22:00 hod do 6:00 hod. V době nočního klidu nejsou uživatelé služby rušeni, s výjimkou ošetřovatelských úkonů, podávání léků nebo kontrol personálu. 2. Denní režim uživatelů služeb není nijak omezen, určují si ho sami, dle svých zájmů a potřeb. IX. Vycházky 1. Uživatelé mohou volně a bez omezení pobývat mimo budovu. Doporučuje se, aby před opuštěním budovy ohlásil uživatel odchod a místo kam odchází, rovněž nahlásil svůj příchod službu konajícímu personálu, který případně zajistí doprovod. X. Pobyt mimo zařízení 1. Uživatel služby může přechodně pobývat mimo zařízení. 2. Uživateli je doporučeno odhlášení pobytu nahlásit všeobecné sestře a to nejméně 2 kalendářní dny předem do 9.00, před víkendem (sobota a neděle) do čtvrtka 9.00 z důvodu vrácení částky v hodnotě potravin za neodebraná jídla. Uživateli bude vrácena částka odpovídající úhradě za cenu potravin podle počtu dnů strávených mimo zařízení. Nevrací se provozní náklady. Pobyt ve zdravotnickém zařízení je vždy ohlášeným pobytem mimo zařízení. Před odchodem uživatele služby mimo domov mu budou předány potřebné léky. 3. Domov rozlišuje celodenní a částečnou nepřítomnost. Při celodenní nepřítomnosti (celých 24 hodin, tzn. 00:00-24:00) se vrací úhrada za stravu za celý den bez provozních nákladů. Nevrací se v době nepřítomnosti částka za ubytování. O částečnou nepřítomnost se jedná v případě odchodu v průběhu dne. Uživateli se vrátí úhrada za stravu, kterou neodebral a která byla řádně odhlášena. Provozní náklady se nevrací. 4. V případě ohlášeného pobytu uživatele mimo zařízení se uživateli vrátí částka odpovídající přiznanému příspěvku na péči, a to za každý kalendářní den v měsíci (celých 24 hodin, tzn. od půlnoci jednoho dne do půlnoci druhého dne), pokud nepobývá uživatel ve zdravotnickém zařízení. 5. Za předem neoznámený pobyt uživatele se přeplatek nevrací. 8

9 XI. Návštěvy 1. Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy neomezeně. Návštěvě je doporučeno, aby se při příchodu ohlásila službu konajícímu personálu. 2. V době nočního klidu je návštěva možná pouze se souhlasem službu konajícího personálu. Návštěvy by neměly rušit noční klid, pořádek a léčebný, ošetřovatelský nebo hygienický režim uživatelů. 3. Návštěvy jsou přijímány na pokoji nebo ve společných prostorách k tomu určených - klubovna na patře budovy A, aktivizační místnosti a odpočinkové zóny v budově B, lavičky na zahradě a v okolí domova. Na vícelůžkových pokojích by návštěva měla brát ohled na spolubydlícího. 4. Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy může ředitelka CSS Znojmo p. o., na doporučení lékaře, krajské hygienické stanice návštěvy omezit, popř. zrušit. XII. Stížnosti 1. V případě nespokojenosti s poskytováním sociální služby má uživatel právo vyjádřit svou stížnost písemně na adrese poskytovatele, ústně pracovníkům poskytovatele případně elektronicky na níže uvedené adrese nebo telefonicky na uvedených číslech. 2. Písemné vyrozumění o vyřízení stížnosti obdrží podavatel nejpozději do 28 kalendářních dnů od data jejího podání. Pokud je stížnost podána anonymně, je vyrozumění vyvěšeno na veřejných nástěnkách. 3. V případě nespokojenosti s vyřízení stížnosti se mohou stěžovatelé obrátit přímo k poskytovateli nebo nezávislé instituci. Kontakty: CSS Znojmo, p. o., U Lesíka 11, Znojmo Ředitelka: Jarmila Eliášová Tel.: , Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Znojmo, nám. Armády č. 8, Znojmo 9

10 tel.: , Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno tel.: , Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 fax: , Senior telefon - tel.: bezplatná linka pro seniory - sociální služba pro pomoc v jakékoli nesnázi funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. XIII. Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele 1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat zásady stanovené Vnitřními pravidly domova se zvláštním režimem a poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem o sociálních službách a jeho prováděcích předpisů. 2. Uživatel se zavazuje dodržovat Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem upravující poskytování sociální služby v zařízení poskytovatele. 3. V případě opakovaného porušování vnitřních pravidel uživatelem, je uživatel na toto porušování pravidel písemně upozorněn, vč. uvedení následků dalšího takového porušení (ukončení poskytování sociální služby formou výpovědi ze strany poskytovatele). Opakovaným porušením Vnitřních pravidel poskytovatele se rozumí skutečnost, že byl uživatel na porušení Vnitřních pravidel min. 3x písemně upozorněn. 4. Za porušování vnitřních pravidel uživatelem se považuje také nadměrné, opakované užívání alkoholu v zařízení, které vyvolá následné nevhodné chování, které obtěžuje ostatní uživatele a personál v zařízení. Dále se za porušení vnitřních pravidel považují krádeže, fyzické, verbální a sexuální útoky na jiné uživatele, dobrovolníky, praktikanty a personál. 5. V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které by měly dopad na obsah těchto vnitřních pravidel, je poskytovatel přepracuje dle platné legislativy. XIX. Závěrečná ustanovení 10

11 Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem nabývají účinnosti dnem a ruší v plném rozsahu Vnitřní pravidla domova se zvláštním režimem z S vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni uživatelé služby a zaměstnanci domova se zvláštním režimem CSS Znojmo, p. o. 11

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád

SMĚRNICE č. 2/2014. Domovní řád Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo. Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo. Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory Telefon: 515 26 48 04 - ředitelka 515 22 53 67 sociální pracovnice

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více