SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY"

Transkript

1 SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1

2 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie řízení kvality Koncepce řízení kvality v Evropě a ve světě Koncepce managementu kvality ISO 9000:2000 ISO 9001:2000 ISO 9004:2000 ISO Certifikace Řízení jakosti,vazby mezi MANAGEMENTEM JAKOSTI a MANAGEMENTEM VÝROBY 1. MANAGEMENT JAKOSTI Proč zavádět management jakosti Začínáme s managementem jakosti? Cíle managementu jakosti Struktura managementu jakosti 2. MANAGEMENT VÝROBY Cíle řízení výroby Postavení výroby v systému řízení podniku Strategický management výroby Taktický management výroby Operativní management výroby Jakost ve výrobě a operativní řízení výroby 3. MANAGEMENT VÝROBY A MANAGEMENT KVALITY 4. MANAGEMENT JAKOSTI A VÝROBNÍ CYKLUS 5. ZÁVĚR A SHRNUTÍ Národní politika podpory jakosti Benchmarking Vysvětlení pojmů Často kladené otázky TQM 2

3 Historie a současné koncepce řízení kvality Historie řízení kvality Pojem kvalita a její kontrola se objevuje v souvislosti s rozvojem obchodu a uplatňováním veličin míry a váhy. Rozvoj průmyslové výroby potom přináší potřebu kontroly, která by bránila nekalému podnikání a objektivně posuzovala produkty. Růst výroby po první světové válce v minulém století přinesl vznik a vývoj statistických teorií použitelných pro průmyslovou praxi. Americký profesor W. A. Shewhart položil základy kontroly výrobních procesů pomocí statistických metod ve své knize Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. Období druhé světové války a raně poválečné období však soustředilo pozornost výrobců na vlastní výrobu a technickou kontrolu vstupů a výstupů. Od poloviny minulého století začaly výrazně narůstat požadavky zákazníků na výrobky a jejich kvalitu. Bylo zřejmé, že výrobek, který pouze plní technologické parametry, nemusí být na trhu úspěšný a že zákazníci zohledňují i další kritéria jako hezký vzhled, spolehlivost, úspornost, komfort při užívání apod. Současně se stupňovaly požadavky na prodejní a poprodejní servis a návazné služby. Tuto novou situaci a klima na světových trzích plně pochopili japonští stratégové, průmyslníci a manažeři. Ti jako první docenili teorie W.E.Deminga a s pomocí jeho metod prokázali, že komplexní chápání kvality je nejen konkurenční výhodou, ale i produktivním nástrojem na cestě k prosperitě. S vývojem řízení kvality je spojena řada významných osobností, k nimž patří Walter A. Shewhart, William E. Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, Yoshi Tsurumi, Philip B. Crosby. Koncepce řízení kvality v Evropě a ve světě Japonský úspěch vedl k tomu, že i další průmyslové společnosti začaly v sedmdesátých letech obracet pozornost na kvalitu v širokém pojetí a začaly vznikat první modely jejího řízení. V prominentních oborech jako letectví a kosmonautika, obranný, automobilový a elektrotechnický průmysl, byly formulovány podnikové a odvětvové standardy, které stanovily požadavky na systémy kvality. Jako příklady mohou sloužit standardy AQAP pro NATO, QSF pro letectví a kosmonautiku, VDA či QS pro automobilový průmysl. Tyto normy jsou stále zdokonalovány a modifikovány podle výsledků technického pokroku a úrovně výroby. Počátkem osmdesátých let ustavila Mezinárodní organizace pro normalizaci - ISO technickou komisi ISO/TC 176. Komise vypracovala a předložila normy ISO řady 9000 pro řízení jakosti, které byly v roce 1987 přijaty. Tyto standardy se staly součástí národních systémů norem ve většině průmyslově vyspělých zemních. Byly revidovány v roce 1994 a Poslední revize měla zásadní charakter a významně orientovala požadavky stanovené normami na plnění požadavků zákazníka a řízení a zlepšování procesů. Plnění požadavků normy v praktické činnosti organizace je prověřováno v procesu certifikace, kdy specializované agentury vydávají příslušné certifikáty. Ty slouží jako ujištění pro zákazníky a další zainteresované strany, že standardy kvality jsou v organizaci respektovány a naplňovány. 3

4 Pro dosahování podnikatelské úspěšnosti jsou hledány další cesty a jednou z nich je využívání filosofie TQM Total Quality Management. To je spíše způsob myšlení o cílech organizace, procesech a lidech, včetně otázek etiky a podnikové kultury než exaktní návod pro výkon managementu. Počátkem devadesátých let představila Evropská nadace pro management kvality model excelence - EFQM, který slouží jako doporučující rámec pro řízení organizací v podnikatelské sféře i ve veřejných službách. Model EFQM lze používat jako metodický nástroj pro zlepšování manažerských praktik a též jako souhrn kritérií pro jejich hodnocení. Model je základem pro hodnocení organizací v soutěži o Evropskou cenu kvality. Je aplikován a využíván i v soutěžích o národní ceny jakosti ve většině evropských zemí. Ve Spojených státech amerických je na podobných principech udělována Baldringova cena za jakost a v Japonsku Demingova cena za jakost. V Evropské unii je problematice kvality věnována mimořádná pozornost. Pro dosažení evropské konkurenceschopnosti byla v roce 1993 podpora jakosti zařazena do Bílé knihy Rozvoj, konkurenceschopnost a zaměstnanost a rada ministrů tuto iniciativu schválila. Byly přijaty dokumenty A European Quality Promotion Policy for Improving European Competitiveness a Benchmarking the competitiveness of European Industry. Ty se staly základem obdobných politik v členských státech EU. V roce 1998 byla na Evropském konventu jakosti v Paříži podepsána Evropská charta kvality Koncepce managementu kvality Systém managementu jakosti ISO 9000 ISO - International Organization for Standartizition je mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů. Byla založena v roce 1947 jako síť národních institutů pro normalizaci s centrálním sekretariátem v Ženevě. Hlavní činností je vývoj technických norem. ISO je nevládní organizace, která zaujímá překlenovací pozici mezi veřejným a soukromým sektorem. Řada členských institucí je součástí vládní struktury svých zemí nebo je řízena vládou. Ostatní členové mají své kořeny jednoznačně v privátním sektoru a byly zřízeny národními průmyslovými sdruženími. ISO je tedy schopné fungovat jako paralelní organizace, v níž je shoda dosažena v řešeních, která plní požadavky výroby, obchodu i širších potřeb společnosti, stejně jako potřeby investorských skupin, spotřebitelů a uživatelů. Národním zástupcem v ISO za Českou republiku je Český normalizační institut. Normy ISO 9000 patří k nejvíce známým a úspěšným standardům a staly se respektovanou mezinárodní referencí pro požadavky trhu na kvalitu. Jádro souboru norem tvoří čtyři mezinárodní standardy, které poskytují návod k vypracování a uplatnění systému řízení kvality. Ty nejsou specifické pro žádný druh produktů a dají se uplatnit ve všech oborech výroby a služeb Jedná se o tyto normy ISO 9000 ISO 9000:2000 uvádí zásady a základy managementu kvality, popisuje, čeho se tato řada norem týká a uvádí základní definice termínů pro použití v organizaci 4

5 ISO 9001:2000 uvádí požadavky na systémy managementu kvality pro případ, kdy je nutné prokázat, že organizace je způsobilá účinně plnit požadavky zákazníků a legislativy ISO 9004:2000 poskytuje návod pro zavedení systému managementu kvality, který překračuje požadavky ISO 9001 a umožňuje organizaci účinně plnit a předvídat očekávání zákazníků ISO poskytuje návod pro plánování a provádění auditů kvality Revize norem ISO 9000 z roku 2000 vychází z osmi zásad managementu kvality a sice: Zaměření na zákazníka Vedení Zapojení zaměstnanců Procesní přístup Systémově orientovaný přístup k řízení Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy Na procesy lze aplikovat metodologii PDCA - Plan-Do-Check-Act (Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej) Požadavky normy ISO 9001:2000 na systém managementu kvality jsou strukturovány takto: Systém managementu jakosti Všeobecné požadavky Požadavky na dokumentaci Organizace se musí orientovat na řízení procesů, tj. přesně a úplně identifikovat všechny relevantní procesy, určit jejich vazby a zajistit jejich efektivní fungování. Ty jsou monitorovány, měřeny a dále zlepšovány. Zásadní důraz je kladen na procesy s přímou vazbou k zákazníkovi. Současně s řízením procesů je vyžadováno i zpracování dokumentace v přiměřeném rozsahu a její řízení. Samozřejmostí je znalost a dodržování veškeré legislativy spojené s činností organizace. Odpovědnost vedení Osobní angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika jakosti Plánování Odpovědnost, pravomoc a komunikace Přezkoumání systému managementu jakosti Vrcholové vedení musí být příkladem při zajišťování požadavků systému řízení kvality a poskytovat důkazy o své odpovědnosti za vybudování a uplatňování systému řízení kvality. Zákazník je centrem 5

6 pozornosti celého systému a jeho požadavky a potřeby musí být v organizaci plně vnímány a plněny. Cílem je spokojený zákazník. Vrcholové vedení stanovuje strategické cíle a formuluje politiku kvality a cíle kvality organizace. Vrcholové vedení musí zajistit sdělení pravomocí a odpovědnosti v organizaci a dále pověřit člena vedení odpovědností za vybudování a fungování systému řízení kvality. V organizaci musí fungovat interní komunikační systém. V plánovaných intervalech je třeba přezkoumávat fungování systému řízení kvality podle stanovených kritérií a reagovat na zjištěné nedostatky. Řízení zdrojů Poskytování zdrojů Lidské zdroje Infrastruktura Pracovní prostředí Organizace musí alokovat přiměřené zdroje pro fungování systému řízení kvality a dále zdroje pro zvyšování spokojenosti zákazníka. Zaměstnanci ovlivňující kvalitu produktu musí být kompetentní na základě patřičného vzdělávání a výcviku. Organizace musí určit jejich potřebnou odbornou způsobilost a zajišťovat její udržování. Infrastruktura musí být přiměřeně stanovena a udržována pro dosažení shody s požadavky na produkt. Pracovní prostředí je určeno a řízeno. Realizace produktu/služby Plánování realizace produktu/služby Procesy týkající se zákazníka Návrh a vývoj Nakupování Výroba a poskytování služeb Řízení monitorovacích a měřících zařízení Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Požadavky zákazníka musí být určeny a přezkoumány. Je třeba se zabývat i požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nutné pro zamýšlené použití. Ve vztahu k zákazníkovi je třeba uplatňovat řízenou komunikaci, zejména s ohledem na využití zpětné vazby včetně stížností. Návrh a vývoj produktu musí být řízen podle specifických požadavků. Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt splňoval specifikované požadavky a hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s jejími požadavky. Vysoká pozornost se musí věnovat dodavatelům, jejichž produkty mají přímý vliv na zákazníka. Plánování a realizace výroby nebo poskytování služby musí být řízeno. Tyto procesy je třeba plně definovat. Organizace musí zajistit péči o majetek zákazníka a rovněž ochranu produktu při interním zpracování, dopravě, manipulaci a skladování. 6

7 Organizace musí určit monitorování a měření, která je třeba provádět a monitorovací a měřící zařízení, která budou v tomto procesu použita. Návod poskytují normy ISO a Měření analýzy a zlepšování Všeobecně Monitorování a měření Řízení neshodného výrobku Analýzy údajů Zlepšování Organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování. Jedním z hlavních kritérií těchto procesů je spokojenost zákazníka. Musí být realizovány interní audity, aby se prokázalo, že systém managementu kvality je uplatňován a udržován. Návod poskytuje norma ISO Organizace musí aplikovat vhodné metody pro monitorování procesů a pro měření produktu. Je třeba stanovovat metriky procesů a služeb a vyhodnocovat jejich dodržování. Současně musí být zajištěno, že neshodný produkt bude eliminován s využitím dokumentovaných postupů. Je třeba stanovit dokumentované postupy pro opatření k nápravě a preventivní opatření. Organizace musí shromažďovat a analyzovat vhodné údaje, aby získala informace o spokojenosti zákazníka, shodě s požadavky na produkt a trendech procesů. Systém managementu kvality musí být neustále zlepšován. Organizace, která plní všechny stanovené požadavky norem má zaveden systém managementu kvality. Pro získání objektivního důkazu o zavedení systému může požádat certifikační organizaci o ověření jeho shody s normou tzv. certifikaci systému. Certifikace Proces certifikace jsou činnosti a postupy spojené s ověřováním shody systémů managementu kvality s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2000 a vydáváním příslušných osvědčení certifikátů. Organizace, která systém řízení kvality vybuduje, ho nechává ověřit auditovat. Audit provádí certifikační organizace a ta také vydává příslušné certifikáty. Pravidla pro činnost certifikačních organizací jsou stanovena národním akreditačním systémem. Ten zajišťuje nestrannost a objektivitu činnosti certifikačních organizací řadou přísných požadavků a např. nepřipouští, aby subjekt, který systém řízení kvality certifikuje, se současně podílel na jeho zavádění. V České republice působí šedesát akreditovaných certifikačních organizací. Jsou mezi nimi renomované mezinárodní firmy, významné české organizace, ale i malé oborově nebo regionálně limitované firmy. Řízení jakosti Vazby mezi MANAGEMENTEM JAKOSTI a MANAGEMENTEM VÝROBY 1. MANAGEMENT JAKOSTI Definice: 7

8 Management jakosti (quality management) - všechny činnosti celého vedení, které stanovují politiku jakosti, cíle a odpovědnosti a realizují je takovými prostředky, jako je plánování jakosti, řízení jakosti, zabezpečování jakosti a zlepšování jakosti v rámci systému jakosti. Managementem jakosti můžeme nazývat souhrn všech činností, které jsou nezbytné pro plnění požadavků zákazníka. Za "jakost" dnes považujeme právě plnění požadavků s cílem uspokojit potřeby a očekávání zákazníka. Jinými slovy - dosáhnout spokojenosti zákazníka. Ta je ovšem dlouhodobě také podmínkou úspěšnosti podniku na trhu. Proč zavádět management jakosti Konkurenceschopnost podniku by měla být základním motivem pro zavedení systému managementu jakosti. Z toho vyplývá, že systém jakosti musí v první řadě splňovat požadavky podniku a jeho zákazníků - teprve na dalším místě je třeba vidět normu pro systém managementu jakosti (například ISO 9001) a požadavky certifikačního orgánu. Během 20.století se často v návaznosti na geopolitické změny ve světě postupně vyvíjejí metody zajišťování jakosti, od hromadné kontroly a třídění produkce po metody jejího strategického plánování, operativního řízení, prevence neshod a kontinuálního řízení procesů. Přestože se na konci 20.století liší regionální přístupy k zajišťování jakosti (EU, Japonsko, USA) a existují dvě odlišné koncepce (formální koncepce ISO 9000, resp. obdobné systémy QS-9000, VDA 6.1 aj.; systémová a "filozofická" koncepce TQM), lze z výše uvedených dimenzí vymezit společné charakteristické znaky pro úspěšně realizovaný management jakosti v konkrétní firmě: komplexnost přístupu z hlediska plánování, vývoje, posuzování, měření a vyžadování znaků jakosti výrobku nebo služby na různých úrovních ve firmě vytváření řetězců subdodavatel - dodavatel - spotřebitel se zpětnou vazbou mezi všemi články, kontrolou, dokumentací a mnohakanálovou komunikací používání různě složitých a různě zaměřených metod, postupů a koncepcí pro kontinuální zlepšování, efektivní alokaci a rozvoj zdrojů, řízení procesů, prevenci neshod atd. soustavné budování systému jakosti s požadovanou péčí o všechny důležité prvky (funkcionální přístup), stanovením dlouhodobé (politika jakosti) a operativní (krátkodobé) strategie (plány jakosti, závěry auditů a kontrol), zabudováním několikavrstvé zpětné vazby (audity, kontroly vedením, samokontrola, firemní kultura, záznamy o jakosti a jejich vyhodnocování), operativním řízením jakosti, formalizací a optimalizací technologických a dalších postupů, výběr, hodnocení, ale současně i podpora subdodavatelů, která není ve shodě s naivním vnímáním tržních vztahů - společný vývoj, technologická podpora, audity, předávání odpovídajícího know-how Začínáme s managementem jakosti? Chcete-li začít v podniku s managementem jakosti, začněte se sbíráním informací a měřením, abyste mohli posoudit a vyhodnotit změnu, ke které zavede-ním managementu jakosti došlo. Začněte s měřením například počtu reklamací, počtu neshodných výrobků zjištěných na konci výroby, počtu 8

9 stížností. Je-li i to možné, vyhodnoťte výsledky svého měření finančně. Díky tomuto měření budete moci po roce vyhodnotit, co pro vás zavedení management jakosti znamená. Vytváření systému managementu jakosti by mělo probíhat následujícími etapami: dosažení stavu "zralosti" podnikového managementu; analýza dosavadního způsobu zajišťování jakosti; stanovení postupových cílů a ustavení řešitelských týmů; prověrky plnění postupových cílů a dokumentování výsledku prací. Lidem je vlastní odpor k organizačním změnám a ke všemu novému, v čem cítí ohrožení svých jistot. Dříve než začnete s managementem jakosti, přesvědčete se, jakou mají Vaši zaměstnanci důvěru v poctivost managementu. Každý nadřízený si musí být vědom toho, že jeho jednání je stále srovnáváno s jeho slovy. Chcete-li začít s managementem jakosti, měli byste si zodpovědět následující otázky: Co je účelem našeho podnikání, jaké jsou naše cíle? Proč v nich má jakost zásadní význam? Co očekáváme od našich zaměstnanců? Co udělá management podniku? Jaká opatření přijmeme v řídicí sféře? CÍLE MANAGEMENTU JAKOSTI Při volbě kroků při zavádění managementu jakosti je důležité, aby si mana-gement organizace ujasnil cíl. Cílem organizace může být: vyhovět některé ze souboru norem ISO 9000 a uspět při certifikaci systému; okamžitě řešit dílčí problémy s jakostí výroby; zajistit časové stabilní vysokou jakost výrobků či poskytovaných služeb a být přizpůsobivý potřebám zákazníka; zlepšit současnou úroveň managementu organizace a tím dosahovat neustále rostoucí zisk. Spokojený zákazník je výsledkem práce všech zaměstnanců organizace; od vrátného přes telefonní ústřednu, od výroby přes odbyt až k prodeji náhradních dílů. Je naprosto nutné, aby management vytvořil pravidla, která zaručí, že každá činnost, která přímo nebo ve svém důsledku ovlivní spokojenost zákazníka, má svého zodpovědného dodavatele. Poslání, záměry a cíle organizace v oblasti jakosti musí stanovit majitel firmy nebo vrcholový management. Při formulaci záměrů v oblasti jakosti podle ISO 9000 je zapotřebí se soustředit na tři prioritní věci: 1. Dosáhnout a udržovat jakost výrobku nebo služby na té úrovni, aby byly soustavně uspokojovány stanovené a předpokládané potřeby zákazníka. 2. Poskytovat vlastnímu managementu důvěru, že stanovená jakost je stále dosahována a udržována. 3. Poskytnout zákazníkovi důvěru, že dodávaný výrobek nebo poskytovaná služba dosahuje nebo dosáhne požadovanou jakost. 9

10 Všechny plánované a systematické činnosti nutné pro dosažení přiměřené důvěry, že výrobek nebo služba uspokojí dané požadavky na jakost, se nazývají "zabezpečování jakosti". Činnost zaměřená na dosažení důvěry managementu organizace v to, že zamýšlené jakosti se dosahuje, se nazýváme "interní zabezpečování jakosti". Činnosti zaměřené na dosažení důvěry odběratele (zákazníka), že systém jakosti dodavatele bude poskytovat výrobek nebo službu, který vyhoví odběratelovým požadavkům na jakost, nazýváme "externí zabezpečování jakosti". STRUKTURA MANAGEMENTU JAKOSTI Za vytvoření koncepce jakosti a za rozhodnutí týkající se zavedení, vývoje, realizace a udržování systému managementu jakosti je odpovědný management (tj.vedení) organizace. Organizační struktura týkající se systému managementu jakosti musí být jasně stanovena v rámci celkového managementu podniku. Podle souboru norem ISO 9000 management organizace musí: přesně stanovit odpovědnost a dostatečnou pravomoc delegovanou na každou činnost přispívající k jakosti; stanovit posloupnost pravomocí a tok informací; poskytnout potřebné materiální a lidské zdroje; stanovit faktory jakosti, které ovlivňují postavení na trhu; určit preventivní činnosti, nutné k vyloučení výskytu problémů; jednoduše a jednoznačně stanovit cíle, programy a časové rozvrhy. Chceme-li vytvořit účinný systém managementu jakosti, musíme po řadě: 1. vytvořit a zavést systém zabezpečování jakosti 2. překontrolovat (prověřit) zavedený systém zabezpečování jakosti 3. vyhodnotit prověrky 4. přijat opatření vedoucích ke zdokonalení jakosti. 2. MANAGEMENT VÝROBY Výroba slouží k vytváření materiálních i nemateriálních statků odpovídajících tržní poptávce. Řízení výroby představuje aplikaci obecných zásad a nástrojů managementu na oblast výroby. Z toho důvodu má řízení výroby vztah k řadě dalších ekonomicko manažerských i humanitních disciplín. Řízení výroby má těsný vztah k logistice, zejména pokud jde o skladovací a transportní systémy v rámci výrobního procesu. Typický výrobní proces je členěn do tří základních fází - předzhotovující, zhotovující, dohotovující. Jejich řízení je výsledkem konkrétního přístupu k tomu, zda jde o orientaci na přímé požadavky zákazníků či na prognosticky stanovené požadavky trhu. ROZHODNUTÍ MANAGEMENTU ŘÍZENÍ VÝROBY předpoklady pro fungování v oblastech výrobních kapacit personální management příprava, výběr rozmístění pracovníku aplikace systémů řízení a plánování aplikace kontroly a řízení zásob 10

11 příprava nových výrobků do výroby evidence nákladů, kontroly výkonů a odměňování pracovníků CÍLE ŘÍZENÍ VÝROBY Management výroby vychází z hlavního principu manažerského přístupu, tj. ze zásady cílového chování. Výroba je součástí komplexního systému firmy a její podnikatelské politiky. Z ní se odvíjejí výchozí cíle dané top managementem. Jedná se o cíle různě definované co do obsahu, rozsahu, časového ohraničení. Soustavu cílů dotváří pohled na jednotlivé cíle z hlediska jejich relativní váhy a vztahů mezi cíli. Cíle výrobního úseku firmy jsou odvozovány na rovině middle managementu a dále pak operacionalizovány na jednotlivé vnitřní složky výrobního procesu. POSTAVENÍ VÝROBY V SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU Výrobní oblast představuje plnění základní funkce podniku. Východiskem její činnosti je, v souladu s marketingovou koncepcí řízení firmy, odbytový trh. Úkoly jsou realizovány jako výslednice všech faktorů, které musí podnik zajistit. Rozhodující vztah je zde k nákupnímu trhu. Plnění výrobních úkolů podstatně ovlivňuje kvalita managementu výroby. Při bezprostředním plnění úkolů výrobního managementu je třeba respektovat jak cíl věcný a hodnotový, tak cíl humánní. Výrobní proces je z hlediska společnosti konfrontován i výzvami týkajícími se ochrany životního prostředí. Moderně řízený podnik dokáže ve své strategii uchopit faktor životního prostředí jako jeden z předpokladů konkurenční výhody. HIERARCHIE ŘÍZENÍ VÝROBY Oblast výroby je průsečíkem řešení problémů technických, materiálových, organizačních, personálních i dynamických požadavků trhu. Současně je ve výrobě klíč k řešení zásadního rozhodnutí v rámci strategie konkurenční výhody. K tomu musí management výroby přistupovat na základě řady rozhodnutí, která jsou jednak základní povahy, jednak povahy podpůrné. Rozhodování je založeno na hierarchii strategického, taktického a operativního řízení. Přitom je současně respektována otázka dekompozice cílů a tedy i předávání rozhodovacích pravomocí na nižší řídicí stupně. STRATEGICKÝ MANAGEMENT VÝROBY Strategické řízení podniku je především základní strategií firmy, která určuje cíle, plánování strategických opatření a vytváření základních předpokladů pro život firmy. Strategie musí být řešena komplexně s ohledem na všechny funkce a cíle podniku. Strategie výroby má v rámci tohoto procesu rozhodující postavení, od kterého se odvíjí řada dalších strategických záměrů. Strategický management výroby charakterizují následující aspekty: koncepce výrobek/trh, koncepce zdrojů a koncepce vytváření konkurenční pozice. Předpokladem racionálních strategických rozhodnutí je široká analýza okolí a vlastního potenciálu, jejímž výsledkem je současně i volba strategické jednotky. TAKTICKÝ MANAGEMENT VÝROBY Základním úkolem taktického managementu je uskutečnění strategie. Akční parametry jsou již bližší konkrétním podmínkám průběhu výrobního procesu. V podstatě jde o rozhodnutí o výrobku, o 11

12 projektu vybavení výrobního systému a o projektu organizace výrobního systému. Konkrétní taktické cíle mají bezprostřední vazby na způsob dosahování konkurenční výhody. Jednak jde o taktické cíle související se získáváním vedoucího postavení v nákladech a jednak se zajištěním vedoucí pozice v diferenciaci. Konkretizace taktických cílů se týká: výrobkového systému výrobního systému. OPERATIVNÍ MANAGEMENT VÝROBY Operativní řízení výroby je nejnižším stupněm v řídicí hierarchii a je založeno na využití základních informací, rychlé době rozhodování, na nejvyšší aktualizaci vstupních dat a sběru dat o průběhu výrobního procesu. Z hlediska základních aspektů se zabývá konkrétním sortimentem, analýzou a zajištěním výrobních faktorů, lhůtovým průběhem výrobního procesu. Představuje konkrétní realizaci dříve uvedeného propojení nákupního a prodejního (odbytového) trhu. Dochází zde i k další konkretizaci základních cílů výrobního managementu, tj. cíle věcného, hodnotového a humánního. Operativní řízení výroby představuje řadu úzce navazujících rozhodovacích i výkonných činností. Zejména se jedná o operativní plánování, operativní evidenci výroby, vlastní řízení průběhu výrobního procesu a aktualizaci informační základny, tj. změnové řízení. JAKOST VE VÝROBĚ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY Všechny materiály a díly vstupující do výroby musí být ve shodě s příslušný mi specifikacemi a normami jakosti. Výrobní operace musí probíhat v řízených podmínkách, předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí. Výrobní operace musí být v nezbytném rozsahu specifikovány dokumentovanými pracovními pokyny. Tyto pokyny musí popisovat kritéria podstatná pro zajištění jakosti produktu a pro zajištění uspokojivých pracovních výsledků (normy správného výrobního provedení). Výrobním operacím, které mají přímou vazbu na znaky výrobku nebo procesu, a tím i významný vliv na jakost, musí být věnována zvláštní pozornost. Všechny mezioperační a výstupní kontroly musí být plánovány a specifikovány. Základním úkolem mezioperační kontroly je na základě kontrolních zjištění rozhodnout, zda má být kontrolovaný výrobek uvolněn k dalšímu zpracování a zda má výrobní proces, kterým výrobek prošel, pokračovat za nezměněných podmínek. Pro kontrolu každého znaku jakosti musí být zavedeny a udržovány dokumentované kontrolní a zkušební postupy, včetně specifického zařízení pro provedení zkoušek a kontrol. Při určování rozsahu nezbytných zkoušek nebo kont-rol se musí uvážit, jaký bude dopad nákladů a následků, které bude mít použití materiálů a procesů neodpovídajících normě na tok výroby. Operativní řízení výroby usnadňují regulační diagramy nebo plány a postupy statistické přejímky. 3. ŘÍZENÍ VÝROBY A MANAGEMENT KVALITY Jakost výrobku je v marketingové koncepci pojetí managementu daná plněním funkcí, které od výrobku očekává uživatel. Jakost tedy nelze chápat jen jako zajišťování technické kvality parametrů. Na komplexním řízení jakosti se podílí všechny složky podnikového managementu i všechny útvary 12

13 hlavních i vedlejších podnikových činností. Z hlediska problematiky řízení výroby se dotýká komplexní řízení jakosti odbytu, výroby i nákupu. Vlastní řízení výroby představuje přiblížení jakosti výroby stanoveným standardům. Předpokladem splnění tohoto úkolu je výkon všech funkcí řízení výroby a jejich provázanost na vývoj, konstrukci, technologii, logistiku, nákup, dopravu atd. V oblasti nákupu představuje komplexní řízení jakosti další rozšíření požadavků na volbu materiálu a dodavatele, které by mělo vést až k vytváření trvalých partnerských vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. 4. MANAGEMENT JAKOSTI A VÝROBNÍ CYKLUS Management jakosti znamená, že těžiště práce se zaměří na preventivní opatření. Ideální stav v managementu jakosti je takový, že vykonaná práce nevyžaduje následnou kontrolu. Ideální stav je dosahován jen velmi výjimečné. Proto je ve výrobním procesu obvykle zavedena vstupní kontrola, mezioperační kontroly a výstupní kontrola. Postupový diagram tradičního výrobního procesu a moderního výrobního cyklu se výrazně liší viz. obrázek. Management jakosti, tj. všeobecné řízení jakosti je tou součástí celkového managementu, kterou se určuje a realizuje politika (koncepce) jakosti. Zodpovědnost za management jakosti má vrcholový management organizace. Dosažení požadované jakosti není možné bez zapojení a účasti všech pracovníků. Management a zabezpečování jakosti umožňuje dodavateli, který vyrábí produkt nebo poskytuje službu, zajistit, aby každý z jeho zaměstnanců věděl, co má dělat, jaké potřebuje vstupy pro svou činnost a kam směřují jeho výstupy, protože pravomoci a zodpovědnost jsou jednoznačně stanoveny. 5. Závěr a SHRNUTÍ Můžeme konstatovat těsné propojení celého systému managementu jakosti na dílčí úkoly managementu výroby a upozornit na těsné vazby při zapojení do komplexního managementu výrobního podniku. V závislosti na typu a rozsahu výroby můžeme nalézt odlišnosti v přístupech, které jsou dány rozdílným řízením top-managementu, a které musí v souladu s cílem a strategií podniku. Jakost výrobku je v marketingové koncepci pojetí managementu daná plněním funkcí, které od výrobku očekává uživatel. Jakost tedy nelze chápat jen jako zajišťování technické kvality parametrů. Na komplexním řízení jakosti se podílí všechny složky podnikového managementu i všechny útvary hlavních i vedlejších podnikových činností. Z hlediska problematiky řízení výroby se dotýká komplexní řízení jakosti odbytu, výroby i nákupu. Vlastní řízení výroby představuje přiblížení jakosti výroby stanoveným standardům. Předpokladem splnění tohoto úkolu je výkon všech funkcí řízení výroby a jejich provázanost na vývoj, konstrukci, technologii, logistiku, nákup, dopravu atd. V oblasti nákupu představuje komplexní řízení jakosti další rozšíření požadavků na volbu materiálu a dodavatele, které by mělo vést až k vytváření trvalých partnerských vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. Management je proces. Účinný management probíhá v opakovaných cyklech, přičemž každý nový cyklus je obohacen o zkušenosti nashromážděné v předcházejícím cyklu. Management jakosti je součástí celkového managementu podniku. Důležité jsou preventivní činnosti, aby se vyloučil výskyt 13

14 problémů. Přístup organizace k managementu jakosti závisí mj. na druhu podnikání a povaze pracovních sil. Poslání, záměry a cíle organizace v oblasti jakosti (tj. politiku jakosti nebo koncepci jakosti) musí stanovit majitel firmy nebo vrcholový management. Systém managementu jakosti musí být dokumentován v "Příručce jakosti". Všechny plánované a systematické činnosti nutné pro dosažení přiměřené důvěry, že výrobek nebo služba uspokojí dané požadavky na jakost, se nazývají "zabezpečování jakosti". Pro účinné zabezpečování jakosti je potřebné soustavně vyhodnocovat, ověřovat a prověřovat stav výroby, přiměřenost konstrukčního návrhu, přiměřenost pokynů pro zamýšlenou činnost. Management jakosti zahrnuje všechny fáze od počátečního určení požadavků zákazníka až po konečné uspokojení jeho potřeb. Jde o okruh nebo řetězec činností, který svou logikou začíná a končí u zákazníka. Základním znakem dobře fungujícího managementu jakosti je to, že ve všech etapách je v chodu mechanismus soustavného zlepšování založený na zpětné vazbě a prevenci neshod. Národní politika podpory jakosti Národní politika podpory jakosti byla přijata vládou ČR usnesením číslo 458 ze dne 10. května 2000 s cílem podpořit vstup českých podnikatelských subjektů a organizací veřejné správy a služeb do evropských struktur, vytvářet podmínky pro kvalitní uspokojování potřeb občanů při maximální úspoře zdrojů a ochraně životního prostředí. Národní politika podpory jakosti je vládou schválený souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy s cílem zlepšení podmínek pro vstup českých subjektů do jednotného trhu Evropské unie a dosažení jejich konkurenceschopnosti na evropských a světových trzích. Národní politika podpory jakosti se zaměřuje na oblasti 1. ochrany veřejných zájmů tj. zejména legislativa a činnosti inspekčních a dozorových orgánů, 2. podpory podnikatelských subjektů vytváření podmínek pro rozvoj a podporu všech aktivit, jejichž cílem je podnikatelská úspěšnost, růst jakosti domácí produkce, její lepší uplatnění na světových trzích a zvýšení důvěry občanů v domácí výrobce (poskytovatele služeb) a jejich produkty, k zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit a zvyšování jejich konkurenceschopnosti. 3. koordinace aktivit Národní politiky podpory jakosti s dalšími aktivitami státu zejména v: rozvoji národního akreditačního systému 14

15 rozvoji normalizace, metrologie a zkušebnictví především s ohledem na ochranu veřejných zájmů oblasti výchovy, vzdělávání a rekvalifikace zabezpečení růstu kvality veřejných služeb (zdravotnictví, dopravě) podpoře aktivit vedoucích ke zvyšování kvality života a ochrany životního prostředí Rada České republiky pro jakost Pro koordinaci působení státních a nestátních orgánů v oblasti jakosti byla v souladu s usnesením vlády České republiky ustavena Rada ČR pro jakost, která je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády ČR zaměřeným na podporu rozvoje managementu jakosti a uplatňování Národní politiky podpory jakosti v ČR. Ustavením Rady ČR pro jakost byl pověřen ministr průmyslu a obchodu. Rada spolupracuje se zahraničními organizacemi a společnostmi, které se zabývají problematikou jakosti, akreditace, certifikace, zkušebnictví a normalizace a dalšími organizacemi obdobného zaměření. Shromažďuje informace a poznatky výzkumu a vývoje z oblasti jakosti jak z tuzemských tak ze zahraničních zdrojů, provádí jejich analýzu a doporučuje jejich případné využívání v ČR. Rada působí jako neopomenutelný účastník při přípravě legislativy týkající se problematiky jakosti, ochrany oprávněných zájmů, životního prostředí a ochrany spotřebitele. Koordinuje zpracování koncepčních materiálů pro oblast jakosti v ČR prostřednictvím svých členů. Rozhodující koncepční materiály předkládá, po zvážení a posouzení, vládě ČR jako doporučení. Ve 24 členné Radě ČR pro jakost jsou zástupci jak jednotlivých resortů, tak i nevládních organizací, tj. podnikatelských svazů, spotřebitelů, nevládních a profesních organizací. Dle projednávané problematiky jsou zváni zástupci dozorových orgánů, akreditace, normalizace, metrologie a další experti. Rada vytvořila dvě pracovní skupiny skupinu pro meziresortní spolupráci a skupinu pro mediální podporu a propagaci. Výkonným orgánem Rady je Národní informační středisko pro podporu jakosti, zřízené při České společnosti pro jakost při kterém pracuje poradní sbor složený z odborníků v oblasti jakosti působících v ČR. Rada vyhlašuje pravidelně od roku 2001 Národní programy podpory jakosti. Formuluje záměry, cíle a priority NPJ pro daný rok. Programy jsou zveřejňovány na internetová adrese Na rok 2004 bylo vyhlášeno celkem 9 témat na realizaci projektů podpory jakosti. Metodika výuky jakosti ve veřejné správě a příprava textů odpovídajících kursů Příručka Rukověť pracovníka pro posuzování shody výrobků Publikace Jak dosahovat podnikatelské úspěšnosti 15

16 Publikace Modely měření a zlepšování spokojenosti zákazníků Řada publikací Průvodce řízením jakosti Technologicky orientované (inovační) podnikání Pilotní projekt Zavádění SJ v ústředním orgánu státní správy Statistika úrazů (komplexně, při práci, ve volném čase, v domácnosti) a jejich vztah k jakosti výrobků a služeb a bezpečnosti práce na toto téma nedošla ani jedna nabídka na realizaci projektu podpory jakosti Publikace Integrační a kooperační směry v MSP (oblast cestovního ruchu) Celkem bylo Ministerstvu průmyslu a obchodu předloženo 27 projektů, které jsou v současné době vyhodnocovány v rámci výběrového řízení. Prioritně jsou projekty podpory jakosti věnovány oblasti vzdělávání. Byli vyškoleni pracovníci České obchodní inspekce, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Českého statistického úřadu, autorizovaných osob, hodnotitelé Národní ceny ČR za jakost, byl realizován kurz pro pracovníky veřejné správy a další.důležitou aktivitou v rámci Národní politiky podpory jakosti je vyhlašování a realizace projektů podpory jakosti, které jsou řešeny jednotlivými resorty v rámci jejich rozpočtů. Podpora rozvoje systémů managementu kvality v organizacích veřejné správy Jako jednu z priorit své práce realizovala Rada ČR pro jakost v letech 2001 a 2002 pilotní projekt zavádění a certifikace systému jakosti podle normy ISO 9001 na Městském úřadě v České Lípě a projekt implementace a certifikace integrovaného systému managementu (ISO 9001a ISO 14001) na Městském úřadě ve Vsetíně. V obou případech byly systémy úspěšně certifikovány. V roce 2003 je řešen pilotní projekt zavedení modelu CAF ) Comon Assessment Framework- Společný hodnotící rámec) na krajských úřadech v Olomouci a v Liberci. Projekt CAF vyvinul Evropský Institut pro veřejnou správu jako speciální program pro organizace veřejné správy. Doznal značného rozšíření v zemích západní Evropy. Významnou součástí Národní politiky podpory jakosti je problematika akreditace, certifikace, inspekce Již v roce 1993 byly položeny základy národního akreditačního systému v ČR, který je plnohodnotnou součástí evropské akreditace. Zabezpečením akreditace je pověřen Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). V České republice dnes působí více než 70 certifikačních orgánů akreditovaných podle normy ČSN EN pro certifikaci systémů jakosti (ISO 9000) a EMS (ISO 14000) nebo podle specifických normativních dokumentů (npř. systémy kritických bodů HACCP v potravinářském průmyslu nebo C-o-C certifikace spotřebitelského řetězce dřeva v dřevozpracujícím průmyslu). 16

17 Na vysoké úrovni je i certifikace výrobků (ČSN EN 45011) a personálu (ČSN EN 45013). V České republice působí rovněž několik inspekčních orgánů akreditovaných podle normy ČSN EN ČIA akredituje rovněž podle příslušných norem zkušební i kalibrační laboratoře. Součástí Národní politiky podpory jakosti je program Ochrana zdraví, života a bezpečnosti občanů veřejný zájem Koordinací aktivit jednotlivých resortů v této oblasti je pověřen Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze (www.unmz.cz). Je důležité, že byly přijaty (a dle situace v EU jsou průběžně novelizovány) všechny potřebné zákony zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem, zákon o veřejném zdraví, zákon o všeobecné bezpečnosti výrobků, zákon o potravinách a tabákových výrobcích. Rovněž byl přijat protokol PECA, který nabyl účinnosti v červenci roku 2001 a jehož smyslem je ještě před vstupem do EU usnadnit obchodní výměnu mezi zeměmi EU a ČR, protože vzájemné uznávání výsledků posuzování shody odstraňuje duplicitu. Program Národní ceny ČR za jakost Cílem je veřejné ocenění podniků, které zlepšují kvalitu všech svých činností a jsou úspěšné v konkurenci na domácím a zahraničním trhu. Program, který byl po léta na okraji zájmu podniků, zaznamenal po převzetí garance Radou ČR pro jakost nárůst zájmu organizací. Program má dva dílčí programy, a to Hodnocení výkonnosti organizací a program Národní ceny ČR za jakost. Program je založen na modelu excelence (úspěšnosti) Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a je organizován podle zásad totožných s Evropskou cenou za kvalitu. Předání Národní ceny ČR za jakost za rok 2003 se uskutečnilo na Pražském hradě. Cenu předával předseda vlády. Program Česká kvalita CzQ Podstatou programu Česká kvalita je prosazování systému značek kvality, kterými jsou označovány produkty na českém trhu. Program vychází z potřeby upozornit na značku ověřené kvality výrobků a služeb se kterými se spotřebitel na trhu setkává. Jeho cílem je vést spotřebitele k orientaci na kvalitní zboží a služby a výrobce a poskytovatele služeb k vyššímu zájmu o získání značky kvality. V programu CzQ dosud uspělo 14 organizací, které udělují vlastní značky kvality. Jejich seznam je uveden na internetové adrese Je to například značka Žirafa pro zdravotně 17

18 nezávadnou dětskou obuv, značka SOTEX sdružení pro označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků, značka BIO-PRODUKT označující produkty ekologického zemědělství. Podpora rozvoje systémů managementu kvality v organizacích veřejné správy Jako jednu z priorit své práce realizovala Rada ČR pro jakost v letech 2001 a 2002 pilotní projekt zavádění a certifikace systému jakosti podle normy ISO 9001 na Městském úřadě v České Lípě a projekt implementace a certifikace integrovaného systému managementu (ISO 9001a ISO 14001) na Městském úřadě ve Vsetíně. V obou případech byly systémy úspěšně certifikovány. V roce 2003 je řešen pilotní projekt zavedení modelu CAF ) Comon Assessment Framework- Společný hodnotící rámec) na krajských úřadech v Olomouci a v Liberci. Projekt CAF vyvinul Evropský Institut pro veřejnou správu jako speciální program pro organizace veřejné správy. Doznal značného rozšíření v zemích západní Evropy. Podpora podnikatelských aktivit odborné informace z oblasti jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti založené při České společnosti pro jakost v roce 2000 slouží odborné i laické veřejnosti ČR jako zdroj informací pro oblast kvality. Na internetových stránkách je průběžně aktualizován a rozvíjen Informační systém pro odborníky z různých oborů jako zdroj informací v těchto oblastech: Národní politika podpory jakosti Národní cena ČR za jakost Česká kvalita (program CzQ) Informační sytém Dotazy veřejnosti možnost veřejnosti se obracet písemně nebo elektronickou poštou s konkrétními dotazy. Odborné publikace NIS-PJ je vydavatelem publikací, všechny vydané tituly jsou bezplatně k dispozici všem zájemcům. Podpora certifikace systémů jakosti a EMS v celém světě jsou budovány systémy managementu jakosti jako mezinárodních norem, známých pod označením ISO 9000 a Tyto normy přispívají k volnému pohybu zboží a ke zvýšení vzájemné důvěry mezi dodavateli - výrobci zboží a dodavateli služeb a jejich odběrateli - zákazníky. 18

19 Vybudované systémy mezi dodavateli a odběrateli mají zaručovat kvalitní výstupy, tj. výrobky, nebo služby. K ověření skutečnosti slouží certifikační systém tj. ověření nestrannou a nezávislou, kvalifikovanou organizací, certifikačním orgánem. Podpory malých a stř edních podniků (certifikace, design) 1. Programy TRH a DESIGN TRH umožňuje malým a středním podnikatelům získat příspěvek na certifikaci ve výši 50 % nákladů na získání certifikátu a na odborné a poradenské služby v souvislosti s certifikací nebo zaváděním programu EMAS. DESIGN- umožňuje získat malým a středním podnikatelům metodikou pomoc při designu do podnikatelské strategie, při výběru designérů, vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem a získat kvalitní design. Přínosem podpor z programu TRH je především zvýšení počtu certifikovaných firem a jejich rozvoj, což je přínosem ke zvýšení konkurenceschopnosti českých firem v evropském prostoru. Zájem podnikatelů o zavádění programu RMAS a certifikace systému EMS je zatím na počátku zájmu podniků. Přínosem programu podpory DESIGN je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků a pozitivní vliv na pracovní a životní prostředí. Příspěvky na certifikaci program TRH Rok do Počet firem mil. Kč 113,1 76,4 126,0 58,7 Podpora z programu DESIGN Rok do Počet firem mil. Kč 5,2 7,6 9,9 3,8 Závěr: Problematika jakosti je problematikou interdisciplinární, spojuje působení různých orgánů a programů, které jsou v zájmu občana, a které občan svými přístupy z jedné strany jako spotřebitel a z druhé strany jako výrobce, všechny ovlivňuje. Proto je potřebné vytvářet odpovídající společenské prostředí, 19

20 zaměřené na problematiku jakosti, změnu přístupu k životnímu stylu, orientaci způsobu myšlení občanů k ochranu životního prostředí, svého zdraví a bezpečnosti. Podnikatelské subjekty je účelné motivovat ke zvyšování efektivnosti podnikání, snižování nákladů, lepšímu uspokojování zákazníků jak na domácím tak zahraničním trhu. Je třeba podtrhnout i nezbytnost zvyšování kvality ve veřejné správě. Národní politika podpory jakosti je přínosem pro tento náročný úkol ve kterém pro nás mohou být inspirativní i poznatky našich zahraničních partnerů. BENCHMARKING Pojem benchmarking zdomácněl ve světě 80. letech, kdy k jeho popularitě přispěla firma Xerox Corporation, která ho jako nástroj managementu poprvé použila v roce Benchmarking se poté stal zásadní součástí úspěchu amerických firem v rámci Malcolm Baldrige National Quality Award a ujal se také v Evropě v rámci The European Quality Award, kterou zaštiťuje European Foundation for Quality Management (EFQM). Robert C. Camp, jedna z vůdčích osobností v oblasti benchmarkingu definuje benchmarking lapidárně jako "...hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou k vynikajícím výsledkům". Chápeme-li tedy benchmarking jako srovnávání je nasnadě, že se může týkat jak oněch vynikajících výsledků (výkonový benchmarking, mimo jiné třeba i ve vztahu ke konkurenci), tak i procesů a postupů (nejlepších praktik), které k dosažení vynikajících výsledků vedou (náročnější, ale účinnější procesní benchmarking). Benchmarking může mít na organizace mimořádný dopad. Boří zaběhlá paradigmata, pomáhá organizacím udržovat se ve stavu připravenosti k akci a poskytuje modely směřující ke znamenitosti (excelenci). Záměrem benchmarkingu je stanovit cíle pro to, aby organizace mohla nastartovat realistický proces zlepšování, a aby porozuměla změnám, které jsou k takovému zlepšování nutné. Konečné důsledky benchmarkingu se pak mohou odrazit např. v lepším rozhodování (založeném na lepších informacích), ve stanovení náročnějších cílů, ve zvýšené spokojenosti zákazníků, v urychlení procesu změny, v úsporách nákladů, v porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class) apod., v konečném důsledku tedy zlepšení konkurenceschopnosti či konkurenční pozice organizace. Díky ČSJ je Česká republika od roku 2002 členem Global Benchmarking Network (GBN), mezinárodní sítě národních benchmarkingových organizací. Členy GBN jsou např. Dánsko, Finsko, Indie, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nový Zéland, Portugalsko, 20

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě

Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě Personální management a jeho aplikace ve veřejné správě V procesu modernizace veřejné správy v České republice dochází ke studiu a aplikaci manažerských principů ve veřejné správě. Management, který je

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Řízení neshodných výrobků v systému managementu kvality ve firmě DECRO BZENEC, spol. s r. o. Kateřina Lapčíková

Řízení neshodných výrobků v systému managementu kvality ve firmě DECRO BZENEC, spol. s r. o. Kateřina Lapčíková Řízení neshodných výrobků v systému managementu kvality ve firmě DECRO BZENEC, spol. s r. o. Kateřina Lapčíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na neshodné výrobky v systému

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie

Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Řízení kvality služeb v oblasti gastronomie Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. Autor: Bc. Kristýna Štěpánková Brno

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více