1. ukázka Konkrétní podoba učiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ukázka. 3.1. Konkrétní podoba učiva"

Transkript

1 1. ukázka 3.1. Konkrétní podoba učiva Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je rozděleno do tématických okruhů a směřují k nim všechny činnosti a úkoly, které se navzájem prolínají a navazují na sebe. Činnosti a získávání zkušeností jsou variabilní. Za odborné zpracování odpovídají učitelky, rodiče jsou s programem seznámeni. Veškeré činnosti směřují k celkovému harmonickému vývoji dětské osobnosti. V našem výchovném působení se chceme zabývat pěti rozvojovými oblastmi : 1. biologická dítě a jeho svět - rozvoje osobnosti dítěte v pozitivně laděném prostředí, podpora fyzického a pohybového rozvoje, péče o zdraví- dostatek volného pohybu, upevňování správných pohybových návyků, péče o svoje zdraví, formování správného životního stylu vlivem životosprávy, vhodným oblékáním, otužováním 2.psychologická dítě a jeho psychika - podpora rozvoje řeči a vyjadřování - bohatost slovní zásoby a rozvíjet potřeby komunikace, tvořivé vyjadřování v hudebních a výtvarných projevech 3. interpersonální dítě a ten druhý - rozvoj sociálních dovedností - vytváření správných postojů, zvyků a hodnocení na podkladě vlastního mravního vědomí, zabývat se problémem hrubosti a neposlušnosti, poruchami chování 4. socio-kulturní dítě a společnost - orientace v hodnotách lidství, kultury a přírodyvhodným výběrem kulturních akcí vytvářet estetické hodnoty, vnímání krásna, péče o děti ze sociálně slabších rodin 5. enviromentální dítě a svět - orientace ve světě - rozvoj myšlení přemýšlení, řešení problémů na přiměřené úrovni V konkrétních činnostech je nutné dodržovat : - flexibilitu a rovnováhu mezi aktivitou, relaxací a odpočinkem - podle intelektuálních, emocionálních a sociálních potřeb volit činnosti individuální, skupinové nebo hromadné s dobrovolnou účastí dětí - hodnocení vést s ohledem na jeho skutečný přínos pro rozvoj osobnosti, aby bylo pozitivním stimulem pro další aktivity dítěte PODZIM 1. Sešli jsme se po prázdninách - Moje první dny v mateřské škole - Jak jsem prožil volné dny o prázdninách - Kde jsem doma - Malíř podzim 2. Co nám přináší podzim - Dary podzimu - Vlaštovičko, leť - Podzimní radovánky - Vítr už fouká ze strnišť 3. Podzimní čarování - Padá listí zlaté - Já jsem kluk a ty jsi holka

2 - Vím co mi škodí? - Nebojím se tmy ZIMA JARO LÉTO 1. Přichází vánoční čas - Tradice a zvyky adventu - Nejsme sami na světě - Radujme se, veselme se 2. Zima už je mezi námi - My jsme malí koledníci - Zimní radovánky - Hrajeme si na školu - Kam se poděla sněhová vločka? 3. Ať žije karneval - Masopustní zvyky - Hádej čím jsem? - Co dělám já a mojí blízcí - Co dělají zvířátka a příroda v zimě? 1. Když jaro zaťuká - Když kamarád stůně - Jak se budí příroda - Kniha je můj kamarád - Otvírání studánek 2. Hody, hody doprovody - Velikonoční zvyky svátek jara - Klube se to ze skořápky - Umím jezdit na koloběžce? - Rej čarodějnic 3. Maminka je kytička - Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka - Vím jak jsem se narodil - Kde domov můj? - Chráníme sebe a přírodu 1. Dobře je nám na světě - Jsme kamarádi a vzájemně si nasloucháme - Výpravy za poznáním - Jedeme do ZOO - Hurá na prázdniny

3 2. ukázka VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací nabídku jsme zpracovali do šesti základních tématických celků, která řadíme v rovině vedle sebe. Tato témata se navzájem propojují, navazují na sebe a doplňují se. TÉMATICKÉ CELKY: To jsem JÁ a moje rodina Jsme rádi, že máme kamarády Objevujeme svět kolem nás Poznáváme, co je pro nás zdravé Chráníme naši přírodu Vesele prožíváme slavnosti, tradice a zvyky Na ně navazují tématické části, které jsou svým obsahem konkrétnější, specifičtější. Tématické části vychází z ročního období a také z praktických životních situací a problémů. Učitelky v jednotlivých třídách mají možnost volby názvu tématických částí, jeho obsahu i časového plánu. Dle obsahu tématických částí určují k jakému tématickému celku se tyto tématické části svou podstatou vztahují.

4 To jsem JÁ a moje rodina Jsme rádi, že máme kamarády Objevujeme svět kolem nás Poznáváme co je pro nás zdravé Chráníme naši přírodu Vesele prožíváme slavnosti, tradice a zvyky TO JSEM JÁ A VÍM KAM PATŘÍM Kompetence dítěte na konci předškolního věku Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor nebo postoj. Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodili jemu nebo okolí. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech. Má vytvořené základní návyky společenského chování. Dovede označit svoje potřeby ( tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.

5 Vzdělávací obsah: Možné tématické části: Já a moje rodina povídání o sobě a rodinných příslušnících, bydlení, rodinných zvycích, povolání rodičů, využití fotografií, kresby dětí sebe sama, rodiny, znát své jméno, adresu, věk apod. Těšíme se na vánoce radost z obdarovávání druhých, myslet na druhého, pocit sounáležitosti s rodinou Těším se do školy příprava k zápisu do první třídy, příprava na změnu, zjišťování dosažení kompetencí, Den matek příprava besídky, dárků pro členy rodiny, Kompetence JSME RÁDI, ŽE MÁME KAMARÁDY Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, soc.zázemí,životní úrovní). Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí,že je třeba. Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití. Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovávat. Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. Vzdělávací obsah Možné tématické části: My jsme kamarádi a máme se rádi hry na posilování vztahů ve třídě, řešení konfliktních situací, povídání o tom, co se nám na kamarádovi líbí, domlouvání společných pravidel, pociťovat radost z pomoci druhému, neposmívat se apod. Mezinárodní den dětí oslavy, hry, radost z pocitu sounáležitosti s vrstevníky Ahoj školko loučení se s školáky, Využití oslav narozenin dětí

6 OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Kompetence Chce poznávat své okolí, svět. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, souvislosti, dovede se ptát. Je zvídavé, má touhu poznávat. Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. Rozlišuje dobro a zlo. Vzdělávací obsah Možné tématické části: Pohádky - využití knih, příběhů, vyprávění, dramatizace, návštěva knihovny, autoři ilustrátoři, veršování, písemná forma apod. Vlastnosti věcí barva, tvar, množství, velikost, rozlišování, určování, třídění apod. Časové pojmy využití řazení dle posloupnosti, pojmy včera dnes zítra, ráno, poledne, večer, běh ročních období, dny v týdnu apod. Povolání námětové hry, pohybové ztvárnění, seznámení se v reálu s některým zaměstnáním apod. Různé druhy materiálů a jejich vlastnosti Kompetence POZNÁVÁME, CO JE PRO NÁS ZDRAVÉ A CO NE Má základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích. Rozumí tomu,že způsob, jakým se chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví. Rozlišuje aktivity na ty, které mohou zdraví člověka podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka ( cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.

7 Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají dobré náladě a spokojenosti. Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním a že tyto potíže spolu mohou souvise. Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. Chápe, že když je člověk nemocen ( krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které rád dělá a které patří k jeho životu. Vzdělávací obsah Možné tématické části: Zdraví, které chutná zdravý jídelníček, jednoduché společné vaření, ochutnávka s rodiči, kultura stolování apod. Já a moje tělo využití encyklopedií, pojmenovávání částí těla, smyslové orgány, různé druhy oblečení a vhodnost dle počasí a prostředí, hygiena, Doktora se nebojíme nám. hry na lékaře, rozhovory o nemocech, úrazech, předcházení úrazům apod., návštěva dětského odd. v nemocnici Hrajeme si bezpečně využití výletů, jízdy na kolech, dopravní výchova, spolupráce s Ústředním automotoklubem ČR, s městskou policií apod. CHRÁNÍME SI NAŠI PŘÍRODU Kompetence Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí. Rozlišuje aktivity na ty, které mohou zdraví přírody podporovat, a ty, které mohou poškozovat. Podporuje konkrétními činnostmi zdraví přírody Vzdělávací nabídka Možné tématické části Roční období znaky jednotlivých období, počasí, změny v přírodě, výlety do přírody, k řece Moravě v různých ročních období, Třídění odpadu - využití návštěv EKO centra, využití odpadového materiálu, návštěva sběrného dvora, Péče o přírodu v jednotlivých obdobích - v návaznosti na roční období, využití návštěv EKO centra, živá - neživá příroda, koloběh vody, základní podmínky života, péče o naši školní zahradu,

8 VESELE PROŽÍVÁME SLAVNOSTI, TRADICE A ZVYKY Kompetence Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. Má zájem o místní tradice, zvyky a slavnosti. Vnímá umělecké a kulturní památky, pozorně naslouchá. Vzdělávací nabídka Možné tématické části: Společné slavnosti v mateřské škole, příprava a výzdoba prostředí k oslavě, básně, písně, tanečky, společný prožitek Čert a Mikuláš Masopustní veselí Velikonoce Rej čarodějnic

9 3. ukázka TÉMATICKÉ CELKY ZÁŘÍ - U nás ve školce ŘÍJEN - Na zahrádce, na poli, v lese LISTOPAD - Podzim PROSINEC - Vánoční svátky LEDEN - Zima ÚNOR - Masopust BŘEZEN - Vítáme jaro DUBEN - Zvířátka KVĚTEN - U nás doma ČERVEN - Těšíme se na prázdniny SPECIALIZACE ŠKOLY Angličtina - v MŠ Keramika - KD Klubka Flétna - v MŠ Plavání - Zelený Pruh Bruslení - Konstruktiva Tenis - TK Písnice Hudební kroužek- v MŠ Výtvarný kroužek - v MŠ Klub předškoláka - v MŠ - zkušená paní učitelka z 1. třídy ZŠ, bude s dětmi, dle finančních možností MŠ, pracovat V naší MŠ mají předškoláci, ale i mladší děti možnost využívat počítač a postupně se s ním seznamovat. NADSTANDARDNÍ AKTIVITY ZABEZPEČOVANÉ PEDAGOGEM školy v přírodě pobyt na horách výlety, vycházky Prahou ekologické vycházky kulturní akce besídky, slavnosti, oslavy, táborák TÉMATICKÝ CELEK - U NÁS VE ŠKOLCE TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ HRAJTE SI S NÁMI 2/ NA JMÉNA 3/ MŮJ KAMARÁD 4/ OKOLÍ MŠ PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - tematický blok pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, učit se znát svá jména, značku, s místem kam si odkládají věci,pravidlo vzájemného spolužití, poznávat nové prostředí, učit se v něm žít, orientovat se v řádu a dění v prostředí, zjišťovat, co nás zajímá,znát cestu z domova do MŠ,chovat se při stolování, osobní

10 hygiena, znát pravidlo zdvořilého chování HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - svoboda a vzájemné respektování, se kterým souvisí potřeba jasného řádu a pravidel - vzor důstojných lidských vztahů, komunikace a spolupráce - akceptovat kompetentní autoritu - vědět o důsledcích nepohybu Ubezpečovat se, že MŠ je místem bezpečným, kde mu nikdo nebude ubližovat. UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - od počátku docházky do MŠ by mělo dítě poznat, že může ovlivňovat svou situaci a jednat svobodně, ale že za své jednání nese odpovědnost, aktivně hledat řešení. Vytvářet podmínky, aby bylo dítě spokojené, aby mohlo přemýšlet, rozhodovat se, komunikovat a upevňovat své sebevědomí, má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení TÉMATICKÝ CELEK - NA ZAHRÁDCE, NA POLI A V LESE TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ NA ZAHRÁDCE 2/ NA POLI A V LESE 3/ STROMY A KEŘE 4/ PTÁČCI NA PODZIM PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - seznamovat děti s některými květinami, jejich názvy, částmi - barva, vůně, stonek, list, květ. Rozlišovat stromy a keře - plody, pozorovat v zahrádkách sklizeň, sklizeň na poli,znát různé druhy zeleniny, plody - význam pro člověka. Poznat a pojmenovat některého volně žijícího ptáka, stěhování do teplých krajin, vést k výtvarnému vyjádření zvířecí figury, naznačit pohyb a detaily. HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT pěstovat vztah k přírodě - správně se chovat v lese, vnímat barvy v přírodě a kolem sebe, účastnit se při pomoci na zahradě, samostatně pracovat s knihou, vztah k literatuře UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - ohleduplnost při pobytu venku, uspokojování svých potřeb při hře venku i v MŠ, prohlubovat schopnost samostatně pracovat s přírodninami v MŠ i při pobytu venku, učit se vlastním objevováním, pozorováním, zkoumáním, poznávat vlastní silné a slabé stránky TÉMATICKÝ CELEK - PODZIM TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ BARVY PODZIMU 2/ POČASÍ 3/ CO VIDĚL DRAK 4/ VĚCI KOLEM NÁS PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - poznatky o podzimní přírodě- barevnost měnící se přírody, živočichové ukládající se ke spánku, podzimní počasí, seznámení s pojmy - babí léto. jinovatka, raní mrazíky, chápání časového sledu ročních období,pozorování neživé přírody, orientace v odborných knihách, encyklopediích, využití blízkosti meteorologické stanice, životní prostředí, kdy dochází k poškození život. prostředí, chování v přírodě, úprava zahrady, rozlišovat znalosti dětí o předmětech denní potřeby, správně je pojmenovat, znát jejich typické vlastnosti, účel, manipulaci s předměty, zkoumání jejich vlastností

11 HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - vnímat, jak svět přírody i svět lidí je rozmanitý a pozoruhodný. umět se chovat, aby se nepoškodilo okolní prostředí, každá lidská aktivita přináší důsledky, podílet se na pozitivních změnách, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých. UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - schopnost dětí samostatně používat encyklopedie a vyhledat v nich dané téma, schopnost pokládat otázky,zajímat se o odpovědi na otázky přesahující běžný lidský život - co bylo,co bude TÉMATICKÝ CELEK - VÁNOČNÍ SVÁTKY TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ 2/ TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 3/ ZVYKY A TRADICE PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - vánoční zvyky, Mikulášská nadílka, výroba dárků, výzdoba, zdobení stromečku, pečení cukroví, příprava programu na vánoční besídku, posezení s rodiči, literární texty, koledy HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - pohoda svátečních chvílí, odprosti se od sobectví, těšit se ze společných zážitků, vánoční tradice, radost z přípravy dárků a oslav pro rodiče, spolupodílí se na společných rozhodnutí UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - výroba dárků pro rodiče a kamarády, výzdoba třídy, manipulovat a experimentovat s různými materiály, ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit TÉMATICKÝ CELEK - ZIMA TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ NOVÝ ROK, TŘI KRÁLOVÉ 2/ ZÁPIS DO ZŠ 3/ ZIMA A ZVÍŘÁTKA 4/ ZIMNÍ SPORTY PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - seznámení s Novým rokem, Tři králové, kalendář, znaky zimy, pozorování přírody - stromy bez listí, tvar, barva kůry, pozorování neživé přírodykrátké dny,nízká teplota zimní sporty, zdraví, tělo, zápis do ZŠ, HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - národní tradice, hodnoty spojené se zdravím, vztahy mezi lidmi, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - sebeobsluha, rychlost v řešení situací, rozhodnost v dostatečném, oblékání, rozvoj sebevědomí, experimenty se sněhem a ledem, tolerantnost k odlišnostem a jedinečnostem

12 TÉMATICKÝ CELEK - MASOPUST TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ Z POHÁDKY DO POHÁDKY 2/ POUŤ, MASOPUST, MUZIKANTI 3/ TĚŠÍME SE NA KARNEVAL 4/ KNIHOVNIČKA PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - nový pojem Masopust, pohádkové bytosti, vlastnosti hrdinů,kde můžeme vidět a slyšet pohádky, karnevalové masky, hudební nástroje, žertovné písně a básně, výzdoba třídy, karneval, seznámení s různými literárními žánry, návštěva knihovny, práce s knihami a encyklopedií HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - spoluvytvářet prostředí pohody, prohlubovat estetické cítění, zacházení s knihou, seznámení s prací dospělých - knihovnice UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - uplatnění vlastního vkusu při výzdobě třídy a výrobě masky, samostatně hodnotit charakteristické vlastnosti hrdinů z pohádkových příběhů, ví, že není jedno v jakém prostředí žije TÉMATICKÝ CELEK - VÍTÁME JARO TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ PÉČE O ZDRAVÍ 2/ POČASÍ NA JAŘE 3/ KVĚTINY A STROMY 4/ VELIKONOCE PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - příroda se probouzí,vysvětlení důležitosti půdy,vody, vzduchu, světla a tepla pro rostliny a jejich růst,rychlení rostlin, živočichové luk, brouci,včely, kvetoucí stromy, květiny,jarní svátky, Velikonoce - zvyky, oslava HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT -chování v přírodě, porozumět jednoduchým jevům z přírod. prostředí, estetické vnímání, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost a nízká aktivita mají nepříznivé důsledky UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - uplatnit fantazii,podílet se na úpravě třídy TÉMATICKÝ CELEK - ZVÍŘÁTKA TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘÁTKA 2/ PTÁČKOVÉ A VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘÁTKA 3/ ČARODĚJNICE PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - pozorování,pojmenování některých dom. a hospodářských zvířat,mláďat( rozdíly ve způsobu života), vlastnosti a užitek,vracejí se ptáci, volně žijící zvířata, lidové zvyky, dokonalejší komunikace

13 HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - projev vlastního citu a prožitku,chápání škodlivosti v důsledku bezohledného chování ke zvířatům, dovede využít informativní a komunikativní prostředky ( knížky, encyklopedie) UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - péče o zvířátka, dokončit započatou činnost, sebehodnocení, chápe že nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, ponižování se nevyplácí TÉMATICKÝ CELEK - U NÁS DOMA TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ RODINA A VZTAHY, DEN MATEK 2/ POVOLÁNÍ RODIČU 3/ ZAHRÁDKA 4/ TÝDEN DĚTSKÉ RADOSTI - SVÁTEK DĚTÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - kde bydlíme, Praha - hl. město, poznávání v rámci školy v přírodě nové prostředí, jiná města, kdo patří do rodiny, znát nejbližší příbuzenské vazby,vědět co jednotliví členové v rodině dělají, co umí,uvědomění si rozdílů mezi mužem a ženou, základní společenské návyky př. pozdravit,poprosit,poděkovat, neskákat do řeči,požádat o pomoc, chápat rozmanitost ras a kultur, maminka HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT -pravidla zdvořilého chování,spolupracovat,vážit si maminky,myslet na ní,dělat jí radost,chápat co je pochybení a vědět, že se má odpouštět, vědět že kontakty s některými dospělými mohou být nebezpečné UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - vyprávění zážitků ze svého domova, dárek pro maminku,hodnotit své chování i druhých, svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat TÉMATICKÝ CELEK - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - EKOLOGIE, BEZPEČNOST 2/ RYBNÍK, POTOK, ŘEKA, MOŘE, RYBIČKY 3/ LÉTO, LETNÍ SPORTY 4/ ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - přiblížit dětem jejich svátek,koloběh vody, seznámení s rozdílem stojaté vody a řekou, kam teče,konec šk.roku využít k letním sportům,výletům, zařadit bezpečnost v dopravě,jedeme,plujeme,letíme HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT -sebekontrola,ovládat neúspěch z prohry, chování v dopr.prostředku,těšit se z kulturních krás, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - umět se samostatně pohybovat po stanovištích,experimentovat s vodou, vyjádřit prosbu, řeší problémy, na které stačí

14 4. ukázka Vzdělávání probíhá vstupováním především v řízených činnostech do integrovaných témat. Definovanými tématy chceme docílit toho, aby byla zachycena v co největší šíři podoba vnějšího světa, s nímž se dítě vstupem do mateřské školy začíná seznamovat a kdy postupně u dítěte dochází k hledání, uvědomování a upevňování si vlastního místa a významu ve společnosti. Přiřazené dětské kompetence, vyplývající z RVP PV a dílčí cíle vyplývající z povahy jednotlivých vzdělávacích oblastí tvoří samostatnou příloho ŠVP. 1) TO JSEM JÁ Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky, dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti, poznávat samo sebe, vážit si života a zdraví, pečovat o ně a orientovat se v nejbližším společenství, které jej obklopuje. Doporučený obsah: Jak vypadám Kde bydlím Můj citový život Chci být zdravý Já a moji kamarádi 2) JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací, plánovaných činností, pozorováním, přímou praktickou činností, experimentováním a zapojením všech smyslů rozvíjet poznatky o přírodě živé i neživé, vytvářet povědomí o tom, že ochrana zdraví vlastního i společnosti je součástí ochrany životního prostředí jako celku, v němž má každý své nezastupitelné místo, uvědomovat si, že rozdíly ve formách života a jejich projevech vytvářejí bohatou mozaiku, z níž se život na planetě Zemi skládá.

15 Doporučený obsah: Pozorujeme počasí Naše Země a vesmír kolem nás Pozorujeme přírodu živou i neživou Máme rádi zvířata Rostliny k našemu užitku Chráníme přírodu i zdraví 3) TECHNIKA NÁS OBKLOPUJE Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací, plánovaných činností, přímou manipulací, a experimentováním se dítě seznamuje se světem techniky, která má sloužit lidem ke zkvalitnění života spolu s uvědomováním si, že každá technika může vést nejen k pokroku, ale i ke zkáze. Doporučený obsah: Jak a čím můžeme cestovat Stroje a nástroje nám pomáhají Co nám slouží k dorozumívání 4) KULTURA, SVÁTKY A TRADICE U NÁS I VE SVĚTĚ Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí vyjadřovat a sdělovat své prožitky a pocity, projevovat citlivost a empatii k druhým, touhu dělat druhým radost a uplatňovat svou dovednost ve prospěch celku. Doporučený obsah : Slavnosti u nás doma Co slavíme ve školce a co na veřejnosti Poznáváme svátky a tradice v jiných zemích

16 5) JSME KAPKOU V MOŘI LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu svého života i života společnosti. Získává základní dovednosti v umění řešit vzniklé společenské situace, poznává, že základním prvkem vzájemného dorozumění je schopnost vstřícné komunikace a naslouchání tomu druhému. Učí se chápat vzájemné společenské vazby v konkrétním životním celku a vnímat odlišnosti mezi lidmi jako přirozený a žádoucí stav, který je kořením v rozmanitosti lidského života. Doporučený obsah: Moje rodina Proč a jak lidé pracují Hrajeme si a sportujeme Poznáváme lidi z jiných států i světadílů Umění a kultura pro naši radost a potěšení 6) UŽ BUDU ŠKOLÁK Prostřednictvím plánovaných úkolů se dítě připravuje na budoucí roli školáka, učí se odpovědnosti v přístupu k vlastnímu vzdělávání, samostatnému řešení zadaných úkolů i spolupráci s ostatními, zdokonaluje se v dovednostech, vědomostech a návycích důležitých pro zvládnutí základů čtení, psaní a matematiky. Doporučený obsah: Pracuji samostatně a také spolupracuji s ostatními Půjdu k zápisu

17 Co dále nabízíme v rámci běžného vzdělávacího programu 1. V tématu BUDU ŠKOLÁK program pro předškoláky s daltonskými prvky směřující k přípravě pro vstup do základní školy s důrazem na samostatnost v práci a vlastní iniciativu, vedoucí k uvědomění odpovědnosti za splnění zadaného úkolu. Předškolním dětem jsou vždy v pondělí zadány 3 úkoly, a to z těchto oblastí a) Grafomotorické činnosti b) Logické činnosti c) Výtvarně pracovní činnosti Děti samy rozhodují o postupu plnění zadaných úkolů v průběhu celého týdne. Splnění si zaznamenají do záznamového archu na tabuli razítkem. Tak má učitelka přehled o práci jednotlivých dětí. 2. JÓGA PRO DĚTI v průběhu tohoto ŠVP se budeme snažit opět začlenit jógová cvičení a hry pro radost podle metodiky Cvičíme s dětmi autorů P.Klimeš s kolektivem. Cvičení vychází z uceleného systému JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ indického učitele jógy v Evropě svámího Mahéšvaranandy. Tento systém cvičení postihuje celkový rozvoj osobnosti dítěte psychický, tělesný i sociální. Obsahuje cvičení rovnováhy i cviky zaměřené na soustředění a pozornost. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a nácvik správné relaxace umění uvolnit celé tělo a mysl. Učí děti poznávat sebe sama, uvědomovat si své pocity, posilovat sebekontrolu, pozitivně vnímat okolní svět, rozlišovat dobré i zlé. Vzhledem k tomu, že u tohoto cvičení je nutné, aby vedl člověk s vlastními zkušenostmi z praktikování jógy, prozatím bude jógové cvičení, po dořešení organizačních záležitostí, praktikováno pouze v oddělení BERUŠKA pod vedením ředitelky L.Zárychtové 3. CVIČENÍ NA BALANČNÍCH MÍČÍCH probíhá v rámci tělovýchovných aktivit v tělocvičně. Napomáhá k rozvoji správného držení těla, rovnováhy, posilování všech svalových skupin, rozvíjí smysl pro rytmus v souladu s pohybem těla, odvádí přebytečnou energii žádoucím způsobem (vhodné zvláště pro hyperaktivní děti). 4. OTUŽOVÁNÍ VODOU (SAUNOVÁNÍ) postupně vede k otužování těla a podporuje odolnost těla proti chřipkovým onemocněním. Seznamuje s vodou, posiluje odvahu a eliminuje strach z vody. 5. KERAMICKÉ ČINNOSTI vlastní keramická pec nám umožňuje, aby děti poznaly a samy uskutečnily celý cyklus zhotovení keramického výrobku od modelování hlíny, přežah, glazování a závěrečné vypalování.

18 6. KULTURNÍ AKCE celoroční nabídka pravidelných pořadů pro děti, z nichž většina probíhá přímo v mateřské škole: divadelní představení, koncerty, kouzelnické revue, zábavné programy skákací hrad, výlet do jeskyní na Rudku, výlety do LD Radost a do ZOO. Co nabízíme mimo vlastní vzdělávací program v odpoledních hodinách 7. TANEČNÍ PŘÍPRAVKA ve spolupráci s ZUŠ Letovice pod vedením p. uč. Jarošové. Probíhá 1x týdně v tělocvičně školy mimo vlastní program MŠ. Děti jsou pro tuto dobu na žádost a se souhlasem rodičů předány učitelce ZUŠ a po ukončení se vrací do své třídy. Platba za kurz probíhá mimo evidenci MŠ. 8. PŘEDNÁBOŽENSKÉ POVÍDÁNÍ nabídka pro děti z křesťanských rodin vedená s důrazem na mezilidskou etiku a kladný postoj k životu.

19 5. ukázka 1.1. Téma Téma se shoduje s filozofií podpory zdraví v MŠ a jeho ústřední myšlenka nás provází všemi podtématy a tématickými částmi, vypracovávanými písemně na třídách v tzv. TŘÍDNÍM KURIKULU. Obsah vzdělávání je plánován na dva roky konkrétní kompetence naplňované v příslušném roce jsou uvedeny v Ročním plánu. Jsou chápány jako prioritní, jimiž se budeme v daném roce zabývat hlouběji. Rozvíjeny jsou však všechny kompetence prostřednictvím neformálního kurikula (tzn. podmínek) a v souvislosti s individualizací vzdělávání na základě poznávání dětí a vedení záznamů o jejich vývoji. Kompetence rozvíjené v jednotlivých letech jsou zaměřené v prvním roce více k rozvoji vztahů mezi lidmi a prevenci patologických projevů chování a v druhém roce více ke vztahům k přírodě a její ochraně Podtémata Vzdělávací obsah je uspořádán do 5 podtémat, která byla odvozena na základě pěti hledisek. Ta vznikla v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli (viz výše), které směřují k výchově nezávislého a zodpovědného člověka, který bude umět žít v harmonii sám se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou a bude své prostředí aktivně ochraňovat. Jde v podstatě o pět obecných okruhů, které zasahují všechny oblasti vydělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout dítě odcházející z naší MŠ, na základě svých možností. Jedná se o hlediska identita, společenství, příroda, aktivita, zdravý životní styl, která vymezují nabídku činností a charakterizují smysl a obsah jednotlivých podtémat. V rámci daného podtématu budeme dětem vytvářet příležitosti, využívat situace, navozovat události a připravovat takovou vzdělávací nabídku, která se k příslušným hlediskům vztahuje. Z jednotlivých podtémat s přidělenými kompetencemi budou jednotlivé třídy čerpat náměty, náplň i cíle pro tematické části realizované na třídě. Teprve v nich dojde k námětovému zpřesnění a ke konkretizaci obsahu, neboť budou reagovat na skutečné situace a potřeby dětí. 1. Podtéma: Poznávám sám sebe Obsah: - poznávání vlastní identity, rozlišování možných rolí, seznamování s tělem, rozlišování pohlaví, poznávání částí těla a jeho funkcí Kompetence: - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích (1.1) - chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu (2.4.) - umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku (3.4.) - nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života (3.7.) - má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny (4.1.) - dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování (4.2.) - poznáváním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech (5.1.)

20 - chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti (5.3.) 2. Podtéma: Nejsem na světě sám Obsah: - poznávání změn a dějů ve společenstvích, kde žije (MŠ, rodina), seznamování s různými profesemi, pěstování tolerance vůči jakékoliv odlišnosti Kompetence: - uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně) (1.7.) - ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí (3.2.) - umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč (4.6.) - snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí (5.2.) - chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat (5.4.) - komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor nebo postoj (5.6.) - dovede požádat o pomoc, když je v nouzi (5.8.) - má vytvořené základní návyky společenského chování (6.1.) - je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat jiným (6.2.) - je schopno elementární spolupráce ve dvojici, skupině dětí (6.4.) - dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými (6.5.) - prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími (7.2.) - uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti (7.4.) - u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování (7.5.) 3. Podtéma: Co se děje kolem mě Obsah: - seznamování s živou a neživou přírodou její ochranou Kompetence: - má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát (1.5.) - je zvídavé, má touhu poznávat (3.1.) - rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti (3.3.) - v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování (4.4.) - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly (5.5.) - chce poznávat své okolí, svět (7.1.) - má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se (7.6.) 4. Podtéma: Pomáhám dělat svět hezčí Obsah: - praktické řešení problémů, využívání alternativ, třídění a zpracovávání odpadových materiálů Kompetence: - rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat (1.4.) - podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody (2.5.)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro školní rok 2014/15 Církevní mateřské školy Pacov Zvídavá ovečka objevuje strom poznání Vypracovaly: kolektiv učitelek CMŠ Pacov TVP byl schválen na pedagogické poradě dne

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více