SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY"

Transkript

1 SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1

2 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie řízení kvality Koncepce řízení kvality v Evropě a ve světě Koncepce managementu kvality ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9004:2000 ISO Certifikace Řízení jakosti,vazby mezi MANAGEMENTEM JAKOSTI a MANAGEMENTEM VÝROBY 1. MANAGEMENT JAKOSTI Proč zavádět management jakosti Začínáme s managementem jakosti? Cíle managementu jakosti Struktura managementu jakosti 2. MANAGEMENT VÝROBY Cíle řízení výroby Postavení výroby v systému řízení podniku Strategický management výroby Taktický management výroby Operativní management výroby Jakost ve výrobě a operativní řízení výroby 3. MANAGEMENT VÝROBY A MANAGEMENT KVALITY 4. MANAGEMENT JAKOSTI A VÝROBNÍ CYKLUS 5. ZÁVĚR A SHRNUTÍ Národní politika podpory jakosti Benchmarking Vysvětlení pojmů Často kladené otázky TQM 2

3 Historie a současné koncepce řízení kvality Historie řízení kvality Pojem kvalita a její kontrola se objevuje v souvislosti s rozvojem obchodu a uplatňováním veličin míry a váhy. Rozvoj průmyslové výroby potom přináší potřebu kontroly, která by bránila nekalému podnikání a objektivně posuzovala produkty. Růst výroby po první světové válce v minulém století přinesl vznik a vývoj statistických teorií použitelných pro průmyslovou praxi. Americký profesor W. A. Shewhart položil základy kontroly výrobních procesů pomocí statistických metod ve své knize Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. Období druhé světové války a raně poválečné období však soustředilo pozornost výrobců na vlastní výrobu a technickou kontrolu vstupů a výstupů. Od poloviny minulého století začaly výrazně narůstat požadavky zákazníků na výrobky a jejich kvalitu. Bylo zřejmé, že výrobek, který pouze plní technologické parametry, nemusí být na trhu úspěšný a že zákazníci zohledňují i další kritéria jako hezký vzhled, spolehlivost, úspornost, komfort při užívání apod. Současně se stupňovaly požadavky na prodejní a poprodejní servis a návazné služby. Tuto novou situaci a klima na světových trzích plně pochopili japonští stratégové, průmyslníci a manažeři. Ti jako první docenili teorie W.E.Deminga a s pomocí jeho metod prokázali, že komplexní chápání kvality je nejen konkurenční výhodou, ale i produktivním nástrojem na cestě k prosperitě. S vývojem řízení kvality je spojena řada významných osobností, k nimž patří Walter A. Shewhart, William E. Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, Yoshi Tsurumi, Philip B. Crosby. Koncepce řízení kvality v Evropě a ve světě Japonský úspěch vedl k tomu, že i další průmyslové společnosti začaly v sedmdesátých letech obracet pozornost na kvalitu v širokém pojetí a začaly vznikat první modely jejího řízení. V prominentních oborech jako letectví a kosmonautika, obranný, automobilový a elektrotechnický průmysl, byly formulovány podnikové a odvětvové standardy, které stanovily požadavky na systémy kvality. Jako příklady mohou sloužit standardy AQAP pro NATO, QSF pro letectví a kosmonautiku, VDA či QS pro automobilový průmysl. Tyto normy jsou stále zdokonalovány a modifikovány podle výsledků technického pokroku a úrovně výroby. Počátkem osmdesátých let ustavila Mezinárodní organizace pro normalizaci - ISO technickou komisi ISO/TC 176. Komise vypracovala a předložila normy ISO řady 9000 pro řízení jakosti, které byly v roce 1987 přijaty. Tyto standardy se staly součástí národních systémů norem ve většině průmyslově vyspělých zemních. Byly revidovány v roce 1994 a Poslední revize měla zásadní charakter a významně orientovala požadavky stanovené normami na plnění požadavků zákazníka a řízení a zlepšování procesů. Plnění požadavků normy v praktické činnosti organizace je prověřováno v procesu certifikace, kdy specializované agentury vydávají příslušné certifikáty. Ty slouží jako ujištění pro zákazníky a další zainteresované strany, že standardy kvality jsou v organizaci respektovány a naplňovány. 3

4 Pro dosahování podnikatelské úspěšnosti jsou hledány další cesty a jednou z nich je využívání filosofie TQM Total Quality Management. To je spíše způsob myšlení o cílech organizace, procesech a lidech, včetně otázek etiky a podnikové kultury než exaktní návod pro výkon managementu. Počátkem devadesátých let představila Evropská nadace pro management kvality model excelence - EFQM, který slouží jako doporučující rámec pro řízení organizací v podnikatelské sféře i ve veřejných službách. Model EFQM lze používat jako metodický nástroj pro zlepšování manažerských praktik a též jako souhrn kritérií pro jejich hodnocení. Model je základem pro hodnocení organizací v soutěži o Evropskou cenu kvality. Je aplikován a využíván i v soutěžích o národní ceny jakosti ve většině evropských zemí. Ve Spojených státech amerických je na podobných principech udělována Baldringova cena za jakost a v Japonsku Demingova cena za jakost. V Evropské unii je problematice kvality věnována mimořádná pozornost. Pro dosažení evropské konkurenceschopnosti byla v roce 1993 podpora jakosti zařazena do Bílé knihy Rozvoj, konkurenceschopnost a zaměstnanost a rada ministrů tuto iniciativu schválila. Byly přijaty dokumenty A European Quality Promotion Policy for Improving European Competitiveness a Benchmarking the competitiveness of European Industry. Ty se staly základem obdobných politik v členských státech EU. V roce 1998 byla na Evropském konventu jakosti v Paříži podepsána Evropská charta kvality Koncepce managementu kvality Systém managementu jakosti ISO 9000 ISO - International Organization for Standartizition je mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů. Byla založena v roce 1947 jako síť národních institutů pro normalizaci s centrálním sekretariátem v Ženevě. Hlavní činností je vývoj technických norem. ISO je nevládní organizace, která zaujímá překlenovací pozici mezi veřejným a soukromým sektorem. Řada členských institucí je součástí vládní struktury svých zemí nebo je řízena vládou. Ostatní členové mají své kořeny jednoznačně v privátním sektoru a byly zřízeny národními průmyslovými sdruženími. ISO je tedy schopné fungovat jako paralelní organizace, v níž je shoda dosažena v řešeních, která plní požadavky výroby, obchodu i širších potřeb společnosti, stejně jako potřeby investorských skupin, spotřebitelů a uživatelů. Národním zástupcem v ISO za Českou republiku je Český normalizační institut. Normy ISO 9000 patří k nejvíce známým a úspěšným standardům a staly se respektovanou mezinárodní referencí pro požadavky trhu na kvalitu. Jádro souboru norem tvoří čtyři mezinárodní standardy, které poskytují návod k vypracování a uplatnění systému řízení kvality. Ty nejsou specifické pro žádný druh produktů a dají se uplatnit ve všech oborech výroby a služeb Jedná se o tyto normy ISO 9000 ISO 9000:2000 uvádí zásady a základy managementu kvality, popisuje, čeho se tato řada norem týká a uvádí základní definice termínů pro použití v organizaci 4

5 ISO 9001:2000 uvádí požadavky na systémy managementu kvality pro případ, kdy je nutné prokázat, že organizace je způsobilá účinně plnit požadavky zákazníků a legislativy ISO 9004:2000 poskytuje návod pro zavedení systému managementu kvality, který překračuje požadavky ISO 9001 a umožňuje organizaci účinně plnit a předvídat očekávání zákazníků ISO poskytuje návod pro plánování a provádění auditů kvality Revize norem ISO 9000 z roku 2000 vychází z osmi zásad managementu kvality a sice: Zaměření na zákazníka Vedení Zapojení zaměstnanců Procesní přístup Systémově orientovaný přístup k řízení Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy Na procesy lze aplikovat metodologii PDCA - Plan-Do-Check-Act (Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej) Požadavky normy ISO 9001:2000 na systém managementu kvality jsou strukturovány takto: Systém managementu jakosti Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Organizace se musí orientovat na řízení procesů, tj. přesně a úplně identifikovat všechny relevantní procesy, určit jejich vazby a zajistit jejich efektivní fungování. Ty jsou monitorovány, měřeny a dále zlepšovány. Zásadní důraz je kladen na procesy s přímou vazbou k zákazníkovi. Současně s řízením procesů je vyžadováno i zpracování dokumentace v přiměřeném rozsahu a její řízení. Samozřejmostí je znalost a dodržování veškeré legislativy spojené s činností organizace. Odpovědnost vedení Osobní angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika jakosti Plánování Odpovědnost, pravomoc a komunikace Přezkoumání systému managementu jakosti Vrcholové vedení musí být příkladem při zajišťování požadavků systému řízení kvality a poskytovat důkazy o své odpovědnosti za vybudování a uplatňování systému řízení kvality. Zákazník je centrem 5

6 pozornosti celého systému a jeho požadavky a potřeby musí být v organizaci plně vnímány a plněny. Cílem je spokojený zákazník. Vrcholové vedení stanovuje strategické cíle a formuluje politiku kvality a cíle kvality organizace. Vrcholové vedení musí zajistit sdělení pravomocí a odpovědnosti v organizaci a dále pověřit člena vedení odpovědností za vybudování a fungování systému řízení kvality. V organizaci musí fungovat interní komunikační systém. V plánovaných intervalech je třeba přezkoumávat fungování systému řízení kvality podle stanovených kritérií a reagovat na zjištěné nedostatky. Řízení zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Infrastruktura Pracovní prostředí Organizace musí alokovat přiměřené zdroje pro fungování systému řízení kvality a dále zdroje pro zvyšování spokojenosti zákazníka. Zaměstnanci ovlivňující kvalitu produktu musí být kompetentní na základě patřičného vzdělávání a výcviku. Organizace musí určit jejich potřebnou odbornou způsobilost a zajišťovat její udržování. Infrastruktura musí být přiměřeně stanovena a udržována pro dosažení shody s požadavky na produkt. Pracovní prostředí je určeno a řízeno. Realizace produktu/služby Plánování realizace produktu/služby Procesy týkající se zákazníka Návrh a vývoj Nakupování Výroba a poskytování služeb Řízení monitorovacích a měřících zařízení Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Požadavky zákazníka musí být určeny a přezkoumány. Je třeba se zabývat i požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nutné pro zamýšlené použití. Ve vztahu k zákazníkovi je třeba uplatňovat řízenou komunikaci, zejména s ohledem na využití zpětné vazby včetně stížností. Návrh a vývoj produktu musí být řízen podle specifických požadavků. Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt splňoval specifikované požadavky a hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s jejími požadavky. Vysoká pozornost se musí věnovat dodavatelům, jejichž produkty mají přímý vliv na zákazníka. Plánování a realizace výroby nebo poskytování služby musí být řízeno. Tyto procesy je třeba plně definovat. Organizace musí zajistit péči o majetek zákazníka a rovněž ochranu produktu při interním zpracování, dopravě, manipulaci a skladování. 6

7 Organizace musí určit monitorování a měření, která je třeba provádět a monitorovací a měřící zařízení, která budou v tomto procesu použita. Návod poskytují normy ISO a Měření analýzy a zlepšování Všeobecně Monitorování a měření Řízení neshodného výrobku Analýzy údajů Zlepšování Organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování. Jedním z hlavních kritérií těchto procesů je spokojenost zákazníka. Musí být realizovány interní audity, aby se prokázalo, že systém managementu kvality je uplatňován a udržován. Návod poskytuje norma ISO Organizace musí aplikovat vhodné metody pro monitorování procesů a pro měření produktu. Je třeba stanovovat metriky procesů a služeb a vyhodnocovat jejich dodržování. Současně musí být zajištěno, že neshodný produkt bude eliminován s využitím dokumentovaných postupů. Je třeba stanovit dokumentované postupy pro opatření k nápravě a preventivní opatření. Organizace musí shromažďovat a analyzovat vhodné údaje, aby získala informace o spokojenosti zákazníka, shodě s požadavky na produkt a trendech procesů. Systém managementu kvality musí být neustále zlepšován. Organizace, která plní všechny stanovené požadavky norem má zaveden systém managementu kvality. Pro získání objektivního důkazu o zavedení systému může požádat certifikační organizaci o ověření jeho shody s normou tzv. certifikaci systému. Certifikace Proces certifikace jsou činnosti a postupy spojené s ověřováním shody systémů managementu kvality s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2000 a vydáváním příslušných osvědčení certifikátů. Organizace, která systém řízení kvality vybuduje, ho nechává ověřit auditovat. Audit provádí certifikační organizace a ta také vydává příslušné certifikáty. Pravidla pro činnost certifikačních organizací jsou stanovena národním akreditačním systémem. Ten zajišťuje nestrannost a objektivitu činnosti certifikačních organizací řadou přísných požadavků a např. nepřipouští, aby subjekt, který systém řízení kvality certifikuje, se současně podílel na jeho zavádění. V České republice působí šedesát akreditovaných certifikačních organizací. Jsou mezi nimi renomované mezinárodní firmy, významné české organizace, ale i malé oborově nebo regionálně limitované firmy. Řízení jakosti Vazby mezi MANAGEMENTEM JAKOSTI a MANAGEMENTEM VÝROBY 1. MANAGEMENT JAKOSTI Definice: 7

8 Management jakosti (quality management) - všechny činnosti celého vedení, které stanovují politiku jakosti, cíle a odpovědnosti a realizují je takovými prostředky, jako je plánování jakosti, řízení jakosti, zabezpečování jakosti a zlepšování jakosti v rámci systému jakosti. Managementem jakosti můžeme nazývat souhrn všech činností, které jsou nezbytné pro plnění požadavků zákazníka. Za "jakost" dnes považujeme právě plnění požadavků s cílem uspokojit potřeby a očekávání zákazníka. Jinými slovy - dosáhnout spokojenosti zákazníka. Ta je ovšem dlouhodobě také podmínkou úspěšnosti podniku na trhu. Proč zavádět management jakosti Konkurenceschopnost podniku by měla být základním motivem pro zavedení systému managementu jakosti. Z toho vyplývá, že systém jakosti musí v první řadě splňovat požadavky podniku a jeho zákazníků - teprve na dalším místě je třeba vidět normu pro systém managementu jakosti (například ISO 9001) a požadavky certifikačního orgánu. Během 20.století se často v návaznosti na geopolitické změny ve světě postupně vyvíjejí metody zajišťování jakosti, od hromadné kontroly a třídění produkce po metody jejího strategického plánování, operativního řízení, prevence neshod a kontinuálního řízení procesů. Přestože se na konci 20.století liší regionální přístupy k zajišťování jakosti (EU, Japonsko, USA) a existují dvě odlišné koncepce (formální koncepce ISO 9000, resp. obdobné systémy QS-9000, VDA 6.1 aj.; systémová a "filozofická" koncepce TQM), lze z výše uvedených dimenzí vymezit společné charakteristické znaky pro úspěšně realizovaný management jakosti v konkrétní firmě: komplexnost přístupu z hlediska plánování, vývoje, posuzování, měření a vyžadování znaků jakosti výrobku nebo služby na různých úrovních ve firmě vytváření řetězců subdodavatel - dodavatel - spotřebitel se zpětnou vazbou mezi všemi články, kontrolou, dokumentací a mnohakanálovou komunikací používání různě složitých a různě zaměřených metod, postupů a koncepcí pro kontinuální zlepšování, efektivní alokaci a rozvoj zdrojů, řízení procesů, prevenci neshod atd. soustavné budování systému jakosti s požadovanou péčí o všechny důležité prvky (funkcionální přístup), stanovením dlouhodobé (politika jakosti) a operativní (krátkodobé) strategie (plány jakosti, závěry auditů a kontrol), zabudováním několikavrstvé zpětné vazby (audity, kontroly vedením, samokontrola, firemní kultura, záznamy o jakosti a jejich vyhodnocování), operativním řízením jakosti, formalizací a optimalizací technologických a dalších postupů, výběr, hodnocení, ale současně i podpora subdodavatelů, která není ve shodě s naivním vnímáním tržních vztahů - společný vývoj, technologická podpora, audity, předávání odpovídajícího know-how Začínáme s managementem jakosti? Chcete-li začít v podniku s managementem jakosti, začněte se sbíráním informací a měřením, abyste mohli posoudit a vyhodnotit změnu, ke které zavede-ním managementu jakosti došlo. Začněte s měřením například počtu reklamací, počtu neshodných výrobků zjištěných na konci výroby, počtu 8

9 stížností. Je-li i to možné, vyhodnoťte výsledky svého měření finančně. Díky tomuto měření budete moci po roce vyhodnotit, co pro vás zavedení management jakosti znamená. Vytváření systému managementu jakosti by mělo probíhat následujícími etapami: dosažení stavu "zralosti" podnikového managementu; analýza dosavadního způsobu zajišťování jakosti; stanovení postupových cílů a ustavení řešitelských týmů; prověrky plnění postupových cílů a dokumentování výsledku prací. Lidem je vlastní odpor k organizačním změnám a ke všemu novému, v čem cítí ohrožení svých jistot. Dříve než začnete s managementem jakosti, přesvědčete se, jakou mají Vaši zaměstnanci důvěru v poctivost managementu. Každý nadřízený si musí být vědom toho, že jeho jednání je stále srovnáváno s jeho slovy. Chcete-li začít s managementem jakosti, měli byste si zodpovědět následující otázky: Co je účelem našeho podnikání, jaké jsou naše cíle? Proč v nich má jakost zásadní význam? Co očekáváme od našich zaměstnanců? Co udělá management podniku? Jaká opatření přijmeme v řídicí sféře? CÍLE MANAGEMENTU JAKOSTI Při volbě kroků při zavádění managementu jakosti je důležité, aby si mana-gement organizace ujasnil cíl. Cílem organizace může být: vyhovět některé ze souboru norem ISO 9000 a uspět při certifikaci systému; okamžitě řešit dílčí problémy s jakostí výroby; zajistit časové stabilní vysokou jakost výrobků či poskytovaných služeb a být přizpůsobivý potřebám zákazníka; zlepšit současnou úroveň managementu organizace a tím dosahovat neustále rostoucí zisk. Spokojený zákazník je výsledkem práce všech zaměstnanců organizace; od vrátného přes telefonní ústřednu, od výroby přes odbyt až k prodeji náhradních dílů. Je naprosto nutné, aby management vytvořil pravidla, která zaručí, že každá činnost, která přímo nebo ve svém důsledku ovlivní spokojenost zákazníka, má svého zodpovědného dodavatele. Poslání, záměry a cíle organizace v oblasti jakosti musí stanovit majitel firmy nebo vrcholový management. Při formulaci záměrů v oblasti jakosti podle ISO 9000 je zapotřebí se soustředit na tři prioritní věci: 1. Dosáhnout a udržovat jakost výrobku nebo služby na té úrovni, aby byly soustavně uspokojovány stanovené a předpokládané potřeby zákazníka. 2. Poskytovat vlastnímu managementu důvěru, že stanovená jakost je stále dosahována a udržována. 3. Poskytnout zákazníkovi důvěru, že dodávaný výrobek nebo poskytovaná služba dosahuje nebo dosáhne požadovanou jakost. 9

10 Všechny plánované a systematické činnosti nutné pro dosažení přiměřené důvěry, že výrobek nebo služba uspokojí dané požadavky na jakost, se nazývají "zabezpečování jakosti". Činnost zaměřená na dosažení důvěry managementu organizace v to, že zamýšlené jakosti se dosahuje, se nazýváme "interní zabezpečování jakosti". Činnosti zaměřené na dosažení důvěry odběratele (zákazníka), že systém jakosti dodavatele bude poskytovat výrobek nebo službu, který vyhoví odběratelovým požadavkům na jakost, nazýváme "externí zabezpečování jakosti". STRUKTURA MANAGEMENTU JAKOSTI Za vytvoření koncepce jakosti a za rozhodnutí týkající se zavedení, vývoje, realizace a udržování systému managementu jakosti je odpovědný management (tj.vedení) organizace. Organizační struktura týkající se systému managementu jakosti musí být jasně stanovena v rámci celkového managementu podniku. Podle souboru norem ISO 9000 management organizace musí: přesně stanovit odpovědnost a dostatečnou pravomoc delegovanou na každou činnost přispívající k jakosti; stanovit posloupnost pravomocí a tok informací; poskytnout potřebné materiální a lidské zdroje; stanovit faktory jakosti, které ovlivňují postavení na trhu; určit preventivní činnosti, nutné k vyloučení výskytu problémů; jednoduše a jednoznačně stanovit cíle, programy a časové rozvrhy. Chceme-li vytvořit účinný systém managementu jakosti, musíme po řadě: 1. vytvořit a zavést systém zabezpečování jakosti 2. překontrolovat (prověřit) zavedený systém zabezpečování jakosti 3. vyhodnotit prověrky 4. přijat opatření vedoucích ke zdokonalení jakosti. 2. MANAGEMENT VÝROBY Výroba slouží k vytváření materiálních i nemateriálních statků odpovídajících tržní poptávce. Řízení výroby představuje aplikaci obecných zásad a nástrojů managementu na oblast výroby. Z toho důvodu má řízení výroby vztah k řadě dalších ekonomicko manažerských i humanitních disciplín. Řízení výroby má těsný vztah k logistice, zejména pokud jde o skladovací a transportní systémy v rámci výrobního procesu. Typický výrobní proces je členěn do tří základních fází - předzhotovující, zhotovující, dohotovující. Jejich řízení je výsledkem konkrétního přístupu k tomu, zda jde o orientaci na přímé požadavky zákazníků či na prognosticky stanovené požadavky trhu. ROZHODNUTÍ MANAGEMENTU ŘÍZENÍ VÝROBY předpoklady pro fungování v oblastech výrobních kapacit personální management příprava, výběr rozmístění pracovníku aplikace systémů řízení a plánování aplikace kontroly a řízení zásob 10

11 příprava nových výrobků do výroby evidence nákladů, kontroly výkonů a odměňování pracovníků CÍLE ŘÍZENÍ VÝROBY Management výroby vychází z hlavního principu manažerského přístupu, tj. ze zásady cílového chování. Výroba je součástí komplexního systému firmy a její podnikatelské politiky. Z ní se odvíjejí výchozí cíle dané top managementem. Jedná se o cíle různě definované co do obsahu, rozsahu, časového ohraničení. Soustavu cílů dotváří pohled na jednotlivé cíle z hlediska jejich relativní váhy a vztahů mezi cíli. Cíle výrobního úseku firmy jsou odvozovány na rovině middle managementu a dále pak operacionalizovány na jednotlivé vnitřní složky výrobního procesu. POSTAVENÍ VÝROBY V SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU Výrobní oblast představuje plnění základní funkce podniku. Východiskem její činnosti je, v souladu s marketingovou koncepcí řízení firmy, odbytový trh. Úkoly jsou realizovány jako výslednice všech faktorů, které musí podnik zajistit. Rozhodující vztah je zde k nákupnímu trhu. Plnění výrobních úkolů podstatně ovlivňuje kvalita managementu výroby. Při bezprostředním plnění úkolů výrobního managementu je třeba respektovat jak cíl věcný a hodnotový, tak cíl humánní. Výrobní proces je z hlediska společnosti konfrontován i výzvami týkajícími se ochrany životního prostředí. Moderně řízený podnik dokáže ve své strategii uchopit faktor životního prostředí jako jeden z předpokladů konkurenční výhody. HIERARCHIE ŘÍZENÍ VÝROBY Oblast výroby je průsečíkem řešení problémů technických, materiálových, organizačních, personálních i dynamických požadavků trhu. Současně je ve výrobě klíč k řešení zásadního rozhodnutí v rámci strategie konkurenční výhody. K tomu musí management výroby přistupovat na základě řady rozhodnutí, která jsou jednak základní povahy, jednak povahy podpůrné. Rozhodování je založeno na hierarchii strategického, taktického a operativního řízení. Přitom je současně respektována otázka dekompozice cílů a tedy i předávání rozhodovacích pravomocí na nižší řídicí stupně. STRATEGICKÝ MANAGEMENT VÝROBY Strategické řízení podniku je především základní strategií firmy, která určuje cíle, plánování strategických opatření a vytváření základních předpokladů pro život firmy. Strategie musí být řešena komplexně s ohledem na všechny funkce a cíle podniku. Strategie výroby má v rámci tohoto procesu rozhodující postavení, od kterého se odvíjí řada dalších strategických záměrů. Strategický management výroby charakterizují následující aspekty: koncepce výrobek/trh, koncepce zdrojů a koncepce vytváření konkurenční pozice. Předpokladem racionálních strategických rozhodnutí je široká analýza okolí a vlastního potenciálu, jejímž výsledkem je současně i volba strategické jednotky. TAKTICKÝ MANAGEMENT VÝROBY Základním úkolem taktického managementu je uskutečnění strategie. Akční parametry jsou již bližší konkrétním podmínkám průběhu výrobního procesu. V podstatě jde o rozhodnutí o výrobku, o 11

12 projektu vybavení výrobního systému a o projektu organizace výrobního systému. Konkrétní taktické cíle mají bezprostřední vazby na způsob dosahování konkurenční výhody. Jednak jde o taktické cíle související se získáváním vedoucího postavení v nákladech a jednak se zajištěním vedoucí pozice v diferenciaci. Konkretizace taktických cílů se týká: výrobkového systému výrobního systému. OPERATIVNÍ MANAGEMENT VÝROBY Operativní řízení výroby je nejnižším stupněm v řídicí hierarchii a je založeno na využití základních informací, rychlé době rozhodování, na nejvyšší aktualizaci vstupních dat a sběru dat o průběhu výrobního procesu. Z hlediska základních aspektů se zabývá konkrétním sortimentem, analýzou a zajištěním výrobních faktorů, lhůtovým průběhem výrobního procesu. Představuje konkrétní realizaci dříve uvedeného propojení nákupního a prodejního (odbytového) trhu. Dochází zde i k další konkretizaci základních cílů výrobního managementu, tj. cíle věcného, hodnotového a humánního. Operativní řízení výroby představuje řadu úzce navazujících rozhodovacích i výkonných činností. Zejména se jedná o operativní plánování, operativní evidenci výroby, vlastní řízení průběhu výrobního procesu a aktualizaci informační základny, tj. změnové řízení. JAKOST VE VÝROBĚ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY Všechny materiály a díly vstupující do výroby musí být ve shodě s příslušný mi specifikacemi a normami jakosti. Výrobní operace musí probíhat v řízených podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Výrobní operace musí být v nezbytném rozsahu specifikovány dokumentovanými pracovními pokyny. Tyto pokyny musí popisovat kritéria podstatná pro zajištění jakosti produktu a pro zajištění uspokojivých pracovních výsledků (normy správného výrobního provedení). Výrobním operacím, které mají přímou vazbu na znaky výrobku nebo procesu, a tím i významný vliv na jakost, musí být věnována zvláštní pozornost. Všechny mezioperační a výstupní kontroly musí být plánovány a specifikovány. Základním úkolem mezioperační kontroly je na základě kontrolních zjištění rozhodnout, zda má být kontrolovaný výrobek uvolněn k dalšímu zpracování a zda má výrobní proces, kterým výrobek prošel, pokračovat za nezměněných podmínek. Pro kontrolu každého znaku jakosti musí být zavedeny a udržovány dokumentované kontrolní a zkušební postupy, včetně specifického zařízení pro provedení zkoušek a kontrol. Při určování rozsahu nezbytných zkoušek nebo kont-rol se musí uvážit, jaký bude dopad nákladů a následků, které bude mít použití materiálů a procesů neodpovídajících normě na tok výroby. Operativní řízení výroby usnadňují regulační diagramy nebo plány a postupy statistické přejímky. 3. ŘÍZENÍ VÝROBY A MANAGEMENT KVALITY Jakost výrobku je v marketingové koncepci pojetí managementu daná plněním funkcí, které od výrobku očekává uživatel. Jakost tedy nelze chápat jen jako zajišťování technické kvality parametrů. Na komplexním řízení jakosti se podílí všechny složky podnikového managementu i všechny útvary 12

13 hlavních i vedlejších podnikových činností. Z hlediska problematiky řízení výroby se dotýká komplexní řízení jakosti odbytu, výroby i nákupu. Vlastní řízení výroby představuje přiblížení jakosti výroby stanoveným standardům. Předpokladem splnění tohoto úkolu je výkon všech funkcí řízení výroby a jejich provázanost na vývoj, konstrukci, technologii, logistiku, nákup, dopravu atd. V oblasti nákupu představuje komplexní řízení jakosti další rozšíření požadavků na volbu materiálu a dodavatele, které by mělo vést až k vytváření trvalých partnerských vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. 4. MANAGEMENT JAKOSTI A VÝROBNÍ CYKLUS Management jakosti znamená, že těžiště práce se zaměří na preventivní opatření. Ideální stav v managementu jakosti je takový, že vykonaná práce nevyžaduje následnou kontrolu. Ideální stav je dosahován jen velmi výjimečné. Proto je ve výrobním procesu obvykle zavedena vstupní kontrola, mezioperační kontroly a výstupní kontrola. Postupový diagram tradičního výrobního procesu a moderního výrobního cyklu se výrazně liší viz. obrázek. Management jakosti, tj. všeobecné řízení jakosti je tou součástí celkového managementu, kterou se určuje a realizuje politika (koncepce) jakosti. Zodpovědnost za management jakosti má vrcholový management organizace. Dosažení požadované jakosti není možné bez zapojení a účasti všech pracovníků. Management a zabezpečování jakosti umožňuje dodavateli, který vyrábí produkt nebo poskytuje službu, zajistit, aby každý z jeho zaměstnanců věděl, co má dělat, jaké potřebuje vstupy pro svou činnost a kam směřují jeho výstupy, protože pravomoci a zodpovědnost jsou jednoznačně stanoveny. 5. Závěr a SHRNUTÍ Můžeme konstatovat těsné propojení celého systému managementu jakosti na dílčí úkoly managementu výroby a upozornit na těsné vazby při zapojení do komplexního managementu výrobního podniku. V závislosti na typu a rozsahu výroby můžeme nalézt odlišnosti v přístupech, které jsou dány rozdílným řízením top-managementu, a které musí v souladu s cílem a strategií podniku. Jakost výrobku je v marketingové koncepci pojetí managementu daná plněním funkcí, které od výrobku očekává uživatel. Jakost tedy nelze chápat jen jako zajišťování technické kvality parametrů. Na komplexním řízení jakosti se podílí všechny složky podnikového managementu i všechny útvary hlavních i vedlejších podnikových činností. Z hlediska problematiky řízení výroby se dotýká komplexní řízení jakosti odbytu, výroby i nákupu. Vlastní řízení výroby představuje přiblížení jakosti výroby stanoveným standardům. Předpokladem splnění tohoto úkolu je výkon všech funkcí řízení výroby a jejich provázanost na vývoj, konstrukci, technologii, logistiku, nákup, dopravu atd. V oblasti nákupu představuje komplexní řízení jakosti další rozšíření požadavků na volbu materiálu a dodavatele, které by mělo vést až k vytváření trvalých partnerských vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. Management je proces. Účinný management probíhá v opakovaných cyklech, přičemž každý nový cyklus je obohacen o zkušenosti nashromážděné v předcházejícím cyklu. Management jakosti je součástí celkového managementu podniku. Důležité jsou preventivní činnosti, aby se vyloučil výskyt 13

14 problémů. Přístup organizace k managementu jakosti závisí mj. na druhu podnikání a povaze pracovních sil. Poslání, záměry a cíle organizace v oblasti jakosti (tj. politiku jakosti nebo koncepci jakosti) musí stanovit majitel firmy nebo vrcholový management. Systém managementu jakosti musí být dokumentován v "Příručce jakosti". Všechny plánované a systematické činnosti nutné pro dosažení přiměřené důvěry, že výrobek nebo služba uspokojí dané požadavky na jakost, se nazývají "zabezpečování jakosti". Pro účinné zabezpečování jakosti je potřebné soustavně vyhodnocovat, ověřovat a prověřovat stav výroby, přiměřenost konstrukčního návrhu, přiměřenost pokynů pro zamýšlenou činnost. Management jakosti zahrnuje všechny fáze od počátečního určení požadavků zákazníka až po konečné uspokojení jeho potřeb. Jde o okruh nebo řetězec činností, který svou logikou začíná a končí u zákazníka. Základním znakem dobře fungujícího managementu jakosti je to, že ve všech etapách je v chodu mechanismus soustavného zlepšování založený na zpětné vazbě a prevenci neshod. Národní politika podpory jakosti Národní politika podpory jakosti byla přijata vládou ČR usnesením číslo 458 ze dne 10. května 2000 s cílem podpořit vstup českých podnikatelských subjektů a organizací veřejné správy a služeb do evropských struktur, vytvářet podmínky pro kvalitní uspokojování potřeb občanů při maximální úspoře zdrojů a ochraně životního prostředí. Národní politika podpory jakosti je vládou schválený souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy s cílem zlepšení podmínek pro vstup českých subjektů do jednotného trhu Evropské unie a dosažení jejich konkurenceschopnosti na evropských a světových trzích. Národní politika podpory jakosti se zaměřuje na oblasti 1. ochrany veřejných zájmů tj. zejména legislativa a činnosti inspekčních a dozorových orgánů, 2. podpory podnikatelských subjektů vytváření podmínek pro rozvoj a podporu všech aktivit, jejichž cílem je podnikatelská úspěšnost, růst jakosti domácí produkce, její lepší uplatnění na světových trzích a zvýšení důvěry občanů v domácí výrobce (poskytovatele služeb) a jejich produkty, k zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit a zvyšování jejich konkurenceschopnosti. 3. koordinace aktivit Národní politiky podpory jakosti s dalšími aktivitami státu zejména v: rozvoji národního akreditačního systému 14

15 rozvoji normalizace, metrologie a zkušebnictví především s ohledem na ochranu veřejných zájmů oblasti výchovy, vzdělávání a rekvalifikace zabezpečení růstu kvality veřejných služeb (zdravotnictví, dopravě) podpoře aktivit vedoucích ke zvyšování kvality života a ochrany životního prostředí Rada České republiky pro jakost Pro koordinaci působení státních a nestátních orgánů v oblasti jakosti byla v souladu s usnesením vlády České republiky ustavena Rada ČR pro jakost, která je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády ČR zaměřeným na podporu rozvoje managementu jakosti a uplatňování Národní politiky podpory jakosti v ČR. Ustavením Rady ČR pro jakost byl pověřen ministr průmyslu a obchodu. Rada spolupracuje se zahraničními organizacemi a společnostmi, které se zabývají problematikou jakosti, akreditace, certifikace, zkušebnictví a normalizace a dalšími organizacemi obdobného zaměření. Shromažďuje informace a poznatky výzkumu a vývoje z oblasti jakosti jak z tuzemských tak ze zahraničních zdrojů, provádí jejich analýzu a doporučuje jejich případné využívání v ČR. Rada působí jako neopomenutelný účastník při přípravě legislativy týkající se problematiky jakosti, ochrany oprávněných zájmů, životního prostředí a ochrany spotřebitele. Koordinuje zpracování koncepčních materiálů pro oblast jakosti v ČR prostřednictvím svých členů. Rozhodující koncepční materiály předkládá, po zvážení a posouzení, vládě ČR jako doporučení. Ve 24 členné Radě ČR pro jakost jsou zástupci jak jednotlivých resortů, tak i nevládních organizací, tj. podnikatelských svazů, spotřebitelů, nevládních a profesních organizací. Dle projednávané problematiky jsou zváni zástupci dozorových orgánů, akreditace, normalizace, metrologie a další experti. Rada vytvořila dvě pracovní skupiny skupinu pro meziresortní spolupráci a skupinu pro mediální podporu a propagaci. Výkonným orgánem Rady je Národní informační středisko pro podporu jakosti, zřízené při České společnosti pro jakost při kterém pracuje poradní sbor složený z odborníků v oblasti jakosti působících v ČR. Rada vyhlašuje pravidelně od roku 2001 Národní programy podpory jakosti. Formuluje záměry, cíle a priority NPJ pro daný rok. Programy jsou zveřejňovány na internetová adrese Na rok 2004 bylo vyhlášeno celkem 9 témat na realizaci projektů podpory jakosti. Metodika výuky jakosti ve veřejné správě a příprava textů odpovídajících kursů Příručka Rukověť pracovníka pro posuzování shody výrobků Publikace Jak dosahovat podnikatelské úspěšnosti 15

16 Publikace Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků Řada publikací Průvodce řízením jakosti Technologicky orientované (inovační) podnikání Pilotní projekt Zavádění SJ v ústředním orgánu státní správy Statistika úrazů (komplexně, při práci, ve volném čase, v domácnosti) a jejich vztah k jakosti výrobků a služeb a bezpečnosti práce na toto téma nedošla ani jedna nabídka na realizaci projektu podpory jakosti Publikace Integrační a kooperační směry v MSP (oblast cestovního ruchu) Celkem bylo Ministerstvu průmyslu a obchodu předloženo 27 projektů, které jsou v současné době vyhodnocovány v rámci výběrového řízení. Prioritně jsou projekty podpory jakosti věnovány oblasti vzdělávání. Byli vyškoleni pracovníci České obchodní inspekce, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Českého statistického úřadu, autorizovaných osob, hodnotitelé Národní ceny ČR za jakost, byl realizován kurz pro pracovníky veřejné správy a další.důležitou aktivitou v rámci Národní politiky podpory jakosti je vyhlašování a realizace projektů podpory jakosti, které jsou řešeny jednotlivými resorty v rámci jejich rozpočtů. Podpora rozvoje systémů managementu kvality v organizacích veřejné správy Jako jednu z priorit své práce realizovala Rada ČR pro jakost v letech 2001 a 2002 pilotní projekt zavádění a certifikace systému jakosti podle normy ISO 9001 na Městském úřadě v České Lípě a projekt implementace a certifikace integrovaného systému managementu (ISO 9001a ISO 14001) na Městském úřadě ve Vsetíně. V obou případech byly systémy úspěšně certifikovány. V roce 2003 je řešen pilotní projekt zavedení modelu CAF ) Comon Assessment Framework- Společný hodnotící rámec) na krajských úřadech v Olomouci a v Liberci. Projekt CAF vyvinul Evropský Institut pro veřejnou správu jako speciální program pro organizace veřejné správy. Doznal značného rozšíření v zemích západní Evropy. Významnou součástí Národní politiky podpory jakosti je problematika akreditace, certifikace, inspekce Již v roce 1993 byly položeny základy národního akreditačního systému v ČR, který je plnohodnotnou součástí evropské akreditace. Zabezpečením akreditace je pověřen Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). V České republice dnes působí více než 70 certifikačních orgánů akreditovaných podle normy ČSN EN pro certifikaci systémů jakosti (ISO 9000) a EMS (ISO 14000) nebo podle specifických normativních dokumentů (npř. systémy kritických bodů HACCP v potravinářském průmyslu nebo C-o-C certifikace spotřebitelského řetězce dřeva v dřevozpracujícím průmyslu). 16

17 Na vysoké úrovni je i certifikace výrobků (ČSN EN 45011) a personálu (ČSN EN 45013). V České republice působí rovněž několik inspekčních orgánů akreditovaných podle normy ČSN EN ČIA akredituje rovněž podle příslušných norem zkušební i kalibrační laboratoře. Součástí Národní politiky podpory jakosti je program Ochrana zdraví, života a bezpečnosti občanů veřejný zájem Koordinací aktivit jednotlivých resortů v této oblasti je pověřen Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze (www.unmz.cz). Je důležité, že byly přijaty (a dle situace v EU jsou průběžně novelizovány) všechny potřebné zákony zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, zákon o veřejném zdraví, zákon o všeobecné bezpečnosti výrobků, zákon o potravinách a tabákových výrobcích. Rovněž byl přijat protokol PECA, který nabyl účinnosti v červenci roku 2001 a jehož smyslem je ještě před vstupem do EU usnadnit obchodní výměnu mezi zeměmi EU a ČR, protože vzájemné uznávání výsledků posuzování shody odstraňuje duplicitu. Program Národní ceny ČR za jakost Cílem je veřejné ocenění podniků, které zlepšují kvalitu všech svých činností a jsou úspěšné v konkurenci na domácím a zahraničním trhu. Program, který byl po léta na okraji zájmu podniků, zaznamenal po převzetí garance Radou ČR pro jakost nárůst zájmu organizací. Program má dva dílčí programy, a to Hodnocení výkonnosti organizací a program Národní ceny ČR za jakost. Program je založen na modelu excelence (úspěšnosti) Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a je organizován podle zásad totožných s Evropskou cenou za kvalitu. Předání Národní ceny ČR za jakost za rok 2003 se uskutečnilo na Pražském hradě. Cenu předával předseda vlády. Program Česká kvalita CzQ Podstatou programu Česká kvalita je prosazování systému značek kvality, kterými jsou označovány produkty na českém trhu. Program vychází z potřeby upozornit na značku ověřené kvality výrobků a služeb se kterými se spotřebitel na trhu setkává. Jeho cílem je vést spotřebitele k orientaci na kvalitní zboží a služby a výrobce a poskytovatele služeb k vyššímu zájmu o získání značky kvality. V programu CzQ dosud uspělo 14 organizací, které udělují vlastní značky kvality. Jejich seznam je uveden na internetové adrese Je to například značka Žirafa pro zdravotně 17

18 nezávadnou dětskou obuv, značka SOTEX sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků, značka BIO-PRODUKT označující produkty ekologického zemědělství. Podpora rozvoje systémů managementu kvality v organizacích veřejné správy Jako jednu z priorit své práce realizovala Rada ČR pro jakost v letech 2001 a 2002 pilotní projekt zavádění a certifikace systému jakosti podle normy ISO 9001 na Městském úřadě v České Lípě a projekt implementace a certifikace integrovaného systému managementu (ISO 9001a ISO 14001) na Městském úřadě ve Vsetíně. V obou případech byly systémy úspěšně certifikovány. V roce 2003 je řešen pilotní projekt zavedení modelu CAF ) Comon Assessment Framework- Společný hodnotící rámec) na krajských úřadech v Olomouci a v Liberci. Projekt CAF vyvinul Evropský Institut pro veřejnou správu jako speciální program pro organizace veřejné správy. Doznal značného rozšíření v zemích západní Evropy. Podpora podnikatelských aktivit odborné informace z oblasti jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti založené při České společnosti pro jakost v roce 2000 slouží odborné i laické veřejnosti ČR jako zdroj informací pro oblast kvality. Na internetových stránkách je průběžně aktualizován a rozvíjen Informační systém pro odborníky z různých oborů jako zdroj informací v těchto oblastech: Národní politika podpory jakosti Národní cena ČR za jakost Česká kvalita (program CzQ) Informační sytém Dotazy veřejnosti možnost veřejnosti se obracet písemně nebo elektronickou poštou s konkrétními dotazy. Odborné publikace NIS-PJ je vydavatelem publikací, všechny vydané tituly jsou bezplatně k dispozici všem zájemcům. Podpora certifikace systémů jakosti a EMS v celém světě jsou budovány systémy managementu jakosti jako mezinárodních norem, známých pod označením ISO 9000 a Tyto normy přispívají k volnému pohybu zboží a ke zvýšení vzájemné důvěry mezi dodavateli - výrobci zboží a dodavateli služeb a jejich odběrateli - zákazníky. 18

19 Vybudované systémy mezi dodavateli a odběrateli mají zaručovat kvalitní výstupy, tj. výrobky, nebo služby. K ověření skutečnosti slouží certifikační systém tj. ověření nestrannou a nezávislou, kvalifikovanou organizací, certifikačním orgánem. Podpory malých a stř edních podniků (certifikace, design) 1. Programy TRH a DESIGN TRH umožňuje malým a středním podnikatelům získat příspěvek na certifikaci ve výši 50 % nákladů na získání certifikátu a na odborné a poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS. DESIGN- umožňuje získat malým a středním podnikatelům metodikou pomoc při designu do podnikatelské strategie, při výběru designérů, vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem a získat kvalitní design. Přínosem podpor z programu TRH je především zvýšení počtu certifikovaných firem a jejich rozvoj, což je přínosem ke zvýšení konkurenceschopnosti českých firem v evropském prostoru. Zájem podnikatelů o zavádění programu RMAS a certifikace systému EMS je zatím na počátku zájmu podniků. Přínosem programu podpory DESIGN je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků a pozitivní vliv na pracovní a životní prostředí. Příspěvky na certifikaci program TRH Rok do Počet firem mil. Kč 113,1 76,4 126,0 58,7 Podpora z programu DESIGN Rok do Počet firem mil. Kč 5,2 7,6 9,9 3,8 Závěr: Problematika jakosti je problematikou interdisciplinární, spojuje působení různých orgánů a programů, které jsou v zájmu občana, a které občan svými přístupy z jedné strany jako spotřebitel a z druhé strany jako výrobce, všechny ovlivňuje. Proto je potřebné vytvářet odpovídající společenské prostředí, 19

20 zaměřené na problematiku jakosti, změnu přístupu k životnímu stylu, orientaci způsobu myšlení občanů k ochranu životního prostředí, svého zdraví a bezpečnosti. Podnikatelské subjekty je účelné motivovat ke zvyšování efektivnosti podnikání, snižování nákladů, lepšímu uspokojování zákazníků jak na domácím tak zahraničním trhu. Je třeba podtrhnout i nezbytnost zvyšování kvality ve veřejné správě. Národní politika podpory jakosti je přínosem pro tento náročný úkol ve kterém pro nás mohou být inspirativní i poznatky našich zahraničních partnerů. BENCHMARKING Pojem benchmarking zdomácněl ve světě 80. letech, kdy k jeho popularitě přispěla firma Xerox Corporation, která ho jako nástroj managementu poprvé použila v roce Benchmarking se poté stal zásadní součástí úspěchu amerických firem v rámci Malcolm Baldrige National Quality Award a ujal se také v Evropě v rámci The European Quality Award, kterou zaštiťuje European Foundation for Quality Management (EFQM). Robert C. Camp, jedna z vůdčích osobností v oblasti benchmarkingu definuje benchmarking lapidárně jako "...hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům". Chápeme-li tedy benchmarking jako srovnávání je nasnadě, že se může týkat jak oněch vynikajících výsledků (výkonový benchmarking, mimo jiné třeba i ve vztahu ke konkurenci), tak i procesů a postupů (nejlepších praktik), které k dosažení vynikajících výsledků vedou (náročnější, ale účinnější procesní benchmarking). Benchmarking může mít na organizace mimořádný dopad. Boří zaběhlá paradigmata, pomáhá organizacím udržovat se ve stavu připravenosti k akci a poskytuje modely směřující ke znamenitosti (excelenci). Záměrem benchmarkingu je stanovit cíle pro to, aby organizace mohla nastartovat realistický proces zlepšování, a aby porozuměla změnám, které jsou k takovému zlepšování nutné. Konečné důsledky benchmarkingu se pak mohou odrazit např. v lepším rozhodování (založeném na lepších informacích), ve stanovení náročnějších cílů, ve zvýšené spokojenosti zákazníků, v urychlení procesu změny, v úsporách nákladů, v porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class) apod., v konečném důsledku tedy zlepšení konkurenceschopnosti či konkurenční pozice organizace. Díky ČSJ je Česká republika od roku 2002 členem Global Benchmarking Network (GBN), mezinárodní sítě národních benchmarkingových organizací. Členy GBN jsou např. Dánsko, Finsko, Indie, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nový Zéland, Portugalsko, 20

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Tschechisch-deutsches Seminar Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Verwaltung Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

Model Excelence EFQM. Webinář pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Březen 2011

Model Excelence EFQM. Webinář pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Březen 2011 Model Excelence EFQM Webinář pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Březen 2011 Historie Obsah K čemu jsou modely dobré Filozofie a struktura modelů Modely v Národní ceně kvality ČR Modely

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více