1. ukázka Konkrétní podoba učiva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ukázka. 3.1. Konkrétní podoba učiva"

Transkript

1 1. ukázka 3.1. Konkrétní podoba učiva Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je rozděleno do tématických okruhů a směřují k nim všechny činnosti a úkoly, které se navzájem prolínají a navazují na sebe. Činnosti a získávání zkušeností jsou variabilní. Za odborné zpracování odpovídají učitelky, rodiče jsou s programem seznámeni. Veškeré činnosti směřují k celkovému harmonickému vývoji dětské osobnosti. V našem výchovném působení se chceme zabývat pěti rozvojovými oblastmi : 1. biologická dítě a jeho svět - rozvoje osobnosti dítěte v pozitivně laděném prostředí, podpora fyzického a pohybového rozvoje, péče o zdraví- dostatek volného pohybu, upevňování správných pohybových návyků, péče o svoje zdraví, formování správného životního stylu vlivem životosprávy, vhodným oblékáním, otužováním 2.psychologická dítě a jeho psychika - podpora rozvoje řeči a vyjadřování - bohatost slovní zásoby a rozvíjet potřeby komunikace, tvořivé vyjadřování v hudebních a výtvarných projevech 3. interpersonální dítě a ten druhý - rozvoj sociálních dovedností - vytváření správných postojů, zvyků a hodnocení na podkladě vlastního mravního vědomí, zabývat se problémem hrubosti a neposlušnosti, poruchami chování 4. socio-kulturní dítě a společnost - orientace v hodnotách lidství, kultury a přírodyvhodným výběrem kulturních akcí vytvářet estetické hodnoty, vnímání krásna, péče o děti ze sociálně slabších rodin 5. enviromentální dítě a svět - orientace ve světě - rozvoj myšlení přemýšlení, řešení problémů na přiměřené úrovni V konkrétních činnostech je nutné dodržovat : - flexibilitu a rovnováhu mezi aktivitou, relaxací a odpočinkem - podle intelektuálních, emocionálních a sociálních potřeb volit činnosti individuální, skupinové nebo hromadné s dobrovolnou účastí dětí - hodnocení vést s ohledem na jeho skutečný přínos pro rozvoj osobnosti, aby bylo pozitivním stimulem pro další aktivity dítěte PODZIM 1. Sešli jsme se po prázdninách - Moje první dny v mateřské škole - Jak jsem prožil volné dny o prázdninách - Kde jsem doma - Malíř podzim 2. Co nám přináší podzim - Dary podzimu - Vlaštovičko, leť - Podzimní radovánky - Vítr už fouká ze strnišť 3. Podzimní čarování - Padá listí zlaté - Já jsem kluk a ty jsi holka

2 - Vím co mi škodí? - Nebojím se tmy ZIMA JARO LÉTO 1. Přichází vánoční čas - Tradice a zvyky adventu - Nejsme sami na světě - Radujme se, veselme se 2. Zima už je mezi námi - My jsme malí koledníci - Zimní radovánky - Hrajeme si na školu - Kam se poděla sněhová vločka? 3. Ať žije karneval - Masopustní zvyky - Hádej čím jsem? - Co dělám já a mojí blízcí - Co dělají zvířátka a příroda v zimě? 1. Když jaro zaťuká - Když kamarád stůně - Jak se budí příroda - Kniha je můj kamarád - Otvírání studánek 2. Hody, hody doprovody - Velikonoční zvyky svátek jara - Klube se to ze skořápky - Umím jezdit na koloběžce? - Rej čarodějnic 3. Maminka je kytička - Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka - Vím jak jsem se narodil - Kde domov můj? - Chráníme sebe a přírodu 1. Dobře je nám na světě - Jsme kamarádi a vzájemně si nasloucháme - Výpravy za poznáním - Jedeme do ZOO - Hurá na prázdniny

3 2. ukázka VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací nabídku jsme zpracovali do šesti základních tématických celků, která řadíme v rovině vedle sebe. Tato témata se navzájem propojují, navazují na sebe a doplňují se. TÉMATICKÉ CELKY: To jsem JÁ a moje rodina Jsme rádi, že máme kamarády Objevujeme svět kolem nás Poznáváme, co je pro nás zdravé Chráníme naši přírodu Vesele prožíváme slavnosti, tradice a zvyky Na ně navazují tématické části, které jsou svým obsahem konkrétnější, specifičtější. Tématické části vychází z ročního období a také z praktických životních situací a problémů. Učitelky v jednotlivých třídách mají možnost volby názvu tématických částí, jeho obsahu i časového plánu. Dle obsahu tématických částí určují k jakému tématickému celku se tyto tématické části svou podstatou vztahují.

4 To jsem JÁ a moje rodina Jsme rádi, že máme kamarády Objevujeme svět kolem nás Poznáváme co je pro nás zdravé Chráníme naši přírodu Vesele prožíváme slavnosti, tradice a zvyky TO JSEM JÁ A VÍM KAM PATŘÍM Kompetence dítěte na konci předškolního věku Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny. Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor nebo postoj. Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodili jemu nebo okolí. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech. Má vytvořené základní návyky společenského chování. Dovede označit svoje potřeby ( tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.

5 Vzdělávací obsah: Možné tématické části: Já a moje rodina povídání o sobě a rodinných příslušnících, bydlení, rodinných zvycích, povolání rodičů, využití fotografií, kresby dětí sebe sama, rodiny, znát své jméno, adresu, věk apod. Těšíme se na vánoce radost z obdarovávání druhých, myslet na druhého, pocit sounáležitosti s rodinou Těším se do školy příprava k zápisu do první třídy, příprava na změnu, zjišťování dosažení kompetencí, Den matek příprava besídky, dárků pro členy rodiny, Kompetence JSME RÁDI, ŽE MÁME KAMARÁDY Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, soc.zázemí,životní úrovní). Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí,že je třeba. Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití. Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovávat. Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. Vzdělávací obsah Možné tématické části: My jsme kamarádi a máme se rádi hry na posilování vztahů ve třídě, řešení konfliktních situací, povídání o tom, co se nám na kamarádovi líbí, domlouvání společných pravidel, pociťovat radost z pomoci druhému, neposmívat se apod. Mezinárodní den dětí oslavy, hry, radost z pocitu sounáležitosti s vrstevníky Ahoj školko loučení se s školáky, Využití oslav narozenin dětí

6 OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Kompetence Chce poznávat své okolí, svět. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, souvislosti, dovede se ptát. Je zvídavé, má touhu poznávat. Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný. Rozlišuje dobro a zlo. Vzdělávací obsah Možné tématické části: Pohádky - využití knih, příběhů, vyprávění, dramatizace, návštěva knihovny, autoři ilustrátoři, veršování, písemná forma apod. Vlastnosti věcí barva, tvar, množství, velikost, rozlišování, určování, třídění apod. Časové pojmy využití řazení dle posloupnosti, pojmy včera dnes zítra, ráno, poledne, večer, běh ročních období, dny v týdnu apod. Povolání námětové hry, pohybové ztvárnění, seznámení se v reálu s některým zaměstnáním apod. Různé druhy materiálů a jejich vlastnosti Kompetence POZNÁVÁME, CO JE PRO NÁS ZDRAVÉ A CO NE Má základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích. Rozumí tomu,že způsob, jakým se chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví. Rozlišuje aktivity na ty, které mohou zdraví člověka podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat. Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka ( cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech). Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit. Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.

7 Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají dobré náladě a spokojenosti. Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním a že tyto potíže spolu mohou souvise. Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. Chápe, že když je člověk nemocen ( krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které rád dělá a které patří k jeho životu. Vzdělávací obsah Možné tématické části: Zdraví, které chutná zdravý jídelníček, jednoduché společné vaření, ochutnávka s rodiči, kultura stolování apod. Já a moje tělo využití encyklopedií, pojmenovávání částí těla, smyslové orgány, různé druhy oblečení a vhodnost dle počasí a prostředí, hygiena, Doktora se nebojíme nám. hry na lékaře, rozhovory o nemocech, úrazech, předcházení úrazům apod., návštěva dětského odd. v nemocnici Hrajeme si bezpečně využití výletů, jízdy na kolech, dopravní výchova, spolupráce s Ústředním automotoklubem ČR, s městskou policií apod. CHRÁNÍME SI NAŠI PŘÍRODU Kompetence Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí. Rozlišuje aktivity na ty, které mohou zdraví přírody podporovat, a ty, které mohou poškozovat. Podporuje konkrétními činnostmi zdraví přírody Vzdělávací nabídka Možné tématické části Roční období znaky jednotlivých období, počasí, změny v přírodě, výlety do přírody, k řece Moravě v různých ročních období, Třídění odpadu - využití návštěv EKO centra, využití odpadového materiálu, návštěva sběrného dvora, Péče o přírodu v jednotlivých obdobích - v návaznosti na roční období, využití návštěv EKO centra, živá - neživá příroda, koloběh vody, základní podmínky života, péče o naši školní zahradu,

8 VESELE PROŽÍVÁME SLAVNOSTI, TRADICE A ZVYKY Kompetence Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. Má zájem o místní tradice, zvyky a slavnosti. Vnímá umělecké a kulturní památky, pozorně naslouchá. Vzdělávací nabídka Možné tématické části: Společné slavnosti v mateřské škole, příprava a výzdoba prostředí k oslavě, básně, písně, tanečky, společný prožitek Čert a Mikuláš Masopustní veselí Velikonoce Rej čarodějnic

9 3. ukázka TÉMATICKÉ CELKY ZÁŘÍ - U nás ve školce ŘÍJEN - Na zahrádce, na poli, v lese LISTOPAD - Podzim PROSINEC - Vánoční svátky LEDEN - Zima ÚNOR - Masopust BŘEZEN - Vítáme jaro DUBEN - Zvířátka KVĚTEN - U nás doma ČERVEN - Těšíme se na prázdniny SPECIALIZACE ŠKOLY Angličtina - v MŠ Keramika - KD Klubka Flétna - v MŠ Plavání - Zelený Pruh Bruslení - Konstruktiva Tenis - TK Písnice Hudební kroužek- v MŠ Výtvarný kroužek - v MŠ Klub předškoláka - v MŠ - zkušená paní učitelka z 1. třídy ZŠ, bude s dětmi, dle finančních možností MŠ, pracovat V naší MŠ mají předškoláci, ale i mladší děti možnost využívat počítač a postupně se s ním seznamovat. NADSTANDARDNÍ AKTIVITY ZABEZPEČOVANÉ PEDAGOGEM školy v přírodě pobyt na horách výlety, vycházky Prahou ekologické vycházky kulturní akce besídky, slavnosti, oslavy, táborák TÉMATICKÝ CELEK - U NÁS VE ŠKOLCE TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ HRAJTE SI S NÁMI 2/ NA JMÉNA 3/ MŮJ KAMARÁD 4/ OKOLÍ MŠ PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - tematický blok pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, učit se znát svá jména, značku, s místem kam si odkládají věci,pravidlo vzájemného spolužití, poznávat nové prostředí, učit se v něm žít, orientovat se v řádu a dění v prostředí, zjišťovat, co nás zajímá,znát cestu z domova do MŠ,chovat se při stolování, osobní

10 hygiena, znát pravidlo zdvořilého chování HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - svoboda a vzájemné respektování, se kterým souvisí potřeba jasného řádu a pravidel - vzor důstojných lidských vztahů, komunikace a spolupráce - akceptovat kompetentní autoritu - vědět o důsledcích nepohybu Ubezpečovat se, že MŠ je místem bezpečným, kde mu nikdo nebude ubližovat. UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - od počátku docházky do MŠ by mělo dítě poznat, že může ovlivňovat svou situaci a jednat svobodně, ale že za své jednání nese odpovědnost, aktivně hledat řešení. Vytvářet podmínky, aby bylo dítě spokojené, aby mohlo přemýšlet, rozhodovat se, komunikovat a upevňovat své sebevědomí, má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení TÉMATICKÝ CELEK - NA ZAHRÁDCE, NA POLI A V LESE TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ NA ZAHRÁDCE 2/ NA POLI A V LESE 3/ STROMY A KEŘE 4/ PTÁČCI NA PODZIM PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - seznamovat děti s některými květinami, jejich názvy, částmi - barva, vůně, stonek, list, květ. Rozlišovat stromy a keře - plody, pozorovat v zahrádkách sklizeň, sklizeň na poli,znát různé druhy zeleniny, plody - význam pro člověka. Poznat a pojmenovat některého volně žijícího ptáka, stěhování do teplých krajin, vést k výtvarnému vyjádření zvířecí figury, naznačit pohyb a detaily. HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT pěstovat vztah k přírodě - správně se chovat v lese, vnímat barvy v přírodě a kolem sebe, účastnit se při pomoci na zahradě, samostatně pracovat s knihou, vztah k literatuře UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - ohleduplnost při pobytu venku, uspokojování svých potřeb při hře venku i v MŠ, prohlubovat schopnost samostatně pracovat s přírodninami v MŠ i při pobytu venku, učit se vlastním objevováním, pozorováním, zkoumáním, poznávat vlastní silné a slabé stránky TÉMATICKÝ CELEK - PODZIM TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ BARVY PODZIMU 2/ POČASÍ 3/ CO VIDĚL DRAK 4/ VĚCI KOLEM NÁS PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - poznatky o podzimní přírodě- barevnost měnící se přírody, živočichové ukládající se ke spánku, podzimní počasí, seznámení s pojmy - babí léto. jinovatka, raní mrazíky, chápání časového sledu ročních období,pozorování neživé přírody, orientace v odborných knihách, encyklopediích, využití blízkosti meteorologické stanice, životní prostředí, kdy dochází k poškození život. prostředí, chování v přírodě, úprava zahrady, rozlišovat znalosti dětí o předmětech denní potřeby, správně je pojmenovat, znát jejich typické vlastnosti, účel, manipulaci s předměty, zkoumání jejich vlastností

11 HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - vnímat, jak svět přírody i svět lidí je rozmanitý a pozoruhodný. umět se chovat, aby se nepoškodilo okolní prostředí, každá lidská aktivita přináší důsledky, podílet se na pozitivních změnách, dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých. UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - schopnost dětí samostatně používat encyklopedie a vyhledat v nich dané téma, schopnost pokládat otázky,zajímat se o odpovědi na otázky přesahující běžný lidský život - co bylo,co bude TÉMATICKÝ CELEK - VÁNOČNÍ SVÁTKY TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ 2/ TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 3/ ZVYKY A TRADICE PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - vánoční zvyky, Mikulášská nadílka, výroba dárků, výzdoba, zdobení stromečku, pečení cukroví, příprava programu na vánoční besídku, posezení s rodiči, literární texty, koledy HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - pohoda svátečních chvílí, odprosti se od sobectví, těšit se ze společných zážitků, vánoční tradice, radost z přípravy dárků a oslav pro rodiče, spolupodílí se na společných rozhodnutí UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - výroba dárků pro rodiče a kamarády, výzdoba třídy, manipulovat a experimentovat s různými materiály, ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit TÉMATICKÝ CELEK - ZIMA TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ NOVÝ ROK, TŘI KRÁLOVÉ 2/ ZÁPIS DO ZŠ 3/ ZIMA A ZVÍŘÁTKA 4/ ZIMNÍ SPORTY PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - seznámení s Novým rokem, Tři králové, kalendář, znaky zimy, pozorování přírody - stromy bez listí, tvar, barva kůry, pozorování neživé přírodykrátké dny,nízká teplota zimní sporty, zdraví, tělo, zápis do ZŠ, HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - národní tradice, hodnoty spojené se zdravím, vztahy mezi lidmi, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - sebeobsluha, rychlost v řešení situací, rozhodnost v dostatečném, oblékání, rozvoj sebevědomí, experimenty se sněhem a ledem, tolerantnost k odlišnostem a jedinečnostem

12 TÉMATICKÝ CELEK - MASOPUST TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ Z POHÁDKY DO POHÁDKY 2/ POUŤ, MASOPUST, MUZIKANTI 3/ TĚŠÍME SE NA KARNEVAL 4/ KNIHOVNIČKA PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - nový pojem Masopust, pohádkové bytosti, vlastnosti hrdinů,kde můžeme vidět a slyšet pohádky, karnevalové masky, hudební nástroje, žertovné písně a básně, výzdoba třídy, karneval, seznámení s různými literárními žánry, návštěva knihovny, práce s knihami a encyklopedií HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - spoluvytvářet prostředí pohody, prohlubovat estetické cítění, zacházení s knihou, seznámení s prací dospělých - knihovnice UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - uplatnění vlastního vkusu při výzdobě třídy a výrobě masky, samostatně hodnotit charakteristické vlastnosti hrdinů z pohádkových příběhů, ví, že není jedno v jakém prostředí žije TÉMATICKÝ CELEK - VÍTÁME JARO TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ PÉČE O ZDRAVÍ 2/ POČASÍ NA JAŘE 3/ KVĚTINY A STROMY 4/ VELIKONOCE PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - příroda se probouzí,vysvětlení důležitosti půdy,vody, vzduchu, světla a tepla pro rostliny a jejich růst,rychlení rostlin, živočichové luk, brouci,včely, kvetoucí stromy, květiny,jarní svátky, Velikonoce - zvyky, oslava HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT -chování v přírodě, porozumět jednoduchým jevům z přírod. prostředí, estetické vnímání, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost a nízká aktivita mají nepříznivé důsledky UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - uplatnit fantazii,podílet se na úpravě třídy TÉMATICKÝ CELEK - ZVÍŘÁTKA TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘÁTKA 2/ PTÁČKOVÉ A VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘÁTKA 3/ ČARODĚJNICE PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - pozorování,pojmenování některých dom. a hospodářských zvířat,mláďat( rozdíly ve způsobu života), vlastnosti a užitek,vracejí se ptáci, volně žijící zvířata, lidové zvyky, dokonalejší komunikace

13 HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT - projev vlastního citu a prožitku,chápání škodlivosti v důsledku bezohledného chování ke zvířatům, dovede využít informativní a komunikativní prostředky ( knížky, encyklopedie) UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - péče o zvířátka, dokončit započatou činnost, sebehodnocení, chápe že nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, ponižování se nevyplácí TÉMATICKÝ CELEK - U NÁS DOMA TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ RODINA A VZTAHY, DEN MATEK 2/ POVOLÁNÍ RODIČU 3/ ZAHRÁDKA 4/ TÝDEN DĚTSKÉ RADOSTI - SVÁTEK DĚTÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - kde bydlíme, Praha - hl. město, poznávání v rámci školy v přírodě nové prostředí, jiná města, kdo patří do rodiny, znát nejbližší příbuzenské vazby,vědět co jednotliví členové v rodině dělají, co umí,uvědomění si rozdílů mezi mužem a ženou, základní společenské návyky př. pozdravit,poprosit,poděkovat, neskákat do řeči,požádat o pomoc, chápat rozmanitost ras a kultur, maminka HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT -pravidla zdvořilého chování,spolupracovat,vážit si maminky,myslet na ní,dělat jí radost,chápat co je pochybení a vědět, že se má odpouštět, vědět že kontakty s některými dospělými mohou být nebezpečné UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - vyprávění zážitků ze svého domova, dárek pro maminku,hodnotit své chování i druhých, svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat TÉMATICKÝ CELEK - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY TÉMATICKÉ ČÁSTI - 1/ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - EKOLOGIE, BEZPEČNOST 2/ RYBNÍK, POTOK, ŘEKA, MOŘE, RYBIČKY 3/ LÉTO, LETNÍ SPORTY 4/ ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM PŘÍLEŽITOSTI PRO UČENÍ - přiblížit dětem jejich svátek,koloběh vody, seznámení s rozdílem stojaté vody a řekou, kam teče,konec šk.roku využít k letním sportům,výletům, zařadit bezpečnost v dopravě,jedeme,plujeme,letíme HODNOTY, SE KTERÝMI BY SE MĚLO DÍTĚ SETKÁVAT -sebekontrola,ovládat neúspěch z prohry, chování v dopr.prostředku,těšit se z kulturních krás, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení UPLATNĚNÍ SAMOSTATNOSTI - umět se samostatně pohybovat po stanovištích,experimentovat s vodou, vyjádřit prosbu, řeší problémy, na které stačí

14 4. ukázka Vzdělávání probíhá vstupováním především v řízených činnostech do integrovaných témat. Definovanými tématy chceme docílit toho, aby byla zachycena v co největší šíři podoba vnějšího světa, s nímž se dítě vstupem do mateřské školy začíná seznamovat a kdy postupně u dítěte dochází k hledání, uvědomování a upevňování si vlastního místa a významu ve společnosti. Přiřazené dětské kompetence, vyplývající z RVP PV a dílčí cíle vyplývající z povahy jednotlivých vzdělávacích oblastí tvoří samostatnou příloho ŠVP. 1) TO JSEM JÁ Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky, dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti, poznávat samo sebe, vážit si života a zdraví, pečovat o ně a orientovat se v nejbližším společenství, které jej obklopuje. Doporučený obsah: Jak vypadám Kde bydlím Můj citový život Chci být zdravý Já a moji kamarádi 2) JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací, plánovaných činností, pozorováním, přímou praktickou činností, experimentováním a zapojením všech smyslů rozvíjet poznatky o přírodě živé i neživé, vytvářet povědomí o tom, že ochrana zdraví vlastního i společnosti je součástí ochrany životního prostředí jako celku, v němž má každý své nezastupitelné místo, uvědomovat si, že rozdíly ve formách života a jejich projevech vytvářejí bohatou mozaiku, z níž se život na planetě Zemi skládá.

15 Doporučený obsah: Pozorujeme počasí Naše Země a vesmír kolem nás Pozorujeme přírodu živou i neživou Máme rádi zvířata Rostliny k našemu užitku Chráníme přírodu i zdraví 3) TECHNIKA NÁS OBKLOPUJE Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací, plánovaných činností, přímou manipulací, a experimentováním se dítě seznamuje se světem techniky, která má sloužit lidem ke zkvalitnění života spolu s uvědomováním si, že každá technika může vést nejen k pokroku, ale i ke zkáze. Doporučený obsah: Jak a čím můžeme cestovat Stroje a nástroje nám pomáhají Co nám slouží k dorozumívání 4) KULTURA, SVÁTKY A TRADICE U NÁS I VE SVĚTĚ Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí vyjadřovat a sdělovat své prožitky a pocity, projevovat citlivost a empatii k druhým, touhu dělat druhým radost a uplatňovat svou dovednost ve prospěch celku. Doporučený obsah : Slavnosti u nás doma Co slavíme ve školce a co na veřejnosti Poznáváme svátky a tradice v jiných zemích

16 5) JSME KAPKOU V MOŘI LIDSKÉ SPOLEČNOSTI Charakteristika vzdělávacího obsahu: Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu svého života i života společnosti. Získává základní dovednosti v umění řešit vzniklé společenské situace, poznává, že základním prvkem vzájemného dorozumění je schopnost vstřícné komunikace a naslouchání tomu druhému. Učí se chápat vzájemné společenské vazby v konkrétním životním celku a vnímat odlišnosti mezi lidmi jako přirozený a žádoucí stav, který je kořením v rozmanitosti lidského života. Doporučený obsah: Moje rodina Proč a jak lidé pracují Hrajeme si a sportujeme Poznáváme lidi z jiných států i světadílů Umění a kultura pro naši radost a potěšení 6) UŽ BUDU ŠKOLÁK Prostřednictvím plánovaných úkolů se dítě připravuje na budoucí roli školáka, učí se odpovědnosti v přístupu k vlastnímu vzdělávání, samostatnému řešení zadaných úkolů i spolupráci s ostatními, zdokonaluje se v dovednostech, vědomostech a návycích důležitých pro zvládnutí základů čtení, psaní a matematiky. Doporučený obsah: Pracuji samostatně a také spolupracuji s ostatními Půjdu k zápisu

17 Co dále nabízíme v rámci běžného vzdělávacího programu 1. V tématu BUDU ŠKOLÁK program pro předškoláky s daltonskými prvky směřující k přípravě pro vstup do základní školy s důrazem na samostatnost v práci a vlastní iniciativu, vedoucí k uvědomění odpovědnosti za splnění zadaného úkolu. Předškolním dětem jsou vždy v pondělí zadány 3 úkoly, a to z těchto oblastí a) Grafomotorické činnosti b) Logické činnosti c) Výtvarně pracovní činnosti Děti samy rozhodují o postupu plnění zadaných úkolů v průběhu celého týdne. Splnění si zaznamenají do záznamového archu na tabuli razítkem. Tak má učitelka přehled o práci jednotlivých dětí. 2. JÓGA PRO DĚTI v průběhu tohoto ŠVP se budeme snažit opět začlenit jógová cvičení a hry pro radost podle metodiky Cvičíme s dětmi autorů P.Klimeš s kolektivem. Cvičení vychází z uceleného systému JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ indického učitele jógy v Evropě svámího Mahéšvaranandy. Tento systém cvičení postihuje celkový rozvoj osobnosti dítěte psychický, tělesný i sociální. Obsahuje cvičení rovnováhy i cviky zaměřené na soustředění a pozornost. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a nácvik správné relaxace umění uvolnit celé tělo a mysl. Učí děti poznávat sebe sama, uvědomovat si své pocity, posilovat sebekontrolu, pozitivně vnímat okolní svět, rozlišovat dobré i zlé. Vzhledem k tomu, že u tohoto cvičení je nutné, aby vedl člověk s vlastními zkušenostmi z praktikování jógy, prozatím bude jógové cvičení, po dořešení organizačních záležitostí, praktikováno pouze v oddělení BERUŠKA pod vedením ředitelky L.Zárychtové 3. CVIČENÍ NA BALANČNÍCH MÍČÍCH probíhá v rámci tělovýchovných aktivit v tělocvičně. Napomáhá k rozvoji správného držení těla, rovnováhy, posilování všech svalových skupin, rozvíjí smysl pro rytmus v souladu s pohybem těla, odvádí přebytečnou energii žádoucím způsobem (vhodné zvláště pro hyperaktivní děti). 4. OTUŽOVÁNÍ VODOU (SAUNOVÁNÍ) postupně vede k otužování těla a podporuje odolnost těla proti chřipkovým onemocněním. Seznamuje s vodou, posiluje odvahu a eliminuje strach z vody. 5. KERAMICKÉ ČINNOSTI vlastní keramická pec nám umožňuje, aby děti poznaly a samy uskutečnily celý cyklus zhotovení keramického výrobku od modelování hlíny, přežah, glazování a závěrečné vypalování.

18 6. KULTURNÍ AKCE celoroční nabídka pravidelných pořadů pro děti, z nichž většina probíhá přímo v mateřské škole: divadelní představení, koncerty, kouzelnické revue, zábavné programy skákací hrad, výlet do jeskyní na Rudku, výlety do LD Radost a do ZOO. Co nabízíme mimo vlastní vzdělávací program v odpoledních hodinách 7. TANEČNÍ PŘÍPRAVKA ve spolupráci s ZUŠ Letovice pod vedením p. uč. Jarošové. Probíhá 1x týdně v tělocvičně školy mimo vlastní program MŠ. Děti jsou pro tuto dobu na žádost a se souhlasem rodičů předány učitelce ZUŠ a po ukončení se vrací do své třídy. Platba za kurz probíhá mimo evidenci MŠ. 8. PŘEDNÁBOŽENSKÉ POVÍDÁNÍ nabídka pro děti z křesťanských rodin vedená s důrazem na mezilidskou etiku a kladný postoj k životu.

19 5. ukázka 1.1. Téma Téma se shoduje s filozofií podpory zdraví v MŠ a jeho ústřední myšlenka nás provází všemi podtématy a tématickými částmi, vypracovávanými písemně na třídách v tzv. TŘÍDNÍM KURIKULU. Obsah vzdělávání je plánován na dva roky konkrétní kompetence naplňované v příslušném roce jsou uvedeny v Ročním plánu. Jsou chápány jako prioritní, jimiž se budeme v daném roce zabývat hlouběji. Rozvíjeny jsou však všechny kompetence prostřednictvím neformálního kurikula (tzn. podmínek) a v souvislosti s individualizací vzdělávání na základě poznávání dětí a vedení záznamů o jejich vývoji. Kompetence rozvíjené v jednotlivých letech jsou zaměřené v prvním roce více k rozvoji vztahů mezi lidmi a prevenci patologických projevů chování a v druhém roce více ke vztahům k přírodě a její ochraně Podtémata Vzdělávací obsah je uspořádán do 5 podtémat, která byla odvozena na základě pěti hledisek. Ta vznikla v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli (viz výše), které směřují k výchově nezávislého a zodpovědného člověka, který bude umět žít v harmonii sám se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou a bude své prostředí aktivně ochraňovat. Jde v podstatě o pět obecných okruhů, které zasahují všechny oblasti vydělávání včetně kompetencí, kterých by mělo dosáhnout dítě odcházející z naší MŠ, na základě svých možností. Jedná se o hlediska identita, společenství, příroda, aktivita, zdravý životní styl, která vymezují nabídku činností a charakterizují smysl a obsah jednotlivých podtémat. V rámci daného podtématu budeme dětem vytvářet příležitosti, využívat situace, navozovat události a připravovat takovou vzdělávací nabídku, která se k příslušným hlediskům vztahuje. Z jednotlivých podtémat s přidělenými kompetencemi budou jednotlivé třídy čerpat náměty, náplň i cíle pro tematické části realizované na třídě. Teprve v nich dojde k námětovému zpřesnění a ke konkretizaci obsahu, neboť budou reagovat na skutečné situace a potřeby dětí. 1. Podtéma: Poznávám sám sebe Obsah: - poznávání vlastní identity, rozlišování možných rolí, seznamování s tělem, rozlišování pohlaví, poznávání částí těla a jeho funkcí Kompetence: - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích (1.1) - chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu (2.4.) - umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku (3.4.) - nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života (3.7.) - má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny (4.1.) - dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování (4.2.) - poznáváním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech (5.1.)

20 - chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti (5.3.) 2. Podtéma: Nejsem na světě sám Obsah: - poznávání změn a dějů ve společenstvích, kde žije (MŠ, rodina), seznamování s různými profesemi, pěstování tolerance vůči jakékoliv odlišnosti Kompetence: - uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně) (1.7.) - ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí (3.2.) - umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč (4.6.) - snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí (5.2.) - chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat (5.4.) - komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor nebo postoj (5.6.) - dovede požádat o pomoc, když je v nouzi (5.8.) - má vytvořené základní návyky společenského chování (6.1.) - je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat jiným (6.2.) - je schopno elementární spolupráce ve dvojici, skupině dětí (6.4.) - dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými (6.5.) - prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími (7.2.) - uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti (7.4.) - u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování (7.5.) 3. Podtéma: Co se děje kolem mě Obsah: - seznamování s živou a neživou přírodou její ochranou Kompetence: - má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát (1.5.) - je zvídavé, má touhu poznávat (3.1.) - rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti (3.3.) - v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování (4.4.) - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly (5.5.) - chce poznávat své okolí, svět (7.1.) - má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se (7.6.) 4. Podtéma: Pomáhám dělat svět hezčí Obsah: - praktické řešení problémů, využívání alternativ, třídění a zpracovávání odpadových materiálů Kompetence: - rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat (1.4.) - podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody (2.5.)

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 Obecný cíl: Naším cílem je pomoci dětem při upevňování základů pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více